PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA"

Transkrypt

1 PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA

2 Spis przedmiotów 63(&-$/12û6<67(0<,1)250$&<-1(... 4 SYSTEMY BAZ DANYCH SYSTEMY BAZ DANYCH ,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<& PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH MATEMATYKA DYSKRETNA SIECI KOMPUTEROWE SIECI NEURONOWE SIECI NEURONOWE MODELOWANIE MATEMATYCZNE GRAFIKA KOMPUTEROWA SIECI KOMPUTEROWE METODY NUMERYCZNE '(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA /$12:$1,('2:,$'&=( INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ PROMOCJA I REKLAMA PODSTAWY MARKETINGU SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA KOMU1,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ (&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ :<&(1$:$572&,35=('6, %,2567:$ PROCESY STOCHASTYCZNE SZEREGI CZASOWE %$1.2:2û,8%(=3,(&=(1,$ RYNKI KAPI7$à2:( DYNAMIKA PROCESÓW GOSPODARCZYCH MODELOWANIE MATEMATYCZNE :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA GRAFIKA KOMPUTEROWA PODSTAWY MARKETINGU SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA ,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ METODY I SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SYSTEMY INFORMACJI GOSPODARCZEJ =$5='=$1,(:,('= PROMOCJA I REKLAMA INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY BAZ DANYCH

3 SIECI NEURONOWE (&-$/12û67$7<67<.$,(.2120(75,$ PROCESY STOCHASTYCZNE SZEREGI CZASOWE METODY REPREZENTACYJNE /$-$.2&, EKONOMETRIA STATYSTYKA WIELOWYMIAROWA STATYSTYCZNA TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI METODY NUMERYCZNE SYSTEMY BAZ DANYCH MODELOWANIE MATEMATYCZNE... 65,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<& /$12:$1,('2:,$'&=( :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA PROMOCJA I REKLAMA PODSTAWY MARKETINGU INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA KO081,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$... 76

4 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE 63(&-$/12û SYSTEMY INFORMACYJNE 352*5$0<35=('0,27Ï:63(&-$/,=8-&<&+ DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA 63(&-$/12ûSYSTEMY INFORMACYJNE OPSE RERZL]NRZHSU]HGPLRW\GODVSHFMDOQRFLV\VWHP\LQIRUPDF\MQH WPSE SU]HGPLRW\GRZ\ERUXGODVSHFMDOQRFLV\VWHP\LQIRUPDF\MQH

5 3,4 6,7 OPSI 32 SYSTEMY BAZ DANYCH 1 6\VWHP\ED]GDQ\FKLMHJR]ZL]HN]Rtoczeniem. System ]DU]G]DQLD ED] Ganych. Relacyjne, rozproszone i obiektowe bazy danych. System SQL Windows. -]\N64/ )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL 6\VWHP\ED]GDQ\FKLMHJR]ZL]HN]RWRF]HQLHP6\VWHP]DU]G]DQLDED]GaQ\FKSURFHVSU]HMFLDRG IDNWyZZZLHFLHU]HF]\ZLVW\PGRGDQ\FKZED]LHGDQ\FKWZRU]HQLHRSLVXZLDWDU]HF]\ZLVWHJRLPRGHOX jego stanu. 5HODF\MQH ED]\ GDQ\FK 3RGVWDZRZH SRMFLD UHODF\MQHJR PRGHOX ED]\ GDQ\FK VFKHPDW\ UHODF\MQH projektowanie schematu relacyjnej bazy danych, manipulowanie danymi w relacyjnej bazie danych. Rozproszone systemy baz danych. Model rozproszonej nazwy danych, poziomy rozproszenia danych, SR]LRP\GRVWSXGRGDQ\FK Obiektowe bazy danych. Przechowywanie obiektów-pliki, baza obiektowa. Metody przechowywania ]ár*rqhmlqirupdfml REVáuga struktury, abstrahozdqlhzrelhnwrzhmed]lhgdq\fkzf]\w\zdqlh]ár*rq\fk danych. System SQL Windows. Model Klient-Serwer. -]\N64/ 1. W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa D. Maier, The Theory of Relational Databases, Pitman Publ., J.D. Ullman, 3RGVWDZRZ\Z\NáDG]V\VWHPyZED]GDQ\FK, WNT, Warszawa 1999

6 4 7,8 OPSI 33 SYSTEMY BAZ DANYCH 2 Rozszerzenia modelu relacyjnego. Modyfikacje, agregacje danych, perspektywy. Acykliczne schematy baz danych. %D]\GDQ\FKVWDW\VW\F]Q\FK$GPLQLVWURZDQLHED]GDQ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ prof. dr hab. 0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL Rozszerzenia modelu relacyjnego. Modyfikacje, agregacje danych, perspektywy. Acykliczne schematy baz danych. Bazy danych statystycznych, metody uzyskizdqldgdq\fkrvrerz\fkv]dfrzdqlhsudzgrsrgrelhvwzd RJyOQHURGNLRFKURQ\ $GPLQLVWURZDQLHED]GDQ\FK 8GRVWSQLDQLHGDQ\FKSU]H],QWHUQHW3RXIQRüZV\VWHPDFKED]GDQ\FK Modele matematyczne. 1. W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa D. Maier, The Theory of Relational Databases, Pitman Publ., J.D. Ullman, 3RGVWDZRZ\Z\NáDG]V\VWHPyZED]GDQ\FK, WNT, Warszawa 1999

7 4,5 8,9 OPSI 34,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<&+ Systemy informacyjne i organizacje. Technologia informa- F\MQD,Q*\QLHULD V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK -]\NL strukturalne i obiektowe programowania. Systemy baz danych. Systemy multimedialne i hipermedialne. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL PROGRAM S=&=(*Ïà2:< 6\VWHP\LQIRUPDF\MQHSRG]LDáW\S\6\VWHP\LQIRUPDF\MQHLRUJDQL]DFMH6SoáHF]HVWZRLJRVSRGDUND informacyjna. Technologia informacyjna. Funkcje obváxjlv\vwhpxlqirupdf\mqhjr,q*\qlhuldv\vwhpyzlqirupdf\mq\fk -]\NLVWUXNWXUDOQHL obiektowe programowania. Systemy baz danych. :VSRPDJDQD NRPSXWHURZR LQ*\QLHULD V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK &$,6( 6\VWHP\ PXOWLPedialne i hipermedialne. Techniki: analiza danych, analiza procesów. Metody anaol]\ SU]HGVLELRUVWZD L PHWRG\ RSUDFRZDQLD aplikacji. =DU]G]DQLH SURMHkWDPL V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK L ]DU]G]DQLH V\VWHPDPL LQIRUPDF\MQ\PL 2Fena syswhpyzlqirupdf\mq\fklnrqwurodlfkmdnrfl 1. G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Benjamin/Cummings P. Beynon-Davies,,Q*\Qieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999

8 3 5 OPSI 35 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 5y*QH PHWRG\ SLVDQLD SURJUDPyZ 3RGVWDZRZH SRMFLD z programowania obiektowego: obiekt, metoda, komunikat, podklasa, konkret, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Programowanie obiektowe w Delphi. Tworzenie klas. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GULQ*0DULXV]+DáXV]F]DN 5y*QHPHWRG\SLVDQLDSURJUDPyZ 3RGVWDZRZHSRMFLD]SURJUDPRZDQLDRELHNWRZHJRRbiekt, metoda, komunikat, klasa, podklasa, konkret, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Programowanie obiektowe w Delphi. Tworzenie klas. 1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, 80/SU]HZRGQLNX*\WNRZQLND 2. P M. Cantu, Delphi 5: praktyka programowania 3. P. Coad, E. Yourdon, Analiza obiektowa 4. 5'XPQLFNL$.DVSU]\N0.R]áRZVNL Analiza i projektowanie obiektowe 5. J. Martin, J.J. Odell, Podstawy metod obiektowych 6. $3DVáDZVNLProgramowanie w Delphi :3RUEVNL-]\NLRELHNWRZH 8. S. Teixeira, X. Pacheco, Delphi 4: vademecum profesjonalisty 9. E. Yourdon, C. Argila,$QDOL]DRELHNWRZDLSURMHNWRZDQLHSU]\NáDG\]DVWRVRZD

9 3 6 OPSI 36 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 Omówienie podstawowych klas (TApplication, TScreen, Tform). Grafika w Delphi. Podstawowe kontrolki. 7ZRU]HQLH NODV G]LHG]LF]F\FK ] XGXNRPHQWRZDQ\FK NODV Delphi. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GULQ*0DULXV]+DáXV]F]DN Omówienie podstawowych klas takich jak : TApplication, TScreen, TForm itp. Grafika w Delphi. Podstawowe kontrolki: Tbutton, Tedit, Tlabel itp. 7ZRU]HQLHNODVG]LHG]LF]F\FK]XGRNXPHQWRZDQ\FKNODV'elphi. 1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, 80/SU]HZRGQLNX*\WNRZQLND 2. P M. Cantu, Delphi 5: praktyka programowania 3. P. Coad, E. Yourdon, Analiza obiektowa 4. 5'XPQLFNL$.DVSU]\N0.R]áRZVNL Analiza i projektowanie obiektowe 5. J. Martin, J.J. Odell, Podstawy metod obiektowych 6. $3DVáDZVNLProgramowanie w Delphi :3RUEVNL-]\NLRELHNWRZH 8. S. Teixeira, X. Pacheco, Delphi 4: vademecum profesjonalisty 9. E. Yourdon, C. Argila,$QDOL]DRELHNWRZDLSURMHNWRZDQLHSU]\NáDG\]DVWRVRZD

10 3 5 OPSI 37 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 2 =ár*rqrü REOLF]HQLRZD Z PHWRGDFK QXPHU\F]Q\FK 6WUXNWXU\ GDQ\FK GOD ]DGD RSHURZDQLD QD ]ELRUDFK Algorytmy tekstowe, grafowe i geometryczne. Algorytmy aproksymacyjne. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GU)ORULDQ)DEL =ár*rqrüreolf]hqlrza w metodach numerycznych. 6WUXNWXU\ GDQ\FK GOD ]DGD RSHURZDQLD QD ]ELRUDFK :\V]XNLZDQLH ELQDUQH +DV]RZDQLH 'U]HZD ELQDUQ\FKSRV]XNLZD.RSFH2SHUDFMHQD]ELRUDFKUR]áF]Q\FK Algorytmy tekstowe. Problem wyszukiwania wzorca. Algorytmy grafowe. Przes]XNLZDQLH JUDIyZ 0LQLPDOQH GU]HZD UR]SLQDMFH 1DMNUyWV]H FLH*NL 0DNV\PDOQ\SU]HSá\Z.RORURZDQLHJUDIyZ $OJRU\WP\JHRPHWU\F]QH3UREOHPSU]\QDOH*QRFL:\SXNáDRWRF]ND $OJRU\WP\DSURNV\PDF\MQH3UREOHPNRPLZRMD*HUD3UREOHPSRNU\FLDZLHU]FKRáNRZHJR 1. A. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter, Analiza algorytmów i struktur danych, WNT, Warszawa %ád*hzlf]=ár*rqrüreolf]hqlrzdsureohpyznrpelqdwru\f]q\fk, WNT, Warszawa T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa D.E. Knuth, Sztuka programowania t. 1-3, WNT, Warszawa R. Stephens, AlgorytmyLVWUXNWXU\GDQ\FK]SU]\NáDGDPLZ'HOSKL, Helion, Warszawa \VáR1'HR-.RZDOLNAlgorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa 1993

11 3 5 OPSI 38 MATEMATYKA DYSKRETNA 3 Digrafy - SRGVWDZRZH SRMFLD 'LJUDI\ DF\NOLF]DQH 2ULHQWDFMD L ELRULHQWDFMD JUDIyZ 7XUQLHMH 7UDQ]\W\ZQRü Drzewa skierowane, algorytmy DFS i BFS dla digrafów. =ELRU\QLH]DOH*QHGRPLQXMFHMGUD )250$=$- û :<.à$'godz) 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL 'LJUDI\SRGVWDZRZHSRMFLD]ZL]NL]RJyOQ\PLZáDVQRFLDPLUHODFMLGRPNQLFLa relacji. 6LOQDVSyMQRüGLJUDIyZGLJUDI\MHGQRVWURQQH'LJUDI\DF\NOLF]DQHLLFKZáDVQRFL2ULHQWDFMDLELRULHQWDFMD grafów, turnieje, r -G]LHOQHWXUQLHMH7UDQ]\W\ZQRüLTXDVL-WUDQV\W\ZQRü Drzewa skierowane, algorytmy DFS i BFS dla digrafów. Zastosowanie algorytmu BFS do wyznaczania DF\NOLF]QHJR SRU]GNX ZLHU]FKRáNyZ GLJUDIX DF\NOLF]QHJR L NRPSRQHQW VLOQHM VSyMQRFL GLJUDIX =DVWRVRZDQLHDOJRU\WPX')6GRZ\]QDF]DQLDRGOHJáRFLZGLJUDILH 6]XNDQLHQDMNUyWV]HMGURJLZGLJUDILHREFL*RQ\PDOJRU\WP\: Dijkstra, Bellmana-Forda-Moore'a, Floyda- Warshalla. =ELRU\QLH]DOH*QHGRPLQXMFHMGUD 1. K.A. Ross, Ch. R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, PWN, Warszawa J. Bang-Jensen, G. Gutin, Digraphs: Theory, Algorithms and Applications, Springer-Verlag, London 2001

12 3 5 WPSI 39 SIECI KOMPUTEROWE 1 3URWRNyá7&3,3L,QWHUQHW6SRVRE\SURMHNWRwania i budowy VWURQ:::3URWRNyá+773LDrchitektura serwera WWW. %H]SLHF]HVWZRVLHFL,QWHUQHW )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ PJULQ*(GZDUG&LD PJULQ*$QGU]HM0DMF]DN 0RGHO26,SURWRNyá7&3,3L,QWHUQHW $GUHVRZDQLHVWDFML7&3,33URWRNRá\$53L 5$53']LDáDQLHSURWRNRáX7&3L8'33URWRNyá,3IRUPDW QDJáyZNDSU]HELHJNRPXQLNDFML Metody wyznaczdqldwudvsurwrnrá\5,3l263)3urwrnrá\grvwsx,6'1sráf]hqld6/,3&6/,3333 PPTP. 3URWRNRá\SU]HV\áDQLDSOLNyZ)737)738VáXJL7HOQHW6\VWHPSOLNyZ1)6 3URWRNRá\SRF]WRZH ,0$3NRGRZDQLH0,0( 6LHü:::LSURWRNyá+773Architektura serwera WWW. (OHPHQW\GHILQLFMLM]\ND+70/3URMHNWRZDQLHVWURQ:::SU]\NáDG\NRQVWUXNFMLUR]EXGRZDQ\FK serwisów WWW. Wykorzystanie arkuszy stylów do projektowania stron.,qwhudnw\zqhwhfkqlnllurgnlsu]hnd]x'+70/-dyd6fulswlvnu\sw\&*, SpoVRE\SURMHNWRZDQLDLEXGRZ\VWURQ:::]Z\NRU]\VWDQLHPUR]V]HU]H1HWVFDSH Communicatora i Microsoft Internet Explorera. %H]SLHF]HVWZR VLHFL,QWHUQHW =DSRU\ RJQLRZH =DEH]SLHF]HQLH WUDQVPLVML ]D SRPRF V]\IURZDQLD :HU\ILNRZDQLH (UyGHá LQIRUPDFML ]D SRPRF SRGSLVyZ F\IURZ\FK 3URWRNyá URWRNyá bezpiecznych transmisji internetowych SSL. 1. W. Stallings, Data and Computer Communications, Fifth Edition V. Amato, W. Lewis: Akademia Sieci Cisco, Warszawa B. Komar, TCP/IP dla ND*GHJR, Helion, P. Wainwright, Apache 2.0 dla zaawansowanych, Helion L. Lemay, D. Tyler, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wydanie II, Helion, 2001

13 4 8 WPSI 40 SIECI NEURONOWE )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SIECI NEURONOWE W OPRACOWANIU

14 4 7 WPSI 41 MODELOWANIE MATEMATYCZNE Modele i modelowanie matematyczne. Typy modelowania. 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\Uy*Q\FKV\VWHPyZ0RGHORZDQLH wzrostu i relaksacji oraz systemów kompleksowych. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE:RMFLHFK2NUDVLVNLSURI8= MRGHOHPDWHPDW\F]QHLPRGHORZDQLHPDWHPDW\F]QH3U]\NáDGSURFHVXPRGHORZDQLDPDWHPDW\F]QHJR Modelowanie i jego rodzaje: eksperymentalne i symulacyjne, optymalizacyjne, probabilistyczne, 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\G\VNUHWQ\FKV\VWHPyZG\QDPLF]Q\FKUyZQDUy*QLF]NRZ\FK]Z\F]DMQ\FK i ich systemów. 0RGHORZDQLHZ]URVWXLUHODNVDFMLXNáDGRILDUD-GUDSLH*QLNZ]URVWHNRQRPLF]Q\PRGHOZDONL 0RGHORZDQLHSURVW\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKRVF\ODWRU\VSU]*RQHU\WP\ELRORJLF]QHELIXUNDFMH RUD]]áR*RQ\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKGUJDQLDNU\V]WDáyZWU]VLHQLD]LHPL 1. W.I. Arnold, 5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQH, PWN, Warszawa A. Friedman, Mathematics in Industrial Problems, Springer-Verlag, New York 1989, 1990, A. Tayler, Mathematical Models in Applied Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1986

15 4 7 WPSI 42 GRAFIKA KOMPUTEROWA Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Grafika rastrowa. Algorytmy generacji elephqwyz REUD]X 3RMFLH Z]RUX i faktury. Fraktale w grafice komputerowej. Grafika trójwymiarowa. Animacje komputerowe. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2wca GU6áDZRPLU1LNLHO :SURZDG]HQLHGRJUDILNLNRPSXWHURZHM8U]G]HQLDZHMFLDLZ\MFLDVWRVRZane w grafice komputerowej. Podstawowe modele obrazu cyfrowego, modele reprezentacji barw oraz formaty zapisu obrazu. GUDILNDUDVWURZD3RGVWDZRZHHOHPHQW\VNáDGRZHREUD]XUDVWURZHJRSRMFLHSLNVODUR]G]LHOF]RFLREUD]X 0LDU\ ]ZL]DQH ] REUD]HP UDVWURZ\P $OJRU\tmy generacji elementów obrazu. Rastrowe obiekty dwuwymiarowe i ich przeksztaácenia. Filtracja obrazu rastrowego, techniki obróbki i ich zastosowania. 0HWRG\JHQHUDFMLL]DVWRVRZDQLDWHNVWXU3RMFLHZ]RUXLIDNWXU\)UDNWDOHZJUDILFHNRPSXWHURZHMPHWRG\ generacji i zastosowania. *UDILNDZHNWRURZD3RGVWDZRZHPRGHOHRELHNWyZZHNWRURZ\FK,QWHUSRODFMDMDNRQDU]G]LHX*\ZDQHGR tworzenia obiektów wektorowych. Hierarchia struktur graficznych. Typografia. Graficzny interfejs X*\WNRZQLND *UDILNDWUyMZ\PLDURZD.RQFHSFMHLUHSUH]HQWDFMHRELHNWyZWUyMZ\PLDURZ\FK3U]HNV]WDáFHQLDLJHQHUDFMD obiektów 3D. Eliminacja zasárqlw\fkolqll7hfkqinlirwruhdolvw\f]qhzjhqhudfmlreud]xphwrgdohg]hqld SURPLHQLUD\FDVWLQJLUD\WUDFLQJPHWRGDHQHUJHW\F]QDUDGLRVLW\PDSRZDQLHURGRZLVNDHQYironment mapping). Animacje komputerowe. Zasady i metody tworzenia animacji komputerowych. Cyfrowe wideo. 7ZRU]HQLHDSOLNDFMLUHDOL]XMF\FKWHPDW\DOJRU\WPLF]QHZGRZROQ\PURGRZLVNXM]\NRZ\P (Pascal, VBasic, C++ lub Java ). 1. D. Hearn, M.P. Baker, Grafika mikrokomputerowa: metody i zastosowania, WNT, Warszawa M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990

16 4 8 WPSI 43 SIECI KOMPUTEROWE 2 Sposoby projektowania i budowy stron WWW. Architektura serwera WWW. Architektury serwerów aplikacji. %H]SLHF]HVWZRVLHFL,QWHUQHW )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ PJULQ*(GZDUG&LD PJULQ*$QGU]HM0DMF]DN PR2*5$06=&=(*Ïà2:< Tworzenie zaawansowanych serwisów WWW,.,QWHUDNW\ZQHWHFKQLNLLURGNLSU]HND]XVNU\SW\&*, M]\NL -DYD6FULSW L -6FULSW M]\N -DYD M]\N $63 M]\N 3+3 3U]\NáDG\ NRQVWUXNFML VWURQ ::: z GRVWSHPGRED]GDQ\FK Architektura serwera Kompilacja i NRQILJXURZDQLH VHUZHUD RUD] GRVWRVRZ\ZDQLH MHJR IXQNFMRQDOQRFL GR LQG\ZLGXDOQ\FK Z\PDJD 3U]\NáDG\]DVWRVRZDQLD VHUZHUD $SDFKH,PSOHPHQWDFMH ZLUWXDOQ\FKKRVWyZ Z UDPDFK serwera Apache w prostym i zár*rq\p PRGHOX 5R]V]HU]DQLH PR*OLZRFL VHUZHUD $SDFKH SRSU]H] ZáF]DQLH GRGDWNRZ\FK PRGXáyZ GR REVáXJL SURJUDPyZ Z M]\NDFK 3HUO 3+3 -DYD L SURWRNROH WebDAV. Architektury serwerów aplikacji. Logika prezentacyjna serwlety. Tworzenie stron HTML JavaServerPages. Logika biznesowa -(QWHUSULVH-DYD%HDQV'RVWSGR%' JDBC.=GDOQHZ\ZRá\ZDQLH SURFHGXU]DSRPRFSURWRNRáX62$3 %H]SLHF]HVWZR VLHFL,QWHUQHW =DSRU\ RJQLRZH =DEH]SLHF]HQLH WUDQVPLVML ]D SRPRF V]\IURZDQLD :HU\ILNRZDQLH (UyGHá LQIRUPDFML ]D SRPRF SRGSLVyZ F\IURZ\FK 3URWRNyá URWRNyá bezpiecznych transmisji internetowych SSL. 1. L. Lemay, D. Tyler, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wydanie II, Helion, P. Wainwright, Apache 2.0 dla zaawansowanych, Helion S. Hughes, PHP4. 3RGUF]QLNSURJUDPLVW\, Helion M. Hall, Java Servlet i Java Server Pages, Helion 2002

17 3 5 WPSI 44 METODY NUMERYCZNE 5R]ZL]\ZDQLH UyZQD OLQLRZych i nieliniowych. Liczby ]PLHQQRSU]HFLQNRZH1XPHU\F]QHFDáNRZDQLH,QWHUSRODFMD ZLHORPLDQRZD1XPHU\F]QHUy*QLF]NRZDQLH )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Kszysztof Tabisz 5R]ZL]\ZDQLH UyZQD QLHOLQLRZ\FK 0HWRG\ SU]H] SRáRZLHQLH SU]HG]LDáX 1HZWRQD TXDVL-Newtona, SU]H]LQWHUSRODFMIXQNFMDPLZ\PLHUQ\PLPLHV]DQH Arytmetyka na liczbach zmiennoprzecinkowych. Przedstawienie liczb w komputerach. Nadmiar i niedomiar SU]HGVWDZLHQLD5RG]DMH]DRNUJOH']LDáDQLDQDOLF]EDFK 5yZQDQLD OLQLRZH 0DFLHU]H ZHNWRU\ L VNDODU\ ']LDáDQLD QD PDFLHU]DFK $OJRU\WP\ ]RULHQWRZDQH NROXPQRZRRUD]ZLHUV]RZR0DFLHU]HRNUHORQHGRGDtnio. Metoda eliminacji Gaussa oraz jej warianty, DQDOL]DEáGyZHOLPLQDFML*DXVVD1RUP\ZHNWRUyZLPDFLHU]\8NáDG\RNUHORQHZVSRVyESU]\EOL*RQ\,QWHUSRODFMD ZLHORPLDQRZD 6IRUPXáRZDQLH ]DJDGQLHQLD LQWHUSRODFML L DSURNV\PDFML DSURNV\PDFMD UHGQLRNZDGratowa, aproksymacja jednostajna, wzory interpolacyjne Lagrange'a, Newtona i Hermite'a, interpolacja funkcjami sklejanymi. 1XPHU\F]QHFDáNRZDQLH=PLDQDSU]HG]LDáXFDáNRZDQLD0HWRG\REOLF]DQLDFDáHNSURVWRNWyZWUDSH]yZ Simpsona. metoda Romberga; kwadratury Newtona-&RWHVDSURVWHL]áR*RQHNZDGUDWXU\*DXVVDIXQNFMH wielu zmiennych. 1XPHU\F]QHUy*QLF]NRZDQLH5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQHPHWRGD(XOHUDMHM]ELH*QRüLEáG\LQQH metody jednokrokowe i wielokrokowe, metody Rungego-Kutty, metody ekstrapolacyjno-interpolacyjne, ]DJDGQLHQLDEU]HJRZHPHWRGDVWU]DáyZPHWRG\Uy*QLFRZH 1. G.W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, M. Dryja, J. M. Jankowscy, 3U]HJOGPHWRGLDOJRU\WPyZQXPHU\F]Q\FK, cz. 2, WNT, Warszawa J. M. Jankowscy, 3U]HJOGPHWRGLDOJRU\WPyZQXPHU\F]Q\FK, cz.1, WNT, Warszawa $.LHáEDVLQVNL+6FKZHWOLFNNumeryczna algebra liniowa, Warszawa A. Ralston, :VWSGRDQDOL]\QXPHU\F]QHM, PWN, Warszawa J. Stoer, R. Bulirsch, :VWSGRDQalizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987

18 4 8 WPSI 45 02'(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ 1LHSHZQRüLQLHNRPSOHWQRüLQIRUPDFMLHNRQRPLF]QHMMDNR element ryzyka w procesach decyzyjnych. Funkcje ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK L R ZDUWRFLDFKUR]P\W\FK 0RGHOH dynamiki procesów. Ocena ryzyka. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ P52*5$06=&=(*Ïà2:< 1LHSHZQRüLQLHNRPSOHWQRüLQIRUPDFMLPDNURHNRQRPLF]QHMLPLNURHNRQRPLF]QHMMDNRHOHPHQWU\]\ND w procesach decyzyjnych. 3RGVWDZRZH SRMFLD L RSHUDFMH QD ]ELRUDFK L ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK )XQNFMH ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK LRZDUWRFLach rozmytych. Relacje typu IF 7+(13RGVWDZ\ZQLRVNRZDQLDSU]\EOL*RQHJR Modele dynamiki procesów: Takagi-Sugeno, lingwistyczne. :\EUDQH ]DVWRVRZDQLD Z SURFHVDFKSRGHMPRZDQLD GHF\]MLZ SU]HGVLELRUVWZLH ZJUDFK JLHáGRZ\FK inwestycjach. Ocena ryzyka w procesach decyzyjnych. 1. J. K. George, B. Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall PTR, New Jersey H. Hellendoorn, D. Driankov (eds.), Fuzzy Mode Identification, Springer-Verlag, Heildelberg A. Walaszek-Babiszewska, Fuzzy Modelling in Electronic Studies, Management 3 (83-91), A. Walaszek-Babiszewska, A. Kowal, On Fuzzy Models in Economic Data Anlyses, Management 2, R.R. Yager, D.P. Filev, Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WNT, Warszawa 1995

19 4 8 WPSI 46 :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:(- 2SURFHQWRZDQLH L G\VNRQWRZDQLH 6WUXPLHQLH SLHQLG]\ 5HQW\$QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FK:\FHQDSDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK7HRULDSRUWIHODSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE/RQJLQ5\ELVNLSURI8= OprocentowaniHLG\VNRQWRZDQLHSURVWHVNáDGDQHLFLJáH6WRS\QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH6WRS\ QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH5yZQDQLDUy*QLFRZHLUy*QLF]NRZHWZRU]HQLDNDSLWDáX 6WUXPLHQLHSLHQLG]\ ZDUWRüDNWXDOQDLZDUWRüSU]\V]áDZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX i zmodyfikowana ZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX 5HQW\RNUHVRZHLZLHF]\VWH]JyU\L]GRáX5yZQHSáDWQRFLVWDQGDUGRZRURVQFHLVWDQGDUGRZRPDOHMFH SáDWQRFL $QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FKZSURMHNWDFKLQZHVW\F\MQ\FK 6SáDWDGáXJyZ SODQVSáDW\GáXJELH*F\'áXJLNUyWNRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHSURVWH'áXJLUHGQLR- LGáXJRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHVNáDGDQH)XQGXV]XPRU]HQLRZ\UHVWUXNWXU\]DFMD]DGáX*HQLD $PRUW\]DFMDURGNyZWUZDá\FKDPRUW\]DFMDOLQLRZDOLQLRZRPDOHMFHRGSLV\DPRUW\]DFMD]HVWDáVWRS DPRUW\]DFMDSU]\SLHV]RQDPHWRGDIXQGXV]XXPRU]HQLRZHJR (OHPHQW\ WHRULL Z\FHQ\ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK GOD ZHNVOL ERQyZ VNDUERZ\FK REOLJDFML DNFML Struktura terminowa stóp procentowych. Informacja o wycenie pochodnych instrumentów finansowych kontraktów terminowych i opcji.,qirupdfmdrwhruldfksruwihodsdslhuyzzduwrflrz\fklprghodfku\qnxndslwdárzhjr 1. W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin S.G. Kellison, The Theory of Interest, Irwin Homewood, Boston E. Nowak (red.), Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rach., Finanse, Warszawa A. Weron, R. Weron,,Q*\QLHULDILQDQVRZD, WNT, Warszawa P. Zima, R.L. Brown, Mathematics of Finance, McGraw-Hill Tyerson Ltd., Toronto 1979

20 5 10 WPSI 47 MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA MRGHOHSU]H*\FLDSRGVWDZRZHURG]DMHXEH]SLHF]HVNáDGNL LUH]HUZ\ VNáDGHNZXEH]SLHF]HQLDFKLUHQWDFK*\FLRZ\FK 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta )XQNFMHSU]H*\FLDLSUDZGRSRGRELHVWZDSU]H*\FLD7DEOLFHSU]H*\ZDOQRFLLLFKSDUDPHWU\ 0RGHOHSU]H*\FLDGODQLHSHáQ\FKODW$QDOLW\F]QHSUDZDSU]H*\ZDOQRFL 3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK-MHGQRUD]RZHVNáDGNLQHWWR )XQNFMHNRPXWDF\MQHZUDFKXQNXXEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK 6NáDGNLURF]QHQHWWRLVNáDGNLSáDWQHZSRGRNUHVDFK =DVWRVRZDQLHDSURNV\PDFMLUR]NáDGHPQRUPDOQ\PZUDFKXQNXVNáDGHN 2JyOQ\PRGHOUH]HUZ\VNáDGHN- równanie Thiele`a. 0RGHOSU]H*\ZDOQRFLSDU\RVyE3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HGODSDUZVWDQLHGRSLHUZV]HMLRVWDWQLHM PLHUFLXEH]SLHF]HQLDUHQW\ZGRZLHMLVLHURFHM 3RGVWDZRZH]DOH*QRFLPLG]\VNáDGNDPLZSU]\SDGNX]DáR*HQLDMHGQRVWDMQHMXPLHUDOQRFL 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü-HOHPHQW\WHRULLU\]\NZVSyá]DZRGQLF]F\FK 6NáDGNLZXEH]SLHF]HQLDFK]DOH*Q\FKRGZLHOXSU]\F]\QPLHUWHOQRFL 1. N. Bowers, H.U. Gerber, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois NDáED8EH]SLHF]HQLDQD*\FLH 3. W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny$(:urfádz

21 4 7 WPSI 48 PLANOWANIE '2:,$'&=( Teoria modeli liniowych. Plany ortogonalne. Kwadraty ádflvnlh JUHFNR-áDFLVNLH 'RZLDGF]HQLD F]\QQLNRZH Plany rotatabilne i optymalne. Twierdzenie Kiefera. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrgz) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE5RPDQ=P\ORQ\ Teoria modeli liniowych. Estymacja MNK. Estymacja wariancji. Testowanie hipotez liniowych dla parametrów3u]hg]ldá\xiqrfllholsvrlg\xiqrfl 3ODQ\RUWRJRQDOQHGODMHGQRLZLHORNLHUXQNRZ\FKGRZLDGF]HF]\QQLNRZ\FK.ZDGUDW\áDFLVNLHJUHFNR-áDFLVNLHLRUWRJRQDOQHJUHFNR-áDFLVNLHNZDGUDW\.RQVWUXNFMHZZSODQyZ Estymacja parametrów. Analiza wariancji. 'RZLDGF]HQLDF]\QQLNRZHQDGZyFKLWU]HFKSR]LRPDFK 'RZLDGF]HQLDZJSODQyZXáDPNRZ\FKNRQWUDVW\JHQHUXMFH Plany rotatabilne. Plany D, G, A-optymalne. 7ZLHUG]HQLH.LHIHUDRUyZQRZD*QRFL :LHORPLDQ&]HE\V]HZDDSODQRZDQLHGRZLDGF]H Procedury numerycznego wyznaczania planów optymalnych. 1. -&]HUPLVNL0HWRG\VWDW\VW\F]QHZGRZLDGF]DOQLFWZLHFKHPLF]Q\P 2. V.V. Fedorov, 3ODQRZDQLHGRZLDGF]H, PWN, Warszawa DF]DNTeoria planowania eksperymentu, PWN, Warszawa A. Pazman, Foundations of Optimum Experimental Design, D. Reidel Publ. Comapany, Dordrecht C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982

22 ZAKRES MA7(5,$à8 4 8 WPSI 49 INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ :VSyáF]HVQDG]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D8QLL(XURSHMVNLHMMHM struktury polityczne i gospodarcze. Integracja. Rozwój prawa europejskiego. Programy Unii Europejskiej. Podejmowanie decyzji w europejskich instytucjach. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jodz) 2pk ZALICZENIE NA zal :VSyáF]HVQDG]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D8QLL(XURSHMVNLHMMHMVWUXNWXU\SROLW\F]QHLJRVSRGDUF]H Rozwój prawa europejskiego. *HQH]DNV]WDáWLNRQVHNZencje integracji. Instytucje i programy Unii Europejskiej. =DJDGQLHQLD]ZL]DQH]SRGHMPRZDQLHPGHF\]MLZHXURSHMVNLFKLQVW\WXFMDFK 1. /&LDPDJD(/DWRV]HN.0LFKDáRZVND-*RU\ZRGD/2U]LDN(7HLFKPDQQUnia Europejska, PWN, Warszawa DFKLVND Rozwój prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa I. Popiuk-5\VLVND8QLD(XURSHMVND*HQH]DNV]WDáWLNRQVHNZHQFMHLQWHJUDFML WSiP, Warszawa 1998

23 4 8 WPSI 50 PROMOCJA I REKLAMA Promocja jako element marketingu. Projektowanie skutecznej NDPSDQLL UHNODPRZHM 3URPRFMD VSU]HGD*\ 0DUNHWLQJ EH]SRUHGQL=QDF]HQLHRSDNRZDQLDZSURPRFMLSURGXNWyw. Marchandising. Public relations. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal Promocja jako element marketingu. Definicja promocji. Etapy budowy skutecznej komunikacji. 8ZDUXQNRZDQLDGHF\]MLSURPRF\MQ\FKSU]HGVLELRUVWZ3URPRWLRQPL[ Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej. Definicja reklamy i jej rodzaje. Etapy budowy kampanii reklamowej. 3URPRFMD VSU]HGD*\,VWRWD FHOH ZDG\ L ]DOHW\ SURPRFML VSU]HGD*\ *áyzqh GHF\]MH Z ]DU]G]DQLX SURPRFMVSU]HGD*\ 0DUNHWLQJEH]SRUHGQL6SU]HGD*RVRELVWDLMHM]DVWRVRZDQLH3URFHGXUDSURIHVMRQDOQHJRSU]\JRWRZDQLDVL GRVSU]HGD*\RVRELVWHM7\S\NOLHQWyZ3RGVWDZ\VSU]HGDZFyZDNZL]\WRUyZ Znaczenie opakowania ZVSU]HGD*\SURGXNWyZ0DUFKDQGLVLQJMDNRV]WXNDDUDQ*DFMLZQWU]VNOHSRZ\FK 5RODLPLHMVFHPDUFKDQGLVLQJXQDWHNLQQ\FKG]LDáDSURPRF\MQ\FK 3XEOLFUHODWLRQVLMHJR]QDF]HQLH1DU]G]LDWHFKQLNLWZRU]HQLHOLVW\NRQWUROQHM35SXEOLFUHODWLRQV 1. J. Kall, Reklama, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing, Warszawa P. Kotler, Marketing, Warszawa U]\E\áRZVNL07RNDUVNL6+DUWOH\$5RJHUMarketing, Warszawa 5. A. Sznajder, Sztuka promocji, Warszawa 6..5:VDOKlon-marketing, Gdynia

24 4 8 WPSI 51 PODSTAWY MARKETINGU Ewolucja rynku. Ogólna koncepcja marketingu. Zachowania NRQVXPHQWyZ QD U\QNX $QDOL]D U\QNX SU]HGVLELRUVWZ Etapy SURZDG]HQLD EDGD PDUNHWLQJRZ\FK %XGRZDQLH strategii marketingowych. Mieszanka marketingowa. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIA NA zal dr Iwona Lubimow-%XU]\VND (ZROXFMDU\QNXRUD]SU]\F]\Q\UR]SRZV]HFKQLDQLDVLPDUNHWLQJX 2JyOQDNRQFHSFMDPDUNHWLQJXMHJRSRG]LDá =DFKRZDQLDNRQVXPHQWyZQDU\QNX=DGRZROHQLHNOLHQW8ZDUXQNRZDQLDZHZQWU]QHSURFHVX]DNXSX 'HWHUPLQDQW\ HNRQRPLF]QH :Sá\Z F]\QQLNyZ VRFMRORgicznych i kulturowych. Etapy procesu dokonywania zakupów. $QDOL]DU\QNXSU]HGVLELRUVWZL]DFKRZDNOLHQWyZLQVW\WXFMRQDOQ\FK6\VWHPLQIRUPDFMLPDUNHWLQJRZHM (WDS\SURZDG]HQLDEDGDPDUNHWLQJRZ\FK$QDOL]DZ\QLNyZ6HJPHQWDFMDU\QNX Budowanie strategilpdunhwlqjrz\fk0lhv]dqndpdunhwlqjrzd3urgxnwzxmflxpdunhwlqjrz\p8váxjd marka, opakowanie, cena, promocja i dystrybucja. Istota i struktura planu marketingowego 1. Altkorn, Marketing, P. Davis, Marketing w praktyce 3. L. Garbarski, J. Rutkowski, Marketing, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing-MDNWRVLUREL":URFáDZ 5. P. Kotler, Marketing, Warszawa Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe 7. T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach 8. Wrzosek, Badanie LNV]WDáWRZDQLHU\QNX

25 5 9 WPSI 52 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM =DU]G]DQLH VWUDWHJLF]QH FKDUDNWHU\VW\F]QH GOD Uy*Q\FK NXOWXU 7\S\ PHQHG*HUyZ.LHURZDQLHOXG(PL )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*Janina Stankiewicz 8V\WXRZDQLHVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLDZUR]ZRMXP\OLWHRUHW\F]QHMRUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD 1XUWSV\FKRVRFMRORJLF]Q\,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD0HWRG\WHFKQLNL QDU]G]LD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM.XOWXUD Z\EUDQ\FK VSRáHF]HVWZ D NXOWXUD RUJDQL]DF\MQD ZRUJDQL]DFMDFK5RODNXOWXU\RUJDQL]DF\MQHMZNV]WDáWRZDQLXVXNFHVXSU]HGVLELRUVWZD =DU]G]DQLHVWUDWHJLF]QHFKDUDNWHU\VW\F]QHGODNXOWXUVWDELOQHMUHDNW\Znej, antycypacyjnej, eksploracyjnej i kreatywnej. Strategie zmian kultury organizacyjnej..lhurzdqlhoxg(pl7\s\phqhg*huyz.rqfhsfmhnlhurzdqld *UXS\ SUDFRZQLF]H D UHDOL]DFMD ]DGD &]\QQLNL ZDUXQNXMFH LQWHJUDFM JUXS\ SUDFRZQLF]HM =DVDG\ tworzenia ]HVSRáyZSUDFRZQLF]\FK =DU]G]DQLHNRQIOLNWHPRUJDQL]DF\MQ\P'HF\]MHZSUDF\PHQHG*HUDSV\FKRVSRáHF]QHDVSHNW\ 1. D. Dana, 5R]ZL]\ZDQLHNRQIOLNWyZ Warszawa B. Kubacki, Z. Lachowicz, T. Listwan, =HVSyáSUDFRZQLF]\MDNRSRGPLRWLobiekt kierowania w organizacji gospodarczej,:urfádz 3. D.W. Steward (red.), 3UDNW\NDNLHURZDQLD-DNNLHURZDüVRELQQ\PLLILUP, Warszawa J. Stankiewicz, Socjologia organizacji, Zielona Góra J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1998

26 5 9 WPSI ,.2:$1,(6, :%,=1(6,( 3URFHV NRPXQLNRZDQLD VL MHJR NRPSRQHQW\ PRGHOH.RPXQLNRZDQLH VL ZHUEDOQH 6áXFKDQLH 6NXWHF]QH mówihqlh.rpxqlnrzdqlhvlqlhzhuedoqh%dulhu\ )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*Janina Stankiewicz =QDF]HQLH NRPXQLNRZDQLD VL Z ]DU]G]DQLX OXG(PL Z RUJDQL]DFML 3URFHV NRPXQLNRZDQLD VL MHJR komponenty, modele..rpxqlnrzdqlhvlzhuedoqh8zduxqnrzdqlddnw\zqhjrlvnxwhf]qhjrnrpxqlnrzdqldvl6áxfkdqlh W\S\]DVDG\ZDUXQNLHIHNW\ZQHJRVáXFKDQLD6NXWHF]QHPyZLHQLH KomunikowanLHVLQLHZHUEDOQHIRUP\.RPXQLNRZDQLHVLSLVHPQH.RPXQLNRZDQLHVLSXEOLF]QH %DULHU\ZDUXQNXMFHVNXWHF]QHNRPXQLNRZDQLHVLW\S\VSRVRE\SU]H]Z\FL*DQLD :\PLDU\NRPXQLNRZDQLDVLZRUJDQL]DFML:DUXQNRZDQLD6WUXNWXU\LÄVLHFL NRPXQLNRZDQLDVL. 1. M. Argyle, 3V\FKRORJLDVWRVXQNyZPLG]\OXG]NLFK, Warszawa A.J. Bierach, Komunikacja niewerbalna, Warszawa J. Stankiewicz,.RPXQLNRZDQLHVLZRUJDQL]DFML:URFáDZ 4. E. Thiel,0RZDFLDáD:URFáDZ

27 5 10 WPSI 54 32'67$:<2&+521<52'2:,6.$ URGRZLVNR L HNRORJLD 3RGVWDZ\ SUDZQH RFKURQ\ URGRZLVND Z 3ROVFH (NRV\VWHP 3UHVMD DWQURSRJHQLF]QD 3U]HJOG SUREOHPyZ HNRORJLF]Q\FK =DVRE\ Uodowiska SU]\URGQLF]HJR3ROLW\NDRFKURQ\URGRZLVND )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 1pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDELQ*0DJGDOHQD*UDF]\N PROGRAM SZCZ(*Ïà2:< URGRZLVNRLHNRORJLD 3RGVWDZ\SUDZQHRFKURQ\URGRZLVNDZ3ROVFH (NRV\VWHP3UHVMDDWQURSRJHQLF]QD3U]HJOGSUREOHPyZHNRORJLF]Q\FK $QDOL]DZVSyá]DOH*QRFLHNRQRPLF]QR-ekologicznych..U\WHULDL]DVDG\ZáDFLZHJRZ\NRU]\VWDQLD]DVREów. :LHORIXQNF\MQRü]DVREyZURGRZLVNDSU]\URGQLF]HJR 3ROLW\ND RFKURQ\ URGRZLVND 6WUDWHJLH SROLW\NL RFKURQ\ URGRZLVND,QVWUXPHQW\ SROLW\NL RFKURQ\ URGRZLVND )LQDQVRZDQLHRFKURQ\URGRZLVND.RQFHSFMDWUZDáHJRUR]ZRMX :VSyáSUDFDPLG]\QDURGRZDZG]LHG]LQLHRFKURQ\URGRZLVND 1. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, (red.), (NRQRPLDURGRZLVNDL]DVREyZQDWXUDOQ\FK, Krupski i S-ka, Warszawa R]áRZVNLDroga do ekorozwoju, PWN, Warszawa R]áRZVNLEkorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa Z.M. Karaczun, L.G. Indeka, 2FKURQDURGRZLVND, Aries, Warszawa M. Nowicki, Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W.A. Grzegorczyk, Warszawa * 3HV]NR 7 )\OLF] UHG rodowisko - VSRáHF]HVWZR - JRVSRGDUND :\EyU SU]HNáDGm ] OLWHUDWXU\ anglosaskiej (XURSHMVNLH 6WRZDU]\V]HQLH (NRQRPLVWyZ URGRZLVND L =DVREyZ 1DWXUDOQ\FK - 2GG]LDá Polski, Kraków B. Prandecka (red.),,qwhug\vf\solqduqhsrgvwdz\rfkurq\urgrzlvndsu]\urgqlf]hjr.rpshqglxpgr nauczania i studiowania, 2VVROLQHXP:URFáDZ 8. J.T. Winpenny, :DUWRüURGRZLVND0HWRG\Z\FHQ\HNRQRPLF]QHM PWE, Warszawa $:REkonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995

28 5 9 WPSI 55 32'67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ +LVWRULD LGHL ]DU]G]DQLD L HZROXFMD SRJOGyZ 5ROD ]DU]G]DQLD Z JRVSRGDUFH U\QNRZHM.XOWXUD RUJDQL]DFML 6WUXNWXU\ G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM 7HFKQLNL organizatorskie. )250$=$- û :<.à$' godz) 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ mgr Waldemar Pierzchlewski +LVWRULDLGHL]DU]G]DQLDLHZROXFMDSRJOGyZZHGáXJV]NRá\]DFKRZDNODV\NyZ]DU]G]DQLDRUD]V]NRá\ matematycznej..rqfhsfmdsrgvwdz]du]g]dqldmdnrurod]du]g]dqldzjrvsrgdufhu\qnrzhm.xowxudrujdql]dfml3rmhflhnxowxu\mhmvnádgqlnlrud]ixqnfmhnxowxu\lzsá\zqd]du]g]dqlhrujdql]dfm Istota decyzji i podejmowanie decyzji w organizacji. 6WUXNWXU\G]LDáDOQRFLJRVSRGDUF]HM Techniki organizatorskie. Klasyfikacja metod i technik organizatorskich, analiza ABC, wykresy Gantta, technika CPM. 1. M. Pomorska, 3RGVWDZ\RUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD, Difin, Warszawa $&]HUPLVNL0&]HUVND%1RJDOVNL=DU]G]DQLHRUJDQL]DFMDPL3R]NDO7RUX 3. P. Robbins, D. DeCenzo, 3RGVWDZ\]DU]G]DQLD, PWE, Warszawa J. Brilman, 1RZRF]HVQHNRQFHSFMHLPHWRG\]DU]G]DQLD, PWE, Warszawa H. Steiman, G. Schreyogg, =DU]G]DQLH3:U:URFáDZ 6. Z. Martyniak, 1RZHPHWRG\RUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD, AE, Kraków 1998

29 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE 63(&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ 352*5$0<35=('0,27Ï:63(&-$/,=8-&<&+ DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA 63(&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ OPSE RERZL]NRZHSU]HGPLRW\GODVSHFMDOQRFLHNRQRPHWULDPHQHG*HUVND WPSE SU]HGPLRW\GRZ\ERUXGODVSHFMDOQRFLHNRQRPHWULDPHQHG*HUVND

30 3 5 OPEM 32 :<&(1$:$572&,35=('6, %,2567:$ :\FHQD ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD :DUWRü PDMWNRZD GRFKRGRZD5RG]DMHPHWRGZ\FHQ\SU]HGVLELRUVWZD.DSLWDá\ ZáDVQH L REFH Z Z\FHQLH 2SW\PDOL]DFMD VWUXNWXU\ NDSLWDáX ZSU]HGVLELRUVWZLH3RZLNV]DQLHZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE0LHF]\VáDZ'XGHNSURI8= PROGRAM SZCZEGÓà2:< 3RMFLHLZ\FHQDZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD=DáR*HQLDIXQNFMHLFHOHZ\FHQ\ZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD :DUWRüPDMWNRZDLGRFKRGRZD 0HWRG\ Z\FHQ\ ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 0HWRG\ Z\FHQ\ PDMWNX SU]HGVLELRUVWZD 0HWRG\ Z\FHQ\ NVLJRZHMSU]HGVLELRUVWZDMetody wyceny odtworzeniowej. Metody wyceny likwidacyjnej. Metody wyceny GRFKRGRZHM SU]HGVLELRUVWZD :\FHQD PHWRG '&) Metoda rynkowa C/Z. Inne metody wyceny SU]HGVLELRUVWZDMetody niemiecko-szwajcarska i anglosaska..dslwdá\ ZáDVQH L REFH Z Z\FHQLH SU]HGVLELRUVWZD :DUWRü U\QNRZD NDSLWDáyZ.RV]W NDSLWDáX ZSU]HGVLELRUVWZLHModel wyceny CAPM. 6WUXNWXUDNDSLWDáXDZDUWRüSU]HGVLELRUVWZD0RGHO0RGLJOLDQLHJR0LOOHUD 2SW\PDOL]DFMDVWUXNWXU\NDSLWDáXZSU]HGVLELRUVWZLH 3RZLNV]DQLH ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 7UDG\F\MQH PHWRG\ SRZLNV]DQLD ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 3RZLNV]DQLHZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZDPHWRG(9$ 1. E.F. Brigham, L.C. Gapenski, =DU]G]DQLHILQDQVDPL, PWE, Warszawa *DMGND(:DOLVND =DU]G]DQLHILQDQVRZHWHRULDLSUDNW\N t. l i 2, FRR, Warszawa R.A. Brealey, S.C. Myers, 3RGVWDZ\ILQDQVyZSU]HGVLELRUVWZ t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1999

31 3 5 OPEM 33 PROCESY STOCHASTYCZNE 'HILQLFMD L SU]\NáDG\ SURFHVyZ VWRFKDVW\F]Q\FK 3URFHV 3RLVVRQD -HGQRURGQH ádfxfk\ 0DUNRZD :DUXQNRZH ZDUWRFLRF]HNLZDQH0DUW\QJDá\3URFHV*DXVVDL:LHQHUD )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ 'HILQLFMDLSU]\NáDG\SURFHVyZVWRFKDVW\F]Q\FKURzNáDG\VNRF]HQLHZ\PLDURZHLSDUDPHWU\SRMcie trajektorii procesu. 3URFHV3RLVVRQDMDNRPRGHOPDWHPDW\F]Q\OLF]E\]JáoV]HNRQVWUXNFMDEH]SRUHGQLDSURFHVX3RLssona, ZáaVQRFL,QIRUPDFMDRZLHORZ\PLDURZ\PSURFHVLH3RLssona. Czysty proces urodzin, procesy urodzin LPLHUFL -HGQRURGQHáDFXFK\0DUNRZDZDUXQHN0DUNRZDNODV\ILNDFMDVWDQyZEáG]HQLHORVRZHZIR, IR 2 i w IR 6WDFMRQDUQRüLHUJRG\F]QRüáDFXFKD 3 :DUXQNRZH ZDUWRFL RF]HNLZDQH SRGVWDZRZH ZáDVQoFL 0DUW\QJDá\ ] F]DVHP FLJá\P PRPHQW\ zatrzymaqld7zlhug]hqlhr]elh*qrflpduw\qjaáyz Twierdzenie o liniowej regresji dla procesu gaussowskiego. Proces Wienera, podvwdzrzh ZáDVQRFL bezpouhgqldnrqvwuxnfmdsurfhvx:lhqhudlqirupdfmdrz]orze Ito J. Jakubowski, R. Sztencel, :VWSGRWHRULLSUDZGRSoGRELHVWZD SCRIPT, Warszawa 2000 Wentzel, :\NáDG\]WHRULLSURFHVyZVWRFKDVW\Fznych 3. R.M. Dudley, Real Analysis and Probability, Wadsworth&Brooks/Cole, 1989

32 3 6 OPEM 34 SZEREGI CZASOWE Szeregi stacjonarne i niestacjonarne, autokorelacja, predykcja i estymacja w modelach szeregów czasowych. Elementy teorii przestrzeni Hilberta. Stacjonarne procesy ARMA. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN ZALICZENIE NA 2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta Szeregi stacjonarne i niestacjonarne, autokorelacja, predykcja i estymacja w modelach szeregów czasowych. 3RMFLHV]HUHJXF]DVRZHJR3U]\NáDG\]DVWRVRZDQLDV]HUHJyZF]DVRZ\FKZ finansach. 6WDFMRQDUQRüV]HUHJXDXWRNRZDULDQFMDSURFHVyZVWDFMRQDUQ\FK Estymacja trendu i komponentów sezonowych w szeregach czasowych - regresja liniowa i nieliniowa (OHPHQW\ WHRULL SU]HVWU]HQL +LOEHUWD =ELH*QRü UHGQLRNZDGUDWRZD 3URMHNFMH :DUXQNRZD ZDUWRü oczekiwana i najlepsza predykcja liniowa w L 2. 6WDFMRQDUQHSURFHV\$50$3URFHVUHGQLHMUXFKRPHM$XWRNRZDULDQFMD0HWRG\Z\JáDG]DQLDV]HUHJyZ czasowych - zastosowanie w prognozowaniu cen. Prognozowanie i estymacja procesów ARMA. Prognozowanie procesów ARIMA. 1. P. Brockwell, R. Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer, G.E.P. Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa 3. ==LHOLVNLWybrane zagadnienia z ekonometrii3ro6]f]hflvnd6]f]hflq 4. G. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995

33 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 3 6 OPEM 35 %$1.2:2û,8%(=3,(&=(1,$ Struktura i funkcje stopy procentowej. Procent prosty LVNáDGDQ\6WRSDQRPLQDOQDLHfektywna. Kredyty. Analiza kondycji finansowej banku. Kalkulacje ubezpieczeniowe. 0HWRG\]ZL]DQH]SDUDPHWUDPLXEH]SLHF]H :<.à$'jrg] 4pk EGZAMIN StruktXUDLIXQNFMHVWRS\SURFHQWRZHM3URFHQWSURVW\LVNáDGDQ\MDNRPQR*QLNZDUWRFLSLHQLG]D Stopa nominalna i efektywna. '\VNRQWRSURVWHLVNáDGDQHRUD]MHJR]DVWRVRZDQLH $QDOL]DUHQWRZQRFLRSHUDFMLQDU\QNXPLG]\EDQNRZ\P2SHUDFMHNUyWNRWHUPLQRZHLGáugoterminowe. Kredyty. Analiza kondycji finansowej banku. $QDOLW\F]QHZVND(QLNLHNRQRPLF]QR i techniczno ubezpieczeniowe. 5DFKXQHN SUDZGRSRGRELHVWZD MDNR SRGVWDZD NDONXODFML XEH]SLHF]HQLRZ\FK.DONXODFMH ZXEH]SLHF]HQLDFKPDMWNRZ\FKLUHDVHNXUDFML 6WDW\VW\F]QHPHWRG\Z\]QDF]DQLDVNáDGNLQHWWRLEXGRZDWDU\I 0HWRG\ Z\]QDF]DQLD VNáDGHN Z XEH]SLHF]HQLDFK QD *\FLH 7HFKQLF]QD VWRSD RSURFHQWRZDQLD UH]HUZ LZ\VRNRFLVNáDGHNLZLDGF]HZXEH]SLHF]HQLDFKGáXJRWHUPLQRZ\FK Metody analizy portfela grupow\fkxeh]slhf]hqd*\flh 0HWRG\SU]HFLZG]LDáDQLDXMHPQ\PZSá\ZRPLQIODFMLQDXEH]SLHF]HQLD 0HWRG\HNRQRPHWU\F]QHZG]LHG]LQLHXEH]SLHF]HPDMWNRZ\FK 1. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Zürich S.N. Neftci, An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press, San Diego 1996

34 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 4 7 OPEM 36 5<1.,.$3,7$à2:( Teoria stopy procentowej. Estymacja ryzyka i stopy zwrotu ]DNW\ZyZRVWDá\PGRFKRG]LH=DU]G]DQLHU\]\NLHPVWRS\ SURFHQWRZHM 5yZQRZDJD U\QNX NDSLWDáRZHJR L WHRULD SRUWIHORZDZZDUXQNDFKQLHSHZQRFL :<.à$'jrg] 4pk EGZAMIN GUKDE0LHF]\VáDZ'XGek, prof. UZ Teoria stopy procentowej. (VW\PDFMDU\]\NDLVWRS\]ZURWX]DNW\ZyZRVWDá\PGRFKRG]LH =DU]G]DQLHU\]\NLHPVWRS\SURFHQWRZHM,QVWUXPHQW\SRFKRGQHU\QNyZILQDQVRZ\FKLU\QNyZNDSLWDáRZ\FK Równowaga r\qnxndslwdárzhjrlwhruldsruwihorzdzzduxqndfkqlhshzqrfl)xqnfmrqrzdqlhu\qnyz NDSLWDáRZ\FKZDUXQNDFKDV\PHWU\F]QHMLQIRUPDFML Mikropodstawy emisji akcji i innych instrumentów rynkowych. 1. P. Bernstein, A. Damoderen, =DU]G]DQLHLnwestycjami, Liber, Warszawa :%LH5\QHNSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK, Difin, Warszawa A. Black, Ph. Wright, :SRV]XNLZDQLXZDUWRFLGODDNFMRQDULXV]\, DW ABC, Warszawa R.A. Brealey, S.C. Myers, 3RGVWDZ\ILQDQVyZSU]HGVLELRUVWZ t. 1 i 2, Warszawa M. Daniluk, 5\QHN NDSLWDáRZ\ 3DSLHU\ ZDUWRFLRZH RSHUDFMH JLHáGRZH VWUDWHJLH inwestowania, DW Bellona, Warszawa : 'ELVN Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa E.J. Elton, M.J. Grubber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów ZDUWRFLRZ\FK, WIG PRES, Warszawa 1998

35 4 7 OPEM 37 DYNAMIKA PROCESÓW GOSPODARCZYCH =PLHQQRü ZVND(QLNyZ HNRQRPLF]Q\FK Z IXQNFji czasu. Metody deterministyczne i statystyczne opisu dynamiki procesów. Metody badania koniunktury gospodarczej i cykli JLHáGRZ\FK3URJQR]\GáXJRWHUPLQRZHLNUyWNRWHUPLQRZH )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ =PLHQQRüZVND(QLNyZHNRQRPLF]Q\FKZIXQNFMLF]DVXMDNRFHFKDFKDUDNWHU\]XMFDSURFHV\PDNUR i mikro ekonomiczne. Metody deterministyczne i statystyczne opisu dynamiki procesów. Systematyka modeli i metod w badaniu systemów dynamicznych. 0HWRG\EDGDQLDNRQLXQNWXU\JRVSRGDUF]HMLF\NOLJLHáGRZ\FK 3URJQR]\GáXJRWHUPLQRZHLNUyWNRWHUPLQRZH Zastosowanie oprogramowania profesjonalnego do analizy i prognozy wybranych zjawisk ekonomicznych. 1. T. Amemiya, Advanced Econometrics, Harvard University Press, Harvard R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-3R]QD 3. A.C. Harvey, The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan, Oxford A. Welfe, Ekonometria. Metody i zastosowanie, PWE, Warszawa 1995

36 4 7 WPEM 38 MODELOWANIE MATEMATYCZNE Modele i modelowanie matematyczne. Typy modelowania. 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\Uy*Q\FKV\VWHPyZ0RGHORZDQLH wzrostu i relaksacji oraz systemów kompleksowych. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ prof. dr hab. :RMFLHFK2NUDVLVNL 0RGHOHPDWHPDW\F]QHLPRGHORZDQLHPDWHPDW\F]QH3U]\NáDGSURFHVXPRGHORZDQLDPDWHPDW\F]QHJR Modelowanie i jego rodzaje: eksperymentalne i symulacyjne, optymalizacyjne, probabilistyczne, 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\G\VNUHWQ\FKV\VWHPyZG\QDPLF]Q\FKUyZQDUy*QLF]NRZ\FK]Z\F]DMQ\FK i ich systemów. 0RGHORZDQLHZ]URVWXLUHODNVDFMLXNáDGRILDUD-GUDSLH*QLNZ]URVWHNRQRPLF]Q\PRGHOZDONL Modelowanie prostych systemów kompleksowych (oscyldwru\vsu]*rqhu\wp\elrorjlf]qhelixundfmh RUD]]áR*RQ\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKGUJDQLDNU\V]WDáyZWU]VLHQLD]LHPL 4. W.I. Arnold, 5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQH, PWN, Warszawa A. Friedman, Mathematics in Industrial Problems, Springer-Verlag, New York 1989, 1990, A. Tayler, Mathematical Models in Applied Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1986

37 5 9 WPEM 39 :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:(- ZAKRES MATERI$à8 2SURFHQWRZDQLH L G\VNRQWRZDQLH 6WUXPLHQLH SLHQLG]\ 5HQW\$QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FK:\FHQDSDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK7HRULDSRUWIHODSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE/RQJLQ5\ELVNLSURI8= 2SURFHQWRZDQLHLG\VNRQWRZDQLHSURVWHVNáDGDQHLFLJáH6WRS\QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH6WRS\ QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH5yZQDQLDUy*QLFRZHLUy*QLF]NRZHWZRU]HQLDNDSLWDáX 6WUXPLHQLHSLHQLG]\ ZDUWRüDNWXDOQDLZDUWRüSU]\V]áDZHZQWU]QDVWRSD]ZURWXL]PRG\ILNRZDQD ZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX 5HQW\RNUHVRZHLZLHF]\VWH]JyU\L]GRáX5yZQHSáDWQRFLVWDQGDUGRZRURVQFHLVWDQGDUGRZRPDOHMFH SáDWQRFL $QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FKZSURMHNWDFKLQZHVW\F\MQ\FK 6SáDWDGáXJyZ SODQVSáDW\GáXJELH*F\'áXJLNUyWNRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHSURVWH'áXJLUHGQLR- LGáXJRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHVNáDGDQH)XQGXV]XPRU]HQLRZ\UHVWUXNWXU\]DFMD]DGáX*HQLD $PRUW\]DFMDURGNyZWUZDá\FKDPRUW\]DFMDOLQLRZDOLQLRZRPDOHMFHRGSLV\DPRUW\]DFMD]HVWDáVWRS DPRUW\]DFMDSU]\SLHV]RQDPHWRGDIXQGXV]XXPRU]HQLRZHJR (OHPHQW\ WHRULL Z\FHQ\ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK GOa weksli, bonów skarbowych, obligacji, akcji). Struktura terminowa stóp procentowych. Informacja o wycenie pochodnych instrumentów finansowych kontraktów terminowych i opcji.,qirupdfmdrwhruldfksruwihodsdslhuyzzduwrflrz\fklprghodfku\qnxndslwdárwego. 8. W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin S.G. Kellison, The Theory of Interest, Irwin Homewood, Boston E. Nowak (red.), Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rach., Finanse, Warszawa A. Weron, R. Weron,,Q*\QLHULDILQDQVRZD, WNT, Warszawa P. Zima, R.L. Brown, Mathematics of Finance, McGraw-Hill Tyerson Ltd., Toronto 1979

38 5 10 WPEM 40 MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA MRGHOHSU]H*\FLDSRGVWDZRZHURG]DMHXEH]SLHF]HVNáDGNL LUH]HUZ\ VNáDGHNZXEH]SLHF]HQLDFKLUHQWDFK*\FLRZ\FK 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN Z$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta )XQNFMHSU]H*\FLDLSUDZGRSRGRELHVWZDSU]H*\FLD7DEOLFHSU]H*\ZDOQRFLLLFKSDUDPHWU\ 0RGHOHSU]H*\FLDGODQLHSHáQ\FKODW$QDOLW\F]QHSUDZDSU]H*\ZDOQRFL PoGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK-MHGQRUD]RZHVNáDGNLQHWWR )XQNFMHNRPXWDF\MQHZUDFKXQNXXEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK 6NáDGNLURF]QHQHWWRLVNáDGNLSáDWQHZSRGRNUHVDFK =DVWRVRZDQLHDSURNV\PDFMLUR]NáDGHPQRUPDOQ\PZUDFKXQNXVNáDGHN Ogóln\PRGHOUH]HUZ\VNáDGHN- równanie Thiele`a. 0RGHOSU]H*\ZDOQRFLSDU\RVyE3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HGODSDUZVWDQLHGRSLHUZV]HMLRVWDWQLHM PLHUFLXEH]SLHF]HQLDUHQW\ZGRZLHMLVLHURFHM 3RGVWDZRZH]DOH*QRFLPLG]\VNáDGNDPLZSU]\SDGNX]DáR*HQLDMHGQRVWDMQHMXPLHUDOQRFL 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü-HOHPHQW\WHRULLU\]\NZVSyá]DZRGQLF]F\FK 6NáDGNLZXEH]SLHF]HQLDFK]DOH*Q\FKRGZLHOXSU]\F]\QPLHUWHOQRFL 4. N. Bowers, H.U. Gerber, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois NDáED8EH]SLHF]HQLDQD*\FLH 6. W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny$(:urfádz

39 5 9 WPEM 41 ZAK5(60$7(5,$à8 GRAFIKA KOMPUTEROWA Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Grafika rastrowa. AlgorytP\ JHQHUDFML HOHPHQWyZ REUD]X 3RMFLH Z]RUX i faktury. Fraktale w grafice komputerowej. Grafika trójwymiarowa. Animacje komputerowe. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GU6áDZRPLU1LNLHO :SURZDG]HQLHGRJUDILNLNRPSXWHURZHM8U]G]HQLDZHMFLDLZ\MFLDVWRVRZane w grafice komputerowej. Podstawowe modele obrazu cyfrowego, modele reprezentacji barw oraz formaty zapisu obrazu. *UDILNDUDVWURZD3RGVWDZRZHHOHPHQW\VNáDGRZHREUD]XUDVWURZHJRSRMFLHSLNVODUR]G]LHOF]RFLREUD]X 0LDU\ ]ZL]DQH ] REUD]HP UDVWURZ\P $OJRU\tmy generacji elementów obrazu. Rastrowe obiekty dwuwymiarowe i ich przeksztaácenia. Filtracja obrazu rastrowego, techniki obróbki i ich zastosowania. 0HWRG\JHQHUDFMLL]DVWRVRZDQLDWHNVWXU3RMFLHZ]RUXLIDNWXU\)UDNWDOHZJUDILFHNRPSXWHURZHMPHWRG\ generacji i zastosowania. *UDILNDZHNWRURZD3RGVWDZRZHPRGHOHRELHNWyZZHNWRURZ\FK,QWHUSRODFMDMDNRQDU]G]LHX*\ZDQHGR tworzenia obiektów wektorowych. Hierarchia struktur graficznych. Typografia. Graficzny interfejs X*\WNRZQLND Grafika trójwymiarowa. Koncepcje i reprezenwdfmhrelhnwyzwuymz\pldurz\fk3u]hnv]wdáfhqldljhqhudfmd RELHNWyZ'(OLPLQDFMD]DVáRQLW\FKOLQLL7HFKQiNLIRWRUHDOLVW\F]QHZJHQHUDFMLREUD]XPHWRGDOHG]HQLD SURPLHQLUD\FDVWLQJLUD\WUDFLQJPHWRGDHQHUJHW\F]QDUDGLRVLW\PDSRZDQLHURGRZLVka (environment mapping). Animacje komputerowe. Zasady i metody tworzenia animacji komputerowych. Cyfrowe wideo. 7ZRU]HQLHDSOLNDFMLUHDOL]XMF\FKWHPDW\DOJRU\WPLF]QHZGRZROQ\PURGRZLVNXM]\NRZ\P (Pascal, VBasic, C++ lub Java ). 3. D. Hearn, M.P. Baker, Grafika mikrokomputerowa: metody i zastosowania, WNT, Warszawa M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990

40 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 5 10 WPEM 42 PODSTAWY MARKETINGU Ewolucja rynku. Ogólna koncepcja marketingu. Zachowania NRQVXPHQWyZ QD U\QNX $QDOL]D U\QNX SU]HGVLELRUVWZ (WDS\ SURZDG]HQLD EDGD PDUNHWLQJRZ\FK %XGRZDQLH strategii marketingowych. Mieszanka marketingowa. :<.à$'jrgz) 2pk ZALICZENIE NA zal dr Iwona Lubimow-%XU]\VND (ZROXFMDU\QNXRUD]SU]\F]\Q\UR]SRZV]HFKQLDQLDVLPDUNHWLQJX 2JyOQDNRQFHSFMDPDUNHWLQJXMHJRSRG]LDá Zachowania konsumhqwyzqdu\qnx=dgrzrohqlhnolhqw8zduxqnrzdqldzhzqwu]qhsurfhvx]dnxsx 'HWHUPLQDQW\ HNRQRPLF]QH :Sá\Z F]\QQLNyZ VRFMRORJLF]Q\FK L NXOWXURZ\FK (WDS\ SURFHVX dokonywania zakupów. $QDOL]DU\QNXSU]HGVLELRUVWZL]DFKRZDNOLHQWyZLQVW\WXFMRQDOQ\FK6\stem informacji marketingowej. (WDS\SURZDG]HQLDEDGDPDUNHWLQJRZ\FK$QDOL]DZ\QLNyZ6HJPHQWDFMDU\QNX %XGRZDQLHVWUDWHJLLPDUNHWLQJRZ\FK0LHV]DQNDPDUNHWLQJRZD3URGXNWZXMFLXPDUNHWLQJRZ\P8VáXJD marka, opakowanie, cena, promocja i dystrybucja. Istota i struktura planu marketingowego 9. Altkorn, Marketing, P. Davis, Marketing w praktyce 11. L. Garbarski, J. Rutkowski, Marketing, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing-MDNWRVLUREL":URFáDZ 13. P. Kotler, Marketing, Warszawa Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe 15. T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach 16. Wrzosek,%DGDQLHLNV]WDáWRZDQLHU\QNX

41 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 5 9 WPEM 43 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM =DU]G]DQLH VWUDWHJLF]QH FKDUDNWHU\VW\F]QH GOD Uy*Q\FK NXOWXU 7\S\ PHQHG*HUyZ.LHURZDQLHOXG(PL :<.à$' (30 godz) 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*-DQLQD6WDQNLHZLF] 8V\WXRZDQLHVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLDZUR]ZRMXP\OLWHRUHW\F]QHMRUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD NXUWSV\FKRVRFMRORJLF]Q\,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD0HWRG\WHFKQLNL QDU]G]LD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM.XOWXUD Z\EUDQ\FK VSRáHF]HVWZ D NXOWXUD RUJDQL]DF\MQD w organizacjach. Rola kultury organizacymqhmznv]wdáwrzdqlxvxnfhvxsu]hgvlelruvwzd =DU]G]DQLHVWUDWHJLF]QHFKDUDNWHU\VW\F]QHGODNXOWXUVWDELOQHMUHDNW\ZQHMDQW\F\SDF\MQHMHNVSORUDF\MQHM i kreatywnej. Strategie zmian kultury organizacyjnej..lhurzdqlhoxg(pl7\s\phqhg*huyz.rqfhsfmh kierowania. *UXS\ SUDFRZQLF]H D UHDOL]DFMD ]DGD &]\QQLNL ZDUXQNXMFH LQWHJUDFM JUXS\ SUDFRZQLF]HM =DVDG\ WZRU]HQLD]HVSRáyZSUDFRZQLF]\FK =DU]G]DQLHNRQIOLNWHPRUJDQL]DF\MQ\P'HF\]MHZSUDF\PHQHG*HUDSV\FKRVSRáHF]QHDVSHNW\ 6. D. Dana, 5R]ZL]\ZDQLHNRQIOLNWyZ Warszawa B. Kubacki, Z. Lachowicz, T. Listwan, =HVSyáSUDFRZQLF]\MDNRSRGPLRWLRELHNWNLHURZDQLDZRUJDQL]DFML gospodarczej,:urfádz 8. D.W. Steward (red.), 3UDNW\NDNLHURZDQLD-DNNLHURZDüVRELQQ\PLLILUP, Warszawa J. Stankiewicz, Socjologia organizacji, Zielona Góra J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1998

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 1 1. Algebra liniowa 3 (wykład fakultatywny [ALN 953]) Specjalność I+N+F+T+Z Poziom 5 Status W Wymagania: Kursowe wykłady z algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Algebra liniowa 1... 3 Algebra liniowa 2... 4 Algebra ogólna... 5 Algorytmy i struktury danych... 6 Analiza kombinatoryczna struktur

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX

Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX Treści programowe i literatura do przedmiotów wybranych na Egzamin kierunkowy i sprawdzian kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych dla kierunku Informatyka Języki i metody programowania Typy

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalistyczne do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013

Przedmioty specjalistyczne do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013 Przedmioty specjalistyczne do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013 Spis treści 1. EKONOMETRIA....................................... 3 2. EKONOMIA MATEMATYCZNA..............................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. Arytmetyka........................................... 3 2. Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana OPISY PRZEDMIOTÓW 1. Matematyka Dyskretna...3 2. Algebra liniowa...4 3. Opracowanie danych pomiarowych...6 4. Elementy fizyki...7 5. Fizyka przetwarzania informacji...8 6. Office

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Załącznik do uchwały senatu 82/2006 z 19 stycznia 2006 r. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W FINANSACH

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH 1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ORGANIZACJACH (5W/25DW) Metody i techniki stosowane w organizacji

Bardziej szczegółowo