PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA I. OCENA ZACHOWANIA I. Warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 6. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 7. Oceny zachowania ucznia w skali stopniowej dokonuje wychowawca na koniec każdego semestru.

2 8. Kryterium oceny z zachowania jest liczba punktów, jaką uczeń uzyskał w ciągu semestru. 9. Ustala się następujący przydział punktowy dla poszczególnych ocen: wzorowe od 180 pkt bardzo dobre pkt dobre pkt poprawne pkt nieodpowiednie 49 0 pkt naganne poniżej 0 pkt 10. Tryb przyznawania punktów: a) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów. b) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w rozdziale Zachowania pozytywne. c) Uczeń traci punkty z otrzymanego kredytu za działania określone w rozdziale Zachowania negatywne. d) Zachowania pozytywne i negatywne ucznia odnotowują nauczyciele i wychowawca w dzienniku, potwierdzając je podpisem. e) Punkty dodatnie wpisywane są w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim, natomiast punkty ujemne kolorem czerwonym. f) Na koniec każdego miesiąca wychowawca na podstawie wpisów z dziennika, w zeszycie informacyjnym oraz na podstawie innych informacji o uczniu, wypełnia tabelę miesięczną, podliczając punkty dodatnie i ujemne dla każdego ucznia. g) Uczeń otrzymuje informację o sumie punktów do zeszytu kontaktowego. Rodzice szczegółowe informacje o ocenach z zachowania mogą otrzymać podczas zebrań i konsultacji. h) Wychowawca ma prawo obniżyć semestralną i roczną ocenę z zachowania w przypadku szczególnie rażącego naruszenia norm prawnych lub moralnych. i) Uczeń, który w ciągu semestru uzyskał 8 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania wzorowej. j) Uczeń, który w ciągu semestru uzyskał 15 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania bardzo dobrej. k) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 30 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania dobrej. l) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 40 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania poprawnej. m) Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 70 lub więcej punktów ujemnych, nie może na dany semestr otrzymać oceny z zachowania nieodpowiedniej. n) Z uczniami z opinią PPP (stwierdzona nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD) i ich rodzicami podpisuje się kontrakt.

3 II. Wzory zapisów Wpis do dziennika Nr I semestr IX X XI XII Ocena za I semestr , 7 +16, 2 +10, 3 +19, 1 bdb II semestr Ocena roczna Wzór obliczenia oceny semestralnej dla ucznia z numerem 4: punkty wyjściowe 100 punkty dodatnie +79 suma 179 punkty ujemne -13 suma otrzymanych punktów 166pkt = bardzo dobre

4 III. Zachowania pozytywne L.p. Uczeń zdobywa punkty dodatnie za następujące działania: Liczba punktów Udział lub zajęcie miejsca w konkursie przedmiotowym na szczeblu: szkolnym międzyszkolnym powiatowym, wojewódzkim dzielnicowym udział I m Częstotliwość przyznawania punktów Osoba przydzielająca punkty II m III m wyróżnienie Udział, wyróżnienie lub uzyskanie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym o zasięgu ogólnopolskim udział laureat wyróżnienie jednoetapowy wieloetapowy jednoetapowy wieloetapowy jednoetapow y wieloetap owy po rozstrzygnięci u konkursu organizator konkursu 2. Udział w zawodach sportowych a) finał dolnośląski, strefa 20 b) finał Wrocławia 15 c) finał dzielnicy 10 d) udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych 3 5 e) wyjście na zawody(szkolne) 3 po zakończeniu zawodów 3. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 1 15 na bieżąco Pełnienie funkcji w klasie (np. udział w spotkaniach samorządu, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, dbanie o interesy klasy, współpraca z wychowawcą) Udział w: a) kołach zainteresowań, b) zespołach wyrównawczych c) inne (np. harcerstwo, języki, zajęcia płatne, które nie są organizowane przez szkołę) Praca na rzecz szkoły za wszystkie razem 5 a) praca nad wystrojem wnętrza 1 10 b) przygotowanie pomocy i materiałów dydaktycznych (jeśli nie wystawiono oceny z przedmiotu) na koniec miesiąca na koniec miesiąca każdorazowo nauczyciele w-f opiekun samorządu wychowawca nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe lub wychowawca na podstawie potwierdzenia przez prowadzącego zajęcia nauczyciel nadzorujący pracę 1 10 każdorazowo każdy nauczyciel c) inne (np. używany podręcznik do gabinetu 2pkt) 1 10 każdorazowo każdy nauczyciel 7. Pomoc w organizacji imprezy szkolnej 1 10 każdorazowo 8. Praca na rzecz klasy a) inicjatywa własna ucznia (np. przeprowadzenie lekcji wychowawczych, referatów na lekcje wychowawcze, wykonywanie dodatkowych prac, itp każdorazowo organizator imprezy wychowawca b) praca przy organizowaniu imprez klasowych 1 10 każdorazowo wychowawca

5 c) wystrój klasy, gazetka 1 10 każdorazowo wychowawca d) inne 1 10 każdorazowo wychowawca 9. Pomoc koleżeńska (systematyczna pomoc kolegom w nauce uczniowie zgłaszają nauczycielowi danego przedmiotu i wychowawcy rozpoczęcie udzielania pomocy koleżeńskiej) Wolontariat 1 20 na bieżąco (oceniamy systematyczn ość podjętej pomocy) na koniec semestru 11. Udział w poczcie sztandarowym 2 każdorazowo Zbiórka makulatury i puszek w klasie a) I miejsce 10 b) II miejsce 7 c) III miejsce 5 d) dla pozostałych uczniów przynoszących systematycznie makulaturę i puszki Dodatkowe punkty za ocenę semestralną z zachowania: a) wzorowe 10 b) bardzo dobre 5 c) dobre 2 Inne pozytywne działania ucznia: a) promowanie szkoły podczas różnego rodzaju imprez (z wyłączeniem punktu 1. i 2.) na koniec semestru na koniec roku po imprezie wychowawca opiekun wolontariatu opiekun samorządu wychowawca wychowawca opiekun lub wychowawca b) wyróżnianie się wysoką kulturą osobistą (m.in. uczeń potrafi zachować się w każdej sytuacji z poszanowaniem norm i zasad życia społecznego, uczeń nie ma uwag negatywnych, spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych) 1 5 na koniec miesiąca wychowawca 14. c) wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego 1 3 d) posiadanie identyfikatora i butów zmiennych przez cały miesiąc po 1 za każdą rzecz za tydzień dyżurowania na koniec miesiąca wychowawca wychowawca e) wkład pracy włożony w naukę (adekwatny do możliwości ucznia), pracowitość, obowiązkowość (niezgłaszanie nieprzygotowań ze wszystkich przedmiotów) 10 na koniec semestru wychowawca f) pisemna pochwała pracownika szkoły (uwaga! pochwała za systematyczną pomoc 5pkt za miesiąc) 5 każdorazowo wychowawca g) inne 1 20 każdorazowo wychowawca Uwaga! Uczeń biorący udział w konkursach, zawodach sportowych i innego typu wyjazdach ma obowiązek uzupełnić lekcje oraz być przygotowanym na zajęcia w następnym dniu. W przeciwnym razie traci przysługujące mu punkty.

6 6 IV. Zachowania negatywne L.p Uczeń otrzymuje punkty ujemne za następujące działania: Ucieczka z lekcji (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną) Spóźnienie: Liczba punktów 1. do 5 spóźnień 1 za każde 2. za każde kolejne 5 za każde Przeszkadzanie na lekcjach a) notoryczne rozmawianie b) niereagowanie na uwagi nauczyciela c) notoryczne chodzenie po klasie d) notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki Częstotliwość przyznawania punktów podsumowanie na koniec miesiąca podsumowanie na koniec miesiąca każdorazowo Osoba przydzielająca punkty wychowawca wychowawca nauczyciele 4. Niewykonanie polecenia nauczyciela 5 każdorazowo nauczyciele 5. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela 10 każdorazowo nauczyciele 6. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego 2 każdorazowo nauczyciele 7. Wzajemne zaczepki uczniowskie 2-5 każdorazowo nauczyciele 8. Bójki uczniowskie każdorazowo nauczyciele 9. Ubliżanie koledze 5 10 każdorazowo nauczyciele 10. Wulgarne słownictwo 10 każdorazowo nauczyciele 11. Kradzież każdorazowo nauczyciele 12. Wyłudzenie pieniędzy każdorazowo nauczyciele 13. Zaśmiecanie otoczenia (w tym też pozostawienie bałaganu przy ławce w klasie) 2 każdorazowo nauczyciele 14. Wychodzenie poza teren szkoły w trakcie lekcji lub przerwy 10 każdorazowo nauczyciele 15. Podrabianie podpisu, usprawiedliwienia, zwolnienia, oceny 50 każdorazowo nauczyciele 16. Zorganizowana przemoc 100 każdorazowo nauczyciele 17. Niszczenie mienia szkolnego lub pozaszkolnego 5 20 każdorazowo nauczyciele 18. Prowokowanie kolegów do złych czynów 5-30 każdorazowo nauczyciele 19. Obrażanie, zastraszanie, podszywanie się pod innych, ubliżanie podsumowanie na w Internecie i za pomocą telefonu komórkowego koniec miesiąca wychowawca 20. Brak identyfikatora: powyżej 5 razy w miesiącu, podsumowanie na 1 za każdy kolejny brak koniec miesiąca wychowawca 21. Brak obuwia zmiennego: powyżej 5 razy w miesiącu, podsumowanie na 1 za każdy kolejny brak koniec miesiąca wychowawca 22. Odpisywanie zadania domowego 5 każdorazowo nauczyciele 23. Inne nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów, innych osób a) brak podpisu pod zawiadomieniem 2 b) brak zeszytu informacyjnego 2 c) nieterminowe przynoszenie usprawiedliwień (powyżej dwóch tygodni) 2 d) notoryczne nieodpowiednie zachowanie na przerwach (wrzaski, bieganie, itp.) 1 5 e) niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 1 5 f) żucie gumy i jedzenie na lekcji 1 g) nieodpowiednie zachowanie po dzwonku na lekcję 2 h) niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 1 10 i) używanie tel. komórkowych lub odtwarzaczy na lekcji (zabawa) 2 j) kłamstwa i oszustwa 5 15 każdorazowo nauczyciele

7 k) nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej 1 5 l) inne nieprzewidziane negatywne zachowania Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej Niestosowanie się do Regulaminu obowiązującego stroju i wyglądu ucznia na koniec semestru/roku nauczyciele bibliotekarze 2 5 każdorazowo nauczyciele 7

8 8 II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza i Umiejętności Postawa i zachowanie Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie fragmentów biblijnych. Samokształcenie i docieranie do informacji (korzystanie z informacji zawartych w encyklopediach). Analiza i interpretacja tekstów biblijnych. Tworzenie wypowiedzi: mówienie i pisanie. Aktywność na lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań). Praca na lekcjach (wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie). Praca w grupach (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról). Pomoc koleżeńska. Przygotowanie do lekcji (zeszyt, ćwiczenia i pomoce). Systematyczność; terminowość. Udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Praca klasowa - sprawdzian pisemny, trwający przynajmniej 45 minut, z materiału obejmującego co najmniej 5 jednostek lekcyjnych lub jeden dział. Uwagi Praca klasowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. Jeśli uczeń uchyla się od napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną za dany sprawdzian. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiana tylko raz.

9 9 Kartkówka - sprawdzian pisemny, trwający minut Praca na lekcji Zadania domowe Odpowiedź ustna Zeszyt i ćwiczenia (w zakresie wybranego zagadnienia) Przygotowanie do lekcji (zeszyt, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zlecone do wykonania w domu) Osiągnięcia w konkursach, Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach muszą pisać je w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Kartkówkę po sprawdzeniu otrzymuje uczeń. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Zadanie domowe może być sprawdzone w formie kartkówki (zakres kartkówki powinien dokładnie odpowiadać treściom i problemom zawartym w zadaniu domowym). Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Za nieprzyniesienie na lekcję uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Kartkówka może być poprawiana tylko raz. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny z zadania domowego. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

10 Ranga poszczególnych ocen 1. Sprawdziany. 2. Pozostałe oceny. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną; angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.); osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej, kółkach zainteresowań religijnych; jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność; inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej; opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii; prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ; umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi; odznacza się pełną znajomością pacierza; wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; aktywnie uczestniczy w religii; uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem; odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego; opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności; inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej; opanował materiał programowy z religii; prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela; stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych; wykazuje się dobrą znajomością pacierza; w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne); systematycznie uczestniczy w zajęciach religii; jest zainteresowany przedmiotem; wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości; postawa ucznia nie budzi wątpliwości; stara się być aktywnym podczas lekcji;

11 wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny; inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności; prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii; wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi; dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela; potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy; odznacza się małą kondensacją wypowiedzi; wykazuje się podstawową znajomością pacierza; w zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych; prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się; inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował konieczne pojęcia religijne; wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych; prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności; wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień; cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk; nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela; podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się; prowadzi zeszyt ucznia; ma problemy ze znajomością pacierza; wykazuje poprawny stosunek do religii; opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym; inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje rażący brak wiadomości programowych; cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami; prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy; cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi; nie wykazuje się znajomością pacierza; nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję; lekceważy przedmiot; opuszcza lekcje religii; inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 11

12 12 III. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie Dostrzeganie różnorodnych postaw i zachowań ludzi. Wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Znajomość obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Umiejętność wymienienia prawidłowych postaw i powinności moralnych wobec różnych sytuacji życiowych. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie dyskusji, wyciąganie wniosków Uzasadnianie własnych opinii, wydawanie sądów w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej, społeczności lokalnej. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami etycznymi, filozoficznymi. Aktywne uczestniczenie w lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań, wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie) Praca w grupie (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról). Pomoc koleżeńska. Przygotowanie do lekcji (zeszyt, pomoce, przygotowanie argumentów do dyskusji, przygotowanie materiałów do lekcji). Systematyczność, terminowość, udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Praca klasowa 2 Praca klasowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą grupą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla grupy terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Waga Uwagi Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen.

13 13 Kartkówka 1 Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach mogą pisać je w późniejszym terminie lub odpowiadać ustnie. Kartkówkę po sprawdzeniu otrzymuje uczeń. Praca na lekcji 1 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Zadania domowe 1 Zadanie domowe może być sprawdzone w formie kartkówki (zakres kartkówki powinien dokładnie odpowiadać treściom i problemom zawartym w zadaniu domowym). Odpowiedź ustna 1 Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Zeszyt 1 Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym uzupełnia notatki za czas swojej nieobecności. Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Przygotowanie do lekcji Osiągnięcia w konkursach Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach 1 Za nieprzyniesienie na lekcję zapowiadanych pomocy uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 1 Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne, uzasadniane na wniosek ucznia, rodziców/opiekunów prawnych. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 2.3 Ranga poszczególnych ocen 1. Ocena ze sprawdzianu ma wagę podwójną (2). 2. Pozostałe oceny mają równą wagę (1). 3. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są według poniższej tabeli: średnia ważona ocena

14 14 powyżej 5,4 celujący 4,75 5,4 bardzo dobry 3,75 4,74 dobry 2,75 3,74 dostateczny 1,75 2,74 dopuszczający poniżej 1,75 niedostateczny 2.4 Prace pisemne oceniane są według następującej skali: 100% - 94% celujący 93% -92% bardzo dobry+ 91% - 90% bardzo dobry 89% - 88%bardzo dobry - 87% - 86% dobry + 85% - 71% dobry 70% - 69% dobry - 68% - 67% dostateczny + 66% - 52 % dostateczny 51% - 50% dostateczny - 49% - 48% dopuszczający + 47% - 30% dopuszczający poniżej 30% niedostateczny 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie przygotowuje prezentacje/projekty, wzorowo prowadzi zeszyty, bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z etyki/filozofii, systematycznie przygotowuje się do lekcji, podejmuje zadania dodatkowe, samodzielnie inicjuje pewne działania, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie przygotowuje się do lekcji, bierze czynny udział w zajęciach/dyskusjach, posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii, wzorowo prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie przygotowuje się do lekcji, często bierze udział w dyskusjach, rozumie elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: rozumie omawiane zagadnienia, sporadycznie bierze udział w dyskusjach, prowadzi zeszyt Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: biernie uczestniczy w lekcjach, prowadzi zeszyt Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie spełnia powyższych warunków.

15 15 Laureaci konkursów z zakresu etyki o zasięgu co najmniej wojewódzkim, otrzymują celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z etyki. IV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie stopień opanowania wiadomości przewidzianych na danym poziomie nauczania czytanie, pisanie, mówienie, korzystanie z różnych źródeł i informacji, współpraca w grupie zadaniowej; analiza i interpretacja tekstów kultury (teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela); tworzenie wypowiedzi. przygotowanie do zajęć, udział w lekcjach, systematyczne odrabianie zadań domowych, udział w konkursach, projektach; przejawianie szacunku do prywatności i pracy innych osób. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: - ocenę wyrażoną stopniem w skali znaki + i - - recenzja pod pracą literacką - np - nieprzygotowanie, - bz - brak zadania, - data np. nieprzygotowania, oddania prac, - u ucznia dyslektycznego - zamiast oceny z dyktanda - ilość popełnionych błędów, np. 5bł, - ocena w kółku oznacza zaliczenie pracy, - ocena łamana w przypadku poprawy, np. 1/5; 2/3 itp. 2. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Sprawdziany (prace klasowe, testy, dyktanda) Uwagi O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (ustnie lub poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w klasie. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni, po ustalonym dla klasy terminie; niezaliczenie zaległego sprawdzianu Zasady poprawy oceny Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna, jej termin winien być uzgodniony z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen.

16 16 powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. W uzasadnionych przypadkach termin i formę zaliczenia zaległego sprawdzianu ustala się indywidualnie na mocy decyzji nauczyciela. Uczeń może otrzymać ocenę celującą tylko w pierwszym terminie przeprowadzonego sprawdzianu. Kartkówka kartkówka nie musi być zapowiadana Poprawa oceny z kartkówki jest dobrowolna, jej termin winien być uzgodniony z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Praca na lekcji przygotowanie do zajęć, udział w lekcjach, systematyczne odrabianie zadań domowych, aktywność Nie ma możliwości poprawy oceny. Zadania domowe Osiągnięcia w konkursach Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji (brak zadań domowych w zeszycie, w ćwiczeniach, brak ćwiczeń, pomocy wykorzystywanych podczas zajęć; nie dotyczy prac długoterminowych) bez żadnych konsekwencji - po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. Ujawnienie nieprzygotowania w trakcie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Trzecie i każde następne nieprzygotowanie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Udział w konkursach jest dobrowolny, w projektach edukacyjnych obligatoryjny. Uczeń, który osiągnął sukces (laureat, zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia) w konkursie przedmiotowym, może być nagrodzony dodatkowo oceną cząstkową (6-5). Aktywny udział w projekcie poparty szczególnymi efektami może być dodatkowo nagrodzony. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne i omówione przez nauczyciela w formie pisemnej lub ustnej. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. Na ocenę semestralną pracuje się systematycznie i nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru/koniec roku szkolnego. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami lub oceną (pięć + ocena bardzo dobra). 2.3 Ranga poszczególnych ocen: 1. sprawdziany 2. kartkówki 3. wypowiedzi ustne 4. ocena z aktywności 5. prace domowe

17 Prace pisemne oceniane są według następującej punktacji: dłuższa forma - zgodność z tematem i jego rozwinięcie: 0-2p. - dobór treści (twórczy lub odtwórczy, formułowanie wniosków, samodzielność i oryginalność sądów w zależności od tematu): 0-2p. - właściwa realizacja formy wypowiedzi (lub jej stosowne dobranie): 0-1p. - kompozycja wypowiedzi, logiczne uporządkowanie treści z zachowaniem proporcji, spójność tekstu: 0-1p. - język, jego bogactwo i komunikatywność, poprawność językowa, urozmaicenie składni: Poprawność językowa: 0-2p. Poprawność ortograficzna: 0-1p. *Uczeń z dysleksją: Zamyka myśli w obrębie zdań (przy dłuższych tekstach dopuszcza się jedno odstępstwo). Poprawność interpunkcyjna: 0-1p. **Uczeń z dysleksją: Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych dopuszcza się jedno odstępstwo). Praca pisemna może być oceniana w skali 1 6. Za pracę nie na temat uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez względu na pozostałe walory pracy. Nauczyciel ma prawo docenić indywidualny rozwój ucznia, np. indywidualizacja u uczniów ze szczególnymi dysfunkcjami. krótsza forma - zgodność z tematem i jego rozwinięcie: 0 1p. - określona objętość, np. ilość zdań (2-3): 0 1p - poprawność językowa: 0-1p. - poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (tekst bezbłędny): 0-1p. **Uczeń z dysleksją: Zamykanie myśli w obrębie zdania (dopuszczalny 1 błąd)- 1p. dyktanda - przy ocenianiu bierze się pod uwagę ilość błędów rażących lub odpowiadającą im ilość błędów drugorzędnych; błąd rażący (ó u, rz ż, ch h, wielka mała litera, nie z różnymi częściami mowy), błąd drugorzędny (ą om, ę em, ą on, ę en, t d, p b i inne fonetyczne zmiękczenia, np. ś si, ć ci). - ocenianie ortografii Ocena Ilość błędów rażących Ilość błędów drugorzędnych bdb 0 0

18 18 -bdb 0,5 1 +db 1 2 db 1,5 3 -db 2 4 +dst 2,5 5 dst 3 6 -dst 3,5 7 dop 4 8 -dop 4,5 9 ndst 5 10 **Uczeń z dysleksją: w dzienniku wpisuje się ilość błędów. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: w wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; oraz: lub: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Wymagania szczegółowe: 1. W zakresie czytelnictwa: dokładna znajomość tekstów literackich analizowanych na lekcjach; wysoki stopień oczytania. 2. W zakresie wypowiedzi ustnej: indywidualny styl (kreatywność); dodatkowe wiadomości związane z tematem lub wiadomościami wynikającymi z podstawy programowej i realizowanego programu. 3. W zakresie wypowiedzi pisemnej: prace literackie (domowe, klasowe) bezbłędne, zawierające dodatkowe informacje na temat i (lub) własne przemyślenia poparte argumentami; sprawdziany gramatyczne bezbłędne, realizujące 2, 3 dodatkowe polecenia w formie trudniejszych przykładów. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

19 19 teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone; oraz: wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wiadomości i umiejętności konieczne do dalszego kontynuowania nauki; rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: oraz: opanował wyłącznie podstawowe wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania; rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: oraz: ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, braki te uniemożliwiają mu zdobywanie w klasie programowo wyższej; nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

20 20 V. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji; rozumienie i umiejętność interpretacji faktów; praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym, ikonograficznym, statystycznym, itp. formułowanie wypowiedzi ustnej; przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.); aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń (znajomość mapy); uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii historycznych; analiza tekstu źródłowego; umiejętność prowadzenia dyskusji; stosowanie terminologii historycznej i jej rozumienie; wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych; wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, gospodarczego, kulturowo-społecznego; łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historią powszechną; analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych; porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych; gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł; aktywność na lekcjach (zainteresowanie tematem, zgłaszanie własnych propozycji, pytań); praca na lekcjach (wypełnienie poleceń nauczyciela, zapisy w zeszycie i zeszycie ćwiczeń); praca w grupach (zaangażowanie, współdziałanie, wypełnianie powierzonych/przyjętych ról); pomoc koleżeńska; przygotowanie do lekcji (zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne pomoce); systematyczność; terminowość; udział w projektach i konkursach. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Uwagi Zasady poprawy oceny Praca klasowa Praca klasowa jest obowiązkowa dla Poprawa oceny ze sprawdzianu jest

21 21 - sprawdzian pisemny, trwający przynajmniej 45 minut, obejmuje określony materiał tematyczny Kartkówka - sprawdzian pisemny, trwający nie więcej niż 20 minut, z materiału obejmującego maksymalnie 3 jednostki lekcyjne wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu podczas konsultacji. Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą ją w późniejszym terminie lub mogą odpowiadać ustnie. Kartkówka po sprawdzeniu pozostaje do wglądu u nauczyciela podczas konsultacji. dobrowolna. Uczeń może poprawić tę ocenę w ciągu 2 tygodni od rozdania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia dwóch ocen. Uczeń może otrzymać ocenę celującą tylko w pierwszym terminie przeprowadzonego sprawdzianu. Ocenę z kartkówki można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Odpowiedź ustna Przynajmniej raz na semestr Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Praca na lekcji Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Nie ma możliwości poprawy oceny. Zadania domowe Zeszyt (w zakresie wybranego zagadnienia) Przygotowanie do lekcji (zeszyt, zeszyt ćwiczeń, materiały dydaktyczne, zlecone do wykonania w domu) Osiągnięcia w konkursach historycznych Aktywny udział w projekcie edukacyjnym. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach historycznych Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po powiadomieniu nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niepoinformowania nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Za nieprzyniesienie na lekcję zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz pomocy potrzebnych do lekcji uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). Uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, przez cały semestr. Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem, nie dotyczy zadań długoterminowych. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny są jawne. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

22 Ranga poszczególnych ocen 1. Sprawdziany 2. Kartkówki 3. Wypowiedzi ustne 4. Ocena z aktywności 5. Prace domowe Na ocenę semestralną i roczną pracuje się systematycznie i nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru/koniec roku szkolnego. Ocena śródroczna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczna ani średnią ważoną, wystawiana jest na podstawie rangi poszczególnych ocen. 3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto spełnia następujące wymagania: samodzielnie zdobywa i prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza programu nauczania historii w danej klasie (korzysta z dodatkowych źródeł informacji); stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń); wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów; potrafi pracować samodzielnie; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii w danej klasie; samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko; rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne; wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; potrafi pracować samodzielnie. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania; poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela); wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych typologicznie źródłach wiedzy; zasób nabytych wiadomości pozwala mu na samokształcenie; chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami; zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; przejawia aktywność w czasie lekcji, nie wymaga specjalnej zachęty do pracy; Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela; posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania; wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji; posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata; potrafi umieścić je w czasie i przestrzeni; rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej; Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela; wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela; ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, posiada jednak minimalny zakres wiedzy

23 umiejętności, dzięki którym jest w stanie, z pomocą nauczyciela nadrobić zaległości; wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem; z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii; potrafi rozwiązać bardzo proste typowe zadanie; przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać proste zadanie o wymiarze praktycznym; stara się pracować na lekcji i odrabiać zadania domowe; Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania; wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu; nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen; nie prowadził zeszytu i zeszytu ćwiczeń; nie odrabiał prac domowych; braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi wykonać typowych zadań o niewielkim stopniu trudności. 23

24 24 VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 1. OBSZARY OCENIANIA W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA: Wiedza Umiejętności Postawa i zachowanie uczeń posiada bardzo podstawowy zasób środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiający realizacje językową w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, święta, sport, świat przyrody; rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , sms, kartka pocztowa; posiada świadomość językową - podobieństw i różnic między językami uczeń rozumie bardzo krótkie i proste wypowiedzi ustne i pisemne; tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne według wzoru (opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, czynności dnia codziennego, przedstawia swoje upodobania i uczucia); potrafi zareagować ustnie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego (przedstawia siebie i członków rodziny, mówi, co posiada i co potrafi robić, podaje swój wiek i miejsce zamieszkania, upodobania, wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje); przekazuje ustnie i zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego; stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu); umie korzystać ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń jest aktywny na lekcjach; przygotowany do lekcji; systematyczny; współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2.1. Osiągnięcia ucznia mogą być ocenione poprzez: ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6 znaki + i Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Sposoby sprawdzania osiągnięć Waga Uwagi Zasady poprawy oceny

25 25 Sprawdzian 2 Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy terminie. Jeśli uczeń uchyla się od napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną za dany sprawdzian. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń powinien być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do zeszytu przedmiotowego). Sprawdziany przechowywane są w szkole i mogą być udostępnione rodzicom do wglądu w czasie konsultacji. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Kartkówka 1 Kartkówka obejmuje mniejszy zakres materiału. Nie musi być zapowiadana. Praca na lekcji 1 Aktywna praca na lekcji nagradzana jest (+); trzy (+) to ocena bardzo dobra z aktywności. Brak pracy na lekcji powoduje otrzymanie (-); trzy (-) to ocena niedostateczna. Praca na lekcji może być również oceniona w skali 1-6 (np. praca grupowa nad projektem językowym, wypowiedź pisemna, zadania leksykalno-gramatyczne). Zadania domowe 1 Zadania w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym, prace plastyczno-leksykalne, projekty indywidualne i grupowe. Uczeń jest zobowiązany uzupełniać wszystkie zaległe zadania domowe. Odpowiedź ustna 1 Udzielanie odpowiedzi na pytania, zadawanie pytań, dłuższa wypowiedź ustna - spontaniczna i uprzednio przygotowana, dialog, piosenka, wiersz, rap, prezentacja. Przygotowanie do lekcji 1 Uczeń może dwukrotnie w semestrze zgłosić nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (np. brak zadania domowego, brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak podręcznika, itp.), które jest zaznaczane w dzienniku lekcyjnym Poprawa oceny ze sprawdzianu możliwa jest w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Ocena ze sprawdzianu i jego poprawy liczona jest łącznie jako średnia dwóch ocen. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Ocena z kartkówki i jej poprawy liczona jest łącznie jako średnia dwóch ocen. Brak możliwości poprawy Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Poprawa możliwa po ustaleniu zasad i terminu z nauczycielem Brak możliwości poprawy

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo