SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na Stan na AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4, 9 5. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 8, Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 30 8 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na Stan na P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1.3. Pozostałe rezerwy 600 a) długoterminowe 300 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 13,14 11,79

3 POZYCJE POZABILANSOWE Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia. Nota Stan na Stan na Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym Nota od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym - jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 23 - od jednostek powiązanych 23 II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 23 V. Inne

5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) Nota K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji (papiery wartościowe) 543 III. Aktualizacja wartości inwestycji 16 IV. Inne L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K +/- L) N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I - N.II) O. Odpis wartości firmy P. Odpis ujemnej wartości firmy Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q) S. Podatek dochodowy w tym: T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U. Zyski (straty) mniejszości część zapłacona część odroczona W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 0,93-1,68

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach dywidendy i udziały w zyskach 23 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych 1 1 b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe 420 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych (pożyczki) 30 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (niebadane) 2012 okres od do okres od do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) nadwyżki nad cenę nabycia 89 - różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia i likwidacja środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

9 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (niebadane) 2012 okres od do okres od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 Dodatkowe informacje i objaśnienia A. Noty objaśniające Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu Nota 1A Wartości niematerialne i prawne a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem

11 NOTA 1B Zmiana wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji korekta konsolidacyjna 1 1 c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy planowe g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

12 Nota 1 C Wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 3A Rzeczowe aktywa trwałe a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym: hipoteki zwykłe i kaucyjne do łącznej kwoty tys. PLN ustanowione na nieruchomościach wydzielonych w związku z zaciągniętymi przez KG "efekt" S.A. kredytami bankowymi i udzielonymi poręczeniami za spółki zależne.

13 Nota 3 B Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne środki trwałe Środki trwałe razem - zakup przejęcie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy planowe zmniejszenia z tytułu sprzedaży zmniejszenia z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

14 Nota 3C Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - umowy leasingu używane na podstawie umowy dzierżawy Środki trwałe bilansowe, razem Nota 3D Środki trwałe wykazywane pozabilansowo używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem Nota 5C Długoterminowe aktywa finansowe. a) w jednostkach zależnych I współzależnych niepodlegających konsolidacji b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki 412 Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5D Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu udziały w pozostałych jednostkach b) zwiększenia (z tytułu) udzielenie pożyczki długoterminowej dla Inwest Efekt Sp. z o.o. 412 c) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów 1 - spłata części pożyczki przez Inwest Efekt Sp. z o.o. 60 d) stan na koniec okresu udziały w pozostałych jednostkach

15 NOTA 5G AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY) a b c d e f g h i L.p. Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Wartość bilansowa akcji / udziałów Kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy % posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1 Małopolska Giełda Towarowa SA Kraków prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowego i koordynowanie funkcjonowania giełdy, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie ,76% 4,76% Gdańska Giełda Towarowa SA w likwidacji Gdańsk organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie ,85% 1,85% Warszawska Giełda Towarowa SA Warszawa organizowanie obrotu towarowego prod. rolno-spoż. ze szczeg. uwzg. zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych ,20% 0,20% Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA w likwidacji Opole prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnym uwzględnieniem prod. rolno-spożywczych a także ogrodniczych, udostępnianie lokali dla działalności maklerskiej i składów giełdowych ,00% 10,00% Gildia Poznańska "GP" SA Poznań organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy towarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego w kraju i za granicą, wykonywanie analiz rynkowych ,001% 0,001% Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Ustrzyki Dolne ,00002% 0,00002%

16 Nota 5H Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem Nota 5I Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 5J Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 412 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 412

17 Nota 6A Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zmiana stanu aktywów odroczonego podatku dochodowego spowodowana przez: I. Zwiększenia z tytułu: 1. Niewypłacenia wynagrodzeń za 2012 r. /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ ,00 zł 2. Niezapłacenia składek ZUS za 2012 r. /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ ,03 zł 3. Dokonania aktualizacji wartości zapasów ,76 zł 4. Niewypłacenia należności pracowników z tytułu podróży służbowych /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 6.069,00 zł 5. Dokonanie wyceny lokaty dewizowej /wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych/ kwota 8.085,00 zł 6. Dokonanie wyceny zobowiązań walutowych /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 7.772,00 zł 7. Dokonanie wyceny środków pieniężnych /zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 21,00 zł 8. Dokonanie wyceny należności walutowych /zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 1.834,00 zł 9. Dokonanie odpisów aktualizujących należności / zmniejszenie należności ,00 zł 10. Odsetki bilansowe od zobowiązań /zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 4.177,00 zł 11. Rezerwa na sprawę sadową zł 12. Wycena kredytu hipotecznego zwiększenie zobowiązań długo i krótkoterminowych kwota ,00 zł II. Zmniejszenia z tytułu: 1. Wypłaty wynagrodzeń należnych za miesiąc grudzień 2011 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ ,00 zł 2. Zapłaty składek ZUS od poborów wypłaconych w grudniu 2011 r. w kwocie ,47 zł /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ 3. Wypłaty innych należności pracowniczych zaliczanych do kosztów 2011 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ ,68 zł 4. Sprzedaży towarów przecenionych na kwotę 1.489,69 zł. /aktualizacja wartości zapasów/ 5. Dokonanie wyceny zobowiązań walutowych /zwiększenie zobowiązań finansowych/ kwota ,00 zł 6. Wyceny środków pieniężnych kwota 434,00zł /zwiększenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 7. Wycena kredytu hipotecznego zwiększenie zobowiązań długo i krótkoterminowych kwota ,00 zł 8. Zapłaconych odsetek od pożyczek /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ kwota ,00 zł 9. Zapłaconych odsetek bilansowych od zobowiązań kwota ,00 zł

18 Nota 6B Inne rozliczenia międzyokresowe a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty remontu do rozliczenia w okresie 5 lat - inwestycje w obcym środku trwałym Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 7 Zapasy a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 8A Należności krótkoterminowe a) od jednostek powiązanych b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dochodzone na drodze sądowej 45 - inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisu aktualizującego należności b) zmniejszenia (z tytułu) spłaty należności umorzenie postępowania 42 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

19 Nota 8D Należności krótkoterminowe brutto - struktura walutowa a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. tys. EUR tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem Nota 8E Należności z tytułu dostaw robót i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 102 c) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży: należności wymienione w pkt. a, b Nota 8F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane z podziałem na należności niespłacone w okresie a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw robót i usług, razem (netto) Nota 9 Jednostki zależne objęte konsolidacją nie wywierają znaczącego wpływu na wykazaną kwotę należności przeterminowanych. Kwota tych należności pochodzi w zdecydowanej części od dłużników Korporacji Gospodarczej efekt S.A. Szczegółowa informacja w tym zakresie została przedstawiona w nocie objaśniającej nr 8 do jednostkowego sprawozdania finansowego KG efekt SA za 2012 r.

20 Nota 10A Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależnych b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki 30 8 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 10 B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 10D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 30 8 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 30 8 Nota 10E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

21 Nota 11 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prenumerata czasopism fachowych koszty budowy skrzyżowania i drogi opłata praw autorskich dzierżawa wieczysta i ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia OC, AC, opłata koncesji 27 - opłaty marketingowe i licencyjne za rok opłata telekomunikacyjna refaktury usługi innych hoteli 5 - inne 1 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 12 W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów na kwotę 77 tys. zł z uwagi na ich mniejsza atrakcyjność handlową oraz odpisu aktualizujacego należności na kwotę 192 tys. zł. Wykorzystano odpis na kwote 42 tys. zł na należności w związku z umorzeniem postępowań.

22 Nota 13. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) AA imienne dywidenda większa o 20%, 1 akcja = 5 głosów na WZA ,00 aport, gotówka AA imienne nieuprzywilejowane ,00 gotówka AA na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka BB na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka CC DD na okaziciela na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka nieuprzywilejowane ,00 DD imienne nieuprzywilejowane ,00 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł majątek przejętej Spółki majątek przejętej Spółki

23 Nota 15 Kapitał zapasowy. a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) korekty konsolidacyjne Kapitał zapasowy, razem Nota 16 Kapitał z aktualizacji wyceny. a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) aktualizacja wyceny podmiotów zależnych Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 17 Pozostałe kapitały rezerwowe wg celu przeznaczenia Kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

24 Nota 21 A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy należne odsetki bilansowe różnice kursowe b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny Zwiększenia 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - bilansowe różnice kursowe 2 3. Zmniejszenia 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnice kursowe 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy należne odsetki bilansowe różnice kursowe 2 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty. Nota 21 D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - utworzono rezerwy długoterminowe 300 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu 300

25 Nota 21 E Zmiana stnu pozostałych rezerw krótkoterminowych wg tytułów a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - utworzono rezerwy krótkoterminowe 300 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu 300 Nota 22A Zobowiązania długoterminowe a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 22 B Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 22 C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys.chf tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

26 Nota 22D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia BGZ S.A. Kraków PLN PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku weksel własny, hipoteka kaucyjna, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji PKO BP S.A. Kraków PLN PLN zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku hipoteka, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji, weksel własny Bank PKO BP S.A. Warszawa CHF CHF PLN PLN stawka ustalona na bazie stawki LIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych marża powiększona o marżę banku PKO BP S.A. Warszawa PLN 963 PLN WIBOR 1M + marża banku PKO BP S.A. Warszawa PLN 688 PLN WIBOR 1M + marża banku hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach PKO BP S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + marża banku Razem PLN PLN Kredyt w wysokości CHF (do spłaty ,44 CHF) stanowi po przeliczeniu tys. zł (do spłaty tys. zł) hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach

27 Nota 23 A Zobowiązania krótkoterminowe a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) pozostałe - kaucje i inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenia grupowe rozrachunki z pracownikami pozostałe 67 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS fundusz motywacyjny Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 23 B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EURO b2. jednostka/waluta CHF 692 b3. jednostka/waluta USD Zobowiązania krótkoterminowe, razem

28 Nota 23C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia zł waluta zł waluta BGŻ S.A. Kraków PLN 290 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M powiększona o marżę banku hipoteka kaucyjna, weksel własny, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji PKO BP S.A. Kraków PLN PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku hipoteka, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji, weksel własny PKO BP S.A. Warszawa PLN PLN CHF CHF LIBOR 1M + 1,6% hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach PKO BP S.A. Warszawa PLN 210 PLN WIBOR 1M + 1,5% PKO BP S.A. Warszawa PLN 143 PLN WIBOR 1M + 1,5% hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomościach, weksel hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach Santander Consumer Bank S.A. Wrocław 105 PLN 2 PLN 9,99% w stosunku rocznym przewłaszczenie,cesja z polisy ubezpieczenia, weksel PKO BP SA Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + marża banku PKO BP SA Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + 2,0% hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach hipoteka łączna umowna kaucyjna na nieruchomościach, weksel Razem Kredyt w wysokości CHF (do spłaty ,12 CHF) stanowi po przeliczeniu tys. zł (do spłaty tys. zł)

29 Nota 25 Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej Wartość księgową na jedną akcję wyliczono jako iloraz kapitałów własnych (wartości księgowej netto) i ogólnej liczby wyemitowanych akcji ( szt.). Spółka nie wyliczała rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

30 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 27 A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) - wynajem miejsc do handlu wynajem powierzchni użytkowych sprzedaż usług noclegowych sprzedaż mediów usługi motoryzacyjne pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 27 B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 28 A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) - sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal) sprzedaż materiałów 4 1 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 28 B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Rynki działalności jednostek grupy "efekt" S.A. nie różnią się geograficznie. Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. świadczy usługi na rzecz handlu oraz prowadzi działalność handlową. Przedmiotem działalności spółek EFEKT-HOTELE S.A. i LIDER HOTEL sp. z o.o. jest prowadzenie hoteli.

31 Nota 29 Koszty według rodzaju a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe, koszty reklamy, ubezpieczenia Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wyłączenia konsolidacyjne Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 30 Inne przychody operacyjne a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) b) pozostałe, w tym: ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych 1 - otrzymane odszkodowania zwrot kosztów postępowania sądowego sprzedaż surowców wtórnych nadwyżki inwentaryzacyjne zobowiązania przedawnione 17 - inne 8 14 Inne przychody operacyjne, razem

32 Nota 31 Inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy (z tytułu) rezerwy na przyszłe zobowiązania 300 b) pozostałe, w tym: darowizny koszty sądowe odszkodowania umorzone należności likwidacja towarów rozliczenia inwentaryzacyjne należności nieściągalne likwidacja inwestycji zwrot towarów inne 9 6 Inne koszty operacyjne, razem Nota 32 A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach a) od jednostek powiązanych, w tym: 23 - od jednostki dominującej 23 b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 23 Nota 32 B Przychody finansowe z tytułu odsetek a) z tytułu udzielonych pożyczek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

33 Nota 32 C Inne przychody finansowe a) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem Nota 33 A Koszty finansowe z tytułu odsetek a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 33 B Inne koszty finansowe a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: 19 - prowizje bankowe 17 - inne 2 Inne koszty finansowe, razem

34 Nota 34 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji w jednostkach zależnych 144 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem Informacja o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą, udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki. W dniu 25 czerwca br. Korporacja Gospodarcza efekt SA zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Efekt-bis Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, o wartości nominalnej 500,00 każdy udział, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego za łączną cenę wynoszącą tys. zł, którą kupujący zapłacił na rachunek bankowy sprzedającego. 144 Wartość udziałów w cenie nabycia w księgach sprzedającego Wartość uzyskana za sprzedaży Wynik na sprzedaży całości udziałów tys. zł tys. zł tys. zł

35 Nota 37 A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) świadczenie usług bez pobrania zapłaty amortyzacja środków trwałych NKUP darowizny należności umorzone NKUP i odpisy aktualizujące należności koszty sądowe poniesione / należne PFRON otrzymana dywidenda odsetki otrzymane / należne / umorzone reprezentacja wycena bilansowa walut i należności różnice kursowe VAT NKUP ubezpieczenie NKUP składki ZUS do zapłaty w przyszłych miesiącach zapłacone składki ZUS za lata poprzednie wynagrodzenia wypłacone za ubiegły rok wynagrodzenia płatne w przyszłych miesiącach niezapłacone składki ZUS rozliczenie inwestycji przekazanej inne Dochód Odliczenia od dochodu 5. Dochód do opodatkowania Odliczenie strat z lat ubiegłych Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Odliczenie straty na sprzedaży udziałów 9. Strata podatkowa Podatek dochodowy według stawki 19 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat

36 Nota 37 B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 37 C ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujętego w kapitale własnym ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0 Nota 37 D Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat za 2012 r. wynosi: tys. zł., w tym jednostka dominująca tys. zł, Efekt-Hotele" SA 345 tys. zł a Lider Hotel" Sp. z o.o. 54 tys. zł. Spółka "Efekt-bis" Sp. z o.o. nie wykazała podatku. Nota 39 Zysk (strata) netto a) zysk (strata) netto jednostki dominującej b) zyski (straty) netto jednostek zależnych Zysk (strata) netto Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "efekt" SA za 2012 r. po dokonaniu obowiązkowych korekt i wyłączeń oraz zastosowaniu MSSF zamyka się zyskiem netto w kwocie tys. zł. Zysk netto wypracowała jednostka dominująca w wysokości tys. zł oraz Efekt-Hotele" SA 273 tys. zł. Natomiast pozostałe spółki poniosły straty: Efekt-bis" Sp. z o.o tys. zł Lider Hotel" Sp. z o.o tys. zł

37 Nota 40 Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu. Dane liczbowe do obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą zysk (strata) netto za 2012 r. liczba akcji w tym: uprzywilejowanych nieuprzywilejowanych tys. zł szt szt szt. Ponieważ akcje uprzywilejowane posiadają uprzywilejowanie co do dywidendy, która przewyższa dywidendę wypłacaną za akcje zwykłe o 20% - do wyliczenia zysku na jedną akcję ilość akcji uprzywilejowanych przeliczono wskaźnikiem 120%, natomiast ilość akcji zwykłych pozostawiono bez zmian. Zgodnie z powyższą zasadą, wyliczenie wielkości zysku przypadającego na 1 akcję zwykłą przedstawia się następująco: - ilość akcji uprzywilejowanych na dzień r szt. - akcje uprzywilejowane przeliczone wskaźnikiem 120% szt. - ilość akcji zwykłych na dzień r szt. Razem ilość akcji zwykłych przyjętych do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykłą szt. - zysk (strata) netto na 1 akcję 0,93 zł Spółka nie wyliczała rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

38 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu Stan na Stan na Stan (w tys zł) Struktura w % Stan (w tys zł) Struktura w % 1. W kasie 71 9,82% 49 0,97% 2. Na rachunkach bankowych ,90% ,96% 3. Inne środki pieniężne 2 0,28% 54 1,07% Razem środki pieniężne ,0% ,0% Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepływów pieniężnych odnoszą się do pozycji: W związku ze sprzedażą udziałów udziałów w spółce Efekt-bis Sp. z o.o. w Myślenicach bilans tej spółki nie został ujęty w bilansie skonsolidowanym grupy kapitałowej. Ujęto natomiast kwoty rachunku przepływów pieniężnych spółki w skonsolidowanym sprawozdaniu przepływów pieniężnych. Wystąpiły z tego tytułu różnice w następujących pozycjach: A.10. Zmiana stanu zapasów A.11. Zmiana stanu należności A.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów A.13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych A.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Różnica ogółem wynosi tys. zł z tego: tys. zł wyłączenie zobowiązań powstałych na skutek podziału zysku netto za 2011 r tys. zł nieopłacenie części faktur dotyczących zakupu środków trwałych tys. zł eliminacja bilansu spółki Efekt-bis Sp. z o.o. w Myślenicach - 10 tys. zł tys. zł + 54 tys. zł - 44 tys. zł

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł

BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 158 454 36 739 248 986 62 467 140 201 35 011 II Wartość sprzedanych towarów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo