POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO OD STACJI BAZOWYCH GSM W ŚWIETLE POLSKICH PRZEPISÓW OCHRONNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO OD STACJI BAZOWYCH GSM W ŚWIETLE POLSKICH PRZEPISÓW OCHRONNYCH"

Transkrypt

1 Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Paweł BIEŃKOWSKI Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Wiesław FLAKIEWICZ EnviPol Badania i Oceny Zagrożeń Środowiska POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO OD STACJI BAZOWYCH GSM W ŚWIETLE POLSKICH PRZEPISÓW OCHRONNYCH W niniejszej pracy przedstawiono przegląd polskich przepisów ochronnych pod kątem telefonii komórkowej, zidentyfikowano potrzeby pomiarowe i zaprezentowano zweryfikowaną praktycznie metodologię pomiarów oraz oceny ekspozycji na PEM stacji bazowych GSM. EMF MEASUREMENTS OF GSM BASE STATIONS IN REFERENCE TO POLISH PROTECTIVE STANDARDS A review of polish protective standards in the frame of mobile communication was presented in the paper. The measure needs were identified. The methodology of measurements and evaluations of the GSM base station EMF radiation was outlined. 1. WSTĘP Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ma w Polsce ponad 30-to letnią tradycję (pierwsze akty prawne dotyczące ochrony przed PEM datuje się na początek lat 70- tych). W okresie tym zmieniały się poglądy na istotność oddziaływania PEM na materię ożywioną a ochronę przed oddziaływaniem PEM rozciągano na coraz szerszy zakres częstotliwości. Pociągało to za sobą zmianę przepisów ochronnych i to zarówno od strony czysto technicznej jak i filozofii ochrony przed nadmiernym opromieniowaniem PEM. Nabierało to szczególnego znaczenia w świetle rozwoju techniki wykorzystującej energię elektromagnetyczną. Najlepszym tego przykładem jest telefonia komórkowa, której to w dużej mierze zawdzięczamy sprowadzenie źródeł PEM pod strzechy, a właściwie w kontekście stacji bazowych ponad strzechy. 2. BUDOWA STACJI BAZOWEJ Zadaniem stacji bazowych w systemie GSM jest komunikacja pomiędzy terminalami ruchomymi (abonenci) a resztą systemu.

2 176 Paweł BIEŃKOWSKI, Wiesław FLAKIEWICZ Stacja bazowa zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji interfejsu radiowego w paśmie 900 i 1800 MHz oraz (jeżeli zachodzi taka potrzeba) linie radiowe w zakresie mikrofal (zwykle GHz). Źródłami PEM mogą być zespoły nadajników, fidery oraz anteny nadawcze. Obecnie typowe stacje bazowe GSM są stacjami dwupasmowymi (GSM 900/1800) z antenami sektorowymi (2-4 sektory) z jednym do czterech kanałów radiowych na sektor. Moce nadajników zawierają się w zakresie W na każdy kanał i sektor. Stosowane anteny mają zysk około dbi (zysk odniesiony do anteny izotropowej), co daje zastępczą moc promieniowaną izotropowo (EIRP) rzędu W na sektor. Jednocześnie warto zauważyć, że przy tak dużym zysku kierunkowym praktycznie cała energia skupiona jest w wiązce głównej anteny, ale w jej bezpośrednim otoczeniu należy liczyć się z możliwością występowania listków bocznych (promieniowanie wsteczne o wartościach mierzalnych praktycznie nie występuje). W przypadku anten radiolinii EIRP przy mocy nadajnika do części wata osiąga wartości do kilku kilowatów ze względu na zysk anten parabolicznych rzędu dbi. Napisane powyżej dotyczy danych znamionowych stacji. Ze względu na specyfikę systemu, chwilowa moc stacji zależy od: - ilości zajętych szczelin czasowych (od 1- kanał informacyjny- do 8), - mocy nadajnika w danej szczelinie zależnej od warunków połączenia, - charakteru prowadzonej rozmowy (stosunek nadawania do odbioru ). W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że chwilowa moc stacji w sektorze zmienia się w zakresie od 1/8 mocy znamionowej do mocy znamionowej. Jest to jednak przybliżenie bardzo grube. Margines błędu można zmniejszyć korzystając ze statystycznych informacji na temat aktywności stacji bazowych. Wyniki takich badań opartych na długoterminowych pomiarach PEM w otoczeniu stacji są dostępne w literaturze [1,2,3]. Można również wykorzystać dane statystyczne operatorów dotyczące aktywności stacji, z tym że w tych danych nie uwzględnia się zwykle mocy chwilowej przy danym połączeniu, ale obraz aktywności stacji jest jak najbardziej poprawny. Analiza powyższych danych pozwala zauważyć dobową aktywność stacji bazowej. Dla typowej stacji uzyskuje się stałą zajętość na poziomie rzędu 30-50% pojemności w godzinach między 6-8 a Poza tym okresem obciążenie stacji spada do kilku procent. Od tego schematu odbiegają stacje bazowe obsługujące specyficzne miejsca, np. wielkie targowiska, giełdy towarowe itp. gdzie szczyt aktywności przypada w godzinach największego ruchu w tych miejscach. Często są to godziny nocne lub wczesny poranek. Inną kategorią są stacje w obszarach o sezonowej zmienności ruchu, a więc w miejscowościach turystycznych, na stokach narciarskich czy jeziorach. Powyższe tendencje potwierdzają również krajowi operatorzy GSM. Prawidłowe rozpoznanie charakteru stacji bazowej pozwala na wybór właściwej pory wykonywania pomiarów, kiedy stacja pracuje w swoich typowych warunkach eksploatacyjnych i uzyskane wyniki pomiarów będzie można przyjąć za reprezentatywne dla danej stacji.

3 Pomiary pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM PRZEGLĄD PRZEPISÓW OCHRONNYCH W Polsce obowiązują niezależne przepisy ochronne związane z narażeniem na pola elektromagnetyczne dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Te pierwsze reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z 30 października 2003 [4]. Dla zakresu częstotliwości używanego w GSM ustalono dopuszczalną wartość natężenia pola elektrycznego na poziomie 7 V/m lub alternatywnie gęstość mocy mikrofalowej na 0.1 W/m 2. Opis zasad wykonywania pomiarów wokół stacji bazowych jest bardzo lakoniczny i pozostawia dużą swobodę w ustalaniu miejsc wykonywania pomiarów. Jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ stacje bazowe instalowane są w najróżniejszych miejscach i w różnych konfiguracjach od wież antenowych poczynając, przez dachy budynków, na antenach mikrokomórek umieszczonych w pomieszczeniach kończąc. Analiza danych z pomiarów pozwala stwierdzić, że najmniej uciążliwe dla środowiska są te stacje, których anteny instalowane są na specjalnie zbudowanych wieżach. Na drugim biegunie są stacje instalowane na dachach budynków, zwłaszcza mieszkalnych. Można tu jednak przedstawić przykłady lepszych i gorszych instalacji. Optymalnym jest instalowanie anten na krawędziach dachu z antenami nadawczymi skierowanymi na zewnątrz budynku. Gorszym rozwiązaniem bywa umieszczenie anten na nadbudówkach dachu w taki sposób, że główna wiązka promieniowania anten ślizga się wzdłuż dachu. W sytuacjach takich zdarza się, że na dachu występują miejsca gdzie natężenie PEM osiąga wartości dopuszczalne. Anteny mikrokomórek zasilane obniżoną mocą nie stanowią z reguły problemu, pod warunkiem, że są zawieszone co najmniej 3 m nad poziomem podłogi. Napisane powyżej dotyczy anten rozsiewczych. Do pominięcia jest wpływ na środowisko anten radiolinii współpracujących ze stacjami bazowymi, jeżeli tylko są zawieszone powyżej 2 m nad podłożem. Przepisy dotyczące ochrony pracy w polach elektromagnetycznych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [5] oraz związanych z nim Polskich Normach [6]. W zakresie częstotliwości pracy systemu GSM parametrem PEM podlegającym ocenie jest natężenie składowej elektrycznej E i magnetycznej H (nie dotyczy radiolinii o f > 3GHz) oraz doza i wskaźnik ekspozycji wyznaczane na podstawie E i H i czasu przebywania pracownika w danym miejscu. Stacje bazowe są z zasady systemami bezobsługowymi i obsługa przebywa na nich tylko sporadyczne, co czyni trudnym dokładne określenie ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne.

4 178 Paweł BIEŃKOWSKI, Wiesław FLAKIEWICZ 4. POMIARY PEM OD STACJI BAZOWYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Zasady pomiarów PEM określają cytowane wcześniej Rozporządzenia i Normy. Pomiary dla celów ochrony środowiska wykonuje się w miejscach dostępnych dla osób postronnych. Do pomiarów wykorzystuje się typowe mierniki z sondami szerokopasmowymi przeznaczone do pomiaru w strefie bliskiej źródła. Powszechnie stosowane są w tym zakresie sondy z antenami dipolowymi i detektorem diodowym do pomiaru składowej elektrycznej PEM. Również sondy gęstości mocy zwykle są czułe na składową elektryczną, a gęstość mocy wyznaczana jest na podstawie przeliczenia według zależności dla pola dalekiego. Pomiar wykonany w warunkach statystycznie największej aktywności stacji można bezpośrednio uznać za zgodny z wymogami Rozporządzenia [4]. 5. POMIARY PEM I OCENA EKSPOZYCJI W ŚRODOWISKU PRACY Do prawidłowej oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pod kątem ochrony pracy w myśl Rozporządzenia [5] niezbędne jest dla zakresu częstotliwości do 3 GHz, a więc w paśmie pracy systemu GSM, wyznaczenie natężenia składowej E i H PEM. Antena K najw. wymiar 1,30 m 940 MHz ant na wys. 3,55 m Kierunek maksymalnego zasięgu p romieniowania 2 7 Pion pomiarowy Rys. 1. Pomiary anteny GSM typu K Fig. 1. Measurement setup of GSM antenna type K

5 Pomiary pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM O ile pomiar składowej elektrycznej nie budzi zastrzeżeń, to sens i możliwości pomiaru składowej magnetycznej dla tak wysokich częstotliwości stoją pod znakiem zapytania. Są ku temu co najmniej dwa powody. Po pierwsze już dla częstotliwości powyżej kilkunastu MHz praktycznie nie występują źródła magnetyczne, a po drugie brak jest na rynku sond pomiarowych pola H na pasmo powyżej 1 GHz. Wynika to z trudności technicznych związanych z wykonaniem czujnika pola magnetycznego o odpowiedniej czułości przy wystarczającej separacji dla składowej elektrycznej i nadającego się do pracy w warunkach pomiarów kontrolnych. W pracy [7] zasygnalizowano możliwość wyznaczania w systemach radiokomunikacyjnych składowej H na podstawie pomiaru składowej E i zależności słusznej dla pola dalekiego już w odległości od źródła niewiele większej od największego wymiaru geometrycznego anteny. Antena K najw. wymiar 1,30 m 940 MHz pomiary w odległości 0,9 m 1,3 m od anteny Kierunek maksymalnego zasięgu Promieniowania Pion pomiarowy Rys. 2. Pomiary anteny GSM typu K Fig. 2. Measurement setup of GSM antenna type K W celu weryfikacji tej hipotezy przeprowadzono szereg pomiarów laboratoryjnych oraz terenowych z wykorzystaniem rzeczywistych anten GSM. Na rys.1 i 2 przedstawiono przykładowe pomiary PEM w otoczeniu dwóch anten GSM 900MHz (źródło: badania własne). Punkty pomiarowe dobierano w różnej odległości od anteny i na różnych kierunkach względem osi anteny. Uzyskane wyniki zebrano odpowiednio w tabeli 1 i 2.

6 180 Paweł BIEŃKOWSKI, Wiesław FLAKIEWICZ Zestawienie wyników pomiarów anteny K Tabela 1 Nr pionu pomiarowego Rys. 1 Odległość od masztu z anteną [m] Wys. Pkt.pomiaro wego [m] [V/m] [A/m] impedancja E/H [Ω] 1 1,5 2 15,8 0, ,2 0, ,5 0, ,9 0, ,5 2 19,5 0, ,7 0, ,5 0, ,9 0, ,2 0, ,5 0, ,5 2 12,5 0, ,5 0, ,1 0, ,0 0, ,3 0, ,9 0, ,7 0, Zestawienie wyników pomiarów anteny K Tabela 2 Nr pionu pomiarowego rys.3 Odległość od anteny w [m] [V/m] [A/m] Impedancja E/H [Ω] 1 0,9 26,1 0, ,0 21,9 0, ,1 18,3 0, ,3 11,0 0, ,9 30,4 0, ,0 27,4 0, ,1 19,1 0, ,2 17,3 0, ,3 12,2 0, Uzyskane wyniki pomiarów w pełni potwierdzają możliwość wyznaczania składowej H na podstawie pomiarów składowej E. Przyjmując bardzo optymistycznie, że błąd popełniany przy pomiarze każdej ze składowych nie przekroczył 1dB, wyznaczona impedancja odpowiada impedancji swobodnej przestrzeni Z 0 =120π. Znacznie ciekawsza jest analiza zmian wyznaczonej impedancji w funkcji odległości od anteny. Im punkt pomiarowy znajdował się bliżej anteny, tym stosunek E/H był większy, co potwierdza napisane wcześniej, że w tym zakresie częstotliwości dominują źródła elektryczne. Ma to jeszcze jedną konsekwencję: przyjmując do oceny ekspozycji na PEM wartość składowej H na podstawie pomiaru E co najwyżej zawyża się wartość tej pierwszej. Skutkuje to popełnieniem błędu dodatniego, co jest zgodne z ogólnymi wytycznymi przy pomiarach ochronnych. Napisane powyżej pozwala przyjąć uproszczony sposób wyznaczania wskaźnika ekspozycji: W = W + W = 2W. (1) E H E

7 Pomiary pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM Otwartą kwestią pozostaje jednakże formalne wyznaczenie ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne stacji bazowych GSM. Zgodnie z informacjami operatorów (oraz doświadczeniem autorów) pracownicy przebywają na stacji sporadycznie i praktycznie nie można określić wszystkich parametrów wymaganych do wyznaczenia ekspozycji. Wyniki pomiarów wyraźnie wskazują, że pola o natężeniach odpowiadających zasięgowi stref ochronnych występują jedynie w bezpośrednim otoczeniu anten, a zwłaszcza na platformach wież antenowych. W tabeli 3 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów na wieży antenowej (źródło: badania własne). Z zestawienia wynika, że nawet na platformie wieży występują znaczne zmiany natężenia pola i praktycznie niemożliwe jest wyznaczenie wskaźnika zgodnie z normą [6], ponieważ nie można w sposób jednoznaczny określić pozycji pracownika i czasu przebywania w danym miejscu (o ile procedury zezwalają na wejście na platformę antenową w czasie pracy stacji). W takich przypadkach bardziej uzasadnionym niż sztuczne wyznaczanie wskaźnika W wydaje się być określenie dopuszczalnego czasu przebywania na platformie dla najgorszego przypadku, to znaczy biorąc za podstawę najwyższe zmierzone natężenie pola i W=1. Dla zakresu częstotliwości GSM wyznaczenie czasu t max można oprzeć na następującej zależności: 1600 t max = [h]. (2) 2 E max Zestawienie wyników pomiarów na platformie wieży antenowej Tabela 3 punkt pomiarowy Natężenie pola elektrycznego [V/m] Natężenie pola magnetyczneg [A/m] (wyznaczone) 1 5,5 0, ,5 0, ,5 0, ,0 0, ,5 0, , , , ,5 0, ,5 0, < 3 < < 3 < ,5 0, , , , ,019 ant.mw ant.mw 2 1 ant.mw 100st ant.mw

8 182 Paweł BIEŃKOWSKI, Wiesław FLAKIEWICZ 6. PODSUMOWANIE W pracy przedstawiono zasady pomiarów stacji bazowych GSM pod kątem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wykazano, na podstawie badań własnych możliwość wyznaczania ekspozycji na podstawie pomiaru tylko jednej składowej pola i przedstawiono propozycję oceny narażenia na PEM w otoczeniu anten GSM. Przedstawione w pracy wyniki są tylko wycinkiem badań przeprowadzonych przez autorów w zakresie pomiarów PEM. 7. LITERATURA 1. Monica Grollo, Wayne A Cornelius Michael J Bangay, Elizabeth E Essex: Radiofrequency Radiation Emissions from Mobile Telephone Base Station Communication Towers, Biomedicial Research in the 3rd Millennium, R. Zemach, J. Gavan, S. Levi: Stochastic Processes in Radiation Emisions of Cellular Base Station, URSI 2002, MECC, Maastricht 3. G J Hyland: How Exposure to GSM & TETRA Base-station Radiation can Adversely Affect Humans, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 217 z dnia r. poz.1833) 6. PN-T , PN-T : Metody pomiaru i oceny natężenia pola na stanowisku pracy. 7. P. Bieńkowski: Pole elektromagnetyczne-rzeczywistość metrologiczna w świetle obowiązujących norm i przepisów ochronnych, KKRRiT 2002, Gdańsk 2002 ABSTRACT Poland has a 30 years old history of protection against electromagnetic field (first protection law regulations were created in early Seventies). During this period the views on the EMF influence on organisms changed several times and the protection covered larger and larger frequency ranges. Consequently, the protection regulations were changed including both technical standards and the whole philosophy of protection against excessive EMF radiation. The changes in protection standards had a great influence on the development of technologies that use electromagnetic energy. In cellular telephony, for example, the EMF sources were brought under the roofs, or in fact in case of the base stations above the roof. In the following paper, the author discussed Polish protection standards that apply to cellular telephony, identified measurement needs, and presented a measurement methodology, as well as the evaluation of the exposure to EMF emitted by base stations. The presented theses were verified with measurements of EMF around base stations (fig 1-2 and tab. 1-3).

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys

Bardziej szczegółowo

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ;

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ; ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4 58-5 ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel. 74-852 66 79; 640 84 44 htpp: //www.iddd.de/umtsno/swidnica.htm e-mail: alstako@gmail.com.11.2012r. OBLICZENIA Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODULOWANYCH IMPULSOWO MIERNIKAMI DIODOWYMI*

METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODULOWANYCH IMPULSOWO MIERNIKAMI DIODOWYMI* Medycyna Pracy, 2007;58(1):57 62 57 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Roman Kubacki Jarosław Kieliszek Jaromir Sobiech Robert Puta METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badań Systemów i

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901 S P R A W O Z D A N I E Nr Z POMIARÓW KONTROLNYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE 0,1 MHZ - 38 GHZ WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY RODOWISKA Obiekt badany: STACJA RADIOLINII NETIA S.A. Nazwa lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne . PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak).1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JEGO ŹRÓDŁA Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi. Parametry anten Polaryzacja anteny W polu dalekim jest przyjęte, że fala ma charakter fali płaskiej. Podstawową właściwością tego rodzaju fali jest to, że wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/108/07 696, 900 Łódź, dnia...2007 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 90-365 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 26 lipca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Paweł Bieńkowski Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska Współpraca: Katarzyna Moskalik, GIOŚ Joanna

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2006 r. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemilogii 8 65 DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Nazwa jednostki organizacyjnej.... adres...... telefon..., dnia Prezydent Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO W 2009 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2010 1 Pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej

Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(3)/2007, s. 45-54 ISSN-1895-3794 Stanisław Marzec Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Adam Stawowy Polkomtel

Bardziej szczegółowo

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce 2. PROMIENIOWANIE 2.1. Promieniowanie niejonizujace Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki Wstęp Promieniowanie niejonizujące to emisja energii elektromagnetycznej w postaci pól elektromagnetycznych, spowodowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW I BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W OCENIE UŻYTKOWNIKA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH

SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW I BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W OCENIE UŻYTKOWNIKA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH Medycyna Pracy 2007;58(5):411 417 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Jacek Masiak SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW I BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU Fot. G. Popławski Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY CZŁOWIEKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI WYSTĘPUJĄCYMI W ŚRODOWISKU*

WYMAGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY CZŁOWIEKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI WYSTĘPUJĄCYMI W ŚRODOWISKU* Medycyna Pracy, 2006;57(2):193 199 193 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna Stefan Różycki WYMAGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY CZŁOWIEKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ŚRODOWISKU Projekt P1 Projekt Wydania 1 Warszawa, 27.07.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Paweł Bieńkowski Bartłomiej Zubrzak

Paweł Bieńkowski Bartłomiej Zubrzak Medycyna Pracy 200;6(2):233 239 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Paweł Bieńkowski Bartłomiej Zubrzak PRACA POGLĄDOWA TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI OCENY EKSPOZYCJI NA

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/90 HV w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.

Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/90 HV w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/9 HV w odniesieniu do innych Korzystając ze wsparcia programu de minimis, na podstawie umowy zawartej z Politechniką Gdańską, wykonano w komorze bezechowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w 2012 r. Rozdział V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V.1 Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1. MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Pole elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH LŁ ELEKTRONIKI WAT POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH dr inż. Leszek Nowosielski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Analizator widma i anten Willtek wprowadzenie i teoria

Analizator widma i anten Willtek wprowadzenie i teoria Analizator widma i anten Willtek 9102 część 1 wprowadzenie i teoria DIGIMES 04-831 Warszawa ul. Wilgi 36 C Tel. 0 601 242612 Robert Kościesza Czemu służą ą pomiary 9102? 9102 jako platforma dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK OFERTA WWW..PL SPIS TREŚCI: 1. Prezentacja firmy 2. Informacja o jednostce certyfikującej: w Polsce: Polskie Centrum Akredytacji oraz międzynarodowej jednostce ILAC/MRA 3. Certyfikat Akredytacji go 4.

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2010 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2011 Pola

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Stacja bazowa koło Jezior Wysokich (fot. Przemysław Susek) maj 2015 r. Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

OPINIA. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Nadmiernie rygorystyczne krajowe przepisy dotyczące stacji bazowych. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. 1. Wstęp W Polsce obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 4.1 Rys. 4.1. Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim Siemianowice Śląskie Rys. 4.1. Położenie miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 5.1 Podział

Bardziej szczegółowo

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn P Bogusław Dyduch Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn Temat opracowania: Planowanie Radiowe dla miasta Cieszyn Przygotowano dla: Urząd Miasta Cieszyn Nr dokumentu: Planowanie Radiowe Wersja: 1.0 Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja radiowych sieci szerokopasmowych w aspekcie formalno-prawnym

Budowa i eksploatacja radiowych sieci szerokopasmowych w aspekcie formalno-prawnym Budowa i eksploatacja radiowych sieci szerokopasmowych w aspekcie formalno-prawnym Piotr Grajkowski Instytut Łączności - PIB Kraków, 1 października 2013 r. Budowa i eksploatacja radiowych sieci szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA METODYKI POMIARU WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

OPTYMALIZACJA METODYKI POMIARU WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ Medycyna Pracy 015;66(5):701 71 http://medpr.imp.lodz.pl Paweł Bieńkowski Paweł Cała Bartłomiej Zubrzak http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.0006 PRACA ORYGINALNA OPTYMALIZACJA METODYKI POMIARU WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Sławno, dnia 07.08.2006 r. BI 7624/3-3/2006 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 7.27 wersja z dnia 02.11.2015 r. Wnioskodawca Nazwa i adres firmy Telefon/fax REGON Ruda Śląska, dnia... Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska NIP Z G Ł O S Z E N I E instalacji

Bardziej szczegółowo

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 30% 19% Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z podstawowych rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Obok naturalnego źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych,

Bardziej szczegółowo

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia pola, Odpowiedź prawidłowa ch-ka promieniowania jest

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia 07.07.2008r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o i pomiarów wojewódzkich inspektoratów

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej str. 1/6 Ćwiczenie Nr 2 Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej 1. Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych, zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28211/12 MK Nr: 28211 Data wpływu 1 czerwca 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13-471-10-80 fax. 13-471-10-73 www.bieszczadzki.pl; powiat@bieszczadzki.pl KARTA USŁUG NR BOŚ/26/A-1/2015 Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne 7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak) 7.1. ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, które emitowane

Bardziej szczegółowo

Anteny i Propagacja Fal

Anteny i Propagacja Fal Anteny i Propagacja Fal Seminarium Dyplomowe 26.11.2012 Bartosz Nizioł Grzegorz Kapusta 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: P: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Rozdział V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 135 V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 310 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Metodyka badania poziomu emitowanych zaburzeń radioelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo