Projekt U S T AWA. z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt U S T AWA. z dnia"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Bermudów (zgodnie z upowa nieniem Rz du Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnie ko cowych dotycz cych interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. Art. 1. Wyra a si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Bermudów (zgodnie z upowa nieniem Rz du Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnie ko cowych dotycz cych interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 15/04/EP

3 UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel zawarcia Umowy Do ko ca lat dziewi dziesi tych XX w. mi dzynarodowa wymiana informacji przebiegała zasadniczo na podstawie dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na podstawie art. 26 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD i ONZ wła ciwe organy podatkowe Umawiaj cych si Pa stw mogły wymienia informacje konieczne do poprawnego stosowania umowy podatkowej lub ustawodawstwa wewn trznego Umawiaj cych si Pa stw. Do 1999 r. wymiana była ograniczona jedynie do podatków obj tych Konwencj. Nast pnie art. 26 ust. 1 został rozszerzony na podatki bez wzgl du na ich rodzaj i nazw nakładanych przez Umawiaj ce si Pa stwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne.... System ten zawierał pewne ograniczenia, do których zalicza si bez w tpienia fakt, i obejmuje on wył cznie pa stwa zwi zane ze sob sieci umów podatkowych i nie dotyczy krajów (głównie rajów podatkowych), które nie zawarły takich umów. W 1996 r. OECD podj ła działania na rzecz wypracowania rodków ograniczaj cych zakłócenia wywołane przez szkodliw konkurencj podatkow o negatywnych skutkach dla decyzji inwestycyjnych i finansowych, a w konsekwencji dla krajowych podstaw opodatkowania. Działania te doprowadziły do opracowania w 1998 r. raportu, który ustalił trzy grupy krajów: 1) pa stwa członkowskie OECD, które zobowi zały si do wyeliminowania istniej cych szkodliwych praktyk podatkowych; 2) raje podatkowe wymienione przez OECD, wobec których mog by podj te rodki obronne (za definicje raju podatkowego podano brak podatków albo jedynie podatki nominalne oraz inne kluczowe czynniki, tj. brak skutecznej wymiany informacji, brak przejrzysto ci przepisów, brak faktycznej działalno ci); 3) pa stwa nieczłonkowskie, z którymi b dzie podj ty dialog w celu zbli enia ich do projektu. Kolejne działania podj te przez OECD doprowadziły do powstania listy krajów uznanych za raje podatkowe. Lista ta została sporz dzona po wzajemnej wymianie opinii i po przyznaniu danym terytoriom mo liwo ci podj cia zobowi zania wobec OECD do zaniechania praktyk podatkowych okre lonych jako szkodliwe. Akceptuj c

4 powy sze warunki, obszary te musiały zobowi za si do wprowadzenia przejrzysto ci przepisów i skutecznej wymiany informacji. W kwietniu 2002 r. został zredagowany, przy pełnej współpracy terytoriów, które zobowi zały si do współpracy z OECD, ostateczny tekst modelowej umowy stanowi cej wzorzec OECD dla skutecznej wymiany informacji, która ma na celu wzmocnienie mi dzynarodowej współpracy w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadu y podatkowych. W kwietniu 2009 r. OECD opublikowała 3 listy krajów: biał, do której zaliczono pa stwa przestrzegaj ce zasad współpracy podatkowej, szar obejmuj c kraje i regiony, które zobowi zały si do przestrzegania mi dzynarodowych norm w dziedzinie wymiany informacji, ale ich jeszcze w pełni nie zrealizowały, oraz czarn obejmuj c pa stwa odmawiaj ce współpracy w dziedzinie fiskalnej. Wymienione wy ej listy s na bie co aktualizowane. Ze wzgl du na stosowane rozwi zania podatkowe OECD umie ciła Bermudy na tzw. szarej li cie krajów, które nie stosuj mi dzynarodowo uzgodnionych standardów w zakresie opodatkowania. Jednak e, w zwi zku z naciskiem OECD, G20 oraz zaanga owaniem władz Wielkiej Brytanii, Bermudy zwi kszyły aktywno w zakresie zawierania umów dotycz cych wymiany informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z raportem OECD w sprawie post pów w implementacji standardów dotycz cych wymiany informacji podatkowej z pa dziernika 2009 r., Bermudy zostały usuni te z powy szej szarej listy i wpisane na tzw. biał list krajów, które wdro yły mi dzynarodowo uzgodnione standardy w zakresie opodatkowania. Bermudy zawarły dotychczas umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z nast puj cymi pa stwami: USA, Australi, Wielk Brytani, Szwecj, Norwegi, Finlandi, Dani, Islandi, Grenlandi, Wyspami Owczymi, Holandi, Niemcami, Irlandi, Antylami Holenderskimi, Francj, Arub (holenderskie terytorium zale ne na Morzu Karaibskim), Meksykiem, Japoni, Bahrajnem, Portugali i Kanad. Polska nie zawarła dotychczas z Bermudami umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie okre lenia krajów i terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2

5 poz. 494), Bermudy znajduj si na li cie krajów oraz terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow. Zawarcie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych stało si mo liwe z uwagi na całkowit zmian podej cia administracji Bermudów do kwestii wymiany informacji podatkowych. Umowy o wymianie informacji podatkowych zawierane s przez Bermudy na podstawie upowa nienia udzielonego w tym celu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Upowa nienie obejmuje przyj cie zobowi za mi dzynarodowych wył cznie przez Bermudy, co znajduje odzwierciedlenie w preambułach zawieranych umów, w brzmieniu: Umawiaj ce si Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładaj cej zobowi zania wył cznie na.. i Bermudy. II. Stosunki gospodarcze mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami System prawno-traktatowy Bermudów Bermudy (Bermuda) s brytyjskim terytorium zale nym, poło onym we wschodniej cz ci Oceanu Atlantyckiego (British overseas territory; North Atlantic Overseas Territory). Relacje prawne Bermudów z Wielk Brytani s regulowane przez The British Overseas Territories Act z 2002 r. Na podstawie wyników referendów w kwestii niezale no ci Bermudów od Wielkiej Brytanii wi kszo głosuj cych opowiedziała si przeciw (1995 r. 58%, 2007 r. 63%). Stolic kraju jest Hamilton, a walut dolar bermudzki BD$, oparty na parytecie USD. Obywatele Bermudów posiadaj pełne obywatelstwo brytyjskie, a tym samym obywatelstwo UE. Natomiast obywatele Wielkiej Brytanii, nieb d cy jednocze nie obywatelami Bermudów, s traktowani jako osoby zagraniczne. Bermudy, b d c terytorium zale nym, nie s cz ci UE i generalnie nie stosuje si tam prawa UE. Ponadto Bermudy poprosiły o nieobejmowanie ich decyzj RE dotycz c IV cz ci Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot Europejsk ( Stowarzyszenie krajów i terytoria zale ne ). 3

6 Głow pa stwa jest monarcha brytyjski, który wyznacza swojego przedstawiciela na terytorium Bermudów Gubernatora (Governor and Commander-in-Chief of Bermuda) do wykonywania przysługuj cych mu uprawnie (m.in. Gubernator mianuje szefa Rz du Bermudów oraz jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z Rz dem Wielkiej Brytanii). Gubernator jest wyznaczany przez monarch po zasi gni ciu rady Rz du Wielkiej Brytanii oraz skonsultowaniu kandydatury z Premierem Bermudów. Do głównych organów władzy pa stwowej Bermudów zalicza si równie : (i) dwuizbowy Parlament: izba ni sza House of Assembly, z udziałem przedstawicieli partii politycznych; izba wy sza Senate, której 5 z 11 członków wyznacza Governor. W stanowieniu prawa bior udział obie izby Parlamentu oraz Gubernator; (ii) Rz d (Government of Bermuda) kierowany przez Premiera (Premier) b d cego liderem partii posiadaj cej wi kszo w House of Assembly; pozostałych członków Rz du mianuje Premier. Rz dowi Bermudów przysługuj uprawnienia w sprawach wewn trznych. Wył czone z jego kompetencji s natomiast sprawy obronno ci, sprawy zagraniczne oraz bezpiecze stwo wewn trzne. Sprawy zagraniczne Bermudów nale do kompetencji brytyjskiego Foreign and Commonwealth Office (UK FCO). Jednak e na podstawie Ogólnego Upowa nienia General Entrustment (as revised in 2009) Gubernator jest uprawniony do bezpo redniego wykonywania okre lonych kompetencji z zakresu spraw zagranicznych, działaj c w imieniu Wielkiej Brytanii na podstawie uprzedniej zgody Rz du Wielkiej Brytanii. Bermudy posiadaj własny system prawny niezale ny od systemu prawnego Wielkiej Brytanii oraz własne s downictwo, jednak e niektóre kwestie zwi zane z wymiarem sprawiedliwo ci pozostaj pod nadzorem Wielkiej Brytanii. Najbli sze relacje s siedzkie wi Bermudy z USA oraz Kanad. 4

7 Współpraca handlowa oraz inwestycyjna mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami Według danych GUS, Polski eksport w 2012 r. wyniósł zł i dotyczył głównie statków do przewozu towarów lub osób, artykułów odzie owych, kawy, herbaty i przypraw. Polski import w 2012 r. wyniósł zł i dotyczył alkoholu (rum). System podatkowy Bermudów Na Bermudach nie istniej podatki od zysków, dywidend, dochodu z kapitałów, podatki po rednie typu podatek od sprzeda y. Istnieje natomiast podatek od wynagrodze (Payroll Tax) płacony przez: ka dego pracodawc od wszelkich wynagrodze wypłacanych ka demu pracownikowi oraz osoby pracuj ce na warunkach samozatrudnienia. Stawki tego podatku wynosz : 16% przy wynagrodzeniu rocznym powy ej BD$, 14,75% przy wynagrodzeniu rocznym mi dzy a BD$, 12,75% przy wynagrodzeniu rocznym mi dzy a BD$, 11,75% od prowadz cych hotel lub restauracj, z przychodem rocznym BD$ lub powy ej, 9,75% w szczególnych sytuacjach (np. gdy zatrudniony jest ławnikiem), a tak e od wynagrodze w rolnictwie, rybołówstwie, ogrodnictwie, wynagrodze osób zatrudnionych w hotelarstwie poza sezonem, 9,25% przy wynagrodzeniu rocznym poni ej BD$, a tak e w szkolnictwie, sporcie, w instytucjach naukowych, stowarzyszeniach i in., 5,75% w stosunku do pracowników sektora rz dowego, parafii, autoryzowanych szkół, instytucji dobroczynnych, kulturalnych oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. System podatkowy przewiduje ulgi przy spełnieniu okre lonych kryteriów (np. zatrudnienie u pracodawcy przez minimum 180 godzin w danym kwartale). 5

8 Istnieje równie podatek od usług korporacyjnych (Corporate Services Tax) jak zarz dzanie, usługi administracyjne itp. wynosz cy 4% dochodu brutto. Kolejna danina publiczna to podatek od nieruchomo ci (Land Tax) wyliczany na podstawie rocznej warto ci wynajmu (ARV annual rental value). Istnieje sze zakresów ARV dla wyliczenia nale nego podatku. Nieruchomo ci o przeznaczeniu komercyjnym s opodatkowane stawk 4,4%. Ponadto wyst puj opłaty od czynno ci cywilno-prawnych (Stamp Duties), np. od niektórych typów umów, aktów notarialnych, weksli, obligacji, pełnomocnictw itp. Poszczególne czynno ci maj okre lone warto ci Stamp Duty. Wyst puj te takie specyficzne podatki, jak: Timesharing Services Tax (stawka podatkowa 5%; podatek od opłat agencyjnych za zarz dzanie przedmiotem tzw. własno ci dzielonej w czasie (np. apartamenty lub inne nieruchomo ci mieszkaniowe u ytkowane w celach turystycznych, a stanowi ce przedmiot własno ci nie ze wzgl du na ułamkowy udział w przedmiocie własno ci, ale na okres w roku); opłaty agencyjne tego typu zawieraj koszty operacyjne agenta oraz koszty utrzymania przedmiotu własno ci), Timesharing Occupancy Tax (stawka podatkowa 10%; podatek obci a deweloperów na rynku nieruchomo ci, których własno jest dzielona w czasie (analogicznie jak przy Timesharing Services Tax), i zwi zany jest z obrotem udziałami w tego typu własno ci), Hotel Occupancy Tax (stawka podatkowa 7,25%; baz do naliczenia podatku s wszelkie przychody hotelu pochodz ce od go ci hotelowych, w tym zwi zane z usługami restauracyjnymi), Foreign Currency Purchase Tax (1% podatek naliczany jest od ceny zakupu walut obcych przez rezydentów w lokalnych bankach; wyst puje wiele zwolnie podmiotowych, w tym zwolniony z podatku jest Rz d Bermudów, a tak e banki), Betting Tax (20% podatek zwi zany z zakładami bukmacherskimi), Passenger Cabin Tax (ryczałt, którego stawka uzale niona jest od sezonu i typu statku pasa erskiego, płacony jest od liczby kabin pasa erskich oraz nocy zakotwiczenia na Bermudach, np. w okresie maj sierpie za ka d noc od ka dej kabiny pasa erskiej po 14 BD$), 6

9 Passenger Departure Tax (ryczałt w wysoko ci 35 BD$, płacony przez linie lotnicze od ka dego pasa era samolotu (przewidziane s wyj tki, np. małe dzieci, personel pokładowy samolotu, obywatele pa stw spoza Brytyjskiej Wspólnoty Narodów)), Yacht Arrival Tax (ryczałt w wysoko ci 35 BD$, płacony od ka dego jachtu przypływaj cego na Bermudy). III. Krótka charakterystyka przepisów Umowy Umowa mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami została przygotowana na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Podatki, których dotyczy Umowa W przypadku Polski b dzie to podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bermudów b d to podatki bezpo rednie, bez wzgl du na rodzaj i nazw. Wła ciwo organów Art. 2 wyja nia, i Strona proszona o pomoc nie jest zobowi zana do udzielenia informacji, które nie znajduj si w posiadaniu jej organów lub te nie znajduj si w posiadaniu lub pod nadzorem osób pozostaj cych w ich wła ciwo ci miejscowej. Obowi zek Strony proszonej o pomoc do dostarczenia informacji nie jest jednak e ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzib lub obywatelstwo osoby, której informacje dotycz, lub przez miejsce zamieszkania, siedzib lub obywatelstwo osoby posiadaj cej b d sprawuj cej nadzór nad proszonymi informacjami. Okre lenie organy w powy szym artykule dotyczy wszystkich agencji rz dowych, niemniej jednak Strona proszona o pomoc nie powinna by zobowi zana do dostarczenia informacji b d cych w posiadaniu organów, je eli okoliczno ci opisane w art. 7 miały miejsce. 7

10 Zasady interpretacji okre le stosowanych w Umowie Tre art. 4 ust. 2 jest uregulowaniem funkcjonuj cym zarówno w Modelowej Umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, jak i Modelowej Konwencji OECD w sprawie dochodu i maj tku (odpowiednik art. 3 ust. 2), a tak e jest zamieszczana w zdecydowanej wi kszo ci zawieranych przez Polsk umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powy sze uregulowanie odnosi si do ogólnych zasad interpretacji okre le stosowanych w Umowie, które nie s w niej zdefiniowane. Z uwagi na fakt, i umowy podatkowe zawierane s przez jurysdykcje o ró nych systemach podatkowych, ich tre jest swoistym kompromisem, zawieranym przy uwzgl dnieniu do du ego stopnia uogólnienia. Konieczno uwzgl dnienia w umowie podatkowej definicji ka dego z terminów w niej wyst puj cych doprowadziłaby prawdopodobnie do braku mo liwo ci jej zawarcia, wła nie z uwagi na du e ró nice w systemach prawnych obu stron umowy. Z tego wzgl du umowy podatkowe deleguj definiowanie wi kszo ci poj do prawa wewn trznego, gdy jest to jedyna mo liwo uwzgl dnienia jego specyfiki. Nale y równie wspomnie, i delegacja dla definicji poj do prawa wewn trznego obu stron jest uzasadniona długotrwał procedur zmiany umowy mi dzynarodowej. redni okres funkcjonowania takiej umowy wynosi ok. 30 lat. Przy ci głej ewolucji systemów podatkowych, zmiany w prawie wewn trznym mogłyby spowodowa brak mo liwo ci efektywnego stosowania umowy mi dzynarodowej, z uwagi na funkcjonowanie sprzecznych lub ró nych definicji w obu aktach prawnych. Mimo prymatu umowy nad prawem wewn trznym, definicja zawarta w umowie, odnosz ca si do nieistniej cych ju w praktyce rozwi za, nie spełniłaby zamierzonej funkcji. Zatem mi dzynarodowe umowy podatkowe definiuj wył cznie poj cia o charakterze fundamentalnym, niezb dne do ich funkcjonowania i zachowania intencji umawiaj cych si stron. Wymiana informacji Art. 5 zawiera ogóln zasad, e wła ciwy organ Strony proszonej o pomoc na danie Strony wnioskuj cej udziela informacji dla celów okre lonych w art. 1. Informacje b d wymieniane bez wzgl du na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak równie niezale nie od tego, czy czyn podlegaj cy dochodzeniu stanowi przest pstwo na podstawie prawa Strony proszonej o pomoc, która jest zobowi zana do podj cia wszelkich stara w celu dostarczenia informacji 8

11 Stronie wnioskuj cej. Artykuł zawiera tak e m.in. uregulowania zobowi zuj ce Umawiaj ce si Strony do przekazania danych informacji, w formie zezna wiadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów oraz informacji pochodz cych z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób. Obowi zek uchylenia tajemnicy bankowej ma du e znaczenie. Art. 5 ust. 2 zobowi zuje Stron proszon o pomoc do podj cia wszelkich działa maj cych na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. Przeznaczeniem powy szego przepisu jest zapewnienie, aby Strona proszona o pomoc nie odmawiała pomocy administracyjnej partnerowi umownemu z uwagi na brak wewn trznego interesu w posiadaniu danej kategorii informacji. Ma to przede wszystkim znaczenie w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych, gdzie przy braku podatków dochodowych, informacje dotycz ce dochodów rezydentów i nierezydentów nie s gromadzone przez wła ciwe organy pa stwa. Nie zachodzi równie w tym przypadku niebezpiecze stwo wykroczenia poza zasady obowi zuj ce w demokratycznym pa stwie prawa. Okre lenie rodki gromadzenia informacji zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. n Umowy, s to: przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub s dowe umo liwiaj ce Umawiaj cej si Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji b d cych przedmiotem wniosku.. Równie art. 1 Umowy szczegółowo definiuje zakres wymienianej informacji. Informacje b d wymieniane wył cznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdra ania obowi zków podatkowych w gospodarczych relacjach Polska Bermudy, zatem nie wyst puje niebezpiecze stwo naruszenia klauzuli porz dku publicznego b d powołania si na niniejsze zdanie w sposób nieuprawniony. Obowi zek uchylenia tajemnicy bankowej ma du e znaczenie w procesie weryfikacji przez organ podatkowy prawidłowo ci deklarowanej podstawy opodatkowania, w odniesieniu do dochodów uzyskanych za granic. Zobowi zanie do przekazania stosownych informacji przez instytucje bankowe i finansowe wynika z art oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Natomiast wymiana informacji podatkowych z administracjami innych pa stw przebiega na podstawie tre ci działu VIIA ww. ustawy oraz zawartych umów mi dzynarodowych. 9

12 Warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji Art. 7 Umowy zawiera zwyczajowe powody odmówienia udzielenia informacji, jakie mo na znale w innych mi dzynarodowych aktach dotycz cych wymiany informacji. Ponadto zawiera tak e kilka wa nych innowacji i bardziej precyzyjnych sformułowa. Jak wspomniano wy ej, Umowa nie zezwala na oddalenie pro by tylko dlatego, e Strona proszona o pomoc nie potrzebuje danej informacji dla własnej praktyki administracyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 6 lit. d wymagane jest podanie celu podatkowego, dla którego informacja jest poszukiwana, a art. 5 ust. 6 lit. f g zobowi zuj Stron wnioskuj c do o wiadczenia, e wniosek jest zgodny z jej ustawodawstwem lub praktyk administracyjn, a tak e gdyby informacja była dost pna w ramach jurysdykcji wnioskuj cej, to wła ciwy organ Strony wnioskuj cej byłby w stanie uzyska informacj na podstawie jej prawa lub w toku normalnej procedury administracyjnej oraz e Strona wnioskuj ca wykorzystała wszelkie rodki dost pne na jej terytorium dla uzyskania informacji. Koszty Ustalenie ogólnej normy w kwestii dzielenia kosztów wynikaj cych z wymiany informacji w sprawach podatkowych jest niezwykle trudne. Je eli wła ciwe organy Stron nie uzgodni inaczej, zwykłe koszty poniesione w zwi zku z udzieleniem pomocy b d ponoszone przez Stron proszon o pomoc. Wła ciwe organy b d si konsultowa okresowo zgodnie z niniejszym artykułem, a w szczególno ci wła ciwy organ Strony proszonej o pomoc b dzie si konsultował z wła ciwym organem Strony wnioskuj cej, je eli przewiduje, e koszty przekazania informacji w szczególnych przypadkach mog by znacz ce. Procedura Wzajemnego Porozumiewania si Art. 11 stanowi, i w momencie powstania problemów lub w tpliwo ci mi dzy Umawiaj cymi si Stronami dotycz cych stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy wła ciwe organy doło wszelkich stara, aby rozwi za problem w drodze wzajemnego porozumienia. Oprócz powy szego porozumienia, wła ciwe organy Stron mog uzgodni procedury, które b d u yte w przypadkach zastosowania przepisów Umowy dotycz cych wymiany informacji na wniosek, automatycznej wymiany 10

13 informacji, dochodzenia podatkowego za granic oraz kosztów zwi zanych z udzieleniem pomocy. Strony doło wszelkich stara, aby umówi si co do innych form rozwi zywania sporów. W ka dym przypadku procedura wzajemnego porozumiewania si jest procedur szczególn, pozostaj c poza prawem wewn trznym. Art. 11 daje Stronom Umowy mo liwo uzgodnienia, e spory b d rozwi zywane w innych formach. Uzgodnienia ko cowe dotycz ce interpretacji oraz stosowania Umowy W celu wła ciwej interpretacji i stosowania Umowy, Strony zawarły uzgodnienia ko cowe. Przedmiotowe uzgodnienia wyja niaj przede wszystkim kwestie ponoszenia kosztów. IV. Skutki wej cia w ycie Umowy Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa Minister Finansów b dzie sprawował nadzór nad realizacj Umowy. Przepisy Umowy b d miały zastosowanie do organów polskiej administracji podatkowej stosuj cych postanowienia Umowy w stosunkach gospodarczych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewn trznym Umowa słu y prawidłowej realizacji nast puj cych ustaw: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) podmiot i przedmiot opodatkowania, ródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa obliczenia i wysoko podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, szczególne zasady ustalania dochodu, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania i wysoko podatku, pobór podatku. 11

14 Z przedmiotow Umow s ponadto zwi zane nast puj ce akty prawne: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informacje podatkowe, kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji podatkowych z innymi pa stwami, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) udzielanie pomocy obcemu pa stwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu nale no ci pieni nych, ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) post powania kontrolne, ustawa z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186) przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowi zkom podatkowym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przekazywanie danych osobowych do pa stwa trzeciego, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) ujawnianie informacji stanowi cych tajemnic bankow. Skutki finansowe Wej cie w ycie Umowy nie b dzie miało ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów publicznych. Umowa b dzie skutecznym narz dziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osi gaj cych dochody w relacjach z Bermudami, zatem jej wej cie w ycie, równie z uwagi na jej prewencyjny charakter, b dzie miało pozytywny wpływ na wysoko dochodów bud etowych Skarbu Pa stwa. Skutki społeczne i gospodarcze Z uwagi na przeznaczenie Umowy nie przewiduje si jej skutków na płaszczy nie społecznej i gospodarczej. 12

15 Skutki polityczne Zawarcie Umowy o wymianie informacji podatkowych z Bermudami mo e by wa nym krokiem w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej. Efektywne funkcjonowanie takiej Umowy w nast pnych latach podatkowych mo e stanowi podstaw podj cia rozmów zmierzaj cych do zawarcia pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Bermudami. Skutki prawne wej cia w ycie Umowy Umowa stanie si cz ci funkcjonuj cych ju w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych. Po jej wej ciu w ycie rozszerzeniu ulegnie zakres terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska prowadzi efektywn wymian informacji podatkowych. Postanowienia Umowy nie s sprzeczne z obowi zuj cym w Polsce ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej. V. Tryb zwi zania si przez Rzeczpospolit Polsk Umow Umowa ma rang umowy mi dzyrz dowej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) zwi zanie Umow nast pi w drodze ratyfikacji, za uprzedni zgod wyra on w ustawie, poniewa Umowa ta spełnia b dzie przesłanki okre lone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pó n. zm.). Procedura ratyfikacji za zgod wyra on w ustawie została przewidziana z uwagi na elementy Umowy, które dotycz spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja RP wymaga ustawy. S to: art. 1 Umowy, który m.in. stwierdza, i Prawa i rodki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktyk administracyjn Strony proszonej o pomoc s nadal stosowane, o ile nie ograniczaj one nadmiernie lub nie opó niaj efektywnej wymiany informacji. ; powy sze oznacza, i w przypadku gdy prawa przyznane prawem wewn trznym osobom s przez nie wykorzystywane do 13

16 nieuzasadnionego ograniczania lub opó niania efektywnej wymiany informacji, zapisy umowne maj pierwsze stwo w stosunku do tego rodzaju uprawnie, art. 5 ust. 4 Umowy, który obliguje Strony Umowy do przekazywania informacji bankowych obj tych ochron ustawow, art. 6 ust. 2 Umowy, który mo e stanowi samoistn podstaw prawn dla udzielenia zgody na obecno przedstawicieli drugiej Strony w trakcie polskiej kontroli podatkowej, art. 8 Umowy dotyczy kwestii poufno ci przekazywanych informacji. Ponadto nale y stwierdzi, i w przypadku Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporz dzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., reguluj cej kwestie wymiany informacji podatkowych, zastosowano analogiczn kwalifikacj dla umowy mi dzynarodowej ratyfikowanej za uprzedni zgod wyra on w ustawie. 14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. Art. 1. Wyraża się zgodę

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Projekt W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 6 grudnia 2011 r. została sporządzona w Londynie Umowa między Rzecząpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2035 Warszawa, 17 grudnia 2013 r.

Druk nr 2035 Warszawa, 17 grudnia 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-113-13 Druk nr 2035 Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Oświadczenie prasowe w sprawie SWIFT wydane po przyjęciu opinii Grupy roboczej Artykułu 29 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Prawa związków zawodowych jako reprezentacji pracowników zwłaszcza w zakresie prowadzenia rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy i

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-669/11 dot. DOLiS-440-105/11/PW/II/ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ZESTAWIENIE UWAG na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 15 lipca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 15 lipca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Radosław Wiktorski Kluczowe informacje o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych Przepisy prawa dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Marcin Retka, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Marcin Retka, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane poza Polską Marcin Retka, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce DEKLARACJE Polak, który zarabia także za granicą, ale nie przebywa tam dłużej niż 183 dni w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo