Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach 2002-2011."

Transkrypt

1 Raport: Koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów w latach ECDDP Sp. z o. o.

2 ECDDP: Raport Specjalny koszty ściągalności podatków w Polsce na tle innych krajów. 1. Jak dokładnie obliczyć koszty ściągalności podatków? (metoda badania) Wysokość kosztów administracyjnych, jakie państwo ponosi w celu pobrania należnych mu podatków jest jednym z najlepszych kryteriów, jakimi można opisać jego efektywność. Jeżeli są one zbyt wysokie, do budżetu wpływa realnie znacznie mniej środków pochodzących z podatków. Warto jednocześnie zaznaczyć, że pojęcie kosztów ściągalności podatków należy odnosić nie tylko do realnych kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, ale także do wydatków ponoszonych przez podatników, którzy muszą dopełnić wielu uciążliwych obowiązków wynikających z konieczności poprawnego obliczenia oraz wpłacenia należnych państwu danin. W naszym raporcie analizujemy koszty ściągalności podatków zarówno w kontekście wydatków na administrację, jak również poprzez wskazanie, jak wiele czasu przeciętny podatnik prowadzący działalność gospodarczą musi zagospodarować na realizację ustawowych obowiązków. W raporcie ECDDP staramy się odpowiedzieć na ważne pytania: czy egzekucja zaległości podatkowych jest w Polsce efektywna, jak długo polski przedsiębiorca załatwia swoje sprawy przed urzędami skarbowymi, ile dokładnie wynoszą koszty administracji podatkowej (w Polsce i na świecie) w stosunku do wpływów budżetowych

3 2. Wpływy z podatków coraz większe. Egzekucja zaległości podatkowych ostro w dół. Interesującym i bardzo przydatnym kryterium w ocenie kosztów ściągalności podatków w Polsce jest niewątpliwie porównanie wpływów budżetowych z podatków do zaległości podatkowych ściąganych w drodze egzekucji. Z naszych analiz wynika, że wpływy budżetowe z podatków między 2002 a 2011 rokiem zwiększyły się dwukrotnie (z poziomu 128,8 mld zł do 257,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 99,69 %), natomiast porównując rok 2008 i 2011 wpływy z podatków zwiększyły się o około 9,41 %. Odnosząc się natomiast do danych, przedstawiających wielkość zaległości podatkowych ściągniętych w drodze egzekucji, można zauważyć, porównując rok 2002 z rokiem 2011, że procentowy udział tych zaległości się zmniejszył (w 2002 r. zaległości ściągnięte w drodze egzekucji stanowiły 1,37% wpływów budżetowych z podatków, natomiast w 2011 roku stanowiły 1,05 %). Te dane najlepiej przedstawia poniższa tabela. Wpływy budżetowe z podatków w latach (w mld zł.) Rok Wpływy budżetowe z podatków ,8 1, ,2 1, ,8 1, ,2 2, ,1 2, ,2 2, ,4 2,95 Źródło: W tym zaległości ściągnięte w drodze egzekucji W przypadku samego podatku VAT sytuacja wygląda bardzo podobnie. Największy wzrost wpływów bo budżetu z podatku VAT odnotowany był w latach , gdzie zwiększyły się one ponad dwukrotnie. W kolejnych latach tempo wzrostu jest już znacznie ograniczone, a nawet zauważyć można zmniejszenie wpływów w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku o około 2,31%. Od roku 2010 wpływy budżetowe z podatku VAT nadal wzrastają. Dodatkowo należałoby zauważyć, że odnosząc się do całego prezentowanego okresu wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT zwiększyły się prawie trzykrotnie (z 41,5 mld zł w 2002 roku, do 120,83 mld zł w 2011 roku), jednakże znacznie one kontrastują z widocznym procentowym spadkiem ściągalności zaległości w podatku VAT (w 2002 r. ściągnięte w drodze egzekucji zaległości z tyt. VAT stanowiły 2,67%, natomiast w roku ,75 %)

4 Wpływy budżetowe z podatku VAT w latach ( w mld zł.) Rok Wpływy budżetowe z podatku VAT ,5 1, ,5 1, ,4 1, ,8 1, ,45 1, ,88 1, ,83 2,11 Źródło: W tym zaległości w podatku VAT ściągnięte w drodze egzekucji Regułę coraz mniejszej skuteczności w ściąganiu zaległości podatkowych potwierdzają również dane dotyczące podatków PIT oraz CIT. Tutaj, mimo znacznie zwiększonych wpływów do budżetu (prawie trzykrotnie) w prezentowanym okresie czasu, stopień ściągalności zaległych podatków dochodowych obniżył się najbardziej w roku 2008 (przykładowo w roku 2002 stanowił ok. 1,94%, a w 2008 roku 0,57%). Od 2009 roku można zaobserwować powolny wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT ściągniętego w drodze egzekucji i w roku 2011 stanowi on już około 1,02%. Wpływy budżetowe z podatku PIT w latach ( w mld zł.) Rok Wpływy budżetowe z podatku PIT W tym zaległości w podatku PIT ściągnięte w drodze egzekucji ,2 0, ,7 0, ,7 0, ,2 0, ,74 0, , ,51 0,69 Źródło:

5 Wpływy budżetowe z podatku CIT w latach ( w mld zł.) Rok Wpływy budżetowe z podatku CIT , ,1 0, ,4 0, ,6 0, ,77 0, ,89 0, ,74 0,1 Źródło: W tym zaległości w podatku CIT ściągnięte w drodze egzekucji Jednakże dopiero spojrzenie na liczbę podmiotów zalegających ze spłatą podatków w kwocie przekraczającej 1 mln zł daje nam pełne wyobrażenie o nieustannie obniżającej się skuteczności służb skarbowych. Liczba dłużników oraz kwota ich zaległości wraz z odsetkami stale rosną, podczas gdy stopień ściągalności zaległych podatków w badanym okresie zmniejszył się z poziomu 1,37% w 2002 roku do poziomu 1,05% w 2011 roku. Dłużnicy zalegający we wpłatach wszelkich podatków wobec państwa w kwocie powyżej 1 mln zł (w mld zł.) w latach Rok Liczba podatników zalegających powyżej 1 mln zł Kwota zaległości wraz z odsetkami , , , , , , ,87 Źródło:

6 3. Miesiąc z fiskusem tak długo polski przedsiębiorca załatwia swoje sprawy w urzędach skarbowych. W związku z faktem, że obliczenie kosztów ściągalności podatków w Polsce jest niezwykle trudne, warto przyjąć również pewne pomocnicze kryteria. Jednym z nich będzie przeciętny czas potrzebny przedsiębiorcy na dopełnienie wszelkich obowiązków wobec aparatu skarbowego. Do takich koniecznych obowiązków zaliczymy składanie deklaracji podatkowych, wszelkich sprawozdań i informacji wymaganych przepisami prawa oraz wniosków. O ile nie sposób jednoznacznie przypisać takim działaniom określonego finansowego kosztu, czas poświęcony na załatwienie spraw podatkowych wyraźnie wskazuje na to czy aparat skarbowy kosztuje nas sporo. Dla porównania przygotowaliśmy zestawienie oparte na badaniach przeprowadzonych przez OECD oraz przez Andreas School of Business (Barry University, Miami) w 2008 roku z danym zaprezentowanymi przez Bank Światowy (raport Doing business) w odniesieniu do 2011 roku. Kraj Czas, jaki przeciętny przedsiębiorca poświęca na wypełnianie obowiązków podatkowych w 2008 r. (w godzinach / rok) Czas, jaki przeciętny przedsiębiorca poświęca na wypełnianie obowiązków podatkowych w 2011 r. (w godzinach / rok) Szwajcaria Irlandia Norwegia 87 Estonia Niemcy Wielka Brytania Francja Dania Polska Chorwacja Grecja Rosja Węgry USA Czechy Hiszpania Włochy Białoruś Źródło:

7 Z powyższego zestawienia wynika, że liczba godzin, jakie przeciętny polski przedsiębiorca musi poświęcić na wypełnianie obowiązków podatkowych, zwiększyła się w roku 2011 w porównaniu do roku 2008 o 111 godzin. Oznacza to, że gdybyśmy przyjęli dla zobrazowania czasu poświęconego na wypełnianie obowiązków podatkowych dzień pracy liczący 8 godzin, doszlibyśmy do wniosku, że przedsiębiorca spędzając 286 godzin wykorzystuje 35 pracowniczych dni. Porównując te dane z informacjami dotyczącymi najbogatszych krajów europejskich, należy wskazać, że różnica ta jest znaczna. Oczywiście zawarte w zestawieniu wartości mają jedynie charakter przybliżony i dotyczą niekiedy zupełnie odmiennych systemów podatkowych. Analizując je warto zwrócić uwagę, że np. lepsza kondycja finansowa przeciętnego przedsiębiorcy z Niemiec pozwala mu zatrudnić dodatkowe osoby zajmujące się w jego firmie sprawami podatkowymi, przez co czas poświęcony na wypełnianie wszelkich obowiązków skarbowych znacznie się skraca. Bardziej szczegółowe dane dotyczące czasu poświęconego przez przedsiębiorców na sprawy podatkowe, są dużo trudniejsze do uchwycenia w tego typu statystyce i wymagają wieloletnich badań. Opierając się na dokonanych już badaniach opisujących ilość czasu potrzebnego do wywiązania się ze swoich obowiązków podatkowych, postanowiliśmy uszczegółowić je poprzez wskazanie, jakie konkretne czynności zajmują przedsiębiorcy określoną ilość czasu. Poprosiliśmy o wypełnienie specjalnej ankiety przedsiębiorców z 10 różnych krajów. Kraj Wypełnianie deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez urzędy Bezpośrednie załatwianie spraw w urzędach skarbowych Samodzielne zdobywanie wiedzy podatkowej (portale, książki, prasa podatkowa) Konsultacje z doradcą podatkowym Szwajcaria Norwegia Estonia Niemcy Wielka Brytania Dania Polska USA Włochy Hiszpania Najważniejsze wnioski wypływające z analizy przeprowadzonej ankiety: Razem / ilość godzin w roku najwięcej czasu podatki zajmują mieszkańcom państw o skomplikowanych systemach podatkowych przedsiębiorcy z najbardziej rozwiniętych państw korzystają z usług doradców podatkowych najczęściej, jednocześnie też najmniej czasu spędzają w urzędach zaskakująco mało czasu na tle innych państw polscy przedsiębiorcy wykorzystują na profesjonalną pomocy doradcy podatkowego

8 Polska przoduje w kategorii samodzielnego zdobywania wiedzy podatkowej gdyż przedsiębiorcy znacznie częściej korzystają z dostępnych ogólnie serwisów podatkowych, porad on-line, leksykonów i komentarzy dostępnych w bibliotekach dodatkowym argumentem potwierdzającym preferencje polskiego przedsiębiorcy do samodzielnego poznawania przepisów podatkowych, jest jego częsty i aktywny udział w ogólnie dostępnych forach dyskusyjnych poświęconych podatkom. Doradcy podatkowi ECDDP często występują w charakterze ekspertów odpowiadających na pytania internautów. W każdym z takich czatów uczestniczyło ponad 1000 osób, z których wiele zadawało ekspertom bardzo szczegółowe pytania z zakresu podatków licząc na wyczerpującą odpowiedź. 4. Ile dokładnie wynoszą koszty administracji podatkowej i jaki stanowią procent we wpływach do budżetu z tytułu podatków? Przeprowadzenie dokładnych obliczeń kosztów administracji podatkowej przebiega często w oparciu o dane statystyczne podawane przez poszczególne ministerstwa finansów oraz niezależne organizacje pozarządowe. Przedstawiona poniżej tabela wskazuje, że w większości zaprezentowanych krajów zaobserwować można redukcję liczby zatrudnionych pracowników. Zmniejszenie kadr nie przybiera znacznych rozmiarów, aczkolwiek prezentowane dane potwierdzają ten powszechny kierunek dokonywanych zmian. Dodatkowo postanowiliśmy uwzględnić informacje obrazujące średni koszt jednego pracownika zatrudnionego w administracji podatkowej. Liczba pracowników zatrudnionych w administracji podatkowej w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz Norwegii Kraj Liczba pracowników zatrudnionych w administracji skarbowej w 2008 r.(w tys.) wraz ze średnim kosztem zatrudnienia jednego pracownika na rok (w tys. ) Liczba pracowników zatrudnionych w administracji skarbowej w 2010 r. (w tys.) wraz ze średnim kosztem zatrudnienia jednego pracownika na rok (w tys. ) Finlandia 5,76 43,51 5,34 46,75 Irlandia 6,6 50,27 6,06 48,13 Niemcy 112,98 50,3 110,89 52,28 Norwegia 6, ,53 93 Francja 77,02 58,01 68,55 Brak danych Bułgaria 7,8 10,08 7,71 11,21 Polska 48,45 18,28 48,73 17,79 Portugalia 11,73 33,77 10,17 41,63 Austria 7,87 69,24 7,5 71,72 Włochy 35,56 48,84 33,24 Brak danych Źródło:

9 Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników w administracji skarbowej, jak i koszt przypadający na jednego pracownika można ustalić, jaka jest wysokość wydatków ponoszonych przez poszczególne państwa na zatrudnionych w administracji podatkowej pracowników. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że średni koszt pracownika administracyjnego jest znacznie zróżnicowany w poszczególnych krajach. Najwyższy koszt zatrudnienia pracownika odnotowany jest w Norwegii, zaś najniższy w Bułgarii. Dodatkowo trzeba podkreślić, że posiadając takie dane, możliwym jest określenie wskaźnika procentowego, który zaprezentuje, jaką część wpływów do budżetu z tytułu podatków stanowią ponoszone przez państwo wydatki na administrację skarbową. Koszt administracji podatkowej określony jako procent wpływów z tytułu podatków w latach 2008 i 2010 Kraj 2008 rok 2010 rok Finlandia 0,61% 0,68% Irlandia 0.96% 0,98% Niemcy 1,19% 1,35% Norwegia 0.50% 0,55% Francja 1,17% 1,20% Bułgaria 1,17% 1,41% Polska 1,30% 1,40% Portugalia 1,59% 1,91% Austria 0,79% 0,82% Włochy 0,68% (brak danych) Źródło: Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zestawienia tabelaryczne prezentujące liczbę pracowników administracji podatkowej i udział procentowy w dochodach wydatków związanych z ich zatrudnieniem należy wskazać iż: w Polsce, porównując lata 2008 i 2010, liczba pracowników nieznacznie wzrosła, natomiast większość prezentowanych krajów odnotowała tendencję przeciwną koszty administracji skarbowej, wyrażone jako procent wpływów budżetowych, są na tle innych państw relatywnie wysokie na tle innych krajów liczba pracowników administracji skarbowej w Polsce nie jest bardzo wysoka, jednak mała skuteczność ich pracy w połączeniu z dużą ilością podatkowych uregulowań prawnych sprawiają, że system działa bardzo nieefektywnie

10 5. Wnioski końcowe efektywność egzekucji zaległych podatków w Polsce znacznie zmalała w ostatnich latach. polski przedsiębiorca musi poświęcić 286 godzin w roku na załatwianie swoich spraw podatkowych oraz ponieść spore koszty związane ze spełnieniem swoich obowiązków podatkowych koszty administracji skarbowej, wyrażone jako procent wpływów budżetowych, są na tle innych państw relatywnie wysokie nadmiar przepisów prawnych regulujących prawo podatkowe obciąża zarówno administrację skarbowa jak też podatników nieefektywność polskiej administracji skarbowej nie wynika ze zbyt dużej liczby zatrudnionych urzędników lecz z nieodpowiedniego podziału zadań

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce B1. Społeczeństwo informacyjne Budowanie społeczeństwa informacyjnego jest elementem działań programowych nie tylko Polski, ale

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW 3 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW Analiza

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl Warszawa, listopad 28 Autorzy: Jarosław Kantorowicz Dariusz Żuk (rozdział 5) Redakcja: Wiktor Wojciechowski W pracach nad raportem wykorzystano materiały przygotowane przez

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ ISBN 978-83-932962-3-1 ISBN 978-83-932962-3-1 Projekt realizowany przy Projekt wsparciu realizowany Szwajcarii przy w ramach wsparciu

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2010 2 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE INSTYTUT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Warszawa,4 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo,

Gdańsk Warszawa,4 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, Gdańsk Warszawa,4 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, W czerwcu 2014 r., w ramach IV Europejskiego Kongres Finansowego w Sopocie (EKF), odbyła się debata na temat sposobów mobilizowania długoterminowych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy MAJ 2012 Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja 2 finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy W przypadku zamieszczania cytatów należy podać następujące dane:

Bardziej szczegółowo

POLSKA Warszawa 2013

POLSKA Warszawa 2013 POLSKA Warszawa 2013 Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2012 Autorzy: Anna Tarnawa (PARP) rozdział 4 Dorota Węcławska (PARP) rozdział 1, 5 dr Przemysław Zbierowski, prof. Mariusz Bratnicki

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Raport płacowy Polska i Świat Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Warszawa 2012 1 Wstęp Wartość wynagrodzenia polskiej kadry zarządzającej liczona w euro plasuje nasz kraj na 21-22 miejscu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego

Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości... 337 mgr inż. Karolina Gałązka Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty nierówności językowej.

Ekonomiczne aspekty nierówności językowej. Ekonomiczne aspekty nierówności językowej. Áron Lukács Konsultant: dr. Gergely Kovács College for Modern Business Studies Tatabánya, Węgry kwiecień 2007 Spis treści Streszczenie...3 Wstęp...4 I. Koszty

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku

Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku dr Henryk Czubek październik/listopad 2007 r. Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku Kredyt

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny w Polsce

Rynek poligraficzny w Polsce KPMG w polsce Rynek poligraficzny w Polsce Badanie KPMG i PBKG kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Metodologia badania 9 4. Polska poligrafia na tle

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 1. Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo