INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne"

Transkrypt

1 INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 listopada 2014r. do 31 października 2015r. będą przyjmowane od 1 września 2014r. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres obowiązujący od 1 października 2014r. do 30 września 2015r. są przyjmowane od 1 sierpnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańszczyku I piętro pok. Nr 13A, Osoby pobierające zasiłki rodzinne w okresie zasiłkowym tj. od do zobowiązani są do dostarczenia aktualnego zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku wypłata dodatków uzależnionych od nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na dzieci, które ukończyły 18 lat, a kontynuują naukę w szkole od miesiąca września 2014 r. zostanie wstrzymana. więcej informacji pod numerem telefonu

2 WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI NA OKRES ZASIŁKOWY od 01 listopada 2014 do 31 października 2015 (oryginały dokumentów do wglądu pracownika urzędu) 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy gdy osoba przebywa na terenie gminy Brańszczyk bez stałego zameldowania dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub zamieszkanie w miejscu pobytu; 2. w przypadku gdy rodzice dziecka lub jeden z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy zaświadczenie z właściwego organu OPS,GOPS lub MOPS o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych; 3. kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka- w przypadku składania wniosku po raz pierwszy; 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o osiągniętym dochodzie, podatku należnym, i składce na ubezpieczenie społeczne w 2013r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym dzieci, które w 2013r. osiągnęły pełnoletność ); 5. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku 2013: a. PIT-y rozliczeniowe za rok 2013 np. PIT-11, PIT-28, PIT-40A itp. wystawione przez z-d pracy, ZUS, PUP i inne organy, b. dokument określający liczbę miesięcy w których dochód był osiągany np. zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy, decyzja o rencie, emeryturze, zaświadczenie z PUP, umowa o pracę, c. wypełniony załącznik nr 6- oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013r. itp.; 6. zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r. (w przypadku osiągniętego dochodu); 7. wypełniony załącznik nr 7- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w 2013r. (przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny) + dokumenty stwierdzające wysokość wykazanego dochodu w 2013r, np. o stypendium na dzieci., otrzymanych alimentach, oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo kserokopia nakazu płatniczego za 2013 r. itp.; 8. kserokopia wyroku rozwodowego lub o separację z klauzulą prawomocności (aktualny) w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci; 9. kserokopia wyroku zasądzającego alimenty (aktualny)+ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2013r.; 10. zaświadczenie Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013r.; 11. w przypadku braku zatrudnienia - oświadczenie osoby bezrobotnej potwierdzone decyzją z Powiatowego Urzędu Pracy, lub zaświadczenie z PUP (w przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych z prawem do zasiłku); 12. w przypadku utraty dochodu za 2013r.- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu np. świadectwo pracy, PIT 11, umowa zlecenie potwierdzona zaświadczeniem od pracodawcy itp. 13. w przypadku uzyskania dochodu po 01 stycznia 2014r. do dnia złożenia wniosku - zaświadczenie z z-du pracy (od kiedy zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc), w innym przypadku oświadczenie; 14. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - kserokopia wpisu do ewidencji działalności gosp. lub dokument o rezygnacji z działalności gosp.; 15. zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej; 16. orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 17. zaświadczenie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dotyczące niezamieszkiwania dziecka niepełnosprawnego w internacie w przypadku nauki w wymienionej placówce; 18. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej; W przypadku ubiegania się o niżej wymienione dodatki należy złożyć stosowne dokumenty:

3 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, 1. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, (co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego), zaświadczenie z ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w przypadku złożenia oświadczenia dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, 1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka kserokopia aktu zgonu rodzica dziecka odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany (aktualny) wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców ( w przypadku osoby uczącej się); 1. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia dziecka lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia; 1. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej; 1. dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny zaświadczenie ze szkoły; oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie; W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do: - zasiłku rodzinnego od r.: 574 zł. 664 zł. w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. GOPS Brańszczyk

4 WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES od 01 października 2014 do 30 września 2015 (oryginały dokumentów do wglądu pracownika urzędu) 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy gdy osoba przebywa na terenie gminy Brańszczyk bez stałego zameldowania dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub zamieszkanie w miejscu pobytu; 2. w przypadku gdy rodzic dziecka jest zameldowany na terenie innej gminy zaświadczenie z właściwego organu OPS,GOPS lub MOPS o nie pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3. kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka- w przypadku składania wniosku po raz pierwszy; 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o osiągniętym dochodzie, podatku należnym, i składce na ubezpieczenie społeczne w 2013r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym dzieci, które w 2013r. osiągnęły pełnoletność ); 5. zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r.; 6. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku PIT-y rozliczeniowe za rok 2013 np. PIT-11, PIT-28, PIT-40A itp. wystawione przez z-d pracy, ZUS, PUP i inne organy, dokument określający liczbę miesięcy w których dochód był osiągany np. zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy, decyzja o rencie, emeryturze, zaświadczenie z PUP, umowa o pracę, wypełniony załącznik nr 3- oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013r. itp.; 1. wypełniony załącznik nr 4- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w 2013r. (przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny) + dokumenty stwierdzające wysokość wykazanego dochodu, np. o wysokości stypendium na dzieci w 2013r., oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo kserokopia nakazu płatniczego za 2013 r., przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2013r.itp.; 2. kserokopia wyroku zasądzającego alimenty (aktualny); 3. zaświadczenie Komornika Sądowego (organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające bezskuteczność egzekucji i o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013r.; 4. w przypadku braku zatrudnienia - oświadczenie osoby bezrobotnej potwierdzone decyzją z Powiatowego Urzędu Pracy, lub zaświadczenie z PUP w przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych z prawem do zasiłku; 5. w przypadku utraty dochodu za 2013r.- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu np. świadectwo pracy, PIT 11, umowa zlecenie potwierdzona zaświadczeniem od pracodawcy itp. 6. w przypadku uzyskania dochodu po 01 stycznia 2013r. do dnia złożenia wniosku - zaświadczenie z z-du pracy (od kiedy zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc), w innym przypadku oświadczenie; 13. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - kserokopia wpisu do ewidencji działalności gosp. lub dokument o rezygnacji z działalności gosp.; 14. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z : -brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą; 15. zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej; 16. orzeczenie o niepełnosprawności- w przypadku ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dziecko niepełnosprawne; 17. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do: - świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł. GOPS Brańszczyk

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Załącznik nr 5 WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2013.01.03 16:15:49 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej rok akademicki 2013/2014: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY I. Dokumentacja do stypendium socjalnego 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (tekst jednolity).

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo