WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o"

Transkrypt

1 WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy bądź oświadczenia zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, wysokości podatku należnego. W przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym przez mniej niż 12 miesięcy należy dołączyć zaświadczenie z wysokością dochodu netto za przepracowany okres oraz ilość miesięcy. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne ( np. ZUS, KRUS, PUP, pracodawca) 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy (Zdarzenia i Statusy oraz Indywidualna Karta Wypłat) 4. oświadczenia członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą o wysokości dochodów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu 5. oświadczenie członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych oraz stosowne dokumenty 6. oświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie zasiłkowym oraz stosowne dokumenty kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu

2 rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka zaświadczenie ze szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia bądź oświadczenie informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka dokument z numerem rachunku bankowego kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się 2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety w czasie ciąży pod opieką medyczną nie później niż przed 10 tygodniem ciąży do porodu.* (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). *) przepisu ust 6 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. 3. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych albo oświadczenie (w przypadku oświadczenia należy dołączyć imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu (na jaki okres), jakie dziecko wraz z okresem pozostawania w stosunku pracy (od kiedy do kiedy) albo stosowne oświadczenie wnioskodawcy 4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (oryginał do wglądu) 6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO zaświadczenie ze szkoły ( data wrześniowa), w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia bądź stosowne oświadczenie 7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA (LUB DOJAZDÓW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

3 zaświadczenie ze szkoły oraz zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania albo stosowne oświadczenie ( bursa, internat itp.) w miejscowości, w której znajduje się szkoła jak również zaświadczenie albo oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu 8. SKŁAD RODZINY wnioskodawca i wszyscy członkowie rodziny ( dzieci do 25 roku życia, nie wpisujemy osób nie będących na utrzymaniu, małżonków po zasądzonym sądownie rozwodzie lub separacji (prawomocny wyrok zasądzający rozwód lub separację jeśli nie jest w posiadaniu GOPS). W przypadku członka rodziny osadzonego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym należy dołączyć zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu. 9. PKT 4 wniosku 4.1 alimenty płacone na rzecz innych osób kopię przekazów wpłat lub oświadczenie osoby otrzymującej alimenty w roku 2012, wyrok zasądzający alimenty 4.2 dochód utracony z 2012 roku świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto osiągniętym w 2012 roku, zaświadczenie od pracodawcy o formie, okresie zatrudnienia i wysokości dochodu netto uzyskanego w 2012 roku- umowa zlecenie, wyrejestrowanie działalności gospodarczej decyzja lub zdarzenia i statusy oraz indywidualna karta wypłat w przypadku utraty świadczeń z PUP, PIT(y)-11 za 2012 rok 4.3 dochód uzyskany dokument potwierdzający datę uzyskania i wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu 10. OŚWIADCZENIA PO 31 GRUDNIA 2011 ROKU wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny (pełnoletni na dzień składania wniosku) zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy z datą powrotu do pracy, zaświadczenie z dochodem netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu uzyskanie zatrudnienia - umowa o pracę i zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu ( nazwa miesiąca),zaświadczenie od pracodawcy o formie, okresie zatrudnienia i wysokości dochodu netto uzyskanego - umowa zlecenie, uzyskanie świadczeń z ZUS - decyzja o przyznaniu renty, emerytury itp. uzyskanie świadczeń z Urzędu Pracy zdarzenia i statusy oraz indywidualna karta wypłat z PUP w przypadku uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stażu lub przygotowania zawodowego ( z wysokością pobranego zasiłku z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu) rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu w którym osiągnięto dochody, w przypadku działalności na ryczałcie lub karty podatkowej zadeklarowany dochód netto na oświadczeniu z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu (wpisując nazwę miesiąca) na oświadczeniu z działalności gospodarczej uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu oraz wysokość netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany 11. OŚWIADCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ deklarowany dochód netto za 2012 rok z działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku 12. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny na dzień składania wniosku

4 gospodarstwo rolne nakaz płatniczy za 2012 rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych, umowa dzierżawy w przypadku dzierżawy cudzego gospodarstwa albo stosowne oświadczenie posiadacza gospodarstwa rolnego alimenty - zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2012 roku, prawomocny odpis orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, ugoda sądowa w przypadku gdy nie jest prowadzona egzekucja przez komornika oświadczenie wnioskodawcy, lub przekazy pocztowe, wyciągi bankowe fundusz alimentacyjny wpisać kwotę pobranych świadczeń w 2012 roku stypendia zaświadczenie o otrzymanym stypendium w roku kalendarzowym 2012 rok ( szkoły, uczelnie, Wydział Edukacji Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego) lub stosowne oświadczenie DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU Katalog możliwych źródeł utraty i uzyskania dochodu Utrata dochodu (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oznacza utratę dochodu spowodowaną: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, - utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, - utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, -utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Uzyskanie dochodu (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: - zakończeniem urlopu wychowawczego, - uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, - uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

5 W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne zaświadczenie stosownej instytucji o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu w którym został uzyskany dochód. Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. IX. DOT. OSÓB POSIADAJĄCYCH USTALONE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, ubiegająca się lub pobierająca świadczenia rodzinne, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem, o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny wymagane mogą być inne, niż wymienione dokumenty Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ wydający dany dokument lub uwierzytelnienia może dokonać pracownik przyjmujący wniosek po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału dokumentu. UWAGA! Wszystkie oświadczenia muszą zostać złożone na załącznikach według wzoru do rozporządzenia (druki dostępne w GOPS pok. Nr 7)

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo