Nr SERCE NOWE TESTY B M W X I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C V T R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 19.05.2004 SERCE NOWE TESTY B M W X 3 3. 0 I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C 2 1. 6 V T R"

Transkrypt

1 Nr HONDY NOWE SERCE ACCORD TESTY B M W X I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C V T R

2 ZAMÓWIENIA: tel./fax: (22)

3 Zenon Go³¹b Taniej czyli dro ej eny benzyny rosn¹ i ma³o jest tych, Cktórych niewiele to ju obchodzi. Kiedy jeszcze podwy ki by³y groszowe, mo na to by³o sobie t³umaczyæ powiedzmy tak: skoro cena jednego litra idzie w górê, oko³o cztery grosze, to przeciêtne tankowanie pe³nego baku stanowi ró nicê w cenie, mniej wiêcej, ma³ej kawy w bistro na stacji paliw. Ale niestety, ostatnio przysz³o nam zrezygnowaæ z kilku ma³ych czarnych w tygodniu. I to ju nie jest takie ³atwe do oswojenia i wyt³umaczenia - w koñcu nie ka dy chodzi spaæ przed pó³noc¹. W Ministerstwie Finansów najwyraÿniej pracuj¹ do póÿna w nocy, wiêc postanowili obni yæ podatek akcyzowy, jaki zawarty jest w cenie paliwa. Na niewiele to siê jednak zda³o, akurat wtedy ceny bary³ek posz³y zdecydowanie powy ej ostatnich rekordów i miast obni ki mamy podwy kê. Na dodatek pêka psychologiczna bariera ceny 1 litra bezo³owiowej 95. Zdajê siê, e musimy siê powoli przyzwyczajaæ do ceny powy ej czterech z³otych. Jedno warto wszak e wiedzieæ. Jeœli ceny na œwiatowych rynkach wróc¹ do poprzednich, to czy równie szybko spadn¹ ceny przy dystrybutorach? Czy nie jest aby tak, e po ka dym wiêkszym skoku cen, jesteœmy o stopieñ wy ej, z którego nie³atwo ju zeskoczyæ? 04 SAMOCHODY HONDA ACCORD I-CDTI 08 TEST CITROEN C2 1.6 VTR 10 TEST BMW X3 3.0I 12 TEST MITSUBISHI OUTLANDER 14 WYDARZENIA TOR PRZESZKÓ D AUTOTRAPERA 15 SKRÓTEM 17 SPORT - RAJD CYPRU START Fot. M.Nejbauer 03

4 SAMOCHODY tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer H ONDA ACCORD Z NOWYM SERCEM I-CDTI Piêkna i zmys³owa. Smuk³a sylwetka ze zgrabnie uniesionym ty³em, delikatna i agresywna jednoczeœnie, obiecuj¹ca wiele niezapomnianych wra eñ... Taka jest, rozpala zmys³y, wzbudza ten s³odki niepokój przed spotkaniem, który tak bardzo lubimy. Wydaje siê, e dobrze j¹ znamy, ale Ona kolejny raz zaskakuje nas swoim temperamentem. Zgrabnie uniesiony ty³......smuk³a sylwetka......i drapie ne spojrzenie 04

5 SAMOCHODY Miejsce na tylnej kanapie, przedni fotel maksymalnie cofniêty Wzorowa ergonomia Znana od roku aktualna Honda Accord przyzwyczai³a ju do wnêtrza wykonanego z najwy sz¹ starannoœci¹. Ergonomia i komfort podró owania pozostaj¹ bez najmniejszych zastrze eñ, po prostu kawa³ solidnej limuzyny. Baga nik o pojemnoœci 459 litrów nie jest mo e rekordowy, ale w zupe³noœci wystarczaj¹cy na podró ny baga. Zupe³n¹ nowoœci¹ jest nowe serce Hondy Accord, bij¹ce fenomenalnym rytmem i z wielk¹ si³¹: 2,2 litra, moc maksymalna 140KM przy 4000 obr/min, moment obrotowy 340Nm przy 2000 obr/min. Baga podró ny Nowe serce Hondy Accord 05

6 SAMOCHODY Pozdrawiamy panów z suszarkami Hondê Accord i-cdti ³atwo rozbujaæ do du ych prêdkoœci, przy rewelacyjnym zawieszeniu jest to doskona³y samochód na d³ugie trasy. Accord i-cdti jest naprawdê szybk¹ fur¹... O tym, e ma silnik wysokoprê ny, Honda Accord i-cdti przypomina dopiero przy tankowaniu, w czasie jazdy nic na to nie wskazuje. Nowy silnik tak ³atwo i ³agodnie wkrêca siê na obroty, e w³aœciwie nie czuæ przyspieszenia, raczej widaæ na prêdkoœciomierzu. Hond¹ z dieslem mo na jeÿdziæ równie dynamicznie, jak wersjami benzynowymi....czasem szybsz¹ od migawki Zawieszenie radzi sobie wybornie nawet z nierówn¹ nawierzchni¹ 06

7 SAMOCHODY Bokami chodzi wyœmienicie! Honda po raz kolejny udowodni³a, e potrafi sprostaæ wymaganiom rynku. Ju wczeœniej Accord we wszystkich wersjach by³ modelem godnym polecenia, oferuj¹cym tak wiele za tak rozs¹dn¹ cenê. Teraz silnik i-cdti doskonale uzupe³nia gamê Accorda. Kultura pracy oraz osi¹gi stoj¹ na najwy szym poziomie i raczej trudno bêdzie znaleÿæ malkontenta, który szczerze narzeka³by na tê wersjê Accorda. Nie ukrywamy: nowe serce bardzo nam siê spodoba³o Debiut jednostki wysokoprê nej Hondy nale y uznaæ za bardzo udany. Ma du e szanse mocno namieszaæ na rynku samochodów klasy wy szej. Dane techniczne Honda Accord i-cdti Sedan Tourer wersja Sport Executive Sport Executive skrzynia biegów 5-manualna 5-manualna 5-manualna 5-manualna silnik wysokoprê ny common-rail i-cdti pojemnoœæ cm moc maksymalna kw (KM) / obr/min. 103 (140) / 4000 maks. moment obrotowy Nm / obr/min. 340 / 2000 Napêd na ko³a przednie Wymiary i masy: d³ugoœæ (mm) szerokoœæ (mm) wysokoœæ (mm) rozstaw osi (mm) pojemnoœæ baga nika (litry) /937 masa w³asna (kg) masa dopuszczalna (kg) pojemnoœæ zbiornika paliwa (litry) 65 Osi¹gi prêdkoœæ maksymalna (km/h) przyspieszenie km/h (s) 9,3 9,4 10,1 10,3 przyspieszenie km/h IV bieg (s) 7,8 7,9 8,5 8,7 Zu ycie paliwa miasto / trasa / œrednie (litry/100 km) 7,1 / 4,5 / 5,4 7,1 / 4,5 / 5,4 7,5 / 4,8 / 5,8 7,5 / 4,8 / 5,8 emisja CO 2 œrednia (g/km) Cena z³ z³ z³ z³ 07

8 TEST Specjalne podziêkowania dla Automobilklubu Rzemieœlnik za udostêpnienie toru rallycrossowego w S³omczynie Niespe³nione nadzieje Grzegorz Rochna fot. Micha³ Nejbauer Tradycjê firmy Citroen w oznaczaniu usportowionych modeli skrótem VT... rozpoczêto od modelu Xsary, oraz Saxo. Tym bardziej nasze nadzieje zwi¹zane z C2 VTR, z niecierpliwoœci¹ czeka³y na realizacjê. Pierwsze spotkanie z Citroenem C2 i pierwsza myœl: to to musi byæ prêdkie. Maj¹c w pamiêci jazdy Saxo i Xar¹ VTS, ciekawoœæ z era³a nas od rana, z tym e u mnie obesz³o siê bez œrodków uspokajaj¹cych, natomiast naczelny jecha³ na Validolu od rana. Sylwetka budzi emocje. Krótkie nadwozie, du e 16 calowe ko³ a, potê ne zderzaki, ma³y spojler z ty³u, oraz nak³adki na progach, to cechy wyró niaj¹ce C2 na zat³oczonych ulicach miasta. Wnêtrze w sportowom³odzie owym stylu. Du o niez³ej jakoœci plastiku, kolorowe i wygodne fotele, dobrze trzymaj¹ce w zakrêcie, automatyczna klimatyzacja i skórzana kierownica, oczywiœcie wszystko na swoim miejscu tak akurat jak to w Citroenie. Kierownica ze skrzyde³kami Deska rozdzielcza prosto z C3 Silnik o pojemnoœci 1600 cm 3 i mocy 110 KM powinien w TYM aucie rzucaæ na kolana i tyle na ten temat!! I tak pewnie by by³o gdyby nie skrzynia biegów. Wersja VTR zosta³a wyposa ona w coœ co nazwano senso drive. Jest to po prostu mechaniczna skrzynia biegów, z mo liwoœci¹ automatycznej zmiany poszczególnych prze³o eñ, albo tradycyjnie lewarkiem, albo skrzyde³kami przy kierownicy. Dodatkowo w Polsce nie mo na kupiæ wersji z normaln¹ skrzyni¹ - taki kaprys producenta, albo importera - bo za nasz¹ zachodni¹ granic¹ taka wersja jest dostêpna i na dodatek tañsza!! A teraz dlaczego nasze zdenerwowanie przerzuci³o siê na papier. Skrzynia ma dwa rodzaje pracy. Tryb automatyczny: po wciœniêciu klawisza na centralnej konsoli jedziemy teoretycznie jak normalnym automatem. Wed³ug zapewnieñ twórcy Senso Drive skrzynia podobno uczy siê naszej jazdy. I tak jeÿdzimy dynamicznie - skrzynia zmienia biegi przy maksymalnych obrotach, praktycznie przy samym ich odciêciu, ale wystarczy lekko zdj¹æ nogê z gazu, a skrzynia od razu wrzuci nam bieg wy szy, ponowne wciœniêcie gazu do koñca powinno zaowocowaæ kick-downem i zmian¹ biegu nawet o dwa w dó³, tymczasem skrzynia zaczyna myœleæ. Myœli i myœli, a w koñcu zmieni bieg, ale tylko jeden w dó³. Na 50 zmian tylko trzy razy zamieni³a o dwa, lub nawet trzy biegi. Mówimy oczywiœcie o prêdkoœciach do 100 km/h. Powy ej jest w miarê ok. 08

9 TEST Tryb manualny: istnieje dowolnoœæ zmiany biegów. Albo tradycyjnie lewarkiem, albo manetkami przy kierownicy. Oba s¹ do niczego! Wy³¹czamy ESP i wrzucamy bieg pierwszy. Gaz w pozycjê dno i ruszamy dynamicznie, lekko dymi¹c z opon. Zmiana na bieg drugi powoduje mocne szarpniêcie i... Czas mija nieub³aganie, a sensodrive myœli i myœli. Zastanawiamy siê tylko nad czym. Przy kolejnych biegach czeka nas taka sama niespodzianka. Uff... spoci³em siê... i to bardziej ni ta dziwna skrzynia biegów. Zawieszenie i hamulce dzia³aj¹ bez zarzutu. Zawieszenie jest twarde i takie byæ powinno w tym aucie. Po wy³¹czeniu ESP jeÿdzi siê jak gokartem, jedyny minus to opony, w które by³o obute C2. Na suchym asfalcie nie trzyma³y jak powinny, po prostu œlizga³y siê na zakrêcie, na mokrym by³o ju lepiej. Hamulce to po prostu rewelacja. Z ka dej prêdkoœci dzia³aj¹ niczym kotwica wyrzucona przez okno. Producent przewidzia³ to i podczas gwa³townego hamowania zapalaj¹ siê œwiat³a awaryjne, ostrzegaj¹c innych u ytkowników: ja ju stojê, a ty uwa aj! Dwa niezale ne fotele z ty³u Baga nik nale y do skromnych...opony nie trzyma³y jak powinny......œlizga³y siê na zakrêcie... Podsumowuj¹c C2 VTR SensoDrive mo na œmia³o powiedzieæ, e ca³oœæ jest godna polecenia. Jednak skrzynia biegów deklasuje to auto czyni¹c go potencjaln¹ zabawk¹, a nie groÿn¹ maszyn¹ dla niegrzecznych ch³opców. A tak zupe³nie z innej beczki: firma Citroen wyprodukowa³a tê wersjê C2 tylko w jednym celu: SPORT SAMOCHODOWY, a dok³adniej RAJDY SAMOCHODOWE. Niezbêdna iloœæ sztuk dla homologowania wersji KIT-CAR zosta³a ju wyprodukowana, jednak nabywcy poszukuj¹cy wra eñ podobnych jak w Saxo VTS, czy Xsarze VTS, bêd¹ musieli poczekaæ na wersjê z normaln¹ skrzyni¹ biegów, lub po prostu przeprawiæ siê przez Odrê i tam zaspokoiæ swoje ¹dze posiadania fajnego b¹dÿ co b¹dÿ autka. Kotwica rzucona, a ty uwa aj! które mo na jeszcze z³o yæ. Du ym plusem jest oddzielne tylne okno i odchylana burta. nawet po przesuniêciu foteli, Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 80 kw (110 KM) / 5750 moment obrotowy / obr/min 147 Nm / 4000 po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 5 - sekwencyjna SensoDrive Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 195 km/h przyspieszenie km/h 10,9 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 8,3/5,2/6,3 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4204 / 1759 / 1485 rozstaw osi (mm) 2578 masa w³asna / dopuszczalna 1055 / 1430 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) / 879 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 41 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 09

10 TEST BMW X3 3.0i Na trawkie, choæ nie na pifko tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer Gdy podchodzi siê do samochodu za ponad z³otych to samo nasuwa siê pytanie: za co trzeba zap³aciæ a tyle kapuchy? Na pocz¹tku zwraca uwagê sylwetka BMW X3, stworzona do czegoœ wiêcej, ni tylko jazda po g³adkiej szosie, ale nadal elegancka i pe³na szyku. Masywne czarne zderzaki i os³ony progów zachêcaj¹ do zjechania z asfaltu na drogi nieutwardzone. Trzeba tylko pamiêtaæ, e nie jest to samochód terenowy, to tylko SAV - Sport Activity Vehicle. Oznacza to mniej wiêcej tyle, e mo emy wjechaæ wszêdzie tam, gdzie zwyk³ym samochodem osobowym, ale ze zdecydowanie wiêkszym szpanem. Wnêtrze prezentuje siê zadziwiaj¹co skromnie, szare monotonne plastiki, gdzie niegdzie tylko rozweselone aluminiowymi wstawkami. Jednak wszystko okazuje siê byæ najwy szej jakoœci i œwietnie zmontowane. Tu jakoœæ zdecydowanie przewa a nad wzornictwem, bardzo dobrze zreszt¹, bo nic tak nie z³oœci jak wymyœlna ale tandetna deska rozdzielcza. Ergonomia w X3 stoi na najwy szym poziomie, wszystko rozmieszczone intuicyjnie, skórzane fotele wygodne i wyprofilowane odpowiednio do sportowego charakteru SAVa. Ergonomia przede wszystkim Uchylny wyœwietlacz centralny Miejsca jest doœæ dla wszystkich 10

11 TEST Szeœciocylindrowa rzêdówka drzemie pod mask¹ X3 bezg³oœnie. Ale nawet gdy j¹ rozbudzimy, niewiele us³yszymy, ledwie pomruk trzech litrów pojemnoœci. Dopiero rozwœcieczona daje o sobie znaæ rasowym brzmieniem, typowym dla szeœciu cylindrów BMW. Du ym zaskoczeniem jest charakterystyka pracy silnika, nie ma ani góry ani do³u. W pe³nym zakresie obrotów pracuje jednakowo, z tak¹ sam¹ si³¹. Dynamiczna jazda wymaga wiêc czêstego operowania lewarkiem zmiany biegów, na szczêœcie szeœciobiegowa skrzynia pracuje perfekcyjnie, na dodatek ma dobrze dobrane prze³o enia. Zachowanie X3 na drodze jest wiêcej ni poprawne, samochód prowadzi siê œwietnie, nawet przy bardzo agresywnym stylu jazdy, jaki zreszt¹ ta maszyna lubi. Pomaga w tym system xdrive, adaptacyjnie rozdzielaj¹cy napêd na wszystkie ko³a, dzia³aj¹cy ca³kowicie niezauwa alnie dla kierowcy. Sprawdza siê dobrze zarówno na twardej jak i luÿnej nawierzchni, trzeba tylko ca³y czas pamiêtaæ, e to nie jest samochód terenowy. Tak naprawdê jest to rozdmuchana w górê trójka kombi, na dodatek podniesiona i na wiêkszych ko³ach. Zreszt¹ od 330xi Tourer jest dro sza tylko o 6,5%. Wybór nale y wiêc do nabywcy: zwyk³e kombi czy dumnie brzmi¹cy SAV? 6 cylindrów rasowego brzmienia bejcy Baga nik pozytywnie zaskakuje wielkoœci¹...œlizga³y siê na zakrêcie... i mieœci akumulator. Ko³o zapasowe pod pod³og¹ BMW X3 to fajny samochód, którym mo na nieÿle poszpanowaæ. Jakoœæ wykonania, komfort jazdy, warunki trakcyjne i... potwornie wysoka cena! Wiemy, e to BMW, ale mimo wszystko trzeba byæ fanatykiem dwóch nerek na atrapie ch³odnicy, eby p³aciæ ponad dwieœcie tysiêcy za ten samochód. Dlatego te pomijamy zu ycie paliwa X3 3.0i, choæ i tak stoi na przyzwoitym poziomie. Jednym zdaniem: Sport Activity Vehicle dla ludzi aktywnych z nieprzyzwoicie grubym portfelem. Rodzaj nawierzchni nie gra roli Okno dachowe s³usznych rozmiarów, na dodatek tylna czêœæ jest równie uchylna. W takich klimatach X3 czuje siê dobrze To raczej szczyt mo liwoœci terenowych X3 Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy Uk³ad / liczba zaworów R6 / 24 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 170 kw (231 KM) / 5900 moment obrotowy / obr/min 300 Nm / 3500 po³o enie pod³u nie z przodu napêd na wszystkie ko³a Skrzynia biegów 6 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 210 km/h przyspieszenie km/h 7,8 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 16,0/8,7/11,4 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4565 / 1853 / 1674 rozstaw osi (mm) 2795 masa w³asna / dopuszczalna 1835 / 2260 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 480 / 1560 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 67 l Cena ,00 z³ 11

12 TEST Mitsubishi Outlander Efektowne opakowanie tekst: Micha³ Nejbauer zdjêcia: Maciek Medyj Mitsubishi ma spore doœwiadczenie w konstruowaniu samochodów terenowych i z napêdem na cztery ko³a. Choæ obecnie jest produkowany tylko jeden model terenówki z prawdziwego zdarzenia, to na dodatek nie jest on oferowany na rynku polskim, a z powodu... braku zainteresowania nabywców! Mowa tu o Pajero Classic, reszta to tak zwane SUV-y, czyli Sport Utility Vehicles. Jednym z takich pojazdów ma byæ Outlander, g³oœno wprowadzany na rynek i maj¹cy namieszaæ ostro w segmencie. Osobiœcie mam jednak powa ny problem z jednoznacznym zakwalifikowaniem tego modelu do klasy SUV, bo wydaje mi siê, e jest to raczej kombi z napêdem za cztery ko³a. I natychmiast siê z tego t³umaczê. Outlander oferuje wnêtrze podobne do osobowych kombi, nie jest ani bardzo wysokie, ani zbyt d³ugie. Zalet¹ jest dobre wykorzystanie tej przestrzeni, miejsca dla 5 osób jest tu pod dostatkiem i zaliczy³bym wnêtrze do bardzo wygodnych, gdyby nie potraktowanie kierowcy. Otó regulacja wysokoœci kierownicy i fotela ma tak dziwaczny zakres, e przy maksymalnie opuszczonym siedzisku fotela i podniesionej kierownicy miejsca miêdzy nimi nie ma du o, trudno jest wiêc podnieœæ fotel wy ej, bo zacznie brakowaæ miejsca na nogi. Drugim mankamentem wnêtrza jest zadziwiaj¹co skromny baga nik, 402 litry to s³abiutki wynik, na dodatek baga nik jest bardzo p³ytki. Konkurencja bije tu Outlandera na g³owê, jedynym usprawiedliwieniem jest ko³o zapasowe w pod³odze baga nika, które rzeczywiœcie nie pasowa³oby na tyln¹ klapê. Deska rozdzielcza Outlandera jest bardzo skromna i surowa, na szczêœcie bardzo czytelna. Ocenê estetyczn¹ pozostawiam czytelnikom, ja dodam tylko, e bardziej pasowa³aby do samochodu prawdziwie terenowego, ni do kombi spêdzaj¹cego zdecydowan¹ wiêkszoœæ czasu na asfalcie. Wnêtrze czarne, ale wygodne Imitacja czarnego drewna nie wygl¹da najlepiej Wygodna kanapa, sporo miejsca na nogi 12

13 TEST Trzeba przyznaæ, e sylwetka Outlandera jest atrakcyjna, linia nadwozia zdradza agresywny, sportowy charakter samochodu i naprawdê mo e siê podobaæ. Masywne zderzaki, wysoka linia okien i pochylona tylna szyba nadaj¹ Outlanderowi dynamiki. Solidne i oryginalne aluminiowe relingi dachowe pasuj¹ do nadwozia doskonale i wspaniale równowa ¹ aluminiowe os³ony zderzaków. Spojler dachowy równie nie budzi zastrze eñ, choæ wydawa³oby siê, e nie pasuje do takiego samochodu. Pod mask¹ Outlandera kryje siê rzêdowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemnoœci 2 litrów. Moc maksymaln¹ 136 KM osi¹ga dopiero przy 6000 obr/min., co wymusza krêcenie go w górny zakres. Moment obrotowy 176 Nm dostêpny jest co prawda przy 4500 obr/min., ale i tak jest to i za ma³o i za wysoko, by silnik chcia³ chodziæ do³em. Efekt jest taki, e w ca³ym zakresie obrotów pracuje w³aœciwie z jednakow¹ si³¹. Sta³y napêd na cztery ko³a i spora masa w³asna Outlandera powinny wymusiæ zastosowanie silnika o wiêkszym momencie obrotowym, czyli po prostu diesla. Mniejsze by³oby zu ycie paliwa, a i samochód ³atwiej wyje d a³by z opresji, bo mia³by wiêcej si³y (patrz zdjêcia). Outlander nie jest samochodem terenowym, bardzo dobrze prowadzi siê go na szosach i ulicach. Zawieszenie doœæ dobrze zestrojone jest do agresywnej jazdy, zapewniaj¹c przy tym odpowiedni komfort. W utrzymaniu za³o onego kierunku jazdy pomaga oczywiœcie nieoceniony napêd na wszystkie ko³a, ale i bez tego Outlander dobrze by sobie radzi³. Ca³kowitym zaskoczeniem jest natomiast sprawnoœæ Outlandera na drogach b³otnistych. Samochód zadziwiaj¹co dobrze przeœlizguje siê po b³ocie i chyba tylko groÿba powieszenia na jakiejœ muldzie ziemi mog³aby go powstrzymaæ. Gdyby za³o yæ opony o masywniejszej rzeÿbie, Outlander swobodnie móg³by przeje d aæ ka dy l ejszy teren, nawet pomimo braku reduktora. Efektowny wygl¹d, efektowne zachowanie na drodze W zakrêtach chodzi niemal slajdami Czas na podsumowanie. Mitsubishi Outlander 4WD jest trochê dziwnym samochodem, tak jakby jego sami nie wiedzieli w jakim celu go tworz¹. Outlander samochodem terenowym nie jest i nigdy nie bêdzie. Na rodzinne wypady na ³ono natury ma ma³o funkcjonalne wnêtrze i niedu y baga nik. Do codziennej jazdy pali trochê za du o benzyny. Najwiêksz¹ zalet¹ Outlandera jest atrakcyjny i oryginalny wygl¹d, rzeczywiœcie zwraca na siebie uwagê wœród innych samochodów. Jednak konkurencja produkuje takie samochody bardziej przemyœlane, a sprzedaje za podobne, a nawet mniejsze pieni¹dze. Wersja z silnikiem wysokoprê nym trochê poprawi³aby sytuacjê Outlandera, ale nadal by³by to samochód, który kupuje siê przede wszystkim dla efektownego wygl¹du. Skromny i p³ytki baga nik P³ytsze b³oto mu nie straszne......nawet z takich opresji potrafi siê wygrzebaæ......by ponownie rzuciæ siê w b³oto. Podstawowe dane techniczne: Silnik benzynowy DOHC Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 100 kw (136 KM) / 6000 moment obrotowy / obr/min 176 Nm / 4500 po³o enie poprzecznie z przodu napêd na wszystkie ko³a Skrzynia biegów 5 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 192 km/h przyspieszenie km/h 11,4 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 12,4/7,6/9,4 l / 100 km Wymiary d³ug. / szer. / wys. (mm) 4545 / 1750 / 1670 rozstaw osi (mm) 2625 masa w³asna / dopuszczalna 1610 / 2070 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 402 / 1049 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 l Cena ,00 z³ 13

14 WYDARZENIA Tor przeszkód Autotrapera 00 wywrotek ziemi, 50 nianych bali, pochy³e trawersy, me tr ów sz eœ ci en ny ch odcinki b³otne, odcinki pustynne. 7drewna, 3500 godzin Zosta³ równie zaopatrzony w pracy i z³ - tyle poch³on¹³ ambonê widokow¹, z której mo na tor off-roadowy, wybudowany przy obserwowaæ zmagania kierowców trasie A1 w Starowej Górze ko³o na ca³ej d³ugoœci toru. odzi. Tor powsta³ w s¹siedztwie Sprawc¹ ca³ego zamienowej siedziby firmy Autotraper szania jest Maciek Majchrzak, Sport Service, autoryzowanego w³aœciciel Autotraper Sport Serdealera samochodów Chrysler i vice, prezes Jeep Club Polska oraz Jeep w odzi. Autotraper Offroad Klub Polska, Tor ma d³ugoœæ 1800 uczestnik ponad 100 rajdów teremetrów, kilka pasów jazdy i nowych na œwiecie, w tym zawiera du e wzniesienia, strome Rubikon, Transylwania, Superzjazdy, rów wodny, most z drew- sylwania i Pary -Dakar. 14

15 SKRÓTEM aparaturê do otrzymywania i Autodetector, identyfikuj¹cy POSCIGOWE wysy³ania informacji, tak e pojazd na podstawie tablic LAMBORGHINI GALLARDO obr azó w, odn osz ¹cy ch s iê d o rejestracyjnych, oraz sprzêt VHF- W³oska policja pañstwowa danych krytycznych sytuacji na Polizia. (Polizia di Stato) po raz pierwszy drodze, takich jak wypadki, po ary, U y t k o w a n i e G a l l a r d o, otrzyma do u ytkowania Laborghini oraz inne mo liwe zagro enia. posiadaj¹cego dziesiêciocylin- Gallardo. Ten sportowy bolid, To wszystko bêdzie mo liwe drowy, piêciolitrowy, piêciuset pomalowany podobnie jak inne dziêki zastosowaniu innego konny silnik, oraz aluminiowe samochody policyjne, z syrenami i wyrafinowanego sprzêtu na nadwozie, bêdzie równie mo liwe ko gu ta mi na da ch u, zo st a³ pok³adzie Laborghini Polizia, w z³ych warunkach atmosfepodarowany policjantom przez takiego jak na przyk³ad system rycznych i drogowych, jako e auto zarz¹d fabryki z Sant'Agata w nawigacji satelitarnej sprzê onym z m a d o s k o n a ³ e w ³ a œ c i w o œ c i Bolonii z okazjii 152 rocznicy sieci¹ komórkow¹, system Provida, tr ak cy jn e, ze sw oi m s ta ³y m powstania Polizia di Stato. nagrywaj¹cy podejrzane sytuacje i napêdem na cztery ko³a oraz Policyjne Gallardo bêdzie przesy³aj¹cy obraz w czasie oponami zimowymi Sottozero u ywane przez policjê drogow¹ rz ec zy wi st ym, b ez po œr ed ni e przygotowanymi specjalnie dla (Polizia Stradale) w nag³ych po³¹czenie z policyjn¹ baz¹ samochodów Laborghini przez w y p a d k a c h i s y t u a c j a c h danych, jak równie system Elsag firmê Pirelli. alarmowych na autostradzie Salerno-Reggio Calabria, zasili specjalny sztab bezpieczeñstwa zorganizowany ju na tym odcinku. Lamborghini bêdzie te wykorzystywane w przypadkach potrzeby szybkiego udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków - dziêki wyposa eniu miêdzy innymi w defibrlyrator z aparatur¹ do elektrokardiogramu oraz automatycznej diagnozy ciœnienia têtniczego krwi jak równie zawartoœci w niej tlenu i dwutlenku wêgla. Bêdzie te umo liwia³o szybki transport np. organów do przeszczepów. Oprócz tego medycznego sprzêtu, samochód bêdzie posiada³ równie Fot. Lamborghini Fot. Škoda JUNIOR WYPIERA BASICA NOWA WERSJA FABII Nowy model akcyjny Junior w stosunku do swojego poprzednika doposa ony zosta³ w:! instalacjê radiow¹ (4 g³oœniki, antena)! zamek w drzwiach pasa era! pe³nowymiarowe ko³paki! zamykany schowek w desce rozdzielczej! filtr przeciwpy³kowy! przygotowanie pod baga nik dachowy! opóÿniacz wy³¹czenia oœwietlenia wnêtrza. Œwietnie sprzedaj¹ca siêškoda Fabia oferowana jest w nowej Wersja Junior, podobnie jak wersji wyposa eniowej Junior, Basic, dostêpna bêdzie jedynie w zastêpuj¹cej Basic. Jak zapewnia wersji hatchback z silnikiem 1,2 producent zmiana ta podyktowana 40kW. Škoda Fabia Junior nie jest chêci¹ lepszego dostosowania bêd zie pos iad a³a ozn acz eni a oferty do wymagañ klientów. we rs ji wy po sa e ni a ( br ak Analizy rynkowe wykaza³y, e bocznych naklejek). Kolorystyka i s t n i e j e d u a g r u p a o s ó b modelu Fabia Junior obejmuje szukaj¹cych samochodu, o niskim wszystkie lakiery dostêpne dla poziomie wyposa enia, ale o Škody Fabia Classic. przestronnym wnêtrzu i pojemnym Cena Škody Fabii Junior baga niku. wynosi z³. SKODA W KWIETNIU Miniony kwiecieñ by³ dla Škody znacznie lepszy na naszym rynku ni kwiecieñ 2003, sprzeda wszystkich modeli by³a wy sza o 75,47% (2689 sztuk). Škoda skrzêtnie skorzysta³a z paniki przed zmian¹ przepisów dotycz¹cych odliczeñ VAT-u i wzrostem cen po wejœciu do UE. Flagowego modelu Superb sprzedano 23 egzemplarze wiêcej, co stanowi wzrost o 27,38 % w porównaniu z kwietniem Fabii sprzedano w kwietniu egzemplarzy wiêcej (40,37%), w tym o 212 sedanów, o 242 hatchbacków i a o 666 kombi wiêcej, ni w kwietniu ubieg³ego roku. Rekord nale y do Octavii: wzrost sprzeda y tego modelu wyniós³ a 219,29%, czyli 1546 egzemplarzy wiêcej ni przed rokiem, w tym 567 kombi i a 979 liftbacków wiêcej. 15

16 SKRÓTEM RUSZA SPRZEDAZ CHEVROLETÓ W Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1x airbag, wspomaganie kierownicy Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 2x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 1 x airbag, wsp. kier., ABS Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Aveo 4-drzwiowy v SX: z³ 4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Fot. Chevrolet Lacetti 5-drzwiowy v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., ABS Lacetti 5-drzwiowy v SE: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS W ostatni majowy weekend w salonach w ca³ej Lacetti 5-drzwiowy v SX: z³ Polsce rusza d³ugo oczekiwana sprzeda Chevroletów. 4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Wszystko wskazuje na to, e znajd¹ spore grono Lacetti 5-drzwiowy v CDX: z³ nabywców, choæ ceny nie s¹ tak niskie, jak mo na siê 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji by³o spodziewaæ. Chevrolety pozostaj¹ jednak w gronie niedrogich samochodów w Polsce, co wró y im sukces Lacetti 4-drzwiowy v SE: z³ rynkowy. Chevrolet dla Kowalskiego - brzmi nieÿle... 2 x airbag, wsp. kier., ABS Poni ej podajemy cennik modeli oferowanych na Lacetti 4-drzwiowy v SE: z³ polskim rynku: 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Lacetti 4-drzwiowy v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 S z³ 2 x airbag, wsp. kier., ABS 1 x airbag Lacetti 4-drzwiowy v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 1x airbag, wspomaganie kierownicy Lacetti 4-drzwiowy v CDX: z³ Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE z³ 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji 1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man. Aveo 5-drzwiowy 1.4 8v SE: z³ Evanda v CDX: z³ 1 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji Aveo 5-drzwiowy v SX: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS Rezzo v SX: z³ Aveo 5-drzwiowy v SX: z³ 2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS 2 x airbag, wsp. kier., klimat. man., ABS, alufelgi Fot. Mitsubishi TANSZE MITSUBISHI LANCER I OUTLANDER Efektem wejœcia Polski do Unii Europejskiej jest obni ka cen modeli Mitsubishi produkowanych w Japonii. Redukcja cen jest znacz¹ca i ucieszy zapewne klientów, którzy przymierzali siê do zakupu tych modeli. Mitsubishi Lancer kombi w wersji podstawowej kosztuje obecnie z³, o z³ mniej ni poprzednio (obni ka o 11,11%). Cena podstawowej wersji Mitsubishi Outlandera zosta³a Fot. Mitsubishi ustalona na z³, czyli o z³ mniej (8,6%). Jeszcze przed obni k¹ firma MMC Car Poland, polski importer samochodów Mitsubshi, zanotowa³a znaczny wzrost sprzeda y. W pierwszych czterech miesi¹cach 2004 sprzedano o 61,2% samochodów wiêcej, ni w analogicznym okresie roku Najwiêkszy wzrost sprzeda y dotyczy³ modelu L %, poza tym Space Star - 78,9% a tak e Carisma - 17%. Kwietniowy wzrost sprzeda y nale a³ do modeli terenowych: Pajero - 58,8% oraz L200 - a 800%. DROZSZE OPLE Importerzy samochodów spoza Europy obni aj¹ ceny, podczas gdy samochody z Unii Europejskiej dro ej¹. Od 14 maja podro a³y niektóre modele Opla o kwoty: Corsa, Corsa van i Combo: 500 z³, Meriva 1.6 SE: 1250 z³, Meriva pozosta³e wersje: 1000 z³, Zafira: 1500 z³, Vectra: 1500 z³, Signum: 1500 z³, Vivaro: 2000 z³. Ceny pozosta³ych modeli Opla, czyli Agili, Astry Classic II, Astry III oraz Movano pozostaja na dotychczasowym poziomie. Fot. Opel 16

17 Fot. WRC MACIEK MEDYJ chroni¹cy przed zapyleniem, dziêki czemu stara³ siê goniæ czo³ówkê, ale na mecie obu z RAJD CYPRU zacz¹³ odrabiaæ ogromn¹ stratê czasu. pierwszych odcinków specjalnych drugiego Wygrywa³ odcinek za odcinkiem, ale niestety dnia by³ czwarty. TRYIUMF GRONHOLMA opóÿnienie z pierwszego dnia by³o na tyle Ca³y czas równo i bez wiêkszych Zakoñczy³ a siê pi¹ta eliminacj a du e, e uda³o mu siê w drugim dniu przebiæ przygód jechali Markko Martin i Carlos Sainz, Rajdowych Samochodo wych Mistrzost w tylko na 8 miejsce. pozostaj¹c w pierwszej pi¹tce. Œwiata - Rajd Cypru. Najwolniejszy, o Loeb na 8 odcinku specjalnym po egna³ Ta k w i ê c o s t a t n i d z i e ñ b e z najbard ziej nierówn ych nawierz chniach, siê z pierwszym biegiem, co jednak nie niespodzianek, ca³y rajd wygra³ Marcus pe³nych dziur i kamieni, jest co roku ciê k¹ wp³ynê³o znacz¹co na osi¹gane przez niego Grönholm z przewag¹ 54 sekund nad prób¹ dla kierowców i ich maszyn. Zwyciê y³ czasy, natomiast Harri Rovanperä zgubi³ Sebastianem Loebem, który przyjecha³ jako go Fin Marcus Gronhölm z pilotem Timo gdzieœ dwójkê, co w Peugeocie 307 WRC nie drugi z przewag¹ ponad 16 sekund nad Rautiainenem, zyskuj¹c na mecie przewagê jest bez znaczenia, bior¹c pod uwagê, e trzecim Markko Martinem. Wyniki s¹ jednak 54 sekund, jak równie przesuwaj¹c siê na wszystkich biegów w tym samochodzie jest je sz cz e ni eo fi cj al ne, gd y ba da ni e czo³o ogólnej klasyfikacji mistrzostw. To cztery. techniczne po rajdzie stwierdzi³o mo liwoœæ pierwsze zwyciêstwo za³ogi Peugeota w tym Drugiego dnia odpad³y z rajdu oba niezgodnoœci z regulaminem pomp wodnych sezonie. samochody fabrycznego teamu Mitsubishi. w Peugeocie i w Citroenie. Decyzja w tej Gronhö lm, któ ry pocz ¹tkowo mia³ Nie dzi elê roz poc z¹³ 13- sty odc ine k sprawie zapadnie w najbli sz¹ œrodê. k³opoty z samochodem, a dok³adnie ze specjalny, który na szczêœcie nie by³ dla Gw ia zd ê ra jd u, za sk ut ec zn oœ æ w sprzêg³em, nie mia³ póÿniej ju powodów do nikogo zbyt pechowy, ale Gronhölm podczas ro zw i¹ za ni u pr ob le mu z uk ³a de m narzekañ, a nawet by³ bardzo zadowolony ze owego os-u w³o y³ Loebowi a 17,5 przeniesienia napêdu w 307 WRC, otrzyma³ swojego sprzêtu. sekundy. I tak by³o w zasadzie ju do mety - dyrektor technicz ny zespo³u Peugeota. Zesz³oroczny zwyciêzca tego rajdu, Fin z zespo³u Peugeota powiêksza³ swoj¹ Kolejna eliminacja WRC- Rajd Akropolu w Petter Solberg, w pierwszym dniu mia³ przewagê nad rywalami. Natomiast Solberg Grecji odbêdzie siê w dniach 4-6 czerwca. powa ne k³opoty z uk³adem ch³odzenia w Subaru, których powodem by³ kurz zatykaj¹cy ch³odnicê. Norweg straci³ przez to a kilka minut, spadaj¹c na 11 pozycjê. Drugi dzieñ rozpocz¹³ z now¹ ch³odnic¹, wyposa on¹ przez serwisantów w patent SPORT Wyniki: 2004 Cyprus Rally pierwsza ósemka po SS18: 1. Marcus Gronhölm (FIN)/Timo Rautiainen (FIN) Peugeot 307 4h 58m 44.5s 2. Sebastien Loeb (F)/Daniel Elena (F) Citroën Xsara 4h 59m 38.5s 3. Markko Martin (EE)/Michael Park (GB) Ford Focus RS WRC 04 4h 59m 53.6s 4. Carlos Sainz (E)/Marc Marti (E) Citroën Xsara 5h 02m 02.5s 5. Harri Rovanperä (FIN)/Risto Pietilainen (FIN) Peugeot 307 5h 05m 53.5s 6. Petter Solberg (N)/Phil Mills (GB) Subaru Impreza WRC h 09m 07.6s 7. Mikko Hirvonen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Subaru Impreza WRC h 09m 19.4s 8. Janne Tuohino (FIN)/Jukka Aho (FIN) Ford Focus WRC 02 5h 12m 55.2s 2004 FIA Mistrzostwa Œwiata kierowców 2004 FIA Mistrzostwa Œwiata producentów klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna): klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna): 1. Marcus Gronhölm (FIN) 34 pts 1. Ford 53 pts 2. Sebastien Loeb (F) 33 pts 2. Citroën 51 pts 3. Markko Martin (EE) 32 pts 3. Peugeot 47 pts 4. Petter Solberg (N) 26 pts 4. Subaru 36 pts 5. Carlos Sainz (E) 18 pts 5. Mitsubishi 5 pts TEST TOYOTA HILUX D-4D TEST OPEL VECTRA KOMBI 2.0T GSI TUNING SERWIS Przeróbki i modyfikacje pojazdów mechanicznych Profesjonalne przygotowanie nadwozia do rajdów Akcesoria, czêœci tuningowe i sportowe do niemal wszystkich marek samochodów Weso³a - Stara Mi³osna ul.trakt Brzeski 91 tel./fax (022) Motoforum.pl ul. Cieszyñska 2A/ Warszawa tel./fax: (22) Zespó³ redakcyjny: Micha³ Nejbauer Grzegorz Rochna Maciek Medyj Zenon Go³¹b 17

18 Mo e nie jesteœmy najwiêksi mo e nie jesteœmy najszybsi mo e nie jesteœmy najlepsi ale mamy w³asne zdanie INNE SPOJRZENIE

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47 i-miev Colt -5drzwiowy i-miev Colt SILNIK MOC MAKSYMALNA ( KM ) DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA ( kg ) POJEMNOŒÆ BAGA NIKA (l) PRZEŒWIT ( mm ) ZAWIESZENIE: PRZÓD TY i-miev elektryczny 49 180/0-2000 120 1110

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro Citroëna w Trewirze

Złoto i srebro Citroëna w Trewirze Złoto i srebro Citroëna w Trewirze 7. Rajd Niemiec, dziesiąta runda bieżącego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2008, zakończyła się znakomitym, podwójnym zwycięstwem Citroënów C4 WRC z załogami Sébastien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU 2010 rok Warszawa 2010 rok 1 1. Klasy i kategorie ; 1 Podział na klasy i kategorie 1.1. MINI dla zawodników, którzy do dnia rozpoczęcia zawodów ukończyli 8 lat do końca roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Auto Salon POLODY. wyposa enie. Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors

Auto Salon POLODY. wyposa enie. Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors wyposa enie Poduszka powietrzna kierowcy / pasa era Boczne poduszki powietrzne System kontroli stabilnoœci pojazdu ABS+ EBD Napinacze pasów bezpieczeñstwa Regulacja wys. pasów bezpieczeñstwa Centralny

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi. Wysokość (mm) Długość (mm)

Dane techniczne. Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi. Wysokość (mm) Długość (mm) Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3drzwiowy 5drzwiowy Kombi Wysokość (mm) 1435 1460 1500 Długość (mm) 4290 4249 4515 Rozstaw osi (mm) 2614 2614 2703 Szerokość (z lusterkami bocznymi/bez lusterek)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 29 990 zł LS+ 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 31 990 zł 1.0 MT ESC 68

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Genewa, 06.03.2012 Nowa Kia cee d: DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Wśród uczniów klas piątych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Warszawa, 20.04.2012 Nowa Kia cee d DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault W województwie kujawsko-pomorskim kobiety najczęściej jeżdżą samochodami marek Renault, Volkswagen i Opel wynika z przygotowanego na Dzień

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo