Postulowane rozwiązania systemowe zwiększające konkurencyjnos c polskiej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postulowane rozwiązania systemowe zwiększające konkurencyjnos c polskiej gospodarki"

Transkrypt

1 Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Economic Chamber of Non-Ferrous Metaland Recycling homepage: Warszawa, 23 kwietnia 214 roku Postulowane rozwiązania systemowe zwiększające konkurencyjnos c polskiej gospodarki Wstęp Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ( IGMNiR, Izba ) skupia kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych zajmujących się praktycznie całym obiegiem metali w gospodarce, począwszy od produkcji z surowca pierwotnego po recykling zużytech produktów. Rozwój podmiotów należących do IGMNiR uzależniony jest od wielu czynników zarówno ekonomicznych jak i administracyjnych. W ocenie podmiotów skupionych w IGMNiR bardzo istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy jest odpowiedni poziom stawek płaconych podatków, jasne przepisy podatkowe oraz sprawna administracja podatkowa przyjazna dla przedsiębiorców. IGMNiR mając na uwadze przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce oczekuje: rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu reverse charge w rozliczeniach podatku VAT o pozostałe półprodukty z metali nieżelaznych, stworzenia centralnego systemu rejestru faktur elektronicznych w połączeniu z obowiązkiem rejestracji każdej faktury (I etap opracowanie standardu faktury elektronicznej, niewielka kwota za każdą zarejstrowaną fakturę w systemie, suma nagród ograniczona do określonej kwoty), centralizacji organów podatkowych (połączenie organów podatkowych z organami celnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), zwiększenia nakładów na informatyzację organów podatkowych do poziomu co najmniej 2% kosztów całkowitych funkcjonowania organów podatkowych, zrównanie praw podatnika z prawami administracji podatkowej w kwestii terminów (terminy na odwołania = terminy na podjęcie decyzji) w związku z oczekiwanym wzrostem dochodów i obniżeniem kosztów poboru podatków obniżenia stawki podstawowej VAT do 22%. Powyższe postulaty IGMNiR wynikają z wieloletnich doświadczeń członków Izby prowadzenia działalności w Polsce oraz innych krajach. Realizacja powyższych postulatów w nieodległej przyszłości (najbliższe miesiące) zdecydowanie poprawi warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność operacyjną na terenie Polski. Wprowadzenie postulowanych powyżej rozwiązań obniży koszty funkcjonowania administracji podatkowej, sądowniczej oraz podmiotów roliczających wszelkiego rodzaju podatki na rzecz budżetu państwa. Poniżej przedstawone zostały argumenty merytoryczne przemawiające za usprawnieniem administracji państwowej w Polsce. 1

2 Polska administracja podatkowa na tle administracji podatkowych wybranych krajów OECD opracowuje i publikuje informacje dotyczące administracji podatkowych krajów należących do OECD oraz kilkunastu innych krajów nienależących do OECD. Tabela 1. Porównanie zakresu działalności administracji podatkowej w krajach OECD Główne podatki zbierane przez organy podatkowe Kraj Charakter działalności PIT Ubezpieczenia społeczne CIT VAT Akcyza Nieruchomości Pozostałe podatki: Nieruchomości: E; Wzbogacenia: W; Samochodowe: M Kraje OECD Australia USB + n.app x - Austria SDMOF + x x M Belgia MDMOF/1 + x x M/1 Kanada USBB +/1 +/2 +/1 +/1 + x / 2 Chile USB/1 + x/ E -/3 Czechy USB + x + + x + E, M Dania USB/1 + x Estonia SDMOF M/2 Finlandia USB x/1 + E Francja SDMOF + x + + x + E, W, M Niemcy Other/1 + x + + x +/2 Grecja MDMOF + x/ E, W, M Węgry USB x E, M Islandia USB x W, M Irlandia USB x E, M Izrael SDMOF + x M Włochy Other/1 + x + + x x - Japonia USB + x x E, M Korea USB + x /1 E Luxembourg MDMOF/1 + x x E, W Meksyk USBB + x x Holandia SDMOF x E, M Mowa Zelandia USB + n.app. + + x x - Norwegia USB x x E, W Polska MDMOF/1 + x + + x x Portugalia SDMOF + x E, M Słowacja USB + x/1 + + x x M Słowenia USB x + Hiszpania USB + x x Szwecja USBB/ Szwajcaria SDMOF/1 + x + + x x - Turcja Other/1 + x Wielka Brytania USBB E Stany Zjednoczone USBB n.app. + x E źródło: OECD, 213, Tax Administration 213. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies 2

3 Tabela 2. Porównanie zakresu działalności administracji podatkowej w krajach nienależących do OECD Główne podatki zbierane przez organy podatkowe Kraj Charakter działalności PIT Ubezpieczenia społeczne CIT VAT Akcyza Nieruchomości Pozostałe podatki: Nieruchomości: E; Wzbogacenia: W; Samochodowe: M Kraje nienależące do OECD Argentyna USBB/ x Brazylia USB/ x/2 x + W Bułgaria USBB x x Chiny Other/1 + +/ Kolumbia USBB + x + + x x E, W Cypr MDMOF/1 + x Hong Kong, Chiny SDMOF + x + x x x - Indie USB + x + x x x W Indonezja SDMOF + x + + x + - Łotwa USB M Litwa USB + x Malezja Other/1 + x + x x + - Malta MDMOF/ x - Rumunia USB x Rosja USB + x /1 M Arabia Saudyjska SDMOF x/1 x + x x x - Singapur USBB + x + + x + E RPA USBB + +/ x E źródło: OECD, 213, Tax Administration 213. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies Objaśnienia: MDMO - Multiple directorates in Ministry of Finance SDMO Single directorate in Ministry of Finance USB- Unified semi-autonomous body USBB - Unified semi-autonomous body with formal board or advisory group comprised of external officials Raport OECD z maja 213 r. prezentuje porównanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie poboru podstawowych podatków. Administracje podatkowe podzielone są na 2 grupy: administracje podatkowe zależne od Ministerstwa Finansów administracje podatkowe działające jako agencje rządowe. Z prezentowanych w raporcie administracji podatkowych najszerszy zakres poboru podatków ma administracja: Estonii, Finlandii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Łotwy. Składki na ubezpieczenia społeczne w 213 r. według raportu OECD zbierała administracja podatkowa: Estonii, Finlandii, Węgier, Islandii, Irlandii, Holandii, Słowenii,Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazylii, Bułgarii, Łotwy, Malty, Rumunii. 3

4 mld GBP System poboru podatków w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii poborem podatków zajmuje się Her Majesty s Revenue and Customs ( HMRC ), która powstała z połączenia 18 kwietnia 25 r. Inland Revenue i Her Majesty s Customs and Excise. HMRC zajmuje się poborem podatków dochodowych, podatków pośrednich, podatków akcyzowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wykres 1. Struktura wpływów HMRC w latach Struktura wpływów HMRC VAT Pozostałe podatki Akcyza od paliw Podatek od przedsiębiorstw Ubezpieczenie społeczne Podatek dochodowy W roku budżetowym do HMRC wpłynęło w sumie prawie 47 mld funtów, z czego 152 mld funtów stanowiły dochody z tytułu podatku dochodowego, 12 mld funtów z ubezpieczeń społecznych, 41 mld funtów z podatków od przedsiębiorstw, 27 mld funtów z akcyzy od paliw, 11 z podatku VAT i 48 mld funtów z pozostałych podatków. W Wielkiej Brytanii największe wpływy do budżetu trafiają z tytułu podatku dochodowego, które stanowią 32,4% całkowitych wpływów HMRC. Wpływy z ubezpieczeń społecznych stanowią 21,7% całkowitych wpływów i są porównywalne z wpływami z tytułu podatku VAT, które stanowią 21,4% całkowitych wpływów. Tabela 3. Zestawienie całkowitych kosztów ściągnięcia wpływów (koszt ściągnięcia 1 funta w pensach) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Podatek dochodowy 1,13 1,17 1,8 1,,95,94,98 1,2 1,3 1,5 1,1 1,,97,96,95 Podatek od przedsiębiorstw 1,,91,81,72,69,66,66,73,75,79,79,76,78,78,77 Ubezpieczenia społeczne,36,36,33,31,33,3,29,28,27,27,27,27,26,26,25 VAT,85,63,89,7,71,65,62,63,55,59,59,63,68,64,66 W trzecim kwartale roku budżetowego koszt ściągnięcia 1 funta podatku dochodowego wynosił,95 pensa. W pierwszym kwartale roku budżetowego powyższy koszt wynosił 1,13 pensa. W ciągu 14 kwartałów HMRC obniżył koszt ściągania podatku dochodowego o 16%. W przypadku kosztu ściągania podatku od przedsiębiorstw 4

5 Ilość płatników VAT Ilość rejestracji - rezygnacji mld GBP nastąpiła w tym samym okresie jeszcze większa zmiana. Koszt ściągnięcia 1 funta podatku od przedsiębiorstw obniżył się w ciągu 14 kwartałów o 23%. Podobna obniżka kosztów dotyczyła także ściągania podatku VAT. Największa zniżka kosztów w przedstawionym okresie nastąpiła w przypadków ściągania ubezpieczeń społecznych, gdzie obniżenie kosztów wyniosło ponad 3%. Tak znaczące obniżki kosztów wynikały z dużych nakładów na informatyzację HMRC oraz redukcją kosztów osobowych. Wykres 2. Struktura wpływów z VAT w Wielkiej Brytanii w latach budżetowych od 2-1 do , Struktura wpływów z VAT w Wielkiej Brytanii 1, 8, 6, 4, 41,5 44,8 47,9 53,2 56,3 54,9 58,3 61,3 58,3 53,6 6,6 72,3 75,1 VAT - produkcja krajowa VAT - import 2, - 17, 16,2 15,5 15,9 16,7 18, 19, 19,3 2,2 16,6 22,9 26, 25,4 Wykres 3. Zmiany ilości podatników VAT w Wielkiej Brytanii Ilość podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT w Wielkiej Brytanii Ilość płatników VAT Nowe rejestracje Rezygnacje 5

6 Na koniec roku budżetowego w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych było podatników VAT. W ciągu powyższego roku budżetowego do rejestracji jako płatnicy VAT zgłosiło się podmioty, a zrezygnowało podmioty. W ciągu roku aktywnych było 2 65 podatników rozliczających podatek VAT. W ostatnich latach największy przyrost liczby płatników VAT nastąpił w roku budżetowym 27-8, w którym zarejestrowało się nowych podmiotów (rezygnacji dokonało podmiotów). Różnica między nowymi rejestracjami a rezygnacjami osiągnęła wartość Kolejne lata, w związku z kryzysem gospodarczym przyniosły gwałtowny spadek nowych rejestracji oraz zwiększoną ilość rezygnacji. Rok budżetowy był pierwszym rokiem, który przyniósł odwrócenie negatywnej tendencji. HMRC w ramach tzw. transparency data publikuje w okresach miesięcznych dane dotyczące zatrudnienia i kosztów wynagrodzenia. Tabela 4. Wielkość zatrudnienia w HMRC w okresie od grudnia 211 r. do lutego 214 r. Jednostka organu podatkowego gru-11 gru-12 gru-13 lut-14 HM Revenue and Customs (zatrudnienie) Valuation Office (zatrudnienie) HM Revenue and Customs (w przeliczeniu na pełny etat) Valuation Office (w przeliczeniu na pełny etat) Na koniec lutego 214 r. HMRC zatrudniało 7 11 osób. W przeliczeniu na pełny etat zatrudnienie wynosiło etatów. Zatrudnienie od końca 211 r. do końca lutego 214 r. spadło o 7%. Wykres 4. Poziom zatrudnienia w HMRC w latach (dane na 31 marca) Liczba pracowników HMRC* * Z uwzględnieniem UK Border Agency I Serious and Organised Crime Agency, , HMRC Business Plan: 214 to 216 Zgodnie z dokumentem Making the administration of the tax system more efficient z 15 stycznia 214 r. zatrudnienie w HMRC w 216 roku ma wynosić 52 pracowników co oznaczać bedzie spadek zatrudnienia o 44% w relacji do 25 roku, kiedy zatrudnionych było w HMRC 97 pracowników. 6

7 mld GBP mld GBP 8,3% 7,7% 7,5% 7,6% 7,3% 7,1% 7,% procent wpływów podatkowych Luka podatkowa w Wielkiej Brytanii Luka podatkowa jest różnicą między tym co powinno trafić jako podatek do organów podatkowych a tym co w rzeczywistości tam trafia. HMRC każdego roku publikuje skalę luki podatkowej. 11 października 213 r. upublikowany został raport zawierający statystykę luki podatkowej za rok sprawozdawczy Wykres 5. Luka podatkowa w Wielkiej Brytanii w okresie od 25-6 do Luka podatkowa jako procent teoretycznych wpływów podatkowych 6 1,% 5 8,% ,% 4,% 2,%,% Luka podatkowa Luka podatkowa jako % zobowiązań podatkowych, , Measuring Tax Gaps 213 Edition Według raportu z 11 października 213 r. luka podatkowa w roku sprawozdawczym wyniosła 35 mld funtów, co stanowiło 7,% teoretycznych wpływów budżetowych z tytułu podatków. Od 25-6 luka podatkowa w Wielkiej Brytani utrzymuje sie w przedziale od 32 mld funtów (29-1) do 37 mld funtów (27-8). Rosnące wływy z tytułu podatków powodują, że relacja luki podatkowej od 25-6 roku spadła z poziomu 8,3% teoretycznych wpływów podatkowych do 7,% dla prezentowanego okresu w powyższym raporcie. Wykres 6. Struktura luki podatkowej w Wielkiej Brytanii w okresie od 25-6 do Struktura luki podatkowej 4, Pozostałe podatki 35, 3, 1,9 2,2 5,6 5,1 2,3 2,2 4,9 5, 1, 3,6 1, 1,1 4,7 4,7 Podatek od przedsiębiorstw 25, 2, 15, 1, 5, 12,5 13,1 15,3 12,3 3,5 3,6 3,4 3,3 12,3 11,5 1,8 13,2 14,8 15,3 15,3 3,3 3,1 2,5 9,4 9,9 11,4 Podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne, podatek od zysków kapitałowych Akcyza, VAT 7

8 , , Measuring Tax Gaps 213 Edition Zgodnie z danymi prezentowanymi przez HMRC w raporcie Measuring Tax Gaps 213 Edition w roku sprawozdawczym % luki podatkowej stanowiły braki we wpływach podatkowych z tytułu podatków dochodowych, ubezpieczenia społecznego i podatków od zysków kapitałowych. Drugim obszarem z największym udziałem w luce podatkowej są brakujące wpływy z tytułu podatku VAT. Luka podatkowa w VAT stanowi 33% całkowitej luki podatkowej. Luka podatkowa w VAT waha się od 29% całkowitej luki w 27-8 do 34% luki podatkowej w Luka podatku od przedsiębiorstw stanowiła w roku sprawozdawczym około 13% całkowitej luki podatkowej. Luka w akcyzie od 25-6 spadła z poziomu 1% do poziomu 7% całkowitej luki podatkowej w System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii od decyzji wydanej przez HMRC podatnik może odwołać się do HMRC z wnioskiem o przegląd sprawy lub odwołać się do niezależnego sądu. Podatnik może wykonać także obie czynności jednocześnie. Wykres 7. Otrzymane i rozpatrzone odwołania od decyzji HMRC w okresie od 29-1 do Ilość otrzymanych odwołań od decyzji oraz ilość rozpatrzonych odwołań przez HMRC Decyzje niezagrożone karą Decyzje dotyczące VAT Inne decyzje karalne Ilość odwołań od decyzji HMRC W roku budżetowym podatnicy w Wielkiej Brytanii złożyli do HMRC odwołań od decyzji podatkowych. HMRC dokonał weryfikacji zasadności decyzji przypadków zweryfikowanych przypadków dotyczyło rozliczeń podatku VAT, które stanowiły 51% wszystkich weryfikacji. Sprawy dotyczące podatku VAT od wielu lat stanowią ponad 5% spraw podatkowych. W rekordowym spraw dotyczących podatku VAT było co stanowiło 54% wszystkich przypadków. 8

9 Wykres 8. Struktura rozstrzygnięć HMRC odwołań podatników w okresie od 29-1 do % Wydane rozstrzygnięcia HMRC w złożonych odwołaniach podatników 8% 6% 4% 2% % 45% 5% 5% 58% 5% 38% 44% 4% 6% 6% 51% 54% Decyzje uchylone Decyzje pośrednie Decyzje utrzymane HMRC w roku budżetowym dokonując weryfikacji wydanych decyzji podatnikom w 4% anulował pierwotne decyzje, a w 54% przypadków z rozpatrywanych utrzymał decyzję organu podatkowego. W 6% weryfikacja przyniosła decyzję pośrednią między anulacją, a utrzymaniem pierwotnej decyzji. Wykres 9. Struktura rozstrzygnięć HMRC w roku budżetowym w odwołaniach podatników od decyzji dotyczących podatku VAT Wydane rozstrzygnięcia HMRC w złożonych odwołaniach podatników w kwestii VAT Decyzje uchylone; 48% Decyzje utrzymane; 43% Decyzje pośrednie; 9% W rozpatrywanych odwołaniach od decyzji pierwotnych HMRC w 48% decyzje te zostały uchylone. 43 % wydanych decyzji pierwotnych zostało utrzymanych w procesie odwoławczym w HMRC. W odwołaniach od decyzji podatkowych podatnicy w roku tylko w 15% przypadków reprezentowani byli przez profesjonalnych daradców podatkowych. 9

10 Wykres 1. Statystyka apelacji do sądów od decyzji podatkowych HMRC w ostatnich dwóch latach. Ilość apelacji od decyzji podatkowych HMRC złożonych do sądów Ilość odwołań od decyzji HMRC skierowanych do sądu Ilość spraw rozpatrzonych przez sąd W roku budżetowym podatnicy złożyli 7 56 apelacji od decyzji HMRC do sądów (First-tier Tribunal). W roku poprzednim było złożonych apelacji (spadek o ponad 3% w relacji do ). W roku budzetowym spraw podatników zostało rozpatrzonych przez sądy. W ostatnich dwóch latach przed sądami tylko w 32% podatnicy reprezentowani byli przez profesjonalnych doradców. Według danych prezentowanych przez HMRC tylko co trzecia sprawa rozstrzygana była na roprawach sądowych, pozostałe 2/3 rozstrzygnięte zostały ugodą przed rozprawą. Rozstrzygnięcie spraw przed rozprawą nastąpiło między innymi z powodu: rozprawy powiązane były z innymi sprawami, które zostały rozsztrzygnięte wcześniej, jedna ze stron sporu ze względu na nowe informacje postanowiła nie kontynuować sprawy, zawarcia ugody. W 49% rostrzygnięcia przed rozprawami zapadły na korzyść podatnika. Tabela 5. Zestawienie rozstrzygnięć spraw podatkowych przez sądy (Tribunal) na rozprawach Rodzaj rozstrzygnięcia w sądzie (Tribunal) (ilość) (%) (ilość) (%) (ilość) (%) Ilość wyroków sądów utrzymujących decyzje HMRC % % % Ilość wyroków sądów utrzymujących decyzje HMRC w części 56 5% 97 7% 11 7% Ilość wyroków sądów uchylające decyzje HMRC % % % Suma W roku sprawozdawczym sądy rozpatrzyły na rozprawach spraw spornych podatników z organami podatkowymi (HMRC). W powyższym okresie 1 95 (76%) wyroków wydanych zostało na korzyść organów podatkowych, 11 (7%) sąd uznał częściową rację podatnika, a w 237 (17%) przypadkach przyznał rację podatnikowi. System poboru podatków w Australii W Australii poborem podatków zajmuje się agencja rządowa Australian Taxation Office ( ATO ). 1

11 ,9 264,5 253, mld AUD Wykres 11. Wartość wpływów Australian Taxation Office oraz liczba pracowników Wartość wpływów Australian Taxation Office Liczba pracowników Australian Taxation Office źródło: Australian Taxation Office 1 AUD = 2.83 PLN (4 kwietnia 214) System odwołań od decyzji podatkowych w Australii W Australii od decyzji podatkowych można się odwołać do Trybunału Odwoławczego ds. Decyzji Administracyjnych ( Administrative Appeals Tribunal, AAT ). Wykres 12. Statystyka spraw podatkowych rozpatrywanych przez sąd pierwszej instancji w Australii Ilość spraw podatkowych rozpatrywanych przez Taxation Appeals Division Ilość złożonych skarg Ilość rozpatrzonych skarg Ilość skarg czekających na rozpatrzenie źródło: Administrative Appeals Tribunal, 213, Annual Report W roku sprawozdawczym do AAT wpłynęło 1471 nowych skarg na decyzje australijskiego organu podatkowego. W relacji do roku poprzedniego ilość wniosków zwiększyła się o 2%. Wydział Podatków AAT rozstrzygnął w 213 r. 147 złożonych skarg (wzrost o 38% w realcji do roku poprzedniego). Na koniec czerwca 213 r. do rozpatrzenia oczekiwało 1753 skargi na decyzje podatkowe. 11

12 W sprawach do 5 dolarów australijskich skargi dotyczące decyzji podatkowych rozpatrywane są przez Small Taxation Claims Tribunal, który jest częścią AAT. Wykres 13. Statystyka spraw podatkowych niskiej wartości rozpatrywanych przez sąd pierwszej instancji w Australii Ilość spraw podatkowych rozpatrywanych przez Small Taxation Claims Tribunal Ilość złożonych skarg Ilość rozpatrzonych skarg Ilość skarg czekających na rozpatrzenie źródło: Administrative Appeals Tribunal, 213, Annual Report W roku sprawozdawczym złożono do AAT tylko 27 skarg na decyzje podatkowe, których wartość sporu nie przekroczyła 5 dolarów australijskich. Od decyzji ATT w Australii przysługuje odwołanie do Sądu Federalnego (Federal Court). Odwołanie do Sądu Federalnego może dotyczyć wyłącznie kwestii prawa i musi być złożone nie później niż 28 dni po otrzymaniu decyzji AAT. Wykres 14. Ilość odowłań od decyzji Trybunału Odwoławczego ds. Decyzji Administracyjnych złożonych do Sądu Federalnego Australii 25 Ilość apelacji w sprawach podatkowych złożonych do Sądu Federalnego (Federal Court) źródło: Federal Court of Australia, 213, Annual Report W roku sprawozdawczym do Sądu Federalnego wpłynęło 14 odwołań od decyzji AAT dotyczących spraw podatkowych. W ostatnich pięciu latach najwięcej odwołań (235) w sprawie wyroków dotyczących podatków wpłynęło w

13 System poboru podatków i odwołań od decyzji podatkowych w Korei Południowej W Korei Południowej od 1966 r. poborem podatków zajmuje się National Tax Service (NTS), podmiot niezależny od Ministra Finansów. W 212 r. NTS zebrał 192,1 trylionów KRW. W Korei Południowej od decyzji podatkowych można się odwołać w ciągu 9 dni. Rysunek 1. System odwołań od decyzji podatkowych w Korei Południowej źródło: National Tax Service Republic of Korea, 213, Annual Report 213 Zgodnie z scematem przedstawionym w raporcie rocznym 213 organy podatkowe mają 3 dni na rozpatrzenie skargi podatnika. Podatnik na wszelkie odwołania ma ustawowy termin 9 dni. W przypadku kolejnych instancji (Trybunał Podatkowy, Izba Audytu I Kontroli) skarga podatnika musi być rozpatrzona w ciągu 9 dni od złożenia. System prawny w Korei Południowej zrównuje czas podatnika I organów administracji podatkowej. Sprawy podatkowe w polskich sądach administracyjnych W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz ustawie z dnia 25 lipca 22 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustalono, że działania administracji publicznej odbywa się w postępowaniu dwuinstancyjnym. W 214 r. mija dziesięć lat od funkcjonowania system sądów administracyjnych według ustawy z 22 r. Wykres 15. Ilość skarg kierowanych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w latach Ilość złożonych skarg do WSA z tytułu podatków i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucji tych świadczeń pieniężnych (symbol sprawy 611) źródło: W 213 r. do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpłynęło skarg z tytułu: podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych (symbol sprawy 611). W powyższej ilości spraw wpisane zostało ponownie. Z lat poprzenich w kategerii spraw 13

14 611 pozostało do rozpatrzenia 7 14 spraw. Na rozprawach Wojewódzkie Sądy Administracyjne załatwiły sprawa. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzkie Sądy Administracyjne załatwiły spraw. Na kolejne lata przeszło spraw do rozpatrzenia. Znaczna część skarg składanych do WSA dotyczyła 4 podstawowych podatków. Wykres 16. Ilość skarg podatkowych złożonych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w latach Ilość złozonych skarg do WSA z tytułu podatków (symbole spraw: 611, 6111, 6112, 6113) Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Podatek akcyzowy Podatek od towarów i usług źródło: W 213 r. do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpłynęło spraw dotyczących podatku od towarów i usług. Z lat poprzednich w tej kwestii pozostało Średnia roczna wpływu spraw dotyczących VAT za okres od 24 do 213 r. wynosi Wojewódzkie Sądy Administracyjne na rozprawach załatwiły spraw. Na posiedzeniach niejawnych w 213 r. rozpatrzono 1 21 spraw dotyczących VAT. Na kolejne lata przeniesionych zostało spraw. W sumie w 213 r. z tytułu czterech podstawowych podatków do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpłynęło skarg i było o 7% więcej w stosunku do 212 r. Wykres 17. Struktura rozstrzygnięć Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach dotyczących VAT 6 Ilość spraw dotyczących podatku VAT rozpatrywanych przez WSA na rozprawach W inny sposób Odrzucono skargę Oddalono skargę Uwzględniono skargę źródło: Wojewódzkie Sądy Administracyjne rozpatrując w 213 r. sprawy dotyczące podatku VAT w (3,5%) przypadkach uwzględniły skargę podatników, w (57,6%) skarga została oddalona. W pozostałych przypadkach skargę odrzucono lub załatwiono w inny sposób. W 213 r. procentowa wartość skarg uwzględnionych była najwyższa w historii. Średnia oddalonych skarg z okresu kształtuje się na poziomie 27%. 14

15 Od rozstrzygnięć Wojewódzkich Sądów Administracyjnych stronom przysługuje odwołanie do drugiej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykres 18. Ilość skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych (symbol spraw 611) Ilość skarg kasacyjnych złożonych do NSA (symbol spraw 611) źródło: W 213 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożonych zostało 7714 skarg kasacyjnych w sprawach dotyczących podatkó i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych (symbol sprawy 611). Z poprzednich lat do rozpatrzenia z tej kategorii spraw przeszło W 213 r. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawach załatwił 5 63 spraw. Na posiedzeniach niejawnych załatwiono 716 spraw. Na kolejne lata do załatwienia pozostało spraw. Skargi kasacyjne złożone w 213 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 82% dotyczyło czterech podatawowych podatków. Wykres 19. Ilość skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych 7 Ilość skarg kasacyjnych złożonych do NSA (symbole spraw: 611, 6111, 6112, 6113) Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Podatek akcyzowy Podatek od towarów i usług źródło: Do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 213 r. wpłynęło 2 13 skargi kasacyjne dotyczące podatku VAT. Z poprzednich lat pozostało do załatwienia 1 52 spraw. W 213 r. na rozprawach Naczelny Sąd Administracyjny 15

16 załatwił spraw. Na posiedzeniach niejawnych załatwiono w powyższym okresie 121 spraw. Na następne lata do rozpatrzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu pozostało 1 92 spraw dotyczących podatku VAT. Skargi na interpretacje indywidualne Ministra Finansów Wojewódzkie Sądy Administacyjne rozpatrują coraz więcej skarg na interpretacje indywidualne. Wykres 2. Ilość skarg złożonych do WSA na interpretacje indywidualne Ministerstwa Finansów w latach Ilość złożonych skarg do WSA na interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych źródło: W 21 roku do WSA trafiło skarg na interpretacje indywidualne wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W 21 r. Wojewódzkie Sądy Administracyjne rozpatrzyły w sumie 1198 skarg, z czego 152 na rozprawach, a 146 na posiedzeniach niejawnych. Na kolejny rok pozostało do rozpatrzenia 121 skarg. W 213 r. złożono do WSA skarg na interpretacje indywidualne. Z poprzednich okresów pozostało 129 spraw. Wojewódzkie Sądy Administracyjne w sumie rozpaptrzyły spraw, z czego 2931 na rozprawach. Na 214 r. do rozpatrzenia pozostało 921 spraw. W ciągu 4 lat ilość skłądanych skarg wzrosła o 44%. Wykres 21. Sposób rozstrzygnięcia skarg na interpretacje indywidualne wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez WSA w latach Sposób rozstrzygnięcia skargi przez WSA Rozpatrzono w inny sposób Odrzucono skargę Oddalono skargę Uwzględniono skargę źródło: W 21 r. Wojewódzkie Sądy Administracyjne uwzględniły racje podatników w 646 przypadkach. W 213 r. pozytywnych decyzji dla podatników było już 1728 (216% wzrost w relacji do 21 r.). 16

17 Zmniejszenie ilości sporów podatkowych przed sądami 12 grudnia 213 r. Departament Prawny Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikował document: How Can an Excessive Volume of Tax Disputes Be Dealt With?. W powyższym dokumencie zamieszona została tzw. checklist, która zawiera wykaz (34 wskazówki) możliwych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia sporów podatkowych. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że proponowana lista może być nieodpowiednia w danym kraju, ale może służyć jako narzędzie diagnostyczne w celu zidentyfikowania obszarów, które wymagają zmian. Wybrane zalecenia z przedstawionej listy: upewnienie się, czy administracja podatkowa ma zazwyczaj podejście współpracy z podatnikiem, zbadanie, czy istnieją w administracji podatkowej zasady prowadzące do znacznej ilości sporów, które mogą być zastąpione przez jasne zasady akceptowalne przez podatników, upewnienie się, czy kontrolerzy są wyszkoleni i zachęcani do rozwiązywania sporów w trakcie kontroli, eliminowanie bodźców prowadzących do nadmiernie agresywnych ocen podatników, opracowanie procedury mediacji przed formalną decyzją, podjęcie działań administracyjnych prowadzących do lepszego standardu przestrzegania praw podatnika, weryfikacja częstości protestów w celu sprawdzenia rozsądności zachowań administracji podatkowej, szkolenia i zachęty dla urzędników do weryfikacji decyzji podatkowych bez wskazania na rzecz administracji podatkowej, ustanowienie rzecznika praw podatnika, uproszczenie procedur dla spraw małej wagi. W powołanym dokumencie Departamentu Prawnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego autorzy przedstawili kilka przykładów rozwiązywania sporów podatkowych. Prezentując rozwiązania przyjętę w Holandii autorzy wskazali, że w 22 roku Dutch Scientific Council for Government Policy opublikował raport The future of law-based society, w którym znalazły się zalecenia poprawy relacji administracji państwowej i obywateli. Holenderska administracja podatkowa zgodnie z zaleceniami podjęła rozmowy z przedsiębiorstwami i organizacjami w celu zmiany negatywnego wizerunku administracji podatkowej w Holandii. Od początku 25 r. holenderska administracja podatkowa rozpoczęła projekt nadzoru na dużymi przedsiębiorstwami na zasadzie kontroli poziomej. W nastepnym roku projekt został rozszerzony na przedsiębiorstwa małej I średniej wielkości. Kontrola pozioma stworzyła przyjaźnieszy klimat dla międzynarodowych firm poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i tworzenie dobrej atmosfery fiskalnej. Podsumowanie W 213 r. do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych podatnicy złożyli skarg na decyzje organów podatkowych w sprawach podatku VAT (5 332), akcyzowego (4 875), dochodowego od osób fizycznych (4 648) i dochodowego od osób prawnych (1 11). Tylko w sprawach podatku od towarów i usług Wojewódzkie Sądy Administracyjne w 213 r. wydały na rozprawach rozstrzygnięć. W tym samym roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiło 6 32 skarg kasacyjnych na rozstrzygnięcia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych dotyczących wyżej wymienionych czterech głównych podatków. Na rozprawach Naczelny Sąd Administracyjny załatwił skarg kasacyjnych. W podobnym okresie (rok sprawozdawczy ) w Wielkiej Brytanii do sądów podatnicy złożyli 7 56 apelacji od decyzji podatkowych HMRC. Sądy pierwszej instancji w Wielkiej Brytanii rozpatrzyły sprawy podatkowe. W Australii podatnicy w roku sprawozdawczym do sądu pierwszej instancji złożyli w sumie skarg na decyzje australijskiego organu podatkowego (ATO). Na rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji do Sądu Federalnego złożono w roku sprawozdawczym apelacji. Porównanie ilości skarg kierowanych do sądów na decyzje organów podatkowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii jednoznacznie wskazuje, że w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, która istotnie odbiega od standardów obowiązujących w rozwiniętych gospodarczo krajach. Ilość składanych skarg na decyzje polskich organów 17

18 podatkowych wskazuje na zaburzone relacje podatników z organami podatkowymi. Taki stan rzeczy powoduje wysokie koszty funkcjonowania administracji podatkowej oraz znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Obecnie podatnik w Polsce ma jedynie 14 dni na odwołanie się od decyzji organu I istancji do drugiej instancji. Na złożenie skargi na decyzję drugiej instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ma 3 dni. Organy podatkowe w kwestii odwołań mają uprzywiliowaną sytuację, ponieważ w rzeczywistości nie mają ograniczeń czasowych na podjęcie decyzji, ze względu na skomplikowanych charakter sprawy. Postulowanym rozwiązaniem jest sytem odwołań od decyzji podatkowych funkcjonujący w Korei Południowej (do 9 dni na odwołanie od decyzji organów podatkowych lub złożenie skargi do sądu). Powyższy stan wymaga natyczmiastowych działań polegających na wprowadzeniu rozwiązań systemowych powodujących np. zmniejszenie wyłudzenia podatku od towarów i usług (mechanism reverse charge, Krajowy Rejestr Faktur, informatyzacja organów podatkowych). Kolejnym elementem zmniejszającym dystans od sytuacji panującej w Wielkiej Brytanii lub Australii jest jak największa konsolidacja organów podatkowych. We współczesnej gospodarce tylko podmioty oferujące szeroki zakres usług są w stanie sprostać konkurencji. Unowocześnienie i konsolidacja polskich organów podatkowych jest w interesie każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce. 18

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach 2002-2011.

Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach 2002-2011. Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach 2002-2011. ECDDP Sp. z o. o. ECDDP: Raport Specjalny koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów. 1. Jak dokładnie

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów Przepisy dotyczące cen transferowych funkcjonują w Polsce od 1997 r. Od tej daty poza drobnymi zmianami ich brzmienie nie uległo zmianie. Ponadto, corocznie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE ŻEGLUGI MORSKIEJ W...ROKU. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina ulica

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki fiskalnej

Dylematy polityki fiskalnej Dylematy polityki fiskalnej Sytuacja finansów publicznych 2000-2011 2011 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 70% 3,0% 5,3% 5,0% 6,2% Saldo sektora general government (ESA 95, % PKB) 5,4% 4,1% 3,6% 1,9% Dług

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

www.gizycko.turystyka.pl

www.gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Narodowy Bank Polski prezentuje dane pochodzące od funduszy inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo