Innowacyjnośd w szkole klucz do innowacyjnej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjnośd w szkole klucz do innowacyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 Innowacyjnośd w szkole klucz do innowacyjnej gospodarki Pomysłowośd, kreatywnośd, innowacyjnośd to cechy od wieków napędzające cywilizacyjny rozwój ludzkości. To właśnie dzięki nim, czasami bez wystarczających środków wręcz w przysłowiowej szopie, rodziły się koncepcje i wynalazki o epokowym znaczeniu. Współczesne znaczenie tych cech, w otaczającym nas świecie rewolucji technologicznej, ciągle wzrasta. Znalezienie skutecznych dróg ich rozwoju w edukacji szkolnej może więc mied kluczowe znaczenie dla przyszłości i konkurencyjności naszej gospodarki. W tym kontekście szczególnie istotna rola przypada szkolnictwu zawodowemu, bo właśnie ono ma szanse kształtowad przyszłych, twórczych innowatorów dla polskiego przemysłu i biznesu. Jakich powinniśmy szukad dróg, by w pełni wykorzystad możliwości szkoły w rozwijaniu tych cech u uczniów? Aby móc w pełni odpowiedzied na to pytanie musimy sobie najpierw zdad sprawę z tego, czym jest innowacyjnośd i kreatywnośd?: - Spotyka się różne definicje tych określeo wyjaśnia nam Leszek Nowaczyk, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Poznawczego Akson - niemniej w tym przypadku pod pojęciem kreatywności powinniśmy rozumied umiejętnośd wymyślania oryginalnych rozwiązao problemów, czy też dokonywania wynalazków, całkowicie nowych lub wzorowanych na rzeczach już istniejących, ale w innych kontekstach. Innowacyjnośd niekiedy jest rozumiana jako tworzenie czegoś nowego, wtedy będzie bardzo bliska kreatywności, niekiedy zaś jako zastosowanie czegoś nowego w praktyce. Jeśli chcemy odróżniad kreatywnośd od innowacyjności użyjmy tego drugiego znaczenia. Wtedy nawet jeśli ktoś nie będzie za bardzo kreatywny, to może byd innowacyjny, interesując się np. nowinkami technologicznymi i wdrażając je u siebie w szkole lub w przedsiębiorstwie. Do innowacyjności dróg prowadzi wiele trzeba je przejśd O potrzebie kształtowania w szkolnictwie zawodowym kreatywności i innowacyjności uczniów mówi się już od wielu lat. Do niedawna jednak ilośd pozytywnych przykładów tego typu działao w szkołach powiązana była bezpośrednio przede wszystkim z ilością emocjonalnie bardzo zaangażowanych w swoją pracę pasjonatów-pedagogów - nauczycieli i dyrektorów szkół. A więc w skali ogólnej, statystycznie rzecz ujmując niewielu. Pewien przełom nastąpił jednak w ostatniej dekadzie. Dynamiczny rozwój ekonomiczno-społeczny i chęd dorównania do światowych standardów, a także otwarte możliwości czerpania dobrych wzorców wypracowanych wcześniej w innych krajach, inspirują do poszukiwao dróg pozwalających te standardy osiągad. Nie bez znaczenia jest też finansowa pomoc świadczona nam w ramach Unii Europejskiej, bez której realizacja wielu innowacyjnych projektów była by bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Jednym z bezpośrednich, wartych odnotowania w tym miejscu przykładów jest projekt Innowacyjna Szkoła Zawodowa realizowany w latach na terenie

2 województwa opolskiego, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Cel projektu - podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, osiągnięto poprzez szereg działao wprowadzających do szkół innowacyjne, atrakcyjne dla uczniów, a zarazem skuteczne formy nauczania. Projekt wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT. W zakresie merytorycznym obejmował on przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji oraz zajęd dodatkowych dla uczniów, oraz służył opracowaniu nowych projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem technik informatycznych, multimedialnych, a także nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania informacji. W ramach projektu nauczyciele przeprowadzili łącznie dla ponad 1000 uczniów z 25 szkół o profilu zawodowym dodatkowe zajęcia w formie kształcenia modułowego. Tematy modułów: "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu" i "Kształcenie z wykorzystaniem formy WEBQUEST". W każdej ze szkół nauczyciele przeprowadzili dla uczniów 20-godzinne zajęcia pozalekcyjne według własnego scenariusza wypracowanego podczas warsztatów metodycznych. W sumie w szkołach objętych projektem dało to 2400 dodatkowych godzin dydaktycznych. Zajęcia te poprzedzono w każdej szkole warsztatami dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, których zadaniem było opracowanie przez nauczycieli i zrecenzowanie przez specjalistów scenariuszy zajęd w formie kształcenia modułowego. Dodatkowo 100 uczniów uczestniczyło w ramach projektu w 4-tygodniowych stażach i praktykach zagranicznych realizowanych w wybranych, nowoczesnych firmach na terenie Niemiec. Grupa 40 najbardziej aktywnych uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyła w targach nowych technologii CeBIT-Hannover 2012 w Niemczech. Dla ponad 400 uczniów zorganizowano również dwie konferencje poświęcone planowaniu kariery zawodowej. Ponadto dla wszystkich uczniów w szkołach uczestniczących w projekcie przeprowadzono konkurs ph. "Mam wizję - mam plan", w którym uczestnicy tworząc 3-osobowe zespoły zakładali wirtualne firmy. Opracowywali szczegółowy i przemyślany biznesplan wraz z dokładnym planem zainwestowania zł wirtualnych środków, planowali konieczne działania marketingowe budujące wizerunek firmy (w tym logotyp, materiały promocyjne i multimedialny spot reklamowy), a także robili wywiad z prawdziwym przedsiębiorcą w swojej branży. Na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie dydaktycznej wirtualne firmy reklamowały się oraz przedstawiały swoje biznesplany. Jury konkursu, składające się z wybranych opolskich przedsiębiorców, kierując się realizacją zadao konkursowych oraz prowadzonym rankingiem głosowao internautów, wyłoniło zwycięzców. Najlepsze okazały się: firma ZŁOTY LIŚD założona przez uczniów z Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz dwie firmy uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku klub fitness ANADA i firma rolna PRZYJAZNA WIEŚ.

3 Kadra szkół biorących udział w projekcie, w ramach utworzonego "Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej" uczestniczyła w wyjazdach studyjnych, konferencjach i spotkaniach z zaproszonymi specjalistami. Dla nauczycieli i dyrektorów zorganizowano również konferencję promującą nowe technologie w edukacji. Projekt podsumowany został wspólnym happeningiem w centrum Opola, gdzie, oprócz popularyzacji osiągnięd projektowych, wszystkie szkoły miały możliwośd promowania swoich placówek przed licznie zabraną publicznością i mieszkaocami miasta. Obecnie zawiązana przy tej okazji współpraca szkół o profilu zawodowym z terenu województwa jest kontynuowana w ramach kolejnego projektu unijnego pn. "Sied współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej". Największym i najbardziej znanym przedsięwzięciem popularyzującym w naszym kraju kreatywne i innowacyjne wzbogacanie programów szkolnych są prowadzone corocznie od 2006 roku ogólnopolskie konkursy Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła. Oba konkursy organizowane są w ramach międzynarodowego programu Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy Microsoft, a współorganizatorami na terenie Polski są: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowao Komputerów w Warszawie (publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) oraz Wydawnictwo Głos Nauczycielski. Celem zarówno programu, jak i konkursów, jest aktywne propagowanie i upowszechnianie uczenia przy wykorzystywaniu narzędzi informatycznych i technologii, bez których nie można sobie wyobrazid współczesnej edukacji oraz przygotowania młodych ludzi do ich przyszłych sukcesów zawodowych. Podobnie jak i w innych krajach polskie wersje konkursów kierowane są do wszystkich rodzajów szkół i nauczycieli wszystkich przedmiotów. Uczestnictwo w konkursie polega na przedstawieniu zrealizowanego z grupą uczniów, w ramach zajęd szkolnych, projektu edukacyjnego. Przedstawiony w prezentacji projekt powinien dotyczyd wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej realizowanej w ramach dowolnego przedmiotu. Projekt powinien byd zweryfikowany praktycznie podczas zajęd szkolnych, co musi byd uwidocznione w prezentacji. Zwycięzcy edycji krajowych, oprócz cennych nagród, otrzymują zaproszenie do udziału w europejskim lub światowym forum innowacyjnych nauczycieli, gdzie prezentują swoje prace i osiągnięcia. Jest to także świetna okazja do poznania pomysłów realizowanych przez innych nauczycieli z całego świata. W ramach programu dostępny jest także pełen inspiracji portal dzięki któremu nauczyciele mają dostęp do praktycznych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcyjnych, dobrych praktyk czy bezpłatnych narzędzi informatycznych stosowanych przez edukatorów na całym świecie. Tworzy to idealne narzędzie dla wszystkich tych nauczycieli, którzy wierzą, że dzisiejsza szkoła nie może się opierad jedynie na książkowej wiedzy, wykładzie, kredzie i tablicy. Niezwykle istotnym elementem programu jest drugi etap obu konkursów, podczas którego uczestnicy spotykają się na Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Szkół. Prezentują tu swoje projekty i zapoznają z pomysłami innych. Ta wielostronna wymiana doświadczeo i inspiracji jest czynnikiem bardzo motywującym do dalszych działao

4 i poszukiwania jeszcze bardziej kreatywnych rozwiązao. Forum jest doskonałą okazją do porozmawiania o szkole prowadzonej w nowoczesny sposób, w której dyrektor pełni rolę inicjatora innowacyjności zarówno w obszarze dydaktyki jak i administracji. Dodatkowym celem spotkania jest bowiem także dyskusja nad nowoczesnymi metodami zarządzania szkołą przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnej używanej w biznesie. Tego typu nowe podejście do prowadzenia placówek oświatowych nie tylko ułatwia w szkole komunikację i realizację zadao przez dyrekcję, ale daje także oszczędnośd czasu i szkolnego budżetu oraz pozwala nauczycielom na bezpośrednie zaangażowanie. Finały konkursów z nadaniem wyłonionym laureatom tytułów Innowacyjnego Nauczyciela i Innowacyjnej Szkoły odbywają się w Dniu Edukacji Narodowej, podczas tradycyjnej gali, w trakcie której ogłaszane są wyniki. W 2012 roku na pierwszych miejscach w kategorii szkół ponadpodstawowych uplasowali się reprezentanci szkół o profilu zawodowym. Laureatem konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2012 został Tomasz Magnowski za projekt Wystawa interaktywna - mózg realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki z Radomia. Tytuł Innowacyjnej Szkoły 2012 na najwyższym stopniu podium przypadł natomiast Zespołowi Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku za projekt Solidarnośd między pokoleniami Juniorzy i Seniorzy w akcji. - Wykorzystanie nowych technologii w edukacji pozwala znaleźd wspólny język z młodzieżą twierdzi Tomasz Magnowski, Innowacyjny Nauczyciel 2012 z ZST w Radomiu Pozwala wzbudzid zainteresowanie uczniów omawianym tematem poprzez przyciągnięcie uwagi również formą, a nie tylko treścią. Dzięki temu zainteresowaniu daje możliwośd skutecznego motywowania młodzieży do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności. Laureat zwyciężył w kategorii szkół ponadpodstawowych przedstawiając w konkursie zrealizowany razem ze swoimi uczniami projekt interaktywnej wystawy, pozwalającej na zgłębianie tajników ludzkiego umysłu. Nowatorski pomysł i zrealizowane własnoręcznie przez uczniów eksponaty zostały bardzo dobrze ocenione przez komisję konkursową i przez pozostałe ekipy. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu to już od kilku lat jedna ze szkół wiodących prym na rynku edukacyjnym w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Każdego roku wprowadza nowe rozwiązania starając się byd zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami rynku IT. Mocno rozwija współpracę z wiodącymi firmami sektora przemysłu nowoczesnych technologii. Stawia na rozwój i doskonalenie umiejętności kadry. Rozwija systematycznie kontakty międzynarodowe, inicjując współpracę ze szkołami europejskimi. Udostępnia swoje doświadczenia i wiedzę zainteresowanym odbiorcom na przykład instytucjom edukacyjnym. Stawia na solidne przygotowanie swoich uczniów do uczestnictwa w społeczeostwie informacyjnym. Ściśle współpracuje z władzami miasta oraz wspiera wdrażanie umowy o współpracy pomiędzy programem Partners in Learning a władzami miasta Radomia. - Program Partners in Learning to sztandarowy projekt wspierający pedagogów, szkoły i władze w efektywnym przygotowywaniu uczniów do zaistnienia za kilka lat na rynku

5 pracy podkreśla Jacek Murawski, Dyrektor Generalny polskiego biura Microsoft - Jeśli edukacją zajmują się osoby, które są nie tylko przygotowane merytorycznie, ale też robią to z pasją, innowacyjnie, to należy im pomagad i to docenid. To od nich zależy w ogromnej mierze przyszłośd naszych dzieci. Dlatego od lat angażujemy się w projekty edukacyjne, a także współpracujemy z władzami, aby zmiany w Polsce przygotowywane były w sposób systemowy. W całym naszym programie uczestniczy już ponad cztery miliony nauczycieli i pedagogów ze 115 krajów. To tworzy ogromny potencjał doświadczeo z których możemy korzystad dla rozwoju innowacyjności w polskiej edukacji. Wyobraźnia ważniejsza niż wiedza Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Nader często zdarza się przecież, że to, czego uczymy się w szkole dziś, już jutro staje się nieaktualne. Dlatego nieodłącznym elementem kształcenia innowacyjnego powinno byd uczenie kreatywności, umiejętności i chęci samodzielnego rozwijania wiedzy wyniesionej ze szkoły oraz twórczego rozwiązywania napotykanych problemów. Kreatywnośd staje się dziś kluczem do życiowego sukcesu, a przecież, o czym nie wszyscy wiedzą, jest umiejętnością, której w dużym stopniu także można się nauczyd! Świadomośd tego faktu nie jest jednak wiedzą powszechną. Nadal pokutuje stare przekonanie, że kreatywnośd to cecha wrodzona i na takich przesłankach opierał się też dotychczasowy, tradycyjny system edukacyjny preferujący pamięciowe wkuwanie nad twórczym i poznawczym zrozumieniem. Dlatego tak istotne i ważne są obecnie wszelkie inicjatywy zmieniające to podejście i zmierzające do uczenia oraz rozwijania w młodych ludziach właśnie kreatywności. Znaczenie rozwijania kreatywności w edukacji jest na szczęście coraz szerzej dostrzegane. Od kilku lat działa też Polskie Stowarzyszenie Kreatywności skupiające w swoich szeregach wiele autorytetów naukowych i stawiające sobie za jeden z głównych celów działania pracę na rzecz kreatywnej edukacji. Działania te jednak, jakkolwiek godne poparcia, jak do tej pory, skupiają się na sferze teoretycznej i owocują głównie spotkaniami oraz konferencjami o stosunkowo niedużym i akademickim zasięgu. Jest jednak szansa zmiany - Stowarzyszenie we wrześniu 2012 r we współpracy z British Council zorganizowało międzynarodową konferencję Kreatywnośd i przedsiębiorczośd w edukacji - od teorii do praktyki". W ramach inicjowanego międzynarodowego Projektu CENTRES mają zamiar byd z jednej strony projektem badawczym, z drugiej też próbą kreowania polityki edukacyjnej, która będzie wpływad na zainteresowanie tematem kreatywności i przedsiębiorczości jak największej liczby osób w krajach biorących udział w projekcie. W Polsce projekt chce promowad nowy wymiar edukacji, która wychodzi poza mury szkoły, jest z jednej strony przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej. W założeniu grupy uczniowskie pod opieką nauczyciela mają przejśd przez cały etap organizowania lokalnego działania takiego jak np. pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty lub koncert muzyczny. Działanie takie pozwoli młodym ludziom inaczej spojrzed na mechanizmy biznesowe, będzie kształcid sprawności i umiejętności typowe dla postaw przedsiębiorczych.

6 Uczniowie poznają motywy aktywności gospodarczej, sporządzą biznes plan przedsięwzięcia, będą pozyskiwad partnerów dla swoich działao. Odwołaniem do pozytywnego przykładu bezpośrednich, realizowanych już działao w zakresie uczenia młodzieży kreatywności może natomiast byd z pewnością inicjatywa konkursu Odyseja Umysłu realizowanego przez fundację Odyssey of the Mind Polska, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Idea tego konkursu jest także międzynarodowa, a w Polsce realizowana już od prawie 20 lat. Celem programu opracowanego w latach 70-tych ub.w. w USA i realizowanego w formie corocznych narodowych i międzynarodowych konkursów, jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Jest to rozwijanie kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez angażowanie grup uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązad można na wiele sposobów. Program zachęca uczestników do działania w duchu innowacji, przełamywania schematów i przyzwyczajeo, ale także w duchu kooperacji z otwartością na pomysły i opinie innych. Uczestnicy pracują w 5-7 osobowych drużynach pod opieką specjalnie przeszkolonego trenera, którego zadaniem jest integrowanie grupy oraz organizacja i moderowanie jej pracy. Zasadą jest, że trener inspiruje, ale nie wyręcza uczestników w poszukiwaniu rozwiązao. Drużyny, tworzone rówieśniczo (w 4 grupach wiekowych) w szkołach lub innych placówkach oświatowych, mają kilka miesięcy czasu (od jesieni do wiosny) na wspólny wybór jednego z 5 podanych przez organizatorów problemów, zaprojektowanie i przygotowanie jego rozwiązania. Uczestnicy razem analizują, zastanawiają się, wybierają najlepsze koncepcje i opracowują prezentację na konkurs. Wiosenne finały stawiają przed zespołem dodatkowe zadanie-niespodziankę, czyli problem, który drużyna musi rozwiązad w ciągu kilku minut przed jury posługując się, na zasadzie improwizacji, zasadami kreatywnej współpracy przyswojonymi w poprzednich miesiącach. Najlepszych 110 zespołów wyłonionych w eliminacjach regionalnych spotyka się później w finale ogólnopolskim, a laureaci reprezentują Polskę w finale międzynarodowym odbywającym się corocznie w USA. Od czasu pierwszej polskiej edycji konkursu wzięło w nim udział w sumie już kilkanaście tysięcy uczestników, a laureaci z naszego kraju już 17 razy (!) zwyciężali w finale międzynarodowym zdobywając tytuł Mistrzów Świata i Złoty Puchar. 12-krotnie wywalczyli też srebrne medale, a 7 razy brązowe. Więcej sukcesów odnieśli do tej pory jedynie gospodarze Amerykanie oraz Chioczycy. Te sukcesy świadczą o potencjale, na który mogli byśmy liczyd, gdyby udało się pracę na rozwijaniem kreatywności uczniów szerzej upowszechnid w szkołach i w programach edukacyjnych. W minionej edycji konkursu ( ) wzięło udział 2153 uczestników 321 drużyn ze 186 szkół z terenu całego kraju. To, co prawda, aż 30-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji, ale nadal kropla w morzu możliwego potencjału, na którego uruchomienie zasługują tego typu inicjatywy. - Ten program propaguje edukację w jej najlepszym wydaniu, czyli poprzez zabawę. Ma niepowtarzalną atmosferę i daje młodym ludziom możliwośd swobodnego wydobycia z pokładów fantazji i pomysłowości tego, co najlepsze. Trenerowi daje natomiast możliwośd stymulacji młodzieży w tym procesie. Czy może byd coś lepszego dla pedagoga? pyta

7 Małgorzata Włodarczyk, matematyk z zespołu szkół S.T.O. w Łodzi, a zarazem trener Odysei Umysłu Z satysfakcją patrzyłam, jak grupa nastolatków o różnych charakterach i temperamentach, staje się drużyną współpracującą i mobilizująca się nawzajem. Jak ich indywidualne cechy stają się atutami całego zespołu, a jednocześnie oni sami przejmują pozytywne wzorce między sobą i wzajemnie inspirują do poszukiwao najlepszych rozwiązao. Realizacja programu oznacza poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia zapewniające uczniom wszechstronny rozwój i nowe umiejętności. Placówka zaproponowad może aktywnośd doskonalącą zdolności i postawy niezbędne we współczesnym społeczeostwie i pożądane na rynku pracy w tym wszystkie kompetencje kluczowe w rozumieniu zalecenia Parlamentu i Rady Europejskiej. Program kształci zdolności rozumowania naukowego, rozwiązywania problemów i konwersji wiedzy teoretycznej na praktykę wskazanych jako deficytowe u polskich uczniów w raporcie Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) z 2006 r. Innowacyjne nauczanie to przede wszystkim zaangażowany, kreatywny nauczyciel To właśnie dlatego elementem koniecznym tej innowacyjno-szkolnej układanki jest odpowiednie kształcenie nauczycieli i inspirowanie ich do aktywnego, twórczego podejścia w realizowaniu programów szkolnych. To nauczyciel, w sposób naturalny, ma szansę pełnid rolę przewodnika w poznawaniu tajemnic otaczającego nas świata, w którym technologie i nowe wyzwania towarzyszą nam na każdym kroku. Jeśli potrafi wykonywad swój zawód z pasją i zaangażowaniem, ma wszelkie atuty, by zyskad u młodzieży autorytet przenoszący jego pasję i zainteresowania na uczniów. To najlepszy sposób zarażenia ich zainteresowaniem, chęcią poznania i szerszego zgłębienia tematu. To także pierwszy i najbardziej naturalny krok w rozwijaniu ich kreatywności. Korzystanie z nowych technologii zupełnie zmienia podejście do tradycyjnych metod nauczania i otwiera całkowicie nowe perspektywy nie tylko przed uczniami, ale i przed pedagogiem. Nauczyciele, także ci realizujący do tej pory swoją zawodową misję bez angażowania się w metody aktywne, chcąc obecnie nadążyd za wkraczającymi do szkoły nowymi technologiami podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają cenne doświadczenie. Presja innowacyjnych, kreatywnych kolegów i odnoszone przez nich sukcesy zawodowe zaczynają powoli narzucad dominujący ton. - Współczesna szkoła powinna odejśd od nauczania, w którym zaangażowanie ucznia ogranicza się często do przyswojenia, zaznaczmy to wyraźnie, nietrwałych i często niezrozumiałych treści, pozwalających uzyskad pozytywną ocenę mówi Krzysztof Nowak, nauczyciel z Choszczna, posiadacz tytułu Innowatora w Nauczaniu - To dlatego w projekcie Podróż dookoła świata, realizowanym nie tylko z uczniami, ale i 18 nauczycielami z naszej szkoły, wykorzystaliśmy platformę e-learningową. Nasza podróż z wykorzystaniem nowych technologii nabrała zupełnie nowego wymiaru, stała się pasjonująca i ciekawa, a uczniowie w jej trakcie przeżyli prawdziwą przygodę dodaje - Uczniowie na co dzieo otoczeni są przecież nowymi technologiami, jednak te służą im najczęściej jedynie jako ciekawa forma rozrywki. Wykorzystanie technologii w trakcie lekcji może angażowad młodzież podobnie jak wciągające ją gry komputerowe. Nauczyciel ma wtedy dużo szersze możliwości przekazania i egzekwowania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w późniejszym rozwoju.

8 Tendencje te widzą również władze oświatowe i samorządowe placówki kształcenia nauczycieli. Coraz szerzej w proponowanych kursach i szkoleniach pojawiają się tematy stawiające na rozwój innowacyjności i kreatywności. Najczęściej i najskuteczniej dzieje się to oczywiście w oparciu o projekty dofinansowywane z EFS. Bardzo dobrym przykładem takich działao może byd realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli system szkoleo kadr pedagogicznych prowadzony w ramach projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kultury (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2). W ramach projektu MSCDN będzie stale rozwijał kompetencje nauczycieli. Przewidziano realizowane w oparciu o profesjonalną kadrę trenerską szkolenia: kurs przygotowujący do realizacji programu Klucz do uczenia się, trening twórczości, kursy rozwijające umiejętności nowoczesnej pracy z uczniami, kurs tutoringu, cykle wykładów i seminariów dla nauczycieli uczniów uczestniczących w projekcie. Bardzo dużą pozytywną rolę w innowacyjnym kształceniu kadr nauczycielskich szkolnictwa zawodowego spełniają też realizowane pod egidą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projekty z cyklu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Promują one innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy i z tego względu znajdują się w strefie szczególnych zainteresowao naszego szkolnictwa zawodowego. Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązao i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców. Innym, bardzo ciekawym pomysłem innowacyjnego rozwijania metod edukacji nauczycieli oraz uczniów w szkołach o profilu zawodowym jest udział szkół w tzw. klastrach (regionalnych skupiskach wzajemnie powiązanych firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, także naukowych i oświatowych). Przykładem może byd tutaj Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie, który uczestniczy w pracach krakowskiego klastra firm chemicznych i biotechnologicznych pn. LifeScience. - Udział w klastrze jest dla nas bardzo cennym doświadczeniem przydatnym zarówno nauczycielom, jak i uczniom mówi dyrektor szkoły, Elżbieta Ramatowska Możliwośd bieżącego kontaktu z wiodącymi w naszej branży firmami, instytutami naukowymi i badawczymi, a także uczelniami, uczestnictwo w regionalnych konferencjach tych firm i instytucji daje nam bezpośredni, aktualny dostęp do najnowszej wiedzy i stosowanych technologii. Ma to bardzo duże znaczenie i dla nauczycieli bo pozwala na bieżąco aktualizowad wiedzę przedmiotową, ale też i dla uczniów bo daje ogromny zasób ciekawej, praktycznej wiedzy zawodowej niedostępnej w książkach, a także umożliwia preorientację co do rynku zatrudnienia po skooczeniu szkoły i weryfikację ewentualnych przyszłych planów co do miejsca podjęcia pracy. A z konkretów: dzięki udziałowi w klastrze nasi uczniowie mieli na przykład okazję zwiedzid profesjonalne, znakomicie wyposażone laboratorium badawcze

9 jednego z czołowych w branży instytutów, który jako placówka naukowo-badawcza jest oczywiście całkowicie dla postronnych niedostępny. Uważam, że udział w pracach klastrów może dad szkołom możliwośd zupełnie nowej jakości w realizacji programu nauczania. Podobnego zdania są również dyrektorzy szkół uczestniczących w działaniach Pomorskiego Klastra ICT: Zespołu Szkół Łączności im. Obrooców Poczty polskiej w Gdaosku, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdaoskim i Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Tu także za najważniejsze korzyści dla uczestniczących szkół uważany jest bieżący kontakt z wiodącymi w branży firmami i instytucjami, co owocuje często dodatkową bezpośrednią współpracą szkół z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami ich uczniów. Podkreślany jest również bieżący, aktualny dostęp do najnowszej wiedzy, co przy bardzo szybko rozwijających się i zmieniających technologiach w branży ICT, jest szczególnie ważne. Czy w świetle przytoczonych przykładów możemy się już uważad za społeczeostwo innowacyjne? Kiedy będziemy mogli uznad, że nasz system edukacji zawodowej nie tylko akceptuje, ale jest programowo nastawiony na wychowywanie w szkołach kreatywnych innowatorów?... Jeżeli dzisiejsi uczniowie nauczą się myśled w sposób twórczy i będą konsekwentnie realizowad swoje pomysły zrozumieją, że napotkany problem to wyzwanie, a nie przeszkoda. Jeśli przekonają się, że warto robid użytek z własnej wyobraźni będą gotowi do pracy w zawodach, które jeszcze nie istnieją i korzystania z technologii, które dopiero zostaną wynalezione. Ale ten czas jest jeszcze przed nami

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim dr Krzysztof Głuc Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 ...warunkiem powodzenia jest rozwaga, planowe działanie i pozytywne myślenie......czuj się człowiekiem zespołu i

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku na lata 2014-2018 po ewaluacji wrzesieo 2015 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia profil, osiągnięcia i bieżące działania ICT Day 27.09.2012 AGENDA O Fundacji Osiągnięcia Fundacji Planowane działania O FUNDACJI GENEZA POWSTANIA Fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE

KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE Motto szkoły: Sport to pasja, nauka to wolność 1 I. MISJA Nasza szkoła jest placówką stale rozwijającą się, gotową do prowadzenia ciekawych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Posiadamy tytuły. Należymy do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

Posiadamy tytuły. Należymy do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych Posiadamy tytuły Należymy do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych W naszej szkole wiele się dzieje Działania zespołu przedmiotów zawodowych Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Promocja umiejętności zawodowych Program Skills Finland Program Skills Finland ( Fin potrafi ) to konkurs sprawności

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ i ROZWOJU TALENTÓW w Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ i ROZWOJU TALENTÓW w Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ i ROZWOJU TALENTÓW w Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej Opracowanie: Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Rozwoju Talentów w składzie: Maria Macięga - lider zespołu,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3728/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2013 r. Pełnomocnictwo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3728/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2013 r. Pełnomocnictwo Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3728/2013 Pełnomocnictwo Na podstawie 62 ust. 2 Statutu Województwa Opolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/346/2005 z dnia 26 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Kariera bez Granic. Branże w regionie. Co pomoże mi w realizacji preorientacji zawodowej? Strategia Rozwoju Regionu. Umiejętności kluczowe

Kariera bez Granic. Branże w regionie. Co pomoże mi w realizacji preorientacji zawodowej? Strategia Rozwoju Regionu. Umiejętności kluczowe Projekt przewodnika dla nauczycieli Ewa Miłuch Szewczyk Mysłakowice 30 lipca 2012 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r.

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r. Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego Warszawa 2015 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie Kształcenie dualne Klasy pod Patronatem Realizowane

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo