SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO Morizon S.A. Sportowa 8B, Gdynia

2 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, WSKAZANIE SĄDU LUB INNEGO ORGANU PROWADZĄCEGO REJESTR CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ OKRES OBJĘTY SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI... 4 I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ II. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW WYSOKOŚĆ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY ZAKRES ZMIAN GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH ZAKRES ZMIAN GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI KRÓTKOTERMINOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW PODZIAŁ ZAPASÓW WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PASYWNE ORAZ UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY DANE O STRUKTURZE KAPITAŁU PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE ZAKRES ZMIAN STANU REZERW ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI (ZE WSKAZANIEM JEGO RODZAJU) ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW STRUKTURA TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

3 26. KOSZTY RODZAJOWE ORAZ KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY STRUKTURA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH STRUKTURA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH STRUKTURA KOSZTÓW FINANSOWYCH PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO DOTYCZĄCY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE WYNAGRODZENIE ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH WYPŁACONE LUB NALEŻNE (DOTYCZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ) POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH [ PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRATY INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK INFORMACJE O ZWOLNIENIU LUB WYŁĄCZENIU ZE SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI UZASADNIAJĄCYMI ODSTĄPIENIE OD KONSOLIDACJI WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA ( JEDNOSTKA DOMINUJĄCA) INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE - POŁĄCZENIE ROZLICZONE METODĄ NABYCIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE - POŁĄCZENIE ROZLICZONE METODĄ ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY ORAZ ZMIAN SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, ICH PRZYCZYNY I SPOWODOWANĄ ZMIANAMI KWOTĘ WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO, W TYM O RODZAJU POPEŁNIONEGO BŁĘDU INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

4 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Nazwa: Morizon S.A. Siedziba: ul. Sportowa 8B Gdynia podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: działalność usługowa w zakresie informacji ( PKD63) Spółka Morizon zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON NIP Czas trwania działalności jednostki dominującej i jednostek Grupy Kapitałowej Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest nieoznaczony. 3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 1 stycznia grudnia 2013 rok. 4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę dominującą oraz jej spółkę zależną prze okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2013 roku. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 5. Połączenie spółek W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie Spółki Morizon i Media Nieruchomości. 6. Zasady (polityka) rachunkowości 4

5 Niniejsze Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy Rachunek zysków i strat Grupa sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady konsolidacji Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. W przypadku jeżeli, ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej, to sprawozdanie finansowe jednostek zależnych uznaje się za sporządzone za ten sam okres sprawozdawczy, gdy jest sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym jednostki dominującej. Jednostka dominująca jak i jednostki zależ sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Połączenia jednostek gospodarczych Przejęcia jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt połączenia jednostek wycenia się w zagregowanej wartości godziwej przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych" ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana", ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki wartości godziwej przekazanej zapłaty nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej. Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne jednostki Grupy generujące przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Wartości niematerialne i prawne 5

6 Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. W Grupie Kapitałowej nie występują wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne: - koszty zakończonych prac rozwojowych: 20% - inne wartości niematerialne (oprogramowanie komputerowe): 50% - wartości niematerialne o wartości poniżej PLN: 100% Grupa ujmuje jako składnik wartości niematerialnych koszty zakończonych prac rozwojowych związanych z wytworzeniem witryny internetowej dotyczącej prowadzenia platformy: Nakłady te ujmowane są w bilansie jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu następujących warunków: - z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do użytkowania, - istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania, - istnieje zdolność do użytkowania składnika wartości niematerialnych, - znany jest sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, - zapewnione są stosowne środki techniczne, finansowe i inne, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu składnika wartości niematerialnych, - istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować danemu składnikowi wartości niematerialnych. Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. Okres użytkowania wyników zakończonych prac rozwojowych odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne są weryfikowane, co najmniej na koniec każdego okresu sprawozdawczego osobno dla każdego składnika zakończonych prac rozwojowych. Wartości niematerialne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają one definicję wartości niematerialnych, a ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić. Koszt takich aktywów odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach. Środki trwałe Środki trwałe nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 6

7 W poszczególnych grupach stosowane są następujące amortyzacji: - urządzenia techniczne i maszyny (komputery): 30% - środki transportu: 20% - pozostałe środki trwałe (wyposażenie biura): 20% - środki trwałe o wartości poniżej 3500 PLN 100% Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, jeśli istnieje wystarczająca pewność uzyskania tytułu własności przed końcem okresu leasingu. W przeciwnym wypadku aktywa te amortyzuje się nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się, jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. Leasing Jednostka dominująca jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Należności Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się w drodze szczegółowej analizy prawdopodobieństwa spłaty, dokonywanej na każdy dzień bilansowy. 7

8 Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. Zobowiązania Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. Inwestycje krótkoterminowe 8

9 Udzielone pożyczki jednostka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki pieniężne Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia transakcji, a także w przypadku pozostałych operacji. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Różnice kursowe Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Kapitał własny Kapitały własne oraz kapitał zapasowy wycenia się według wartości nominalnej wyemitowanych akcji zgodnie ze Statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Różnice między wartością rynkową uzyskanej zapłaty a wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji związane z podwyższeniem kapitału zmniejszają kapitał zapasowy. W ramach kapitału własnego Grupa wykazuje również w odrębnej pozycji udział niekontrolujący. W pozycji Zyski zatrzymane Grupa ujawnia niepodzielone zyski z lat ubiegłych (niepokryte straty) oraz wynik okresu. Rezerwy 9

10 Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie Kapitałowej bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić. Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić. Rezerwy na odprawy emerytalne Kierując się zasadą istotności Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne. Podstawą do nietworzenia rezerw jest niska średnia wieku zatrudnionych pracowników (26 lat) oraz wysoki wskaźnik rotacji. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności: - koszty ubezpieczenia składników majątkowych, - dzierżawy serwera - opłaty za notowania akcji Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: - ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, w tym w szczególności koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Podatek odroczony Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 10

11 spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży usług dostępu do witryny Jednostka ujmuje poprzez uwzględnienie stopnia realizacji usługi na koniec okresu sprawozdawczego. Stopień zaawansowania usługi określany jest na podstawie liczby punktów niewykorzystanych przez klientów, pozostających w saldach na koniec okresu sprawozdawczego. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Transakcje barterowe Dla celów podatku dochodowego transakcje barterowe w Spółce traktowane są neutralnie. Wynik finansowy 11

12 Na wynik finansowy netto składają się: - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), - wynik operacji finansowych, - wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 12

13 I. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Wyszczególnienie Noty A. AKTYWA TRWAŁE ,28 zł ,68 zł I. Wartości niematerialne i prawne ,97 zł ,33 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ,29 zł ,44 zł 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,68 zł ,89 zł 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5. Prace rozwojowe w toku II. Rzeczowe aktywa trwałe ,31 zł ,30 zł 1. Środki trwałe ,31 zł ,30 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 c) urządzenia techniczne i maszyny ,31 zł ,30 zł d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 7 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 9 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 zł ,05 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,05 zł 13

14 1. Materiały Wyszczególnienie Noty B. AKTYWA OBROTOWE ,68 zł ,46 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe I. Zapasy zł ,61 zł 4. Towary ,61 zł 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,57 zł ,62 zł 1. Należności od jednostek powiązanych ,30 zł ,50 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,30 zł ,50 zł - do 12 miesięcy ,30 zł ,50 zł - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek ,27 zł ,12 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,47 zł ,69 zł - do 12 miesięcy ,47 zł ,62 zł - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,76 zł ,00 zł c) inne ,04 zł 877,81 zł d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,52 zł ,25 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,52 zł ,25 zł a) w jednostkach powiązanych - zł - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,52 zł ,25 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,52 zł ,25 zł - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,59 zł 1 549,98 zł 14

15 AKTYWA OGÓŁEM ,96 zł ,14 zł Wyszczególnienie Noty A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,38 zł ,00 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,20 zł ,20 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 22 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 24 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,77 zł ,05 zł VIII. Zysk (strata) netto ,81 zł ,15 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał mniejszości ,44 zł 3 054,50 zł B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe ,28 zł ,90 zł ,64 zł 1. Wobec jednostek powiązanych ,28 zł - zł 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,30 zł d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,36 zł 1. Wobec jednostek powiązanych ,91 zł ,98 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: zł ,78 zł ,41 zł - do 12 miesięcy ,78 zł ,41 zł - powyżej 12 miesięcy b) inne ,13 zł ,56 zł 2. Wobec pozostałych jednostek ,09 zł ,38 zł a) kredyty i pożyczki ,13 zł - zł zł zł

16 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,87 zł ,54 zł - do 12 miesięcy ,87 zł ,54 zł - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,23 zł ,31 zł h) z tytułu wynagrodzeń 1 734,50 zł i) inne 307,86 zł 673,03 zł 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,62 zł ,28 zł 1. Ujemna wartość firmy - zł - zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,28 zł - długoterminowe ,62 zł ,28 zł - krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM ,96 zł ,14 zł Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 16

17 II. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Wyszczególnienie Noty A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: ,40 zł ,37 zł - od jednostek powiązanych ,10 zł ,48 zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,40 zł ,40 zł B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,93 zł ,34 zł 71,97 zł I. Amortyzacja ,27 zł ,19 zł II. Zużycie materiałów i energii ,32 zł ,07 zł III. Usługi obce ,67 zł ,79 zł IV. Podatki i opłaty, w tym: ,06 zł 4 790,62 zł - podatek akcyzowy 250,00 zł - zł V. Wynagrodzenia ,27 zł ,85 zł VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,06 zł ,37 zł VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,28 zł ,68 zł VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,77 zł C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) ,53 zł ,97 zł D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,96 zł ,54 zł 763,41 zł II. Dotacje ,64 zł ,50 zł III. Inne przychody operacyjne ,91 zł ,04 zł E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,21 zł ,09 zł I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,69 zł - zł III. Inne koszty operacyjne ,52 zł ,09 zł F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) ,78 zł ,52 zł G. PRZYCHODY FINANSOWE ,09 zł ,54 zł I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: ,92 zł ,20 zł - od jednostek powiązanych 7 797,93 zł - 0,01 zł III. Zysk ze zbycia inwestycji - zł IV. Aktualizacja wartości inwestycji - zł - zł 17

18 V. Inne 7,17 zł 1 056,34 zł H. KOSZTY FINANSOWE ,19 zł ,07 zł I. Odsetki, w tym: ,51 zł ,73 zł - dla jednostek powiązanych ,71 zł ,16 zł II. Strata ze zbycia inwestycji - zł - zł III. Aktualizacja wartości inwestycji - zł - zł IV. Inne ,68 zł 370,34 zł I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ,88 zł ,05 zł K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-M) ,88 zł ,05 zł L. PODATEK DOCHODOWY M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) N. Zysk strata mniejszości 1 120,93 zł ,90 zł O. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) ,81 zł ,15 zł Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 18

19 III. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w Kapitale własnym L.p. Tytuł I Kapitał własny na początek okresu , ,40 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 I a Kapitał własny na początek okresu, po korektach , ,40 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 - zwiększenie ,00 0,00 - zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały własne na początek okresu 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Udziały własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 - zwiększenie ,00 - z podziału zysku 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,20 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie 0,00 0, Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 - zwiększenie 0,00 0,00 - zmniejszenie ,72 0,00 - zwiększenie kapitału zapasowego 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,33 19

20 - korekty błędów podstawowych 0, ,75 - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 - inne 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,58 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0, , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,05 8. Wynik netto , ,15 - zysk netto 0,00 - strata netto , ,15 - odpisy z zysku 0,00 0,00 II Kapitał własny na koniec okresu , ,00 III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty , ,00 Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 20

21 IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wyszczególnienie l. Zysk (strata) netto , ,15 II. Korekty razem , ,80 1. Zyski (straty) mniejszości , ,90 2. Amortyzacja , ,19 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,98 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 7 Zmiana stanu zapasów , ,61 8. Zmiana stanu należności , ,01 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0, Inne korekty , ,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 l. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawnej 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 odsetki 0,00 0,00 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki 0, ,09 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0, ,09 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 21

22 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 0, ,09 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy , ,59 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki ,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe , ,59 0,00 II. Wydatki ,03 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych ,43 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,60 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 4 410,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) , ,59 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) , ,45 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,45 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,70 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,25 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Gdynia, dnia 14 maja 2014 r Dariusz Zaremba osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu 22

23 V. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 6. Zakres zmian grup rodzajowych inwestycji długoterminowych 1. Wartość na początek okresu a) Zwiększenia, w tym: Udziały lub akcje Inne papiery wartości owe Udzielo ne pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach (zł) Suma (zł) , ,25 - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - aktualizacja wartości - inne b) Zmniejszenia, w tym: , ,73 - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - aktualizacja wartości 23

24 - inne , ,73 2. Wartość na koniec okresu , ,52 7. Zakres zmian grup rodzajowych inwestycji krótkoterminowych 8. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 9. Podział zapasów według okresów zalegania 10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności W roku 2013 dokonano odpisów aktualizujących należności na łączną kwotę ,83 zł 24

25 11. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 2. Inne środki pieniężne 3. Inne aktywa pieniężne Razem środki pieniężne wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych ,52 zł ,25 zł ,52 zł ,25 zł 12. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Grupa wykazuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej posługując się metodą pośrednią, za pomocą której zysk lub stratę przed opodatkowaniem koryguje o skutki transakcji mających bezgotówkowy charakter, o czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz o pozycje przychodowe i kosztowe związane z przepływami pieniężnymi z działalności inwestycyjnej lub finansowej. W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) przed opodatkowaniem: Noty objaśniające l. Zysk (strata) netto , ,15 II. Korekty razem , ,80 1. Zyski (straty) mniejszości , ,90 2. Amortyzacja , ,19 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,98 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 7. Zmiana stanu zapasów , ,61 8. Zmiana stanu należności , ,01 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0, Inne korekty , ,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,95 Środki pieniężne na początek okresu , ,70 Środki pieniężne na koniec okresu , , Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywne 25

26 Wyszczególnienie Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem ,05 zł ,05 zł 14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywne Wyszczególnienie Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Ubezpieczenie mienia Dzierżawa serwera 508 Ubezpieczenie Zarządu Pozostałe RMK Rozliczenia międzyokresowe pasywne oraz ujemna wartość firmy Wyszczególnienie Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,62 zł ,28 zł - długoterminowe ,62 zł ,28 zł - krótkoterminowe Umowa o dofinansowanie szkoleń unijnych Usługa kolokacji serwera Rozliczenia międzyokresowe pasywne ,62 zł ,28 zł ,62 zł ,28 zł 16. Dane o strukturze kapitału podstawowego jednostki dominującej 26

27 Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited ,76% 29,76% 2 Calvin Management Limited ,76% 29,76% 3 MCDC Limited ,28% 15,28% 4 Pozostali akcjonariusze ,19% 25,19% % 100% 17. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 18. Kapitał (fundusz) zapasowy 19. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 20. Zakres zmian stanu rezerw 21. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) 22. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 23. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 24. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27

28 Wyszczególnienie 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży usług a. Sprzedaż punktów dostępu do serwisu b. Kampanie reklamowe c Pozycjonowanie stron d. Inne usługi Przychody ze sprzedaży towarów 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 5. Przychody netto ze sprzedaży Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj a) eksport 2. Przychody netto ze sprzedaży usług b) wewnątrzwspólnotowe swiadczenie usług c) kraj Przychody ze sprzedaży towarów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj 4. Przychody ze sprzedaży materiałów a) eksport b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru c) kraj Przychody netto ze sprzedaży a) eksport b) wewnątrzwspólnotowe swiadczenie usług c) kraj

29 26. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 27. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych Wyszczególnienie Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Dotacje Inne przychody operacyjne pozostałe przychody Pozostałe przychody operacyjne Struktura pozostałych kosztów operacyjnych Wyszczególnienie Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - odpisy aktualizujące wartość zapasów - odpisy aktualizujące środki trwałe - odpisy aktualizujące wartości niematerialne Inne koszty operacyjne odpisy aktualizujące wartość należności - pozostałe koszty Pozostałe koszty operacyjne ogółem Struktura przychodów finansowych Wyszczególnienie Dywidendy i udziały w zyskach 2. Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji 29

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. FUNDACJA DOBRA WOLA AL. MODRZEWIOWA 23A 30-224 KRAKÓW REGON 120074340 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego 2013 roku bieżącego 2014 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo