Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.poz.594 ze zm.), art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223 poz.1458 ze zm.), oraz art.104 w związku z art.140¹ i art.150 Kodeksu Pracy ( tj.dz.u.z 1998 r. Nr 21 poz.94 ze zm.) zarządzam co następuje : W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zmienionego Zarządzeniem Nr 258/2013 z dnia 30 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany : 1.W 20 ust.6 skreśla się otrzymuje brzmienie : Pracownicy Urzędu wykonują pracę w ramach systemu podstawowego. 2.W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek pracownika Burmistrz może wprowadzić: 1) zadaniowy system czasu pracy, 2) system skróconego tygodnia pracy." otrzymuje brzmienie : Po zawarciu stosownego Porozumienia z przedstawicielem pracowników wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu tzw. ruchomy czasu pracy. 2.Pracownicy administracyjni Urzędu pracują według następującego rozkładu czasu pracy : w poniedziałek w godzinach od godz.8.30 do godz wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od godz.7.30 do godz Pozostali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi (tj. robotników gospodarczych i konserwatorów) pracują według następującego rozkładu czasu pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od godz.7.30 do godz Soboty są dniami wolnymi od pracy. 5.W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek pracownika Burmistrz może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach system czasu pracy, którym pracownik jest objęty. 6.Rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz w systemach o których mowa w 21 ust.2 ustala Burmistrz na wniosek pracownika. 1

2 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz. 3 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3 Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.poz.594 ze zm.), art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223 poz.1458 ze zm.), oraz art.104 w związku z art.140¹ i art.150 Kodeksu Pracy ( tj.dz.u.z 1998 r. Nr 21 poz.94 ze zm.) zarządzam co następuje : 1 W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zmienionego Zarządzeniem Nr 258/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W 23 dodaje się ust.5 w brzmieniu : 5.Ograniczenie przewidziane w ust.4 nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy Urzędem otrzymuje brzmienie : 24 1.Podstawą świadczenia przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy jest pisemne polecenie bezpośredniego przełożonego zaakceptowane przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2.Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych bezpośredni przełożony, przekazuje niezwłocznie do Referatu Organizacji i Spraw Społecznych. 3. Referat Organizacji i Spraw Społecznych prowadzi ewidencję godzin nadliczbowych. 4. Nie może być zlecana w godzinach nadliczbowych praca, która jest możliwa do wykonania w normalnym czasie pracy przy prawidłowej jej organizacji. 3. W 25 ust.2 otrzymuje brzmienie : 2.Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego, na podstawie wniosku złożonego przez pracownika, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wniosek winien zostać złożony wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust.1.

4 4. W 27 ust.5 otrzymuje brzmienie : 5.Na terenie Urzędu poza ustalonymi godzinami pracy mogą przebywać : 1) Burmistrz 2) Zastępca Burmistrza 3) Sekretarz Gminy 4) Skarbnik Gminy 5) Kierownicy Referatów 5. W 27 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 6.Przebywanie na terenie Urzędu poza ustalonymi godzinami pracy osób nie wymienionych w ust.5 może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, za wiedzą bezpośredniego przełożonego i po uzyskaniu zgody Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza. W tym czasie zabronione jest przyjmowanie stron. 7.Zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń w Urzędzie reguluje Zarządzenie Burmistrza, w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu otrzymuje brzmienie : 32 Opuszczenie stanowiska pracy przez pracownika wymaga uzyskania uprzedniej zgody Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, lub bezpośredniego przełożonego. Pracownik opuszczający miejsce pracy obowiązany jest każdorazowo dokonać wpisu w odpowiedniej ewidencji otrzymuje brzmienie : 33 1.Pracownik za zgodą osób wymienionych w 32 może być na swój wniosek którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają ich załatwienia w godzinach pracy. Każde wyjście pracownika jest odnotowywane w ewidencji wyjść prywatnych prowadzonej w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych. 2.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia do końca okresu rozliczeniowego. 3.Odpracowanie zwolnień od pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 4.Pracownik jest obowiązany do odpracowania wyjść, o których mowa w ust.1 po godzinach pracy. Odpracowania należy dokonać jednorazowo lub w podziale na części z tym, że wtedy czas odpracowania nie może być krótszy niż 30 minut. 5.Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odpracowanie zwolnień od pracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Fakt odpracowania udzielonych zwolnień odnotowuje się

5 w ewidencji wyjść prywatnych pracownika. 8.Użyty w 34 ust.1 zwrot rejestrze zastępuje się zwrotem ewidencji. 9.Użyty w 34 ust.2 zwrot książce wyjść zastępuje się zwrotem ewidencji wyjść służbowych otrzymuje brzmienie: 35 Referat Organizacji i Spraw Społecznych prowadzi ewidencję wyjść służbowych i prywatnych, według wzoru określonego w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie: 38 1.Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników Urzędu wystawia Referat Organizacji i Spraw Społecznych na wniosek Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza. 2.Polecenie wyjazdu służbowego dla Burmistrza wystawia Zastępca Burmistrza, a w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności Sekretarz. 3.Polecenie wyjazdu służbowego dla Zastępcy Burmistrza, wystawia Burmistrz lub Sekretarz. 4.Polecenie wyjazdu służbowego dla Sekretarza wystawia Burmistrz lub Zastępca Burmistrza. 2 W Zarządzeniu Nr 258/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. 2 skreśla się, a dotychczasowe 3 i 4 oznacza się jako 2 i 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 r.

6 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2014 z dnia 07 lutego 2014 r Stary Sącz dnia PANI.. (imię i nazwisko pracownika).. (stanowisko).. (nazwa referatu) P O L E C E N I E wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych Na podstawie art ust.2 Kodeksu pracy ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy powierzam Panu/i wykonywanie prac w godzinach nadliczbowych w dniu. od godz do godz. Polegających na :.. Uzasadnienie pracy w godzinach nadliczbowych. Oświadczam że wskazana wyżej liczba godzin nadliczbowych nie przekroczy łącznie dla pracownika 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, oraz tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie przekroczy przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zachowane zostanie także prawo do tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. (podpis pracownika) AKCEPTACJA.. (podpis Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza) Potwierdzenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych Potwierdzam wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych : w dniu od godz do godz.. ZATWIERDZAM WZÓR :

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2014 z dnia 07 lutego 2014 r... Stary Sącz, dnia.. (imię i nazwisko pracownika) ( stanowisko) (nazwa referatu) WNIOSEK O UDZIELENIE CZASU WOLNEGO ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH Proszę o udzielenie mi czasu wolnego od pracy w wymiarze. godzin w dniu.. w godzinach: od. do w zamian za taki sam czas przepracowany w godzinach nadliczbowych w dniu.. w godzinach : od do..... (podpis pracownika) WYRAŻAM ZGODĘ : (podpis Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza) ZATWIERDZAM WZÓR :

8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2014 z dnia 07 lutego 2014 r... Stary Sącz, dnia.. (imię i nazwisko pracownika) ( stanowisko) (nazwa referatu) WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY w celu załatwiania spraw osobistych Na podstawie art.151 2¹ Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi w dniu.r. od godz. do godz.. zwolnienia od pracy celem załatwienia spraw osobistych (rodzinnych). Oświadczam, że przyczyna zwolnienia od pracy w czasie wskazanym powyżej należy do spraw osobistych (rodzinnych) i nie może być załatwiona poza godzinami pracy..... (podpis pracownika) Wyrażam zgodę (Nie wyrażam zgody).. (podpis Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza) ZATWIERDZAM WZÓR :

9 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2014 z dnia 07 lutego 2014 r.... Stary Sącz, dnia.. (imię i nazwisko pracownika) ( stanowisko) (nazwa referatu) WNIOSEK NA ODPRACOWANIE ZWOLNIENIA OD PRACY Proszę o wyrażenie zgody na odpracowanie zwolnienia od pracy z dnia w dniu.. w godz. od.. do. w dniu.. w godz. od.. do. w dniu.. w godz. od (podpis pracownika) Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody.. (podpis Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza) Potwierdzam odpracowanie godzin w dniu.. w godz. od.. do. w dniu.. w godz. od.. do. w dniu.. w godz. od.. do.. ZATWIERDZAM WZÓR :

10

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne...3 II. Obowiązki pracodawcy i pracownika...4 III. Organizacja pracy...6 IV. Rozkład czasu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Prezydenta Miasta Łomża ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Wykonywanie zadań służbowych, zwanym dalej Urzędem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1 Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH Joanna Nowicka Redaktor naczelna Ewa Ziętek-Maciejczyk Redaktor merytoryczna Ewa Martyna Redaktor techniczno-graficzny Małgorzata Klimkiewicz Korekta Nina Anusik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo