WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ"

Transkrypt

1 Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący w imieniu organizatora) a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres 3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ a) Imię i nazwisko b) Adres 1

2 4. DANE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZIE MASOWEJ a) Imię i nazwisko b) nr PESEL d) Łączność podczas imprezy Telefon Fax e) Zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa f) Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka) 5. INFORMACJE O OBIEKCIE NA KTÓRYM ORGANIZOWANA JEST IMPREZA a) Obiekt (zamknięty), teren (zamknięty, otwarty, otwarty wydzielony (ogrodzony)) b) Właściciel obiektu lub terenu c) Adres 2

3 d) Telefon Fax e) Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej f) Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (zgodnie z art. 11 o bezp. imprez masowych) g) Liczba miejsc dla osób na imprezie masowej: h) Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego: i) Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej (w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka) j) harmonogram udostępniania obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania. k) Graficzny plan obiektu lub terenu wraz z opisem, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający : oznaczenie : 1. dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, 2. dróg ewakuacyjnych, 3. dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie : 1. punktów pomocy medycznej, 2. punktów czerpania wody pitnej i do celów przeciwpożarowych, 3. punktów informacyjnych oznaczenie : 1. lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, 2. przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, 3. innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu : 3

4 1. służb porządkowych oraz służb informacyjnych, 2. osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów, 3. punktów gastronomicznych i sanitarnych. l) Oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących wyposażenia w kompatybilne elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c - w przypadku meczu piłki nożnej 6. INFORMACJE O IMPREZIE MASOWEJ a) Nazwa imprezy * Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku (art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) b) Rodzaj imprezy (sportowa, artystyczno - rozrywkowa, mecz piłki nożnej) c) Program i regulamin imprezy wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy e) Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie f) Termin imprezy, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia * Organizator imprez, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest obowiązany na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, przekazać właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz dysponentowi zespołów ratownictwa 4

5 medycznego (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 4-6 ustawy. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej się odbyć jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (art.30 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). g) Przewidywana liczba uczestników imprezy h) Informacje o odpłatności za wstęp na imprezę i) Polisa potwierdzająca zawarcie przez organizatora umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny j) Informacje o działalności dodatkowej (handlowej, usługowej, gastronomicznej, w tym sprzedaży alkoholu) k) Informacje o ewentualnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy, w tym o użyciu materiałów pożarowo niebezpiecznych jako elementu imprezy, specyficzny program imprezy. l) Informacja o ewentualnym uznaniu za imprezę masową o podwyższonym ryzyku. 7. ZABEZPIECZENIE IMPREZY Służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy a) Nazwa firmy (w przypadku zlecenia innym podmiotom) b) Adres 5

6 d) Liczebność służb porządkowych e) Liczebność służb informacyjnych f) Organizacja, oznakowanie, wyposażenie * W odniesieniu do służby porządkowej i informacyjnej przyjmuje się przelicznik- co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki wynoszą odpowiednio 15 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej i informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. f) Oświadczenie o posiadaniu przez porządkowych zaświadczeń potwierdzających ukończenie z wynikiem pozytywnym przeszkolenia, o którym mowa w 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. z 2010r. nr 52, poz.308) Załącznik nr g) Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy Załącznik nr h) Instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej - *Instrukcję, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Załącznik nr 8. OPIS ZABEZPIECZENIA SANITARNEGO IMPREZY 9. OPIS ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO IMPREZY a) Nazwa firmy (w przypadku zlecenia innym podmiotom) 6

7 b) Adres d) Liczebność i uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych e) Organizacja (w tym wskazanie lokalizacji punktu medycznego i miejsca segregacyjnego) f) Oznakowanie g) Wyposażenie medyczno ratownicze 10. Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie 11. Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie 12. Opinia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitale Tczewskie SA 13. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie * Powyższe opinie organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci: 1. Kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać. 7

8 2. Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na która wstęp jest odpłatny. Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej powyżej imprezy masowej. Organizator (data, pieczęć, podpis) Informacje dodatkowe. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia: 1) występuje do organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, 2) zwraca się do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego ) i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach, 3) powiadamia właściwego miejscowo: - komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej, - komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Do wniosku organizator załącza: 1) dokumentację i informację określone w art. 26 ust.1. 2) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia do uczestnikom imprezy masowej, 3) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej, 4) pisemną instrukcją określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, 5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. Katalog wymaganych dokumentów do wniosku są dla organizatora określone także w art.26 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z późn.zm.). Opisana powyżej procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie dotyczy zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. W tym przypadku organizator imprezy masowej ubiegać się powinien o zezwolenie na jej przeprowadzenie na zasadach określonych w art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Ważne. Niedotrzymanie 30 dniowego terminu do złożenia wniosku, jak i niepodanie informacji objętych wnioskiem stanowi podstawę do wydania decyzji odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Złożenie wniosku niewypełnionego we wszystkich rubrykach lub nieprzedłożenie wszystkich niezbędnych w danym przypadku załączników spowoduje przedłużenie terminu załatwienia sprawy. Opłaty. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635). Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie; Plac Piłsudskiego 1. Opłatę można również wpłacić na rachunek bankowy Bank Pekao SA Nr konta:

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl Nr karty OC.5310.9.1.2013

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Podstawa prawna: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 909, zm.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU

ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Autor: kpt. Jacek Orlikowski Zastępca Dowódcy JRG Nr 7 ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP Większość definicji, które znajdziemy w literaturze przedmiotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Bezpieczeństwo imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, jako obszar działania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, wymaga

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr X/224 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 23) w związku z art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Mecze piłki nożnej organizowane na Stadionie PGE Arena Gdańsk

Regulamin Imprezy Masowej Mecze piłki nożnej organizowane na Stadionie PGE Arena Gdańsk Regulamin Imprezy Masowej Mecze piłki nożnej organizowane na Stadionie PGE Arena Gdańsk Załącznik do Regulaminu Stadionu PGE Arena Gdańsk 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi t.j.uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13.04.2008 r. zm. Uchwała nr IX/217 z dnia 17.06.2009r. zm. Uchwała nr XIV/335 z dnia 6.10.2009r. zm. Uchwała nr II/16 z dnia 11.02.2010r. zm. Uchwała nr XIII/242 z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6:

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6: Dziennik Ustaw Nr 222 13171 Poz. 1321 1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, 99 400 Łowicz NIP 834-00-06-833, REGON 000525636 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo