1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy."

Transkrypt

1 Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: 1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Partnerów i Lidera Projektu. 2) Posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości. 3) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł. oraz 583 zł., gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 4) Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie. 5) Posiadają niewięcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, liczonej od r. do r.) 6) Dochody wymienione w paragrafie 3 ust. 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U nr 228 poz z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U Nr 94 poz. 431 z późn. zm.). Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą spełniać wymogi regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu. Regulamin jest dostępny na stronie oraz do wglądu w szkołach. W razie przyznania stypendium (w kwocie zł/osobę) wypłacone będzie jednym przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę. Cześć A. Dane wnioskodawcy. 1. Nazwisko i imię PESEL Imię ojca imię matki

2 2. Miejsce zamieszkania (stałe zameldowanie) 2 Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Poczta Nr mieszkania Kod pocztowy -... pieczątka urzędu gminy/właściwego pracownika Niniejszym poświadcza się że ww. dane wnioskodawcy są prawdziwe. Telefon NIP Stan cywilny Odległość do szkoły km Osoba niepełnosprawna: Tak Nie Rok nauki Średnia ocen w poprzednim roku, Kobieta Mężczyzna 3. Liczba mieszkańców miejscowości zamieszkania ucznia: 4. Status miejscowości : Miasto Wieś 5. W miejscu zamieszkania ucznia jest szkoła ponadgimnazjalna : Tak Nie 6. Dane rodzica/opiekuna prawnego ucznia: Nazwisko i imię PESEL Telefon Nr konta bankowego na ewentualne stypendium(właścicielem konta może być rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni):

3 Imię i nazwisko właściciela konta 3 7. Dane urzędu skarbowego któremu podlega wnioskodawca: Miejscowość Ulica dom Powiat Kod pocztowy - Poczta Część B. Dane dotyczące szkoły 1. Nazwa szkoły 2. Typ szkoły: 3. Adres szkoły Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Kod pocztowy - Poczta 4. Liczba godzin nieobecności w szkole (nieusprawiedliwionej, od do r): 5. Nazwa organu prowadzącego szkołę 6. Kierunek/specjalność

4 7. Zaświadczenie Pieczęć szkoły pieczęć imienna i podpis dyrektora Niniejszym zaświadczam, że osoba wskazana w części A wniosku jest uczniem/cą szkoły wskazanej w części B Część C. Oświadczenie o ilości członków rodziny w 2009r (w skład rodziny wchodzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat a także dziecko które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji). Imię i nazwisko Wiek Stopień pokrewieństwa 1. Stan cywilny PESEL Miejsce pracy / nauki

5 12. 5 Część D. Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny za rok Imię i Źródło dochodu nazwisko 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych Kwota 2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 4. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 5. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

6 6 1. Łączna kwota alimentów świadczonych przez członków rodziny na rzecz innych osób w 2007 r.,zł 2. Liczba hektarów przeliczeniowych posiadanego przez rodzinę gospodarstwa rolnego w roku 2007 :, 3. Dochód utracony w roku Dochód uzyskany w roku... Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009.Wyrażam także zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych na potrzeby PEFS (Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego). Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z artykułem Kodeksu Karnego stanowiącym, że kto składa zeznania mające służyć jako za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Czytelny podpis ucznia... Czytelny podpis rodzica/opiekuna*... * - dotyczy sytuacji której stypendysta w dniu składania wniosku jest niepełnoletni.

7 7 Część E. Pouczenie. Niniejszy wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Wszystkie pola powinny zostać wypełnione. W przypadku informacji, które nie dotyczą wnioskodawcy (np. brak ) należy przekreślić właściwe pole. Część A - dane dotyczące wnioskodawcy potwierdza wydział meldunkowy właściwego urzędu gminy (dla miejsca zamieszkania ucznia) Część B dane dotyczące szkoły wypełnia i potwierdza właściwa szkoła. Osoba składająca wniosek powinna posiadać zarówno oryginały (do wglądu) jak i kopie załączników do wniosku. Pracownik przyjmujący wniosek może zażądać dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji wniosku. Do wniosku należy załączyć: 1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny ucznia, wydane przez właściwy urząd skarbowy - za rok Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu osiągniętego w roku Oświadczenia wszystkich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego rodziny ucznia wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w roku Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby z poza rodziny 7. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem - oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sadowej lub ugodzie przed mediatorem 8. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 9. Informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie 10. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się 11. Kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w statusu uchodźcy

8 8 12. Kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 13. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany 14. Odpis wyroku oddalającego powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego 15. Orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 16. Kserokopie dowodu osobistego jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni. 17. W przypadku gdy o stypendium ubiega się osoba niepełnosprawna orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 18. W przypadku statusu osoby bezrobotnej zaświadczenie z Urzędu Pracy. 19. W przypadku pobierania renty nie wykazanej w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego - decyzja o jej przyznaniu. 20. Dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego Utrata dochodu zachodzi w sytuacji spowodowanej: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 21. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny. Uzyskanie dochodu zachodzi w sytuacji spowodowanej: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej 22. Inne dokumenty potwierdzające stan wykazany we wniosku o przyznanie stypendiów. W przypadku gdy uczeń pozostaje pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka. Wzory dokumentów wskazanych w punkcie 1,2 oraz 3 pouczenia stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U z późn. zm.) Część F. Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek Metryka wniosku Imię i nazwisko Pieczęć i podpis Data Nr wniosku: Wniosek przyjął:

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Stypendia unijne szansą na maturę pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (tekst jednolity).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2013.01.03 16:15:49 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY I. Dokumentacja do stypendium socjalnego 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. nr

Bardziej szczegółowo