SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO Morizon S.A. Sportowa 8B, Gdynia

2 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, WSKAZANIE SĄDU LUB INNEGO ORGANU PROWADZĄCEGO REJESTR CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ OKRES OBJĘTY SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI... 4 I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ II. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW WYSOKOŚĆ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY ZAKRES ZMIAN GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH ZAKRES ZMIAN GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI KRÓTKOTERMINOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW PODZIAŁ ZAPASÓW WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PASYWNE ORAZ UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY DANE O STRUKTURZE KAPITAŁU PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE ZAKRES ZMIAN STANU REZERW ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI (ZE WSKAZANIEM JEGO RODZAJU) ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW STRUKTURA TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

3 26. KOSZTY RODZAJOWE ORAZ KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH STRUKTURA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH STRUKTURA KOSZTÓW FINANSOWYCH PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO DOTYCZĄCY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE WYNAGRODZENIE ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH WYPŁACONE LUB NALEŻNE (DOTYCZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ) POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH [ PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRATY INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK INFORMACJE O ZWOLNIENIU LUB WYŁĄCZENIU ZE SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI UZASADNIAJĄCYMI ODSTĄPIENIE OD KONSOLIDACJI WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA ( JEDNOSTKA DOMINUJĄCA) INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE - POŁĄCZENIE ROZLICZONE METODĄ NABYCIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE - POŁĄCZENIE ROZLICZONE METODĄ ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY ORAZ ZMIAN SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, ICH PRZYCZYNY I SPOWODOWANĄ ZMIANAMI KWOTĘ WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO, W TYM O RODZAJU POPEŁNIONEGO BŁĘDU INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

4 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Nazwa: Morizon S.A. Siedziba: ul. Sportowa 8B Gdynia podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: działalność usługowa w zakresie informacji ( PKD63) Spółka Morizon zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON NIP Czas trwania działalności jednostki dominującej i jednostek Grupy Kapitałowej Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest nieoznaczony. 3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 1 stycznia grudnia 2013 rok. 4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę dominującą oraz jej spółkę zależną prze okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2013 roku. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 5. Połączenie spółek W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie Spółki Morizon i Media Nieruchomości. 6. Zasady (polityka) rachunkowości 4

5 Niniejsze Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy Rachunek zysków i strat Grupa sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady konsolidacji Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. W przypadku jeżeli, ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej, to sprawozdanie finansowe jednostek zależnych uznaje się za sporządzone za ten sam okres sprawozdawczy, gdy jest sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym jednostki dominującej. Jednostka dominująca jak i jednostki zależ sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Połączenia jednostek gospodarczych Przejęcia jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt połączenia jednostek wycenia się w zagregowanej wartości godziwej przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych" ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana", ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki wartości godziwej przekazanej zapłaty nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej. Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne jednostki Grupy generujące przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Wartości niematerialne i prawne 5

6 Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. W Grupie Kapitałowej nie występują wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne: - koszty zakończonych prac rozwojowych: 20% - inne wartości niematerialne (oprogramowanie komputerowe): 50% - wartości niematerialne o wartości poniżej PLN: 100% Grupa ujmuje jako składnik wartości niematerialnych koszty zakończonych prac rozwojowych związanych z wytworzeniem witryny internetowej dotyczącej prowadzenia platformy: Nakłady te ujmowane są w bilansie jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu następujących warunków: - z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do użytkowania, - istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania, - istnieje zdolność do użytkowania składnika wartości niematerialnych, - znany jest sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, - zapewnione są stosowne środki techniczne, finansowe i inne, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu składnika wartości niematerialnych, - istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować danemu składnikowi wartości niematerialnych. Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. Okres użytkowania wyników zakończonych prac rozwojowych odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne są weryfikowane, co najmniej na koniec każdego okresu sprawozdawczego osobno dla każdego składnika zakończonych prac rozwojowych. Wartości niematerialne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają one definicję wartości niematerialnych, a ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić. Koszt takich aktywów odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach. Środki trwałe Środki trwałe nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 6

7 W poszczególnych grupach stosowane są następujące amortyzacji: - urządzenia techniczne i maszyny (komputery): 30% - środki transportu: 20% - pozostałe środki trwałe (wyposażenie biura): 20% - środki trwałe o wartości poniżej 3500 PLN 100% Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, jeśli istnieje wystarczająca pewność uzyskania tytułu własności przed końcem okresu leasingu. W przeciwnym wypadku aktywa te amortyzuje się nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się, jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. Leasing Jednostka dominująca jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Należności Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się w drodze szczegółowej analizy prawdopodobieństwa spłaty, dokonywanej na każdy dzień bilansowy. 7

8 Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. Zobowiązania Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. Inwestycje krótkoterminowe 8

9 Udzielone pożyczki jednostka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki pieniężne Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Różnice kursowe Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Kapitał własny Kapitały własne oraz kapitał zapasowy wycenia się według wartości nominalnej wyemitowanych akcji zgodnie ze Statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Różnice między wartością rynkową uzyskanej zapłaty a wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji związane z podwyższeniem kapitału zmniejszają kapitał zapasowy. W ramach kapitału własnego Grupa wykazuje również w odrębnej pozycji udział niekontrolujący. W pozycji Zyski zatrzymane Grupa ujawnia niepodzielone zyski z lat ubiegłych (niepokryte straty) oraz wynik okresu. Rezerwy 9

10 Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie Kapitałowej bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić. Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić. Rezerwy na odprawy emerytalne Kierując się zasadą istotności Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne. Podstawą do nietworzenia rezerw jest niska średnia wieku zatrudnionych pracowników (26 lat) oraz wysoki wskaźnik rotacji. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności: - koszty ubezpieczenia składników majątkowych, - dzierżawy serwera - opłaty za notowania akcji Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: - ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, w tym w szczególności koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Podatek odroczony Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 10

11 spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży usług dostępu do witryny Jednostka ujmuje poprzez uwzględnienie stopnia realizacji usługi na koniec okresu sprawozdawczego. Stopień zaawansowania usługi określany jest na podstawie liczby punktów niewykorzystanych przez klientów, pozostających w saldach na koniec okresu sprawozdawczego. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Transakcje barterowe Dla celów podatku dochodowego transakcje barterowe w Spółce traktowane są neutralnie. Wynik finansowy 11

12 Na wynik finansowy netto składają się: - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), - wynik operacji finansowych, - wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 12

13 I. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Wyszczególnienie Noty A. AKTYWA TRWAŁE ,28 zł ,68 zł I. Wartości niematerialne i prawne ,97 zł ,33 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ,29 zł ,44 zł 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,68 zł ,89 zł 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5. Prace rozwojowe w toku II. Rzeczowe aktywa trwałe ,31 zł ,30 zł 1. Środki trwałe ,31 zł ,30 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 c) urządzenia techniczne i maszyny ,31 zł ,30 zł d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 7 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 9 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 zł ,05 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,05 zł 13

14 1. Materiały Wyszczególnienie Noty B. AKTYWA OBROTOWE ,68 zł ,46 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe I. Zapasy zł ,61 zł 4. Towary ,61 zł 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,57 zł ,62 zł 1. Należności od jednostek powiązanych ,30 zł ,50 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,30 zł ,50 zł - do 12 miesięcy ,30 zł ,50 zł - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek ,27 zł ,12 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,47 zł ,69 zł - do 12 miesięcy ,47 zł ,62 zł - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,76 zł ,00 zł c) inne ,04 zł 877,81 zł d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,52 zł ,25 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,52 zł ,25 zł a) w jednostkach powiązanych - zł - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,52 zł ,25 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,52 zł ,25 zł - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,59 zł 1 549,98 zł 14

15 AKTYWA OGÓŁEM ,96 zł ,14 zł Wyszczególnienie Noty A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,38 zł ,00 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,20 zł ,20 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 22 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 24 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,77 zł ,05 zł VIII. Zysk (strata) netto ,81 zł ,15 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał mniejszości ,44 zł 3 054,50 zł B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe ,28 zł ,90 zł ,64 zł 1. Wobec jednostek powiązanych ,28 zł - zł 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,30 zł d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,36 zł 1. Wobec jednostek powiązanych ,91 zł ,98 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: zł ,78 zł ,41 zł - do 12 miesięcy ,78 zł ,41 zł - powyżej 12 miesięcy b) inne ,13 zł ,56 zł 2. Wobec pozostałych jednostek ,09 zł ,38 zł a) kredyty i pożyczki ,13 zł - zł zł zł

16 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,87 zł ,54 zł - do 12 miesięcy ,87 zł ,54 zł - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,23 zł ,31 zł h) z tytułu wynagrodzeń 1 734,50 zł i) inne 307,86 zł 673,03 zł 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,62 zł ,28 zł 1. Ujemna wartość firmy - zł - zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,28 zł - długoterminowe ,62 zł ,28 zł - krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM ,96 zł ,14 zł Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 16

17 II. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Wyszczególnienie Noty A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: ,40 zł ,37 zł - od jednostek powiązanych ,10 zł ,48 zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,40 zł ,40 zł B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,93 zł ,34 zł 71,97 zł I. Amortyzacja ,27 zł ,19 zł II. Zużycie materiałów i energii ,32 zł ,07 zł III. Usługi obce ,67 zł ,79 zł IV. Podatki i opłaty, w tym: ,06 zł 4 790,62 zł - podatek akcyzowy 250,00 zł - zł V. Wynagrodzenia ,27 zł ,85 zł VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,06 zł ,37 zł VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,28 zł ,68 zł VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,77 zł C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) ,53 zł ,97 zł D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,96 zł ,54 zł 763,41 zł II. Dotacje ,64 zł ,50 zł III. Inne przychody operacyjne ,91 zł ,04 zł E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,21 zł ,09 zł I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,69 zł - zł III. Inne koszty operacyjne ,52 zł ,09 zł F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) ,78 zł ,52 zł G. PRZYCHODY FINANSOWE ,09 zł ,54 zł I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: ,92 zł ,20 zł - od jednostek powiązanych 7 797,93 zł - 0,01 zł III. Zysk ze zbycia inwestycji - zł IV. Aktualizacja wartości inwestycji - zł - zł 17

18 V. Inne 7,17 zł 1 056,34 zł H. KOSZTY FINANSOWE ,19 zł ,07 zł I. Odsetki, w tym: ,51 zł ,73 zł - dla jednostek powiązanych ,71 zł ,16 zł II. Strata ze zbycia inwestycji - zł - zł III. Aktualizacja wartości inwestycji - zł - zł IV. Inne ,68 zł 370,34 zł I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ,88 zł ,05 zł K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-M) ,88 zł ,05 zł L. PODATEK DOCHODOWY M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) N. Zysk strata mniejszości 1 120,93 zł ,90 zł O. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) ,81 zł ,15 zł Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 18

19 III. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w Kapitale własnym L.p. Tytuł I Kapitał własny na początek okresu , ,40 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 I a Kapitał własny na początek okresu, po korektach , ,40 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 - zwiększenie ,00 0,00 - zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały własne na początek okresu 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Udziały własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 - zwiększenie ,00 - z podziału zysku 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,20 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie ,72 0,00 - zwiększenie kapitału zapasowego 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,33 19

20 - korekty błędów podstawowych 0, ,75 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 - inne 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,58 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0, , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,05 8. Wynik netto , ,15 - zysk netto 0,00 - strata netto , ,15 - odpisy z zysku 0,00 0,00 II Kapitał własny na koniec okresu , ,00 III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty , ,00 Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 20

21 IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wyszczególnienie l. Zysk (strata) netto , ,15 II. Korekty razem , ,80 1. Zyski (straty) mniejszości , ,90 2. Amortyzacja , ,19 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,98 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 7 Zmiana stanu zapasów , ,61 8. Zmiana stanu należności , ,01 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0, Inne korekty , ,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 l. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawnej 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 odsetki 0,00 0,00 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki 0, ,09 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0, ,09 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 21

22 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 0, ,09 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy , ,59 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki ,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe , ,59 0,00 II. Wydatki ,03 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych ,43 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,60 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 4 410,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) , ,59 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) , ,45 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,45 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,70 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,25 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 22

23 V. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 6. Zakres zmian grup rodzajowych inwestycji długoterminowych 1. Wartość na początek okresu a) Zwiększenia, w tym: Udziały lub akcje Inne papiery wartości owe Udzielo ne pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach (zł) Suma (zł) , ,25 - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - aktualizacja wartości - inne b) Zmniejszenia, w tym: , ,73 - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - aktualizacja wartości 23

24 - inne , ,73 2. Wartość na koniec okresu , ,52 7. Zakres zmian grup rodzajowych inwestycji krótkoterminowych 8. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 9. Podział zapasów według okresów zalegania 10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności W roku 2013 dokonano odpisów aktualizujących należności na łączną kwotę ,83 zł 24

25 11. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 2. Inne środki pieniężne 3. Inne aktywa pieniężne Razem środki pieniężne wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych ,52 zł ,25 zł ,52 zł ,25 zł 12. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Grupa wykazuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej posługując się metodą pośrednią, za pomocą której zysk lub stratę przed opodatkowaniem koryguje o skutki transakcji mających bezgotówkowy charakter, o czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz o pozycje przychodowe i kosztowe związane z przepływami pieniężnymi z działalności inwestycyjnej lub finansowej. W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) przed opodatkowaniem: Noty objaśniające l. Zysk (strata) netto , ,15 II. Korekty razem , ,80 1. Zyski (straty) mniejszości , ,90 2. Amortyzacja , ,19 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,98 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 7. Zmiana stanu zapasów , ,61 8. Zmiana stanu należności , ,01 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0, Inne korekty , ,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,95 Środki pieniężne na początek okresu , ,70 Środki pieniężne na koniec okresu , , Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywne 25

26 Wyszczególnienie Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem ,05 zł ,05 zł 14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywne Wyszczególnienie Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Ubezpieczenie mienia Dzierżawa serwera 508 Ubezpieczenie Zarządu Pozostałe RMK Rozliczenia międzyokresowe pasywne oraz ujemna wartość firmy Wyszczególnienie Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,62 zł ,28 zł - długoterminowe ,62 zł ,28 zł - krótkoterminowe Umowa o dofinansowanie szkoleń unijnych Usługa kolokacji serwera Rozliczenia międzyokresowe pasywne ,62 zł ,28 zł ,62 zł ,28 zł 16. Dane o strukturze kapitału podstawowego jednostki dominującej 26

27 Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited ,76% 29,76% 2 Calvin Management Limited ,76% 29,76% 3 MCDC Limited ,28% 15,28% 4 Pozostali akcjonariusze ,19% 25,19% % 100% 17. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 18. Kapitał (fundusz) zapasowy 19. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 20. Zakres zmian stanu rezerw 21. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) 22. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 23. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 24. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27

28 Wyszczególnienie 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży usług a. Sprzedaż punktów dostępu do serwisu b. Kampanie reklamowe c Pozycjonowanie stron d. Inne usługi Przychody ze sprzedaży towarów 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 5. Przychody netto ze sprzedaży Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj a) eksport 2. Przychody netto ze sprzedaży usług b) wewnątrzwspólnotowe swiadczenie usług c) kraj Przychody ze sprzedaży towarów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj 4. Przychody ze sprzedaży materiałów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj Przychody netto ze sprzedaży a) eksport b) wewnątrzwspólnotowe swiadczenie usług c) kraj

29 26. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 27. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych Wyszczególnienie Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Dotacje Inne przychody operacyjne pozostałe przychody Pozostałe przychody operacyjne Struktura pozostałych kosztów operacyjnych Wyszczególnienie Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - odpisy aktualizujące wartość zapasów - odpisy aktualizujące środki trwałe - odpisy aktualizujące wartości niematerialne Inne koszty operacyjne odpisy aktualizujące wartość należności - pozostałe koszty Pozostałe koszty operacyjne ogółem Struktura przychodów finansowych Wyszczególnienie Dywidendy i udziały w zyskach 2. Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji 29

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa(firma) i siedziba; podstawowy przedmiot działalności jednostki; wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. WISTIL S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy owej oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta, sporządzone według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005r. Nota 1. Informacje Ogólne Podstawowym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo