RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2009

2 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA

3

4 RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami dyrektywy nr 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, która zobowiązała przedsiębiorstwa energetyczne do rozdzielenia działalności operatora systemu przesyłowego w zakresie prawnym, organizacyjnym i decyzyjnym. PSE Operator S.A. prowadzi działalność w zakresie i w sposób określony w regulacjach prawnych oraz zgodnie z warunkami decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Polski system przesyłowy, którym zarządza jest częścią sieci przesyłowej połączonych elektroenergetycznych systemów Europy kontynentalnej pracujących synchronicznie. PSE Operator S.A. został utworzony 17 lutego 2004 roku, jako jednoosobowa spółka zależna Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE SA). Osobowość prawną uzyskał 3 marca 2004 roku w wyniku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy. PSE Operator S.A. nadano numer statystyczny REGON Spółka PSE Operator S.A. na mocy decyzji Prezesa URE z 15 kwietnia 2004 roku, posiada koncesję na przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową na obszarze całego kraju. Koncesja jest ważna do 1 lipca 2014 roku. Działalność koncesjonowaną Spółka podjęła 1 lipca 2004 roku, dzierżawiąc od PSE SA majątek sieci przesyłowej. Decyzją Prezesa URE spółka PSE Operator S.A. została wyznaczona na operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce na czas obowiązywania koncesji. Zarządzanie pracą Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest podstawowym zadaniem PSE Operator S.A. w kształtowaniu bieżącego bezpieczeństwa energetycznego. Celem Spółki jest dostarczanie energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski o odpowiedniej jakości, z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasady równego dostępu do infrastruktury sieciowej tzw. TPA (ang. Third Party Access) oraz przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów. Od 31 grudnia 2006 roku PSE Operator S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Pod koniec 2007 roku otrzymał na własność majątek sieci przesyłowej. W roku 2008 PSE Operator S.A. przejął spółki obszarowe: Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A., a także spółki EPC S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne - INFO Sp. z o. o. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z listopada 2007 roku, PSE Operator S.A. został wpisany na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Jest umieszczony na liście spółek o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kapitał zakładowy spółki PSE Operator S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił zł. 02

5 DOKĄD ZMIERZAMY Realizowanym modelem biznesowym PSE Operator S.A. jest model funkcjonowania TRANSCO (ang. Transmission Company), co oznacza, że Spółka jest równocześnie operatorem i właścicielem sieci przesyłowej, w tym połączeń transgranicznych. PSE Operator S.A. sukcesywnie buduje pozycję niezależnego i silnego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej. Prawdziwe wartości PSE Operator S.A. odzwierciedlają wizja, misja i cel strategiczny. Wizja Jesteśmy regionalnym liderem, działającym innowacyjnie i efektywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jako Spółka zaufania publicznego uczestniczymy w budowie jednolitego europejskiego rynku energii, kierując się w naszych działaniach potrzebami odbiorców usług przesyłowych i oferując naszym pracownikom najlepsze warunki rozwoju zawodowego. Misja Zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemów energetycznych w obszarze działania PSE Operator S.A. Współtworzymy przyjazną dla otoczenia infrastrukturę energetyczną, wspierając funkcjonowanie rynków energetycznych. Cel strategiczny Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. KLUCZOWE LICZBY Wybrane dane finansowe (mln zł) Przychody 7 045,5 7031,1 EBITDA ( zysk operacyjny + amortyzacja) 779,8 528, 9 EBIT (zysk operacyjny) 261,7 81, 3 Operacyjne przepływy netto 972,7 781, 2 Aktywa , ,7 Kapitał własny , , 3 Stopa zadłużenia (zobowiązania i rezerwy/aktywa) 0,26 0, 25 ROE (zysk netto/kapitał własny) 1,87% 1, 10% Zatrudnienie (liczba pracowników) PSE Operator S.A Grupa Kapitałowa PSE Operator

6 04 RAPORT ROCZNY 2009

7 KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU PSE OPERATOR S.A lutego - powstanie PSE Operator S.A. jako jednoosobowej spółki zależnej PSE SA 15 kwietnia - otrzymanie koncesji na przesyłanie energii elektrycznej 1 lipca - rozpoczęcie działalności operacyjnej 28 lipca - wyznaczenie na operatora systemu przesyłowego grudnia - zmiana struktury własnościowej w wyniku, której właścicielem Spółki został Skarb Państwa września - rozpoczęcie procesu tworzenia Grupy Kapitałowej PSE Operator 31 grudnia - przejęcie majątku sieci przesyłowej sierpnia - przejęcie od Skarbu Państwa, akcji pięciu spółek obszarowych do 5 września - zbudowanie GK PSE Operator 30 października - przekazanie przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. tzw. trzech linii wschodnich do 31 grudnia - powstanie projektu Strategia PSE Operator S.A. do roku lipca - uruchomienie podstawowego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy w Konstancinie-Jeziornie przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego, rezerwowego punktu dyspozytorskiego KDM przy ul. Mysiej w Warszawie.

8 RAPORT ROCZNY 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. rok 2009 był czasem wyzwań, trudnych decyzji oraz sukcesów osiąganych dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwencji w działaniu kadry zarządzającej. Pomimo wymagającego otoczenia prawnego, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy szereg inwestycji celu publicznego niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego państwa. Zainicjowaliśmy proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej. Przyjęliśmy także nową strategię Spółki i rozpoczęliśmy prace nad jej wdrożeniem. Strategia Spółki 24 lutego 2010 roku Zarząd PSE Operator S.A. przyjął Strategię Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. do 2025 roku. Pozwoli ona na osiągnięcie pozycji nowoczesnego organizacyjnie operatora systemu i zarazem stabilnej spółki zaufania publicznego. Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze działalności PSE Operator S.A. Bezpieczeństwo to jest rozumiane zgodnie z dyrektywą nr 2005/89/WE i ustawą Prawo energetyczne, jako zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej krajowej sieci przesyłowej. Cel ten precyzuje misja Spółki, która stanowi, że zapewnienie niezawodnej i efektywnej pracy systemów elektroenergetycznych ma odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i ma wspierać funkcjonowanie rynków energetycznych. Stabilność finansowa PSE Operator S.A. jest szczególnym podmiotem w gronie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania kraju. Realizując swoje ustawowe zadania, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, osiągamy zyski, które w całości są przeznaczane na realizację inwestycji służących realizacji tych zadań. W 2009 roku odnotowaliśmy zysk netto przekraczający 192 mln złotych, w porównaniu do ok. 113 mln w 2008 roku. Stabilność uzyskiwanych wyników finansowych pozwala nam na bezpieczne planowanie działań o długim horyzoncie czasowym. W 2009 roku PSE Operator S.A. przeznaczył na inwestycje 837 mln złotych, w porównaniu do blisko 1 mld złotych w 2008 roku. Środki na eksploatację i remonty były w 2009 roku nieznacznie wyższe (232 mln złotych) niż w roku poprzednim (207 mln złotych). 06

9 Inwestycje w krajową sieć przesyłową Podstawowym obszarem inwestowania PSE Operator S.A. jest infrastruktura sieciowa. W 2009 roku prowadziliśmy szereg prac planistycznych, przygotowawczych i budowlanych, mających na celu rozbudowę i modernizację krajowej sieci przesyłowej. Nasze działania były skoncentrowane na zadaniach inwestycyjnych, umożliwiających wyprowadzenie mocy z planowanych do uruchomienia nowych bloków konwencjonalnych i elektrowni wiatrowych, a także zapewniających bezpieczeństwo zasilania poszczególnych obszarów kraju. W szczególności realizowane były zadania inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa zasilania dużych aglomeracji miejskich. W 2009 roku PSE Operator S.A. zakończył inwestycję poprawiającą układ zasilania Trójmiasta, kontynuował budowę kluczowej dla bezpieczeństwa Wielkopolski linii Ostrów Wielkopolski Plewiska, a także prowadził prace przygotowawcze do realizacji wschodniej części elektroenergetycznego pierścienia wokół Wrocławia. W przypadku aglomeracji warszawskiej działania koncentrowały się na budowie i modernizacji stacji elektroenergetycznych. Otoczenie prawne W 2009 roku wiele energii poświęciliśmy działaniom informacyjnym w zakresie niezbędnych zmian prawnych, które usprawniłyby prowadzenie nowych inwestycji celu publicznego. Realizowane przez PSE Operator S.A. zamierzenia inwestycyjne były głównie hamowane przez długi procesu uzyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Ponadto wynikały z takich przeszkód jak brak uregulowanego stanu gruntów pod istniejącymi liniami czy trudności z uzyskiwaniem tzw. prawa drogi. Wspólnie z podmiotami skupionymi w Porozumieniu o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych, ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych PSE Operator S.A. przygotował drugie wydanie Raportu dotyczącego stanu infrastruktury energetycznej w Polsce. Jednym z najważniejszych wydarzeń końca roku było z pewnością przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, której celem jest poprawa konkurencyjności cen energii i przejrzystości transakcji. Ustawa rozstrzygnęła kwestię nadzoru właścicielskiego nad PSE Operator S.A., wprowadziła także narzędzia umożliwiające ograniczenie spekulacji przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Rozwój połączeń transgranicznych W 2009 roku prowadziliśmy intensywne działania przygotowawcze związane z planami rozbudowy połączeń transgranicznych. Rozpoczęto prace nad stworzeniem możliwych wariantów trasy połączenia energetycznego Polska Litwa w tym niezbędne uzgodnienia z przedstawicielami lokalnych władz, organizacji pozarządowych i mieszkańców. PSE Operator S.A. podpisał również list intencyjny z niemieckim operatorem 50Hertz Transmission GmbH w sprawie utworzenia spółki Ger-Pol Power Bridge Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę trzeciego połączenia z Niemcami relacji Berlin Plewiska. Zainicjowaliśmy także studium wykonalności i efektywności rozwoju połączeń transgranicznych ze wschodnimi sąsiadami Polski. Podziękowania Pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom spółki PSE Operator S.A. oraz całej Grupie Kapitałowej za wkład w rozwój firmy oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji naszych celów. Dziękuję także Radzie Nadzorczej za dobrą współpracę oraz skrupulatność w wypełnianiu swoich obowiązków. Szczególne słowa wdzięczności za wieloletnie wsparcie w budowie silnego i niezależnego OSP kieruję do Ministerstwa Skarbu Państwa w związku z zaplanowanym na 11 marca 2010 roku zakończeniem sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PSE Operator S.A. przez ten resort. Z poważaniem Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

10

11 ENERGIA W DOBRYCH RĘKACH

12 RAPORT ROCZNY 2009 O NAS PSE Operator S.A. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem jest Skarb Państwa. Sukcesywnie buduje pozycję niezależnego i silnego operatora polskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej. PSE Operator S.A. świadczy usługi na rzecz użytkowników systemu przesyłowego na zasadach równości i w sposób wolny od dyskryminacji. ORGANY SPÓŁKI Walne Zgromadzenie Jedynym akcjonariuszem spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. posiadającym 100 procent akcji jest Skarb Państwa. W imieniu Skarbu Państwa funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2009 wykonywał Minister Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza II kadencji, powołana 14 czerwca 2007 roku, działała do 21 kwietnia 2009 roku w składzie: Jacek Czajka Przewodniczący Edward Słoma Wiceprzewodniczący Grzegorz Barszcz Sekretarz Zdzisław Muras Członek Tomasz Dąbrowski Członek Tadeusz Maćkała Członek Rada Nadzorcza II kadencji działała od 21 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w następującym składzie: Jacek Czajka Przewodniczący Edward Słoma Wiceprzewodniczący Grzegorz Barszcz Sekretarz Zdzisław Muras Członek Tomasz Dąbrowski Członek Tadeusz Maćkała Członek Wojciech Myślecki Członek 10

13 ZARZĄD Zarząd II kadencji, powołany 27 czerwca 2007 roku, działał do 7 maja 2009 roku w następującym składzie: Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu Jerzy Andruszkiewicz Wiceprezes Zarządu Ryszard Pacławski Wiceprezes Zarządu Wiesław Protasewicz Wiceprezes Zarządu Waldemar Skomudek Wiceprezes Zarządu Zarząd II kadencji, działał od 7 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w następującym składzie: JERZY ANDRUSZKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU RYSZARD PACŁAWSKI WICEPREZES ZARZĄDU STEFANIA KASPRZYK PREZES ZARZĄDU ds. Procesów Operacyjnych ds. Komunikacji Korporacyjnej ANDRZEJ GAJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU WALDEMAR SKOMUDEK WICEPREZES ZARZĄDU ds. Majątku i Finansów ds. Infrastruktury Sieciowej

14 RAPORT ROCZNY 2009 PROFIL DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działania PSE Operator S.A. jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć. Spółka realizuje zadania operatora systemu przesyłowego (OSP) w zakresie i w sposób określony w obowiązujących regulacjach prawnych oraz decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawowymi celami działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. są: świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Polskiego Systemu Elektroenergetycznego, jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej zapewnienie niezbędnego rozwoju polskiej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych tworzenie infrastruktury technicznej i organizacyjnej dla funkcjonowania polskiego hurtowego rynku energii elektrycznej zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, kreowanie wartości strategicznej Spółki z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego i regulacji zewnętrznych. PSE Operator S.A. świadczy usługi na rzecz użytkowników systemu przesyłowego na zasadach równości i w sposób wolny od dyskryminacji. Usługi przesyłania świadczone w obrocie krajowym obejmują w szczególności: przesyłanie energii elektrycznej rozumiane jako transport energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej utrzymywanie ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i niezawodności jej dostarczania oraz utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej prowadzenie rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z Polskiego Systemu Elektroenergetycznego. Usługi przesyłania świadczone w obrocie transgranicznym obejmują w szczególności: wyznaczanie wielkości i udostępnianie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej rezerwowanie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej realizację wymiany transgranicznej. 12

15 ORGANIZACJA SPÓŁKI Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. funkcjonuje jako organizacja realizująca procesy gospodarcze i dąży do wdrożenia systemu zarządzania procesowego. STRUKTURA ORGANIZACYJNA W związku ze zmianami prawno-gospodarczymi, w 2009 roku struktura organizacyjna była zmieniana dwukrotnie. Do 1 czerwca 2009 roku PSE Operator S.A. funkcjonował w strukturze organizacyjnej określonej w Regulaminie Organizacyjnym z 13 sierpnia 2008 roku przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, z datą obowiązywania od 15 września 2008 roku. 21 maja 2009 roku Zarząd PSE Operator S.A. przyjął nowy Regulamin Organizacyjny zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. z 28 maja 2009 roku, z datą obowiązywania od 1 czerwca 2009 roku wprowadzając korektę struktury organizacyjnej. W nowych regulacjach zreorganizowany został obszar współpracy międzynarodowej w szczególności współpracy międzyoperatorskiej, podniesiono rangę pozyskiwania środków pomocowych, zmianie uległy zapisy w obszarze BHP i ochronie ppoż. oraz rozszerzono zakres działań jednostki kontrolnej z działań czysto kontrolnych do działań audytu i kontroli. Druga modyfikacja struktury organizacyjnej weszła w życie z dniem 1 października 2009 roku. Zarząd PSE Operator S.A. przyjął uchwałą z dnia 3 września 2009 roku nowy Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin ten został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 1 października 2009 roku.

16 RAPORT ROCZNY 2009 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI DEPARTAMENT USŁUG OPERATORSKICH BIURO ZARZĄDU DEPARTAMENT PLANOWANIA ROZWOJU DEPARTAMENT FINANSÓW I KONTROLINGU DEPARTAMENT INNOWACJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH DEPARTAMENT PRZESYŁU BIURO STRATEGII I PROCESÓW DEPARTAMENT EKSPLOATACJI DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCI DEPARTAMENT ADMINISTRACJI DEPARTAMENT TELEINFORMATYKI BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH DEPARTAMENT INWESTYCJI BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO BIURO KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKI BIURO PRZETARGÓW BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZESPÓŁ BHP I OCHRONY PPOŻ. Struktura organizacyjna PSE Operator S.A. obowiązująca od 1 października 2009 roku 14

17 Członek Zarządu Prezes Zarządu Stefania Kasprzyk Wiceprezes ds. Procesów Operacyjnych Jerzy Andruszkiewicz Wiceprezes ds. Majątku i Finansów Andrzej Gajewski Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej Ryszard Pacławski Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej Waldemar Skomudek Nazwa jednostki organizacyjnej Biuro Zarządu Biuro Strategii i Procesów Biuro Spraw Pracowniczych Departament Bezpieczeństwa Spółki Biuro Audytu Wewnętrznego Zespół BHP i Ochrony Ppoż. Departament Usług Operatorskich Departament Przesyłu Departament Teleinformatyki Departament Finansów i Kontrolingu Departament Rachunkowości Biuro Nadzoru Właścicielskiego Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych Departament Administracji Biuro Komunikacji Korporacyjnej Departament Planowania Rozwoju Departament Eksploatacji Departament Inwestycji Biuro Przetargów Podział odpowiedzialności operacyjnego zarządzania PSE Operator S.A. obowiązujący po zmianach wprowadzonych od 1 października 2009 roku

18 RAPORT ROCZNY 2009 PRACOWNICY Pracownicy są największym kapitałem PSE Operator S.A. Kapitałem, którego wartość jest systematycznie podnoszona poprzez realizację różnych form doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe w PSE Operator S.A. ma głównie na celu zapewnienie Spółce pracowników o kompetencjach, niezbędnych do realizacji strategii rozwojowych i wzrostu wartości PSE Operator S.A. W 2009 roku doskonalenie zawodowe pracowników odbywało się poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach organizowanych przez profesjonalne firmy szkoleniowe oraz organizację szkoleń wewnętrznych dostosowanych do potrzeb PSE Operator S.A., głównie z zakresu: energetyki, uregulowań prawnych, podatków i rachunkowości, prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami. Doskonalono znajomość zagadnień finansowych, prawa pracy oraz zarządzania. Program doskonalenia kadry ukierunkowany jest na poszerzanie wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji pracowników oraz podnoszenie efektywności pracy pracowników i zespołów. W ubiegłym roku 6 pracowników PSE Operator S.A. uczyło się na studiach licencjackich lub magisterskich, głównie na kierunkach związanych z finansami i zarządzaniem, 10 osób skorzystało z możliwości kształcenia na studiach podyplomowych - najbardziej preferowane były kierunki związane z energetyką, finansami i zarządzaniem, 4 osoby kształciły się na studiach doktoranckich. Ogółem studiowało 20 pracowników PSE Operator S.A. Doskonalono też naukę języków obcych. Na kursy uczęszczało 55 osób. Największa grupa pracowników korzystała z kursów języka angielskiego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Operator S.A. zatrudnionych było 510 osób. Średnia wieku pracowników zatrudnionych w Spółce wynosiła 41 lat. W Spółce funkcjonuje system oceny pracowników, który dostarcza informacji o jakości świadczonej pracy, udziale pracowników w dodatkowych zadaniach oraz stanowi podstawę do określenia wysokości premii. Warunki płacy i pracy są określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W stosunku do PSE Operator S.A. ma zastosowanie ustawa z 16 grudnia 2004 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1995, nr 1, poz. 2), zgodnie z którą strony uprawnione do zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ustalają, w formie porozumienia, przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. 16

19

20 PRZESTRZEŃ PEŁNA ENERGII DO ŻYCIA

21

22 RAPORT ROCZNY 2009 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W 2009 ROKU Styczeń 15 stycznia decyzja Prezesa Urzędu Regulacji w sprawie zatwierdzenia taryfy PSE Operator S.A. na rok 2009 obowiązującej od 30 stycznia 2009 roku 30 stycznia zakończenie transferu pracowników z siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2 do nowej w Konstancinie-Jeziornie Marzec 3 marca złożenie deklaracji PSE Operator S.A. w sprawie udziału w projekcie Ochrona systemu elektroenergetycznego: Nowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa zachodnioeuropejskiej połączonej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia Kwiecień 2 kwietnia powołanie projektów realizujących kluczowe inicjatywy zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju (w ramach strategii PSE Operator S.A. do 2025 roku) Czerwiec 24 czerwca decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2009 roku 30 czerwca powołanie nowej organizacji zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych w Europie - ENTSO-E* Lipiec 1 lipca uruchomienie podstawowego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) w Konstancinie-Jeziornie przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego, rezerwowego punktu dyspozytorskiegokdm przy ul. Mysiej w Warszawie 14 lipca zmiana koncesji PSE Operator S.A. na przesyłanie energii elektrycznej w zakresie warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej Sierpień 10 sierpnia zatwierdzenie przez Zarząd PSE Operator S.A. Projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata sierpnia decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, wprowadzającą możliwość obsługi zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego na Rynku Bilansującym, która weszła w życie 1 grudnia 2009 roku *) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity. W kadencji r. przedstawiciel PSE Operator S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej organizacji 20

23 Wrzesień 15 września wyłonienie w europejskim przetargu dostawców sprzętu i oprogramowania dla platformy informatycznej służącej wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa w regionie. Przetarg został przeprowadzony w ramach TSC (Transmission System Operator Security Cooperation) 22 września obchody jubileuszu 5-lecia OSP oraz uroczyste otwarcie punktu dyspozytorskiego KDM Październik 8 październik powołanie Zespołu Roboczego w celu opracowania koncepcji funkcjonowania spółki celowej Project Development Company dla budowy trzeciego połączenia transgranicznego pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec Listopad 3 listopada zatwierdzenie dokumentu Plan prac badawczych i rozwojowych PSE Operator S.A. na lata listopada decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/10/2009I RiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku Grudzień 17 grudnia zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu inwestycji rzeczowych PSE Operator S.A. na 2010 rok

24 RAPORT ROCZNY 2009 PODSTAWOWE DANE Z PRACY POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1 suma mocy zainstalowanej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła MW i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 252 MW suma mocy osiągalnej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła MW i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 321 MW na koniec roku 2009 łączna moc osiągalna cieplnych elektrowni zawodowych wyniosła MW i stanowiła 85 procent ogółu mocy osiągalnej w systemie elektroenergetycznym maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w 2009 roku wystąpiło 21 grudnia i wyniosło MW. Natomiast minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w dolinie nocnej wystąpiło 13 kwietnia i wyniosło MW. Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem maksymalnym i minimalnym wyniosła MW (61 procent zapotrzebowania szczytowego) średnie roczne rezerwy mocy dostępnej dla OSP w wieczornym szczycie zapotrzebowania w dni robocze wyniosły MW rezerwy mocy dostępnej dla OSP w rocznym szczycie zapotrzebowania w roku 2009 wyniosły MW w roku 2009 nie było ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych brakiem mocy w systemie elektroenergetycznym produkcja energii elektrycznej w roku 2009 wyniosła GWh i była niższa o 3 procent w stosunku do roku poprzedniego krajowe zużycie energii elektrycznej w roku 2009 wyniosło GWh i było niższe od zużycia w roku 2008 o prawie 4 procent saldo wymiany energii elektrycznej między Polską, a sąsiednimi krajami w roku 2009 wyniosło GWh (przewaga eksportu nad importem). 57,63% 1,79% 6,98% 6,22% 2,16% 25,22% Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie przemysłowe Elektrownie zawodowe wodne Elektrownie gazowe Źródła odnawialne Struktura mocy osiągalnej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym w dniu 31 grudnia 2009 roku 1) Polski System Elektroenergetyczny nazywany dalej systemem elektroenergetycznym. 22

25 MW grudnia 2009 roku kwietnia 2009 roku (kolejne kwadranse doby) Godziny zapotrzebowanie maksymalne zapotrzebowanie minimalne Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc MW Wymiana + korekta częstotliwości Godziny Elektrownie przemysłowe Węgiel kamienny Węgiel brunatny Elektrownie gazowe Elektrownie wodne Generacja krajowa Krajowe zapotrzeb. normalne Przebieg zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia

26 RAPORT ROCZNY 2009 MW Wymiana + korekta częstotliwości Godziny 0 Elektrownie przemysłowe Węgiel kamienny Węgiel brunatny Elektrownie gazowe Elektrownie wodne Generacja krajowa Krajowe zapotrzeb. normalne Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc MW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiące Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w latach

27 MW Lata Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne z dni roboczych Krajowe zapotrzebowanie maksymalne Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach ,84% 5,44% 0,55% 1,82% 2,68% 33,66% Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie przemysłowe Elektrownie gazowe Elektrownie zawodowe wodne Źródła odnawialne Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w roku 2009

28 RAPORT ROCZNY 2009 GWh Ogółem kraj Elektrownie przemysłowe Lata Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie gazowe Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie wodne Elektrownie zawodowe cieplne Elektrownie odnawialne Produkcja energii elektrycznej w latach

29 Hz ,5 50, ,5 49, ,5 48, ,5 47, Lata Częstotliwość minimalna w roku Częstotliwość średnia roczna Częstotliwość maksymalna w roku Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach

30 NAJWYŻSZE NOTACJE

31

32 RAPORT ROCZNY 2009 STRATEGIA PSE OPERATOR S.A. Strategia PSE Operator S.A., po konsultacjach z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Gospodarki i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą 28 kwietnia 2009 roku. Strategia jest zgodna z załącznikiem nr 3 do dokumentu Polityka energetyczna Polski do roku 2030, pt. Program działań wykonawczych na lata Wyznacznikiem kierunku działań strategicznych jest nowo sformułowana misja i wizja PSE Operator S.A. Misja : Misja PSE Operator S.A. informuje menedżerów, pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych o głównych kierunkach działania oraz priorytetach Spółki. Tworzy fundamenty przedsiębiorstwa i zarazem podkreśla jego odrębność. Brzmi ona: Zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemów energetycznych w obszarze działania PSE Operator S.A. Współtworzymy przyjazną dla otoczenia infrastrukturę energetyczną, wspierając funkcjonowanie rynków energetycznych Wizja PSE Operator S.A.: Wizja przedstawia kierunek rozwoju Spółki i jej aspiracje. Wyraża ona ogólne dążenia kierownictwa, które mają bezpośredni wpływ na motywację i mobilizację pracowników. Jesteśmy regionalnym liderem, działającym innowacyjnie i efektywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jako Spółka zaufania publicznego uczestniczymy w budowie jednolitego europejskiego rynku energii, kierując się w naszych działaniach potrzebami odbiorców usług przesyłowych i oferując naszym pracownikom najlepsze warunki rozwoju zawodowego. Cele strategiczne: Zgodnie z przyjętym dokumentem celem Strategii jest ukierunkowanie rozwoju Spółki tak, aby mogła ona przyczyniać się, w stopniu szerszym niż dotychczas, do realizacji celu nadrzędnego, sformułowanego jako: Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. Warunki zidentyfikowane, jako niezbędne do osiągnięcia celu nadrzędnego, zostały sformułowane jako następujące cele strategiczne PSE Operator S.A.: 1. Stworzenie dynamicznej platformy rozwojowej 2. Pozyskanie i rozwijanie talentów 3. Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia Spółki 4. Poprawa efektywności działania Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. Stworzenie dynamicznej Pozyskanie i rozwijanie Aktywne uczestnictwo Poprawa efektywności platformy rozwojowej talentów w kształtowaniu działania Spółki Spółki otoczenia Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa Zależności między celem nadrzędnym Spółki a celami strategicznymi 30

33 Rozwój Spółki w pożądanym kierunku zapewni realizacja trzech grup pakietów inicjatyw strategicznych: Grupa A - Stworzenie dynamicznej platformy rozwojowej Spółki Grupa B - Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia Spółki Grupa C - Poprawa efektywności działania Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Głównym zadaniem stworzenia platformy rozwojowej jest określenie i wykorzystanie głównych czynników wzrostu Spółki. Podstawowym z nich jest stabilny model finansowy, który zapewni możliwość zaplanowania i sfinansowania rozwoju. Innym źródłem zwiększania efektywności Operatora będzie opracowanie nowego modelu zarządzania Grupy Kapitałowej PSE Operator. Zmiana skali działalności Spółki wymagać będzie zwiększonej kontroli struktury finansowej. W tym celu nastąpi dostosowanie źródeł finansowania do aktualnie prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. W tym zakresie możliwa będzie redukcja kosztów PSE Operator S.A., dzięki wykorzystaniu efektów dźwigni finansowej oraz pozyskaniu tańszych źródeł długoterminowego finansowania programów inwestycyjnych. Na uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia zewnętrznego istotny wpływ będzie miała budowa wizerunku lidera integracji systemów elektroenergetycznych regionu. Prowadzone prace przez Unię Europejską (tj. III pakiet liberalizacyjny) tworzą warunki do prowadzenia wspólnych inicjatyw strategicznych ze spółkami dystrybucyjnymi w kraju i z operatorami systemów przesyłowych z krajów ościennych. Jedną z form współpracy Spółki i innych operatorów środkowoeuropejskich będzie tworzenie regionalnych rynków zdolności przesyłowych. Poprawa efektywności działania Spółki jest możliwa przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Specyfika działalności Operatora nie powinna stanowić ograniczenia rozwoju PSE Operator S.A. Po zakończeniu z sukcesem trzech poprzednich etapów lub w przypadku korzystnej sytuacji ekonomiczno-biznesowej, Spółka może wkraczać w obszary o zbliżonych łańcuchach wartości oraz takich, w których niezbędne są podobne kompetencje i narzędzia (taryfa, kontrola operacyjna). Działania te będą realizowane po wcześniejszej analizie. Realizacja projektów strategicznych Rok 2009 był okresem wzmożonej pracy związanej z realizacją projektów strategicznych. Udało się uruchomić 14 z 18 projektów strategicznych charakteryzujących się rozmaitym stopniem złożoności. Jest to szczególny sukces zważywszy na fakt, iż wdrożenie strategii jest silnie związane ze ścisłą współpracą z wymienionymi wcześniej interesariuszami, z którymi Strategia była omawiana i konsultowana, zaś realizowane projekty dotyczą głównie zagadnień nowych, często nie ujętych w dotychczasowym planie operacyjnego działania Spółki lub których rozpoczęcie było dotychczas odkładane w czasie. Uruchomienie platformy informatycznej Programu Realizacji Projektów Strategicznych Realizacja tak licznych i zdywersyfikowanych przedmiotowo projektów strategicznych możliwa była dzięki zaangażowaniu całej Spółki począwszy od Zarządu po dyrektorów i szeregowych pracowników, których role określone zostały w przyjętym na początku 2009 roku regulaminie Programu Realizacji Projektów Strategicznych. Aktywny i intensywny nadzór nad realizacją projektów możliwy był dzięki wdrożeniu narzędzia informatycznego pozwalającego na sprawne zarządzanie grupą zróżnicowanych w swej specyfice projektów i zaangażowanymi w ich realizację zasobami. Wdrożony system pozwala na: Obieg i akceptację dokumentów Programu w formie elektronicznej. Gromadzenie, archiwizację oraz udostępnianie dokumentów Programu uprawnionym użytkownikom. Opracowanie i aktualizację harmonogramów poszczególnych Projektów. Monitorowanie i raportowanie stanu realizacji zarówno całego Programu, jak i poszczególnych Projektów Strategicznych. Wsparcie zarządzania ryzykiem i komunikacją w Programie.

34 RAPORT ROCZNY 2009 ROZWÓJ POLSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Rozwój polskiego systemu przesyłowego zapewnia długookresowe świadczenie usług przesyłania - obecnym i przyszłym - uczestnikom rynku energii elektrycznej zgodnie z ich potrzebami. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej określone są w dokumencie Spółki Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy- 2 szłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Planowanie przedsięwzięć rozwojowych polega na budowie nowych obiektów lub przebudowie już istniejących w systemie przesyłowym. Planowanie przedsięwzięć rozwojowych sieci przesyłowej prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska oraz normy i standardy. Ponadto, planowanie przedsięwzięć rozwojowych odbywa się na podstawie prognoz potrzeb odbiorców i wytwórców energii elektrycznej, planów innych operatorów systemu przesyłowego, planów rozwoju operatorów sieci dystrybucyjnych i przedsiębiorstw sektora wytwórczego. Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane są przez Spółkę w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. PSE Operator S.A. opracowuje Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, obejmujący 15-letni horyzont czasowy. Plan Rozwoju budowany jest w układzie pozwalającym na umieszczenie zamierzeń inwestycyjnych w Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju (KZPK) lub innych dokumentach planowania centralnego ładu przestrzennego - wojewódzkich Planach zagospodarowania przestrzennego (PZP). W Planie Rozwoju PSE Operator S.A. określa priorytety zamierzeń inwestycyjnych, kolejność ich realizacji, zakres rzeczowy zadań pozwalający w oparciu o przepisy prawa i standardy techniczne przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia realizacji zadania. Opracowany dokument podlega uzgodnieniu z Prezesem URE oraz okresowej aktualizacji. Plan Rozwoju powstaje w celu: zapewnienia długoterminowego pokrycia prognozowanego zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną zapewnienia zgodności rozwoju sieci przesyłowej z Polityką energetyczną Polski zapewnienia, że przedsiębiorstwo wyznaczone przez Prezesa URE na operatora systemu przesyłowego ma zdolność do sfinansowania ujętych w Planie Rozwoju przedsięwzięć skoordynowania przedsięwzięć ujętych w Planie Rozwoju z planami operatorów systemów przesyłowych innych państw, planami rozwoju OSD i planami przedsiębiorstw sektora wytwórczego wprowadzenia zadań ujętych w Planie Rozwoju do KZPK i wojewódzkich PZP sformułowania wytycznych do Planu zamierzeń inwestycyjnych (PZI). 2) Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną nazywany dalej Plan rozwoju. 32

35 W oparciu o Plan Rozwoju, w tym wyniki analiz systemowych gromadzona jest dokumentacja zawierająca dane techniczno-ekonomiczne o planowanych przedsięwzięciach. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez organy statutowe PSE Operator S.A. i w oparciu o nią budowany jest Plan zamierzeń inwestycyjnych (PZI), obejmujący 7-letni horyzont czasowy. PZI stanowi podstawę do wprowadzenia umieszczonych w nim zamierzeń inwestycyjnych do operacyjnego Planu Inwestycji Rzeczowych, tym samym stanowi podstawę do podejmowania wszelkiego rodzaju działań, prac przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia prac realizacyjnych. Aktualny Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną obejmuje trzy okresy analityczno-planistyczne, są to lata: ; ; W każdym okresie zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne przypisane są istotnym i mającym duży wpływ na rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego kategoriom: Planowane przez PSE Operator S.A. przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, w latach , mają na celu: pokrycie prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł konwencjonalnych przewidywane lokalizacje elektrowni jądrowych na obszarze kraju przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocach wynikających z celów pakietu klimatycznego zmiany strukturalne układów zasilania poszczególnych województw realizację połączeń transgranicznych wynikających z podpisanych umów międzyrządowych. przyłączania wyprowadzenia mocy bezpieczeństwa pracy sieci połączeń transgranicznych.

36 ENERGIA SKOMPONOWANA DLA CIEBIE

37

38 RAPORT ROCZNY 2009 DZIAŁALNOŚĆ PSE OPERATOR S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. realizują zadania i wypełniają obowiązki operatora systemu przesyłowego (OSP). Zakres obowiązków OSP określony został w ustawie Prawo energetyczne. Podstawy prawne działalności PSE Operator S.A., jako spółka prawa handlowego, funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi regulacjami wynikającymi z przepisów ogólnych prawa powszechnego, a w szczególności: przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz ze zm.) przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r., nr 152, poz ze zm.). PSE Operator S.A., jako polski operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działa na podstawie następujących regulacji: koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, na okres od 1 lipca 2004 roku do 1 lipca 2014 roku, udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2004 roku nr PEE/ 272/4988/W/2/2004/MS (ze zm.) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 grudnia 2007 roku nr DPE-47-58(5)/ 4988/2007/BT, wyznaczającej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na czas obowiązywania koncesji (ze zm.) przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku, nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. nr 130 poz. 905 ze zm.). PSE Operator S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, funkcjonuje na europejskim rynku energii elektrycznej zgodnie z następującymi regulacjami: dyrektywą nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę nr 96/ 92/WE rozporządzeniem nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej wraz z wytycznymi, z dnia 9 listopada 2006 roku, w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi decyzją nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku ustanawiającą wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającą decyzję nr 96/ 391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE dyrektywą nr 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. 36

39 OBOWIĄZKI OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo energetyczne, jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Najważniejsze krajowe uwarunkowania prawne działalności OSP wynikają z przepisów ustawy Prawo energetyczne - ustawy implementującej postanowienia prawa wspólnotowego. W art. 9c ust. 2 ww. ustawy określono podstawowe obowiązki OSP, do których należą: dbałość o bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej prowadzenie ruchu sieciowego w systemie przesyłowym w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz koordynowanie pracy części sieci 110 kv (tzw. koordynowanej sieci 110 kv) we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych eksploatacja, konserwacja i remonty sieci przesyłowej, instalacji i urządzeń wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kv, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej

40 RAPORT ROCZNY 2009 bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w tym równoważenie bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z: niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z krajowego systemu elektroenergetycznego zarządzania ograniczeniami systemowymi prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kv, z uwzględnieniem technicznych ograniczeń w tym systemie zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminujących procedur rynkowych przy zakupie tej energii dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom systemów przesyłowych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej, w tym dotyczących realizacji obrotu transgranicznego oraz zarządzania siecią i bilansowania energii elektrycznej, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci przesyłowej i korzystania z tej sieci opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kv. Przy wykonywaniu ustawowych obowiązków OSP powinien: stosować obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 38

41 ZARZĄDZANIE PRACĄ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Zarządzanie pracą Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest podstawowym zadaniem PSE Operator S.A. w kształtowaniu bieżącego bezpieczeństwa energetycznego kraju. System elektroenergetyczny charakteryzuje się zmiennością stanów swojej pracy, wynikającą ze zmiennego w czasie zapotrzebowania odbiorców i możliwości wystąpienia tzw. zdarzeń losowych. Co więcej, na pracę systemu znacząco wpływa konieczność bilansowania zapotrzebowania realizowanego w warunkach funkcjonowania rynku energii elektrycznej i likwidowania występujących ograniczeń przesyłowych. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym, ze względu na charakter funkcji technicznych, wyróżnia się trzy podsystemy: wytwarzanie energii elektrycznej (w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach i źródłach rozproszonych) przesyłanie energii elektrycznej siecią najwyższych napięć (400 i 220 kv) na obszarze całego kraju i liniami transgranicznymi przez granice Polski (zadanie realizowane przez operatora systemu przesyłowego) dystrybucja energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych (zadania realizowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych). Sieć najwyższych napięć Polską sieć elektroenergetyczną najwyższych napięć 3 tworzy infrastruktura sieciowa, w której skład wchodzą następujące obiekty (w ruchu): 239 linii o łącznej długości km, w tym: 1 linia o napięciu 750 kv o długości 114 km 71 linii o napięciu 400 kv o łącznej długości 5261 km 167 linii o napięciu 220 kv o łącznej długości km 106 stacji najwyższych napięć (NN). Połączenia transgraniczne Transgraniczną wymianę energii elektrycznej umożliwiają połączenia najwyższych i wysokich napięć z systemami elektroenergetycznymi sąsiednich krajów. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym istnieją następujące połączenia transgraniczne: na północy: kabel stałoprądowy 450 kv łączący system polski z systemem szwedzkim w relacji Słupsk - Stärnö; na południu: dwie linie 400 kv łączące system polski z systemem czeskim w relacji Dobrzeń - Albrechtice i Wielopole - Nošovice jedna dwutorowa linia 220 kv łącząca system polski z systemem czeskim w relacji Kopanina/Bujaków - Lískovec jedna dwutorowa linia 400 kv łącząca system polski z systemem słowackim w relacji Krosno - Lemešany; na wschodzie: jedna linia 220 kv łącząca system polski z systemem białoruskim w relacji Białystok - Roś (linia trwale wyłączona z ruchu) jedna linia 220 kv łącząca system polski z systemem ukraińskim w relacji Zamość - Dobrotwór jedna linia 750 kv łącząca system polski z systemem ukraińskim w relacji Rzeszów - Chmielnicka (linia trwale wyłączona z ruchu); na zachodzie: dwie dwutorowe linie 400 kv łączące system polski z systemem niemieckim w relacji: Mikułowa - Hagenverder oraz Krajnik - Vierraden (linia przejściowo pracująca na napięciu 220 kv). 3) Podana infrastruktura sieciowa jest własnością PSE Operator S.A. z wyłączeniem siedmiu stacji najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo