PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA"

Transkrypt

1 PROGRAMY RAMOWE KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA

2 Spis przedmiotów 63(&-$/12û6<67(0<,1)250$&<-1(... 4 SYSTEMY BAZ DANYCH SYSTEMY BAZ DANYCH ,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<& PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH MATEMATYKA DYSKRETNA SIECI KOMPUTEROWE SIECI NEURONOWE SIECI NEURONOWE MODELOWANIE MATEMATYCZNE GRAFIKA KOMPUTEROWA SIECI KOMPUTEROWE METODY NUMERYCZNE '(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA /$12:$1,('2:,$'&=( INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ PROMOCJA I REKLAMA PODSTAWY MARKETINGU SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA KOMU1,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ (&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ :<&(1$:$572&,35=('6, %,2567:$ PROCESY STOCHASTYCZNE SZEREGI CZASOWE %$1.2:2û,8%(=3,(&=(1,$ RYNKI KAPI7$à2:( DYNAMIKA PROCESÓW GOSPODARCZYCH MODELOWANIE MATEMATYCZNE :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA GRAFIKA KOMPUTEROWA PODSTAWY MARKETINGU SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA ,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ METODY I SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SYSTEMY INFORMACJI GOSPODARCZEJ =$5='=$1,(:,('= PROMOCJA I REKLAMA INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY BAZ DANYCH

3 SIECI NEURONOWE (&-$/12û67$7<67<.$,(.2120(75,$ PROCESY STOCHASTYCZNE SZEREGI CZASOWE METODY REPREZENTACYJNE /$-$.2&, EKONOMETRIA STATYSTYKA WIELOWYMIAROWA STATYSTYCZNA TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI METODY NUMERYCZNE SYSTEMY BAZ DANYCH MODELOWANIE MATEMATYCZNE... 65,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<& /$12:$1,('2:,$'&=( :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:( MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA PROMOCJA I REKLAMA PODSTAWY MARKETINGU INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA KO081,.2:$1,(6, :%,=1(6,( '67$:<2&+521<52'2:,6.$ '67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$... 76

4 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE 63(&-$/12û SYSTEMY INFORMACYJNE 352*5$0<35=('0,27Ï:63(&-$/,=8-&<&+ DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA 63(&-$/12ûSYSTEMY INFORMACYJNE OPSE RERZL]NRZHSU]HGPLRW\GODVSHFMDOQRFLV\VWHP\LQIRUPDF\MQH WPSE SU]HGPLRW\GRZ\ERUXGODVSHFMDOQRFLV\VWHP\LQIRUPDF\MQH

5 3,4 6,7 OPSI 32 SYSTEMY BAZ DANYCH 1 6\VWHP\ED]GDQ\FKLMHJR]ZL]HN]Rtoczeniem. System ]DU]G]DQLD ED] Ganych. Relacyjne, rozproszone i obiektowe bazy danych. System SQL Windows. -]\N64/ )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL 6\VWHP\ED]GDQ\FKLMHJR]ZL]HN]RWRF]HQLHP6\VWHP]DU]G]DQLDED]GaQ\FKSURFHVSU]HMFLDRG IDNWyZZZLHFLHU]HF]\ZLVW\PGRGDQ\FKZED]LHGDQ\FKWZRU]HQLHRSLVXZLDWDU]HF]\ZLVWHJRLPRGHOX jego stanu. 5HODF\MQH ED]\ GDQ\FK 3RGVWDZRZH SRMFLD UHODF\MQHJR PRGHOX ED]\ GDQ\FK VFKHPDW\ UHODF\MQH projektowanie schematu relacyjnej bazy danych, manipulowanie danymi w relacyjnej bazie danych. Rozproszone systemy baz danych. Model rozproszonej nazwy danych, poziomy rozproszenia danych, SR]LRP\GRVWSXGRGDQ\FK Obiektowe bazy danych. Przechowywanie obiektów-pliki, baza obiektowa. Metody przechowywania ]ár*rqhmlqirupdfml REVáuga struktury, abstrahozdqlhzrelhnwrzhmed]lhgdq\fkzf]\w\zdqlh]ár*rq\fk danych. System SQL Windows. Model Klient-Serwer. -]\N64/ 1. W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa D. Maier, The Theory of Relational Databases, Pitman Publ., J.D. Ullman, 3RGVWDZRZ\Z\NáDG]V\VWHPyZED]GDQ\FK, WNT, Warszawa 1999

6 4 7,8 OPSI 33 SYSTEMY BAZ DANYCH 2 Rozszerzenia modelu relacyjnego. Modyfikacje, agregacje danych, perspektywy. Acykliczne schematy baz danych. %D]\GDQ\FKVWDW\VW\F]Q\FK$GPLQLVWURZDQLHED]GDQ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ prof. dr hab. 0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL Rozszerzenia modelu relacyjnego. Modyfikacje, agregacje danych, perspektywy. Acykliczne schematy baz danych. Bazy danych statystycznych, metody uzyskizdqldgdq\fkrvrerz\fkv]dfrzdqlhsudzgrsrgrelhvwzd RJyOQHURGNLRFKURQ\ $GPLQLVWURZDQLHED]GDQ\FK 8GRVWSQLDQLHGDQ\FKSU]H],QWHUQHW3RXIQRüZV\VWHPDFKED]GDQ\FK Modele matematyczne. 1. W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa D. Maier, The Theory of Relational Databases, Pitman Publ., J.D. Ullman, 3RGVWDZRZ\Z\NáDG]V\VWHPyZED]GDQ\FK, WNT, Warszawa 1999

7 4,5 8,9 OPSI 34,1)<1,(5,$6<67(0Ï:,1)250$&<-1<&+ Systemy informacyjne i organizacje. Technologia informa- F\MQD,Q*\QLHULD V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK -]\NL strukturalne i obiektowe programowania. Systemy baz danych. Systemy multimedialne i hipermedialne. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk PROJEKT (30 godz) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL PROGRAM S=&=(*Ïà2:< 6\VWHP\LQIRUPDF\MQHSRG]LDáW\S\6\VWHP\LQIRUPDF\MQHLRUJDQL]DFMH6SoáHF]HVWZRLJRVSRGDUND informacyjna. Technologia informacyjna. Funkcje obváxjlv\vwhpxlqirupdf\mqhjr,q*\qlhuldv\vwhpyzlqirupdf\mq\fk -]\NLVWUXNWXUDOQHL obiektowe programowania. Systemy baz danych. :VSRPDJDQD NRPSXWHURZR LQ*\QLHULD V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK &$,6( 6\VWHP\ PXOWLPedialne i hipermedialne. Techniki: analiza danych, analiza procesów. Metody anaol]\ SU]HGVLELRUVWZD L PHWRG\ RSUDFRZDQLD aplikacji. =DU]G]DQLH SURMHkWDPL V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK L ]DU]G]DQLH V\VWHPDPL LQIRUPDF\MQ\PL 2Fena syswhpyzlqirupdf\mq\fklnrqwurodlfkmdnrfl 1. G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Benjamin/Cummings P. Beynon-Davies,,Q*\Qieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999

8 3 5 OPSI 35 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 5y*QH PHWRG\ SLVDQLD SURJUDPyZ 3RGVWDZRZH SRMFLD z programowania obiektowego: obiekt, metoda, komunikat, podklasa, konkret, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Programowanie obiektowe w Delphi. Tworzenie klas. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GULQ*0DULXV]+DáXV]F]DN 5y*QHPHWRG\SLVDQLDSURJUDPyZ 3RGVWDZRZHSRMFLD]SURJUDPRZDQLDRELHNWRZHJRRbiekt, metoda, komunikat, klasa, podklasa, konkret, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Programowanie obiektowe w Delphi. Tworzenie klas. 1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, 80/SU]HZRGQLNX*\WNRZQLND 2. P M. Cantu, Delphi 5: praktyka programowania 3. P. Coad, E. Yourdon, Analiza obiektowa 4. 5'XPQLFNL$.DVSU]\N0.R]áRZVNL Analiza i projektowanie obiektowe 5. J. Martin, J.J. Odell, Podstawy metod obiektowych 6. $3DVáDZVNLProgramowanie w Delphi :3RUEVNL-]\NLRELHNWRZH 8. S. Teixeira, X. Pacheco, Delphi 4: vademecum profesjonalisty 9. E. Yourdon, C. Argila,$QDOL]DRELHNWRZDLSURMHNWRZDQLHSU]\NáDG\]DVWRVRZD

9 3 6 OPSI 36 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 Omówienie podstawowych klas (TApplication, TScreen, Tform). Grafika w Delphi. Podstawowe kontrolki. 7ZRU]HQLH NODV G]LHG]LF]F\FK ] XGXNRPHQWRZDQ\FK NODV Delphi. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GULQ*0DULXV]+DáXV]F]DN Omówienie podstawowych klas takich jak : TApplication, TScreen, TForm itp. Grafika w Delphi. Podstawowe kontrolki: Tbutton, Tedit, Tlabel itp. 7ZRU]HQLHNODVG]LHG]LF]F\FK]XGRNXPHQWRZDQ\FKNODV'elphi. 1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, 80/SU]HZRGQLNX*\WNRZQLND 2. P M. Cantu, Delphi 5: praktyka programowania 3. P. Coad, E. Yourdon, Analiza obiektowa 4. 5'XPQLFNL$.DVSU]\N0.R]áRZVNL Analiza i projektowanie obiektowe 5. J. Martin, J.J. Odell, Podstawy metod obiektowych 6. $3DVáDZVNLProgramowanie w Delphi :3RUEVNL-]\NLRELHNWRZH 8. S. Teixeira, X. Pacheco, Delphi 4: vademecum profesjonalisty 9. E. Yourdon, C. Argila,$QDOL]DRELHNWRZDLSURMHNWRZDQLHSU]\NáDG\]DVWRVRZD

10 3 5 OPSI 37 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 2 =ár*rqrü REOLF]HQLRZD Z PHWRGDFK QXPHU\F]Q\FK 6WUXNWXU\ GDQ\FK GOD ]DGD RSHURZDQLD QD ]ELRUDFK Algorytmy tekstowe, grafowe i geometryczne. Algorytmy aproksymacyjne. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GU)ORULDQ)DEL =ár*rqrüreolf]hqlrza w metodach numerycznych. 6WUXNWXU\ GDQ\FK GOD ]DGD RSHURZDQLD QD ]ELRUDFK :\V]XNLZDQLH ELQDUQH +DV]RZDQLH 'U]HZD ELQDUQ\FKSRV]XNLZD.RSFH2SHUDFMHQD]ELRUDFKUR]áF]Q\FK Algorytmy tekstowe. Problem wyszukiwania wzorca. Algorytmy grafowe. Przes]XNLZDQLH JUDIyZ 0LQLPDOQH GU]HZD UR]SLQDMFH 1DMNUyWV]H FLH*NL 0DNV\PDOQ\SU]HSá\Z.RORURZDQLHJUDIyZ $OJRU\WP\JHRPHWU\F]QH3UREOHPSU]\QDOH*QRFL:\SXNáDRWRF]ND $OJRU\WP\DSURNV\PDF\MQH3UREOHPNRPLZRMD*HUD3UREOHPSRNU\FLDZLHU]FKRáNRZHJR 1. A. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter, Analiza algorytmów i struktur danych, WNT, Warszawa %ád*hzlf]=ár*rqrüreolf]hqlrzdsureohpyznrpelqdwru\f]q\fk, WNT, Warszawa T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa D.E. Knuth, Sztuka programowania t. 1-3, WNT, Warszawa R. Stephens, AlgorytmyLVWUXNWXU\GDQ\FK]SU]\NáDGDPLZ'HOSKL, Helion, Warszawa \VáR1'HR-.RZDOLNAlgorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa 1993

11 3 5 OPSI 38 MATEMATYKA DYSKRETNA 3 Digrafy - SRGVWDZRZH SRMFLD 'LJUDI\ DF\NOLF]DQH 2ULHQWDFMD L ELRULHQWDFMD JUDIyZ 7XUQLHMH 7UDQ]\W\ZQRü Drzewa skierowane, algorytmy DFS i BFS dla digrafów. =ELRU\QLH]DOH*QHGRPLQXMFHMGUD )250$=$- û :<.à$'godz) 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE0LHF]\VáDZ%RURZLHFNL 'LJUDI\SRGVWDZRZHSRMFLD]ZL]NL]RJyOQ\PLZáDVQRFLDPLUHODFMLGRPNQLFLa relacji. 6LOQDVSyMQRüGLJUDIyZGLJUDI\MHGQRVWURQQH'LJUDI\DF\NOLF]DQHLLFKZáDVQRFL2ULHQWDFMDLELRULHQWDFMD grafów, turnieje, r -G]LHOQHWXUQLHMH7UDQ]\W\ZQRüLTXDVL-WUDQV\W\ZQRü Drzewa skierowane, algorytmy DFS i BFS dla digrafów. Zastosowanie algorytmu BFS do wyznaczania DF\NOLF]QHJR SRU]GNX ZLHU]FKRáNyZ GLJUDIX DF\NOLF]QHJR L NRPSRQHQW VLOQHM VSyMQRFL GLJUDIX =DVWRVRZDQLHDOJRU\WPX')6GRZ\]QDF]DQLDRGOHJáRFLZGLJUDILH 6]XNDQLHQDMNUyWV]HMGURJLZGLJUDILHREFL*RQ\PDOJRU\WP\: Dijkstra, Bellmana-Forda-Moore'a, Floyda- Warshalla. =ELRU\QLH]DOH*QHGRPLQXMFHMGUD 1. K.A. Ross, Ch. R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, PWN, Warszawa J. Bang-Jensen, G. Gutin, Digraphs: Theory, Algorithms and Applications, Springer-Verlag, London 2001

12 3 5 WPSI 39 SIECI KOMPUTEROWE 1 3URWRNyá7&3,3L,QWHUQHW6SRVRE\SURMHNWRwania i budowy VWURQ:::3URWRNyá+773LDrchitektura serwera WWW. %H]SLHF]HVWZRVLHFL,QWHUQHW )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ PJULQ*(GZDUG&LD PJULQ*$QGU]HM0DMF]DN 0RGHO26,SURWRNyá7&3,3L,QWHUQHW $GUHVRZDQLHVWDFML7&3,33URWRNRá\$53L 5$53']LDáDQLHSURWRNRáX7&3L8'33URWRNyá,3IRUPDW QDJáyZNDSU]HELHJNRPXQLNDFML Metody wyznaczdqldwudvsurwrnrá\5,3l263)3urwrnrá\grvwsx,6'1sráf]hqld6/,3&6/,3333 PPTP. 3URWRNRá\SU]HV\áDQLDSOLNyZ)737)738VáXJL7HOQHW6\VWHPSOLNyZ1)6 3URWRNRá\SRF]WRZH ,0$3NRGRZDQLH0,0( 6LHü:::LSURWRNyá+773Architektura serwera WWW. (OHPHQW\GHILQLFMLM]\ND+70/3URMHNWRZDQLHVWURQ:::SU]\NáDG\NRQVWUXNFMLUR]EXGRZDQ\FK serwisów WWW. Wykorzystanie arkuszy stylów do projektowania stron.,qwhudnw\zqhwhfkqlnllurgnlsu]hnd]x'+70/-dyd6fulswlvnu\sw\&*, SpoVRE\SURMHNWRZDQLDLEXGRZ\VWURQ:::]Z\NRU]\VWDQLHPUR]V]HU]H1HWVFDSH Communicatora i Microsoft Internet Explorera. %H]SLHF]HVWZR VLHFL,QWHUQHW =DSRU\ RJQLRZH =DEH]SLHF]HQLH WUDQVPLVML ]D SRPRF V]\IURZDQLD :HU\ILNRZDQLH (UyGHá LQIRUPDFML ]D SRPRF SRGSLVyZ F\IURZ\FK 3URWRNyá URWRNyá bezpiecznych transmisji internetowych SSL. 1. W. Stallings, Data and Computer Communications, Fifth Edition V. Amato, W. Lewis: Akademia Sieci Cisco, Warszawa B. Komar, TCP/IP dla ND*GHJR, Helion, P. Wainwright, Apache 2.0 dla zaawansowanych, Helion L. Lemay, D. Tyler, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wydanie II, Helion, 2001

13 4 8 WPSI 40 SIECI NEURONOWE )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SIECI NEURONOWE W OPRACOWANIU

14 4 7 WPSI 41 MODELOWANIE MATEMATYCZNE Modele i modelowanie matematyczne. Typy modelowania. 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\Uy*Q\FKV\VWHPyZ0RGHORZDQLH wzrostu i relaksacji oraz systemów kompleksowych. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE:RMFLHFK2NUDVLVNLSURI8= MRGHOHPDWHPDW\F]QHLPRGHORZDQLHPDWHPDW\F]QH3U]\NáDGSURFHVXPRGHORZDQLDPDWHPDW\F]QHJR Modelowanie i jego rodzaje: eksperymentalne i symulacyjne, optymalizacyjne, probabilistyczne, 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\G\VNUHWQ\FKV\VWHPyZG\QDPLF]Q\FKUyZQDUy*QLF]NRZ\FK]Z\F]DMQ\FK i ich systemów. 0RGHORZDQLHZ]URVWXLUHODNVDFMLXNáDGRILDUD-GUDSLH*QLNZ]URVWHNRQRPLF]Q\PRGHOZDONL 0RGHORZDQLHSURVW\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKRVF\ODWRU\VSU]*RQHU\WP\ELRORJLF]QHELIXUNDFMH RUD]]áR*RQ\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKGUJDQLDNU\V]WDáyZWU]VLHQLD]LHPL 1. W.I. Arnold, 5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQH, PWN, Warszawa A. Friedman, Mathematics in Industrial Problems, Springer-Verlag, New York 1989, 1990, A. Tayler, Mathematical Models in Applied Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1986

15 4 7 WPSI 42 GRAFIKA KOMPUTEROWA Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Grafika rastrowa. Algorytmy generacji elephqwyz REUD]X 3RMFLH Z]RUX i faktury. Fraktale w grafice komputerowej. Grafika trójwymiarowa. Animacje komputerowe. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2wca GU6áDZRPLU1LNLHO :SURZDG]HQLHGRJUDILNLNRPSXWHURZHM8U]G]HQLDZHMFLDLZ\MFLDVWRVRZane w grafice komputerowej. Podstawowe modele obrazu cyfrowego, modele reprezentacji barw oraz formaty zapisu obrazu. GUDILNDUDVWURZD3RGVWDZRZHHOHPHQW\VNáDGRZHREUD]XUDVWURZHJRSRMFLHSLNVODUR]G]LHOF]RFLREUD]X 0LDU\ ]ZL]DQH ] REUD]HP UDVWURZ\P $OJRU\tmy generacji elementów obrazu. Rastrowe obiekty dwuwymiarowe i ich przeksztaácenia. Filtracja obrazu rastrowego, techniki obróbki i ich zastosowania. 0HWRG\JHQHUDFMLL]DVWRVRZDQLDWHNVWXU3RMFLHZ]RUXLIDNWXU\)UDNWDOHZJUDILFHNRPSXWHURZHMPHWRG\ generacji i zastosowania. *UDILNDZHNWRURZD3RGVWDZRZHPRGHOHRELHNWyZZHNWRURZ\FK,QWHUSRODFMDMDNRQDU]G]LHX*\ZDQHGR tworzenia obiektów wektorowych. Hierarchia struktur graficznych. Typografia. Graficzny interfejs X*\WNRZQLND *UDILNDWUyMZ\PLDURZD.RQFHSFMHLUHSUH]HQWDFMHRELHNWyZWUyMZ\PLDURZ\FK3U]HNV]WDáFHQLDLJHQHUDFMD obiektów 3D. Eliminacja zasárqlw\fkolqll7hfkqinlirwruhdolvw\f]qhzjhqhudfmlreud]xphwrgdohg]hqld SURPLHQLUD\FDVWLQJLUD\WUDFLQJPHWRGDHQHUJHW\F]QDUDGLRVLW\PDSRZDQLHURGRZLVNDHQYironment mapping). Animacje komputerowe. Zasady i metody tworzenia animacji komputerowych. Cyfrowe wideo. 7ZRU]HQLHDSOLNDFMLUHDOL]XMF\FKWHPDW\DOJRU\WPLF]QHZGRZROQ\PURGRZLVNXM]\NRZ\P (Pascal, VBasic, C++ lub Java ). 1. D. Hearn, M.P. Baker, Grafika mikrokomputerowa: metody i zastosowania, WNT, Warszawa M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990

16 4 8 WPSI 43 SIECI KOMPUTEROWE 2 Sposoby projektowania i budowy stron WWW. Architektura serwera WWW. Architektury serwerów aplikacji. %H]SLHF]HVWZRVLHFL,QWHUQHW )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ PJULQ*(GZDUG&LD PJULQ*$QGU]HM0DMF]DN PR2*5$06=&=(*Ïà2:< Tworzenie zaawansowanych serwisów WWW,.,QWHUDNW\ZQHWHFKQLNLLURGNLSU]HND]XVNU\SW\&*, M]\NL -DYD6FULSW L -6FULSW M]\N -DYD M]\N $63 M]\N 3+3 3U]\NáDG\ NRQVWUXNFML VWURQ ::: z GRVWSHPGRED]GDQ\FK Architektura serwera Kompilacja i NRQILJXURZDQLH VHUZHUD RUD] GRVWRVRZ\ZDQLH MHJR IXQNFMRQDOQRFL GR LQG\ZLGXDOQ\FK Z\PDJD 3U]\NáDG\]DVWRVRZDQLD VHUZHUD $SDFKH,PSOHPHQWDFMH ZLUWXDOQ\FKKRVWyZ Z UDPDFK serwera Apache w prostym i zár*rq\p PRGHOX 5R]V]HU]DQLH PR*OLZRFL VHUZHUD $SDFKH SRSU]H] ZáF]DQLH GRGDWNRZ\FK PRGXáyZ GR REVáXJL SURJUDPyZ Z M]\NDFK 3HUO 3+3 -DYD L SURWRNROH WebDAV. Architektury serwerów aplikacji. Logika prezentacyjna serwlety. Tworzenie stron HTML JavaServerPages. Logika biznesowa -(QWHUSULVH-DYD%HDQV'RVWSGR%' JDBC.=GDOQHZ\ZRá\ZDQLH SURFHGXU]DSRPRFSURWRNRáX62$3 %H]SLHF]HVWZR VLHFL,QWHUQHW =DSRU\ RJQLRZH =DEH]SLHF]HQLH WUDQVPLVML ]D SRPRF V]\IURZDQLD :HU\ILNRZDQLH (UyGHá LQIRUPDFML ]D SRPRF SRGSLVyZ F\IURZ\FK 3URWRNyá URWRNyá bezpiecznych transmisji internetowych SSL. 1. L. Lemay, D. Tyler, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wydanie II, Helion, P. Wainwright, Apache 2.0 dla zaawansowanych, Helion S. Hughes, PHP4. 3RGUF]QLNSURJUDPLVW\, Helion M. Hall, Java Servlet i Java Server Pages, Helion 2002

17 3 5 WPSI 44 METODY NUMERYCZNE 5R]ZL]\ZDQLH UyZQD OLQLRZych i nieliniowych. Liczby ]PLHQQRSU]HFLQNRZH1XPHU\F]QHFDáNRZDQLH,QWHUSRODFMD ZLHORPLDQRZD1XPHU\F]QHUy*QLF]NRZDQLH )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Kszysztof Tabisz 5R]ZL]\ZDQLH UyZQD QLHOLQLRZ\FK 0HWRG\ SU]H] SRáRZLHQLH SU]HG]LDáX 1HZWRQD TXDVL-Newtona, SU]H]LQWHUSRODFMIXQNFMDPLZ\PLHUQ\PLPLHV]DQH Arytmetyka na liczbach zmiennoprzecinkowych. Przedstawienie liczb w komputerach. Nadmiar i niedomiar SU]HGVWDZLHQLD5RG]DMH]DRNUJOH']LDáDQLDQDOLF]EDFK 5yZQDQLD OLQLRZH 0DFLHU]H ZHNWRU\ L VNDODU\ ']LDáDQLD QD PDFLHU]DFK $OJRU\WP\ ]RULHQWRZDQH NROXPQRZRRUD]ZLHUV]RZR0DFLHU]HRNUHORQHGRGDtnio. Metoda eliminacji Gaussa oraz jej warianty, DQDOL]DEáGyZHOLPLQDFML*DXVVD1RUP\ZHNWRUyZLPDFLHU]\8NáDG\RNUHORQHZVSRVyESU]\EOL*RQ\,QWHUSRODFMD ZLHORPLDQRZD 6IRUPXáRZDQLH ]DJDGQLHQLD LQWHUSRODFML L DSURNV\PDFML DSURNV\PDFMD UHGQLRNZDGratowa, aproksymacja jednostajna, wzory interpolacyjne Lagrange'a, Newtona i Hermite'a, interpolacja funkcjami sklejanymi. 1XPHU\F]QHFDáNRZDQLH=PLDQDSU]HG]LDáXFDáNRZDQLD0HWRG\REOLF]DQLDFDáHNSURVWRNWyZWUDSH]yZ Simpsona. metoda Romberga; kwadratury Newtona-&RWHVDSURVWHL]áR*RQHNZDGUDWXU\*DXVVDIXQNFMH wielu zmiennych. 1XPHU\F]QHUy*QLF]NRZDQLH5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQHPHWRGD(XOHUDMHM]ELH*QRüLEáG\LQQH metody jednokrokowe i wielokrokowe, metody Rungego-Kutty, metody ekstrapolacyjno-interpolacyjne, ]DJDGQLHQLDEU]HJRZHPHWRGDVWU]DáyZPHWRG\Uy*QLFRZH 1. G.W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, M. Dryja, J. M. Jankowscy, 3U]HJOGPHWRGLDOJRU\WPyZQXPHU\F]Q\FK, cz. 2, WNT, Warszawa J. M. Jankowscy, 3U]HJOGPHWRGLDOJRU\WPyZQXPHU\F]Q\FK, cz.1, WNT, Warszawa $.LHáEDVLQVNL+6FKZHWOLFNNumeryczna algebra liniowa, Warszawa A. Ralston, :VWSGRDQDOL]\QXPHU\F]QHM, PWN, Warszawa J. Stoer, R. Bulirsch, :VWSGRDQalizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987

18 4 8 WPSI 45 02'(/2:$1,(1,(3(:12&,,5<=<.$ 1LHSHZQRüLQLHNRPSOHWQRüLQIRUPDFMLHNRQRPLF]QHMMDNR element ryzyka w procesach decyzyjnych. Funkcje ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK L R ZDUWRFLDFKUR]P\W\FK 0RGHOH dynamiki procesów. Ocena ryzyka. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ P52*5$06=&=(*Ïà2:< 1LHSHZQRüLQLHNRPSOHWQRüLQIRUPDFMLPDNURHNRQRPLF]QHMLPLNURHNRQRPLF]QHMMDNRHOHPHQWU\]\ND w procesach decyzyjnych. 3RGVWDZRZH SRMFLD L RSHUDFMH QD ]ELRUDFK L ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK )XQNFMH ]PLHQQ\FK UR]P\W\FK LRZDUWRFLach rozmytych. Relacje typu IF 7+(13RGVWDZ\ZQLRVNRZDQLDSU]\EOL*RQHJR Modele dynamiki procesów: Takagi-Sugeno, lingwistyczne. :\EUDQH ]DVWRVRZDQLD Z SURFHVDFKSRGHMPRZDQLD GHF\]MLZ SU]HGVLELRUVWZLH ZJUDFK JLHáGRZ\FK inwestycjach. Ocena ryzyka w procesach decyzyjnych. 1. J. K. George, B. Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall PTR, New Jersey H. Hellendoorn, D. Driankov (eds.), Fuzzy Mode Identification, Springer-Verlag, Heildelberg A. Walaszek-Babiszewska, Fuzzy Modelling in Electronic Studies, Management 3 (83-91), A. Walaszek-Babiszewska, A. Kowal, On Fuzzy Models in Economic Data Anlyses, Management 2, R.R. Yager, D.P. Filev, Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WNT, Warszawa 1995

19 4 8 WPSI 46 :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:(- 2SURFHQWRZDQLH L G\VNRQWRZDQLH 6WUXPLHQLH SLHQLG]\ 5HQW\$QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FK:\FHQDSDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK7HRULDSRUWIHODSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE/RQJLQ5\ELVNLSURI8= OprocentowaniHLG\VNRQWRZDQLHSURVWHVNáDGDQHLFLJáH6WRS\QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH6WRS\ QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH5yZQDQLDUy*QLFRZHLUy*QLF]NRZHWZRU]HQLDNDSLWDáX 6WUXPLHQLHSLHQLG]\ ZDUWRüDNWXDOQDLZDUWRüSU]\V]áDZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX i zmodyfikowana ZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX 5HQW\RNUHVRZHLZLHF]\VWH]JyU\L]GRáX5yZQHSáDWQRFLVWDQGDUGRZRURVQFHLVWDQGDUGRZRPDOHMFH SáDWQRFL $QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FKZSURMHNWDFKLQZHVW\F\MQ\FK 6SáDWDGáXJyZ SODQVSáDW\GáXJELH*F\'áXJLNUyWNRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHSURVWH'áXJLUHGQLR- LGáXJRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHVNáDGDQH)XQGXV]XPRU]HQLRZ\UHVWUXNWXU\]DFMD]DGáX*HQLD $PRUW\]DFMDURGNyZWUZDá\FKDPRUW\]DFMDOLQLRZDOLQLRZRPDOHMFHRGSLV\DPRUW\]DFMD]HVWDáVWRS DPRUW\]DFMDSU]\SLHV]RQDPHWRGDIXQGXV]XXPRU]HQLRZHJR (OHPHQW\ WHRULL Z\FHQ\ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK GOD ZHNVOL ERQyZ VNDUERZ\FK REOLJDFML DNFML Struktura terminowa stóp procentowych. Informacja o wycenie pochodnych instrumentów finansowych kontraktów terminowych i opcji.,qirupdfmdrwhruldfksruwihodsdslhuyzzduwrflrz\fklprghodfku\qnxndslwdárzhjr 1. W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin S.G. Kellison, The Theory of Interest, Irwin Homewood, Boston E. Nowak (red.), Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rach., Finanse, Warszawa A. Weron, R. Weron,,Q*\QLHULDILQDQVRZD, WNT, Warszawa P. Zima, R.L. Brown, Mathematics of Finance, McGraw-Hill Tyerson Ltd., Toronto 1979

20 5 10 WPSI 47 MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA MRGHOHSU]H*\FLDSRGVWDZRZHURG]DMHXEH]SLHF]HVNáDGNL LUH]HUZ\ VNáDGHNZXEH]SLHF]HQLDFKLUHQWDFK*\FLRZ\FK 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta )XQNFMHSU]H*\FLDLSUDZGRSRGRELHVWZDSU]H*\FLD7DEOLFHSU]H*\ZDOQRFLLLFKSDUDPHWU\ 0RGHOHSU]H*\FLDGODQLHSHáQ\FKODW$QDOLW\F]QHSUDZDSU]H*\ZDOQRFL 3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK-MHGQRUD]RZHVNáDGNLQHWWR )XQNFMHNRPXWDF\MQHZUDFKXQNXXEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK 6NáDGNLURF]QHQHWWRLVNáDGNLSáDWQHZSRGRNUHVDFK =DVWRVRZDQLHDSURNV\PDFMLUR]NáDGHPQRUPDOQ\PZUDFKXQNXVNáDGHN 2JyOQ\PRGHOUH]HUZ\VNáDGHN- równanie Thiele`a. 0RGHOSU]H*\ZDOQRFLSDU\RVyE3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HGODSDUZVWDQLHGRSLHUZV]HMLRVWDWQLHM PLHUFLXEH]SLHF]HQLDUHQW\ZGRZLHMLVLHURFHM 3RGVWDZRZH]DOH*QRFLPLG]\VNáDGNDPLZSU]\SDGNX]DáR*HQLDMHGQRVWDMQHMXPLHUDOQRFL 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü-HOHPHQW\WHRULLU\]\NZVSyá]DZRGQLF]F\FK 6NáDGNLZXEH]SLHF]HQLDFK]DOH*Q\FKRGZLHOXSU]\F]\QPLHUWHOQRFL 1. N. Bowers, H.U. Gerber, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois NDáED8EH]SLHF]HQLDQD*\FLH 3. W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny$(:urfádz

21 4 7 WPSI 48 PLANOWANIE '2:,$'&=( Teoria modeli liniowych. Plany ortogonalne. Kwadraty ádflvnlh JUHFNR-áDFLVNLH 'RZLDGF]HQLD F]\QQLNRZH Plany rotatabilne i optymalne. Twierdzenie Kiefera. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrgz) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDE5RPDQ=P\ORQ\ Teoria modeli liniowych. Estymacja MNK. Estymacja wariancji. Testowanie hipotez liniowych dla parametrów3u]hg]ldá\xiqrfllholsvrlg\xiqrfl 3ODQ\RUWRJRQDOQHGODMHGQRLZLHORNLHUXQNRZ\FKGRZLDGF]HF]\QQLNRZ\FK.ZDGUDW\áDFLVNLHJUHFNR-áDFLVNLHLRUWRJRQDOQHJUHFNR-áDFLVNLHNZDGUDW\.RQVWUXNFMHZZSODQyZ Estymacja parametrów. Analiza wariancji. 'RZLDGF]HQLDF]\QQLNRZHQDGZyFKLWU]HFKSR]LRPDFK 'RZLDGF]HQLDZJSODQyZXáDPNRZ\FKNRQWUDVW\JHQHUXMFH Plany rotatabilne. Plany D, G, A-optymalne. 7ZLHUG]HQLH.LHIHUDRUyZQRZD*QRFL :LHORPLDQ&]HE\V]HZDDSODQRZDQLHGRZLDGF]H Procedury numerycznego wyznaczania planów optymalnych. 1. -&]HUPLVNL0HWRG\VWDW\VW\F]QHZGRZLDGF]DOQLFWZLHFKHPLF]Q\P 2. V.V. Fedorov, 3ODQRZDQLHGRZLDGF]H, PWN, Warszawa DF]DNTeoria planowania eksperymentu, PWN, Warszawa A. Pazman, Foundations of Optimum Experimental Design, D. Reidel Publ. Comapany, Dordrecht C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982

22 ZAKRES MA7(5,$à8 4 8 WPSI 49 INSTYTUCJE I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ :VSyáF]HVQDG]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D8QLL(XURSHMVNLHMMHM struktury polityczne i gospodarcze. Integracja. Rozwój prawa europejskiego. Programy Unii Europejskiej. Podejmowanie decyzji w europejskich instytucjach. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jodz) 2pk ZALICZENIE NA zal :VSyáF]HVQDG]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D8QLL(XURSHMVNLHMMHMVWUXNWXU\SROLW\F]QHLJRVSRGDUF]H Rozwój prawa europejskiego. *HQH]DNV]WDáWLNRQVHNZencje integracji. Instytucje i programy Unii Europejskiej. =DJDGQLHQLD]ZL]DQH]SRGHMPRZDQLHPGHF\]MLZHXURSHMVNLFKLQVW\WXFMDFK 1. /&LDPDJD(/DWRV]HN.0LFKDáRZVND-*RU\ZRGD/2U]LDN(7HLFKPDQQUnia Europejska, PWN, Warszawa DFKLVND Rozwój prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa I. Popiuk-5\VLVND8QLD(XURSHMVND*HQH]DNV]WDáWLNRQVHNZHQFMHLQWHJUDFML WSiP, Warszawa 1998

23 4 8 WPSI 50 PROMOCJA I REKLAMA Promocja jako element marketingu. Projektowanie skutecznej NDPSDQLL UHNODPRZHM 3URPRFMD VSU]HGD*\ 0DUNHWLQJ EH]SRUHGQL=QDF]HQLHRSDNRZDQLDZSURPRFMLSURGXNWyw. Marchandising. Public relations. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal Promocja jako element marketingu. Definicja promocji. Etapy budowy skutecznej komunikacji. 8ZDUXQNRZDQLDGHF\]MLSURPRF\MQ\FKSU]HGVLELRUVWZ3URPRWLRQPL[ Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej. Definicja reklamy i jej rodzaje. Etapy budowy kampanii reklamowej. 3URPRFMD VSU]HGD*\,VWRWD FHOH ZDG\ L ]DOHW\ SURPRFML VSU]HGD*\ *áyzqh GHF\]MH Z ]DU]G]DQLX SURPRFMVSU]HGD*\ 0DUNHWLQJEH]SRUHGQL6SU]HGD*RVRELVWDLMHM]DVWRVRZDQLH3URFHGXUDSURIHVMRQDOQHJRSU]\JRWRZDQLDVL GRVSU]HGD*\RVRELVWHM7\S\NOLHQWyZ3RGVWDZ\VSU]HGDZFyZDNZL]\WRUyZ Znaczenie opakowania ZVSU]HGD*\SURGXNWyZ0DUFKDQGLVLQJMDNRV]WXNDDUDQ*DFMLZQWU]VNOHSRZ\FK 5RODLPLHMVFHPDUFKDQGLVLQJXQDWHNLQQ\FKG]LDáDSURPRF\MQ\FK 3XEOLFUHODWLRQVLMHJR]QDF]HQLH1DU]G]LDWHFKQLNLWZRU]HQLHOLVW\NRQWUROQHM35SXEOLFUHODWLRQV 1. J. Kall, Reklama, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing, Warszawa P. Kotler, Marketing, Warszawa U]\E\áRZVNL07RNDUVNL6+DUWOH\$5RJHUMarketing, Warszawa 5. A. Sznajder, Sztuka promocji, Warszawa 6..5:VDOKlon-marketing, Gdynia

24 4 8 WPSI 51 PODSTAWY MARKETINGU Ewolucja rynku. Ogólna koncepcja marketingu. Zachowania NRQVXPHQWyZ QD U\QNX $QDOL]D U\QNX SU]HGVLELRUVWZ Etapy SURZDG]HQLD EDGD PDUNHWLQJRZ\FK %XGRZDQLH strategii marketingowych. Mieszanka marketingowa. )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIA NA zal dr Iwona Lubimow-%XU]\VND (ZROXFMDU\QNXRUD]SU]\F]\Q\UR]SRZV]HFKQLDQLDVLPDUNHWLQJX 2JyOQDNRQFHSFMDPDUNHWLQJXMHJRSRG]LDá =DFKRZDQLDNRQVXPHQWyZQDU\QNX=DGRZROHQLHNOLHQW8ZDUXQNRZDQLDZHZQWU]QHSURFHVX]DNXSX 'HWHUPLQDQW\ HNRQRPLF]QH :Sá\Z F]\QQLNyZ VRFMRORgicznych i kulturowych. Etapy procesu dokonywania zakupów. $QDOL]DU\QNXSU]HGVLELRUVWZL]DFKRZDNOLHQWyZLQVW\WXFMRQDOQ\FK6\VWHPLQIRUPDFMLPDUNHWLQJRZHM (WDS\SURZDG]HQLDEDGDPDUNHWLQJRZ\FK$QDOL]DZ\QLNyZ6HJPHQWDFMDU\QNX Budowanie strategilpdunhwlqjrz\fk0lhv]dqndpdunhwlqjrzd3urgxnwzxmflxpdunhwlqjrz\p8váxjd marka, opakowanie, cena, promocja i dystrybucja. Istota i struktura planu marketingowego 1. Altkorn, Marketing, P. Davis, Marketing w praktyce 3. L. Garbarski, J. Rutkowski, Marketing, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing-MDNWRVLUREL":URFáDZ 5. P. Kotler, Marketing, Warszawa Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe 7. T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach 8. Wrzosek, Badanie LNV]WDáWRZDQLHU\QNX

25 5 9 WPSI 52 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM =DU]G]DQLH VWUDWHJLF]QH FKDUDNWHU\VW\F]QH GOD Uy*Q\FK NXOWXU 7\S\ PHQHG*HUyZ.LHURZDQLHOXG(PL )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*Janina Stankiewicz 8V\WXRZDQLHVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLDZUR]ZRMXP\OLWHRUHW\F]QHMRUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD 1XUWSV\FKRVRFMRORJLF]Q\,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD0HWRG\WHFKQLNL QDU]G]LD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM.XOWXUD Z\EUDQ\FK VSRáHF]HVWZ D NXOWXUD RUJDQL]DF\MQD ZRUJDQL]DFMDFK5RODNXOWXU\RUJDQL]DF\MQHMZNV]WDáWRZDQLXVXNFHVXSU]HGVLELRUVWZD =DU]G]DQLHVWUDWHJLF]QHFKDUDNWHU\VW\F]QHGODNXOWXUVWDELOQHMUHDNW\Znej, antycypacyjnej, eksploracyjnej i kreatywnej. Strategie zmian kultury organizacyjnej..lhurzdqlhoxg(pl7\s\phqhg*huyz.rqfhsfmhnlhurzdqld *UXS\ SUDFRZQLF]H D UHDOL]DFMD ]DGD &]\QQLNL ZDUXQNXMFH LQWHJUDFM JUXS\ SUDFRZQLF]HM =DVDG\ tworzenia ]HVSRáyZSUDFRZQLF]\FK =DU]G]DQLHNRQIOLNWHPRUJDQL]DF\MQ\P'HF\]MHZSUDF\PHQHG*HUDSV\FKRVSRáHF]QHDVSHNW\ 1. D. Dana, 5R]ZL]\ZDQLHNRQIOLNWyZ Warszawa B. Kubacki, Z. Lachowicz, T. Listwan, =HVSyáSUDFRZQLF]\MDNRSRGPLRWLobiekt kierowania w organizacji gospodarczej,:urfádz 3. D.W. Steward (red.), 3UDNW\NDNLHURZDQLD-DNNLHURZDüVRELQQ\PLLILUP, Warszawa J. Stankiewicz, Socjologia organizacji, Zielona Góra J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1998

26 5 9 WPSI ,.2:$1,(6, :%,=1(6,( 3URFHV NRPXQLNRZDQLD VL MHJR NRPSRQHQW\ PRGHOH.RPXQLNRZDQLH VL ZHUEDOQH 6áXFKDQLH 6NXWHF]QH mówihqlh.rpxqlnrzdqlhvlqlhzhuedoqh%dulhu\ )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ :<.à$'jrg] 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*Janina Stankiewicz =QDF]HQLH NRPXQLNRZDQLD VL Z ]DU]G]DQLX OXG(PL Z RUJDQL]DFML 3URFHV NRPXQLNRZDQLD VL MHJR komponenty, modele..rpxqlnrzdqlhvlzhuedoqh8zduxqnrzdqlddnw\zqhjrlvnxwhf]qhjrnrpxqlnrzdqldvl6áxfkdqlh W\S\]DVDG\ZDUXQNLHIHNW\ZQHJRVáXFKDQLD6NXWHF]QHPyZLHQLH KomunikowanLHVLQLHZHUEDOQHIRUP\.RPXQLNRZDQLHVLSLVHPQH.RPXQLNRZDQLHVLSXEOLF]QH %DULHU\ZDUXQNXMFHVNXWHF]QHNRPXQLNRZDQLHVLW\S\VSRVRE\SU]H]Z\FL*DQLD :\PLDU\NRPXQLNRZDQLDVLZRUJDQL]DFML:DUXQNRZDQLD6WUXNWXU\LÄVLHFL NRPXQLNRZDQLDVL. 1. M. Argyle, 3V\FKRORJLDVWRVXQNyZPLG]\OXG]NLFK, Warszawa A.J. Bierach, Komunikacja niewerbalna, Warszawa J. Stankiewicz,.RPXQLNRZDQLHVLZRUJDQL]DFML:URFáDZ 4. E. Thiel,0RZDFLDáD:URFáDZ

27 5 10 WPSI 54 32'67$:<2&+521<52'2:,6.$ URGRZLVNR L HNRORJLD 3RGVWDZ\ SUDZQH RFKURQ\ URGRZLVND Z 3ROVFH (NRV\VWHP 3UHVMD DWQURSRJHQLF]QD 3U]HJOG SUREOHPyZ HNRORJLF]Q\FK =DVRE\ Uodowiska SU]\URGQLF]HJR3ROLW\NDRFKURQ\URGRZLVND )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 1pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ SURIGUKDELQ*0DJGDOHQD*UDF]\N PROGRAM SZCZ(*Ïà2:< URGRZLVNRLHNRORJLD 3RGVWDZ\SUDZQHRFKURQ\URGRZLVNDZ3ROVFH (NRV\VWHP3UHVMDDWQURSRJHQLF]QD3U]HJOGSUREOHPyZHNRORJLF]Q\FK $QDOL]DZVSyá]DOH*QRFLHNRQRPLF]QR-ekologicznych..U\WHULDL]DVDG\ZáDFLZHJRZ\NRU]\VWDQLD]DVREów. :LHORIXQNF\MQRü]DVREyZURGRZLVNDSU]\URGQLF]HJR 3ROLW\ND RFKURQ\ URGRZLVND 6WUDWHJLH SROLW\NL RFKURQ\ URGRZLVND,QVWUXPHQW\ SROLW\NL RFKURQ\ URGRZLVND )LQDQVRZDQLHRFKURQ\URGRZLVND.RQFHSFMDWUZDáHJRUR]ZRMX :VSyáSUDFDPLG]\QDURGRZDZG]LHG]LQLHRFKURQ\URGRZLVND 1. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, (red.), (NRQRPLDURGRZLVNDL]DVREyZQDWXUDOQ\FK, Krupski i S-ka, Warszawa R]áRZVNLDroga do ekorozwoju, PWN, Warszawa R]áRZVNLEkorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa Z.M. Karaczun, L.G. Indeka, 2FKURQDURGRZLVND, Aries, Warszawa M. Nowicki, Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W.A. Grzegorczyk, Warszawa * 3HV]NR 7 )\OLF] UHG rodowisko - VSRáHF]HVWZR - JRVSRGDUND :\EyU SU]HNáDGm ] OLWHUDWXU\ anglosaskiej (XURSHMVNLH 6WRZDU]\V]HQLH (NRQRPLVWyZ URGRZLVND L =DVREyZ 1DWXUDOQ\FK - 2GG]LDá Polski, Kraków B. Prandecka (red.),,qwhug\vf\solqduqhsrgvwdz\rfkurq\urgrzlvndsu]\urgqlf]hjr.rpshqglxpgr nauczania i studiowania, 2VVROLQHXP:URFáDZ 8. J.T. Winpenny, :DUWRüURGRZLVND0HWRG\Z\FHQ\HNRQRPLF]QHM PWE, Warszawa $:REkonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995

28 5 9 WPSI 55 32'67$:<25*$1,=$&-,,=$5='=$1,$ +LVWRULD LGHL ]DU]G]DQLD L HZROXFMD SRJOGyZ 5ROD ]DU]G]DQLD Z JRVSRGDUFH U\QNRZHM.XOWXUD RUJDQL]DFML 6WUXNWXU\ G]LDáDOQRFL JRVSRGDUF]HM 7HFKQLNL organizatorskie. )250$=$- û :<.à$' godz) 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ mgr Waldemar Pierzchlewski +LVWRULDLGHL]DU]G]DQLDLHZROXFMDSRJOGyZZHGáXJV]NRá\]DFKRZDNODV\NyZ]DU]G]DQLDRUD]V]NRá\ matematycznej..rqfhsfmdsrgvwdz]du]g]dqldmdnrurod]du]g]dqldzjrvsrgdufhu\qnrzhm.xowxudrujdql]dfml3rmhflhnxowxu\mhmvnádgqlnlrud]ixqnfmhnxowxu\lzsá\zqd]du]g]dqlhrujdql]dfm Istota decyzji i podejmowanie decyzji w organizacji. 6WUXNWXU\G]LDáDOQRFLJRVSRGDUF]HM Techniki organizatorskie. Klasyfikacja metod i technik organizatorskich, analiza ABC, wykresy Gantta, technika CPM. 1. M. Pomorska, 3RGVWDZ\RUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD, Difin, Warszawa $&]HUPLVNL0&]HUVND%1RJDOVNL=DU]G]DQLHRUJDQL]DFMDPL3R]NDO7RUX 3. P. Robbins, D. DeCenzo, 3RGVWDZ\]DU]G]DQLD, PWE, Warszawa J. Brilman, 1RZRF]HVQHNRQFHSFMHLPHWRG\]DU]G]DQLD, PWE, Warszawa H. Steiman, G. Schreyogg, =DU]G]DQLH3:U:URFáDZ 6. Z. Martyniak, 1RZHPHWRG\RUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD, AE, Kraków 1998

29 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE 63(&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ 352*5$0<35=('0,27Ï:63(&-$/,=8-&<&+ DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA 63(&-$/12û(.2120(75,$0(1(')(56.$ OPSE RERZL]NRZHSU]HGPLRW\GODVSHFMDOQRFLHNRQRPHWULDPHQHG*HUVND WPSE SU]HGPLRW\GRZ\ERUXGODVSHFMDOQRFLHNRQRPHWULDPHQHG*HUVND

30 3 5 OPEM 32 :<&(1$:$572&,35=('6, %,2567:$ :\FHQD ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD :DUWRü PDMWNRZD GRFKRGRZD5RG]DMHPHWRGZ\FHQ\SU]HGVLELRUVWZD.DSLWDá\ ZáDVQH L REFH Z Z\FHQLH 2SW\PDOL]DFMD VWUXNWXU\ NDSLWDáX ZSU]HGVLELRUVWZLH3RZLNV]DQLHZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE0LHF]\VáDZ'XGHNSURI8= PROGRAM SZCZEGÓà2:< 3RMFLHLZ\FHQDZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD=DáR*HQLDIXQNFMHLFHOHZ\FHQ\ZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZD :DUWRüPDMWNRZDLGRFKRGRZD 0HWRG\ Z\FHQ\ ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 0HWRG\ Z\FHQ\ PDMWNX SU]HGVLELRUVWZD 0HWRG\ Z\FHQ\ NVLJRZHMSU]HGVLELRUVWZDMetody wyceny odtworzeniowej. Metody wyceny likwidacyjnej. Metody wyceny GRFKRGRZHM SU]HGVLELRUVWZD :\FHQD PHWRG '&) Metoda rynkowa C/Z. Inne metody wyceny SU]HGVLELRUVWZDMetody niemiecko-szwajcarska i anglosaska..dslwdá\ ZáDVQH L REFH Z Z\FHQLH SU]HGVLELRUVWZD :DUWRü U\QNRZD NDSLWDáyZ.RV]W NDSLWDáX ZSU]HGVLELRUVWZLHModel wyceny CAPM. 6WUXNWXUDNDSLWDáXDZDUWRüSU]HGVLELRUVWZD0RGHO0RGLJOLDQLHJR0LOOHUD 2SW\PDOL]DFMDVWUXNWXU\NDSLWDáXZSU]HGVLELRUVWZLH 3RZLNV]DQLH ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 7UDG\F\MQH PHWRG\ SRZLNV]DQLD ZDUWRFL SU]HGVLELRUVWZD 3RZLNV]DQLHZDUWRFLSU]HGVLELRUVWZDPHWRG(9$ 1. E.F. Brigham, L.C. Gapenski, =DU]G]DQLHILQDQVDPL, PWE, Warszawa *DMGND(:DOLVND =DU]G]DQLHILQDQVRZHWHRULDLSUDNW\N t. l i 2, FRR, Warszawa R.A. Brealey, S.C. Myers, 3RGVWDZ\ILQDQVyZSU]HGVLELRUVWZ t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1999

31 3 5 OPEM 33 PROCESY STOCHASTYCZNE 'HILQLFMD L SU]\NáDG\ SURFHVyZ VWRFKDVW\F]Q\FK 3URFHV 3RLVVRQD -HGQRURGQH ádfxfk\ 0DUNRZD :DUXQNRZH ZDUWRFLRF]HNLZDQH0DUW\QJDá\3URFHV*DXVVDL:LHQHUD )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ 'HILQLFMDLSU]\NáDG\SURFHVyZVWRFKDVW\F]Q\FKURzNáDG\VNRF]HQLHZ\PLDURZHLSDUDPHWU\SRMcie trajektorii procesu. 3URFHV3RLVVRQDMDNRPRGHOPDWHPDW\F]Q\OLF]E\]JáoV]HNRQVWUXNFMDEH]SRUHGQLDSURFHVX3RLssona, ZáaVQRFL,QIRUPDFMDRZLHORZ\PLDURZ\PSURFHVLH3RLssona. Czysty proces urodzin, procesy urodzin LPLHUFL -HGQRURGQHáDFXFK\0DUNRZDZDUXQHN0DUNRZDNODV\ILNDFMDVWDQyZEáG]HQLHORVRZHZIR, IR 2 i w IR 6WDFMRQDUQRüLHUJRG\F]QRüáDFXFKD 3 :DUXQNRZH ZDUWRFL RF]HNLZDQH SRGVWDZRZH ZáDVQoFL 0DUW\QJDá\ ] F]DVHP FLJá\P PRPHQW\ zatrzymaqld7zlhug]hqlhr]elh*qrflpduw\qjaáyz Twierdzenie o liniowej regresji dla procesu gaussowskiego. Proces Wienera, podvwdzrzh ZáDVQRFL bezpouhgqldnrqvwuxnfmdsurfhvx:lhqhudlqirupdfmdrz]orze Ito J. Jakubowski, R. Sztencel, :VWSGRWHRULLSUDZGRSoGRELHVWZD SCRIPT, Warszawa 2000 Wentzel, :\NáDG\]WHRULLSURFHVyZVWRFKDVW\Fznych 3. R.M. Dudley, Real Analysis and Probability, Wadsworth&Brooks/Cole, 1989

32 3 6 OPEM 34 SZEREGI CZASOWE Szeregi stacjonarne i niestacjonarne, autokorelacja, predykcja i estymacja w modelach szeregów czasowych. Elementy teorii przestrzeni Hilberta. Stacjonarne procesy ARMA. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN ZALICZENIE NA 2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta Szeregi stacjonarne i niestacjonarne, autokorelacja, predykcja i estymacja w modelach szeregów czasowych. 3RMFLHV]HUHJXF]DVRZHJR3U]\NáDG\]DVWRVRZDQLDV]HUHJyZF]DVRZ\FKZ finansach. 6WDFMRQDUQRüV]HUHJXDXWRNRZDULDQFMDSURFHVyZVWDFMRQDUQ\FK Estymacja trendu i komponentów sezonowych w szeregach czasowych - regresja liniowa i nieliniowa (OHPHQW\ WHRULL SU]HVWU]HQL +LOEHUWD =ELH*QRü UHGQLRNZDGUDWRZD 3URMHNFMH :DUXQNRZD ZDUWRü oczekiwana i najlepsza predykcja liniowa w L 2. 6WDFMRQDUQHSURFHV\$50$3URFHVUHGQLHMUXFKRPHM$XWRNRZDULDQFMD0HWRG\Z\JáDG]DQLDV]HUHJyZ czasowych - zastosowanie w prognozowaniu cen. Prognozowanie i estymacja procesów ARMA. Prognozowanie procesów ARIMA. 1. P. Brockwell, R. Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer, G.E.P. Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa 3. ==LHOLVNLWybrane zagadnienia z ekonometrii3ro6]f]hflvnd6]f]hflq 4. G. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995

33 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 3 6 OPEM 35 %$1.2:2û,8%(=3,(&=(1,$ Struktura i funkcje stopy procentowej. Procent prosty LVNáDGDQ\6WRSDQRPLQDOQDLHfektywna. Kredyty. Analiza kondycji finansowej banku. Kalkulacje ubezpieczeniowe. 0HWRG\]ZL]DQH]SDUDPHWUDPLXEH]SLHF]H :<.à$'jrg] 4pk EGZAMIN StruktXUDLIXQNFMHVWRS\SURFHQWRZHM3URFHQWSURVW\LVNáDGDQ\MDNRPQR*QLNZDUWRFLSLHQLG]D Stopa nominalna i efektywna. '\VNRQWRSURVWHLVNáDGDQHRUD]MHJR]DVWRVRZDQLH $QDOL]DUHQWRZQRFLRSHUDFMLQDU\QNXPLG]\EDQNRZ\P2SHUDFMHNUyWNRWHUPLQRZHLGáugoterminowe. Kredyty. Analiza kondycji finansowej banku. $QDOLW\F]QHZVND(QLNLHNRQRPLF]QR i techniczno ubezpieczeniowe. 5DFKXQHN SUDZGRSRGRELHVWZD MDNR SRGVWDZD NDONXODFML XEH]SLHF]HQLRZ\FK.DONXODFMH ZXEH]SLHF]HQLDFKPDMWNRZ\FKLUHDVHNXUDFML 6WDW\VW\F]QHPHWRG\Z\]QDF]DQLDVNáDGNLQHWWRLEXGRZDWDU\I 0HWRG\ Z\]QDF]DQLD VNáDGHN Z XEH]SLHF]HQLDFK QD *\FLH 7HFKQLF]QD VWRSD RSURFHQWRZDQLD UH]HUZ LZ\VRNRFLVNáDGHNLZLDGF]HZXEH]SLHF]HQLDFKGáXJRWHUPLQRZ\FK Metody analizy portfela grupow\fkxeh]slhf]hqd*\flh 0HWRG\SU]HFLZG]LDáDQLDXMHPQ\PZSá\ZRPLQIODFMLQDXEH]SLHF]HQLD 0HWRG\HNRQRPHWU\F]QHZG]LHG]LQLHXEH]SLHF]HPDMWNRZ\FK 1. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Zürich S.N. Neftci, An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press, San Diego 1996

34 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 4 7 OPEM 36 5<1.,.$3,7$à2:( Teoria stopy procentowej. Estymacja ryzyka i stopy zwrotu ]DNW\ZyZRVWDá\PGRFKRG]LH=DU]G]DQLHU\]\NLHPVWRS\ SURFHQWRZHM 5yZQRZDJD U\QNX NDSLWDáRZHJR L WHRULD SRUWIHORZDZZDUXQNDFKQLHSHZQRFL :<.à$'jrg] 4pk EGZAMIN GUKDE0LHF]\VáDZ'XGek, prof. UZ Teoria stopy procentowej. (VW\PDFMDU\]\NDLVWRS\]ZURWX]DNW\ZyZRVWDá\PGRFKRG]LH =DU]G]DQLHU\]\NLHPVWRS\SURFHQWRZHM,QVWUXPHQW\SRFKRGQHU\QNyZILQDQVRZ\FKLU\QNyZNDSLWDáRZ\FK Równowaga r\qnxndslwdárzhjrlwhruldsruwihorzdzzduxqndfkqlhshzqrfl)xqnfmrqrzdqlhu\qnyz NDSLWDáRZ\FKZDUXQNDFKDV\PHWU\F]QHMLQIRUPDFML Mikropodstawy emisji akcji i innych instrumentów rynkowych. 1. P. Bernstein, A. Damoderen, =DU]G]DQLHLnwestycjami, Liber, Warszawa :%LH5\QHNSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK, Difin, Warszawa A. Black, Ph. Wright, :SRV]XNLZDQLXZDUWRFLGODDNFMRQDULXV]\, DW ABC, Warszawa R.A. Brealey, S.C. Myers, 3RGVWDZ\ILQDQVyZSU]HGVLELRUVWZ t. 1 i 2, Warszawa M. Daniluk, 5\QHN NDSLWDáRZ\ 3DSLHU\ ZDUWRFLRZH RSHUDFMH JLHáGRZH VWUDWHJLH inwestowania, DW Bellona, Warszawa : 'ELVN Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa E.J. Elton, M.J. Grubber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów ZDUWRFLRZ\FK, WIG PRES, Warszawa 1998

35 4 7 OPEM 37 DYNAMIKA PROCESÓW GOSPODARCZYCH =PLHQQRü ZVND(QLNyZ HNRQRPLF]Q\FK Z IXQNFji czasu. Metody deterministyczne i statystyczne opisu dynamiki procesów. Metody badania koniunktury gospodarczej i cykli JLHáGRZ\FK3URJQR]\GáXJRWHUPLQRZHLNUyWNRWHUPLQRZH )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ =PLHQQRüZVND(QLNyZHNRQRPLF]Q\FKZIXQNFMLF]DVXMDNRFHFKDFKDUDNWHU\]XMFDSURFHV\PDNUR i mikro ekonomiczne. Metody deterministyczne i statystyczne opisu dynamiki procesów. Systematyka modeli i metod w badaniu systemów dynamicznych. 0HWRG\EDGDQLDNRQLXQNWXU\JRVSRGDUF]HMLF\NOLJLHáGRZ\FK 3URJQR]\GáXJRWHUPLQRZHLNUyWNRWHUPLQRZH Zastosowanie oprogramowania profesjonalnego do analizy i prognozy wybranych zjawisk ekonomicznych. 1. T. Amemiya, Advanced Econometrics, Harvard University Press, Harvard R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-3R]QD 3. A.C. Harvey, The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan, Oxford A. Welfe, Ekonometria. Metody i zastosowanie, PWE, Warszawa 1995

36 4 7 WPEM 38 MODELOWANIE MATEMATYCZNE Modele i modelowanie matematyczne. Typy modelowania. 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\Uy*Q\FKV\VWHPyZ0RGHORZDQLH wzrostu i relaksacji oraz systemów kompleksowych. )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ prof. dr hab. :RMFLHFK2NUDVLVNL 0RGHOHPDWHPDW\F]QHLPRGHORZDQLHPDWHPDW\F]QH3U]\NáDGSURFHVXPRGHORZDQLDPDWHPDW\F]QHJR Modelowanie i jego rodzaje: eksperymentalne i symulacyjne, optymalizacyjne, probabilistyczne, 0RGHORZDQLHSU]\SRPRF\G\VNUHWQ\FKV\VWHPyZG\QDPLF]Q\FKUyZQDUy*QLF]NRZ\FK]Z\F]DMQ\FK i ich systemów. 0RGHORZDQLHZ]URVWXLUHODNVDFMLXNáDGRILDUD-GUDSLH*QLNZ]URVWHNRQRPLF]Q\PRGHOZDONL Modelowanie prostych systemów kompleksowych (oscyldwru\vsu]*rqhu\wp\elrorjlf]qhelixundfmh RUD]]áR*RQ\FKV\VWHPyZNRPSOHNVRZ\FKGUJDQLDNU\V]WDáyZWU]VLHQLD]LHPL 4. W.I. Arnold, 5yZQDQLDUy*QLF]NRZH]Z\F]DMQH, PWN, Warszawa A. Friedman, Mathematics in Industrial Problems, Springer-Verlag, New York 1989, 1990, A. Tayler, Mathematical Models in Applied Mechanics, Clarendon Press, Oxford 1986

37 5 9 WPEM 39 :67 3'20$7(0$7<.,),1$162:(- ZAKRES MATERI$à8 2SURFHQWRZDQLH L G\VNRQWRZDQLH 6WUXPLHQLH SLHQLG]\ 5HQW\$QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FK:\FHQDSDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK7HRULDSRUWIHODSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GUKDE/RQJLQ5\ELVNLSURI8= 2SURFHQWRZDQLHLG\VNRQWRZDQLHSURVWHVNáDGDQHLFLJáH6WRS\QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH6WRS\ QRPLQDOQHHIHNW\ZQHFLJáH5yZQDQLDUy*QLFRZHLUy*QLF]NRZHWZRU]HQLDNDSLWDáX 6WUXPLHQLHSLHQLG]\ ZDUWRüDNWXDOQDLZDUWRüSU]\V]áDZHZQWU]QDVWRSD]ZURWXL]PRG\ILNRZDQD ZHZQWU]QDVWRSD]ZURWX 5HQW\RNUHVRZHLZLHF]\VWH]JyU\L]GRáX5yZQHSáDWQRFLVWDQGDUGRZRURVQFHLVWDQGDUGRZRPDOHMFH SáDWQRFL $QDOL]DSU]HSá\ZyZSLHQL*Q\FKZSURMHNWDFKLQZHVW\F\MQ\FK 6SáDWDGáXJyZ SODQVSáDW\GáXJELH*F\'áXJLNUyWNRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHSURVWH'áXJLUHGQLR- LGáXJRWHUPLQRZHLRSURFHQWRZDQLHVNáDGDQH)XQGXV]XPRU]HQLRZ\UHVWUXNWXU\]DFMD]DGáX*HQLD $PRUW\]DFMDURGNyZWUZDá\FKDPRUW\]DFMDOLQLRZDOLQLRZRPDOHMFHRGSLV\DPRUW\]DFMD]HVWDáVWRS DPRUW\]DFMDSU]\SLHV]RQDPHWRGDIXQGXV]XXPRU]HQLRZHJR (OHPHQW\ WHRULL Z\FHQ\ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK GOa weksli, bonów skarbowych, obligacji, akcji). Struktura terminowa stóp procentowych. Informacja o wycenie pochodnych instrumentów finansowych kontraktów terminowych i opcji.,qirupdfmdrwhruldfksruwihodsdslhuyzzduwrflrz\fklprghodfku\qnxndslwdárwego. 8. W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin S.G. Kellison, The Theory of Interest, Irwin Homewood, Boston E. Nowak (red.), Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rach., Finanse, Warszawa A. Weron, R. Weron,,Q*\QLHULDILQDQVRZD, WNT, Warszawa P. Zima, R.L. Brown, Mathematics of Finance, McGraw-Hill Tyerson Ltd., Toronto 1979

38 5 10 WPEM 40 MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA MRGHOHSU]H*\FLDSRGVWDZRZHURG]DMHXEH]SLHF]HVNáDGNL LUH]HUZ\ VNáDGHNZXEH]SLHF]HQLDFKLUHQWDFK*\FLRZ\FK 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü )250$=$- û :<.à$'jrg] 4pk û:,&=(1,$jrg] 2pk FORMA ZALICZENIA EGZAMIN Z$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ dr Mariusz Michta )XQNFMHSU]H*\FLDLSUDZGRSRGRELHVWZDSU]H*\FLD7DEOLFHSU]H*\ZDOQRFLLLFKSDUDPHWU\ 0RGHOHSU]H*\FLDGODQLHSHáQ\FKODW$QDOLW\F]QHSUDZDSU]H*\ZDOQRFL PoGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK-MHGQRUD]RZHVNáDGNLQHWWR )XQNFMHNRPXWDF\MQHZUDFKXQNXXEH]SLHF]HLUHQW*\FLRZ\FK 6NáDGNLURF]QHQHWWRLVNáDGNLSáDWQHZSRGRNUHVDFK =DVWRVRZDQLHDSURNV\PDFMLUR]NáDGHPQRUPDOQ\PZUDFKXQNXVNáDGHN Ogóln\PRGHOUH]HUZ\VNáDGHN- równanie Thiele`a. 0RGHOSU]H*\ZDOQRFLSDU\RVyE3RGVWDZRZHW\S\XEH]SLHF]HGODSDUZVWDQLHGRSLHUZV]HMLRVWDWQLHM PLHUFLXEH]SLHF]HQLDUHQW\ZGRZLHMLVLHURFHM 3RGVWDZRZH]DOH*QRFLPLG]\VNáDGNDPLZSU]\SDGNX]DáR*HQLDMHGQRVWDMQHMXPLHUDOQRFL 0RGHOSU]H*\ZDOQRFL]ZLHORPDSU]\F]\QDPLZ\Mü-HOHPHQW\WHRULLU\]\NZVSyá]DZRGQLF]F\FK 6NáDGNLZXEH]SLHF]HQLDFK]DOH*Q\FKRGZLHOXSU]\F]\QPLHUWHOQRFL 4. N. Bowers, H.U. Gerber, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois NDáED8EH]SLHF]HQLDQD*\FLH 6. W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny$(:urfádz

39 5 9 WPEM 41 ZAK5(60$7(5,$à8 GRAFIKA KOMPUTEROWA Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Grafika rastrowa. AlgorytP\ JHQHUDFML HOHPHQWyZ REUD]X 3RMFLH Z]RUX i faktury. Fraktale w grafice komputerowej. Grafika trójwymiarowa. Animacje komputerowe. )250$=$- û :<.à$'jrg] 2pk LABORATORIUM (30) 2pk FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA zal =$/,&=(1,(1$2&(1 :<.à$'2:&$ GU6áDZRPLU1LNLHO :SURZDG]HQLHGRJUDILNLNRPSXWHURZHM8U]G]HQLDZHMFLDLZ\MFLDVWRVRZane w grafice komputerowej. Podstawowe modele obrazu cyfrowego, modele reprezentacji barw oraz formaty zapisu obrazu. *UDILNDUDVWURZD3RGVWDZRZHHOHPHQW\VNáDGRZHREUD]XUDVWURZHJRSRMFLHSLNVODUR]G]LHOF]RFLREUD]X 0LDU\ ]ZL]DQH ] REUD]HP UDVWURZ\P $OJRU\tmy generacji elementów obrazu. Rastrowe obiekty dwuwymiarowe i ich przeksztaácenia. Filtracja obrazu rastrowego, techniki obróbki i ich zastosowania. 0HWRG\JHQHUDFMLL]DVWRVRZDQLDWHNVWXU3RMFLHZ]RUXLIDNWXU\)UDNWDOHZJUDILFHNRPSXWHURZHMPHWRG\ generacji i zastosowania. *UDILNDZHNWRURZD3RGVWDZRZHPRGHOHRELHNWyZZHNWRURZ\FK,QWHUSRODFMDMDNRQDU]G]LHX*\ZDQHGR tworzenia obiektów wektorowych. Hierarchia struktur graficznych. Typografia. Graficzny interfejs X*\WNRZQLND Grafika trójwymiarowa. Koncepcje i reprezenwdfmhrelhnwyzwuymz\pldurz\fk3u]hnv]wdáfhqldljhqhudfmd RELHNWyZ'(OLPLQDFMD]DVáRQLW\FKOLQLL7HFKQiNLIRWRUHDOLVW\F]QHZJHQHUDFMLREUD]XPHWRGDOHG]HQLD SURPLHQLUD\FDVWLQJLUD\WUDFLQJPHWRGDHQHUJHW\F]QDUDGLRVLW\PDSRZDQLHURGRZLVka (environment mapping). Animacje komputerowe. Zasady i metody tworzenia animacji komputerowych. Cyfrowe wideo. 7ZRU]HQLHDSOLNDFMLUHDOL]XMF\FKWHPDW\DOJRU\WPLF]QHZGRZROQ\PURGRZLVNXM]\NRZ\P (Pascal, VBasic, C++ lub Java ). 3. D. Hearn, M.P. Baker, Grafika mikrokomputerowa: metody i zastosowania, WNT, Warszawa M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990

40 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 5 10 WPEM 42 PODSTAWY MARKETINGU Ewolucja rynku. Ogólna koncepcja marketingu. Zachowania NRQVXPHQWyZ QD U\QNX $QDOL]D U\QNX SU]HGVLELRUVWZ (WDS\ SURZDG]HQLD EDGD PDUNHWLQJRZ\FK %XGRZDQLH strategii marketingowych. Mieszanka marketingowa. :<.à$'jrgz) 2pk ZALICZENIE NA zal dr Iwona Lubimow-%XU]\VND (ZROXFMDU\QNXRUD]SU]\F]\Q\UR]SRZV]HFKQLDQLDVLPDUNHWLQJX 2JyOQDNRQFHSFMDPDUNHWLQJXMHJRSRG]LDá Zachowania konsumhqwyzqdu\qnx=dgrzrohqlhnolhqw8zduxqnrzdqldzhzqwu]qhsurfhvx]dnxsx 'HWHUPLQDQW\ HNRQRPLF]QH :Sá\Z F]\QQLNyZ VRFMRORJLF]Q\FK L NXOWXURZ\FK (WDS\ SURFHVX dokonywania zakupów. $QDOL]DU\QNXSU]HGVLELRUVWZL]DFKRZDNOLHQWyZLQVW\WXFMRQDOQ\FK6\stem informacji marketingowej. (WDS\SURZDG]HQLDEDGDPDUNHWLQJRZ\FK$QDOL]DZ\QLNyZ6HJPHQWDFMDU\QNX %XGRZDQLHVWUDWHJLLPDUNHWLQJRZ\FK0LHV]DQNDPDUNHWLQJRZD3URGXNWZXMFLXPDUNHWLQJRZ\P8VáXJD marka, opakowanie, cena, promocja i dystrybucja. Istota i struktura planu marketingowego 9. Altkorn, Marketing, P. Davis, Marketing w praktyce 11. L. Garbarski, J. Rutkowski, Marketing, Warszawa áHF]HN:.RZDOMarketing-MDNWRVLUREL":URFáDZ 13. P. Kotler, Marketing, Warszawa Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe 15. T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach 16. Wrzosek,%DGDQLHLNV]WDáWRZDQLHU\QNX

41 )250$=$- û FORMA ZALICZENIA :<.à$'2:&$ 5 9 WPEM 43 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM =DU]G]DQLH VWUDWHJLF]QH FKDUDNWHU\VW\F]QH GOD Uy*Q\FK NXOWXU 7\S\ PHQHG*HUyZ.LHURZDQLHOXG(PL :<.à$' (30 godz) 2pk ZALICZENIE NA zal SURIGUKDELQ*-DQLQD6WDQNLHZLF] 8V\WXRZDQLHVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLDZUR]ZRMXP\OLWHRUHW\F]QHMRUJDQL]DFMLL]DU]G]DQLD NXUWSV\FKRVRFMRORJLF]Q\,VWRWDLSU]HGPLRWEDGDVRFMRORJLLRUJDQL]DFMLLNLHURZDQLD0HWRG\WHFKQLNL QDU]G]LD 8MFLD L ]DáR*HQLD NXOWXU\ RUJDQL]DF\MQHM.XOWXUD Z\EUDQ\FK VSRáHF]HVWZ D NXOWXUD RUJDQL]DF\MQD w organizacjach. Rola kultury organizacymqhmznv]wdáwrzdqlxvxnfhvxsu]hgvlelruvwzd =DU]G]DQLHVWUDWHJLF]QHFKDUDNWHU\VW\F]QHGODNXOWXUVWDELOQHMUHDNW\ZQHMDQW\F\SDF\MQHMHNVSORUDF\MQHM i kreatywnej. Strategie zmian kultury organizacyjnej..lhurzdqlhoxg(pl7\s\phqhg*huyz.rqfhsfmh kierowania. *UXS\ SUDFRZQLF]H D UHDOL]DFMD ]DGD &]\QQLNL ZDUXQNXMFH LQWHJUDFM JUXS\ SUDFRZQLF]HM =DVDG\ WZRU]HQLD]HVSRáyZSUDFRZQLF]\FK =DU]G]DQLHNRQIOLNWHPRUJDQL]DF\MQ\P'HF\]MHZSUDF\PHQHG*HUDSV\FKRVSRáHF]QHDVSHNW\ 6. D. Dana, 5R]ZL]\ZDQLHNRQIOLNWyZ Warszawa B. Kubacki, Z. Lachowicz, T. Listwan, =HVSyáSUDFRZQLF]\MDNRSRGPLRWLRELHNWNLHURZDQLDZRUJDQL]DFML gospodarczej,:urfádz 8. D.W. Steward (red.), 3UDNW\NDNLHURZDQLD-DNNLHURZDüVRELQQ\PLLILUP, Warszawa J. Stankiewicz, Socjologia organizacji, Zielona Góra J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1998

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. Arytmetyka........................................... 3 2. Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Literatura. Statystyka i demografia

Literatura. Statystyka i demografia ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych III Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Ekonometria

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafy i sieci w informatyce Kod przedmiotu 11.9-WI-INFD-GiSwI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 165 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji 2.Problem niesferyczności składnika losowego w modelach ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami operacyjnymi;

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH. Matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, sztuczna inteligencja

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH. Matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, sztuczna inteligencja Kierunek Informatyka Rok akademicki 2016/2017 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH Technika cyfrowa i architektura komputerów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW. Tryb studiów: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Ankieta zatrudnienia studentów. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski

Ankieta zatrudnienia studentów. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski Ankieta zatrudnienia studentów Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski 08.04.2016r Uczestnicy ankiety Ankietę wypełniło 446 studentów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Metody aktuarialne - opis przedmiotu Metody aktuarialne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody aktuarialne Kod przedmiotu 11.5-WK-MATP-MA-W-S14_pNadGenEJ6TV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 1 Nazwa modułu w języku angielskim Programming of

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. ANALIZA PORTFELOWA I RYNKI KAPITAŁOWE................... 3 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka obliczeniowa Computational Mathematics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator prof. dr hab. Marek Ptak Zespół dydaktyczny dr Zbigniew Leśniak dr Magdalena Piszczek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta

Bardziej szczegółowo

Arkusz przeniesienia punktów ECTS

Arkusz przeniesienia punktów ECTS Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ Rok akademicki 0/6 Arkusz przeniesienia punktów Nazwisko i imię Nazwa szkoły, w której uzyskano oceny Nazwa wydziału Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Uchwała nr 12/III/2006 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji SYLABUS

Teoria opcji SYLABUS Teoria opcji nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Dobija M., Smaga E.; Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa- -Kraków 1995.

Dobija M., Smaga E.; Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa- -Kraków 1995. Bibliografia Dobija M., Smaga E.; Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa- -Kraków 1995. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

(w oparciu o uchwały Rady Wydziału z dn. 8 grudnia 2006, 15 stycznia 2008, 17 czerwca 2008, 27 listopada 2008 i 12 maja 2011)

(w oparciu o uchwały Rady Wydziału z dn. 8 grudnia 2006, 15 stycznia 2008, 17 czerwca 2008, 27 listopada 2008 i 12 maja 2011) Wydział Informatyki WIT Studia inżynierskie (1. stopnia) niestacjonarne (zaoczne) na kierunku INFORMATYKA Plan studiów w roku akademickim 2011/2012 wg standardu ECTS (w oparciu o uchwały Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo