INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI"

Transkrypt

1 S T E L M A C H I P A R T N E R Z Y B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E Sp. z o.o L u b l i n, u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i eście 5 5 tel/fax (81) (17) NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: REWALORYZACJA PARKU w śelazowej WOLI WRAZ Z OBIEKTAMI OBSŁUGI TURYSTÓW, ADMINISTRACJI I ZAPLECZA GOSPODARCZEGO NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA Pl. Piłsudskiego 9, Warszawa Działki ewidencyjne: nr 30,31,32,33 w śelazowej Woli PROJEKT: STELMACH I PARTNERZY B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E Sp. z o.o Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 55 TOM PROJEKT WYKONAWCZY II INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI IE PROJEKTANT: mgr inŝ. Marek BOCIAN upr. 303/Lb/2000 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Krzysztof Gora upr. LUB/005/PWOE/09 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Tabela doboru kabli 5. Zestawienie materiałów CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYSUNKI NR SKALA Schemat strukturalny rozdzielnicy RH-0,4kV 1 Plan instalacji elektrycznych Hydroforni 2 Plan sieci zewnętrznych 3 Schematy sterowania 4 2

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Postawą opracowania projektu są: Zlecenie Inwestora. Projekt architektoniczno-budowlany budynku. Wytyczne branŝowe. Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem. Uzgodnienia międzybranŝowe. Obowiązujące normy i przepisy. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje: rozdzielnicę elektryczną hydroforni instalacje siłowe, instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V, zasilanie oraz sterowanie pomp w pompowni oraz w studniach głębinowych na terenie parku instalację podgrzewania wpustu dachowego. 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Zasilanie budynku hydroforni Zasilanie budynków hydroforni zaprojektowano jedną linią kablową typy YAKY 4x70mm 2 z rozdzielnicy RGNN-0,4kV nowoprojektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej obok budynku A. W budynku hydroforni zlokalizowano rozdzielnicę RH-0,4kV, z której zasilane będą instalacje i urządzenia wewnątrz budynku oraz pompy w studniach głębinowych zlokalizowanych na terenie parku. Linia kablowa, zasilająca hydrofornie oraz kabel zasilający pompownie ujęte są w odrębnym opracowaniu i nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania Rozdzielnica hydroforni RH-0,4kV. W budynku hydroforni zaprojektowano rozdzielnicę RH 0,4kV zasilaną linią kablową typu YAKY 4x70mm 2 ze stacji transformatorowej. Rozdzielnicę zaprojektowano w modułowej obudowie natynkowej, izolacyjnej, IP66 typu Thalassa S59336 z drzwiami pełnymi, firmy Schneider. Rozdzielnica zlokalizowana będzie na ścianie w pobliŝu drzwi wejściowych do budynku. W polu zasilającym zaprojektowano rozłącznik 100A, z napędem ręcznym. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowane zostaną wyłączniki instalacyjne nadprądowe i róŝnicowoprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe, oraz wyłączniki silnikowe w obwodach zasilających pompy. 3

4 Uwaga: Nastawy wyzwalaczy przeciąŝeniowych wyłączników silnikowych naleŝy dobrać do prądów znamionowych pomp, które ostatecznie zostaną zamontowane na obiekcie. W razie konieczności dokonać korekty typów wyłączników silnikowych tak, aby zakres wyzwalacza umoŝliwiał nastawienie wartości 1,05 x Jn (gdzie Jn prąd znamionowy silnika pompy). Schemat oraz rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy przedstawione zostało na rysunku nr Instalacja gniazd wtyczkowych 230V W budynku hydroforni zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V/16A przeznaczonych do zasilania grzejnika elektrycznego, sterowników systemu nawadniania oraz odŝelaziacz i filtra. Obwody gniazd wtyczkowych zasilane będą z rozdzielnicy RH-0,4kV. Gniazda montować naleŝy na ścianach na wysokości około 80cm w pobliŝu urządzeń zasilanych. NaleŜy stosować gniazda natynkowe, bryzgoszczelne IP44. Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm 2 /750V prowadzonymi w rurkach instalacyjnych RVS28 układanych na tynku. Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku nr Instalacja oświetleniowa Do oświetlenia pomieszczenia hydroforni zaprojektowano oprawę świetlówkową 2x36W, szczelną IP65 montowaną do stropu. Oprawa wyposaŝona będzie w moduł zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 2 godziny i pełnić będzie jednocześnie funkcję oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Obwód oświetlenia zasilany z rozdzielnicy RH-0,4kV. Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami typu YDY 3(2,4,)x1,5mm 2 /750V prowadzonymi w rurkach instalacyjnych RVS28 układanych na tynku. Plan instalacji oświetleniowej pokazano na rysunku nr Zasilanie i sterowanie praca pomp. Jako zabezpieczenia obwodów zasilających pompy w rozdzielnicy RH, zaprojektowano wyłączniki silnikowe z wyzwalaczem zwarciowym oraz przeciąŝeniowym. Sterowanie praca pomp odbywać się będzie w sposób następujący: - Pompa cyrkulacyjna Sterowanie pracą za pomocą elektronicznego programatora dobowego typu IHP, umoŝliwiającego zaprogramowanie maksymalnie 32 czasów załączania i wyłączania, dla kaŝdego dnia tygodnia. Szczegółowy program czasowy pracy pompy ustalony zostanie podczas eksploatacji systemu nawadniania. - Pompy zanurzeniowe zamontowane w studni w hydroforni. Sterowanie pracą realizowane przez automatykę fabryczną, zamontowaną w szafce zasilająco sterowniczej pomp. Szafkę zasilająco-sterownicza dostarcza dostawca pomp zanurzeniowych - Pompy głębinowe zamontowane w studniach głębinowych na terenie parku. Sterowanie praca pomp za pomocą łącznika ciśnieniowego, wspólnego dla obydwu pomp. Załączanie i wyłączanie pomp następować będzie jednocześnie. 4

5 Pompy zanurzeniowe zamontowane w studni, w budynku hydroforni zasilane będą z szafki zasilająco sterowniczej dostarczanej w komplecie z pompami. Dla zasilania szafki zaprojektowano kabel typu YKY5x16mm 2. Kabel naleŝy prowadzić w rurce instalacyjnej układanej na tynku. Połączenia pomiędzy szafką zasilająco sterowniczą a pompami za pomocą kabli dostarczanych w komplecie z pompami. Dla zasilania pomp w studniach głębinowych na terenie parku zaprojektowano kable typu YKY 4x6mm 2, układane na odcinku od hydroforni do studni, bezpośrednio w ziemi. Projektowane kable naleŝy połączyć z fabrycznymi kablami pomp głębinowych w puszkach rozgałęźnych IP56 montowanych w betonowych kręgach studni. Schemat sterowania pracą pomp, oraz listwę połączeń obwodów sterowniczych pokazano na rysunku nr Układanie kabli w ziemi. Kable elektroenergetyczne do zasilania studni głębinowych naleŝy układać na głębokości 0,7m. Trasę kabli oznaczyć w ziemi folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokości 20cm i grubości min. 0,5mm. Folię ułoŝyć 25cm nad poziomem kabla. Kable ułoŝyć na 10cm podsypce z piasku, przykryć warstwą piasku grubości 10cm i warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe ułoŝyć folię j.w. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyŝowaniach lub zbliŝeniach kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. Na kabel załoŝyć opaski kablowe, na opaskach umieścić napisy : typ i przekrój kabla, oraz relację kabla. Przy skrzyŝowaniach z innymi urządzeniami, kable układać w rurach osłonowych DVK50. Wszystkie zastosowane rury powinny być koloru niebieskiego. Wspólnie z kablami elektroenergetycznymi naleŝy ułoŝyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x4m Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych Dla budynków hydroforni zaprojektowano wykonanie uziomu w postaci bednarki FeZn 30x4, ułoŝonej we wspólnym wykopie z kablami zasilającymi studnie głębinowe. Wymagana wartość rezystancji uziemienia Ru 10Ω. W razie konieczności naleŝy dodatkowo wykonać uziomy pionowe połączone z bednarką uziemiającą. Bednarkę naleŝy wprowadzić do budynku hydroforni i na ścianie, poniŝej rozdzielnicy zainstalować główna szynę uziemiającą. Do głównej szyny uziemiającej naleŝy połączyć szynę PE rozdzielnicy elektrycznej, oraz wszystkie rurociągi wodne, zbiorniki, oraz obudowy urządzeń w hydroforni Zasilanie podgrzewanego wpustu dachowego Zaprojektowano zasilanie podgrzewanego elektrycznie wpustu dachowego z rozdzielnicy RH. Dla sterowania pracą grzałki zaprojektowano regulator typu ETO-1550 współpracujący z rynnowym czujnikiem wilgoci typu ETOR oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej ETF. Czujnik ETOR naleŝy zamontować na 5

6 dachu w kanale odwadniającym, natomiast czujnik temperatury ETF na północnej ścianie budynku, bezpośrednio poniŝej dachu. Uwaga: w przypadku zastosowania wpustu dachowego z grzałką zasilana napięciem 24V, naleŝy w rozdzielnicy RH dodatkowo zamontować transformator 230/24V włączony na wyjściu regulatora ETOG. Schemat połączeń regulatora pokazano na rysunku nr Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym Jako środek dodatkowej ochrony od poraŝeń, przy dotyku pośrednim zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA w układzie sieci TN-C-S realizowane poprzez, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŝnicowoprądowe o prądzie róŝnicowym 30mA. Opracował: mgr inŝ. Marek Bocian 6

7 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Producent Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi Schneider Rozdzielnica RH-0,4kV w obudowie izolacyjnej, natynkowej, IP66, z drzwiami pełnymi wyposaŝona wg schematu kpl Przewód typu YDYŜo 3x2,5mm 2 /750V m Przewód typu YDYŜo 4x1,5mm 2 /750V m 5 4. Przewód typu YDYŜo 3x1,5mm 2 /750V m 5 5. Przewód typu YDYŜo 2x1,5mm 2 /750V m 2 6. Przewód typu LYŜo 10mm 2 /750V m 20 Połączenia wyrównawcze 7. TELEFONIKA Przewód typu LIYCY 2x1mm 2 m 6 8. TELEFONIKA Przewód typu OWY 2x1,5mm 2 /750V m TELEFONIKA Kabel YKY 2x1mm 2 ; 0,6/1kV m TELEFONIKA Kabel YKY 4x2,5mm 2 ; 0,6/1kV m TELEFONIKA Kabel YKY 4x6mm 2 ; 0,6/1kV m TELEFONIKA Kabel YKY 5x16mm 2 ; 0,6/1kV m AROT Rura DVK 50 (niebieska) m Bednarka FeZn 30x4 m 70 uziemienie 15. DEHN Szyna wyrównania potencjałów typu K-12 nr kat kpl Folia ostrzegawcza niebieska m Oznaczniki kablowe szt Piasek m LIRA Oprawa oświetleniowa typu PKS 2x36W, IP 65, z modułem zasilania awaryjnego 2 godz. szt Łącznik instalacyjny, 1-bieg. natynkowy IP44 szt Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, natynkowe IP44 szt Rura instalacyjna RVS 28 m Puszka rozgałęźna IP56 z zaciskami 4x6mm 2 szt. 4 7

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 143 DZIAŁKA NR EWID. 504/3 TEMAT : ADAPTACJA, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU LECZNICZO

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin

URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin INWESTOR Gmina Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 08 320 Sterdyń NAZWA i ADRES

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania śmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 Pracownia ul. Forteczna 1b, tel. 0 22 487 80 08, tel/fax 0 22 839 91 63 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: Budynek zabytkowy dworu - MGOK ADRES BUDOWY: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 18-420

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Projektowanie architektoniczno budowlane Nadzór budowlany 21-0500 Biała Podlaska ul. Okopowa 18B/31 Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Tom 4

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 1.0. DANE EWIDENCYJNE... 2 2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 4.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE...3 5.0. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 5.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo