Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku"

Transkrypt

1 BILANS Nota Na dzień Na dzień A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 400, ,00 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 200,00 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe ,00 3. Należności długoterminowe 3, 8 3,00 894, Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 3,00 894,00 4. Inwestycje długoterminowe ,00 51, Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 091,00 51,00 a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 51,00 metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 6 091, Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 306,00 11, Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306,00 11, Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 153, ,00 1. Zapasy ,00 2. Należności krótkoterminowe 7, 8 201, , Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 201, ,00 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 952, , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 2 950,00 968,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2, , Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 A k t y w a r a z e m 9 553, ,00 P a s y w a I. Kapitał własny 5 777, ,00 1. Kapitał zakładowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) ,00 4. Kapitał zapasowy , ,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto ,00-725,00 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 776, ,00 1. Rezerwy na zobowiązania ,00 35, Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 552, Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 6,00

2 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6,00 2. Zobowiązania długoterminowe , Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 035,00 3. Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 183, , Fundusze specjalne 18,00 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 0,00 780, Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 780,00 a) długoterminowe 439,00 b) krótkoterminowe 341,00 P a s y w a r a z e m 9 553, ,00 Wartość księgowa 5 777, ,00 Liczba akcji , ,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,47 4,35 Rozwodniona liczba akcji , ,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,47 4,35 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 0,00 0,00

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Nota Za okres Za okres , ,00 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,00 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,00 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,00 - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,00 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 418, ,00 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) , ,00 IV. Koszty sprzedaży ,00 V. Koszty ogólnego zarządu , ,00 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) ,00-577,00 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 938,00 767,00 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 789,00 89,00 2. Dotacje 322,00 3. Inne przychody operacyjne ,00 356,00 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 31,00 756,00 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 567,00 3. Inne koszty operacyjne 28 31,00 189,00 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 303,00-566,00 X. Przychody finansowe ,00 264,00 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 118,00 264,00 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 2 904,00 5. Inne 46,00 XI. Koszty finansowe ,00 389,00 1. Odsetki, w tym: 76,00 282,00 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji ,00 3. Aktualizacja wartości inwestycji 8,00 4. Inne 99,00 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) ,00-691,00 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) ,00-691,00 XV. Podatek dochodowy ,00 a) część bieżąca b) część odroczona 246,00 34 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) ,00-725,00 Zysk (strata) netto (zanualizowany) ,00-725,00 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38-1,03-0,07

4 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38-1,03-0,07 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres Za okres I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,00 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 896, , Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 896, ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych ,00 a) zwiększenia (z tytułu) ,00 - zakup akcji własnych ,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu ,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego -725,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,00 - pokrycia straty -725, ,00 - wydatków poniesionych na emisję akcji serii E 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0, Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -725, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

5 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 725, ,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 725, ,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 725, , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8. Wynik netto ,00 725,00 a) zysk netto b) strata netto ,00 725,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 777, ,00 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 777, ,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne Za okres Za okres III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto ,00-725,00 II. Korekty razem , ,00 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 004, ,00 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47,00 190,00 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej ,00-89,00 6. Zmiana stanu rezerw 523,00 33,00 7. Zmiana stanu zapasów 9 450, ,00 8. Zmiana stanu należności 8 801,00 92,00 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -766,00-471, Inne korekty ,00 29,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,00

6 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 804,00 99,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 788,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 99,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 16,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 16,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 16,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 512,00 720,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 466,00 720,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 6 046,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 6 046,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 46,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 6 000,00 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,00-621,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 003,00 31,00 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 968,00 31,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 035,00 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,00 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych ,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 001, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 63,00 189,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ,00 880,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,00 879,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 971, ,00 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2, ,00 - o ograniczonej możliwości dysponowania 2,00

7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 200,00 - oprogramowanie komputerowe 116,00 d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem 0,00 200,00 Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 0,00 200,00 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem 0,00 200,00

8 Nota 1B-1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) W ROKU 2014 a b c d e koszty wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości zakończonych podobne wartości, w tym: niematerialne i prac prawne rozwojowych - oprogramowanie komputerowe zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 132,00 602,00 107, ,00 b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - zakup wartości niematrialnych i prawnych 0,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 1 132,00 602,00 107, ,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 132,00 602,00 107, ,00 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 932,00 485,00 107, ,00 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 - amotyzacja planowana 0,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 932,00 485,00 107, ,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0,00 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Nota 1B-2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) W ROKU 2013 a b c d e koszty wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości zakończonych podobne wartości, w tym: niematerialne i prac prawne rozwojowych - oprogramowanie komputerowe zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 129,00 599,00 107, ,00 b) zwiększenia (z tytułu) 3,00 3,00 0,00 3,00 - zakup wartości niematrialnych i prawnych 0,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0,00 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 132,00 602,00 107, ,00 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 759,00 375,00 97,00 856,00 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 173,00 110,00 10,00 183,00 - amotyzacja planowana 0,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 932,00 485,00 107, ,00 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0,00 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 200,00 117,00 0,00 200,00

10 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 0, ,00 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 282,00 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,00 - urządzenia techniczne i maszyny 9 589,00 - środki transportu 1 827,00 - inne środki trwałe 492,00 b) środki trwałe w budowie 90,00 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 553,00 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 0, ,00 Nota 2A ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne ,00 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe razem 0, ,00 Nota 2B ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

11 Nota 2C-1 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2014 ROKU - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 286, , , , , ,00 b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - zakup środków trwałych 0, ,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 286, , , , , ,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 286, , , , , , ,00 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0, , , ,00 795, ,00 f) amortyzacja za okres (z tytułu) , , ,00-795, ,00 - amortyzacja planowana 0,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0, , , ,00 795, ,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0,00 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Nota 2C-2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2013 ROKU - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 286, , , , , ,00 b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 31,00 84,00 48,00 163,00 - zakup środków trwałych 31,00 84,00 48,00 163, ,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, ,00 562,00 18, ,00 - sprzedaż środków trwałych 0,00 0, ,00 562,00 18, , ,00 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 286, , , , , ,00 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0, , , ,00 741, ,00 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 4,00 465,00-15,00-339,00 54,00 169,00 - amortyzacja planowana 4,00 465, ,00 215,00 72, ,00 - zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży środków trawałych 0,00 0, ,00 554,00 18, ,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4, , , ,00 795, ,00 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 - zwiększenie 0,00 - zmniejszenie 0,00 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 282, , , ,00 492, ,00

13 Nota 3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek zależnych (z tytułu) - od jednostek współzależnych (z tytułu) - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - od znaczącego inwestora (z tytułu) - od jednostki dominującej (z tytułu) 0,00 - sprzedaży aktywów finansowych - od innych jednostek powiązanych (z tytułu) - sprzedaży aktywów finansowych b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 3,00 894,00 - sprzedaży akcji 3,00 Należności długoterminowe netto 3,00 894,00 c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto 3,00 894,00 Nota 3A ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 894,00 696,00 b) zwiększenia (z tytułu) 3,00 198,00 - należności z tytyłu sprzedaży aktywów finansowych - sprzedaży akcji 3,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 894,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 894,00 d) stan na koniec okresu 3,00 894,00 Nota 3B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 1 263,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 1 263,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 263,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 263,00 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0, ,00 Nota 3C NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 3,00 894,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00 pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem 3,00 894,00

14 Nota 4A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI Nie występuje. Nota 4B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0,00 51,00 - udziały lub akcje 51,00 b) w jednostkach współzależnych 0,00 0,00 c) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 d) w znaczącym inwestorze 0,00 0,00 e) w jednostce dominującej 0,00 0,00 f) w pozostałych jednostkach 6 091,00 0,00 - udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki 6 091,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 091,00 51,00 Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w 2014 roku dotyczą pożyczki udzielonej spółce Top Marka S.A. zgodnie z umową zawartą dnia Umowa pożyczki opiewa na kwotę złotych. Wypłacono dwie transze pożyczki na łączną wartość zł oraz pobrano prowizję w wysokości Wartość pożyczki na dzień bilansowy wyceniona jest według skorygowanej ceny nabycia. Nota 4C UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Nie występuje. Nota 4D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 51,00 0,00 -akcje 51,00 b) zwiększenia (z tytułu) 6 059,00 51,00 - objęcie akcji 51 - udezielenie pożyczki 6 059,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 51,00 0,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 51,00 d) stan na koniec okresu 6 059, akcje 51 - udzielone pożyczki 6 059,00

15

16 Nota 4E PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 6 091,00 51,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00 pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 091,00 51,00 Nota 4F PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)- UDZIAŁY I AKCJE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0,00 0,00 a) akcje (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0,00 0,00 a) akcje (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 0,00 51,00 bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0, korekty aktualizujące wartość (za okres) 0, wartość na początek okresu 0,00 - wartość według cen nabycia 50 b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0,00 0,00 a) akcje i udziały (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): Wartość według cen nabycia, razem 0,00 Wartość na początek okresu, razem 0,00 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0,00 Wartość bilansowa, razem 0,00 51,00 Nota 4G UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 6 091,00 0,00 pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem 6 091,00 0,00 Nota 4H INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Nie występują.

17 Nota 5A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 11,00 11,00 tym: a) odniesionych na wynik finansowy 11,00 11,00 - powstania różnic przejściowych 11,00 11,00 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia 306,00 0,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 306,00 przejściowymi (z tytułu) - powstania różnic przejściowych 306,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia 11,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, 306,00 11,00 w tym: a) odniesionych na wynik finansowy 306,00 11,00 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 11,00 Nota 5B ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Ujemne różnice przejściowe na dzień ,00 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień wg stawki 19% 11,00 a) zwiększenia (z tytułu) 306,00 uznanie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu różnic przejściowych 306,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 11,00 obciążenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu różnic przejściowych 11,00 Ujemne różnice przejściowe na dzień ,00 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień wg stawki 19% 306 Data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych 2015

18 Nota 5C... INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nie występują Nota 6 ZAPASY a) materiały 3 156,00 b) półprodukty i produkty w toku 33,00 c) produkty gotowe 900,00 d) towary 0,00 e) zaliczki na dostawy 5 361,00 Zapasy, razem 0, ,00 Nota 7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - inne - dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek 201, ,00 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,00 - do 12 miesięcy 6 645,00 - powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 40, ,00 - inne 18,00 50,00 - dochodzone na drodze sądowej 143,00 Należności krótkoterminowe netto, razem 201, ,00 c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 262,00 Należności krótkoterminowe brutto, razem 201, ,00 Nota 7B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Nie występują

19 Nota 7C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 1 262,00 820,00 a) zwiększenia (z tytułu) 722,00 - zwiększenie odpisów aktualizujących - na należności 567,00 - na odsetki od należności i zasądzonych kosztów sądowych 155,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 262,00 280,00 - rozwiązanie odpisów aktualizujących - zapłata należności 199,00 - zapłata odsetek od na;ezności i zasądzonych kosztów sądowych 77,00 - umorzenie należności 3,00 - umorzenie i spisanie odsetek od należności 1,00 - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 262,00 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0, ,00 Nota 7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 201, ,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys/eur 421,00 b2. jednostka/waluta tys/huf ,00 b1. jednostka/waluta tys/czk 355,00 tys. zł 2 404,00 pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem 201, ,00 Nota 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 2 605,00 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 196,00 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 550,00 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 880,00 e) powyżej 1 roku 237,00 f) należności przeterminowane 2 439,00 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 7 907,00 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 262,00 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 0, ,00

20 Nota 8 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 812,00 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 631,00 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 394,00 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 282,00 e) powyżej 1 roku 320,00 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 439,00 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 262,00 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0, ,00 Nota 8A NALEŻNOŚCI DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE SPORNE (BRUTTO) Nota 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze 0,00 - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej 0,00 0,00 - udziały lub akcje

21 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach 2 950,00 968,00 - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki 968,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - udziały lub akcje 2 950,00 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2, ,00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2, ,00 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 952, ,00 Wykazane w 2014 roku inne krótkoterminowe aktywa finansowe- udziały lub akcje w wysokości tys. zł to akcji spółki FLY.pl S.A. zakupione dnia roku za ,4 zł, których wartość bilansowa podwyższona jest o tys. zł- według wartości godziwej. Nota 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 2 950,00 968,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 950,00 968,00 Nota 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)- UDZIAŁY I AKCJE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 2 950,00 a) akcje (wartość bilansowa): 2 950,00 - wartość godziwa 2 904,00 - wartość według cen nabycia 46,00 b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0,00 0,00 a) akcje (wartość bilansowa): 0,00 0,00 b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa):

22 b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): b) obligacje (wartość bilansowa): 0,00 0,00 c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): Wartość według cen nabycia, razem 0,00 0,00 Wartość na początek okresu, razem 0,00 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem 2 950,00 0,00 Nota 9D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 968,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0,00 968,00 Nota 9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 2,00 35,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./eur 467,00 tys. zł 1 936,00 pozostałe waluty w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2, ,00 Nota 9F INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Nie występują. Nota 9G INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Nie występują. Nota 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe 55 - koszty zakupu dotyczące prenumerata 1 - czynne rozliczenia międzyokresowe innych kosztów 231 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 0 310

23 Nota 11 ODPISY AKTUALIZUJĄCE Nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.

24 Nota 12-1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) NA DZIEŃ ROKU SERIA A Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji ZWYKŁE NA OKAZICIELA Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE , ,00 GOTÓWKA TAK Liczba akcji razem ,00 Kapitał zakładowy, razem ,00 Wartość nominalna jednej akcji = 0,80zł Prawo do dywidendy Struktura akcjonariatu Investment Friends S.A. na dzień przedstawia się następująco; Akcjonariusz rodzaj akcji liczba akcji % udział w kapitale zakładowym liczba głosów DAMF INVEST Spółka Akcyjna ZWYKŁE NA OKAZICIELA , ,54 INVESTMENT FRIENDS S.A. ZWYKŁE NA OKAZICIELA , ,94 Pozostali ZWYKŁE NA OKAZICIELA , ,52 Razem % udział w głosach na WZA

25 Nota 12-2 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) NA DZIEŃ ROKU Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji SERIA A ZWYKŁE NA OKAZICIELA AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE , ,00 GOTÓWKA TAK SERIA B ZWYKŁE NA OKAZICIELA AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE , ,00 GOTÓWKA TAK SERIA C ZWYKŁE NA OKAZICIELA AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE , ,00 APORT TAK SERIA D ZWYKŁE NA OKAZICIELA AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE , ,00 PRZELEW TAK Liczba akcji razem ,00 Kapitał zakładowy, razem ,00 Wartość nominalna jednej akcji = 1,00zł Prawo do dywidendy

26 Nota 13 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie , , ,00 umorzenie Nota 13A AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nie występują. Nota 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej , ,00 b) utworzony ustawowo , ,00 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem , ,00 Nota 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Nie występują. Nota 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Nie występują. Nota 17 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO Nie występują.

27 Nota 18 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 35,00 2,00 a) odniesionej na wynik finansowy 35,00 2,00 - powstania różnic przejściowych 35,00 2,00 b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia 552,00 33,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 552,00 33,00 - leasing - powstanie różnic przejściowych 33,00 - wycena akcji krótkoterminowych 552,00 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia 35,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 35,00 - rozwiązanie rezerw - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 35,00 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 552,00 35,00 a) odniesionej na wynik finansowy 552,00 35,00 - powstania różnic przejściowych 552,00 35,00 b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 18A ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Wycena instrumentów finansowych Razem Dodatnie różnice przejściowe na dzień Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień wg stawki 19% 35,00 35,00 a) zwiększenia (z tytułu) 711,00 711,00 uznanie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu różnic przejściowych 711,00 711,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 194,00 194,00 obciążenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu różnic przejściowych 194,00 aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0,00 Dodatnie różnice przejściowe na dzień , ,00 Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień wg stawki 19% 552,00 552,00 Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych 2 014

28 Nota 18B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE Nie występują. Nota 18C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE Nie występują. Nota 18D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH Nie występują. Nota 18E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 - rezerwa na wynagrodzenia za czas urlopu b) zwiększenia (z tytułu) 6 - rezerwa na wynagrodzenia za czas urlopu - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 6 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) - wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa e) stan na koniec okresu rezerwa na wynagrodzenia za czas urlopu - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 6 Nota 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych 0,00 c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek 3 035,00 - kredyty i pożyczki 3 035,00 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - inne zobowiązania - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem 3 035,00 0,00

29 Nota 19A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem 3 035,00 0,00 Nota 19B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem 3 035,00 0,00 Nota 19C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota Kwota kredytu / kredytu / Nazwa (firma) jednostki ze pożyczki pożyczki wg pozostała umowy Siedziba do spłaty wskazaniem formy prawnej zł w al ut a zł wal uta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Investment Friends Capital S.A. Płock % weksel własny in blanco FLY.PL Spółka Akcyjna Warszawa WIBOR 3M+3,3% weksel własny in blanco Nota 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek 183, ,00 - kredyty i pożyczki, w tym: 4, ,00 - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - leasin - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28, ,00

30 - do 12 miesięcy 28, ,00 - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy 345,00 - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4,00 768,00 - z tytułu wynagrodzeń 4,00 - inne (wg rodzaju) 143,00 613,00 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 18,00 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania krótkoterminowe, razem 183, ,00 Nota 20A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 183, ,00 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR 259,00 b1. jednostka/waluta HUF 1 675,00 tys. zł 1 070,00 pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem 183, ,00 Nota 20B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki Nazwa (firma) pożyczki wg pozostała do umowy Siedziba spłaty jednostki zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty URLOPY.PL sp. z o.o PŁOCK 4 4 2% Nota 20C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Nie występują. Nota 21 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Nie występuje.

31 Nota 21A INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) 0,00 0,00 - rezerwa na badanie bilansu b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 780,00 - długoterminowe (wg tytułów) 439,00 - dotacja na zakup środków trwałych 439,00 - krótkoterminowe (wg tytułów) 341,00 - dotacja na zakup środków trwałych 341,00 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0,00 780,00 Nota 22 OBLICZENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ Wartość księgowa (w tys. zł) 5 777, ,00 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,47 4,35 Nota 22A OBLICZENIE ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJNA JEDNĄ AKCJĘ Wartość księgowa (w tys. zł) 5 777, ,00 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,47 4,35 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH Nota 23A NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Nie występują. Nota 23B ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Nie występują.

32 Nota 24 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) produkty gotowe w tym: od jednostek powiązanych - usługi w tym: od jednostek powiązanych 9 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0,00 Nota 24A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 Nota 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) towary 418,00 991,00 - w tym: od jednostek powiązanych - materiały 214,00 767,00 - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 632, ,00 - w tym: od jednostek powiązanych Nota 25A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 110,00 703,00 - w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych b) eksport 522, ,00 - w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych - w tym: od jednostek powiązanych

33 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 632, ,00 - w tym: od jednostek powiązanych Nota 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 1 004, ,00 b) zużycie materiałów i energii 8 251, ,00 c) usługi obce 1 847, ,00 d) podatki i opłaty 107,00 379,00 e) wynagrodzenia 2 421, ,00 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 494, ,00 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 578, ,00 - reklama 91,00 909,00 - koszty podróży słuzbowych 19,00 187,00 - usługi bankowe 0,00 48,00 - koszty ubezpieczeń majatkowych 21,00 271,00 - inne 447,00 9,00 Koszty według rodzaju, razem , ,00 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -367,00 377,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0, ,00 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -207, ,00 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,00 Nota 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 199,00 - rezerwa na należności 199,00 - rezerwa na należności VAT b) pozostałe, w tym: 149,00 157,00 - przychody z wniesienia aportu - zwrot kosztów sądowych 22,00 59,00 - naprawy pokrte przez firmy ubezpieczeniowe 3,00 40,00 - dotacje zaliczone do przychodów 74,00 - inne 50,00 58,00 Inne przychody operacyjne, razem 149,00 356,00 Nota 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00 - odpisy aktualizujące należności b) pozostałe, w tym: 31,00 189,00 - koszty refaktur - opłaty sądowe i komornicze 10,00 61,00 - odpisane należności 59,00 - koszty proporcja VAT

34 - koszty wniesienia aportu - inne 21,00 69,00 Inne koszty operacyjne, razem 31,00 189,00 Nota 28A ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH Nie występują. Nota 29 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH Nie występują. Nota 29A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek 172,00 - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek 92,00 b) pozostałe odsetki 118,00 - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek 118,00 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 118,00 264,00 Nota 29B INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane - niezrealizowane - nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 46,00 b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem 46,

35 Nota 30 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek 76,00 282,00 - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek 76,00 282,00 b) pozostałe odsetki - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 76,00 282,00 Nota 30A INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe 0,00 99,00 - zrealizowane - niezrealizowane - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 99,00 b) utworzone rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: 0,00 4,00 - prowizje od kredytów 4,00 Inne koszty finansowe, razem 0,00 103,00 Nota 31 PRZYCHODY Z TUTUŁU AKTUALIZACJI INWESTYCJI a) wycena instrumentów finansowych b) odwrócenie odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji, razem Nota 31A ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie 8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i 2003 8.7.1. Bilans po konsolidacji 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. Aktywa I. Aktywa trwałe 32.411 24.619 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny SA-P 1/ (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Bieżący Poprzedni okres okres

Bieżący Poprzedni okres okres Bieżący okres Poprzedni okres Zyskowność sprzedaży 18% 18% Zyskowność działalności operacyjnej 19% 19% Zyskowność brutto 20% 20% Zyskowność netto 16% 16% Rentowność netto 20% 20% Zyskowność kapitału własnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 Obejmujący okres: od 2006-01- 01 do 2006-12-31 QUMAK-SEKOM S.A. ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009-. BILANS AKTYWA Nota I. Aktywa trwałe 5 834 5 703 3 133 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo