MAŁE PROJEKTY - SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW. Stowarzyszenie LIDER A4 NABORY 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁE PROJEKTY - SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW. Stowarzyszenie LIDER A4 NABORY 2011"

Transkrypt

1 MAŁE PROJEKTY - SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Stowarzyszenie LIDER A4 NABORY 2011 AGENDA: - WSTĘP czyli rozszyfrowujemy język LEADERA - MŁE PROJEKTY czyli kto, na co i ile może otrzymać wsparcia - LSR czyli specyfika obszaru LIDER A4 - dobry projekt czyli rzecz o JAKOŚCI i szczegółach - POMYSŁ NA PROJEKT - ćwiczenie w grupach - PRZERWA - OD POMYSŁU DO WNIOSKU wniosek o dofinansowanie operacji

2 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

3 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Główne założenia programu Leader 1. Utworzenie partnerstwa społecznego Lokalnej Grupy Działania (LGD) w skład której wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego i biznesu obejmującej spójny obszar o wystarczającym potencjale prorozwojowym; 2. Opracowanie przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 3. Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zapisami LSR.

4 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Celem osi czwartej (Leader) jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW OSI 3

5 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR musi być spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem do budowania Strategii są lokalne zasoby. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który ma służyć mieszkańcom do dyskusji o sprawach im najbliższych. Jest zaproszeniem do współpracy i współdziałania wszystkich środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z LSR I REALIZOWAC CELE LSR.

6 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania LIDER A4 jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 2. Opis obszaru objętego LSR (uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej, specyfika obszaru) 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 5. Misja Lokalnej Grupy Działania LIDER A4 6. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania (Procedura oceny zgodności operacji z LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru, Procedura wyboru operacji przez LGD, Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji) 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17. Informacja o załącznikach, spis tabel

7 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ LGD mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (zwanych operacjami): różnicowanie kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw odnowa i rozwój wsi małe projekty

8 MAŁE PROJEKTY Mały projekt to operacja, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

9 MAŁE PROJEKTY akty prawne i dokumenty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.) ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata (Dz. U. Nr 138, poz.868 z późn. zm.). rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. nr 71 poz. 613 ) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. nr 158 poz. 1067)

10 MAŁE PROJEKTY cele programu CELE OSI 3 PROW - Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z dobrymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej. Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie - tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji.

11 MAŁE PROJEKTY cele programu CELE OSI 3 PROW CEL ODNOWY WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. CEL RÓŻNICOWANIA CEL MIKRO CEL PODSTAWOWYCH USŁUG DLA GOSPODARSTW nie obejmuje podejścia leader

12 MAŁE PROJEKTY - wnioskodawca 1. osoby fizyczne, które: a) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) są pełnoletnie, c) mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze albo; 2. osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeśeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.: a) działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

13 MAŁE PROJEKTY zakres pomocy Pomoc jest przyznawana na realizację operacji wyszczególnionych w załączniku do Rozporządzenia pt. Zakres realizacji małych projektów 1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b. organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c. organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a. promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b. promocję lokalnej przedsiębiorczości, c. remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

14 MAŁE PROJEKTY zakres pomocy 3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a. utworzenie lub zmodernizowanie punktów Informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a. odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b. remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c. kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d. prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

15 MAŁE PROJEKTY zakres pomocy 6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a. udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b. promocję produktów lub usług lokalnych, c. uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, d. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f. badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej; 7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

16 MAŁE PROJEKTY zasady finansowania Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 70% tych kosztów (w tym VAT), jednak nie więcej niż 25 tyś PLN na jeden mały projekt oraz nie mniej niż 4,5 tyś PLN. maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta nie może być wyższa niż 100 tyś PLN w okresie realizacji programu Wkład własny może być rzeczowy do wysokości 30% (Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, Koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców) Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność, Na podstawie wniosku można uzyskać zaliczkę w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymaga wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wys. 110% zaliczki) Pomoc publiczna udzielana jest na zasadzie DE MINIMIS

17 MAŁE PROJEKTY zasada de minimis Pomoc de minimis to pomoc przyznana przedsiębiorcy w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, do wysokości 200 tys. EURO, wliczając w tę wielkość także pomoc, która ma być udzielona. Pomoc ta może być udzielana przedsiębiorcy niezależne od jego wielkości. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. Pomoc de minimis kumuluje się tylko z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy. Celem stwierdzenia, czy dana pomoc jest pomocą de minimis, podmioty jej udzielające wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis może być udzielana w zarówno w trybie programu pomocowego, jak i jako pomoc indywidualna. W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury zwrotu. Odpowiedzialność za czuwanie nad nieprzekroczeniem określonej kwoty pomocy ciąży na przedsiębiorcy. UWAGA W SEKTORZE TRANSPORTU I DLA NIEKTÓRYCH DZIAŁÓW PROD. ROLNEJ LIMIT WYNOSI 100 TYŚ EURO

18 MAŁE PROJEKTY zasady finansowania koszty kwalifikowalne Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1) ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujàce koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) robót budowlanych; 3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 4) podłaczenia do Internetu; 5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałow informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałow prasowych w prasie; 6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7) zakupu materiałow lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

19 MAŁE PROJEKTY zasady finansowania koszty kwalifikowalne Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12) tworzenia stron internetowych; 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16) noclegu uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

20 MAŁE PROJEKTY zasady finansowania koszty kwalifikowalne Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny dla realizacji operacji spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację działania. Są to koszty poniesione od dnia złożenia wniosku do LGD, zaś w przypadku kosztów ogólnych, od 1 stycznia Refundacji podlegają koszty, które zostały określone w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji oraz planie finansowym, faktycznie poniesione i udokumentowane ( 4 ust. 1, 2, 3 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowalne muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tysiąc zł w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Wartości wierszy w kolumnach Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) i Koszty kwalifikowane operacji (w zł) mogą mieć takie same wartości, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne mogą być podawane z podatkiem VAT jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania tego podatku (nd. organów publicznych) WYMAGANA JEST INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ORGANU PODATKOWEGO

21 MAŁE PROJEKTY zasady finansowania koszty kwalifikowalne TRWA ŁOŚĆ PROJEKTU: w przypadku małego projektu dotyczącego inwestycji wymagane jest zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy zakup wyposażenia tez jest inwestycją

22 MAŁE PROJEKTY linia demarkacyjna CO JEST MAŁYM PROJEKTEM A CO NIE? Linia demarkacyjna między RÓZNICOWANIEM, MIKRO I ODNOWĄ WSI BENEFICJENT ZAKRES OPERACJI KWOTA DOFINANSOWANA Przykłady znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku

23 MAŁE PROJEKTY informacja dodatkowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. 3 pkt. 2 ppkt.. 1 Pomoc jest przyznawana: 1) podmiotowi, o którym mowa w 2, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadawany jest przez: Biuro Powiatowe ARiMR Komuny Paryskiej 72, Wrocław Telefon

24 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 WIZJA LGD LIDER A4 to obszar rozwijający się w sposób zrównoważony przy zachowaniu walorów wiejskiego, czystego środowiska, ładu przestrzennego w zabudowie i krajobrazie wsi. Estetyczne i zadbane miejscowości połączone siecią dróg i komunikacji alternatywnej zapewniają wygodne poruszanie się w obrębie całego obszaru. Dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dostęp do różnego typu usług zapewniają codzienną jakość funkcjonowania. Dobrze zachowane walory przyrodnicze i kulturowe, dostępne turystycznie zabytki, kultywowane elementy tradycji wiejskiej i atrakcyjna oferta wypoczynku zachęca do spędzania wolnego czasu w regionie LGD. Mieszkańcy korzystają w pełni z potencjału gospodarczego własnych gmin i blisko położonego Wrocławia rozwijając także własne pomysły aktywności gospodarczej i tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu w oparciu o lokalne zasoby. Mieszkańcy czują się bardziej zintegrowani i związani z miejscem swojego zamieszkania, dumni z zachowania wiejskiego charakteru środowiska, są aktywni w działaniach lokalnych, chętnie realizują swoje pomysły przy współpracy różnych partnerów, pozyskując na te cele dostępne środki.

25 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL ogólny 1: Poprawa jakości środowiska Cel szczegółowy 1.1 zachowanie bogactwa przyrody i krajobrazu regionu Cel szczegółowy 1.2 zachowanie i udostępnienie obiektów zabytkowych Cel szczegółowy 1.3 podniesienie świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy o regionie PRZEDSIĘWZIĘCIE I Zrównoważony rozwój wsi w otoczeniu miasta

26 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL 1 - małe projekty - preferowane operacje - organizacja szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym - zachowanie, zabezpieczenie cennego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, - promocja lokalnej twórczości ludowej, kulturowej, artystycznej, - kultywowanie miejscowych tradycji, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej - odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytkowych obiektów małej architektury - zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych, - odnowienia prywatnych budynków (domy, elewacje, dachy) charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu regionu - remont i wyposażenie świetlic wiejskich - remont lub wyposażenie muzeów, - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej lub gospodarczej, - promowanie i wykorzystanie energii odnawialnej

27 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL ogólny 2: Wzrost dostępności do dóbr i usług na obszarze LGD Cel szczegółowy 2.1 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej Cel szczegółowy 2.2 Produkty lokalne ważnym kierunkiem aktywności Mieszkańców Cel szczegółowy 2.3 Tworzenie nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorczości i pozarolniczej działalności gospodarczej PRZEDSIĘWZIĘCIE II Wykorzystanie potencjału regionu LGD w tworzeniu dóbr i usług

28 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL 2 małe projekty - preferowane operacje - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, - budowa/ odbudowa małej infrastruktury turystycznej, - utworzenie, modernizacja bazy informacji turystycznej, stron www, publikacji - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, - szkolenia dla mieszkańców LGD, - inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzenia na rynek produktów i usług opartych na zasobach lokalnych - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej lub gospodarczej,

29 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL ogólny 3: Rozwój aktywności i integracji społecznej mieszkańców Cel szczegółowy 3.1 Wsparcie inicjatyw mieszkańców i organizacji Cel szczegółowy 3.2 Integracja regionalna społeczności gmin Cel szczegółowy 3.2 Rozwój Lokalnej Grupy Działania PRZEDSIĘWZIĘCIE III Stowarzyszenie LGD Lider A4 inkubatorem aktywności lokalnej i partnerstwa regionalnego

30 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 CEL 3 małe projekty - preferowany zakres operacji - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych - promocja lokalnej twórczości kulturalnej, - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej i gospodarczej, - remont i wyposażenie świetlic wiejskich - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego

31 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 OCENA ZGODNOŚCI Z LSR: 1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? - wskazać konkretny cel 2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? - wskazać konkretny cel szczegółowy 3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? - wskazać konkretne przedsięwzięcie

32 Lokalne Kryteria Wyboru Małych projektów 1. Zaangażowanie i współpraca społeczności i podmiotów lokalnych w realizacji operacji. Preferuje operacje angażujące mieszkańców i podmioty z obszaru realizacji operacji i operacje powiązane z innymi projektami (operacjami lub programami) realizowanymi lub planowanymi do realizacji na obszarze LGD 3 pkt. angażuje grupę mieszkańców, podmiot i współpracuje z innymi projektami/operacjami/programami 2 pkt. angażuje grupę mieszkańców i podmiot 1 pkt. angażuje grupę mieszkańców 0 pkt. nie angażuje 2. Zasięg oddziaływania operacji Preferuje operacje mające wpływ na więcej niż jedną miejscowość oraz premiuje projekty społecznie użyteczne odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby lub bariery lokalne 3 pkt. wpływa na cały obszar LSR 2 pkt. wpływa na gminę 1pkt.- wpływa na więcej niż 1 miejscowość premia punktowa 1 pkt za społeczną użytecznośc projektu 0 pkt. wpływa na 1 miejscowość 3.Trwałość operacji po zakończeniu Preferuje operacje, w których działania będą kontynuowane po zakończeniu finansowania z Leader PROW 1pkt.- operacje zapewnia kontynuację 0 pkt. operacja nie zapewnia kontynuacji

33 Lokalne Kryteria Wyboru Małych projektów 4. Wykorzystanie lokalnych zasobów Preferowane są operacje, które w pełni wykorzystują lokalne zasoby 1 pkt.- zasoby przyrodnicze 1 pkt.- zasoby historyczno - kulturowe 1 pkt.- aktywność społeczna lub gospodarcza 0 pkt. - brak wykorzystania zasobów 5. Jakość projektu 1 pkt. - spójność celów i działań tj. proponowane działania sa racjonalne i doprowadza do realizacji wyznaczonych celów 1 pkt. - racjonalność budżetu, budżet zawiera koszty niezbędne do realizacji operacji 1 pkt. -efektywność kosztowa, budzet sporządzony jest w oparciu o zasade uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów. 5. Innowacyjność w odniesieniu do obszaru LGD Preferuje operacje inowacyjne w zakresie procesu, produktu lub adaptacji dobrych praktyk 1 pkt. -operacja innowacyjna 0 pkt. - operacja nie jest innowacyjna

34 MAŁE PROJEKTY Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW: Max ilość punktów, którą operacje może otrzymać w trakcie oceny 15 pkt. Wymagania minimum, aby operacja mogła być wybrana do dofinansowania: otrzymanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: JAKOŚĆ PROJEKTU

35 MAŁE PROJEKTY JAKOŚĆ PROJEKTU PROJEKT jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele. Aby określić cel należy dokonać analizy określić problemy/bariery/potrzeby odnoszące się do konkretnego obszaru i grupy osób Określić cel i wskaźniki realizacji celu (produkty i rezultaty) Zaplanować w czasie konkretne działania które doprowadza do realizacji celu Określić racjonalny budżet kosztów niezbędnych do realizacji zadań

36 MAŁE PROJEKTY JAKOŚĆ PROJEKTU PROBLEM CEL DZIAŁANIE PRODUKTY I REZULTATY POMIAR CEL POWINIEN BYĆ SMART S specyficzny, konkretny M mierzalny (wskaźniki produktu i rezultatu) A akceptowalny, skonsultowany z interesariuszami, zgodny z LSR R realistyczny T terminowy określony w czasie W budżecie kosztów kwalifikowalnych mogą znaleźć się tylko koszty niezbędne do osiągniecia celu, mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz racjonalnej wysokości.

37 MAŁE PROJEKTY DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH - Jeśli szkolenie to OTWARTE - Jeśli remont to połączony z MODERNIZACJĄ - Kiedy apart fotograficzny jest wydatkiem inwestycyjnym? - demarkacja miedzy MP i innymi działaniami PROW np. 132 uczestnictwo rolników w systemach jakości oś 1 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego badania w ramach funkcjonowania LGD

38 MAŁE PROJEKTY ZANIM WYPEŁNIMY WNIOSEK - WNIOSEK TO OFERTA W ODPOWIEDZI NA KONKURS DOT. WDRAŻANIA LSR - PISZMY KONKRETNIE I ZROZUMIALE - NAWIĄZUJEMY DO CELÓW PROGRAMU I LSR - BEZ IDENTYFIKACJI PROBLEMU NIE MA PROJEKTU - CELE POWINIEN BYĆ SMART - OPISUJEMY REZULTATY I WSKAŹNIKI - BUDŻET SPORZĄDZAMY NA PODSTAWIE RZETELNEGO ROZEZNANIA - DOŁACZAMY OFERTY NA KOSZTY NIESTANDARDOWE - WNIOSEK POWINIEN BYĆ SPÓJNY I PRZEMYSLANY - NIE OBIECUJMY GRUSZEK NA WIRZBIE BO NIE ROZLICZYMY PROJEKTU

39 MAŁE PROJEKTY ĆWICZENIE W GRUPACH Wnioskodawca. Tytuł projektu:.. Cel projektu: Wnioskowana kwota:. I W NAGRODĘ ZAPRASZAMY NA PRZERWĘ PO PRZERWIE OMÓWIMY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTA MAŁE PROJEKTY WWW.CHATAKOCIEWIA.PL

PORADNIK DLA BENEFICJENTA MAŁE PROJEKTY WWW.CHATAKOCIEWIA.PL PORADNIK DLA BENEFICJENTA WWW.CHATAKOCIEWIA.PL Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia biuro@chatakociewia.pl LOKALNA GRUPA DZIAŁNIA CHATA KOCIEWIA Spotkad się to początek, zgodzid się to postęp, pracowad

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Konferencja Regionalna w Krakowie, 10.02.2015 r. Pogram

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo