SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na Stan na AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4, 9 5. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 8, Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 30 8 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na Stan na P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1.3. Pozostałe rezerwy 600 a) długoterminowe 300 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 13,14 11,79

3 POZYCJE POZABILANSOWE Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia. Nota Stan na Stan na Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym Nota od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym - jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 23 - od jednostek powiązanych 23 II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 23 V. Inne

5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) Nota K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji (papiery wartościowe) 543 III. Aktualizacja wartości inwestycji 16 IV. Inne L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K +/- L) N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I - N.II) O. Odpis wartości firmy P. Odpis ujemnej wartości firmy Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q) S. Podatek dochodowy w tym: T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U. Zyski (straty) mniejszości część zapłacona część odroczona W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 0,93-1,68

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach dywidendy i udziały w zyskach 23 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych 1 1 b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe 420 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych (pożyczki) 30 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (niebadane) 2012 okres od do okres od do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) nadwyżki nad cenę nabycia 89 - różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia i likwidacja środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

9 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (niebadane) 2012 okres od do okres od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 Dodatkowe informacje i objaśnienia A. Noty objaśniające Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu Nota 1A Wartości niematerialne i prawne a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem

11 NOTA 1B Zmiana wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji korekta konsolidacyjna 1 1 c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy planowe g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

12 Nota 1 C Wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 3A Rzeczowe aktywa trwałe a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym: hipoteki zwykłe i kaucyjne do łącznej kwoty tys. PLN ustanowione na nieruchomościach wydzielonych w związku z zaciągniętymi przez KG "efekt" S.A. kredytami bankowymi i udzielonymi poręczeniami za spółki zależne.

13 Nota 3 B Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne środki trwałe Środki trwałe razem - zakup przejęcie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisy planowe zmniejszenia z tytułu sprzedaży zmniejszenia z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

14 Nota 3C Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - umowy leasingu używane na podstawie umowy dzierżawy Środki trwałe bilansowe, razem Nota 3D Środki trwałe wykazywane pozabilansowo używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem Nota 5C Długoterminowe aktywa finansowe. a) w jednostkach zależnych I współzależnych niepodlegających konsolidacji b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki 412 Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5D Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) a) stan na początek okresu udziały w pozostałych jednostkach b) zwiększenia (z tytułu) udzielenie pożyczki długoterminowej dla Inwest Efekt Sp. z o.o. 412 c) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów 1 - spłata części pożyczki przez Inwest Efekt Sp. z o.o. 60 d) stan na koniec okresu udziały w pozostałych jednostkach

15 NOTA 5G AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY) a b c d e f g h i L.p. Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Wartość bilansowa akcji / udziałów Kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy % posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1 Małopolska Giełda Towarowa SA Kraków prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowego i koordynowanie funkcjonowania giełdy, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie ,76% 4,76% Gdańska Giełda Towarowa SA w likwidacji Gdańsk organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie ,85% 1,85% Warszawska Giełda Towarowa SA Warszawa organizowanie obrotu towarowego prod. rolno-spoż. ze szczeg. uwzg. zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych ,20% 0,20% Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA w likwidacji Opole prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnym uwzględnieniem prod. rolno-spożywczych a także ogrodniczych, udostępnianie lokali dla działalności maklerskiej i składów giełdowych ,00% 10,00% Gildia Poznańska "GP" SA Poznań organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy towarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego w kraju i za granicą, wykonywanie analiz rynkowych ,001% 0,001% Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Ustrzyki Dolne ,00002% 0,00002%

16 Nota 5H Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem Nota 5I Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 5J Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 412 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 412

17 Nota 6A Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zmiana stanu aktywów odroczonego podatku dochodowego spowodowana przez: I. Zwiększenia z tytułu: 1. Niewypłacenia wynagrodzeń za 2012 r. /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ ,00 zł 2. Niezapłacenia składek ZUS za 2012 r. /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ ,03 zł 3. Dokonania aktualizacji wartości zapasów ,76 zł 4. Niewypłacenia należności pracowników z tytułu podróży służbowych /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 6.069,00 zł 5. Dokonanie wyceny lokaty dewizowej /wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych/ kwota 8.085,00 zł 6. Dokonanie wyceny zobowiązań walutowych /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 7.772,00 zł 7. Dokonanie wyceny środków pieniężnych /zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 21,00 zł 8. Dokonanie wyceny należności walutowych /zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 1.834,00 zł 9. Dokonanie odpisów aktualizujących należności / zmniejszenie należności ,00 zł 10. Odsetki bilansowe od zobowiązań /zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych/ kwota 4.177,00 zł 11. Rezerwa na sprawę sadową zł 12. Wycena kredytu hipotecznego zwiększenie zobowiązań długo i krótkoterminowych kwota ,00 zł II. Zmniejszenia z tytułu: 1. Wypłaty wynagrodzeń należnych za miesiąc grudzień 2011 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ ,00 zł 2. Zapłaty składek ZUS od poborów wypłaconych w grudniu 2011 r. w kwocie ,47 zł /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ 3. Wypłaty innych należności pracowniczych zaliczanych do kosztów 2011 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ ,68 zł 4. Sprzedaży towarów przecenionych na kwotę 1.489,69 zł. /aktualizacja wartości zapasów/ 5. Dokonanie wyceny zobowiązań walutowych /zwiększenie zobowiązań finansowych/ kwota ,00 zł 6. Wyceny środków pieniężnych kwota 434,00zł /zwiększenie krótkoterminowych aktywów finansowych/ 7. Wycena kredytu hipotecznego zwiększenie zobowiązań długo i krótkoterminowych kwota ,00 zł 8. Zapłaconych odsetek od pożyczek /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych/ kwota ,00 zł 9. Zapłaconych odsetek bilansowych od zobowiązań kwota ,00 zł

18 Nota 6B Inne rozliczenia międzyokresowe a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty remontu do rozliczenia w okresie 5 lat - inwestycje w obcym środku trwałym Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 7 Zapasy a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 8A Należności krótkoterminowe a) od jednostek powiązanych b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dochodzone na drodze sądowej 45 - inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisu aktualizującego należności b) zmniejszenia (z tytułu) spłaty należności umorzenie postępowania 42 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

19 Nota 8D Należności krótkoterminowe brutto - struktura walutowa a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. tys. EUR tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem Nota 8E Należności z tytułu dostaw robót i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 102 c) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży: należności wymienione w pkt. a, b Nota 8F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane z podziałem na należności niespłacone w okresie a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw robót i usług, razem (netto) Nota 9 Jednostki zależne objęte konsolidacją nie wywierają znaczącego wpływu na wykazaną kwotę należności przeterminowanych. Kwota tych należności pochodzi w zdecydowanej części od dłużników Korporacji Gospodarczej efekt S.A. Szczegółowa informacja w tym zakresie została przedstawiona w nocie objaśniającej nr 8 do jednostkowego sprawozdania finansowego KG efekt SA za 2012 r.

20 Nota 10A Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależnych b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki 30 8 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 10 B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 10D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 30 8 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 30 8 Nota 10E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

21 Nota 11 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prenumerata czasopism fachowych koszty budowy skrzyżowania i drogi opłata praw autorskich dzierżawa wieczysta i ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia OC, AC, opłata koncesji 27 - opłaty marketingowe i licencyjne za rok opłata telekomunikacyjna refaktury usługi innych hoteli 5 - inne 1 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 12 W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów na kwotę 77 tys. zł z uwagi na ich mniejsza atrakcyjność handlową oraz odpisu aktualizujacego należności na kwotę 192 tys. zł. Wykorzystano odpis na kwote 42 tys. zł na należności w związku z umorzeniem postępowań.

22 Nota 13. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) AA imienne dywidenda większa o 20%, 1 akcja = 5 głosów na WZA ,00 aport, gotówka AA imienne nieuprzywilejowane ,00 gotówka AA na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka BB na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka CC DD na okaziciela na okaziciela nieuprzywilejowane ,00 gotówka nieuprzywilejowane ,00 DD imienne nieuprzywilejowane ,00 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł majątek przejętej Spółki majątek przejętej Spółki

23 Nota 15 Kapitał zapasowy. a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) korekty konsolidacyjne Kapitał zapasowy, razem Nota 16 Kapitał z aktualizacji wyceny. a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) aktualizacja wyceny podmiotów zależnych Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 17 Pozostałe kapitały rezerwowe wg celu przeznaczenia Kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

24 Nota 21 A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy należne odsetki bilansowe różnice kursowe b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny Zwiększenia 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - bilansowe różnice kursowe 2 3. Zmniejszenia 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnice kursowe 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy należne odsetki bilansowe różnice kursowe 2 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty. Nota 21 D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - utworzono rezerwy długoterminowe 300 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu 300

25 Nota 21 E Zmiana stnu pozostałych rezerw krótkoterminowych wg tytułów a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - utworzono rezerwy krótkoterminowe 300 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu 300 Nota 22A Zobowiązania długoterminowe a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 22 B Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 22 C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys.chf tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

26 Nota 22D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia BGZ S.A. Kraków PLN PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku weksel własny, hipoteka kaucyjna, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji PKO BP S.A. Kraków PLN PLN zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku hipoteka, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji, weksel własny Bank PKO BP S.A. Warszawa CHF CHF PLN PLN stawka ustalona na bazie stawki LIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych marża powiększona o marżę banku PKO BP S.A. Warszawa PLN 963 PLN WIBOR 1M + marża banku PKO BP S.A. Warszawa PLN 688 PLN WIBOR 1M + marża banku hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach PKO BP S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + marża banku Razem PLN PLN Kredyt w wysokości CHF (do spłaty ,44 CHF) stanowi po przeliczeniu tys. zł (do spłaty tys. zł) hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach

27 Nota 23 A Zobowiązania krótkoterminowe a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) pozostałe - kaucje i inne rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenia grupowe rozrachunki z pracownikami pozostałe 67 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS fundusz motywacyjny Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 23 B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EURO b2. jednostka/waluta CHF 692 b3. jednostka/waluta USD Zobowiązania krótkoterminowe, razem

28 Nota 23C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia zł waluta zł waluta BGŻ S.A. Kraków PLN 290 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M powiększona o marżę banku hipoteka kaucyjna, weksel własny, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji PKO BP S.A. Kraków PLN PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku hipoteka, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji, weksel własny PKO BP S.A. Warszawa PLN PLN CHF CHF LIBOR 1M + 1,6% hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach PKO BP S.A. Warszawa PLN 210 PLN WIBOR 1M + 1,5% PKO BP S.A. Warszawa PLN 143 PLN WIBOR 1M + 1,5% hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomościach, weksel hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach Santander Consumer Bank S.A. Wrocław 105 PLN 2 PLN 9,99% w stosunku rocznym przewłaszczenie,cesja z polisy ubezpieczenia, weksel PKO BP SA Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + marża banku PKO BP SA Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + 2,0% hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach hipoteka łączna umowna kaucyjna na nieruchomościach, weksel Razem Kredyt w wysokości CHF (do spłaty ,12 CHF) stanowi po przeliczeniu tys. zł (do spłaty tys. zł)

29 Nota 25 Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej Wartość księgową na jedną akcję wyliczono jako iloraz kapitałów własnych (wartości księgowej netto) i ogólnej liczby wyemitowanych akcji ( szt.). Spółka nie wyliczała rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

30 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 27 A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) - wynajem miejsc do handlu wynajem powierzchni użytkowych sprzedaż usług noclegowych sprzedaż mediów usługi motoryzacyjne pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 27 B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 28 A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) - sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal) sprzedaż materiałów 4 1 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 28 B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Rynki działalności jednostek grupy "efekt" S.A. nie różnią się geograficznie. Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. świadczy usługi na rzecz handlu oraz prowadzi działalność handlową. Przedmiotem działalności spółek EFEKT-HOTELE S.A. i LIDER HOTEL sp. z o.o. jest prowadzenie hoteli.

31 Nota 29 Koszty według rodzaju a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe, koszty reklamy, ubezpieczenia Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wyłączenia konsolidacyjne Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 30 Inne przychody operacyjne a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) b) pozostałe, w tym: ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych 1 - otrzymane odszkodowania zwrot kosztów postępowania sądowego sprzedaż surowców wtórnych nadwyżki inwentaryzacyjne zobowiązania przedawnione 17 - inne 8 14 Inne przychody operacyjne, razem

32 Nota 31 Inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy (z tytułu) rezerwy na przyszłe zobowiązania 300 b) pozostałe, w tym: darowizny koszty sądowe odszkodowania umorzone należności likwidacja towarów rozliczenia inwentaryzacyjne należności nieściągalne likwidacja inwestycji zwrot towarów inne 9 6 Inne koszty operacyjne, razem Nota 32 A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach a) od jednostek powiązanych, w tym: 23 - od jednostki dominującej 23 b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 23 Nota 32 B Przychody finansowe z tytułu odsetek a) z tytułu udzielonych pożyczek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

33 Nota 32 C Inne przychody finansowe a) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem Nota 33 A Koszty finansowe z tytułu odsetek a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 33 B Inne koszty finansowe a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: 19 - prowizje bankowe 17 - inne 2 Inne koszty finansowe, razem

34 Nota 34 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji w jednostkach zależnych 144 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem Informacja o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą, udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki. W dniu 25 czerwca br. Korporacja Gospodarcza efekt SA zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Efekt-bis Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, o wartości nominalnej 500,00 każdy udział, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego za łączną cenę wynoszącą tys. zł, którą kupujący zapłacił na rachunek bankowy sprzedającego. 144 Wartość udziałów w cenie nabycia w księgach sprzedającego Wartość uzyskana za sprzedaży Wynik na sprzedaży całości udziałów tys. zł tys. zł tys. zł

35 Nota 37 A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) świadczenie usług bez pobrania zapłaty amortyzacja środków trwałych NKUP darowizny należności umorzone NKUP i odpisy aktualizujące należności koszty sądowe poniesione / należne PFRON otrzymana dywidenda odsetki otrzymane / należne / umorzone reprezentacja wycena bilansowa walut i należności różnice kursowe VAT NKUP ubezpieczenie NKUP składki ZUS do zapłaty w przyszłych miesiącach zapłacone składki ZUS za lata poprzednie wynagrodzenia wypłacone za ubiegły rok wynagrodzenia płatne w przyszłych miesiącach niezapłacone składki ZUS rozliczenie inwestycji przekazanej inne Dochód Odliczenia od dochodu 5. Dochód do opodatkowania Odliczenie strat z lat ubiegłych Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Odliczenie straty na sprzedaży udziałów 9. Strata podatkowa Podatek dochodowy według stawki 19 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat

36 Nota 37 B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 37 C ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujętego w kapitale własnym ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0 Nota 37 D Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat za 2012 r. wynosi: tys. zł., w tym jednostka dominująca tys. zł, Efekt-Hotele" SA 345 tys. zł a Lider Hotel" Sp. z o.o. 54 tys. zł. Spółka "Efekt-bis" Sp. z o.o. nie wykazała podatku. Nota 39 Zysk (strata) netto a) zysk (strata) netto jednostki dominującej b) zyski (straty) netto jednostek zależnych Zysk (strata) netto Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "efekt" SA za 2012 r. po dokonaniu obowiązkowych korekt i wyłączeń oraz zastosowaniu MSSF zamyka się zyskiem netto w kwocie tys. zł. Zysk netto wypracowała jednostka dominująca w wysokości tys. zł oraz Efekt-Hotele" SA 273 tys. zł. Natomiast pozostałe spółki poniosły straty: Efekt-bis" Sp. z o.o tys. zł Lider Hotel" Sp. z o.o tys. zł

37 Nota 40 Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu. Dane liczbowe do obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą zysk (strata) netto za 2012 r. liczba akcji w tym: uprzywilejowanych nieuprzywilejowanych tys. zł szt szt szt. Ponieważ akcje uprzywilejowane posiadają uprzywilejowanie co do dywidendy, która przewyższa dywidendę wypłacaną za akcje zwykłe o 20% - do wyliczenia zysku na jedną akcję ilość akcji uprzywilejowanych przeliczono wskaźnikiem 120%, natomiast ilość akcji zwykłych pozostawiono bez zmian. Zgodnie z powyższą zasadą, wyliczenie wielkości zysku przypadającego na 1 akcję zwykłą przedstawia się następująco: - ilość akcji uprzywilejowanych na dzień r szt. - akcje uprzywilejowane przeliczone wskaźnikiem 120% szt. - ilość akcji zwykłych na dzień r szt. Razem ilość akcji zwykłych przyjętych do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykłą szt. - zysk (strata) netto na 1 akcję 0,93 zł Spółka nie wyliczała rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

38 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu Stan na Stan na Stan (w tys zł) Struktura w % Stan (w tys zł) Struktura w % 1. W kasie 71 9,82% 49 0,97% 2. Na rachunkach bankowych ,90% ,96% 3. Inne środki pieniężne 2 0,28% 54 1,07% Razem środki pieniężne ,0% ,0% Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepływów pieniężnych odnoszą się do pozycji: W związku ze sprzedażą udziałów udziałów w spółce Efekt-bis Sp. z o.o. w Myślenicach bilans tej spółki nie został ujęty w bilansie skonsolidowanym grupy kapitałowej. Ujęto natomiast kwoty rachunku przepływów pieniężnych spółki w skonsolidowanym sprawozdaniu przepływów pieniężnych. Wystąpiły z tego tytułu różnice w następujących pozycjach: A.10. Zmiana stanu zapasów A.11. Zmiana stanu należności A.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów A.13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych A.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Różnica ogółem wynosi tys. zł z tego: tys. zł wyłączenie zobowiązań powstałych na skutek podziału zysku netto za 2011 r tys. zł nieopłacenie części faktur dotyczących zakupu środków trwałych tys. zł eliminacja bilansu spółki Efekt-bis Sp. z o.o. w Myślenicach - 10 tys. zł tys. zł + 54 tys. zł - 44 tys. zł

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ EFEKT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" S.A. NOTY Stan na 30.06. I PÓŁROCZE Stan na 31.12. Stan na 30.06. I PÓŁROCZE AKTYWA I. Aktywa trwałe 106 569 108 405 110 164

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ AKTYWA Nota Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 I. Aktywa trwałe 113 608 116 679 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 686 715 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ EFEKT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" S.A. NOTY Stan na 30.06. I PÓŁROCZE Stan na 31.12. Stan na 30.06. I PÓŁROCZE AKTYWA I. Aktywa trwałe 110 164 113 608 114 968

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 31 grudnia roku i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia roku Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku A. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2003 półrocze / 2002 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 POWER MEDIA S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AKTYWA Noty 31.12.2008 31.12.2007 I. Aktywa trwałe 16 125 11 242

AKTYWA Noty 31.12.2008 31.12.2007 I. Aktywa trwałe 16 125 11 242 SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2008 R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES 01-06.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, 31 SIERPNIA 2011 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002 Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SAPS NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo