PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA I. OCENA ZACHOWANIA I. Warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 6. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 7. Oceny zachowania ucznia w skali stopniowej dokonuje wychowawca na koniec każdego semestru.

2 8. Kryterium oceny z zachowania jest liczba punktów, jaką uczeń uzyskał w ciągu semestru. 9. Ustala się następujący przydział punktowy dla poszczególnych ocen: wzorowe od 180 pkt bardzo dobre pkt dobre pkt poprawne pkt nieodpowiednie 49 0 pkt naganne poniżej 0 pkt 10. Tryb przyznawania punktów: a) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów. b) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. c) Uczeń traci punkty z otrzymanego kredytu za działania określone w rozdziale Zachowania negatywne. d) Zachowania pozytywne i negatywne ucznia odnotowują nauczyciele i wychowawca w dzienniku, potwierdzając je podpisem. e) Punkty dodatnie wpisywane są w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim, natomiast punkty ujemne kolorem czerwonym. f) Na koniec każdego miesiąca wychowawca na podstawie wpisów z dziennika, w zeszycie informacyjnym oraz na podstawie innych informacji o uczniu, wypełnia tabelę miesięczną, podliczając punkty dodatnie i ujemne dla każdego ucznia. g) Uczeń otrzymuje informację o sumie punktów do zeszytu kontaktowego. Rodzice szczegółowe informacje o ocenach z zachowania mogą otrzymać podczas zebrań i konsultacji. h) Wychowawca ma prawo obniżyć semestralną i roczną ocenę z zachowania w przypadku szczególnie rażącego naruszenia norm prawnych lub moralnych. i) Uczeń, który w ciągu semestru uzyskał 8 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania wzorowej. j) Uczeń, który w ciągu semestru uzyskał 15 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania bardzo dobrej. k) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 30 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania dobrej. l) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 40 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania poprawnej. m) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 70 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania nieodpowiedniej. n) Z uczniami z opinią PPP (stwierdzona nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD) i ich rodzicami podpisuje się kontrakt.

3 II. Wzory zapisów Wpis do dziennika Nr I semestr IX X XI XII Ocena za I semestr , 7 +16, 2 +10, 3 +19, 1 bdb II semestr Ocena roczna Wzór obliczenia oceny semestralnej dla ucznia z numerem 4: punkty wyjściowe 100 punkty dodatnie +79 suma 179 punkty ujemne -13 suma otrzymanych punktów 166pkt = bardzo dobre

4 III. Zachowania pozytywne L.p. Uczeń zdobywa punkty dodatnie za następujące działania: Liczba punktów Udział lub zajęcie miejsca w konkursie przedmiotowym na szczeblu: szkolnym międzyszkolnym powiatowym, wojewódzkim dzielnicowym udział I m Częstotliwość przyznawania punktów Osoba przydzielająca punkty II m III m wyróżnienie Udział, wyróżnienie lub uzyskanie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym o zasięgu ogólnopolskim udział laureat wyróżnienie jednoetapowy wieloetapowy jednoetapowy wieloetapowy jednoetapow y wieloetap owy po rozstrzygnięci u konkursu organizator konkursu 2. Udział w zawodach sportowych a) finał dolnośląski, strefa 20 b) finał Wrocławia 15 c) finał dzielnicy 10 d) udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych 3 5 e) wyjście na zawody(szkolne) 3 po zakończeniu zawodów 3. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 1 15 na bieżąco Pełnienie funkcji w klasie (np. udział w spotkaniach samorządu, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, dbanie o interesy klasy, współpraca z wychowawcą) Udział w: a) kołach zainteresowań, b) zespołach wyrównawczych c) inne (np. harcerstwo, języki, zajęcia płatne, które nie są organizowane przez szkołę) Praca na rzecz szkoły za wszystkie razem 5 a) praca nad wystrojem wnętrza 1 10 b) przygotowanie pomocy i materiałów dydaktycznych (jeśli nie wystawiono oceny z przedmiotu) na koniec miesiąca na koniec miesiąca każdorazowo nauczyciele w-f opiekun samorządu wychowawca nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe lub wychowawca na podstawie potwierdzenia przez prowadzącego zajęcia nauczyciel nadzorujący pracę 1 10 każdorazowo każdy nauczyciel c) inne (np. używany podręcznik do gabinetu 2pkt) 1 10 każdorazowo każdy nauczyciel 7. Pomoc w organizacji imprezy szkolnej 1 10 każdorazowo 8. Praca na rzecz klasy a) inicjatywa własna ucznia (np. przeprowadzenie lekcji wychowawczych, referatów na lekcje wychowawcze, wykonywanie dodatkowych prac, itp każdorazowo organizator imprezy wychowawca b) praca przy organizowaniu imprez klasowych 1 10 każdorazowo wychowawca

5 c) wystrój klasy, gazetka 1 10 każdorazowo wychowawca d) inne 1 10 każdorazowo wychowawca 9. Pomoc koleżeńska (systematyczna pomoc kolegom w nauce uczniowie zgłaszają nauczycielowi danego przedmiotu i wychowawcy rozpoczęcie udzielania pomocy koleżeńskiej) Wolontariat 1 20 na bieżąco (oceniamy systematyczn ość podjętej pomocy) na koniec semestru 11. Udział w poczcie sztandarowym 2 każdorazowo Zbiórka makulatury i puszek w klasie a) I miejsce 10 b) II miejsce 7 c) III miejsce 5 d) dla pozostałych uczniów przynoszących systematycznie makulaturę i puszki Dodatkowe punkty za ocenę semestralną z zachowania: a) wzorowe 10 b) bardzo dobre 5 c) dobre 2 Inne pozytywne działania ucznia: a) promowanie szkoły podczas różnego rodzaju imprez (z wyłączeniem punktu 1. i 2.) na koniec semestru na koniec roku po imprezie wychowawca opiekun wolontariatu opiekun samorządu wychowawca wychowawca opiekun lub wychowawca b) wyróżnianie się wysoką kulturą osobistą (m.in. uczeń potrafi zachować się w każdej sytuacji z poszanowaniem norm i zasad życia społecznego, uczeń nie ma uwag negatywnych, spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych) 1 5 na koniec miesiąca wychowawca 14. c) wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego 1 3 d) posiadanie identyfikatora i butów zmiennych przez cały miesiąc po 1 za każdą rzecz za tydzień dyżurowania na koniec miesiąca wychowawca wychowawca e) wkład pracy włożony w naukę (adekwatny do możliwości ucznia), pracowitość, obowiązkowość (niezgłaszanie nieprzygotowań ze wszystkich przedmiotów) 10 na koniec semestru wychowawca f) pisemna pochwała pracownika szkoły (uwaga! pochwała za systematyczną pomoc 5pkt za miesiąc) 5 każdorazowo wychowawca g) inne 1 20 każdorazowo wychowawca Uwaga! Uczeń biorący udział w konkursach, zawodach sportowych i innego typu wyjazdach ma obowiązek uzupełnić lekcje oraz być przygotowanym na zajęcia w następnym dniu. W przeciwnym razie traci przysługujące mu punkty.

6 6 IV. Zachowania negatywne L.p Uczeń otrzymuje punkty ujemne za następujące działania: Ucieczka z lekcji (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną) Spóźnienie: Liczba punktów 1. do 5 spóźnień 1 za każde 2. za każde kolejne 5 za każde Przeszkadzanie na lekcjach a) notoryczne rozmawianie b) niereagowanie na uwagi nauczyciela c) notoryczne chodzenie po klasie d) notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki Częstotliwość przyznawania punktów podsumowanie na koniec miesiąca podsumowanie na koniec miesiąca każdorazowo Osoba przydzielająca punkty wychowawca wychowawca nauczyciele 4. Niewykonanie polecenia nauczyciela 5 każdorazowo nauczyciele 5. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela 10 każdorazowo nauczyciele 6. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego 2 każdorazowo nauczyciele 7. Wzajemne zaczepki uczniowskie 2-5 każdorazowo nauczyciele 8. Bójki uczniowskie każdorazowo nauczyciele 9. Ubliżanie koledze 5 10 każdorazowo nauczyciele 10. Wulgarne słownictwo 10 każdorazowo nauczyciele 11. Kradzież każdorazowo nauczyciele 12. Wyłudzenie pieniędzy każdorazowo nauczyciele 13. Zaśmiecanie otoczenia (w tym też pozostawienie bałaganu przy ławce w klasie) 2 każdorazowo nauczyciele 14. Wychodzenie poza teren szkoły w trakcie lekcji lub przerwy 10 każdorazowo nauczyciele 15. Podrabianie podpisu, usprawiedliwienia, zwolnienia, oceny 50 każdorazowo nauczyciele 16. Zorganizowana przemoc 100 każdorazowo nauczyciele 17. Niszczenie mienia szkolnego lub pozaszkolnego 5 20 każdorazowo nauczyciele 18. Prowokowanie kolegów do złych czynów 5-30 każdorazowo nauczyciele 19. Obrażanie, zastraszanie, podszywanie się pod innych, ubliżanie podsumowanie na w Internecie i za pomocą telefonu komórkowego koniec miesiąca wychowawca 20. Brak identyfikatora: powyżej 5 razy w miesiącu, podsumowanie na 1 za każdy kolejny brak koniec miesiąca wychowawca 21. Brak obuwia zmiennego: powyżej 5 razy w miesiącu, podsumowanie na 1 za każdy kolejny brak koniec miesiąca wychowawca 22. Odpisywanie zadania domowego 5 każdorazowo nauczyciele 23. Inne nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów, innych osób a) brak podpisu pod zawiadomieniem 2 b) brak zeszytu informacyjnego 2 c) nieterminowe przynoszenie usprawiedliwień (powyżej dwóch tygodni) 2 d) notoryczne nieodpowiednie zachowanie na przerwach (wrzaski, bieganie, itp.) 1 5 e) niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 1 5 f) żucie gumy i jedzenie na lekcji 1 g) nieodpowiednie zachowanie po dzwonku na lekcję 2 h) niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 1 10 i) używanie tel. komórkowych lub odtwarzaczy na lekcji (zabawa) 2 j) kłamstwa i oszustwa 5 15 każdorazowo nauczyciele

7 k) nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej 1 5 l) inne nieprzewidziane negatywne zachowania Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej Niestosowanie się do Regulaminu obowiązującego stroju i wyglądu ucznia na koniec semestru/roku nauczyciele bibliotekarze 2 5 każdorazowo nauczyciele 7

8 8 II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza i Umiejętności Postawa i zachowanie Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie fragmentów biblijnych. Samokształcenie i docieranie do informacji (korzystanie z informacji zawartych w encyklopediach). Analiza i interpretacja tekstów biblijnych. Tworzenie wypowiedzi: mówienie i pisanie. Aktywność na lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań). Praca na lekcjach (wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie). Praca w grupach (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról). Pomoc koleżeńska. Przygotowanie do lekcji (zeszyt, ćwiczenia i pomoce). Systematyczność; terminowość. Udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Praca klasowa - sprawdzian pisemny, trwający przynajmniej 45 minut, z materiału obejmującego co najmniej 5 jednostek lekcyjnych lub jeden dział. Uwagi Praca klasowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. Jeśli uczeń uchyla się od napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną za dany sprawdzian. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiana tylko raz.

9 9 Kartkówka - sprawdzian pisemny, trwający minut Praca na lekcji Zadania domowe Odpowiedź ustna Zeszyt i ćwiczenia (w zakresie wybranego zagadnienia) Przygotowanie do lekcji (zeszyt, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zlecone do wykonania w domu) Osiągnięcia w konkursach, Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach muszą pisać je w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Kartkówkę po sprawdzeniu otrzymuje uczeń. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Zadanie domowe może być sprawdzone w formie kartkówki (zakres kartkówki powinien dokładnie odpowiadać treściom i problemom zawartym w zadaniu domowym). Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Za nieprzyniesienie na lekcję uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Kartkówka może być poprawiana tylko raz. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny z zadania domowego. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

10 Ranga poszczególnych ocen 1. Sprawdziany. 2. Pozostałe oceny. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną; angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.); osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej, kółkach zainteresowań religijnych; jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność; inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej; opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii; prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ; umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi; odznacza się pełną znajomością pacierza; wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; aktywnie uczestniczy w religii; uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem; odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego; opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności; inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej; opanował materiał programowy z religii; prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela; stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych; wykazuje się dobrą znajomością pacierza; w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne); systematycznie uczestniczy w zajęciach religii; jest zainteresowany przedmiotem; wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości; postawa ucznia nie budzi wątpliwości; stara się być aktywnym podczas lekcji;

11 wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny; inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności; prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii; wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi; dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela; potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy; odznacza się małą kondensacją wypowiedzi; wykazuje się podstawową znajomością pacierza; w zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych; prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się; inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował konieczne pojęcia religijne; wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych; prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności; wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień; cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk; nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela; podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się; prowadzi zeszyt ucznia; ma problemy ze znajomością pacierza; wykazuje poprawny stosunek do religii; opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym; inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje rażący brak wiadomości programowych; cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami; prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy; cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi; nie wykazuje się znajomością pacierza; nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję; lekceważy przedmiot; opuszcza lekcje religii; inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 11

12 12 III. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie Dostrzeganie różnorodnych postaw i zachowań ludzi. Wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Znajomość obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Umiejętność wymienienia prawidłowych postaw i powinności moralnych wobec różnych sytuacji życiowych. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie dyskusji, wyciąganie wniosków Uzasadnianie własnych opinii, wydawanie sądów w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej, społeczności lokalnej. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami etycznymi, filozoficznymi. Aktywne uczestniczenie w lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań, wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie) Praca w grupie (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról). Pomoc koleżeńska. Przygotowanie do lekcji (zeszyt, pomoce, przygotowanie argumentów do dyskusji, przygotowanie materiałów do lekcji). Systematyczność, terminowość, udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Praca klasowa 2 Praca klasowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą grupą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla grupy terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Waga Uwagi Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen.

13 13 Kartkówka 1 Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach mogą pisać je w późniejszym terminie lub odpowiadać ustnie. Kartkówkę po sprawdzeniu otrzymuje uczeń. Praca na lekcji 1 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Zadania domowe 1 Zadanie domowe może być sprawdzone w formie kartkówki (zakres kartkówki powinien dokładnie odpowiadać treściom i problemom zawartym w zadaniu domowym). Odpowiedź ustna 1 Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Zeszyt 1 Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym uzupełnia notatki za czas swojej nieobecności. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Przygotowanie do lekcji Osiągnięcia w konkursach Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach 1 Za nieprzyniesienie na lekcję zapowiadanych pomocy uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 1 Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne, uzasadniane na wniosek ucznia, rodziców/opiekunów prawnych. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 2.3 Ranga poszczególnych ocen 1. Ocena ze sprawdzianu ma wagę podwójną (2). 2. Pozostałe oceny mają równą wagę (1). 3. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są według poniższej tabeli: średnia ważona ocena

14 14 powyżej 5,4 celujący 4,75 5,4 bardzo dobry 3,75 4,74 dobry 2,75 3,74 dostateczny 1,75 2,74 dopuszczający poniżej 1,75 niedostateczny 2.4 Prace pisemne oceniane są według następującej skali: 100% - 94% celujący 93% -92% bardzo dobry+ 91% - 90% bardzo dobry 89% - 88%bardzo dobry - 87% - 86% dobry + 85% - 71% dobry 70% - 69% dobry - 68% - 67% dostateczny + 66% - 52 % dostateczny 51% - 50% dostateczny - 49% - 48% dopuszczający + 47% - 30% dopuszczający poniżej 30% niedostateczny 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie przygotowuje prezentacje/projekty, wzorowo prowadzi zeszyty, bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z etyki/filozofii, systematycznie przygotowuje się do lekcji, podejmuje zadania dodatkowe, samodzielnie inicjuje pewne działania, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie przygotowuje się do lekcji, bierze czynny udział w zajęciach/dyskusjach, posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii, wzorowo prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie przygotowuje się do lekcji, często bierze udział w dyskusjach, rozumie elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: rozumie omawiane zagadnienia, sporadycznie bierze udział w dyskusjach, prowadzi zeszyt Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: biernie uczestniczy w lekcjach, prowadzi zeszyt Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie spełnia powyższych warunków.

15 15 Laureaci konkursów z zakresu etyki o zasięgu co najmniej wojewódzkim, otrzymują celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z etyki. IV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie stopień opanowania wiadomości przewidzianych na danym poziomie nauczania czytanie, pisanie, mówienie, korzystanie z różnych źródeł i informacji, współpraca w grupie zadaniowej; analiza i interpretacja tekstów kultury (teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela); tworzenie wypowiedzi. przygotowanie do zajęć, udział w lekcjach, systematyczne odrabianie zadań domowych, udział w konkursach, projektach; przejawianie szacunku do prywatności i pracy innych osób. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: - ocenę wyrażoną stopniem w skali znaki + i - - recenzja pod pracą literacką - np - nieprzygotowanie, - bz - brak zadania, - data np. nieprzygotowania, oddania prac, - u ucznia dyslektycznego - zamiast oceny z dyktanda - ilość popełnionych błędów, np. 5bł, - ocena w kółku oznacza zaliczenie pracy, - ocena łamana w przypadku poprawy, np. 1/5; 2/3 itp. 2. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Sprawdziany (prace klasowe, testy, dyktanda) Uwagi O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (ustnie lub poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w klasie. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni, po ustalonym dla klasy terminie; niezaliczenie zaległego sprawdzianu Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna, jej termin winien być uzgodniony z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen.

16 16 powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. W uzasadnionych przypadkach termin i formę zaliczenia zaległego sprawdzianu ustala się indywidualnie na mocy decyzji nauczyciela. Uczeń może otrzymać ocenę celującą tylko w pierwszym terminie przeprowadzonego sprawdzianu. Kartkówka kartkówka nie musi być zapowiadana Poprawa oceny z kartkówki jest dobrowolna, jej termin winien być uzgodniony z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Praca na lekcji przygotowanie do zajęć, udział w lekcjach, systematyczne odrabianie zadań domowych, aktywność Nie ma możliwości poprawy oceny. Zadania domowe Osiągnięcia w konkursach Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji (brak zadań domowych w zeszycie, w ćwiczeniach, brak ćwiczeń, pomocy wykorzystywanych podczas zajęć; nie dotyczy prac długoterminowych) bez żadnych konsekwencji - po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. Ujawnienie nieprzygotowania w trakcie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Trzecie i każde następne nieprzygotowanie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Udział w konkursach jest dobrowolny, w projektach edukacyjnych obligatoryjny. Uczeń, który osiągnął sukces (laureat, zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia) w konkursie przedmiotowym, może być nagrodzony dodatkowo oceną cząstkową (6-5). Aktywny udział w projekcie poparty szczególnymi efektami może być dodatkowo nagrodzony. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne i omówione przez nauczyciela w formie pisemnej lub ustnej. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na ocenę semestralną pracuje się systematycznie i nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru/koniec roku szkolnego. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami lub oceną (pięć + ocena bardzo dobra). 2.3 Ranga poszczególnych ocen: 1. sprawdziany 2. kartkówki 3. wypowiedzi ustne 4. ocena z aktywności 5. prace domowe

17 Prace pisemne oceniane są według następującej punktacji: dłuższa forma - zgodność z tematem i jego rozwinięcie: 0-2p. - dobór treści (twórczy lub odtwórczy, formułowanie wniosków, samodzielność i oryginalność sądów w zależności od tematu): 0-2p. - właściwa realizacja formy wypowiedzi (lub jej stosowne dobranie): 0-1p. - kompozycja wypowiedzi, logiczne uporządkowanie treści z zachowaniem proporcji, spójność tekstu: 0-1p. - język, jego bogactwo i komunikatywność, poprawność językowa, urozmaicenie składni: Poprawność językowa: 0-2p. Poprawność ortograficzna: 0-1p. *Uczeń z dysleksją: Zamyka myśli w obrębie zdań (przy dłuższych tekstach dopuszcza się jedno odstępstwo). Poprawność interpunkcyjna: 0-1p. **Uczeń z dysleksją: Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych dopuszcza się jedno odstępstwo). Praca pisemna może być oceniana w skali 1 6. Za pracę nie na temat uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez względu na pozostałe walory pracy. Nauczyciel ma prawo docenić indywidualny rozwój ucznia, np. indywidualizacja u uczniów ze szczególnymi dysfunkcjami. krótsza forma - zgodność z tematem i jego rozwinięcie: 0 1p. - określona objętość, np. ilość zdań (2-3): 0 1p - poprawność językowa: 0-1p. - poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (tekst bezbłędny): 0-1p. **Uczeń z dysleksją: Zamykanie myśli w obrębie zdania (dopuszczalny 1 błąd)- 1p. dyktanda - przy ocenianiu bierze się pod uwagę ilość błędów rażących lub odpowiadającą im ilość błędów drugorzędnych; błąd rażący (ó u, rz ż, ch h, wielka mała litera, nie z różnymi częściami mowy), błąd drugorzędny (ą om, ę em, ą on, ę en, t d, p b i inne fonetyczne zmiękczenia, np. ś si, ć ci). - ocenianie ortografii Ocena Ilość błędów rażących Ilość błędów drugorzędnych bdb 0 0

18 18 -bdb 0,5 1 +db 1 2 db 1,5 3 -db 2 4 +dst 2,5 5 dst 3 6 -dst 3,5 7 dop 4 8 -dop 4,5 9 ndst 5 10 **Uczeń z dysleksją: w dzienniku wpisuje się ilość błędów. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: w wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; oraz: lub: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Wymagania szczegółowe: 1. W zakresie czytelnictwa: dokładna znajomość tekstów literackich analizowanych na lekcjach; wysoki stopień oczytania. 2. W zakresie wypowiedzi ustnej: indywidualny styl (kreatywność); dodatkowe wiadomości związane z tematem lub wiadomościami wynikającymi z podstawy programowej i realizowanego programu. 3. W zakresie wypowiedzi pisemnej: prace literackie (domowe, klasowe) bezbłędne, zawierające dodatkowe informacje na temat i (lub) własne przemyślenia poparte argumentami; sprawdziany gramatyczne bezbłędne, realizujące 2, 3 dodatkowe polecenia w formie trudniejszych przykładów. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

19 19 teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone; oraz: wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wiadomości i umiejętności konieczne do dalszego kontynuowania nauki; rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wyłącznie podstawowe wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania; rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: oraz: ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, braki te uniemożliwiają mu zdobywanie w klasie programowo wyższej; nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

20 20 V. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji; rozumienie i umiejętność interpretacji faktów; praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym, ikonograficznym, statystycznym, itp. formułowanie wypowiedzi ustnej; przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.); aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń (znajomość mapy); uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii historycznych; analiza tekstu źródłowego; umiejętność prowadzenia dyskusji; stosowanie terminologii historycznej i jej rozumienie; wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych; wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, gospodarczego, kulturowo-społecznego; łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historią powszechną; analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych; porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych; gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł; aktywność na lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań); praca na lekcjach (wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie i zeszycie ćwiczeń); praca w grupach (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról); pomoc koleżeńska; przygotowanie do lekcji (zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne pomoce); systematyczność; terminowość; udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Uwagi Zasady poprawy oceny Praca klasowa Praca klasowa jest obowiązkowa dla Poprawa oceny ze sprawdzianu jest

21 21 - sprawdzian pisemny, trwający przynajmniej 45 minut, obejmuje określony materiał tematyczny Kartkówka - sprawdzian pisemny, trwający nie więcej niż 20 minut, z materiału obejmującego maksymalnie 3 jednostki lekcyjne wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą ją w późniejszym terminie lub mogą odpowiadać ustnie. Kartkówka po sprawdzeniu pozostaje do wglądu u nauczyciela podczas konsultacji. dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu 2 tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Uczeń może otrzymać ocenę celującą tylko w pierwszym terminie przeprowadzonego sprawdzianu. Ocenę z kartkówki można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Odpowiedź ustna Przynajmniej raz na semestr Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Praca na lekcji Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Nie ma możliwości poprawy oceny. Zadania domowe Zeszyt (w zakresie wybranego zagadnienia) Przygotowanie do lekcji (zeszyt, zeszyt ćwiczeń, materiały dydaktyczne, zlecone do wykonania w domu) Osiągnięcia w konkursach historycznych Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach historycznych Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Za nieprzyniesienie na lekcję zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz pomocy potrzebnych do lekcji uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem, nie dotyczy zadań długoterminowych. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

22 Ranga poszczególnych ocen 1. Sprawdziany 2. Kartkówki 3. Wypowiedzi ustne 4. Ocena z aktywności 5. Prace domowe Na ocenę semestralną i roczną pracuje się systematycznie i nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru/koniec roku szkolnego. Ocena śródroczna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczna ani średnią ważoną, wystawiana jest na podstawie rangi poszczególnych ocen. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto spełnia następujące wymagania: samodzielnie zdobywa i prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza programu nauczania historii w danej klasie (korzysta z dodatkowych źródeł informacji); stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń); wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów; potrafi pracować samodzielnie; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii w danej klasie; samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko; rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne; wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; potrafi pracować samodzielnie. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania; poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela); wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych typologicznie źródłach wiedzy; zasób nabytych wiadomości pozwala mu na samokształcenie; chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami; zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; przejawia aktywność w czasie lekcji, nie wymaga specjalnej zachęty do pracy; Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela; posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania; wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji; posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata; potrafi umieścić je w czasie i przestrzeni; rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej; Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela; wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela; ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, posiada jednak minimalny zakres wiedzy

23 umiejętności, dzięki którym jest w stanie, z pomocą nauczyciela nadrobić zaległości; wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem; z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii; potrafi rozwiązać bardzo proste typowe zadanie; przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać proste zadanie o wymiarze praktycznym; stara się pracować na lekcji i odrabiać zadania domowe; Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania; wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu; nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen; nie prowadził zeszytu i zeszytu ćwiczeń; nie odrabiał prac domowych; braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi wykonać typowych zadań o niewielkim stopniu trudności. 23

24 24 VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie uczeń posiada bardzo podstawowy zasób środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiający realizacje językową w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, święta, sport, świat przyrody; rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , sms, kartka pocztowa; posiada świadomość językową - podobieństw i różnic między językami uczeń rozumie bardzo krótkie i proste wypowiedzi ustne i pisemne; tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne według wzoru (opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, czynności dnia codziennego, przedstawia swoje upodobania i uczucia); potrafi zareagować ustnie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego (przedstawia siebie i członków rodziny, mówi, co posiada i co potrafi robić, podaje swój wiek i miejsce zamieszkania, upodobania, wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje); przekazuje ustnie i zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego; stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu); umie korzystać ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń jest aktywny na lekcjach; przygotowany do lekcji; systematyczny; współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Waga Uwagi Zasady poprawy oceny

25 25 Sprawdzian 2 Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. Jeśli uczeń uchyla się od napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną za dany sprawdzian. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany przechowywane są w szkole i mogą być udostępnione rodzicom do wglądu w czasie konsultacji. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Kartkówka 1 Kartkówka obejmuje mniejszy zakres materiału. Nie musi być zapowiadana. Praca na lekcji 1 Aktywna praca na lekcji nagradzana jest (+); trzy (+) to ocena bardzo dobra z aktywności. Brak pracy na lekcji powoduje otrzymanie (-); trzy (-) to ocena niedostateczna. Praca na lekcji może być również oceniona w skali 1-6 (np. praca grupowa nad projektem językowym, wypowiedź pisemna, zadania leksykalno-gramatyczne). Zadania domowe 1 Zadania w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym, prace plastyczno-leksykalne, projekty indywidualne i grupowe. Uczeń jest zobowiązany uzupełniać wszystkie zaległe zadania domowe. Odpowiedź ustna 1 Udzielanie odpowiedzi na pytania, zadawanie pytań, dłuższa wypowiedź ustna - spontaniczna i uprzednio przygotowana, dialog, piosenka, wiersz, rap, prezentacja. Przygotowanie do lekcji 1 Uczeń może dwukrotnie w semestrze zgłosić nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (np. brak zadania domowego, brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak podręcznika, itp.), które jest zaznaczane w dzienniku lekcyjnym Poprawa oceny ze sprawdzianu możliwa jest w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Ocena ze sprawdzianu i jego poprawy liczona jest łącznie jako średnia dwóch ocen. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Ocena z kartkówki i jej poprawy liczona jest łącznie jako średnia dwóch ocen. Brak możliwości poprawy Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Brak możliwości poprawy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Wymagania edukacyjne Oceny: bieżące, śródroczne, roczne. Na podstawie średniej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r.

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW KLAS GIMNAZJALNYCH Z UWZGLĘDNIEM GŁÓWNYCH NORM I WARTOŚCI OKREŚLONYCH W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA P.Z.O. z katechezy sporządzono

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii 1 Przedmiotowy system oceniania z religii 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: - sprawdziany pisemne,, testy, quizy, kartkówki - odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. - zadania domowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

2) OCENA ZACHOWANIA. I. Warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach 4-6

2) OCENA ZACHOWANIA. I. Warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach 4-6 2) OCENA ZACHOWANIA I. Warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach 4-6 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, i oraz uczniów danej klasy stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI Przedmiot: religia Nauczyciele uczący: Joanna Jażdżewska Bernadeta Rostankowska Barbara Jażdżewska Sonia

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale

Bardziej szczegółowo

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2.

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM S. Ksenia Kalemba WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne oceniania:

Cele ogólne oceniania: KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 2 W RADORYŻU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasie I gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasie I gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z religii w klasie I gimnazjum 1. Wymagania ponadprogramowe: uwarunkowania uzyskania oceny celującej: katechizowani 1. Spełniają wymagania określone w zakresie oceny bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie 1.UMOWA Z UCZNIAMI 1. oceny z religii otrzymujemy za: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne prace domowe znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 3. Stosunek do przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum I.Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY) 1. Podstawa prawna: a) obowiązujące rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM nr 8 W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM nr 8 W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM nr 8 W LESZNIE Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Bardziej szczegółowo

Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży

Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii dla klas I, II, III w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Działoszynie w roku szkolnym 2014/ 2015 Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży I. Skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA:

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MATEMATYKA Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze zawartymi w Statucie Szkoły.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a) posiadana przez ucznia wiedza merytoryczna, b) posiadane umiejętności praktyczne, c) zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. na oceny śródroczne i roczne. z religii. dla uczniów klas IV VI. Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne. na oceny śródroczne i roczne. z religii. dla uczniów klas IV VI. Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne z religii dla uczniów klas IV VI Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne: WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ (ponadprogramowe): - Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT LITEROWY Celujący 6 Cel Bardzo dobry 5 Bdb Dobry 4 Db Dostateczny 3 Dst Dopuszczający 2 Dop Niedostateczny 1 Ndst

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT LITEROWY Celujący 6 Cel Bardzo dobry 5 Bdb Dobry 4 Db Dostateczny 3 Dst Dopuszczający 2 Dop Niedostateczny 1 Ndst PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Zadaniem PZO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Małopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016 Justyna Kilich KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016 Wymagania ponadprogramowe Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy GIMNAZJUM 33

Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy GIMNAZJUM 33 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy GIMNAZJUM 33 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania 1. Wstęp: A. Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w statucie szkoły. B. Oceny są

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum. Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum. Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum Rok szkolny 2014/2015 Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia

Bardziej szczegółowo

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE 1. Podręcznik klasa VI- Matematyka wokół nas, H. Lewicka, M. Kowalczyk, Wyd. WSiP + 2 zeszyty ćwiczeń.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 1 ZASADY OGÓLNE Na lekcje historii i społeczeństwa uczeń przychodzi właściwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 I. NARZĘDZIA SPRAWDZANIA, OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Na ocenę z plastyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/ PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/ PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/2017 1. PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS. PAWEŁ DĄBROWSKI 3. Religia jest nauczana w zakresie podstawowym w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI. w Szkole Podstawowej w Babimoście

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI. w Szkole Podstawowej w Babimoście PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI w Szkole Podstawowej w Babimoście 1 ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA (PSO) SĄ ZGODNE Z: Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek. Rok 2011/2012

Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek. Rok 2011/2012 s. Joanna Wojciechowska Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek Rok 2011/2012 I. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z Historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach IV VIII

Przedmiotowe ocenianie z Historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach IV VIII Przedmiotowe ocenianie z Historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach IV VIII Opracowano na podstawie: 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH * Ocena NIEDOSTATECZNA Wykazuje rażący brak wiadomości programowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIK LOGISTYK opracowany w oparciu o Rozporządzenie MENIS z 07.09.2004 w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim

2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki w klasach 5-7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki są zgodne

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z religii uwzględnia zapisy prawa oświatowego oraz rozporządzenie Episkopatu Polski oraz Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI

KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI Zasady oceniania 1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo