Nr SERCE NOWE TESTY B M W X I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C V T R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 19.05.2004 SERCE NOWE TESTY B M W X 3 3. 0 I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C 2 1. 6 V T R"

Transkrypt

1 Nr HONDY NOWE SERCE ACCORD TESTY B M W X I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C V T R

2 ZAMÓWIENIA: tel./fax: (22)

3 Zenon Go³¹b Taniej czyli dro ej eny benzyny rosn¹ i ma³o jest tych, Cktórych niewiele to ju obchodzi. Kiedy jeszcze podwy ki by³y groszowe, mo na to by³o sobie t³umaczyæ powiedzmy tak: skoro cena jednego litra idzie w górê, oko³o cztery grosze, to przeciêtne tankowanie pe³nego baku stanowi ró nicê w cenie, mniej wiêcej, ma³ej kawy w bistro na stacji paliw. Ale niestety, ostatnio przysz³o nam zrezygnowaæ z kilku ma³ych czarnych w tygodniu. I to ju nie jest takie ³atwe do oswojenia i wyt³umaczenia - w koñcu nie ka dy chodzi spaæ przed pó³noc¹. W Ministerstwie Finansów najwyraÿniej pracuj¹ do póÿna w nocy, wiêc postanowili obni yæ podatek akcyzowy, jaki zawarty jest w cenie paliwa. Na niewiele to siê jednak zda³o, akurat wtedy ceny bary³ek posz³y zdecydowanie powy ej ostatnich rekordów i miast obni ki mamy podwy kê. Na dodatek pêka psychologiczna bariera ceny 1 litra bezo³owiowej 95. Zdajê siê, e musimy siê powoli przyzwyczajaæ do ceny powy ej czterech z³otych. Jedno warto wszak e wiedzieæ. Jeœli ceny na œwiatowych rynkach wróc¹ do poprzednich, to czy równie szybko spadn¹ ceny przy dystrybutorach? Czy nie jest aby tak, e po ka dym wiêkszym skoku cen, jesteœmy o stopieñ wy ej, z którego nie³atwo ju zeskoczyæ? 04 SAMOCHODY HONDA ACCORD I-CDTI 08 TEST CITROEN C2 1.6 VTR 10 TEST BMW X3 3.0I 12 TEST MITSUBISHI OUTLANDER 14 WYDARZENIA TOR PRZESZKÓ D AUTOTRAPERA 15 SKRÓTEM 17 SPORT - RAJD CYPRU START Fot. M.Nejbauer 03

4 SAMOCHODY tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer H ONDA ACCORD Z NOWYM SERCEM I-CDTI Piêkna i zmys³owa. Smuk³a sylwetka ze zgrabnie uniesionym ty³em, delikatna i agresywna jednoczeœnie, obiecuj¹ca wiele niezapomnianych wra eñ... Taka jest, rozpala zmys³y, wzbudza ten s³odki niepokój przed spotkaniem, który tak bardzo lubimy. Wydaje siê, e dobrze j¹ znamy, ale Ona kolejny raz zaskakuje nas swoim temperamentem. Zgrabnie uniesiony ty³......smuk³a sylwetka......i drapie ne spojrzenie 04

5 SAMOCHODY Miejsce na tylnej kanapie, przedni fotel maksymalnie cofniêty Wzorowa ergonomia Znana od roku aktualna Honda Accord przyzwyczai³a ju do wnêtrza wykonanego z najwy sz¹ starannoœci¹. Ergonomia i komfort podró owania pozostaj¹ bez najmniejszych zastrze eñ, po prostu kawa³ solidnej limuzyny. Baga nik o pojemnoœci 459 litrów nie jest mo e rekordowy, ale w zupe³noœci wystarczaj¹cy na podró ny baga. Zupe³n¹ nowoœci¹ jest nowe serce Hondy Accord, bij¹ce fenomenalnym rytmem i z wielk¹ si³¹: 2,2 litra, moc maksymalna 140KM przy 4000 obr/min, moment obrotowy 340Nm przy 2000 obr/min. Baga podró ny Nowe serce Hondy Accord 05

6 SAMOCHODY Pozdrawiamy panów z suszarkami Hondê Accord i-cdti ³atwo rozbujaæ do du ych prêdkoœci, przy rewelacyjnym zawieszeniu jest to doskona³y samochód na d³ugie trasy. Accord i-cdti jest naprawdê szybk¹ fur¹... O tym, e ma silnik wysokoprê ny, Honda Accord i-cdti przypomina dopiero przy tankowaniu, w czasie jazdy nic na to nie wskazuje. Nowy silnik tak ³atwo i ³agodnie wkrêca siê na obroty, e w³aœciwie nie czuæ przyspieszenia, raczej widaæ na prêdkoœciomierzu. Hond¹ z dieslem mo na jeÿdziæ równie dynamicznie, jak wersjami benzynowymi....czasem szybsz¹ od migawki Zawieszenie radzi sobie wybornie nawet z nierówn¹ nawierzchni¹ 06

7 SAMOCHODY Bokami chodzi wyœmienicie! Honda po raz kolejny udowodni³a, e potrafi sprostaæ wymaganiom rynku. Ju wczeœniej Accord we wszystkich wersjach by³ modelem godnym polecenia, oferuj¹cym tak wiele za tak rozs¹dn¹ cenê. Teraz silnik i-cdti doskonale uzupe³nia gamê Accorda. Kultura pracy oraz osi¹gi stoj¹ na najwy szym poziomie i raczej trudno bêdzie znaleÿæ malkontenta, który szczerze narzeka³by na tê wersjê Accorda. Nie ukrywamy: nowe serce bardzo nam siê spodoba³o Debiut jednostki wysokoprê nej Hondy nale y uznaæ za bardzo udany. Ma du e szanse mocno namieszaæ na rynku samochodów klasy wy szej. Dane techniczne Honda Accord i-cdti Sedan Tourer wersja Sport Executive Sport Executive skrzynia biegów 5-manualna 5-manualna 5-manualna 5-manualna silnik wysokoprê ny common-rail i-cdti pojemnoœæ cm moc maksymalna kw (KM) / obr/min. 103 (140) / 4000 maks. moment obrotowy Nm / obr/min. 340 / 2000 Napêd na ko³a przednie Wymiary i masy: d³ugoœæ (mm) szerokoœæ (mm) wysokoœæ (mm) rozstaw osi (mm) pojemnoœæ baga nika (litry) /937 masa w³asna (kg) masa dopuszczalna (kg) pojemnoœæ zbiornika paliwa (litry) 65 Osi¹gi prêdkoœæ maksymalna (km/h) przyspieszenie km/h (s) 9,3 9,4 10,1 10,3 przyspieszenie km/h IV bieg (s) 7,8 7,9 8,5 8,7 Zu ycie paliwa miasto / trasa / œrednie (litry/100 km) 7,1 / 4,5 / 5,4 7,1 / 4,5 / 5,4 7,5 / 4,8 / 5,8 7,5 / 4,8 / 5,8 emisja CO 2 œrednia (g/km) Cena z³ z³ z³ z³ 07

8 TEST Specjalne podziêkowania dla Automobilklubu Rzemieœlnik za udostêpnienie toru rallycrossowego w S³omczynie Niespe³nione nadzieje Grzegorz Rochna fot. Micha³ Nejbauer Tradycjê firmy Citroen w oznaczaniu usportowionych modeli skrótem VT... rozpoczêto od modelu Xsary, oraz Saxo. Tym bardziej nasze nadzieje zwi¹zane z C2 VTR, z niecierpliwoœci¹ czeka³y na realizacjê. Pierwsze spotkanie z Citroenem C2 i pierwsza myœl: to to musi byæ prêdkie. Maj¹c w pamiêci jazdy Saxo i Xar¹ VTS, ciekawoœæ z era³a nas od rana, z tym e u mnie obesz³o siê bez œrodków uspokajaj¹cych, natomiast naczelny jecha³ na Validolu od rana. Sylwetka budzi emocje. Krótkie nadwozie, du e 16 calowe ko³ a, potê ne zderzaki, ma³y spojler z ty³u, oraz nak³adki na progach, to cechy wyró niaj¹ce C2 na zat³oczonych ulicach miasta. Wnêtrze w sportowom³odzie owym stylu. Du o niez³ej jakoœci plastiku, kolorowe i wygodne fotele, dobrze trzymaj¹ce w zakrêcie, automatyczna klimatyzacja i skórzana kierownica, oczywiœcie wszystko na swoim miejscu tak akurat jak to w Citroenie. Kierownica ze skrzyde³kami Deska rozdzielcza prosto z C3 Silnik o pojemnoœci 1600 cm 3 i mocy 110 KM powinien w TYM aucie rzucaæ na kolana i tyle na ten temat!! I tak pewnie by by³o gdyby nie skrzynia biegów. Wersja VTR zosta³a wyposa ona w coœ co nazwano senso drive. Jest to po prostu mechaniczna skrzynia biegów, z mo liwoœci¹ automatycznej zmiany poszczególnych prze³o eñ, albo tradycyjnie lewarkiem, albo skrzyde³kami przy kierownicy. Dodatkowo w Polsce nie mo na kupiæ wersji z normaln¹ skrzyni¹ - taki kaprys producenta, albo importera - bo za nasz¹ zachodni¹ granic¹ taka wersja jest dostêpna i na dodatek tañsza!! A teraz dlaczego nasze zdenerwowanie przerzuci³o siê na papier. Skrzynia ma dwa rodzaje pracy. Tryb automatyczny: po wciœniêciu klawisza na centralnej konsoli jedziemy teoretycznie jak normalnym automatem. Wed³ug zapewnieñ twórcy Senso Drive skrzynia podobno uczy siê naszej jazdy. I tak jeÿdzimy dynamicznie - skrzynia zmienia biegi przy maksymalnych obrotach, praktycznie przy samym ich odciêciu, ale wystarczy lekko zdj¹æ nogê z gazu, a skrzynia od razu wrzuci nam bieg wy szy, ponowne wciœniêcie gazu do koñca powinno zaowocowaæ kick-downem i zmian¹ biegu nawet o dwa w dó³, tymczasem skrzynia zaczyna myœleæ. Myœli i myœli, a w koñcu zmieni bieg, ale tylko jeden w dó³. Na 50 zmian tylko trzy razy zamieni³a o dwa, lub nawet trzy biegi. Mówimy oczywiœcie o prêdkoœciach do 100 km/h. Powy ej jest w miarê ok. 08

9 TEST Tryb manualny: istnieje dowolnoœæ zmiany biegów. Albo tradycyjnie lewarkiem, albo manetkami przy kierownicy. Oba s¹ do niczego! Wy³¹czamy ESP i wrzucamy bieg pierwszy. Gaz w pozycjê dno i ruszamy dynamicznie, lekko dymi¹c z opon. Zmiana na bieg drugi powoduje mocne szarpniêcie i... Czas mija nieub³aganie, a sensodrive myœli i myœli. Zastanawiamy siê tylko nad czym. Przy kolejnych biegach czeka nas taka sama niespodzianka. Uff... spoci³em siê... i to bardziej ni ta dziwna skrzynia biegów. Zawieszenie i hamulce dzia³aj¹ bez zarzutu. Zawieszenie jest twarde i takie byæ powinno w tym aucie. Po wy³¹czeniu ESP jeÿdzi siê jak gokartem, jedyny minus to opony, w które by³o obute C2. Na suchym asfalcie nie trzyma³y jak powinny, po prostu œlizga³y siê na zakrêcie, na mokrym by³o ju lepiej. Hamulce to po prostu rewelacja. Z ka dej prêdkoœci dzia³aj¹ niczym kotwica wyrzucona przez okno. Producent przewidzia³ to i podczas gwa³townego hamowania zapalaj¹ siê œwiat³a awaryjne, ostrzegaj¹c innych u ytkowników: ja ju stojê, a ty uwa aj! Dwa niezale ne fotele z ty³u Baga nik nale y do skromnych...opony nie trzyma³y jak powinny......œlizga³y siê na zakrêcie... Podsumowuj¹c C2 VTR SensoDrive mo na œmia³o powiedzieæ, e ca³oœæ jest godna polecenia. Jednak skrzynia biegów deklasuje to auto czyni¹c go potencjaln¹ zabawk¹, a nie groÿn¹ maszyn¹ dla niegrzecznych ch³opców. A tak zupe³nie z innej beczki: firma Citroen wyprodukowa³a tê wersjê C2 tylko w jednym celu: SPORT SAMOCHODOWY, a dok³adniej RAJDY SAMOCHODOWE. Niezbêdna iloœæ sztuk dla homologowania wersji KIT-CAR zosta³a ju wyprodukowana, jednak nabywcy poszukuj¹cy wra eñ podobnych jak w Saxo VTS, czy Xsarze VTS, bêd¹ musieli poczekaæ na wersjê z normaln¹ skrzyni¹ biegów, lub po prostu przeprawiæ siê przez Odrê i tam zaspokoiæ swoje ¹dze posiadania fajnego b¹dÿ co b¹dÿ autka. Kotwica rzucona, a ty uwa aj! które mo na jeszcze z³o yæ. Du ym plusem jest oddzielne tylne okno i odchylana burta. nawet po przesuniêciu foteli, Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 80 kw (110 KM) / 5750 moment obrotowy / obr/min 147 Nm / 4000 po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 5 - sekwencyjna SensoDrive Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 195 km/h przyspieszenie km/h 10,9 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 8,3/5,2/6,3 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4204 / 1759 / 1485 rozstaw osi (mm) 2578 masa w³asna / dopuszczalna 1055 / 1430 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) / 879 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 41 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 09

10 TEST BMW X3 3.0i Na trawkie, choæ nie na pifko tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer Gdy podchodzi siê do samochodu za ponad z³otych to samo nasuwa siê pytanie: za co trzeba zap³aciæ a tyle kapuchy? Na pocz¹tku zwraca uwagê sylwetka BMW X3, stworzona do czegoœ wiêcej, ni tylko jazda po g³adkiej szosie, ale nadal elegancka i pe³na szyku. Masywne czarne zderzaki i os³ony progów zachêcaj¹ do zjechania z asfaltu na drogi nieutwardzone. Trzeba tylko pamiêtaæ, e nie jest to samochód terenowy, to tylko SAV - Sport Activity Vehicle. Oznacza to mniej wiêcej tyle, e mo emy wjechaæ wszêdzie tam, gdzie zwyk³ym samochodem osobowym, ale ze zdecydowanie wiêkszym szpanem. Wnêtrze prezentuje siê zadziwiaj¹co skromnie, szare monotonne plastiki, gdzie niegdzie tylko rozweselone aluminiowymi wstawkami. Jednak wszystko okazuje siê byæ najwy szej jakoœci i œwietnie zmontowane. Tu jakoœæ zdecydowanie przewa a nad wzornictwem, bardzo dobrze zreszt¹, bo nic tak nie z³oœci jak wymyœlna ale tandetna deska rozdzielcza. Ergonomia w X3 stoi na najwy szym poziomie, wszystko rozmieszczone intuicyjnie, skórzane fotele wygodne i wyprofilowane odpowiednio do sportowego charakteru SAVa. Ergonomia przede wszystkim Uchylny wyœwietlacz centralny Miejsca jest doœæ dla wszystkich 10

11 TEST Szeœciocylindrowa rzêdówka drzemie pod mask¹ X3 bezg³oœnie. Ale nawet gdy j¹ rozbudzimy, niewiele us³yszymy, ledwie pomruk trzech litrów pojemnoœci. Dopiero rozwœcieczona daje o sobie znaæ rasowym brzmieniem, typowym dla szeœciu cylindrów BMW. Du ym zaskoczeniem jest charakterystyka pracy silnika, nie ma ani góry ani do³u. W pe³nym zakresie obrotów pracuje jednakowo, z tak¹ sam¹ si³¹. Dynamiczna jazda wymaga wiêc czêstego operowania lewarkiem zmiany biegów, na szczêœcie szeœciobiegowa skrzynia pracuje perfekcyjnie, na dodatek ma dobrze dobrane prze³o enia. Zachowanie X3 na drodze jest wiêcej ni poprawne, samochód prowadzi siê œwietnie, nawet przy bardzo agresywnym stylu jazdy, jaki zreszt¹ ta maszyna lubi. Pomaga w tym system xdrive, adaptacyjnie rozdzielaj¹cy napêd na wszystkie ko³a, dzia³aj¹cy ca³kowicie niezauwa alnie dla kierowcy. Sprawdza siê dobrze zarówno na twardej jak i luÿnej nawierzchni, trzeba tylko ca³y czas pamiêtaæ, e to nie jest samochód terenowy. Tak naprawdê jest to rozdmuchana w górê trójka kombi, na dodatek podniesiona i na wiêkszych ko³ach. Zreszt¹ od 330xi Tourer jest dro sza tylko o 6,5%. Wybór nale y wiêc do nabywcy: zwyk³e kombi czy dumnie brzmi¹cy SAV? 6 cylindrów rasowego brzmienia bejcy Baga nik pozytywnie zaskakuje wielkoœci¹...œlizga³y siê na zakrêcie... i mieœci akumulator. Ko³o zapasowe pod pod³og¹ BMW X3 to fajny samochód, którym mo na nieÿle poszpanowaæ. Jakoœæ wykonania, komfort jazdy, warunki trakcyjne i... potwornie wysoka cena! Wiemy, e to BMW, ale mimo wszystko trzeba byæ fanatykiem dwóch nerek na atrapie ch³odnicy, eby p³aciæ ponad dwieœcie tysiêcy za ten samochód. Dlatego te pomijamy zu ycie paliwa X3 3.0i, choæ i tak stoi na przyzwoitym poziomie. Jednym zdaniem: Sport Activity Vehicle dla ludzi aktywnych z nieprzyzwoicie grubym portfelem. Rodzaj nawierzchni nie gra roli Okno dachowe s³usznych rozmiarów, na dodatek tylna czêœæ jest równie uchylna. W takich klimatach X3 czuje siê dobrze To raczej szczyt mo liwoœci terenowych X3 Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy Uk³ad / liczba zaworów R6 / 24 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 170 kw (231 KM) / 5900 moment obrotowy / obr/min 300 Nm / 3500 po³o enie pod³u nie z przodu napêd na wszystkie ko³a Skrzynia biegów 6 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 210 km/h przyspieszenie km/h 7,8 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 16,0/8,7/11,4 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4565 / 1853 / 1674 rozstaw osi (mm) 2795 masa w³asna / dopuszczalna 1835 / 2260 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 480 / 1560 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 67 l Cena ,00 z³ 11

12 TEST Mitsubishi Outlander Efektowne opakowanie tekst: Micha³ Nejbauer zdjêcia: Maciek Medyj Mitsubishi ma spore doœwiadczenie w konstruowaniu samochodów terenowych i z napêdem na cztery ko³a. Choæ obecnie jest produkowany tylko jeden model terenówki z prawdziwego zdarzenia, to na dodatek nie jest on oferowany na rynku polskim, a z powodu... braku zainteresowania nabywców! Mowa tu o Pajero Classic, reszta to tak zwane SUV-y, czyli Sport Utility Vehicles. Jednym z takich pojazdów ma byæ Outlander, g³oœno wprowadzany na rynek i maj¹cy namieszaæ ostro w segmencie. Osobiœcie mam jednak powa ny problem z jednoznacznym zakwalifikowaniem tego modelu do klasy SUV, bo wydaje mi siê, e jest to raczej kombi z napêdem za cztery ko³a. I natychmiast siê z tego t³umaczê. Outlander oferuje wnêtrze podobne do osobowych kombi, nie jest ani bardzo wysokie, ani zbyt d³ugie. Zalet¹ jest dobre wykorzystanie tej przestrzeni, miejsca dla 5 osób jest tu pod dostatkiem i zaliczy³bym wnêtrze do bardzo wygodnych, gdyby nie potraktowanie kierowcy. Otó regulacja wysokoœci kierownicy i fotela ma tak dziwaczny zakres, e przy maksymalnie opuszczonym siedzisku fotela i podniesionej kierownicy miejsca miêdzy nimi nie ma du o, trudno jest wiêc podnieœæ fotel wy ej, bo zacznie brakowaæ miejsca na nogi. Drugim mankamentem wnêtrza jest zadziwiaj¹co skromny baga nik, 402 litry to s³abiutki wynik, na dodatek baga nik jest bardzo p³ytki. Konkurencja bije tu Outlandera na g³owê, jedynym usprawiedliwieniem jest ko³o zapasowe w pod³odze baga nika, które rzeczywiœcie nie pasowa³oby na tyln¹ klapê. Deska rozdzielcza Outlandera jest bardzo skromna i surowa, na szczêœcie bardzo czytelna. Ocenê estetyczn¹ pozostawiam czytelnikom, ja dodam tylko, e bardziej pasowa³aby do samochodu prawdziwie terenowego, ni do kombi spêdzaj¹cego zdecydowan¹ wiêkszoœæ czasu na asfalcie. Wnêtrze czarne, ale wygodne Imitacja czarnego drewna nie wygl¹da najlepiej Wygodna kanapa, sporo miejsca na nogi 12

13 TEST Trzeba przyznaæ, e sylwetka Outlandera jest atrakcyjna, linia nadwozia zdradza agresywny, sportowy charakter samochodu i naprawdê mo e siê podobaæ. Masywne zderzaki, wysoka linia okien i pochylona tylna szyba nadaj¹ Outlanderowi dynamiki. Solidne i oryginalne aluminiowe relingi dachowe pasuj¹ do nadwozia doskonale i wspaniale równowa ¹ aluminiowe os³ony zderzaków. Spojler dachowy równie nie budzi zastrze eñ, choæ wydawa³oby siê, e nie pasuje do takiego samochodu. Pod mask¹ Outlandera kryje siê rzêdowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemnoœci 2 litrów. Moc maksymaln¹ 136 KM osi¹ga dopiero przy 6000 obr/min., co wymusza krêcenie go w górny zakres. Moment obrotowy 176 Nm dostêpny jest co prawda przy 4500 obr/min., ale i tak jest to i za ma³o i za wysoko, by silnik chcia³ chodziæ do³em. Efekt jest taki, e w ca³ym zakresie obrotów pracuje w³aœciwie z jednakow¹ si³¹. Sta³y napêd na cztery ko³a i spora masa w³asna Outlandera powinny wymusiæ zastosowanie silnika o wiêkszym momencie obrotowym, czyli po prostu diesla. Mniejsze by³oby zu ycie paliwa, a i samochód ³atwiej wyje d a³by z opresji, bo mia³by wiêcej si³y (patrz zdjêcia). Outlander nie jest samochodem terenowym, bardzo dobrze prowadzi siê go na szosach i ulicach. Zawieszenie doœæ dobrze zestrojone jest do agresywnej jazdy, zapewniaj¹c przy tym odpowiedni komfort. W utrzymaniu za³o onego kierunku jazdy pomaga oczywiœcie nieoceniony napêd na wszystkie ko³a, ale i bez tego Outlander dobrze by sobie radzi³. Ca³kowitym zaskoczeniem jest natomiast sprawnoœæ Outlandera na drogach b³otnistych. Samochód zadziwiaj¹co dobrze przeœlizguje siê po b³ocie i chyba tylko groÿba powieszenia na jakiejœ muldzie ziemi mog³aby go powstrzymaæ. Gdyby za³o yæ opony o masywniejszej rzeÿbie, Outlander swobodnie móg³by przeje d aæ ka dy l ejszy teren, nawet pomimo braku reduktora. Efektowny wygl¹d, efektowne zachowanie na drodze W zakrêtach chodzi niemal slajdami Czas na podsumowanie. Mitsubishi Outlander 4WD jest trochê dziwnym samochodem, tak jakby jego sami nie wiedzieli w jakim celu go tworz¹. Outlander samochodem terenowym nie jest i nigdy nie bêdzie. Na rodzinne wypady na ³ono natury ma ma³o funkcjonalne wnêtrze i niedu y baga nik. Do codziennej jazdy pali trochê za du o benzyny. Najwiêksz¹ zalet¹ Outlandera jest atrakcyjny i oryginalny wygl¹d, rzeczywiœcie zwraca na siebie uwagê wœród innych samochodów. Jednak konkurencja produkuje takie samochody bardziej przemyœlane, a sprzedaje za podobne, a nawet mniejsze pieni¹dze. Wersja z silnikiem wysokoprê nym trochê poprawi³aby sytuacjê Outlandera, ale nadal by³by to samochód, który kupuje siê przede wszystkim dla efektownego wygl¹du. Skromny i p³ytki baga nik P³ytsze b³oto mu nie straszne......nawet z takich opresji potrafi siê wygrzebaæ......by ponownie rzuciæ siê w b³oto. Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy DOHC Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 100 kw (136 KM) / 6000 moment obrotowy / obr/min 176 Nm / 4500 po³o enie poprzecznie z przodu napêd na wszystkie ko³a Skrzynia biegów 5 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 192 km/h przyspieszenie km/h 11,4 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 12,4/7,6/9,4 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4545 / 1750 / 1670 rozstaw osi (mm) 2625 masa w³asna / dopuszczalna 1610 / 2070 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 402 / 1049 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 l Cena ,00 z³ 13

14 WYDARZENIA Tor przeszkód Autotrapera 00 wywrotek ziemi, 50 nianych bali, pochy³e trawersy, me tr ów sz eœ ci en ny ch odcinki b³otne, odcinki pustynne. 7drewna, 3500 godzin Zosta³ równie zaopatrzony w pracy i z³ - tyle poch³on¹³ ambonê widokow¹, z której mo na tor off-roadowy, wybudowany przy obserwowaæ zmagania kierowców trasie A1 w Starowej Górze ko³o na ca³ej d³ugoœci toru. odzi. Tor powsta³ w s¹siedztwie Sprawc¹ ca³ego zamienowej siedziby firmy Autotraper szania jest Maciek Majchrzak, Sport Service, autoryzowanego w³aœciciel Autotraper Sport Serdealera samochodów Chrysler i vice, prezes Jeep Club Polska oraz Jeep w odzi. Autotraper Offroad Klub Polska, Tor ma d³ugoœæ 1800 uczestnik ponad 100 rajdów teremetrów, kilka pasów jazdy i nowych na œwiecie, w tym zawiera du e wzniesienia, strome Rubikon, Transylwania, Superzjazdy, rów wodny, most z drew- sylwania i Pary -Dakar. 14

15 SKRÓTEM aparaturê do otrzymywania i Autodetector, identyfikuj¹cy POSCIGOWE wysy³ania informacji, tak e pojazd na podstawie tablic LAMBORGHINI GALLARDO obr azó w, odn osz ¹cy ch s iê d o rejestracyjnych, oraz sprzêt VHF- W³oska policja pañstwowa danych krytycznych sytuacji na Polizia. (Polizia di Stato) po raz pierwszy drodze, takich jak wypadki, po ary, U y t k o w a n i e G a l l a r d o, otrzyma do u ytkowania Laborghini oraz inne mo liwe zagro enia. posiadaj¹cego dziesiêciocylin- Gallardo. Ten sportowy bolid, To wszystko bêdzie mo liwe drowy, piêciolitrowy, piêciuset pomalowany podobnie jak inne dziêki zastosowaniu innego konny silnik, oraz aluminiowe samochody policyjne, z syrenami i wyrafinowanego sprzêtu na nadwozie, bêdzie równie mo liwe ko gu ta mi na da ch u, zo st a³ pok³adzie Laborghini Polizia, w z³ych warunkach atmosfepodarowany policjantom przez takiego jak na przyk³ad system rycznych i drogowych, jako e auto zarz¹d fabryki z Sant'Agata w nawigacji satelitarnej sprzê onym z m a d o s k o n a ³ e w ³ a œ c i w o œ c i Bolonii z okazjii 152 rocznicy sieci¹ komórkow¹, system Provida, tr ak cy jn e, ze sw oi m s ta ³y m powstania Polizia di Stato. nagrywaj¹cy podejrzane sytuacje i napêdem na cztery ko³a oraz Policyjne Gallardo bêdzie przesy³aj¹cy obraz w czasie oponami zimowymi Sottozero u ywane przez policjê drogow¹ rz ec zy wi st ym, b ez po œr ed ni e przygotowanymi specjalnie dla (Polizia Stradale) w nag³ych po³¹czenie z policyjn¹ baz¹ samochodów Laborghini przez w y p a d k a c h i s y t u a c j a c h danych, jak równie system Elsag firmê Pirelli. alarmowych na autostradzie Salerno-Reggio Calabria, zasili specjalny sztab bezpieczeñstwa zorganizowany ju na tym odcinku. Lamborghini bêdzie te wykorzystywane w przypadkach potrzeby szybkiego udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków - dziêki wyposa eniu miêdzy innymi w defibrlyrator z aparatur¹ do elektrokardiogramu oraz automatycznej diagnozy ciœnienia têtniczego krwi jak równie zawartoœci w niej tlenu i dwutlenku wêgla. Bêdzie te umo liwia³o szybki transport np. organów do przeszczepów. Oprócz tego medycznego sprzêtu, samochód bêdzie posiada³ równie Fot. Lamborghini Fot. Škoda JUNIOR WYPIERA BASICA NOWA WERSJA FABII Nowy model akcyjny Junior w stosunku do swojego poprzednika doposa ony zosta³ w:! instalacjê radiow¹ (4 g³oœniki, antena)! zamek w drzwiach pasa era! pe³nowymiarowe ko³paki! zamykany schowek w desce rozdzielczej! filtr przeciwpy³kowy! przygotowanie pod baga nik dachowy! opóÿniacz wy³¹czenia oœwietlenia wnêtrza. Œwietnie sprzedaj¹ca siêškoda Fabia oferowana jest w nowej Wersja Junior, podobnie jak wersji wyposa eniowej Junior, Basic, dostêpna bêdzie jedynie w zastêpuj¹cej Basic. Jak zapewnia wersji hatchback z silnikiem 1,2 producent zmiana ta podyktowana 40kW. Škoda Fabia Junior nie jest chêci¹ lepszego dostosowania bêd zie pos iad a³a ozn acz eni a oferty do wymagañ klientów. we rs ji wy po sa e ni a ( br ak Analizy rynkowe wykaza³y, e bocznych naklejek). Kolorystyka i s t n i e j e d u a g r u p a o s ó b modelu Fabia Junior obejmuje szukaj¹cych samochodu, o niskim wszystkie lakiery dostêpne dla poziomie wyposa enia, ale o Škody Fabia Classic. przestronnym wnêtrzu i pojemnym Cena Škody Fabii Junior baga niku. wynosi z³. SKODA W KWIETNIU Miniony kwiecieñ by³ dla Škody znacznie lepszy na naszym rynku ni kwiecieñ 2003, sprzeda wszystkich modeli by³a wy sza o 75,47% (2689 sztuk). Škoda skrzêtnie skorzysta³a z paniki przed zmian¹ przepisów dotycz¹cych odliczeñ VAT-u i wzrostem cen po wejœciu do UE. Flagowego modelu Superb sprzedano 23 egzemplarze wiêcej, co stanowi wzrost o 27,38 % w porównaniu z kwietniem Fabii sprzedano w kwietniu egzemplarzy wiêcej (40,37%), w tym o 212 sedanów, o 242 hatchbacków i a o 666 kombi wiêcej, ni w kwietniu ubieg³ego roku. Rekord nale y do Octavii: wzrost sprzeda y tego modelu wyniós³ a 219,29%, czyli 1546 egzemplarzy wiêcej ni przed rokiem, w tym 567 kombi i a 979 liftbacków wiêcej. 15

16 SKRÓTEM RUSZA SPRZEDAZ CHEVROLETÓ W Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1x airbag, wspomaganie kierownicy Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 2x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1 x airbag, wsp. kier., ABS Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Aveo 4-drzwiowy v SX: z³ 4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Fot. Chevrolet Lacetti 5-drzwiowy v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., ABS Lacetti 5-drzwiowy v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS W ostatni majowy weekend w salonach w ca³ej Lacetti 5-drzwiowy v SX: z³ Polsce rusza d³ugo oczekiwana sprzeda Chevroletów. 4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Wszystko wskazuje na to, e znajd¹ spore grono Lacetti 5-drzwiowy v CDX: z³ nabywców, choæ ceny nie s¹ tak niskie, jak mo na siê 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji by³o spodziewaæ. Chevrolety pozostaj¹ jednak w gronie niedrogich samochodów w Polsce, co wró y im sukces Lacetti 4-drzwiowy v SE: z³ rynkowy. Chevrolet dla Kowalskiego - brzmi nieÿle... 2 x airbag, wsp. kier., ABS Poni ej podajemy cennik modeli oferowanych na Lacetti 4-drzwiowy v SE: z³ polskim rynku: 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Lacetti 4-drzwiowy v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 S z³ 2 x airbag, wsp. kier., ABS 1 x airbag Lacetti 4-drzwiowy v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 1x airbag, wspomaganie kierownicy Lacetti 4-drzwiowy v CDX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE z³ 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji 1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 5-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ Evanda v CDX: z³ 1 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji Aveo 5-drzwiowy v SX: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Rezzo v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy v SX: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 2 x airbag, wsp. kier., klimat. man., ABS, alufelgi Fot. Mitsubishi TANSZE MITSUBISHI LANCER I OUTLANDER Efektem wejœcia Polski do Unii Europejskiej jest obni ka cen modeli Mitsubishi produkowanych w Japonii. Redukcja cen jest znacz¹ca i ucieszy zapewne klientów, którzy przymierzali siê do zakupu tych modeli. Mitsubishi Lancer kombi w wersji podstawowej kosztuje obecnie z³, o z³ mniej ni poprzednio (obni ka o 11,11%). Cena podstawowej wersji Mitsubishi Outlandera zosta³a Fot. Mitsubishi ustalona na z³, czyli o z³ mniej (8,6%). Jeszcze przed obni k¹ firma MMC Car Poland, polski importer samochodów Mitsubshi, zanotowa³a znaczny wzrost sprzeda y. W pierwszych czterech miesi¹cach 2004 sprzedano o 61,2% samochodów wiêcej, ni w analogicznym okresie roku Najwiêkszy wzrost sprzeda y dotyczy³ modelu L %, poza tym Space Star - 78,9% a tak e Carisma - 17%. Kwietniowy wzrost sprzeda y nale a³ do modeli terenowych: Pajero - 58,8% oraz L200 - a 800%. DROZSZE OPLE Importerzy samochodów spoza Europy obni aj¹ ceny, podczas gdy samochody z Unii Europejskiej dro ej¹. Od 14 maja podro a³y niektóre modele Opla o kwoty: Corsa, Corsa van i Combo: 500 z³, Meriva 1.6 SE: 1250 z³, Meriva pozosta³e wersje: 1000 z³, Zafira: 1500 z³, Vectra: 1500 z³, Signum: 1500 z³, Vivaro: 2000 z³. Ceny pozosta³ych modeli Opla, czyli Agili, Astry Classic II, Astry III oraz Movano pozostaja na dotychczasowym poziomie. Fot. Opel 16

17 Fot. WRC MACIEK MEDYJ chroni¹cy przed zapyleniem, dziêki czemu stara³ siê goniæ czo³ówkê, ale na mecie obu z RAJD CYPRU zacz¹³ odrabiaæ ogromn¹ stratê czasu. pierwszych odcinków specjalnych drugiego Wygrywa³ odcinek za odcinkiem, ale niestety dnia by³ czwarty. TRYIUMF GRONHOLMA opóÿnienie z pierwszego dnia by³o na tyle Ca³y czas równo i bez wiêkszych Zakoñczy³ a siê pi¹ta eliminacj a du e, e uda³o mu siê w drugim dniu przebiæ przygód jechali Markko Martin i Carlos Sainz, Rajdowych Samochodo wych Mistrzost w tylko na 8 miejsce. pozostaj¹c w pierwszej pi¹tce. Œwiata - Rajd Cypru. Najwolniejszy, o Loeb na 8 odcinku specjalnym po egna³ Ta k w i ê c o s t a t n i d z i e ñ b e z najbard ziej nierówn ych nawierz chniach, siê z pierwszym biegiem, co jednak nie niespodzianek, ca³y rajd wygra³ Marcus pe³nych dziur i kamieni, jest co roku ciê k¹ wp³ynê³o znacz¹co na osi¹gane przez niego Grönholm z przewag¹ 54 sekund nad prób¹ dla kierowców i ich maszyn. Zwyciê y³ czasy, natomiast Harri Rovanperä zgubi³ Sebastianem Loebem, który przyjecha³ jako go Fin Marcus Gronhölm z pilotem Timo gdzieœ dwójkê, co w Peugeocie 307 WRC nie drugi z przewag¹ ponad 16 sekund nad Rautiainenem, zyskuj¹c na mecie przewagê jest bez znaczenia, bior¹c pod uwagê, e trzecim Markko Martinem. Wyniki s¹ jednak 54 sekund, jak równie przesuwaj¹c siê na wszystkich biegów w tym samochodzie jest je sz cz e ni eo fi cj al ne, gd y ba da ni e czo³o ogólnej klasyfikacji mistrzostw. To cztery. techniczne po rajdzie stwierdzi³o mo liwoœæ pierwsze zwyciêstwo za³ogi Peugeota w tym Drugiego dnia odpad³y z rajdu oba niezgodnoœci z regulaminem pomp wodnych sezonie. samochody fabrycznego teamu Mitsubishi. w Peugeocie i w Citroenie. Decyzja w tej Gronhö lm, któ ry pocz ¹tkowo mia³ Nie dzi elê roz poc z¹³ 13- sty odc ine k sprawie zapadnie w najbli sz¹ œrodê. k³opoty z samochodem, a dok³adnie ze specjalny, który na szczêœcie nie by³ dla Gw ia zd ê ra jd u, za sk ut ec zn oœ æ w sprzêg³em, nie mia³ póÿniej ju powodów do nikogo zbyt pechowy, ale Gronhölm podczas ro zw i¹ za ni u pr ob le mu z uk ³a de m narzekañ, a nawet by³ bardzo zadowolony ze owego os-u w³o y³ Loebowi a 17,5 przeniesienia napêdu w 307 WRC, otrzyma³ swojego sprzêtu. sekundy. I tak by³o w zasadzie ju do mety - dyrektor technicz ny zespo³u Peugeota. Zesz³oroczny zwyciêzca tego rajdu, Fin z zespo³u Peugeota powiêksza³ swoj¹ Kolejna eliminacja WRC- Rajd Akropolu w Petter Solberg, w pierwszym dniu mia³ przewagê nad rywalami. Natomiast Solberg Grecji odbêdzie siê w dniach 4-6 czerwca. powa ne k³opoty z uk³adem ch³odzenia w Subaru, których powodem by³ kurz zatykaj¹cy ch³odnicê. Norweg straci³ przez to a kilka minut, spadaj¹c na 11 pozycjê. Drugi dzieñ rozpocz¹³ z now¹ ch³odnic¹, wyposa on¹ przez serwisantów w patent SPORT Wyniki: 2004 Cyprus Rally pierwsza ósemka po SS18: 1. Marcus Gronhölm (FIN)/Timo Rautiainen (FIN) Peugeot 307 4h 58m 44.5s 2. Sebastien Loeb (F)/Daniel Elena (F) Citroën Xsara 4h 59m 38.5s 3. Markko Martin (EE)/Michael Park (GB) Ford Focus RS WRC 04 4h 59m 53.6s 4. Carlos Sainz (E)/Marc Marti (E) Citroën Xsara 5h 02m 02.5s 5. Harri Rovanperä (FIN)/Risto Pietilainen (FIN) Peugeot 307 5h 05m 53.5s 6. Petter Solberg (N)/Phil Mills (GB) Subaru Impreza WRC h 09m 07.6s 7. Mikko Hirvonen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Subaru Impreza WRC h 09m 19.4s 8. Janne Tuohino (FIN)/Jukka Aho (FIN) Ford Focus WRC 02 5h 12m 55.2s 2004 FIA Mistrzostwa Œwiata kierowców 2004 FIA Mistrzostwa Œwiata producentów klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna): klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna): 1. Marcus Gronhölm (FIN) 34 pts 1. Ford 53 pts 2. Sebastien Loeb (F) 33 pts 2. Citroën 51 pts 3. Markko Martin (EE) 32 pts 3. Peugeot 47 pts 4. Petter Solberg (N) 26 pts 4. Subaru 36 pts 5. Carlos Sainz (E) 18 pts 5. Mitsubishi 5 pts TEST TOYOTA HILUX D-4D TEST OPEL VECTRA KOMBI 2.0T GSI TUNING SERWIS Przeróbki i modyfikacje pojazdów mechanicznych Profesjonalne przygotowanie nadwozia do rajdów Akcesoria, czêœci tuningowe i sportowe do niemal wszystkich marek samochodów Weso³a - Stara Mi³osna ul.trakt Brzeski 91 tel./fax (022) Motoforum.pl ul. Cieszyñska 2A/ Warszawa tel./fax: (22) Zespó³ redakcyjny: Micha³ Nejbauer Grzegorz Rochna Maciek Medyj Zenon Go³¹b 17

18 Mo e nie jesteœmy najwiêksi mo e nie jesteœmy najszybsi mo e nie jesteœmy najlepsi ale mamy w³asne zdanie INNE SPOJRZENIE

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] VECTOR - sysyemy GPS - szczegó³y strona 14 MOTOMA R E K L A M A szczegó³y strona 12 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 6/2008 15.08-15.09.2008 CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

www.evobus.pl kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

panorama OPOLSKA luty 2010

panorama OPOLSKA luty 2010 panorama OPOLSKA 2010 1 2 2010 panorama OPOLSKA SKRÓTEM Skazany nieprawomocnie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności Andrzej Lepper doznał swoistej iluminacji i ogłosił na antenie TVN, że czasy mamy

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

WESOŁA. Nr 2(449) ROK XVIII 24.01.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

WESOŁA. Nr 2(449) ROK XVIII 24.01.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê

Bardziej szczegółowo

METEORYT METEORYTÓW. meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com. W numerze: i inne ISSN 1642-588X

METEORYT METEORYTÓW. meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com. W numerze: i inne ISSN 1642-588X BIULETYN MI OŒNIKÓW METEORYTÓW METEORYT Nr 1 (45) Marzec 2003 ISSN 1642-588X W numerze: meteoryty pustyni, Orgueil, Renazzo, meteoryty na ebay.com i inne Fot. Gregory M. Hupe Rozleg³e pustkowie. Tu koñczy

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo