Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa."

Transkrypt

1 Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, ul. Pileckiego 63, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Planowany najczęściej wykonywany kierunek na trasach europejskich to: Bruksela. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy zakup ok. 103 biletów lotniczych na trasach europejskich, ok. 14 biletów na trasach poza europejskich.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

2 III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 złotych III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał poniższe warunki: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem lub wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług obejmujących sprzedaż, zakup i dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze o wartości łącznej co najmniej ,00 PLN brutto. 2. Sytuacja finansowa Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN. 3. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę - warunki wymienione w pkt. 1. i 2. spełniać mogą łącznie wykonawcy składający wspólną ofertę. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o następujące, poniższe oświadczenia i dokumenty:. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia spełniania warunku określonego w pkt. 6.1 SIWZ, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 6.1 SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ); Do ww. wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane usługi w nim ujęte zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 6.2 SIWZ, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.3 SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych (odpowiednio pkt. 6.1 lub 6.2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ, polega na zasobach innych

3 podmiotów na zasadach określonych w pkt. 4., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), wówczas w odniesieniu do tych podmiotów wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w Rozdziale 8 SIWZ. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt. 2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku określonego w pkt. 6.2 SIWZ. 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 4., wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2., dotyczącej tych podmiotów. 8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt SIWZ przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt mogą być złożone przez tych wykonawców łącznie, natomiast oświadczenie określone w pkt. 3. winno być złożone przez ustanowionego przez tych wykonawców pełnomocnika. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 1. oświadczenie o braku postaw do wykluczenia złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

4 Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i 6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8. lit. a) i c) oraz pkt. 9., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 10. stosuje się odpowiednio. 12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt winny być przedłożone przez każdego z tych wykonawców odrębnie, natomiast oświadczenie określone w pkt. 1. winien złożyć każdy z tych wykonawców odrębnie albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Wysokość upustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu - 50 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

5 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Pileckiego 63 (budynek Viking House), Warszawa. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Pileckiego 63 (budynek Viking House), Warszawa, w recepcji na II piętrze. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane z projektów: epuap2, pl.id, OST 112.