SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Zgodnie z ustawlt z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poin. zm.) zwanlt dalej "Ustaw<\" i uregulowaniami prawnymi wydanymi najej podstawie zaprasza do skladania ofert w ramach post\!powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego I. Opis przedmiotu zam6wienia. 1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa Malomagnetycznego wyposatenia nurka zgodnie z zestawieniem ilosciowym (ukompletowaniem) okreslonym przez Gestora UiSW tj. Szefostwo Ratownictwa Morskiego DMW w zall!czniku Nr 1 do SIWZ. 2. W ramach realizacji niniejszego zamowienia Wykonawca: dostarczy kompletne Malomagnetyczne wyposazenie nurka (zgodnie tabellt 1 w zall!czniku Nr 1 do SIWZ), przeszkoli trzech (3) pracownikow Warsztatow Remontowych Sprz,<tu Ratowniczego IRBLog w zakresie realizacji przeglltdow i napraw serwisowych (szkolenie dotyczy wylltcznie wyposazenia nurka w pozycji 1, 2, 3, 4, 14 oraz 16 wymienionych w tabeli 1 zall!cznika Nr 1 do SIWZ, oraz w przypadku dostaw elementow wyposazenia nurka jako utzltdzen, sprz,<tu lub wyrobow rownowaznych przeszkoli trzy (3) osoby wytypowane przez Gestora UiSW z zakresu eksploatacji, obslugi, zasad konserwacji i przechowywania tego wyposazenia. 3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawierajltcy jego warunki techniczne i ukompletowanie, zostal okreslony w zall!czniku Nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne. kod gl6wny CPV (akwalungi i maski do plytkiego nurkowania) 4. Oferowane w ramach przedmiotu zamowienia urzltdzenia, sprz,<t i wyroby muszlt bye fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 roku, w pierwszej kategorii (nieuzywane). Zamawiajl!cy dopuszcza rozwil!z8nia r6wnowaine normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, 0 kt6rych mowa w art. 30 ust 1-3 Ustawy zawartym w zall!czniku Nr 1. Wykonawca, kt6ry powola si\! na rozwil!zania r6wnowaine, b zie zobowil!zany wykazaf, ze oferowany przez niego komplet Malomagnetycznego wyposazenia nurka spelnia wymagania lub jest jakosciowo lepszy od okreslonego przez Zamawiajl!cego. IU/11.fXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKJ2012 Strona I

2 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 5. Oferowane wyroby podlegajll ocenie OiB (Tryb I - deklaracja zgodnosci) za wyjlltkiem wyrob6w wymienionych w art. 2, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrob6w przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz z p6in. zm.). Wykonawca dostarczy deklaracj", Oill wraz z dostawll przedmiotu zam6wienia. 6. Na dostarczony sprz",t Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 12 miesifcy, (za wyjlltkiem dw6ch typ6w skrzyn transportowo-magazynowych) liczllc od daty podpisania "Protok6lu przyj",cia - przekazania" przez przedstawicieli Odbiorcy. 7. Wykonawca zapewni odplatny serwis pogwarancyjny i dostaw", cz",sci zamiennych na terenie Polski przez okres 10 lat licz!tc od daty uplywu terminu gwarancji. 8. Szczeg610we wymagania gwarancyjne, pogwarancyjne, serwisowe i miejsce dostawy przedmiotu zam6wienia oraz wymagania w zakresie dokumentacji technicznej okreslone zostaly w za1llczniku Nr 2 do SIWZ - "Wz6r umowy". 9. Wykonawca moze powierzyc wykonanie cz",sci zam6wienia podwykonawcom. W takim przypadku musi wskazac w ofercie (w formie wykazu) cz"'sc (zakres) zam6wienia, kt6rej wykonanie powierzy podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowillzuje si", dostarczyc przedmiot zam6wienia wlasnym transportem i na sw6j koszt zgodnie z obowillzuj!tcymi w tym zakresie normami i przepisami. II. Przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiaj!tcy moze zmodyfikowac tresc dokument6w skladaj!tcych si", na Specyfikacj", Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ). Kazda wprowadzona zmiana stanie si", integralnll cz",scill SIWZ. II. Opis odpowiednich CZf ci zam6wienia, jeieli dopuszczalne jest sldadanie ofert czpciowych. Zamawiajllcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz",sciowych. m. Informacja 0 zam6wieniach uzupelniajllcych. Zamawiajllcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zam6wien uzupelniaj!tcych. IV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiajllcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zam6wienia. Wymagany termin realizacji zam6wienia - do dnia 20 listopada 2012 roku. VI. Warunki udzialu w Postfpowaniu oraz spos6b dokonywania oceny spelnienia tych warunk6w udzielenie zam6wienia mogll ubiegac si", Wykonawcy, kt6rzy nie podlegajll wykluczeniu z post",powania na podstawie art. 24 ust.l ustawy oraz spelniajll warunki wymienione wart. 22 ust. 1 ustawy, dotyczltce: I) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajll obowillzek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doswiadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia; 4) sytuacj i ekonomicznej i finansowej. lui 11.IXI-48/Z0fPNI AEIDOSIKI20 I 2 Strona 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA W celu potwierlizenia spelniania warunk6w wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiaiacy wymaga aby Wykonawca: posiadal wiedze i doswiadczenie, tj.: - wykonal, a w przypadku swiadczen okresowych lub cil\glych rowniez wykonywal, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem tenninu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadaj!lce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, katda 0 warto ci co najmniej zj (slownie: dwiescie tysi«cy zlotych); znajdowal sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: - posiadal srodki finansowe lub zdolnosc kredytow!l w wysoko ci co najmniej zl (slownie: dwiescie tysit<cy zlotych); 2. Zamawiaj!lcy dokona oceny spelnienia warunkow wymaganych od Wykonawcow na podstawie zlozonych wraz z ofer1!l oswiadczen i dokumentow (Cz«sc VII SIWZ) na podstawie kryterium spelnia/nie spelnia. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezale:inie od charakteru prawn ego l!lcz!lcych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi!lzany jest udowodnic Zamawiaj!lcemu, iz b«dzie dysponowal zasobami niezb«dnymi do realizacji zamowienia, w szczeg6lnosci przedstawiaj!lc w tym celu pisemne zobowi!lz<lnie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb«dnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia, skladaj!lc ponadto dokumenty 0 ktorych mowa w lust. 3 i 2 rozporz!ldzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokument6w, jakich moze i:!ldae zamawi~!lcy od wykonawcy, oraz fonn, w jakich te dokumenty mog!l bye skladane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zwanym dalej "rozpofz!ldzeniem". 4. Zamawiaj!lcy dopuszcza mozliwose wsp6lnego ubiegania si«wykonawc6w 0 udzielenie zamowlenia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj!l pelnomocnika do reprezentowania ich w post«powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postt"powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. 5. Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy kamy podmiot (dotyczy Wykonawc6w okreslonych wart. 23 oraz wart. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazae brak podstaw do wykluczenia go z post«powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego skladaj!lc dokumenty 0 ktorych mowa w 2 rozporz!ldzenia oraz oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z post«powania (zalllcznik Nr 5 do SIWZ). VII. Wykaz o wiadczen lub dokument6w jakie majll dostarczy~ Wykonawcy w celu potwierlizenia spelnienia warunk6w udzialu w post\lpowaniu. l. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postt<powaniu, okreslone w Cz«sci VI SIWZ, Zamawiaj!lcy zgodnie z postanowieniami rozporz!ldzenia illda przedstawienia nast«puj!lcych dokumentow: I) Oswiadczenia Wykonawcy 0 spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. I ustawy - zgodnie ze wzorem stanowi!lcym zalllczuik Nr 4 do SIWZ; 2) Oswiadczenia Wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowi!lcym za1llczuik Nr 5 do SIWZ); lui 1.1.1X1-48/Z0IPNI AEIDOSIKI20 12 Strona 3

4 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 3) Wykazu wykonanych. a w przypadku swiadczen okresowych lub ci~lych r6wniez wykonywanych minimum dw6ch (2) dostaw w zakresie niezbt<dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc6w wraz z za1llczeniem dokumentow potwierdzajllcych, ze zostaly wykonane lub Sll wykonywane nale:l:ycie, zgodnie z opisem zawartym w Czt<sci VI SIWZ - (zalllcznik Nr 6 do SIWZ), Uwaga! Za dostawy tego samego rodzaju Zamawiajllcy uzna dostawy u~dzed sprzttulwyrobow 0 przeznacuniu i funkcji to:i:samej z przedmiotem zamowienia. 4) Informacji banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajllcych wysokosc posiadanych srodkow lub zdolnosc kredytowll Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Czt<sci VI SIWZ, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesillce przed uplywem terminu skladania ofert, z zastrzezeniem 1 ust. 3 rozporzlldzenia; 5) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrt<bne przepisy wymagajll wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 mlesi~y przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 6) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajllcego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesillce przed uplywem terminu skladania ofert; 7) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezoieczenia Spolecznego potwierdzajllcego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzj i wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesillce przed uplywem terminu skladania ofert; 8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. wystawionej nie wczesniej niz 6 mlesi~y przed uplywem terminu skladania ofert; 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi~y przed uplywem terminu skladania ofert; 2. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majllcego siedzibt< na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, maji\, miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich zaswiadczenia wlasciwego organu slldowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczllce niekaralnosci tych os6b w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu lui t.1.1x1-48/z0ipn/aeidosiki2012 Strona 4

5 VIII. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA zamieszkania tych os6b nie wydaje si", takich ZliSwiadczeil - zastlepuje si", je dokumentern zawieraj!!.cym oswiadczenie zloi:one przed notariuszern, wlasciwym organem s!!.dowym, adrninistracyjnym alba organem samofz!l.du zawodowego lub gospodarczego rniejsca zamieszkania tych os6b. 3. Jei:eli Wykonawca rna siedzib", lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt.l: 1) w ppkt 5-7 i ppkt 9 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w knyu, w kt6rym ma siedzib", lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj!!.ce odpowiednio, i:e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej nii: 6 rniesi~y przed uplywern tenninu skladania ofert, b) nie zalega z uiszczaniern podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne alba i:e uzyskal przewidziane prawern zwolnienie, odroczenie lub rozloi:enie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej nii: 3 miesillce przed uplywern tenninu skladania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si", 0 zam6wienie - wystawiony nie wczesniej nii: 6 miesi~cy przed uplywem tenninu skladania ofert; 2) ppkt 8 - sklada ZliSwiadczenie wlasciwego organu ~dowego lub administracyjnego rniejsca zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczl\, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej nii: 6 miesi~cy przed uplywem tenninu skladania ofert. 4. Jei:eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca rna siedzib", lub rniejsce zamieszkania, nie wydaje si", dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, zast",puje si", je dokumentem zawieraj!!.cym oswiadczenie zloi:one przed notariuszern, wlasciwym organem s!l.ciowym, administracyjnym alho organern samorz!!.du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca rna siedzib", lub miejsce zamieszkania - wystawionych w terminach okreslonych w pkt. 3. Infonnacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiajllcego z Wykonawcarni. I. Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy, wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadornienia oraz informacje Zamawiaj!!.cy i Wykonawcy przekazuj!!. w iezyku polskim pisemnie, faksem i drog!!. elektronicznl\, z zastrzei:eniem wyl!!.cznej formy pisemnej dotycz!l.cej dokument6w: skladania ofert oraz ich zrniany lub wycofania. 2. W przypadkach przesylania oswiadczeil, wniosk6w, zawiadomieil oraz informacji za pomoc!!. faksu lub drog!!. elektronicznl\, Zamawiaj!!.cy wymaga zachowania r6wniei: formy pisemnej dla tego rodzaju korespondencji. 3. Jei:eli Wykonawca lub Zamawiaj!!.cy przesylaj!!. oswiadczenia, wnioski, zawiadornienia oraz informacje faksem lub drog!!. elektronicznl\, kai:da ze Stron na i:!i.danie drugiej, niezwlocznie potwierdza faktjej otrzymania. Wszelk!!.korespondencj", nalei:y kierowac na adres Zamawiaj!!.cego: mspekto"aat'uzbrojenja ul. Kr61ewska W ARSZA WA Nr: m/.1.{~-48/zoifnmoslkl2012 fskll Nr: -i'48 (12) 6 8.7<1 444 e-1i1ail: \Illln.g,ov.pl 4. Zamawiaj!!.cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawc6w. lui 111XI-48/Z0IPN/AEIDOSIKJ2012 Strona 5

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA IX. Osoby uprawnione do poror;umiewania sit r; Wykonawcami. Pracownikami Zamawiajltcego, upowaznionymi do porozwniewania si~ z Wykonawcami sit: Przewodniczltcy komisji - p. Jacek SYSKO... Sekretarz komisji - p. Miroslaw WISNIEWSKI... p. Ryszard ZAREMBA... tel ; tel ; tel Informacje i wyjasnienia mozna uzyskac od poniedzialku do pill1ku w godz Zamawiajl(CY informuje, :ie informacje udzielone telefonlcznie, nie sl( dla niego wil(btce. X. Wymagania dotyczl(ce wadium. XI. XII. 1. Wadiwn Nr w wysoko ci ,00 zl. (slownie: dziesi~c tysi~cy zl.) nalezy wnie e przed uplywem terminu skladania ofert, okreslonym w Cz~sci XIII SIWZ. 2. Wadium moma wnie e w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadiwn wnoszone w pieniltdzu nalezy wplacie przelewem na konto , a wadiwn w formie bezgotowkowej (zgodnie ze wzorem - "Gwarancja przetargowa", stanowiltcym zall(cznik Nr 8 do SIWZ) skladae na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Krolewska 1/7, pokoj Nr 119 z dopiskiem: "Wadium Nr w przetargu nieograniczonym na dostaw~ Malomagnetycznego wyposaienia nurka" (post~powanie Nr IU/J.11X1-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012) 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieni~mej zostanie ptzy.i~ty termin uznania na rachunku Zamawiajltcego, a dla wadiwn wnoszonego w formie bezgotowkowej - data zlozenia w siedzibie Zamawiajltcego 5. Wykonawca zobowiljzady jest zabezpieczye ofert~ wadiwn na caty okres zwiljzadia ofertl\, okreslony w Cz~sci XI SIWZ. 6. Zwrot i utrat~ wadiwn regulujltprzepisy art. 46 ustawy. 7. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty wadiwn zostanie przez Zamawiajltcego wykluczony, zgodnie z trescilt art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Termin zwil(zbnia ofertl(. I. Wykonawca pozostaje zwiljzady zlozonlt ofertlt przez okres 60 dni. Bieg terminu zwiljzadia oferll\. rozpoczyna si~ wraz z uplywem terminu skladania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajltcego moze przedluzye termin zwiljzadia oferll\, z tyro ze Zamawiajltcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiljzadia oferll\, zwrocie si~ 0 przedlui:enie terminu na oznaczony okres, nie dlui:szy niz 60 dni. 3. przedlui:enie terminu zwiljzadia oferll\. jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlui:eniem okresu waznosci wadiwn albo wniesieniem nowego wadiwn na przedlui:ony okres zwiljzadia oferll\.. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta musi bye napisana w jezvku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub r~cznie dlugopisero lub niescieralnym atramentem. 2. Ofert~ nalezy skladae na Formularzu ofertowym stanowiltcym zall(cznik Nr Oferta musi bye podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. lui 11.1Xl-48/Z0fPNI AEIDOSIKI20 12 Strona 6

7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA lezeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokurnentu stwierdzajllcego status prawny Wykonawcy, to do oferty naiezy dolllczyc oryginal pemomocnictwa lub jego kopi~ poswiadczonll notaria1nie. 4. Ofert~ oraz pozostale oraz pozostale zalllczniki, dla kt6rych zostaly okreslone wzory, naiezy wypehlic seisle wedlug niniejszych wyrnagail. Dokonywanie zmian w tresci tych dokument6w bez zgody Zamawiajllcego jest zabronione. 5. Ofert~ wraz z dokumentarni, oswiadczeniarni oraz zalllcznikami naiezy zlozyc w trwale zamkni~tym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajl\.cym otwarcie i zapoznanie si~ z trdeill oferty przed uplywem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostac opatrzone napisem: "OCerta w przetargu nieograniczonym na: dostaw~ Malomagnetycznego wyposaienia nurka" (post~powanie Nr IU/J.fIXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012) 6. Wskazanymjest, aby wszystkie strony oferty i za1llcznik6w stanowillcychjej integralnll cz~sc byly ponumerowane i parafowane przez oso~(-by) podpisujllcll (-ce) ofert~ oraz powpinane w kolejnosci do segregatora, skoroszytu, itp. 7. Wskazanym jest zall\.czenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca more wprowadzic zmiany lub wycofac zlozonll ofert~ przed uplywem terminu do skladania ofert. 9. Wymagania okreslone w pkt 6 i 7 nie stanowill tresci oferty i ich niespelnienie nie b~dzie skutkowac odrzuceniem oferty. 10. Do oferty nalezy doll\.czyc "Oswiadczenie Wykonawcy 0 ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej" - stanowillce za1llcznik Nr 7 do SIWZ. II. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowill tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z p6in. zm.), co do kt6rych Wykonawca zastrzega, ze nie mogll bye udost~pnione innym uczestnikom post~wania, muszll bye oznaczone klauzu1ll: "InCormacje stanowillce tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i dolllczone o~bnie do oferty. 12. Wykonawcy ponoszll wszelkie koszty zwil\.zade z przygotowaniem i zlozeniem oferty niezalezme od wyniku post~wania przetargowego. XIII. Miejsce oraz termin skladania i ocert. I. Oferty naiezy skladac w godz i (w dni robocze) w siedzibie Zamawiajllcego w kancelarii jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Kr61ewskiej 1/7, w Warszawie lub przesylae poczillna adres: lnspektor:at UZB}(OJENIA -w.. Kt61ewska WARSZAWA Kancelill'ia Jawna Jilspeldoratu Uzbrojenia 2. Termin skladania ofert uplywa w dniu r. godz (za termin zlozenia oferty przyjmuje si~ termin wplyni~cia oferty do Zamawiajllcego). 3. W przypadku zlorenia przez Wykonawc~ oferty po terminie okreslonym w pkt. 2 Zamawiajllcy niezwlocznie poinformuje go 0 zlozeniu oferty po terminie oraz zwr6ci ofert~ po uplywie terminu do wniesienia odwolania. lui (.t1xi-48/z0/pni AEIDOSIKI20 I 2 Strona 7

8 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 4. Zamawiaj~cy informuje, ze w ttesci oferty Wykonawcy poprawi oczywiste omylki pisarskie i oczywiste omylki rachunkowe. 5. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastlij1i w siedzibie Zamawiaj~cego: XIV. Opis sposobu obllczania ceny XV. 1NSPBKTOAAT UztJROJJS.NM UJ. KrOlewska 117{00.1}09 WARSZkWA dum r, o"'ll!~ 1:5;00 IY "'omieszczeniu N, "'-INfo! builyll/g1,lv 1. Cena oferty (brutto) - to cena wyrazona w jednostkach pieni\eznych (w walucie polskiej), uwzgl\edniajl\.ca podatek od towar6w i uslug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odr\ebnych przepis6w sprzedaz towar6w i uslug podlega obci!ti:eniu podatkiem akcyzowym. 2. Cella oferty musi zawierae w sobie calkowi~ jej kalkulacj\e, tj. wszystkie koszty i skladniki zwil\zlllle z realizacj~zam6wienia (dostawa, transport, ubezpieczenie itp.). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na kazdym etapie wyliczania ceny, nalety ograniczy6 si\e do dw6ch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty b\edzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie b\edzie podlegac Zadnym negocjacjom, z zastrzezeniem CZ\esci XVI pkt 4 SIWZ. Informacje dotyczl!ce walut obcycb, w jakicb mogl! bye prowadzone rozliczenia mi~dzy Zamawiajl!cym a Wykonawcl!. Rozliczenia finansowe b\e~realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajl!cy b~dzie si~ kierowal pny wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert. I. Wszystkie oferty niepodlegaj~ce odrzuceniu zostan~ poddane ocenie wedlug kryterium ceny, 0 znaczeniu 100%. 2. Cena kazdej oferty zostanie przeliczona na wartose punktow~ oferty wedlug nast\epuj~cego wzoru: Co = C min I C b * 100 pkt gdzie: C o - ilos6 uzyskanych punkt6w, C min - najnizsza cena z posr6d ofert niepodlegaj~cych odrzuceniu, cena oferty badanej. C b - 3. Obliczenia b\e~ dokonywane z dokladnosci~ do dw6ch rniejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy w post\epowaniu wplyn~ co najmniej tny (3) oferty niepodlegaj~ce odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej b\edzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartosc punktow~ oferty (bez ingerencji Zamawiaj~cego) wedlug wzoru okreslonego w pkt. 2, z dokladnosci~ do dw6ch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejs~ ofert\e zostanie wybrana ta oferta, kt6rej wartose punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdzialu, jest najwi\eksza. XVII. Aukcja elektroniczna 1. Dane Wykonawc6w, kt6rzy zlotyli oferty niepodlegaj~ce odrzuceniu i nie maj~ dost\epu do systemu aukcyjnego, zostan~ przeslane do Pailstwowej Wytw6mi Papierow Wartosciowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dost\epowe do IUI 11.1XI-48/Z0/PN/AEIDOS/K/2012 Strona 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Wartosciowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostc<powe do systemu aukcyjnego (nazwa uzytkownika z haslem) oraz bezplatne instrukcje obslugi tego systemu zostan!l im przeslane droga elektroniczn!l przez PWPW. 2. Wykonawcy mog!l wzi!lc udzial w odplatnym szkoleniu dotycz!lcym obslugi systemu aukcyjnego. Szczegolowe informacje moma uzyskac pod numerem telefonu: PWPW udziela takze informacji technicznych zwi!lzanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do wspolpracy z systemem aukcyjnym pod Nr telefonu: ub 3. Zamawiaj!lcy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak moi:liwosci zloi:enia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urz!ldzen informatycznych Wykonawcy, awaria l!lcza, ktore Wykonawca wykorzystuje do pol!lczenia sic< z platform!l aukcyjn!l. 4. Zamawiaj!lcy powtorzy aukcjc< elektroniczn!l tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania techniczne urz!ldzen informatycznych do udzialu w aukcji elektronicznej: I) Komputer osohisty klasy PC 0 minimalnych parametrach technicznych: a) Procesor z zegarem 1 GHz; b) 256 MB pamic;ci RAM. 2) Zainstalowane oprogramowanie: a) System operacyjny Windows 2000 tub nowszy; b) przegl!ldarka Internet Explorer w wersji co najrnniej 6 SP I; c) Srodowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostf(pnej wersji. 3) L!lcze internetowe 0 przepustowosci co najrnniej 128 kbps. 4) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej uzytkownika musi zapewnic stabilny dostc<p stacji roboczej uzytkownika do wszystkich komponentow Systemu PPP. W szczegolnosci w przypadku stosowania serwera Proxy nalezy upewnic sif(, czy nie zakloca on dostc;pu do i:adnego z elementow Systemu PPP. 5) Wai:ny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustaw!l o podpisie elektronicznym). 6. Sposob postc;powania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokosc minimalnych post!lpien, czas trwania aukcji i warunki jej zamknic;cia zostan!l przekazane Wykonawcom w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udzialu w aukcji elektronicznej, skladaj!l kolejne korzystniejsze post!lpienia za pomoc~ formularza zamieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezposredniego pol!lczenia z ~stron~. 8. Post!lPienia, pod rygorem niewamosci, sklada sic; w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty skladane przez Wykonawcow podlegaj!l automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji, okreslonego w Czc;sci XVI pkt 4 SIWZ. xvm.informbcje 0 formbloo cibch, jbkie powinoy zostac dopelniooe po wyborze oferty w celu zbwbrcib umowy w sprbwie zbm6wieoib publiczoego. I. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj!lcy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podaj~c informacje, 0 ktorych mowa wart. 92 ust. 1 ustawy oraz zamiesci informacje, 0 ktorych mowa wart. 92 ust. 1 pkt I ustawy w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiaj!lcego. 2. Zamawiaj!lcy zawrze w siedzibie Zamawiaj!lcego umowf( z Wykonawc!l, ktory zlozyl najkorzystniejsz!l ofert,<, w terminie nie krotszym nii: 10 doi od dnia przeslania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, z zastrzei:eniem art. 183 ustawy. lui }JIXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012 Strona 9

10 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 3. Zamawiaj~cy przesle wybranemu Wykonawcy "Zaproszenie do podpisania umowy" z informacjami dotycz~cymi dokladnego miejsca i terminu podpisania umowy. 4. Wybrany Wykonawca, najpomiej w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj~cego w "Zaproszeniu do podpisania umowy", dostarczy do Zamawiaj~cego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci okreslonej w "Zaproszeniu do podpisania umowy". XIX. Wymagania dotyczllce zabezpieczenia naletytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie nale:!:ytego wykonania umowy nale:!:y wniesc przed podpisaniem umowy na zasadach okreslonych dla wadiumjak w Cz,<sci X SIWZ - wzor gwarancji ZNWU okresla Zalllcznik Nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie nale:!:ytego wykonania umowy zlozone w formie innej niz w pieni~dzu powinno miec termin wamosci dluzszy 0 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowi~zany jest do przedluzenia terminu wa:!:nosci zlozonej gwarancji (por,<czenia) przed uplywem terminu jej wamosci. 2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza b,<dzie zobowi~zany do wniesienia zabezpieczenia nale:!:ytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci zamowienia (w zaokr~leniu do pelnych zlotych). o koniecznosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w calosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj~cego za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokolem przyj,<cia - odbioru podpisanym przez Odbiorc,<. xx. Istotne dia Stron postanowienia, kt6re zostanll wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia pubiicznego Zgodnie ze wzorem umowy stanowi~cym za1llcznik Nr 2 do SIWZ. XXI. Pouczenie 0 rodkach ochrony prawnej przyslugujllcych Wykonawcy w toku 0 udzielenie zam6wienia. 1. Wykonawcom, a true innym osobom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiaj~cego okreslonych w ustawie zasad udzielania zamowien, przysluguj~ srodki ochrony prawnej, 0 ktorych mowa w dziale VI Ustawy - Prawo zamowien publicznych. 2. przed uplywem terminu do skladania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiaj~cego przepisow ustawy, srodki ochrony prawnej przysluguj~ rowniez organizacjom zrzeszaj~cym Wykonawc6w wpisanym na list,< organizacji uprawnionych do wnoszenia srodk6w ochrony prawnej, prowadzon~ przez Prezesa Urz,<du Zamowien Publicznych. IUI H.IXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012 Strona 10

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Zalaczniki: 9 na 32 str. Za!. 1 - Wymagania Techniczne na 10 str. Zal. 2 - Wz6r umowy (z zabtcznikami) na 14 str. Zal. 3 - Formularz ofertowy na 2 str. Zal. 4 - Oswiadczenie 0 spelnieniu warunk6w udzia!u w postcdlowaniu na 1 str Zal. 5 - Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z PostCdlowania na 1 str. Zal. 6 - Wykaz wykonanych dostaw na 1 str. Zal. 7 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej na 1 str. Zal. 8 - Wz6r gwarancji przetargowej na 1 str. Zal. 9 - Wz6r gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 1 str. IUI ~.1XI-48/Z0/PN/AEIDOSIK/2012 Strona II

12 Zal~eznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE MAl..OMAGNETYCZNEGO WYPOSAZENIA NURKA kod CPV: Dostarezone w ramach realizaeji umowy elementy wchod~ce w sklad Malomagnetycznego wyposazenia nurka powinny bye wykonane i ukompletowane wg. aktualnej dokumentacji technicznej producenta. Uwaga: ZasadniCZll intencjll Zamawiajllcego jest zakup spl"zftu zapewniajllcego jak najwi~ksze bezpieczenstwo dla nurka. ZamawiajllCY wskazujllc typ element6w wchodzltcych w sklad Malomagnetycznego wyposaienia nurka mial na celu, jedynie podkre~lenie, ii zamawiany dla Sil Zbrojnych RP spr~t zapewni odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla tycia i zdrowia Utytkownik6w. Zamawiajllcy zgodnie z przepisami Ustawy Pzp dopuszcza spl"zft r6wnowatny, 0 tym samym 19b wytszym poziomie bezpieczenstwa dla Utytkownika oraz spelniajllcy wymagane parametry jakosciowe w stopniu r6wnym 19b wy:l:szym. 2. Malomagnetyczne wyposazenie nurka musi spelniae wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej produeenta i zostae dostarczone zgodnie z poni:i:szym zestawieniem ilosciowym (ukompletowaniem): Tabela 1 L.p. Zestawienie i1o~ciowe Malomagnetycmego wyposai:enia nurka Dose 1 Butla nurkowa 0 pojemnosci 15dm l 10 kpl Butla na mieszanin,< gazow (MIX) 6,5dm>1300 bar do 2 aparatu 0 polzarnkni,<tym obiegu czynnika oddeehowego 10 kpl typu CRABE lub rownowama Automat oddechowy typu APEKS XTX 50lOS4 L=90 em lub rownowamy Automat oddeehowy typu APEKS XTX 50lOS4 L=70 cm lub rownowamy Zestaw naprawczy do APEKS XTX 50lOS4 lub rownowamy 10 kpl 10 kpl 20 kpj 6 Manometr nurkowy nitroksowy 10 szt. 7 Skafander nurkowy suchy URSUIT HEAVY LIGHT - MILIT AR Y lub rownowazny dostosowany do nurkowania z aparatem typu CRABE wersja niemagnetyezna wraz z: adapterem do napelniania butli inflacyjnej typu APEKS lub rownowa:i:ny; w,<zem zasilaj ~cym do suchego skafandra o dlugosei 15,4 ern typu APEKS lub rownowamy zestawem inflaeyjnym typu APEKS (butla + regulator obrotowy niemagnetyczny) lub rownowazny. 30 kpl. Nr referencyjny: lui 11.IXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKJ20 I 2

13 Zah\.cznik Nr I do SIWZ 8 Notatnik typu HALCYON WETNOTES lub r6wnowainy 10 szt. 9 Kieszenie balastowe typu HALCYON lub r6wnowaine 20 par. 10 II Skrzynia transportowa-magazynowa typu PELI 1660 lub r6wnowaina Skrzynia transportowa-magazynowa typu PELI 1650 lub r6wnowaina 15 szt. 5 szt. Maska typu INTERSPIRO MK II AGA wraz 12 zamontowanym ustnikiem typu INTERSPIRO lub 8 kpl r6wnowaina. Uchwyt/trzymaklzaczep do mocowania drugiego stopnia 13 automatu oddechowego typu XTX 50 AQUALUNG 100 szt lub r6wnowainy 14 Ocieplacz nurkowy typu URSUn X -TEC Fin Fill HEAVY 52 szt. lub r6wnowainy 15 N6z amagnetyczny 20 szt Nurkowy przyrz!\.d pomiarowy typu Cochran Navy EOD Digital Gauge AMU lub r6wnowainy Zestaw oswietlenia do maski typ MK II AGA - S-Sun Light kit (Complete) lub r6wnowainy 2 szt. 15 kpl 3. Za wyposazenie nurka r6wnowaine uwa:i:a sill< wyposazenie, kt6re w zakresie konstrukcji, wymiar6w, mozliwosci konfiguracji, budowy, zasady dzialania i mozliwosci operacyjnego wykorzystania, material6w eksploatacyjnych, standard6w wykonania, rodzaj6w material6w, wymagail jakosciowych, technologii naprawy przegl!\.d6w i legalizacji, nie wymaga dodatkowego przeszkolenia personelu technicznego i nurk6w MW w zakresie obslugi, naprawy i wykonywania przegl!\.d6w jak r6wniez zakup6w dodatkowych narzll<dzi i wyposazenia. 4. Dla wyposazenia nurka w pozycji I, 2, 3, 4, 14 oraz 16 wymienionych w tabeli I, Wykonawca przeprowadzi bezplatne szkolenie 3 pracownik6w z Warsztat6w Remontowych Sprzll<tu Ratowniczego w Gdyni 1 Rejonowej Bazy Logistycznej w Walczu, w zakresie realizacji przegl!\.d6w i napraw serwisowych. Termin i miejsce szkolenia Wykonawca uzgodni z Odbiorc!\. na 30 dni przed realizacj!\. planowanej dostawy. Przeszkoleni musz!\. otrzymac certyfikat uprawniaj!\.cy do wykonywania kompleksowej obslugi technicznej wymienionego wyposazenia nurkowego. Przeszkolenie musi zostac zrealizowane przez producenta lub jego upowainionego w tym zakresie przedstawiciela krajowego. Stosowne upowainienie do szkolenia musi zosta6 potwierdzone przez producenta, a upowainienie winno zostac zal!\.czone do dokumentacji zlozonej oferty. 5. W przypadku dostaw pozycji wymienionych w tabeli Nr I jako urz!\.dzenia, sprzll<t lub wyroby r6wnowaine Wykonawca uzgodni z Odbiorc!\. na 30 dni przed realizacj!\. planowanej dostawy, termin i miejsce szkolenia 3 os6b wytypowanych przez Szefostwo Ratownictwa Morskiego DMW. Szkolenie przeprowadzi z zakresu eksploatacji, obslugi, zasad konserwacji i przechowywania wyposazenia. Ze szkolenia Wykonawca sporz!\.dzi protok61 potwierdzaj!\.cy jego odbycie. Nr referencyjny: IU/.t{1XI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012 2

14 Zal!\.cznik Nr 1 do SIWZ 6. Wyposazenie nurkowe musi zapewniac, jako jednostka sprz~towa wraz ze wszystkimi podzespolami calkowit!\. interoperacyjnosc, kompatybilnosc, zamienialnosc z zestawami nurkowymi NURPAK 04 i NURPAK 03 znajduj!\.cymi si~ obecnie na wyposazeniu SZ RP wchodz!\.cymi w sklad ukompletowania JW MW zgodnie z "Norm!\. nalei:nosci sprz~tu i wyposazenia naliczeniowego Marynarki Wojennej RP" (sygn. Mar. Woj. 1351/2011) oraz "Instrukcj!\. konfiguracji sprz~tu i obslugi zestawu nurka MW RP NURPAK 04 - Gdynia 2011" wprowadzonej rozkazem Oow6dcy Marynarki Wojennej nr 153/SRM z dnia Ir. Oba ww. dokumenty s!\. mozliwe do udost~pnienia u Gestora UiSW, po zlozeniu wniosku do Zamawiaj!\.cego. 7. SZCZEG6LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1) BUTLA NURKOWA 0 POJEMNOSCI 15 dm 3 Butla stalowa typu FABER lub r6wnowai:na dla mieszaniny gaz6w typu NITROKS lub r6wnowazne. Minimalne cisnienie robocze butli 200 atm. Butla koloru z6ltego, wraz ze stop!\. gumow!\. czamij, z zaworami odcinaj!\.cymi typu "V" bez rezerwy powietrza z przyl!\.czemdo automat6w oddechowych nitroksowych M26/2 szt. 2, wyposazona w uchwyt do przenoszenia oraz siatk~ ochronn!\. oraz opisana zielonym napisem NITROKS. Butla wraz z zaworem podw6jnym przeznaczona do napelniania mieszanin!\. gaz6w NITROKS, spelniaj!\.ca warunki czystosci tlenowej. Zaw6r butli musi spelnic wymogi okreslone w normie PN-EN "Sprz,<t ochrony ukladu oddechowego. Zawory butli gazowych. Czesc 3: Podl!\.czenia wylotu butli dla gaz6w do nurkowania Nitroksu i tlenu". 2) BUTLA NA M1ESZ~ GAZ6W (MIX) 6,5dm 3 /300 bar DO APARATU o P6L~TYM OBIEGU CZYNNIKA ODDECHOWEGO typu CRABE lub r6wnowaina Butla na mieszanin~ gaz6w w kolorze czamym 0 pojemnosci wodnej 6,5 dm] wykonana z kompozyt6w, spelniaj!\.ca wymogi amagnetycznosci (zgodnie ze STANAG 2897 EOO), wsp6lpracuj!\.ca z aparatem 0 p61zamkni~tym obiegu czynnika oddechowego typu CRABE (w konfiguracji zgodnej odpowiednio dla nr kat A56 oraz nr kat dotycz!\.cego aparatu typu CRABE) lub r6wnowai:nym. Butla wraz z zaworem podw6jnym typu AQUALUNG (nr kat. CR490290) lub r6wnowai:ny, przeznaczona do napelniania mieszanin!\. gaz6w NITROKS spelniaj!\.ca warunki czystosci tlenowej. Dla butli dostarczony certyfikat instytucji certyfikuj!\.cej krajowej lub zagranicznej potwierdzaj!\.cy ze dostarczony wyr6b jest zgodny spelnia wymagama niskomagnetycznosci zgodnie ze ST ANAG ) AUTOMAT ODDECHOWY typu APEKS XTXSOIDS4 L=90 lub r6wnowainy Automat oddechowy typu APEKS XTX50IDS4 lub r6wnowai:ny z w\2zem LP 0 dlugosci L=90 cm (w!\.z koloru z6ltego). Automat oddechowy drugi stopien typu XTX 50 lub r6wnowai:ny, pierwszy stopien automatu typu OS4 APEKS lub r6wnowai:ny oraz torb!\. do przechowywania automatu oddechowego. Automat w kolorze czamo-zielonym, kompletnym, przyl!\.cze M26/2 300 atm z w\2zem LP (nr kat. NP0206) lub r6wnowai:ny, automat musi spelnic wymogi okreslone w normie PN-EN-250:2000, a ponadto posiadac dopuszczenie do nurkowania w wodach zimnych oraz spelniac wymagania zgodnie z norm!\. PN-EN "Sprzl(t do oddychania. Autonomicme aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprl(zonym nitroksem i tlenem. Wymagania, badanie, znakowanie". Automat musi posiadac omakowanie CE, drugi stopien automatu oddechowego musi podawac czynniki oddechowe do nurka bez wzgll(du na polozenie puszki automatu oddechowego, pierwszy stopien redukcji membranowy, bez glowicy obrotowej z mozliwosci!\. plynnej regulacji cisnienia zredukowanego, robocze cisnienie zredukowane w przedziale 9+9,5 atm, zabezpieczony przed zamarzaniem poprzez Nr referencyjny: IU/.f1.IXI-48/Z0IPN/AElDOSIKI2012 3

15 Zall\.cznik Nr 1 do SIWZ komor,< izolujl\.cl\.. Cisnienie zasilania - 30 MPa/300 bar. Zll\.cze gwintowe przyll\.czeniowe pierwszego stopnia do butli - M26/ bar/. Gniazda na cisnienie mil(dzystopniowe 141 "LP" - UNF 3/8". Gniazda na cisnienie wysokie 121 "HP" - UNF 7/16". Drugi stopien automatu oddechowego wsp61biemy z plynnl\. regulacjl\. opor6w oddechowych z mozliwoscil\. manualnego uruchomienia zaworu dozujllcego czynnik oddechowy do puszki automatu. Maksymalna wydajnosc drugiego stopnia 1050 dm 3 /min. Maksymalne opory oddechowe mierzone przy przeplywie 115dm 3 /min w cisnieniu atmosferycznym: max nadcisnienie wydechu - 20 mm H20, max podcisnienie wdechu - 40 mm H20, Praca oddechowa zgodnie z norml\. PN-EN-250. Maksymalne cisnienie robocze w,<:!:a -35 bar. 4) AUTOMAT ODDECHOWY typu APEKS XTXSOIDS4 L=70 lub r6wnowatny. Automat oddechowy typu APEKS XTX50IDS4 lub rownowamy z wl(zem LP 0 dlugosci L=70 cm (Wl\.Z koloru zohego). Automat oddechowy drugi stopien typu XTX 50 (Nr kat. NP0352) lub rownowazny, pierwszy stopien automatu typu DS4 APEKS (Nr kat. NP0528H) lub r6wnowamy wraz z torbl\. do przechowywania automatu oddechowego. Automat w kolorze czamo-zielonym, kompletnym, przy1llcze M26/2 300 atm wl(zem LP (Nr kat. NP0203/1 lub r6wnowamym). Automat musi spelnic wymogi okreslone w normie PN-EN-250:2000 i posiadac dopuszczenie do nurkowania w wodach zirnnych oraz spelniac wymagania zgodnie z normll PN-EN "Sprz,<t do oddychania. Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze spr,<zonym nitroksem i tlenem. Wymagania, badanie, znakowanie". Automat musi posiadac oznakowanie CEo Drugi stopien automatu oddechowego musi podawac czynniki oddechowe do nurka bez wzgl,<du na polozenie puszki automatu oddechowego, pierwszy stopien redukcj i membranowy, bez glowicy obrotowej z mozliwoscil\. plynnej regulacj i cisnienia zredukowanego, robocze cisnienie zredukowane w przedziale 9.;. 9,5 atm, zabezpieczony przed zamarzaniem poprzez komori( izolujl\.cll. Cisnienie zasilania - 30 MPa/300 bar. Zll\.cze gwintowe przyll\.czeniowe pierwszego stopnia do butli - M26/2 300 bar. Gniazda na cisnienie mil(dzystopniowe 141 "LP" - UNF 3/8". Gniazda na cisnienie wysokie 121 "HP" - UNF 7/16". Drugi stopien automatu oddechowego wspolbiemy z plynnll regulacjl\. oporow oddechowych z mozliwoscil\. manualnego uruchomienia zaworu dozujl\.cego czynnik oddechowy do puszki automatu. Maksymalna wydajnosc drugiego stopnia 1050 dm 3 /min. Maksymalne opory oddechowe mierzone przy przeplywie 115 dm 3 /min w cisnieniu atmosferycznym: max nadcisnienie wydechu - 20mm H20, max podcisnienie wdechu - 40mm H20. Praca oddechowa zgodnie z norml\. PN-EN-250. Maksymalne cisnienie robocze wc;:!:a - 35 bar. 5) ZESTA W NAPRA WCZY DO AUTOMATU typu APEKS XTX 50mS4 lub r6wnowatny Zestaw naprawczy do automatu oddechowego typu APEKS XTX50/DS4 lub r6wnowazny. Komplet cz,<sci i uszczelnien podlegajl\.cych wymianie w pierwszym stopniu automatu oddechowego DS4 oraz drugim stopniu automatu oddechowego typu XTX 50 lub rownowamy podczas realizacji przegll\.du rocznego (Nr kat. dla zestawu Nr referencyjny: IUI.1flXl-48/Z0IPN/AElDOSII<I2012 4

16 Zal~cznik Nr I do SIWZ naprawczego dla I-go stopnia - AP0241 lub rownowa:i:ny, dla zestawu naprawczego dla II-go stopnia Nr kat. AP02191ub rownowa:i:ny). 6) MANOMETR NURKOWY NlTROKSOWY typu APEKS lub r6wnowainy Manometr nurkowy z wl(zem koloru czamego LP 0 dlugosci L=70cm (Nr kat. NP0633 lub rownowai.ny), czynnik roboczy nitroks z przewodem cisnieniowym HP 0 cisnieniu roboczym P=300 bar skala pomiarowa bar (gwint przyl~czeniowy do pierwszego stopnia 7/16"UNF) w obudowie wstrz~soodpomej, z tarc~ fosforyzuj~c~ z zakreslonym ostrzegawczo polem w kolorze czerwonym w zakresie 0-50 atm., dokladnose wskazan zgodnie z norm~ PN-EN 250 w calym zakresie pomiarowym. Manometr wraz z wl(:i:em przeznaczony do pomiaru cisnienia w butli nurkowej mieszaniny gazow typu NITROKS lub rownowa:i:ny, spemiaj~cy warunki czystosci tlenowej. 7) SKAFANDER NURKOWY SUCHY SNSCN 01-2 (URSUIT REA VY LIGHT MILITARY) lub r6wnowatny Skafander nurkowy suchy SNSCN 01-2 nurkowy powlokowy z Cordury lub materialu rownowa:i:nego w kolorze jednolitym czamym z zamkiem z przodu (zamek FZ - front zip, zamek musi odpinac sil( od lewego ramienia do prawego biodra) oraz musi posiadac listwl( ochronn~ zabezpieczaj~ca zamek przed uszkodzeniami mechanicznymi. Skafander posiada lateksow~ uszczelniaj~ca kryzi( szyjna oraz osobny kaptur neoprenowy o grubosci minimum 7 mm wraz z uszczelnieniem czl(sci twarzowej. Rl(kawy wraz z manszetami lateksowymi (butelkowe), buty gumowe z podeszw~ wzmocnion~. Skafander wyposazony musi bye w zawory nadmiarowo-upustowy. Zawor upustowonadmiarowy umieszczony na lewym ramieniu, zawor napemiaj~cy (dodawczy) umieszczony na lewym udzie. Skafander w komplecie z zestawem inflacyjnym do jego napemiania w sklad ktorego wchodzi butla (nr kat NM0705/1 lub rownowa:i:na) wraz z regulatorem obrotowym niskomagnetycznym (nr kat AP0466 lub rownowa:i:nym) oraz wl(zykiem niskomagnetycznym 0 dlugosci 15,4 cm umo:i:liwiaj~cym podl~czenie zestawu inflacyjnego do skafandra (nr kat 157/1 lub rownowa:i:ny). W komplecie ze skafandrem zintegrowana kieszen nosna do butli zestawu inflacyjnego zamontowana z boku na lewym udzie skafandra. Kieszen zamontowana na stale do skafandra oraz posiadaj~ca zabezpieczenie uniemo:i:liwiaj~ce wysunil(cie sil( z niej butli. Kieszen na butll( zestawu inflacyjnego zamontowana z boku na lewym udzie tak, :i:eby umoi.liwiala podl~czenie butli wraz z reduktorem i szybkoz~czk~ bezposrednio do zaworu dodawczego suchego skafandra za pomoc~ wl(zyka 0 dlugosci 15,4 cm. Zastosowane zawory w wersji niskoprofilowej. Skafander wyposai.ony w szelki wewnl(trzne. Skafander wzmocniony latami kolanowymi i lokciowymi wykonanymi z materialu odpomego na scieranie zabezpieczaj~cymi przed uszkodzeniem powlokl( skafandra. Wyposai.ony w jedn~ zapinan~ na rzep albo zamek kieszen TEC cargo lub rownowa:i:ne z D-ringiem w srodku. Kieszen umieszcza na prawym udzie. W komplecie wraz ze skafandrem worek lub torba do przechowywania skafandra zapinana na zamek oraz adapter do napemiania butli inflacyjnej typu APEKS (nr kat. NM 0650) lub rownowa:i:ny. Skafander musi posiadac na pasie teleskopowe skladanie TT. Uwaga: Skafander pozbawlony omak i napis6w reklamowych producenta, oznakowany trwale zgodnie z wymaganiami Zamawlajllcego (MW-0201-rok kalendarzowy-kolejny trzycyfrowy numer skafandra). Wykonawca do oferty za1llczy rozmiar6w dostarczanych skafandr6w, na podstawle kt6rej ZamawlajllCY w porozumieniu z Gestorem UiSW Sporzlldzi Wykaz rozmiar6w skafandr6w i przeka:ie go Wykonawcy w zawladomieniu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy. Nr referencyjny: IUlllIXI-48/Z0IPNI AEIDOSIKI

17 8) NOTATNIK typu HALCYON WETNOTES lub r6wnowainy Za1ltcznik Nr 1 do SIWZ Okladka wykonana z cordury lub materialu r6wnowa:i:nego. Notatnik zawiera komplet kartek do zapisywania wraz z oi6wkiem wodoodpomym, a taid:e miejsce na wlozenie tablic dekompresyjnych i zakladk~ z zapi~ciem. Notatnik koloru czamego. 9) KIESZENIE BALASTOWE typu HALCYON lub r6wnowaine Kieszenie balastowe typu HALCYON Activ Control 20 lbs (Nr kat ) lub rownowa:i:ne do zestaw6w wypomosciowych typu HALCYON MC. Kieszenie muszlt wsp6lpracowac z uprz~zlt typu HALCYON lub rownowa:i:nlt. Montowane na pasie biodrowym uprz~zy typu HALCYON lub rownowa:i:ne symetrycznie po obydwu stronach. Kieszenie przystosowane do przenoszenia balastu. Kieszen montowana z lewej strony wyposazona dodatkowo w D-ring. Kieszenie z klamrami zabezpieczajltcymi przed wypadni~ciem balastu. 10) SKRZYNIA TRANSPORTOWA-MAGAZYNOWA typu PELI 1660 lub r6wnowaina Do przechowywania i transportu zestawu sprz~tu nurkowego skrzynia transportowa typu PEL! (Nr kat. 1660) lub r6wnowa:i:na, koloru czamego, speffiiajltca wymogi STANAG 4280 oraz posiadajltca certyfikat na spelnienie wymog6w IP 66 i IP 67 bez wypelnienia. Skrzynia wyposazona w uchwyt do transportu na dw6ch kolach oraz dwa skladane uchwyty do transportu r~cznego. Przystosowana do transportu lotniczego (posiadajltca zaw6r wyr6wnania cisnienia), morskiego i lltdowego. Przystosowana do zamykania z pomoclt co najmniej dw6ch,,kiodek"). Maksymalna wypomosc 158 kg (nie mniejsza niz 150 kg) Temperaturowy zakres pracy od - 40 C do + 99 C Masa bez wypelnienia kg Wymiary: Zewn~trzne (cm) Wewn~trzne (cm) GI~bokosc skrzynki (cm) : GI~bokosc wieczka (cm) : 80 x 58,1 x 44,7 71,5 x 50,1 x 44,7 35, Uwaga: Dopuszcza si\l 5 cm ocist\lpstwa od podanych wymiar6w pod warunkiem zachowania maksymainej wypornosci jako nie mniejszej niz 150 kg. 11) SKRZYNIA TRANSPORTOWA-MAGAZYNOWA lub r6wnowaina PELI typu 1650 Do przechowywania i transportu zestawu sprz~tu nurkowego skrzynia transportowa typu PEL! (Nr kat. 1650) posiadajltca NSN lub r6wnowa:i:na, koloru czamego, bez wypelnienia spelniajltca wymogi ST ANAG 4280 oraz posiadajltca certyfikat na spelnienie wymogow IP 66 i IP 67 bez wypelnienia. WyposaZona w uchwyt do transportu na dw6ch kolach oraz dwa skladane uchwyty do transportu r~cznego. Przystosowana do transportu lotniczego (posiadajltca zaw6r wyr6wnania cisnienia), morskiego i lltdowego. Przystosowana do zamykania z pomoclt co najrnniej dw6ch,,kiodek". Maksymalna wypomosc 82 kg ( nie mniejsza niz 80 kg) Temperaturowy zakres pracy od - 40 DC do + 99 C Masa bez wypelnienia 10-10,90 kg Nr referencyjny: IUI.7:'I.1X1-48/Z0IPN/AEIDOSIKJ2012 6

18 Zah\.eznik Nr I do SIWZ Wymiary: Zewn~trzne (em) Wewn~trzne (em) GI~bokose skrzynki (em) : GI~bokosc wieezka (em) : 80,2 x 52 x 31,6 72,5 x 44,5 x 27 22,4 4,6 Uwaga: Dopuszcza si~ S cm odst~pstwa od podanych wymiar6w pod warunkiem zachowania maksymajnej wypornosci jako Die mniejszej nit IS0kg. 12) MASKA typu INTERSPIRO MK n AGA WRAZ Z ZAMONTOW ANYM USTNIKIEM typu INTERSPIRO lub r6wnowaina Maska nurkowa pemotwarzowa typu DIVATOR MKII AGA (nr kat ) lub rownowazna. Maska musi bye wykonana zgodnie z EN-250 (Diving Equipment Authorized for US Navy Use (AND) - CAT I lub r6wnowama), gumowa koloru ezamego lub szarego wraz z ustnikiemladapterem typu AQUALUNG (Nr kat ) lub rownowamym, przystosowanym do przyh\.ezenia w~zy aparatu nurkowego o polzamkni~tym obiegu ezynnika oddeehowego typu CRABE lub rownowazny (w konfiguraeji zgodnej odpowiednio dla Nr kat A56 lub rownowaionym oraz Nr kat dotyeza.eego aparatu typu CRABE lub r6wnowamym). Maska musi bye wyposazona w zestaw sluehawkowo-mikrofonowym typu OTS EMA-2 lub rownowazny z podwojnymi sluehawkami (150 0). Parametry eksploataeyjne maski: - zakres sredniego eisnienia 5-11 bar; - eisnienie otwareia zaworu bezpieezenstwa bar; - eisnienie statyezne w masee 2,0-3,5 mbar; - cisnienie dynamiezne w masee 0-9 mbar; - eisnienie otwareia zaworu wydeehowego max. 90 rom slupa wody; - aktywaeja nadcisnienia max.-300 mm slupa wody. 13) UCHWYTffRZYMAKlZACZEP DO MOCOWANIA DRUGIEGO STOPNIA AUTOMATU ODDECHOWEGO typu XTX SO lub r6wnowainy Uehwyt typu AQUALUNG (Nr kat ) lub rownowamy do moeowania ustnika drugiego stopnia automatu oddeehowego typu XTX 50 lub rownowamego, na uprz~zy nurka. Uehwyt wykonany z silikonu koloru ezamego z karabinezykiem lub kolkiem umoioliwiaja.eym zaezepienie na uprz~zy nurka. Uehwyt kompatybilny ze standardowym ustnikiem drugiego stopnia automatu oddeehowego typu XTX 50 lub rownowaionego. 14) OCIEPLACZ NURKOWY typu URSUIT X-TEC FinnFill HEAVY lub r6wnowainy Oeieplaez zimowy typu URSUIT X-TEC FinnFill HEAVY lub rownowa:i:ny do skafandra suehego, w kolorze jednolitym ezarnym wykonany z eztereeh warstw materialu. Zewn~trzna powloka wykonana jest z p61przepuszezalnego sliskiego materialu, rozeia.gliwego nie powoduja.ea ograniczenia ruehow. Oeieplaez wykonany z tkaniny X-Tee lub materialu rownowamego (membrana oddyehaja.ea i wodoodpoma wewna.trz oeieplaeza) oraz warstwy oeieplaja.eej wykonanej z wlokien FinnFill lub materialu rownowamego, (200 g skompresowana lub wyi.sza gramatura) z zamkiem blyskawieznym dwustronnego dzialania. Oeieplaez musi zapewniae wysoka. izolaej~ uzytkownika i zabezpieezae go przed utrata. ciepla, ze seia.gaezami w nadgarstkaeh oraz kostkaeh, gumkami przy nogawkaeh i n"kawaeh ulatwiaja.eymi zakladanie, ze scia.gaezem w pas ie, wyposa:i:ony w trzy kieszenie (dwie na biodraeh, jedna na piersi zapinana na Nr referencyjny: IUI.t1.IXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012 7

19 Zahtcznik Nr 1 do SIWZ zamek blyskawiczny lub rzep). Material warstwowy wykonania ocieplacza powinien zapewniae warstw,< zabezpieczaj<tc<t przed przedostawaniem si,< wody do wewn<ttrz oraz zapewnie mozliwose przedostawania si,< pary wodnej na zewn<ttrz (tkanina oddychaj<tca) wraz z warstw<t ocieplaj<tc<t. Ocieplacz musi posiadae deklaracje producenta na zgodnose zce. Niskomagnetycznose potwierdzona certyfikatem krajowej lub zagranicznej instytucji certyfikuj<tcej potwierdzaj<tcy, ze wyr6b spelnia wymagania niskomagnetycznosci zgodnie ze STANAG 2897 EOO. Ocieplacz nurkowy w komplecie wraz ze skarpetami ocieplaj<tcymi wykonanymi z materialu THINSULA TE lub r6wnowamego. 15) N6z AMAGNETYCZNY Musi bye wykonany ze stali nierdzewnej 0 dlugosci ostrza mmlmum 14 cm, jedna kraw,<dz tn<tca i jedna piluj<tca z tward<t konc6wk<t r,<kojesci (mozliwose uzywania jako mlotek). Pokrowiec musi bye wykonany z gumy lub z elastycznego tworzywa z regulowanymi paskami mocuj<tcymi do nogi. Gumowa lub wykonana z tworzywa r,<kojese noza i pokrowiec z paskami w kolorze czamym z urz<tdzeniem zabezpieczaj<tcym n6z przed zagubieniem. Niskomagnetycznose potwierdzona certyfikatem krajowej lub zagranicznej instytucji certyfikuj<tcej potwierdzaj<tcy ze wyr6b spelnia wymagania niskomagnetycznosci zgodnie ze STANAG 2897 EOO. 16) NURKOWY PRZYRL\D POMIAROWY typu COCHRAN NAVY EOD DIGITAL GAUGE AMU lub rownowainy Nurkowy przyrz<td pomiarowy typu COCHRAN NAVY EOO DIGITAL GAUGE AMU (EOO III NDC (GREY Nr kat. PN G41 - OTDG) lub r6wnowamy musi wskazywae maksymaln<t i aktualn<t gl,<bokose nurkowania, czas od pocz<ttku nurkowania, posiadae ksi<tzk,< nurkowan z pami,<ci<t nurkowan. PrzyrZ<td musi posiadae mozliwose pracy w nieograniczonym przedziale jesli chodzi 0 wysokosc n.p.m. rejonu nurkowania, zasilany bateri<t litowib Zywotnose baterii na okolo 400 godzin pracy pod wod<t. Przyrz<td wyposazony w prostok<ttny podswietiany i czytelny wyswietiacz. Pomiar gl,<bokosci wyskalowany w mh 2 0, maksymalna gl,<bokosc nurkowania nie mniejsza niz 100 m. PrzyrZ<td mocowany na przegubie r,<ki za pomoc<t paska wykonanego z tworzywa sztucznego odpornego na rozerwanie w kolorze czamym lub szarym zintegrowanego wraz z obudow<t w tym samym kolorze. Obudowa odpoma na uszkodzenia z ergonomicznym ksztahem umozliwiaj<tcym dobre dopasowanie i zamocowanie urz<tdzenia do r,<ki. Sprz,<t musi bye wykonany w niskomagnetycznej wersji przeznaczony i rekomendowanej przez producenta do wojskowych dzialan EOO i MCM. Niskomagnetycznose potwierdzona deklaracj<t producenta. Nurkowy przyrz<td pomiarowy znajduje sie na AMU list SUBSALV w pozycji 1.9 NAVY DIVE COMPUTERS 17) ZESTAW OSWIETLENIA DO MASKI typu MK IT AGA - S-SUN LIGHT KIT (COMPLET) lub rownowainy Komplet oswietienia musi skladae si,< z szyny mocuj<tcej przykr,<canej do maski pelnotwarzowej typu INTERSPIRO MK II AGA (Nr kat ) lub r6wnowamej oraz latarki ledowej wraz z bateriami oraz uchwytem do zamocowania latarki na szynie przy masce. Caly zestaw w kolorze czamym. Nr referencyjny: IU/.l{IXI-48/Z0IPN/AEIDOSIKI2012 8

20 Za1a.cznik Nr I do SIWZ 8. Inne wymagania Zamawiajllcego w zakresie oferowanego przedmiotu umowy I). Zamawiaja.cy dopuszcza mo:i:liwose skladania ofert rownowa:i:nych. Wyszczegolnione w Wymaganiach technicznych parametry techniczne okreslaja. minimalne wymagania Zamawi!!Ja.cego. 2). Oferowane wyroby wchodzl\.ce w sklad Malomagnetycznego wyposa:i:enia nurka muszl\. spelniae wszystkie wymagania okreslone ustawa. z dnia 17 listopada 2006 r. 0 systemie zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (Oz. U. z 20 II r. Nr 92, poz. 528) oraz rozporza.dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegolowego sposobu prowadzenia oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa (Oz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 528 z potn. zm.). Grupa 9 - Lp "Wyposa:i:enie i UTZl\.dzenia do prac podwodnych" - Tryb I oceny zgodnosci (OiB) za wyja.tkiem wyrobow (produktow) wymienionych w art. 2, ust. 2, pkt 4 ww. ustawy. 3). Zbiomiki cisnieniowe (butie) musza. spelniae wymagania Wojskowego Oozoru Technicznego zgodnie z rozporza.dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie okreslenia utzl\.dzen technicznych podlegaja.cych Wojskowemu Oozorowi Technicznemu (Oz. U. Nr 67 poz. 627, z 2003 r. z potn. zm.) oraz rozporza.dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 20 II r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego dla niektorych specjalistycznych urza.dzen cisnieniowych (Oz. U. z 20 II r. Nr 125 poz. 711). Oostarczone zbiomiki cisnieniowe (butie) musza. posiadae wa:i:na. legalizacjt< (atest) umo:i:liwiaja.ca. ich u:i:ytkowanie i posiadae oznakowanie CEo 4). Zamawiaja.cy dopuszcza oferowanie innych parametrow przedmiotu zamowienia ni:i: :i:a.dane, jednak muszl\. to bye parametry rownowa:i:ne lub jakosciowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiaja.cego. 5). Na dostarczony sprz~t Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 12 (za wyja.tkiem dwoch typow skrzyn transportowo-magazynowych) licza.c od daty podpisania "Protokoru przyjt<cia - przekazania" przez przedstawicieli Odbiorcy. 6). Wykonawca zapewni odplatny serwis pogwarancyjny i dostawt< cz~sci zamiennych na terenie Polski przez okres 10 lat licza.c od daty uplywu terminu gwarancji. 7). Zamawiaja.cy wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji na terenie calego kraju. Serwis gwarancyjny rna bye swiadczony w miejscu wskazanym przez U:i:ytkownika (zglaszaja.cego reklamacjec) z mo:i:liwoscia. naprawy w serwisie Wykonawcy, je:i:eli naprawa u U:i:ytkownika oka:i:e sit< niemo:i:liwa. Szczegolowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane sa. w za1llcmiku Nr 2 do SIWZ ("Wzor umowy"). 8). Wymagania jakosciowe, kodyfikacyjne i metrologiczne okreslone zostaly szczegolowo w za1llczniku Nr 2 do SIWZ ("Wzor umowy"). 9). W komplecie z ka:i:dym urzl\.dzeniem Wykonawca dostarczy dokumentacjt< techniczna. i eksploatacyjna. zawieraja.ca.: instrukcjt< (budowy i u:i:ytkowania, obsrugiwania i eksploatacji; konserwacji, napraw, przechowywania, technologii naprawy); katalog czt<sci zamiennych; wykaz materialow eksploatacyjnych; wykaz opcjonalnego wyposa:i:enia; dodatkowo z tabeli I w pkt 2 dla poz. 14 i 15 - certyfikat instytucj i certyfikuja.cej krajowej lub zagranicznej potwierdzaja.cy, :i:e dostarczony wyrob jest zgodny i spelnia Nr referencyjny: IU/l1.IXI-48/Z0IPNI AEIDOSIKI2012 9

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2012/S 151-252691. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2012/S 151-252691. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252691-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2012/S 151-252691 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: Dostawy akcesori6w do aparatury medycznej Numer ogloszenia: 329914-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95701-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Przyrządy lub akcesoria do nurkowania 2013/S 058-095701 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

5) Wykonawca zobowiitzany jest zalitczye do swojej oferty: kalkulacj~ ceny ofertowej - sporzitdzonit na podstawie formularza wyceny prac stanowiitcego Zalitcznik nr 10 do SIWZ. 16. Oferty wspoine: 1) W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Sławno: Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sławno: Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Sławno: Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury Numer ogłoszenia: 99536-2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rokiciny: Dostawa komputerów i drukarek, przeprowadzenie szkolenia, obsługa serwisowa komputerów oraz adaptacja pomieszczeń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. Wołów: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBIĄŻU Numer ogłoszenia: 284368-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przetarg na dostawę urządzeń do odbioru internetu radiowego numer ogłoszenia: 74084-2012; data zamieszczenia: 09.03.2012 ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Działu Anestezjologii

Bardziej szczegółowo