INFORMATOR. Człowiek - najlepsza inwestycja. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Człowiek - najlepsza inwestycja. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 INFORMATOR Jak to załatwić w Urzędzie Miasta lub Gminy? Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 SPIS TREŚCI Budowa, przebudowa, rozbiórka... 5 Dowody osobiste... 9 Drogi Drzewa i krzewy - usuwanie Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Informacje adresowe Lokale mieszkalne Lokale użytkowe i ogródki gastronomiczne Małżeństwa Meldunek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości komunalne Obiekty noclegowe Obronność Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Odpisy, zaświadczenia, zmiany aktów stanu cywilnego PESEL Podatki, opłaty i podatki lokalne Psy - zezwolenia Reklamy Szkoły Urodzenia Użytkowanie wieczyste Zgony Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka... 54

4 NAZWA ROZDZIAŁU Informator powstał przy współpracy z koordynatorami lokalnymi ze wszystkich Urzędów, będących partnerami Akademii Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. podczas realizacji projektu Akademia Samorządowca, a więc: Urzędu Miasta Starogard Gdański, Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Urzędu Miasta Tczew, Urzędu Miasta Malbork, Urzędu Gminy Pszczółki oraz Urzędu Gminy Tczew. Publikacja obejmuje najważniejsze z punktu widzenia mieszkańca zadania realizowane przez urząd miasta lub gminy i stara się w przystępny sposób przybliżyć sposób postępowania przy załatwianiu poszczególnych spraw ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych dokumentów i załączników. Obok nazwy każdego zadania umieszczono skróty oznaczające wydziały lub jednostki organizacyjne miasta lub gminy, które je realizują. Poniżej prezentujemy skróty nazw wydziałów z rozwinięciami, należy jednak pamiętać, że nazewnictwo w różnych urzędach może odbiegać od przyjętego na potrzeby niniejszej publikacji. WF ZBM USC WSO WPiU WTI WSS WGGGiR SM Wydział Finansowy Zarząd Budynkami Mieszkalnymi (jednostka organizacyjna gminy) Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Planowania i Urbanistyki Wydział Techniczno-Inwestycyjny Wydział Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa Straż Miejska 4

5 Budowa, przebudowa, rozbiórka Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego WPiU Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. We wniosku należy podać: 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu. 2. Rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. 3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą: a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części WPiU Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może nastąpić po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia. W zgłoszeniu należy podać: 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu. 2. Dane identyfikacyjne obiektu lub jego części: a. dotychczasowy sposób użytkowania, 5

6 Budowa, przebudowa, rozbiórka b. zamierzony sposób użytkowania, c. adres obiektu i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. 3. Przewidywany termin zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów WPiU We wniosku należy podać: 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu. 2. Nazwę i rodzaj inwestycji oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. 3. Uzasadnienie ważnego interesu strony w przypadku żądania uwierzytelnionych kopii akt. 4. Wyszczególnienie dokumentów, których kopie mają zostać wykonane Ponadto wniosek winien zawierać: 1. Dowód stwierdzający, że osoba ubiegająca się o udostępnienie akt jest stroną w postępowaniu. 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis. 3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej. Wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku WPiU Udostępnienie informacji następuje na pisemny wniosek. We wniosku należy podać: 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres). 6

7 Budowa, przebudowa, rozbiórka 2. Określenie zakresu żądanej informacji o środowisku i jego ochronie. 3. Nazwę i rodzaj przedsięwzięcia lub zamierzenia budowlanego. 4. Proponowaną formę przekazania informacji. Zaświadczenie potwierdzające fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych w Wydziale Planowania i Urbanistyki dokumentów i danych WPiU Zaświadczenie to zostaje wydane na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny lub jeśli urzędowego potwierdzenia wymaga przepis prawa. We wniosku należy podać: 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu. 2. Uzasadnienie potrzeby potwierdzania określonych faktów lub stanu prawnego. 3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia WPiU Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Załączniki: 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy. 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca następujące dane: a. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia; b. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną; 7

8 Budowa, przebudowa, rozbiórka c. rodzaj technologii; d. ewentualne warianty przedsięwzięcia; e. przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii; f. rozwiązania chroniące środowisko; g. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; h. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko; i. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 kpa. Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy, na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych WGGGiR Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. 2. Załączniki: 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z graficznym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni. 8

9 Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej (stanowiącej własność Wnioskodawcy). Odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych, osób prawnych. Dowody osobiste Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego WSO Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć następujące dokumenty: 1. Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość 2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński. 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa. 5. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Zaświadczenie o utraconym dowodzie osobistym WSO 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu 9

10 2. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w placówce konsularnej. 3. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. DROGI Zajęcie pasa drogowego WTI Wymagane dokumenty: Wniosek na czasowe zajęcie pasa drogowego, w którym należy podać: 1. Nazwę, adres inwestora i wykonawcy robót 2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego 3. Cel / przyczynę zajęcia pasa drogowego 4. Wymiary zajętej powierzchni (chodnika, jezdni, pobocza, zieleńca) 5. Powierzchnię urządzeń obcych wbudowywanych w pas drogowy 6. Kierownika robót, telefon kontaktowy 7. Planowany okres odtworzenia nawierzchni Załączniki: 1. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem zajętego odcinka pasa drogowego 2. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidy- 10

11 DROGI wanego zajęcia pasa, uzgodniony z zarządcą drogi, Komendą Powiatową Policji i zatwierdzony przez Wójta lub Burmistrza. 3. Kserokopia uzgodnienia projektu z MZD 4. Uzgodnienia z Działem Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta MZD w przypadku prowadzenia prac w obrębie zieleńców lub w pobliżu drzew 5. Pełnomocnictwo inwestora Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym WTI Wymagane dokumenty: Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, w którym należy podać: 1. Nazwę, adres i kontakt do Inwestora 2. Cel zajęcia 3. Lokalizację 4. Powierzchnię rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym 6. Nazwę, adres i kontakt Inwestora/Wykonawcy zakresu rzeczowego Załączniki: 1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem. 2. Kserokopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzja na prawo dysponowania gruntem). 11

12 Drzewa i krzewy - usuwanie Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów WTI Ubiegając się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów właściciel lub użytkownik terenu powinien złożyć wniosek zawierający: 1. Imię, nazwiska i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości. 2. Tytuł prawny władania nieruchomością. 3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu. 4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm. 5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew. 6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 7. Wielkość powierzchni, z której będą usuwane krzewy. 8. Odpowiednio terminy i miejsca przesadzenia lub posadzenia innych drzew i krzewów. 9. Zaznaczenie wnioskowanych drzew lub krzewów na planie sytuacyjnym (mapa zasadnicza) lub wykonanym szkicu (osoby fizyczne). Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia Rejestracja działalności gospodarczej WF Na terenie całego kraju obowiązuje Wniosek EDG-1 - wniosek zintegrowany. Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać (odręcznie), następnie dostarczyć do urzędu. 12

13 Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej WF W celu dokonania zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem (Wniosek EDG-1) do Wydziału Finansowego. Formalności może dokonać również pełnomocnik strony (wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa i przedłożenie dowodu osobistego pełnomocnika wraz z danymi ewidencyjnymi i numerem dowodu osobistego strony). Zawieszenie/ wznowienie wykonywania działalności gospodarczej WF W celu dokonania zawieszenia (lub wznowienia) wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem (Wniosek EDG-1) do Wydziału Finansowego. Formalności może dokonać również pełnomocnik strony (wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa i przedłożenie dowodu osobistego pełnomocnika wraz z danymi ewidencyjnymi i numerem dowodu osobistego strony). Wykreślenie wpisu z rejestru działalności gospodarczej WF W celu wyrejestrowania (wykreślenia wpisu do rejestru działalności gospodarczej) należy się zgłosić (osobiście) z dowodem osobistym oraz oryginałem zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Udzielanie informacji ustnych i pisemnych o przedsiębiorcach (zgodnie ze zgłoszeniem) WF Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcy, który powinien zawierać: 1. Dane Wnioskodawcy 2. Podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych 13

14 Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia 3. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnienia danych 4. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane 5. Zakres żądanych informacji ze zbioru Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej WF W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu). Zezwolenia na sprzedaż alkoholu WF Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku, do którego należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców. 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu). 14

15 Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Pozwolenie na organizowanie zbiórek publicznych WSO Instytucja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na urządzenie zbiórki publicznej obowiązana jest przedstawić wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Formularz wniosku powinien zawierać następujące dane: 1. Organizator 2. Termin zbiórki publicznej 3. Obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona 4. Cel(-e), na który(-e) mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej 5. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej 6. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej 7. Liczba osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej 8. Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków Zawiadomienie o zgromadzeniach publicznych WSO Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać: 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, 2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, 15

16 Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne 3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia, 4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej SM Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić: 1. Do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 2. Do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 3. Do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej). 4. Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej). Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza: 1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 16

17 Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, 2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej); 3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie; 4. Informację o: a. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, b. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, c. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, d. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, e. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka, f. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, g. odpłatności za wstęp na imprezę, h. powiadomieniu: 17

18 Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej 5. Opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Informacje adresowe Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (informacja adresowa) WSO Wymagane dokumenty - wniosek zawierający: 1. Dane wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy 2. Dane osoby, której wniosek dotyczy 3. Zakres żądanych danych o osobie wskazanej w punkcie Uzasadnienie potrzeby uzyskania danych Lokale mieszkalne Wynajem mieszkań komunalnych ZBM Wymagane dokumenty - wniosek o wynajem mieszkania komunalnego opisujący sytuację rodzinną i mieszkaniową wnioskodawcy. 18

19 Lokale mieszkalne Niezbędne załączniki (w zależności od okoliczności sprawy): 1. Zaświadczenie o dochodach brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 2. Zaświadczenie z domu dziecka lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej 3. Zaświadczenie o występującym inwalidztwie 4. Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności dla dzieci do lat Udokumentowanie okoliczności samotnego wychowywania dzieci 6. Udokumentowanie faktu stanowienia rodziny zastępczej Zamiana mieszkania ZBM I. Starając się o zamianę mieszkania komunalnego z urzędu, ze względu na stan zdrowia należy złożyć formularz wniosku, zawierający: 1. Dane o wnioskodawcy i osobach wspólnie z nim zamieszkujących 2. Dane o dochodach, opis i stan techniczny zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu 3. Kserokopię umowy najmu 4. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia najemcy lub członków jego rodziny II. Przy zamianach między stronami wnioskodawcy składają następujące dokumenty: Formularz wniosku - podpisany osobiście przez wszystkie pełnoletnie osoby uczestniczące w zamianie oraz: 1. W przypadku dwóch mieszkań komunalnych - oryginały umów najmu 2. W przypadku gdy jedno z mieszkań jest lokalem z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej - oryginał i ksero przydziału spółdzielczego - zgoda spółdzielni na dokonanie zamiany 3. W przypadku gdy jedno z mieszkań jest mieszkaniem będącym w dyspozycji innych jednostek organizacyjnych - oryginał umowy najmu na zajmowany lokal 19

20 Lokale mieszkalne 4. Zgoda na zamianę dysponenta tego lokalu Potwierdzenie uprawnień do lokalu ZBM Do potwierdzenia uprawnień do lokalu po śmierci najemcy, wyprowadzeniu się najemcy lub z innych przyczyn należy złożyć w Zarządzie Budynkami Mieszkalnymi: 1. Wniosek potwierdzony w spółce zarządzającej i w Biurze Meldunkowym. 2. Oświadczenie dla osób ubiegających o lokal mieszkalny po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy w sytuacji przepisania tytułu prawnego. 3. Oświadczenie dla osób ubiegających się o przywrócenie tytułu prawnego po spłacie zadłużenia, osoby starające się o przyłączenie części mieszkalnej do zajmowanego lokalu, oraz osoby zajmujące mieszkania funkcyjne. 4. Umowę najmu. 5. Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych. 6. Opis przyczyny wystąpienia z wnioskiem. 7. Akt zgonu najemcy (w przypadku śmierci najemcy). Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców WGGGiR W tym przypadku należy złożyć zgłoszenie oferty nabycia lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym. Wymagane załączniki: 1. Kserokopia decyzji o przydziale 2. Kserokopia ostatniej umowy najmu 3. Umowy na remont mieszkania 20

21 Lokale mieszkalne Zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (dotyczy gruntu zabudowanego wielomieszkaniowym budynkiem komunalnym, gdy nie wszystkie lokale w budynku zostały sprzedane) WGGGiR Do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest złożenie wniosków przez wszystkich użytkowników wieczystych, będących jednocześnie właścicielami lokali czy to w budynkach czy też w zespołach garażowych. Obowiązuje Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do którego należy dołączyć: 1. Odpis księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego. 2. Dokumenty potwierdzające stan prawny (umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku itp.). Nadanie numerów domów W celu otrzymania numeru porządkowego należy złożyć: 1. Wniosek o nadanie numeru 2. Mapę z inwentaryzacji powykonawczej budynku 3. Kopię decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dodatki mieszkaniowe Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć: 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 2. Deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. 21

22 Lokale użytkowe i ogródki gastronomiczne Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców. Procedura sprzedaży lokali użytkowych dotychczasowym najemcom rozpoczynana jest na wniosek najemcy lokalu. Do wniosku należy dołączyć: 1. Umowę najmu i dotychczasowe aneksy do umowy. 2. Aneks do umowy określający aktualną miesięczną wysokość czynszu. 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych umowa zawarcia spółki cywilnej, w przypadku spółek kapitałowych, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego). Lokalizacja kiosków oraz ogródków letnich w pasie dróg publicznych - opiniowanie WTI Decyzje w sprawie lokalizacji kiosków oraz ogródków letnich w pasie drogi publicznej wydaje Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Do wydania takiej decyzji wymagana jest opinia zarządzającego ruchem. Do jej uzyskania niezbędne są następujące dokumenty: 1. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji kiosku (ogródka letniego) w pasie drogowym. 2. Projekt lokalizacji kiosku (ogródka letniego) wykonany na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 lub 1:250 z inwentaryzacją istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Opinia koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta. 4. Opinia konserwatora zabytków (w przypadku lokalizacji ogródka przy obiekcie zabytkowym). 22

23 Najem lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe Wniosek o najem lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej powinien zawierać: Dane organizacji Planowaną lokalizację na siedzibę / działalność lub oczekiwania dotyczące lokalu Opis działalności, która ma być prowadzona w lokalu Małżeństwa Małżeństwo cywilnoprawne USC Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana: 1. Przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość. 2. Złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz: 3. Jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. 4. Jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka. 5. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 6. Złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy. 7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. 23

24 Małżeństwa Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym USC Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty: 1. Dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość. 2. Skrócony odpis aktu urodzenia oraz: jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka. 3. Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy. 5. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego USC Do organizacji uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste jubilatów do wglądu. Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą USC Do wpisania aktu sporządzonego za granicą niezbędny jest: 1. Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego. 2. Fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg. 3. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 24

25 Meldunek Zameldowanie na pobyt stały WSO Aby uzyskać zameldowanie na pobyt stały należy złożyć następujące dokumenty: 1. Właściciel zgłasza się z aktem notarialnym lub wypisem z księgi wieczystej. 2. Druk zgłoszenie pobytu stałego dla dorosłych i dzieci, zawierający podpis osoby meldującej się. 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość odpis skrócony aktu urodzenia). 4. Potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące WSO Aby uzyskać zameldowanie na pobyt czasowy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Druk zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące dla dorosłych i dzieci. 2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość odpis skrócony aktu urodzenia). Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały WSO Aby uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, w odpowiednim Biurze Meldunkowym należy złożyć następujące dokumenty: 1. Dowód osobisty 2. Podanie 25

26 Meldunek Wymeldowanie (na wniosek i decyzją administracyjną) WSO I. Wymeldowanie z miejsca stałego pobytu: W celu dokonania wymeldowania należy przedłożyć następujące dokumenty: 1. Druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego. 2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość odpis skrócony aktu urodzenia). 3. Przy wymeldowaniu dzieci - wymagana obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. II. Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące: Do uzyskania wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące należy przedstawić następujące dokumenty: 1. Druk zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość odpis skrócony aktu urodzenia), 3. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych (dotyczy to osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony: a. mężczyzn począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski 60 lat życia, b. kobiet przeniesionych do rezerwy, począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficerski 50 lat życia) III. Wydanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu: Aby otrzymać decyzję administracyjną o wymeldowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1. Wniosek w sprawie wymeldowania - zwykłe podanie 26

27 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu 3. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy (załącznik-oryginał), np.: wyrok rozwodowy wyrok eksmisyjny postanowienie o wykonaniu eksmisji wyrok w sprawie podziału majątku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie terenu WPiU Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu. We wniosku należy podać: 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres). 2. Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. Nieruchomości komunalne Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym WGGGiR Wymagane dokumenty: 27

28 Nieruchomości komunalne 1. Wniosek. 2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym WGGGiR Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym, tzw. dosprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania własnej nieruchomości rozpoczynana jest na wniosek zainteresowanego. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o dosprzedaż jest posiadanie przez zainteresowanego tytułu prawnego do gruntu bezpośrednio przylegającego. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców WGGGiR Obowiązuje zgłoszenie oferty nabycia lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym Nabywanie nieruchomości przez Gminę pod inwestycje komunalne WGGGiR Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy odbywa się w drodze rokowań z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi wykupywanych nieruchomości. Rokowania mogą zakończyć się zawarciem stosownej umowy i podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku braku kompromisu Gmina może wystąpić z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości do starosty powiatu. Wywłaszczenie może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub samorządu województwa) jedynie w przypadku, kiedy: 1. Nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne. 2. Cele publiczne, określone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego nie mogą być zrealizowane w inny sposób. 3. Prawa rzeczowe przysługujące do nieruchomości nie mogą być nabyte w drodze umowy (rokowania z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi wykupywanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym). 28

29 Nieruchomości komunalne Ustanawianie służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu WGGGiR Należy dostarczyć następujące dokumenty: 1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych 2. Załączniki: 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z graficznym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej (stanowiącej własność Wnioskodawcy). Odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych, osób prawnych. Podziały nieruchomości WGGGiR Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości, w którym określa: nr ewidencyjne nieruchomości przewidzianych do podziału, ich położenie, cel podziału, propozycję podziału, sposób obsługi komunikacyjnej działek utworzonych w wyniku podziału. Do wniosku załącza się: 2 egzemplarze mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość, na których należy nanieść wstępny projekt jej podziału oraz nadać wydzielonym działkom oznaczenia numerowe, a także mapę ewidencji gruntów wraz z wypisem właścicieli nieruchomości oraz zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Rozgraniczanie nieruchomości WGGGiR Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych etc.). 29

30 Obiekty noclegowe Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim lub pola biwakowego znajdujących się na terenie Gminy WSS Dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim lub pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy. Załączniki: 1. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektem hotelarskimi / pól biwakowych. 2. Opis obiektu 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: a) kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny. b) Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Obronność Rejestracja przedpoborowych WSO Wymagane dokumenty: dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport, legitymacja szkolna). 30

31 Obronność Kwalifikacja wojskowa WSO Wymagane dokumenty: 1. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 1. Wójtowi lub Burmistrzowi - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 2. Powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji. 2. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia: 1. Wójtowi lub Burmistrzowi - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 2. Powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa). Uznanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny WSO Wymagane dokumenty: Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Do wniosku, dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy: 1. Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia: 31

32 Obronność a) oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania. 2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji: a) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) lub zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.); b) oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych; c) oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, bliższych lub równych osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. 32

33 Obronność Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny WSO Wymagane dokumenty: Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek żołnierza. Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy: 1. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny (zaświadczenie zakładu pracy) lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, 2. Dowód osobisty (do wglądu), 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu), 4. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (do wglądu), 5. Karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub książeczka wojskowa (do wglądu), 6. Zaświadczenie z jednostki wojskowej o rozpoczęciu odbywania zasadniczej służby wojskowej. Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe WSO Wymagane dokumenty: pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek. We wniosku zamieszcza się: 1. Dane wnioskodawcy; 2. Uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie; 3. Określenie sposobu przekazania świadczenia. Do wniosku dołącza się: 1. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej zawierające: 33

34 Obronność a. dane żołnierza, b. datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, c. kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych 2. Zaświadczenie o wysokości kwoty dziennego utraconego przez żołnierza: a. wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy, poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 90 i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych - winno być wydane przez pracodawcę, lub b. dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych - winno być wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, lub c. najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych Wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony WSO Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych / doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju / w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny / o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie pokoju 2. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 3. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych / etatowych potrzeb 34

35 4. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju 5. Wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych 6. Wniosek o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Złożenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami WTI Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Informacja powinna zawierać: 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 3. Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4. Szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 6. Przewidywany termin prowadzenia prac powodujących powstawanie odpadów, 7. Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady. 35

36 Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów WTI Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać: 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. 2. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów lub obszaru prowadzenia działalności w zakresie ich transportu. 3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis dalszego zagospodarowania odpadów dla zezwolenia na zbieranie odpadów. 4. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów dla zezwolenia na transport. 5. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 6. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów należy dołączyć: 1. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady. 2. Pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie zbieranie. 3. Kopie dokumentów rejestracyjnych, badań technicznych, świadectw ADR posiadanych pojazdów dla zezwolenia na transport. 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 36

37 Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów WTI Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien zawierać: 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. 2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku. 3. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 5. Szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska. 7. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Do wniosku należy dołączyć: 1. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady. 2. Pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 37

38 Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych WTI Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy złożyć wniosek zawierający: 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie 3. Określenie przedmiotu i obszaru działalności 4. Określenie środków technicznych (wykaz) jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem 5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności 7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem 8. Zamierzony czas prowadzenia działalności Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. 3. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi. 5. Potwierdzenie przez uprawnioną stację diagnostyczną lub UDT, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 6. Kopię umowy zawartej z prowadzącym stację zlewną. 38

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu ....... /organizator/ Prezydent Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Chełm, dnia.... W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ I. WNIOSKODAWCA: 1. Imię i nazwisko / nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniżej imprezy masowej tj.:......

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Numer edycji: 2

KARTA USŁUGI Numer edycji: 2 ZK -1 Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Formularz do Stanowisko odpowiedzialne: inspektor ds. wojskowych : Cyprian Śliwa art. 119 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

2. Załączniki Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. Załączniki Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Załącznik do zarządzenia Nr 127/2010 z dnia 22 stycznia 2010 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Karta usługi / procedura zewnętrzna nr OC-02 Udzielenie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ F-49/WSO(4) Strzegom, dnia Burmistrz Strzegomia Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Dowód osobisty wydaje: właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt gminy); w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały organ gminy ostatniego miejsca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) c) Telefon Fax 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o imprezie masowej:

I. Informacje o imprezie masowej: Łódź, dnia KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŁODZI Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 611, 628, 829 z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej Strona:1 Stron: 5 EZ VI Stalowa Wola, dnia.. PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI Przedkładam wniosek wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BIP Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim Druk nr SO/3/1 do KARTY USŁUG nr SO/3/1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko)

Bardziej szczegółowo

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ ................................... Radomsko, dnia........ wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ zgodnie z ustawą z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła Ii Ciechanów

Prezydent Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła Ii Ciechanów imię (imiona) i nazwisko imię ojca numer PESEL adres zamieszkania numer telefonu ZKO.K6-F1 Ciechanów, dnia.. r. Prezydent Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła Ii 6 06-400 Ciechanów WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl Nr karty OC.5310.9.1.2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniżej imprezy masowej tj.:.....

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.41 ust.5, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (PRZYKŁAD) c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (PRZYKŁAD) c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (PRZYKŁAD) 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY DZIECKU W WIEKU DO 13 LAT

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY DZIECKU W WIEKU DO 13 LAT Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 Karta usługi NR SO-9 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY DZIECKU W WIEKU DO 13 LAT MIEJSCE ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł INFORMACJA dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

Realizowane procedury

Realizowane procedury Realizowane procedury Sprawy prowadzone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 1. Rejestracja urodzeń 2. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja 3. Załatwienie spraw związanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW Wzór 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW W POZOSTAŁYCH SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM (dotyczy szczególnie osób fizycznych) WNIOSKODAWCA Burzenin, dnia... Wójt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (Imię i Nazwisko) b) Adres c) Telefon/Fax 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12 Słupsk, dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) c) Telefon Fax / E-mail 2. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY KARTA USŁUG ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY Osoba odpowiedzialna: Marek Ćwikliński pok. 1 (parter) tel. 068 347 45

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Znak sprawy (wypełnia Organ)..., dnia... rok Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW I - WNIOSKODAWCA (posiadacz)

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Teresin Teresin ul. Zielona 20

Wójt Gminy Teresin Teresin ul. Zielona 20 Formularz OC-1.1 Wójt Gminy Teresin 96-515 Teresin ul. Zielona 20 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY Miejsce na pieczęć Urzędu Sienno, dnia... r. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Wójt Gminy Sienno Ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno I - WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości lub właściciel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 Karta usługi NR SO-12 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE I WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

WYDAWANIE I WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH KARTA USŁUGI USC - 1 Urząd Gminy W Kuczborku-Osadzie WYDAWANIE I WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH Wersja Nr 1 Data zatwierdzenia: Komórka organizacyjna: Tel./Faks: tel. 23 657-62-59 w.22 fax.657-62-59 KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp Krotoszyn

Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp Krotoszyn ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 Nazwa usługi: Komórka organizacyjna: Odpowiedzialny za usługę: Nr pokoju: Nr telefonu: e-mail: Wymagane dokumenty: Opłaty: Termin realizacji: WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Nazwa usługi Podstawa prawna Wymagane dokumenty WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Podstawa prawna: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 909, zm.

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym.

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Co i jak załatwić Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano: Miejscowość, data Burmistrz Gminy Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok Inwestor: Imię i nazwisko:.... Adres:....... Pełnomocnik (jeŝeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:.... Adres:.......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW '... Miejscowość, data Wójt Gminy Markuszów Ul. Marka Sobieskiego 1 24-173 Markuszów Art. 83, art. 83 a - t, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a Malechowo. Wniosek

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a Malechowo. Wniosek Malechowo, dn.... Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a 76 142 Malechowo Proszę o: Wniosek 1. Odroczenie zwolnienie z* zasadniczej służby wojskowej ze względu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Wąbrzeski ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Zgodnie z art. 41 i 42

Bardziej szczegółowo

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Wąbrzeski ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Zgodnie z art. 41 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Włocławek... Wydział Środowiska (dokładny adres, kod pocztowy) WNIOSEK ...

Urząd Miasta Włocławek... Wydział Środowiska (dokładny adres, kod pocztowy) WNIOSEK ... Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów Włocławek, dnia... Wnioskodawca... (imię i nazwisko właściciela nieruchomości / nazwa jednostki organizacyjnej / właściciela urządzeń, o których mowa

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres...... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł) adres...... Swarzędz, dnia... nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię stan cywilny nr PESEL nr tel. Adres stałego zameldowania

1. Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię stan cywilny nr PESEL nr tel. Adres stałego zameldowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. Środa Śląska, dnia Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Środa Śląska wymienionym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska ... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy).. (telefon, e-mail) Wójt Gminy Łaziska Łaziska 76 24-335 Łaziska W n i o s e k o wydanie zezwolenia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Referat Gospodarki Mieszkaniowej Referat Gospodarki Mieszkaniowej W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej: W zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 1. rejestr wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Wersja Nr Urząd Gminy Dopiewo Data zatwierdzenia: 01.08.2011r. Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej I. WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony.

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony. ...dnia,...20... r.... /imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/...... /adres/... Burmistrz Lidzbarka nr telefonu ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark W n i o s e k o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a Sierpc. Wniosek

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a Sierpc. Wniosek Sierpc, dn.... Wnioskodawca:............ tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc Proszę o: Wniosek 1. Odroczenie zwolnienie z* zasadniczej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo