Zapytanie ofertowe: SO/ /15/00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe: SO/260-0001/15/00"

Transkrypt

1 Zamawiający: Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76, Gdańsk tel. centrala (58) , faks (58) Zapytanie ofertowe: SO/ /15/00 Izba Skarbowa w Gdańsku (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie usług doradczych dla Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną dla wskazanych izb skarbowych w Polsce 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, do 21 dni od dnia podpisania Umowy, usług doradczych z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich Izb Skarbowych w Polsce o łącznej ilości około 535 punktów poboru energii elektrycznej (podana ilość PPE dotyczy wszystkich izb skarbowych w Polsce i odnosi się tylko i wyłącznie do działań związanych z postępowaniem na dostawę energii elektrycznej, a w przypadku optymalizacji kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, ilość PPE wynosić będzie około 483) wraz z optymalizacją kosztów innych rozwiązań wpływających na obniżenie wydatków, w tym w szczególności do: a) przygotowania usług doradczych dla Zamawiającego w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną, w tym m.in. przygotowania danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tzn. analizy zużycia energii elektrycznej, sprawdzeniu konieczności wypowiadania obecnie obowiązujących umów, sprawdzeniu konieczności dostosowania układów pomiarowych, określeniu szacunkowego poziomu oszczędności z tytułu przeprowadzenia niniejszego postępowania w danym okresie z wyłączeniem Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. b) przygotowania pisemnego raportu w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną dla izb skarbowych w Polsce w przypadku Izby Skarbowej w Poznaniu tylko w zakresie dostawy energii elektrycznej, na podstawie gotowych danych opracowanych przez ww. Izbę; c) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym propozycji danych zmierzających do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia; d) uczestniczenia w charakterze biegłego w pracach Komisji przetargowej; e) przygotowania i przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym działań i czynności doradczych polegających na przygotowaniu propozycji projektów następujących dokumentów w postępowaniu: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) dla okresu od roku do roku wraz z odpowiednimi załącznikami zawierającymi w szczególności: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokładną charakterystyką elektroenergetyczną obiektów objętych przedmiotem Zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny tych warunków, wzory

2 oświadczeń jakie Wykonawcy powinni złożyć w postępowaniu, formularz cenowy, formularz ofertowy, kryteria oceny ofert i ich wagi oraz projekt umowy na dostawę energii elektrycznej; f) sporządzania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania do treści SIWZ, pisma wnoszone do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1-1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące kwestii merytorycznych oraz uzupełnień opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie wzorów wezwań do uzupełnienia i innych wzorów dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem, a także przygotowanie projektów odpowiednich pełnomocnictw; g) udziału w badaniu merytorycznym i ocenie złożonych ofert Wykonawców; h) przedłożenia propozycji merytorycznych w zakresie wykluczenia danych Wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem merytorycznym; i) przygotowania propozycji w zakresie dalszych działań Zamawiającego w przypadku skorzystania przez danego Wykonawcę z przysługujących mu środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI (art oraz art. 198a-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2) Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym w szczególności: odpowiedni dobór taryf dystrybucyjnych, optymalny dobór mocy umownych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej oraz wskazanie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Usługa ta nie obejmuje Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. 3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 31 października 2015 roku do wykonania usługi doradczej z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych izb skarbowych w Polsce w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przygotowania odpowiednim Operatorom Systemu Dystrybucyjnego istotnych informacji, które winny zostać wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konieczności zawarcia nowej umowy/nowych umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługa ta nie obejmuje Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. 2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2018 roku 4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności: a) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu Umowy, opłaty i należne podatki. b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. c) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na warunkach określonych w 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. d) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w której Wykonawca zaproponuje najniższą kwotę za zakres usług doradczych wymienionych powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż kwota ofertowa nie może być wyższa niż ,83 euro netto, tj. równowartość ,24 złotych netto, co stanowi kwotę ,88 złotych brutto. 2

3 5. Sposób przygotowania oferty: a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego. b) Oferta winna być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 6. Kryteria oceny ofert 1) Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszej dokumentacji. Warunek został opisany w wykazie wykonanych usług w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie złożonych dokumentów lub do złożenia takich dokumentów w przypadku nie złożenia ich w Ofercie. 3) Zamawiający nie uwzględni oferty Wykonawcy, jeżeli w przedłożonej przez niego ofercie po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego zgodnie z zapisem pkt 2 nie złożono wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzają zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia. 4) Oferta, która w swojej treści nie jest zgodna z dokumentacją, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego. 5) Zamawiający dokona szczegółowej oceny każdej z ofert przy zastosowaniu jednego kryterium, tj. najniższej ceny po spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6) Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. Termin i sposób składania ofert: 1) Opis sposobu przygotowania ofert. Ofertę sporządza się na formularzu załączonym do niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 3 wraz z Wykazem usług doradczych, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty (załączniki do oferty) wymienione w dokumentacji. Dokumenty wymagane od Wykonawców stanowią integralną część Oferty. Wykonawca może wybrać jedną z form złożenia oferty: a) złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego; b) przesłanie pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego. 2) Termin i miejsce składania ofert: do 24 czerwca 2015 roku do godz sekretariat: pokój nr 302 (III piętro). 3) Uznaje się, że datą wpływu jest data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 5) Koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania, także w przypadku, o którym mowa w pkt Termin związania ofertą 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty. 9. Inne informacje: 1) Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie 3

4 jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 3) W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert. 5) Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Osoba do kontaktu: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Piotr Chojnacki i Adam Chyła, faks Załączniki do Zapytania ofertowego nr SO/ /15/00 1. Załącznik nr 1 Lista Izb Skarbowych w Polsce uczestniczących w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. 2. Załącznik nr 2 Wykaz usług doradczych wykonanych z należytą starannością. 3. Załącznik nr 3 Formularz Oferty. 4. Załącznik nr 4 Wzór Umowy. Na oryginale podpis Z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku Dariusz Jankowiak Wicedyrektor 4

5 Załącznik nr 1 Lista Izb Skarbowych uczestniczących w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej Lp. Nazwa Izby Skarbowej Adres Izby Skarbowej 1. Izba Skarbowa w Białymstoku ul. Słonimska 1, Białystok 2. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ul. Dr Emila Warmińskiego 18, Bydgoszcz 3. Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76, Gdańsk 4. Izba Skarbowa w Katowicach ul. Damrota 25, Katowice 5. Izba Skarbowa w Kielcach ul. W. Witosa 78b, Kielce 6. Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7, Kraków 7. Izba Skarbowa w Lublinie ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, Lublin 8. Izba Skarbowa w Łodzi Al. Kościuszki 83, Łódź 9. Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59a, Olsztyn 10. Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19, Opole 11. Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1, Rzeszów 12. Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1, 2, Szczecin 13. Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2b, Warszawa 14. Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26, Wrocław 15. Izba Skarbowa w Zielonej Górze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, Zielona Góra 16. Izba Skarbowa w Poznaniu* Plac Cyryla Ratajskiego 5, Poznań * PPE podlegające pod Izbę Skarbową w Poznaniu nie będą poddane analizie związanej z optymalizacją kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz optymalizacją kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Postępowanie na dostawę energii elektrycznej w zakresie Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia, zostanie przeprowadzone na podstawie dokumentacji otrzymanej od Izby Skarbowej w Poznaniu. 5

6 Załącznik nr 2 Wykaz usług doradczych wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oraz dystrybucję energii elektrycznej o wartości brutto zrealizowanej Umowy powyżej zł każda Lp. Opis wykonanych usług Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia Odbiorca nazwa i adres Wartość zamówienia (brutto) , dn roku (miejscowość) (data) Podpisano (Osoba Uprawniona) 6

7 pieczątka firmowa Wykonawcy Załącznik nr 3., dnia r. Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/ Gdańsk FORMULARZ OFERTY nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie usług doradczych dla Izby Skarbowej w Gdańsku dotyczącym optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną w zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę brutto (słownie: ). 2. Oświadczamy, że wyżej podana kwota wynagrodzenia obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji. 3. Akceptujemy terminy wykonania przedmiotu zamówienia opisane w dokumentacji. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i nie wnosimy zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, iż zawarty w dokumentacji Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom przedmiotu zamówienia., dn roku (miejscowość) (data) Podpisano (Osoba Uprawniona) 7

8 Załącznik nr 4 Wzór Umowy na: wykonanie usług doradczych dla Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną dla wskazanych izb skarbowych w Polsce zawarta w Gdańsku, w dniu 2015 roku, pomiędzy:, zwanym w dalszej części niniejszej Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:.. a Izbą Skarbową w Gdańsku, ul. Długa 75/76, Gdańsk, NIP: , REGON: działającą w imieniu i na rzecz wskazanych izb skarbowych w Polsce, w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania wspólnego na dostawę energii elektrycznej, zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mirosława Kowalskiego Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Strony zawierają niniejszą Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, do 21 dni od dnia podpisania Umowy, usług doradczych z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich Izb Skarbowych w Polsce o łącznej ilości około 535 punktów poboru energii elektrycznej (podana ilość PPE dotyczy wszystkich izb skarbowych w Polsce i odnosi się tylko i wyłącznie do działań związanych z postępowaniem na dostawę energii elektrycznej, a w przypadku optymalizacji kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, ilość PPE wynosić będzie około 483) wraz z optymalizacją kosztów innych rozwiązań wpływających na obniżenie kosztów, w tym w szczególności do: 1) przygotowania usług doradczych dla Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną, w tym m.in. przygotowania danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tzn. analizy zużycia energii elektrycznej, sprawdzeniu konieczności wypowiadania obecnie obowiązujących umów, 8

9 sprawdzeniu konieczności dostosowania układów pomiarowych, określeniu szacunkowego poziomu oszczędności z tytułu przeprowadzenia niniejszego postępowania w danym okresie z wyłączeniem Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. 2) przygotowania pisemnego raportu w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną dla izb skarbowych w Polsce w przypadku Izby Skarbowej w Poznaniu tylko w zakresie dostawy energii elektrycznej na podstawie gotowych danych, opracowanych przez ww. Izbę; 3) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym propozycji danych zmierzających do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia; 4) uczestniczenia w charakterze biegłego w pracach Komisji przetargowej; 5) przygotowania i przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym działań i czynności doradczych polegających na przygotowaniu propozycji projektów następujących dokumentów w postępowaniu: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) dla okresu od roku do roku wraz z odpowiednimi załącznikami zawierającymi w szczególności: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokładną charakterystyką elektroenergetyczną obiektów objętych przedmiotem Zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny tych warunków, wzory oświadczeń jakie Wykonawcy powinni złożyć w postępowaniu, formularz cenowy, formularz ofertowy, kryteria oceny ofert i ich wagi oraz projekt umowy na dostawę energii elektrycznej; 6) sporządzania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania do treści SIWZ, pisma wnoszone do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1-1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące kwestii merytorycznych oraz uzupełnień opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie wzorów wezwań do uzupełnienia i innych wzorów dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem, a także przygotowanie projektów odpowiednich pełnomocnictw; 7) udziału w badaniu merytorycznym i ocenie złożonych ofert Wykonawców; 8) przedłożenia propozycji merytorycznych w zakresie wykluczenia danych Wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem merytorycznym; 9) przygotowania propozycji w zakresie dalszych działań Zamawiającego w przypadku skorzystania przez danego Wykonawcę z przysługujących mu środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI (art oraz art. 198a-198g) ustaw Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.). 9

10 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 31 października 2015 roku do wykonania usługi doradczej z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych Izb Skarbowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przygotowania odpowiednim Operatorom Systemu Dystrybucyjnego istotnych informacji, które winny zostać wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konieczności zawarcia nowej umowy/nowych umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługa ta nie obejmuje Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. 3. Wykonawca zobowiązuję się również do przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym w szczególności: odpowiedni dobór taryf dystrybucyjnych, optymalny dobór mocy umownych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej oraz wskazanie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Usługa ta nie obejmuje Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia. 4. Wykonawca oświadcza, że czynności opisane w ust. 1 i ust. 2, będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 5. Wykonawca w oparciu o materiały udostępnione przez Zamawiającego oraz przepisy prawa zobowiązuje się do przygotowania projektu SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5. Projekt SIWZ zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 21 dni od otrzymania wszystkich dokumentów określonych w ust. 6. W uzupełnieniu do tej dokumentacji Wykonawca prześle przygotowaną na podstawie materiałów źródłowych listę punktów poboru energii do obiektów Zamawiającego, celem jej osobnego zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. Ostatecznie potwierdzona pisemnie (poprzez podpisanie listy lub przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną lub faksem) przez Zamawiającego lista punktów poboru energii będzie wykorzystana do przygotowania SIWZ (załącznik z listą punktów poboru energii). 6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w ciągu 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy plików elektronicznych w postaci skanów faktur za okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych dla punktów poboru energii objętych niniejszą Umową, jak również skanów umów kompleksowych na sprzedaż i dystrybucję energii lub umów na sprzedaż energii oraz umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru objętych niniejszą Umową. W przypadku Izby Skarbowej w Poznaniu dokumentacja zostaje przekazana Wykonawcy. W/w dokumenty będą stanowiły Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Z uwagi na obszerny zakres 10

11 analizy Załącznik nr 2 zostanie wypełniony i przygotowany przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od dnia przekazania wszystkich danych przez Zamawiającego lub wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji SIWZ. Strony zobowiązują się podpisać Załącznik nr 2 do Umowy w ciągu 5 dni od dnia jego przygotowania przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji SIWZ do ich akceptacji lub wniesienia uwag. Ewentualne uwagi Zamawiający prześle drogą elektroniczną zgodnie z zapisami 5 ust. 9. Wykonawca ustosunkuje się do przesłanych przez Zamawiającego uwag w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Strony ustalają, że złożony przez Wykonawcę projekt wzoru SIWZ został zaakceptowany przez Zamawiającego w przypadku nie zgłoszenia uwag w oznaczonym terminie. Strony ustalają, iż działania i czynności doradcze Wykonawcy dla tego zakresu zostają wykonane z chwilą uzgodnienia ostatecznej wersji SIWZ. 8. Zamawiający ogłosi przetarg niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez Wykonawcę ostatecznej uzgodnionej z Zamawiającym propozycji wersji SIWZ. 9. Zamawiający poinformuje izby skarbowe w Polsce biorące udział w postępowaniu o zakazie podpisywania w czasie trwania przedmiotowej Umowy jakichkolwiek umów (aneksów), promocji ze sprzedawcą energii elektrycznej skutkujących brakiem możliwości skutecznego przeprowadzenia optymalizacji kosztów energii elektrycznej. 10. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: 1) zajmuje się doradztwem operacyjnym, a w szczególności optymalizacją kosztów energii elektrycznej; 2) jest ekspertem rynku energii elektrycznej, zna niezbędne uwarunkowania prawne związane ze zmianą sprzedawcy w ramach tzw. zasady TPA (ang. Third Party Access) oraz zaopatrzeniem Zamawiającego w energię elektryczną; 3) zna możliwości, jakość działania Sprzedawców energii elektrycznej w Polsce oraz rynek, na którym dokonują się transakcje kupna-sprzedaży energii elektrycznej, do których Wykonawca ma doprowadzać na podstawie tej Umowy; 4) nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie zadań wynikających z niniejszej Umowy; 5) zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w zakresie doradztwa, którego celem jest uzyskanie przez Zamawiającego możliwie najkorzystniejszych warunków handlowych w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, a przede wszystkim optymalizacji kosztów energii elektrycznej. 2 Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania czynności wynikających z treści niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości. 11

12 złotych brutto z VAT (słownie: złotych 00/100 brutto) łącznie w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 2. Z tytułu usług określonych w 1 ust. 1 pkt 1-5 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości złotych brutto (30% kwoty, o której mowa w ust. 1) w terminie 30 dni od dnia opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu. 3. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wypłacona zgonie z poniższym harmonogramem: 1) złotych brutto do dnia roku (25% kwoty, o której mowa w ust. 1 po potrąceniu o kwotę, o której mowa w ust. 2), 2) złotych brutto do dnia roku (25% kwoty, o której mowa w ust. 1 po potrąceniu o kwotę, o której mowa w ust. 2), 3) złotych brutto do dnia roku (25% kwoty, o której mowa w ust. 1 po potrąceniu o kwotę, o której mowa w ust. 2), 4) złotych brutto do dnia roku (25% kwoty, o której mowa w ust. 1 po potrąceniu o kwotę, o której mowa w ust. 2). 4. Wykonawca, wystawi odpowiednio faktury VAT, osobno dla poszczególnych Izb Skarbowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy z wyłączeniem Izby Skarbowej w Poznaniu, na którą to Izbę faktury nie będą wystawiane. Faktury VAT na poszczególne Izby Skarbowe wystawione będą w kwocie odpowiadającej proporcjonalnie ilości punktów poboru energii elektrycznej występujących w danej Izbie Skarbowej, które zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy. 5. Wykonawca wystawi faktury, o których mowa w ust. 4 zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ust Izby Skarbowe będą dokonywały płatności należnego wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej danej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3. Termin płatności nie może jednakże przypadać wcześniej, niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia faktury poszczególnym Izbom Skarbowym. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 7. Suma wszystkich wystawionych przez Wykonawcę faktur z tytułu realizacji całości Umowy nie może być wyższa od kwoty, o której mowa w ust Wykonawca na 7 dni przed wystawieniem faktur, o których mowa w ust. 4, zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną do Izby Skarbowej w Gdańsku na adres mailowy: lub wysokości kwot, którymi zamierza obciążyć poszczególne Izby Skarbowe z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. 12

13 3 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty określonej w 2 ust. 1 za naruszenie któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy zawartych w 1 ust. 1-3 i ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie lub zerwanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w 2 ust Za nieterminowe wykonanie postanowień Umowy dla terminów w niej wskazanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 4. Szkody przewyższające wartość zastrzeżonych kar lub nimi nie objęte będą dochodzone przez Zamawiającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4 Ochrona danych osobowych 1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2014 r., poz ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji Umowy w szczególności wszelkich informacji, danych, a także materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy. 2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy, jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art a Ustawy. 3. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie art. 31 Ustawy dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 4. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie wskazane powyższymi postanowieniami oraz nieobjętych upoważnieniem udzielanym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą Umową. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 7. Strony zobowiązane są zorganizować oraz utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, zapewniające bezpieczne przechowywanie danych, a także dołożą wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, lub dostępowi do tych danych. 13

14 5 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia roku. 2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy na zasadzie porozumienia stron lub za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenia musi nastąpić na koniec jednego z terminów płatności, o których mowa w 2 ust. 3. Wypowiedzenie musi zostać złożone przez Strony na piśmie, przy czym nie zwalnia to Stron z wywiązania się ze swoich zobowiązań w zakresie proporcjonalnym do spełnionych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego świadczeń przewidzianych w niniejszej Umowie. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz załączników wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 5. Załączniki do Umowy zarówno załączone do niej jak i podpisywane przez Strony w trakcie jej obowiązywania stanowią jej integralną część. 6. Strony zobowiązują się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi uzyskanymi w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania niniejszej Umowy i nie przekazywać takich informacji żadnym osobom oprócz tych, z którymi współdziałają w celu wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca przy obowiązku zachowania tajemnicy ma prawo do zachowania kopii wszelkich materiałów i dokumentów, które otrzymał od Zamawiającego w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy. 7. Zamawiający udziela Wykonawcy wyłączności do prowadzenia spraw objętych niniejszą Umową w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 8. W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 9. Na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Strony będą komunikowały się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: b) Zamawiający, tel., adres c) Zamawiający, tel., adres d) Wykonawca, tel., adres e) Wykonawca, tel., adres W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem i realizacją Umowy rozstrzygać będzie rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14

15 Załączniki: Załącznik nr 1 Lista jednostek skarbowych objętych Umową optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Załącznik nr 2 Lista punktów poboru energii elektrycznej objętych Umową optymalizacji wraz z wielkością zużycia przez poszczególne punkty poboru. Załącznik nr 3 Pełnomocnictwo dla Załącznik nr 4 Ilość PPE z podziałem na poszczególne Izby Skarbowe wraz z kwotami należnymi Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

16 Załącznik nr 1 do Umowy do Umowy na usługi doradcze dla Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej z dnia 2015 roku, zawartej pomiędzy:, z siedzibą w a, z siedzibą w Lista Izb Skarbowych w Polsce objętych procesem optymalizacji kosztów energii elektrycznej Lp. Nazwa Izby Skarbowej Adres siedziby NIP 1. Izba Skarbowa w Białymstoku ul. Słonimska 1, Białystok Izba Skarbowa w Bydgoszczy ul. Dr Emila Warmińskiego 18, Bydgoszcz Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76, Gdańsk Izba Skarbowa w Katowicach ul. Damrota 25, Katowice Izba Skarbowa w Kielcach ul. W. Witosa 78b, Kielce Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7, Kraków Izba Skarbowa w Lublinie ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, Lublin Izba Skarbowa w Łodzi Al. Kościuszki 83, Łódź Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59a, Olsztyn Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19, Opole Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1, Rzeszów Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1, 2, Szczecin Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2b, Warszawa Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26, Wrocław Izba Skarbowa w Zielonej Górze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, Zielona Góra Izba Skarbowa w Poznaniu* Plac Cyryla Ratajskiego 5, Poznań * PPE podlegające pod Izbę Skarbową w Poznaniu nie będą poddane analizie związanej z optymalizacją kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz optymalizacją kosztów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Postępowanie na dostawę energii elektrycznej w zakresie Izby Skarbowej w Poznaniu oraz jednostek, w stosunku do których Izba ta pozostaje organem wyższego stopnia, zostanie przeprowadzone na podstawie dokumentacji otrzymanej od Izby Skarbowej w Poznaniu.... ZAMAWIAJĄCY... WYKONAWCA 16

17 Załącznik nr 2 do Umowy do Umowy na usługi doradcze dla Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej z dnia 2015 roku, zawartej pomiędzy:, z siedzibą w a, z siedzibą w Lista punktów poboru energii elektrycznej objętych Umową optymalizacji wraz z wielkością zużycia przez poszczególne punkty poboru Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej czynnej oraz wykaz podmiotów i ich punktów poboru energii objętych Umową 1) Umową objęte są wszystkie punkty poboru energii elektrycznej, jak również punkty poboru energii przyłączone do sieci energetycznej w przyszłości, o ile będą korzystały z zoptymalizowanych stawek za energię dla poniżej wskazanych jednostek skarbowych: a).. b).. c).. d).. 2) Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii z podaniem właściwego dla nich poziomu zużycia energii elektrycznej w okresie kolejnych 12 miesięcy jako uzupełnienie Załącznika nr 1 zostanie przygotowane, a następnie podpisane przez Strony w terminie późniejszym zgodnie z 1 ust. 5 Umowy lub w przypadku przeprowadzenia przetargu publicznego w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia dokumentacji SIWZ przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 17

18 Pełnomocnictwo Załącznik nr 3 do Umowy., NIP:, REGON:, reprezentowana przez: udziela Panu, zamieszkałemu w -, ul., legitymującemu się dowodem osobistym serii o numerze, wydanym przez. i Panu, zameldowanemu w -,, legitymującemu się dowodem osobistym serii o numerze, wydanym przez:. pełnomocnictwa do reprezentowania Mocodawcy w poniższym zakresie: a) we wszelkich rozmowach i negocjacjach warunków umów na świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), b) we wszelkich rozmowach i negocjacjach warunków umów sprzedaży energii/umów kompleksowych ze Sprzedawcą, c) występowania do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w celu uzyskania niezbędnych informacji z obszaru użytkowania energii elektrycznej, w tym m.in. dostosowania układów pomiarowych do wymogów zasady TPA, zużycia godzinowego Mocodawcy za rok bieżący oraz dwa poprzednie lata, d) uzyskania innych niezbędnych danych pomiarowych, w tym danych z platformy PWI (platforma wymiany informacji o zużyciu energii), e) pozyskiwania kopii faktur od aktualnego Sprzedawcy, a także od OSD potwierdzających zużycie energii elektrycznej za okres 24 miesięcy wstecz od daty podpisania niniejszego pełnomocnictwa oraz kopii faktur dot. przyszłych okresów sprzedaży energii dla potrzeb Mocodawcy w całym okresie ważności niniejszego pełnomocnictwa. Powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu i na rzecz Mocodawcy. Pełnomocnictwo udzielone jest na wyłączność. Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie lub wspólnie. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia żadnego Pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.. (podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania Mocodawcy 18

19 Załącznik nr 4 do Umowy Lp. Nazwa Izby Skarbowej Ilość Punktów Poboru Energii Koszty do poniesienia w roku 2015 (brutto) Koszty do poniesienia w okresie do r. (brutto) Koszty do poniesienia w okresie do r. (brutto) Koszty do poniesienia w okresie do r. (brutto) Koszty do poniesienia w okresie do r. (brutto) Wartość w całym okresie obowiązywania umowy (suma kolumn od 4 do 8 brutto) Izba Skarbowa Białystok Izba Skarbowa Bydgoszcz Izba Skarbowa Katowice Izba Skarbowa Kielce Izba Skarbowa Kraków Izba Skarbowa Lublin Izba Skarbowa Łódź Izba Skarbowa Olsztyn Izba Skarbowa Opole Izba Skarbowa Rzeszów Izba Skarbowa Szczecin Izba Skarbowa Warszawa Izba Skarbowa Zielona Góra Izba Skarbowa Wrocław Izba Skarbowa Gdańsk Izba Skarbowa Poznań SUMA 483

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA NR../GK

wzór UMOWA NR../GK wzór UMOWA NR../GK.272.2017 zawarta w dniu.. czerwca 2017 r. w Mietkowie pomiędzy Gminą Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Adama Kozarowicza Wójta

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / 251-0001 / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Numer sprawy: ZGM/OZ-343-246/2014 FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 w.22, 692 960 861 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.262.14.2017 Nowy Targ, dnia 26.05.2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2016) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy UMOWA Nr.. PROJEKT zawarta dnia. 2017 r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez:, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH zaprasza Wykonawców do

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Radlin, dnia 15.12.2015 r. PZP.271.100.AK.2015

Radlin, dnia 15.12.2015 r. PZP.271.100.AK.2015 PZP.271.100.AK.2015 Radlin, dnia 15.12.2015 r. Burmistrz Radlina Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wydruk i dostawę druków, formularzy na potrzeby Urzędu Miasta Radlin w 2016 r. 1. Opis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Umowa./DK/2017 zawarta r.

Umowa./DK/2017 zawarta r. Umowa./DK/2017 zawarta... 2017 r. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowę poniższą zawarto pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI-EURES ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 zawarta w dniu.. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

( d a t a ) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba. Nr telefonu/faksu... E-mail. NIP. REGON. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości OFERTA (1) Zamawiający, ul. Dojlidy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zał. nr 3 Projekt Umowy dla części I zamówienia. UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2015) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo