Świadczenia rodzinne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenia rodzinne"

Transkrypt

1 Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3) Miejsce i termin składania wniosków Wnioski składa się w każdym czasie w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Suwałki, ul. 23 Października 20 na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada

2 Zasiłki rodzinne 1.Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. 2. obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Polski przez okres zasiłkowy w którym otrzymuje się świadczenia rodzinne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 3. cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Polski przez okres zasiłkowy w którym otrzymuje się świadczenia rodzinne: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP. 2. Warunki uzyskania świadczeń : gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 664 zł. zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 21 roku życia,

3 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 3. Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny i miejsce jej zameldowania, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej, oświadczenie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznym na zasadach ogólnych, oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie lub zaświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowa zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą

4 spółdzielnię produkcyjną, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także : przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokość wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdzie jest prowadzona egzekucja komornicza w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, w przypadku utraty dochodu występującego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku uzyskania dochodu który nie występował w roku poprzedzającym okres zasiłkowy dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz jego wysokość z pierwszego pełnego miesiąca, informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, kopię aktów zgonów rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się, kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełnionej,. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę, drugiego z rodziców, konkubenta, pełnoletnie dziecko członka rodziny, inne dokumenty w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

5 4. Wysokość zasiłków * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat 115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat *wysokość świadczeń od 1 listopada 2009 r. 5. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń w sytuacji naboru wniosków na nowy okres zasiłkowy przy złożeniu wniosku do 30 września w sytuacji naboru wniosków na nowy okres zasiłkowy przy złożeniu wniosku do 31 listopada Termin do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów Do 30 listopada Do 31 grudnia 6. Terminy realizacji świadczeń Świadczenia wypłacane są do końca każdego miesiąca, Wypłata pierwszego świadczenia: W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca wypłata świadczeń następuje do końca danego miesiąca, W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca wypłata świadczeń następuje do końca następnego miesiąca.

6 Dodatki do zasiłków rodzinnych Przysługują po spełnieniu warunków do zasiłków rodzinnych dodatek z tytułu urodzenia dziecka zł 1. Wymagane dodatkowe dokumenty do wniosku: Zaświadczenie lekarskie lub od położnej o pozostawaniu matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

7 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie 2. Dodatkowe dokumenty do wniosku: Oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o: co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, okresie, na jaki urlop został udzielony oraz na jakie dziecko, Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego + kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenia społecznego lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się o dodatek była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, inne dokumenty w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do omawianego dodatku.

8 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł miesięcznie nie więcej niż 340 zł. na wszystkie dzieci, 250 zł miesięcznie nie więcej niż 500 zł. na wszystkie dzieci w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 1. Dodatkowe dokumenty do wniosku: kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców lub obojga rodziców w przypadku osoby uczącej się odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

9 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł miesięcznie 1. Dodatkowe dokumenty do wniosku: bez dodatkowych dokumentów przysługuje na 3 i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

10 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 1. Dodatkowe dokumenty do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 roku życia, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia.

11 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zł 1. Wymagane dodatkowe dokumenty do wniosku: oświadczenie lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia, zaświadczenie o realizowaniu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dziecka poniżej 6 roku życia

12 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (przysługuje przez 10 miesięcy w roku) 50 zł miesięcznie na częściowe pokrycie kosztów dojazdu do szkoły o 90 zł miesięcznie na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 1. Dodatkowe dokumenty do wniosku: oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie szkolnej, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez organ publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

13 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 1. Warunki: gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł, urodzenie żywego dziecka i złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcie dziecka opieką prawną, opieką faktyczną lub przysposobienie dziecka i złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 2. Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dokument potwierdzający datę objęcia opieki nad dzieckiem lub jego przysposobienia. zaświadczenie lekarskie lub położnej o pozostawaniu matki pod opieką medyczną w okresie ciąży, dokumenty dotyczące dochodu rodziny - takie jak do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

14 5. Sposób załatwienia sprawy Termin Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo