C++ - [3-5] Pliki i strumienie w C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C++ - [3-5] Pliki i strumienie w C++"

Transkrypt

1 Slajd 1 z 13 C++ - [3-5] Pliki i strumienie w C++ Nysa Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 19 maja 2013 r.

2 Slajd 2 z 13 Klasy i obiekty do obsługi plików Aby korzystać z obiektów do obsługi plików, należy dołączyć nagłówek fstream : #include <fstream> Do obsługi plików uzywamy obiektów następujących klas: ostream klasa służąca do zapisu danych do pliku; istream klasa służąca do odczyt danych z pliku; fstream klasa łącząca funkcjonalność powyższych klas. PRZYKŁADY: #include <fstream> using namespace std; int main() { ofstream oplik; ifstream iplik; fstream plik; } return 0; // wysyłanie danych do pliku // odczytywanie danych z pliku // czytanie i pisanie w pliku

3 Slajd 3 z 13 Otwieranie i zamykanie plików OTWIERANIE PLIKU odbywa się za pomocą funkcji składowej: nazwa_obiektu.open(nazwa_pliku, tryb) Parametr nazwa_pliku jest wartością typu C-string określającą ścieżkę dostępu do pliku. Parametr tryb jest trybem otwarcia pliku, np. do zapisu, do odczytu, do dopisywania. Wartości tego parametru opisane są w następnym slajdzie. ZAMYKANIE PLIKU odbywa się za pomocą funkcji składowej: nazwa_obiektu.close() PRZYKŁAD: ofstream plik; plik.open("plik.tmp"); plik << "Tekst" << endl; plik.close();

4 Slajd 4 z 13 Tryby otwierania i zamykania plików Oto najważniejsze wartości parametru tryb : ios::in otwarcie pliku do czytania (stdio: "r"); ios::out otwarcie pliku do pisania (stdio: "w"); ios::ate otwórz i ustaw na końcu zawartości (stdio: "a"); Poniższe trybów stosujemy tylko w połączeniu z powyższymi trybami: ios::trunc otwórz i skasuj starą treść (jeśli istnieje); ios::binary otwórz w trybie binarnym (domyślnie jest to tryb tekstowy). W trybie binarnym znak końca wiersza jest interpretowany jako zwykła wartość liczbowa. Najczęściej stosujemy połączenia powyższych trybów: ios::out ios::ate (stdio: "a"); ios::out ios::trunc (takie samo działanie, jak w przypadku ios::out); ios::in ios::out (stdio: "r+"); ios::in ios::out ios::trunc (stdio: "w+"). PRZYKŁADY: ifstream plik1; plik1.open("plik.tmp"); // operacje na pliku plik1.close(); fstream plik2; plik2.open("plik.tmp", ios::in ios::binary); // operacje na pliku plik2.close(); ofstream plik3; plik3.open("plik.tmp"); // operacje na pliku plik3.close(); fstream plik4; plik4.open("plik.tmp", ios::ate); // operacje na pliku plik4.close();

5 Slajd 5 z 13 Zapisywanie i odczytywanie danych tekstowych ODCZYT I ZAPIS PLIKÓW W TRYBIE TEKSTOWYM realizowany jest za pomocą operatorów przesunięcia danych: operator >> odczyt danych z pliku; operator << zapis danych do pliku. PRZYKŁAD ZAPISU: ofstream plik1("nazwa.txt"); string tekst1 = "test"; int liczba1 = 365; plik1 << tekst1 << '\n' << liczba1; plik1.close(); PRZYKŁAD ODCZYTU: ifstream plik2("nazwa.txt"); string tekst2; int liczba2; plik2 >> tekst2 >> liczba2; plik2.close(); cout << tekst2 << ' ' << liczba2 << endl;

6 Slajd 6 z 13 Błędy podczas obsługi plików FLAGI STANU BŁĘDU STRUMIENIA to wartości informujące o statusie (o błędach lub nie) pracy strumienia. Tak przechowywane są w komputerze flagi (bity) stanu (obok jest przedstawiona także definicja typu iostate : Funkcje składowe sprawdzające powyższe flagi: bool good() sprawdza, czy wszystkie flagi są wyłączone; bool eof() sprawdza, czy ustawiona jest flaga eofbit (osiągnięto koniec pliku); bool fail() sprawdza, czy ustawione są flagi failbit lub badbit (tekst zamiast liczby albo strumień został uszkodzony); bool bad() sprawdza, czy ustawiona jest flaga badbit (strumień został uszkodzony). Inne funkcje składowe związane z flagami stanu błędu strumienia: badbit failbit eofbit rdstate() zwraca stan wszystkich flag jako słowo typu iostate ; clear() kasuje wszystkie flagi; setstate() ustawia pojedynczą flagę bez modyfikacji pozostałych flag. enum iostate { goodbit=0, eofbit=1, failbit=2, badbit=4 } PRZYKŁAD: int k = -5; double d = 2.72; string s = "tekst"; ofstream oplik("plik.txt"); if (oplik.good()) oplik << k << ' ' << d << endl << s << endl; oplik.close(); int k2; string s2; ifstream iplik("plik.tmp"); if (iplik.good()) { iplik >> k2 >> d >> s2; cout << k2 << endl << d << endl << s2 << endl; } else if (iplik.fail()) cout << "Błąd odczytu pliku"; iplik.close();

7 Slajd 7 z 13 Obsługa plików za pomocą fstream lista zadań ZADANIE 3.5.1: Utwórz w pliku tabliczkę mnożenia od 1 do 20 w formacie, który umożliwia import do arkusza kalkulacyjnego (np. CSV). ZADANIE 3.5.2: Utwórz w pliku wartości funkcji: f(x) = sin(x), x [-360, 360 ]. ZADANIE 3.5.3: Utwórz w pliku wartości funkcji: f(x) = ax 2 +bx+c, a, b, c [-10, 10] przechowywane w osobnym pliku, którego zawartość mozna wylosować osobną opcją. ZADANIE 3.5.4: Utwórz w pliku wartości funkcji podanej przez nauczyciela. ZADANIE 3.5.5: Zapisz w pliku daty imienin wybranych imion (min. 20) i wykonaj program, który sprawdza, kiedy są imieniny danego imienia oraz jakie imiona mają imieniny w danym dniu. Po dopisaniu do pliku nowych imion, mają być one uwzględniane w wyszukiwaniach. ZADANIE 3.5.6: Napisz program dodający nowe imiona do pliku z poprzedniego zadania. Pytaj o imię i datę imienin. Informuj o tym, czy dane imie jest już na liście. Korzystając z iostream utwórz pliki z następującą zawartością, a następnie odczytaj je i wyświetl na ekranie: ZADANIE 3.5.7: Potęgi kolejnych liczb całkowitych (jak najwięcej liczb z dokładnością do wszystkich cyfr). ZADANIE 3.5.8: Nazwiska wczytywane z klawiatury do momentu wpisania pustego tekstu. ZADANIE 3.5.9: Przedstaw dziesiętnie kolejne ułamki zwykłe o podstawach od 2 do N: 1/2 = 0.5, 1/3 = , 2/3 = , 1/4 = 0.25, 2/4 = 0.5, 3/4 = 0.75, 1/5 = 0.2, 2/5 = 0.4, 3/5 = 0.6, 4/5 = 0.8, 1/6 = , 2/6 = , 3/6 = 0.5,, (N-1)/N. Każdy ułamek w osobnym wierszu. ZADANIE : Zmodyfikuj wyniki poprzedniego zadania tak, aby takie same wartości dziesiętne były umieszczone w jednym wierszu, np. 1/2 = 2/4 = 3/6 = 0.5.

8 Slajd 8 z 13 Strumienie zapisujące do obiektu tekstowego STRINGSTREAM to klasa wywodząca się od klas zapisujących strumienie: przychodzący do obiektu klasy string (istringstream), oraz wychodzący z obiektu klasy string (ostringstream). Klasa stringstream i jej przodkowie wymagają dołączenia nagłówka sstream : #include <sstream> Najważniejsze z praktycznych zastosowań tej klasy to: zapisywanie strumieni przeznaczonych dla obiektu cout do obiektu klasy string ; PRZYKŁAD: ostringstream oss; string s; oss << "Ala ma " << (2*5*5) << " lat.\n"; cout << s << endl << oss.str() << endl; s = oss.str(); zapisywanie do obiektu liczbowego liczby przechowywanej jako tekst. int liczba; string tekst; cout << "Podaj liczbę: "; cin >> tekst; istringstream iss(tekst); iss >> liczba; cout << liczba << endl; ĆWICZENIE 3.5.1: Przeanalizuj powyższy kod. Opisz, jak działają powyższe konwersje.

9 Slajd 9 z 13 Klasy obsługujące strumienie Grupy klas (według rodzaju obsługiwanych obiektów): "istream", "ostream" i "iostream" klasy do obsługi ekranu i klawiatury "ifstream", "ofstream" i "fstream" klasy do obsługi plików "istringstream", "ostringstream" i "stringstream" klasy do obsługi obiektów klasy "string"

10 lajd 10 z 13 Zapisywanie i odczytywanie danych binarnych ODCZYT I ZAPIS PLIKÓW W TRYBIE BINARNYM realizowany jest odpowiednio za pomocą funkcji: read(char*, int) odczyt danych binarnych z pliku; write(char*, int) zapis danych binarnych do pliku. Pierwszy parametr to wskaźnik do danych w postaci kodów ASCII, a drugi parametr to liczba bajtów do przesłania. PRZYKŁAD ZAPISU: ofstream oplik("nazwa.txt"); int liczba = 35; oplik.write((char*)(&liczba), sizeof(liczba)); oplik.close(); PRZYKŁAD ODCZYTU: ifstream iplik("nazwa.txt"); int* wliczba; char bufor_[4], *bufor = bufor_; iplik.read(bufor, sizeof(liczba)); wliczba = (int*)(bufor); cout << *wliczba << endl; iplik.close();

11 lajd 11 z 13 Pozycjonowanie wskaźnika w pliku WSKAŹNIK W PLIKU to element wskazujący na miejsce, w którym będziemy zapisywać lub odczytywać dane (odpowiednik kursora dla pliku otwartego w edytorze tekstu). POZYCJONOWANIE WSKAŹNIKA W PLIKU to ustawianie wskaźnika pliku w wybranym przez nas miejscu. Stosuje się je przede wszystkim w przypadku plików binarnych. Funkcje składowe służące do pozycjonowania wskaźnika w pliku: enum seek_dir { beg, cur, end } pos_type tellg() odczytuje pozycję wskaźnika odczytu z pliku; pos_type tellp() odczytuje pozycję wskaźnika zapisu do pliku; pos_type seekg(long bajt, seek_dir punkt_odniesienia) ustawia pozycję wskaźnika odczytu z pliku; pos_type seekp(long bajt, seek_dir punkt_odniesienia) ustawia pozycję wskaźnika odczytu z pliku; Funkcje seekg i seekp ustawiają wskaźnik na odpowiedni bajt pliku względem początku (ios:beg) albo końca pliku (ios:end) albo względem bieżącego miejsca (ios:cur) Wskaźnik można ustawiać poza końcem pliku i można w to miejsce coś zapisywać, ale nie można z takiego miejsca nic odczytywać. PRZYKŁAD: int k[6] = {2, -4, 6, -8, 10, -12}; ofstream oplik("plik.tmp", ios::binary); for (int i=0; i<6; ++i) { char *bufor = (char*)(k+i); oplik.write(bufor, sizeof(int)); } oplik.close(); char temp_[4], *temp = temp_; ifstream iplik("plik.tmp", ios::binary); cout << "Pozycja wskaźnika w pliku: " << iplik.tellg() << endl; iplik.seekg(4, ios_base::beg); for (int i=0; i< 2; ++i) { iplik.seekg(4, ios_base::cur); cout << "Pozycja wskaźnika w pliku: " << iplik.tellg()<<"\n"; iplik.read(temp, sizeof(int)); int *liczba = (int*)(temp); cout << "Wartość z tablicy: " << *liczba << endl; } cout << "Pozycja wskaźnika w pliku: " << iplik.tellg() << endl; iplik.close();

12 lajd 12 z 13 Obsługa strumieni w sstream lista zadań ZADANIE : Zapytaj współrzędne końców odcinka i oblicz jego długość. Odpowiedź przedstaw tak jak w następującym przykładzie: Długość odcinka wynosi 5 cm.. ZADANIE : Wczytuj liczby całkowite za pomocą funkcji getline i zapisz je do zmiennej typu long long albo long double (wybierz najbardziej pasujący typ). ZADANIE : Zapytaj o bok i jeden z kątów ostrów trójkąta prostokątnego, a następnie oblicz długości pozostałych boków korzystając z funkcji trygonometrycznych. Odpowiedzi podawaj pełnym zdaniem, np. Przyprostokątna przyległa ma długość 12 cm.. ZADANIE : Wczytaj tekst funkcją getline, znajdź tam tam liczby i dopisz je odpowiednio do tablicy liczb całkowitych albo do tablicy liczb zmiennoprzecinkowych. ZADANIE : Utwórz bazę danych Ksiażka telefoniczna zawierającą imiona osób i ich numery telefonu stacjonarnego oraz komórkowego. Każdy element ma ten sam rozmiar w pamięci. Baza danych ma być umieszczona w pliku binarnym. Wykorzystaj do tego moduły. ZADANIE : Utwórz funkcję modyfikowania pojedynczych wpisów w książce telefonicznej z poprzedniego zadania.

13 lajd 13 z 13 C++ - [3-5] Pliki i strumienie w C++ Dziękuję za uwagę ŹRÓDŁA WIEDZY: Jerzy Grębosz Symfonia C++ Standard oraz

fstream C/C++ #include Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream

fstream C/C++ #include <fstream> Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream Podstawy obsługi plików Wykład ze strony: http://cpp0x.pl/kursy/kurs-c++/ [lekcja] Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie

Bardziej szczegółowo

Skrypt do nauki języka c++

Skrypt do nauki języka c++ Skrypt do nauki języka c++ Na podstawie i z wykorzystaniem przykładów z książek: 1. Symfonia c++ Standard Jerzy Grębosz 2. Od podstaw Visual C++ 2005 Ivor Horton Z własnymi ćwiczeniami T. Roszczyk Spis

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC

Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC Grzegorz Cygan Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC wydanie 3 1.Spis treści 1. Wprowadzenie do programowania systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument był tworzony w oparciu o wersję 9.3_M2 i odpowiednie dla niej wersje aplikacji SASowych.

Dokument był tworzony w oparciu o wersję 9.3_M2 i odpowiednie dla niej wersje aplikacji SASowych. , SAS Institute Polska październik 2012 Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa kolejną wersję naszego dokumentu opisującego zagadnienia związane z korzystaniem z oprogramowania SAS w polskich warunkach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 1 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH służy do tworzenia skryptów w różnych językach np. Visuat Basic Script, Java Script,

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo