Projekt U S T AWA. z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt U S T AWA. z dnia"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Bermudów (zgodnie z upowa nieniem Rz du Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnie ko cowych dotycz cych interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. Art. 1. Wyra a si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Bermudów (zgodnie z upowa nieniem Rz du Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnie ko cowych dotycz cych interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 15/04/EP

3 UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel zawarcia Umowy Do ko ca lat dziewi dziesi tych XX w. mi dzynarodowa wymiana informacji przebiegała zasadniczo na podstawie dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na podstawie art. 26 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD i ONZ wła ciwe organy podatkowe Umawiaj cych si Pa stw mogły wymienia informacje konieczne do poprawnego stosowania umowy podatkowej lub ustawodawstwa wewn trznego Umawiaj cych si Pa stw. Do 1999 r. wymiana była ograniczona jedynie do podatków obj tych Konwencj. Nast pnie art. 26 ust. 1 został rozszerzony na podatki bez wzgl du na ich rodzaj i nazw nakładanych przez Umawiaj ce si Pa stwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne.... System ten zawierał pewne ograniczenia, do których zalicza si bez w tpienia fakt, i obejmuje on wył cznie pa stwa zwi zane ze sob sieci umów podatkowych i nie dotyczy krajów (głównie rajów podatkowych), które nie zawarły takich umów. W 1996 r. OECD podj ła działania na rzecz wypracowania rodków ograniczaj cych zakłócenia wywołane przez szkodliw konkurencj podatkow o negatywnych skutkach dla decyzji inwestycyjnych i finansowych, a w konsekwencji dla krajowych podstaw opodatkowania. Działania te doprowadziły do opracowania w 1998 r. raportu, który ustalił trzy grupy krajów: 1) pa stwa członkowskie OECD, które zobowi zały si do wyeliminowania istniej cych szkodliwych praktyk podatkowych; 2) raje podatkowe wymienione przez OECD, wobec których mog by podj te rodki obronne (za definicje raju podatkowego podano brak podatków albo jedynie podatki nominalne oraz inne kluczowe czynniki, tj. brak skutecznej wymiany informacji, brak przejrzysto ci przepisów, brak faktycznej działalno ci); 3) pa stwa nieczłonkowskie, z którymi b dzie podj ty dialog w celu zbli enia ich do projektu. Kolejne działania podj te przez OECD doprowadziły do powstania listy krajów uznanych za raje podatkowe. Lista ta została sporz dzona po wzajemnej wymianie opinii i po przyznaniu danym terytoriom mo liwo ci podj cia zobowi zania wobec OECD do zaniechania praktyk podatkowych okre lonych jako szkodliwe. Akceptuj c

4 powy sze warunki, obszary te musiały zobowi za si do wprowadzenia przejrzysto ci przepisów i skutecznej wymiany informacji. W kwietniu 2002 r. został zredagowany, przy pełnej współpracy terytoriów, które zobowi zały si do współpracy z OECD, ostateczny tekst modelowej umowy stanowi cej wzorzec OECD dla skutecznej wymiany informacji, która ma na celu wzmocnienie mi dzynarodowej współpracy w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadu y podatkowych. W kwietniu 2009 r. OECD opublikowała 3 listy krajów: biał, do której zaliczono pa stwa przestrzegaj ce zasad współpracy podatkowej, szar obejmuj c kraje i regiony, które zobowi zały si do przestrzegania mi dzynarodowych norm w dziedzinie wymiany informacji, ale ich jeszcze w pełni nie zrealizowały, oraz czarn obejmuj c pa stwa odmawiaj ce współpracy w dziedzinie fiskalnej. Wymienione wy ej listy s na bie co aktualizowane. Ze wzgl du na stosowane rozwi zania podatkowe OECD umie ciła Bermudy na tzw. szarej li cie krajów, które nie stosuj mi dzynarodowo uzgodnionych standardów w zakresie opodatkowania. Jednak e, w zwi zku z naciskiem OECD, G20 oraz zaanga owaniem władz Wielkiej Brytanii, Bermudy zwi kszyły aktywno w zakresie zawierania umów dotycz cych wymiany informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z raportem OECD w sprawie post pów w implementacji standardów dotycz cych wymiany informacji podatkowej z pa dziernika 2009 r., Bermudy zostały usuni te z powy szej szarej listy i wpisane na tzw. biał list krajów, które wdro yły mi dzynarodowo uzgodnione standardy w zakresie opodatkowania. Bermudy zawarły dotychczas umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z nast puj cymi pa stwami: USA, Australi, Wielk Brytani, Szwecj, Norwegi, Finlandi, Dani, Islandi, Grenlandi, Wyspami Owczymi, Holandi, Niemcami, Irlandi, Antylami Holenderskimi, Francj, Arub (holenderskie terytorium zale ne na Morzu Karaibskim), Meksykiem, Japoni, Bahrajnem, Portugali i Kanad. Polska nie zawarła dotychczas z Bermudami umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie okre lenia krajów i terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2

5 poz. 494), Bermudy znajduj si na li cie krajów oraz terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow. Zawarcie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych stało si mo liwe z uwagi na całkowit zmian podej cia administracji Bermudów do kwestii wymiany informacji podatkowych. Umowy o wymianie informacji podatkowych zawierane s przez Bermudy na podstawie upowa nienia udzielonego w tym celu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Upowa nienie obejmuje przyj cie zobowi za mi dzynarodowych wył cznie przez Bermudy, co znajduje odzwierciedlenie w preambułach zawieranych umów, w brzmieniu: Umawiaj ce si Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładaj cej zobowi zania wył cznie na.. i Bermudy. II. Stosunki gospodarcze mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami System prawno-traktatowy Bermudów Bermudy (Bermuda) s brytyjskim terytorium zale nym, poło onym we wschodniej cz ci Oceanu Atlantyckiego (British overseas territory; North Atlantic Overseas Territory). Relacje prawne Bermudów z Wielk Brytani s regulowane przez The British Overseas Territories Act z 2002 r. Na podstawie wyników referendów w kwestii niezale no ci Bermudów od Wielkiej Brytanii wi kszo głosuj cych opowiedziała si przeciw (1995 r. 58%, 2007 r. 63%). Stolic kraju jest Hamilton, a walut dolar bermudzki BD$, oparty na parytecie USD. Obywatele Bermudów posiadaj pełne obywatelstwo brytyjskie, a tym samym obywatelstwo UE. Natomiast obywatele Wielkiej Brytanii, nieb d cy jednocze nie obywatelami Bermudów, s traktowani jako osoby zagraniczne. Bermudy, b d c terytorium zale nym, nie s cz ci UE i generalnie nie stosuje si tam prawa UE. Ponadto Bermudy poprosiły o nieobejmowanie ich decyzj RE dotycz c IV cz ci Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot Europejsk ( Stowarzyszenie krajów i terytoria zale ne ). 3

6 Głow pa stwa jest monarcha brytyjski, który wyznacza swojego przedstawiciela na terytorium Bermudów Gubernatora (Governor and Commander-in-Chief of Bermuda) do wykonywania przysługuj cych mu uprawnie (m.in. Gubernator mianuje szefa Rz du Bermudów oraz jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z Rz dem Wielkiej Brytanii). Gubernator jest wyznaczany przez monarch po zasi gni ciu rady Rz du Wielkiej Brytanii oraz skonsultowaniu kandydatury z Premierem Bermudów. Do głównych organów władzy pa stwowej Bermudów zalicza si równie : (i) dwuizbowy Parlament: izba ni sza House of Assembly, z udziałem przedstawicieli partii politycznych; izba wy sza Senate, której 5 z 11 członków wyznacza Governor. W stanowieniu prawa bior udział obie izby Parlamentu oraz Gubernator; (ii) Rz d (Government of Bermuda) kierowany przez Premiera (Premier) b d cego liderem partii posiadaj cej wi kszo w House of Assembly; pozostałych członków Rz du mianuje Premier. Rz dowi Bermudów przysługuj uprawnienia w sprawach wewn trznych. Wył czone z jego kompetencji s natomiast sprawy obronno ci, sprawy zagraniczne oraz bezpiecze stwo wewn trzne. Sprawy zagraniczne Bermudów nale do kompetencji brytyjskiego Foreign and Commonwealth Office (UK FCO). Jednak e na podstawie Ogólnego Upowa nienia General Entrustment (as revised in 2009) Gubernator jest uprawniony do bezpo redniego wykonywania okre lonych kompetencji z zakresu spraw zagranicznych, działaj c w imieniu Wielkiej Brytanii na podstawie uprzedniej zgody Rz du Wielkiej Brytanii. Bermudy posiadaj własny system prawny niezale ny od systemu prawnego Wielkiej Brytanii oraz własne s downictwo, jednak e niektóre kwestie zwi zane z wymiarem sprawiedliwo ci pozostaj pod nadzorem Wielkiej Brytanii. Najbli sze relacje s siedzkie wi Bermudy z USA oraz Kanad. 4

7 Współpraca handlowa oraz inwestycyjna mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami Według danych GUS, Polski eksport w 2012 r. wyniósł zł i dotyczył głównie statków do przewozu towarów lub osób, artykułów odzie owych, kawy, herbaty i przypraw. Polski import w 2012 r. wyniósł zł i dotyczył alkoholu (rum). System podatkowy Bermudów Na Bermudach nie istniej podatki od zysków, dywidend, dochodu z kapitałów, podatki po rednie typu podatek od sprzeda y. Istnieje natomiast podatek od wynagrodze (Payroll Tax) płacony przez: ka dego pracodawc od wszelkich wynagrodze wypłacanych ka demu pracownikowi oraz osoby pracuj ce na warunkach samozatrudnienia. Stawki tego podatku wynosz : 16% przy wynagrodzeniu rocznym powy ej BD$, 14,75% przy wynagrodzeniu rocznym mi dzy a BD$, 12,75% przy wynagrodzeniu rocznym mi dzy a BD$, 11,75% od prowadz cych hotel lub restauracj, z przychodem rocznym BD$ lub powy ej, 9,75% w szczególnych sytuacjach (np. gdy zatrudniony jest ławnikiem), a tak e od wynagrodze w rolnictwie, rybołówstwie, ogrodnictwie, wynagrodze osób zatrudnionych w hotelarstwie poza sezonem, 9,25% przy wynagrodzeniu rocznym poni ej BD$, a tak e w szkolnictwie, sporcie, w instytucjach naukowych, stowarzyszeniach i in., 5,75% w stosunku do pracowników sektora rz dowego, parafii, autoryzowanych szkół, instytucji dobroczynnych, kulturalnych oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. System podatkowy przewiduje ulgi przy spełnieniu okre lonych kryteriów (np. zatrudnienie u pracodawcy przez minimum 180 godzin w danym kwartale). 5

8 Istnieje równie podatek od usług korporacyjnych (Corporate Services Tax) jak zarz dzanie, usługi administracyjne itp. wynosz cy 4% dochodu brutto. Kolejna danina publiczna to podatek od nieruchomo ci (Land Tax) wyliczany na podstawie rocznej warto ci wynajmu (ARV annual rental value). Istnieje sze zakresów ARV dla wyliczenia nale nego podatku. Nieruchomo ci o przeznaczeniu komercyjnym s opodatkowane stawk 4,4%. Ponadto wyst puj opłaty od czynno ci cywilno-prawnych (Stamp Duties), np. od niektórych typów umów, aktów notarialnych, weksli, obligacji, pełnomocnictw itp. Poszczególne czynno ci maj okre lone warto ci Stamp Duty. Wyst puj te takie specyficzne podatki, jak: Timesharing Services Tax (stawka podatkowa 5%; podatek od opłat agencyjnych za zarz dzanie przedmiotem tzw. własno ci dzielonej w czasie (np. apartamenty lub inne nieruchomo ci mieszkaniowe u ytkowane w celach turystycznych, a stanowi ce przedmiot własno ci nie ze wzgl du na ułamkowy udział w przedmiocie własno ci, ale na okres w roku); opłaty agencyjne tego typu zawieraj koszty operacyjne agenta oraz koszty utrzymania przedmiotu własno ci), Timesharing Occupancy Tax (stawka podatkowa 10%; podatek obci a deweloperów na rynku nieruchomo ci, których własno jest dzielona w czasie (analogicznie jak przy Timesharing Services Tax), i zwi zany jest z obrotem udziałami w tego typu własno ci), Hotel Occupancy Tax (stawka podatkowa 7,25%; baz do naliczenia podatku s wszelkie przychody hotelu pochodz ce od go ci hotelowych, w tym zwi zane z usługami restauracyjnymi), Foreign Currency Purchase Tax (1% podatek naliczany jest od ceny zakupu walut obcych przez rezydentów w lokalnych bankach; wyst puje wiele zwolnie podmiotowych, w tym zwolniony z podatku jest Rz d Bermudów, a tak e banki), Betting Tax (20% podatek zwi zany z zakładami bukmacherskimi), Passenger Cabin Tax (ryczałt, którego stawka uzale niona jest od sezonu i typu statku pasa erskiego, płacony jest od liczby kabin pasa erskich oraz nocy zakotwiczenia na Bermudach, np. w okresie maj sierpie za ka d noc od ka dej kabiny pasa erskiej po 14 BD$), 6

9 Passenger Departure Tax (ryczałt w wysoko ci 35 BD$, płacony przez linie lotnicze od ka dego pasa era samolotu (przewidziane s wyj tki, np. małe dzieci, personel pokładowy samolotu, obywatele pa stw spoza Brytyjskiej Wspólnoty Narodów)), Yacht Arrival Tax (ryczałt w wysoko ci 35 BD$, płacony od ka dego jachtu przypływaj cego na Bermudy). III. Krótka charakterystyka przepisów Umowy Umowa mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami została przygotowana na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Podatki, których dotyczy Umowa W przypadku Polski b dzie to podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bermudów b d to podatki bezpo rednie, bez wzgl du na rodzaj i nazw. Wła ciwo organów Art. 2 wyja nia, i Strona proszona o pomoc nie jest zobowi zana do udzielenia informacji, które nie znajduj si w posiadaniu jej organów lub te nie znajduj si w posiadaniu lub pod nadzorem osób pozostaj cych w ich wła ciwo ci miejscowej. Obowi zek Strony proszonej o pomoc do dostarczenia informacji nie jest jednak e ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzib lub obywatelstwo osoby, której informacje dotycz, lub przez miejsce zamieszkania, siedzib lub obywatelstwo osoby posiadaj cej b d sprawuj cej nadzór nad proszonymi informacjami. Okre lenie organy w powy szym artykule dotyczy wszystkich agencji rz dowych, niemniej jednak Strona proszona o pomoc nie powinna by zobowi zana do dostarczenia informacji b d cych w posiadaniu organów, je eli okoliczno ci opisane w art. 7 miały miejsce. 7

10 Zasady interpretacji okre le stosowanych w Umowie Tre art. 4 ust. 2 jest uregulowaniem funkcjonuj cym zarówno w Modelowej Umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, jak i Modelowej Konwencji OECD w sprawie dochodu i maj tku (odpowiednik art. 3 ust. 2), a tak e jest zamieszczana w zdecydowanej wi kszo ci zawieranych przez Polsk umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powy sze uregulowanie odnosi si do ogólnych zasad interpretacji okre le stosowanych w Umowie, które nie s w niej zdefiniowane. Z uwagi na fakt, i umowy podatkowe zawierane s przez jurysdykcje o ró nych systemach podatkowych, ich tre jest swoistym kompromisem, zawieranym przy uwzgl dnieniu do du ego stopnia uogólnienia. Konieczno uwzgl dnienia w umowie podatkowej definicji ka dego z terminów w niej wyst puj cych doprowadziłaby prawdopodobnie do braku mo liwo ci jej zawarcia, wła nie z uwagi na du e ró nice w systemach prawnych obu stron umowy. Z tego wzgl du umowy podatkowe deleguj definiowanie wi kszo ci poj do prawa wewn trznego, gdy jest to jedyna mo liwo uwzgl dnienia jego specyfiki. Nale y równie wspomnie, i delegacja dla definicji poj do prawa wewn trznego obu stron jest uzasadniona długotrwał procedur zmiany umowy mi dzynarodowej. redni okres funkcjonowania takiej umowy wynosi ok. 30 lat. Przy ci głej ewolucji systemów podatkowych, zmiany w prawie wewn trznym mogłyby spowodowa brak mo liwo ci efektywnego stosowania umowy mi dzynarodowej, z uwagi na funkcjonowanie sprzecznych lub ró nych definicji w obu aktach prawnych. Mimo prymatu umowy nad prawem wewn trznym, definicja zawarta w umowie, odnosz ca si do nieistniej cych ju w praktyce rozwi za, nie spełniłaby zamierzonej funkcji. Zatem mi dzynarodowe umowy podatkowe definiuj wył cznie poj cia o charakterze fundamentalnym, niezb dne do ich funkcjonowania i zachowania intencji umawiaj cych si stron. Wymiana informacji Art. 5 zawiera ogóln zasad, e wła ciwy organ Strony proszonej o pomoc na danie Strony wnioskuj cej udziela informacji dla celów okre lonych w art. 1. Informacje b d wymieniane bez wzgl du na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak równie niezale nie od tego, czy czyn podlegaj cy dochodzeniu stanowi przest pstwo na podstawie prawa Strony proszonej o pomoc, która jest zobowi zana do podj cia wszelkich stara w celu dostarczenia informacji 8

11 Stronie wnioskuj cej. Artykuł zawiera tak e m.in. uregulowania zobowi zuj ce Umawiaj ce si Strony do przekazania danych informacji, w formie zezna wiadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów oraz informacji pochodz cych z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób. Obowi zek uchylenia tajemnicy bankowej ma du e znaczenie. Art. 5 ust. 2 zobowi zuje Stron proszon o pomoc do podj cia wszelkich działa maj cych na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. Przeznaczeniem powy szego przepisu jest zapewnienie, aby Strona proszona o pomoc nie odmawiała pomocy administracyjnej partnerowi umownemu z uwagi na brak wewn trznego interesu w posiadaniu danej kategorii informacji. Ma to przede wszystkim znaczenie w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych, gdzie przy braku podatków dochodowych, informacje dotycz ce dochodów rezydentów i nierezydentów nie s gromadzone przez wła ciwe organy pa stwa. Nie zachodzi równie w tym przypadku niebezpiecze stwo wykroczenia poza zasady obowi zuj ce w demokratycznym pa stwie prawa. Okre lenie rodki gromadzenia informacji zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. n Umowy, s to: przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub s dowe umo liwiaj ce Umawiaj cej si Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji b d cych przedmiotem wniosku.. Równie art. 1 Umowy szczegółowo definiuje zakres wymienianej informacji. Informacje b d wymieniane wył cznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdra ania obowi zków podatkowych w gospodarczych relacjach Polska Bermudy, zatem nie wyst puje niebezpiecze stwo naruszenia klauzuli porz dku publicznego b d powołania si na niniejsze zdanie w sposób nieuprawniony. Obowi zek uchylenia tajemnicy bankowej ma du e znaczenie w procesie weryfikacji przez organ podatkowy prawidłowo ci deklarowanej podstawy opodatkowania, w odniesieniu do dochodów uzyskanych za granic. Zobowi zanie do przekazania stosownych informacji przez instytucje bankowe i finansowe wynika z art oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Natomiast wymiana informacji podatkowych z administracjami innych pa stw przebiega na podstawie tre ci działu VIIA ww. ustawy oraz zawartych umów mi dzynarodowych. 9

12 Warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji Art. 7 Umowy zawiera zwyczajowe powody odmówienia udzielenia informacji, jakie mo na znale w innych mi dzynarodowych aktach dotycz cych wymiany informacji. Ponadto zawiera tak e kilka wa nych innowacji i bardziej precyzyjnych sformułowa. Jak wspomniano wy ej, Umowa nie zezwala na oddalenie pro by tylko dlatego, e Strona proszona o pomoc nie potrzebuje danej informacji dla własnej praktyki administracyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 6 lit. d wymagane jest podanie celu podatkowego, dla którego informacja jest poszukiwana, a art. 5 ust. 6 lit. f g zobowi zuj Stron wnioskuj c do o wiadczenia, e wniosek jest zgodny z jej ustawodawstwem lub praktyk administracyjn, a tak e gdyby informacja była dost pna w ramach jurysdykcji wnioskuj cej, to wła ciwy organ Strony wnioskuj cej byłby w stanie uzyska informacj na podstawie jej prawa lub w toku normalnej procedury administracyjnej oraz e Strona wnioskuj ca wykorzystała wszelkie rodki dost pne na jej terytorium dla uzyskania informacji. Koszty Ustalenie ogólnej normy w kwestii dzielenia kosztów wynikaj cych z wymiany informacji w sprawach podatkowych jest niezwykle trudne. Je eli wła ciwe organy Stron nie uzgodni inaczej, zwykłe koszty poniesione w zwi zku z udzieleniem pomocy b d ponoszone przez Stron proszon o pomoc. Wła ciwe organy b d si konsultowa okresowo zgodnie z niniejszym artykułem, a w szczególno ci wła ciwy organ Strony proszonej o pomoc b dzie si konsultował z wła ciwym organem Strony wnioskuj cej, je eli przewiduje, e koszty przekazania informacji w szczególnych przypadkach mog by znacz ce. Procedura Wzajemnego Porozumiewania si Art. 11 stanowi, i w momencie powstania problemów lub w tpliwo ci mi dzy Umawiaj cymi si Stronami dotycz cych stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy wła ciwe organy doło wszelkich stara, aby rozwi za problem w drodze wzajemnego porozumienia. Oprócz powy szego porozumienia, wła ciwe organy Stron mog uzgodni procedury, które b d u yte w przypadkach zastosowania przepisów Umowy dotycz cych wymiany informacji na wniosek, automatycznej wymiany 10

13 informacji, dochodzenia podatkowego za granic oraz kosztów zwi zanych z udzieleniem pomocy. Strony doło wszelkich stara, aby umówi si co do innych form rozwi zywania sporów. W ka dym przypadku procedura wzajemnego porozumiewania si jest procedur szczególn, pozostaj c poza prawem wewn trznym. Art. 11 daje Stronom Umowy mo liwo uzgodnienia, e spory b d rozwi zywane w innych formach. Uzgodnienia ko cowe dotycz ce interpretacji oraz stosowania Umowy W celu wła ciwej interpretacji i stosowania Umowy, Strony zawarły uzgodnienia ko cowe. Przedmiotowe uzgodnienia wyja niaj przede wszystkim kwestie ponoszenia kosztów. IV. Skutki wej cia w ycie Umowy Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa Minister Finansów b dzie sprawował nadzór nad realizacj Umowy. Przepisy Umowy b d miały zastosowanie do organów polskiej administracji podatkowej stosuj cych postanowienia Umowy w stosunkach gospodarczych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Bermudami. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewn trznym Umowa słu y prawidłowej realizacji nast puj cych ustaw: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) podmiot i przedmiot opodatkowania, ródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa obliczenia i wysoko podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, szczególne zasady ustalania dochodu, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania i wysoko podatku, pobór podatku. 11

14 Z przedmiotow Umow s ponadto zwi zane nast puj ce akty prawne: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informacje podatkowe, kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji podatkowych z innymi pa stwami, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) udzielanie pomocy obcemu pa stwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu nale no ci pieni nych, ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) post powania kontrolne, ustawa z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186) przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowi zkom podatkowym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przekazywanie danych osobowych do pa stwa trzeciego, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) ujawnianie informacji stanowi cych tajemnic bankow. Skutki finansowe Wej cie w ycie Umowy nie b dzie miało ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów publicznych. Umowa b dzie skutecznym narz dziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osi gaj cych dochody w relacjach z Bermudami, zatem jej wej cie w ycie, równie z uwagi na jej prewencyjny charakter, b dzie miało pozytywny wpływ na wysoko dochodów bud etowych Skarbu Pa stwa. Skutki społeczne i gospodarcze Z uwagi na przeznaczenie Umowy nie przewiduje si jej skutków na płaszczy nie społecznej i gospodarczej. 12

15 Skutki polityczne Zawarcie Umowy o wymianie informacji podatkowych z Bermudami mo e by wa nym krokiem w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej. Efektywne funkcjonowanie takiej Umowy w nast pnych latach podatkowych mo e stanowi podstaw podj cia rozmów zmierzaj cych do zawarcia pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Bermudami. Skutki prawne wej cia w ycie Umowy Umowa stanie si cz ci funkcjonuj cych ju w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych. Po jej wej ciu w ycie rozszerzeniu ulegnie zakres terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska prowadzi efektywn wymian informacji podatkowych. Postanowienia Umowy nie s sprzeczne z obowi zuj cym w Polsce ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej. V. Tryb zwi zania si przez Rzeczpospolit Polsk Umow Umowa ma rang umowy mi dzyrz dowej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) zwi zanie Umow nast pi w drodze ratyfikacji, za uprzedni zgod wyra on w ustawie, poniewa Umowa ta spełnia b dzie przesłanki okre lone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pó n. zm.). Procedura ratyfikacji za zgod wyra on w ustawie została przewidziana z uwagi na elementy Umowy, które dotycz spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja RP wymaga ustawy. S to: art. 1 Umowy, który m.in. stwierdza, i Prawa i rodki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktyk administracyjn Strony proszonej o pomoc s nadal stosowane, o ile nie ograniczaj one nadmiernie lub nie opó niaj efektywnej wymiany informacji. ; powy sze oznacza, i w przypadku gdy prawa przyznane prawem wewn trznym osobom s przez nie wykorzystywane do 13

16 nieuzasadnionego ograniczania lub opó niania efektywnej wymiany informacji, zapisy umowne maj pierwsze stwo w stosunku do tego rodzaju uprawnie, art. 5 ust. 4 Umowy, który obliguje Strony Umowy do przekazywania informacji bankowych obj tych ochron ustawow, art. 6 ust. 2 Umowy, który mo e stanowi samoistn podstaw prawn dla udzielenia zgody na obecno przedstawicieli drugiej Strony w trakcie polskiej kontroli podatkowej, art. 8 Umowy dotyczy kwestii poufno ci przekazywanych informacji. Ponadto nale y stwierdzi, i w przypadku Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporz dzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., reguluj cej kwestie wymiany informacji podatkowych, zastosowano analogiczn kwalifikacj dla umowy mi dzynarodowej ratyfikowanej za uprzedni zgod wyra on w ustawie. 14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM. Dokument SIGMY nr 24

PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM. Dokument SIGMY nr 24 S IGMA Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries NARODOWY BANK POLSKI Departament Rewizji PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM Dokument SIGMY nr 24 Podzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU ADMINISTRACJI AJD W CZ STOCHOWIE Gubernaculum et Administratio 2(6)/2012 Karolina KWIATKOWSKA Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych Zagadnienia wst pne geneza mediacji Mediacja

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na czerwiec 2010 r.

Stan prawny na czerwiec 2010 r. 4 Poradnik antykorupcyjny dla urz dników Stan prawny na czerwiec 2010 r. Projekt ok adki Danuta CZERSKA Sk ad komputerowy Lilianna KRÓLAK ISBN 978-83-89999-96-2 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo