RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2009

2 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA

3

4 RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami dyrektywy nr 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, która zobowiązała przedsiębiorstwa energetyczne do rozdzielenia działalności operatora systemu przesyłowego w zakresie prawnym, organizacyjnym i decyzyjnym. PSE Operator S.A. prowadzi działalność w zakresie i w sposób określony w regulacjach prawnych oraz zgodnie z warunkami decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Polski system przesyłowy, którym zarządza jest częścią sieci przesyłowej połączonych elektroenergetycznych systemów Europy kontynentalnej pracujących synchronicznie. PSE Operator S.A. został utworzony 17 lutego 2004 roku, jako jednoosobowa spółka zależna Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE SA). Osobowość prawną uzyskał 3 marca 2004 roku w wyniku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy. PSE Operator S.A. nadano numer statystyczny REGON Spółka PSE Operator S.A. na mocy decyzji Prezesa URE z 15 kwietnia 2004 roku, posiada koncesję na przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową na obszarze całego kraju. Koncesja jest ważna do 1 lipca 2014 roku. Działalność koncesjonowaną Spółka podjęła 1 lipca 2004 roku, dzierżawiąc od PSE SA majątek sieci przesyłowej. Decyzją Prezesa URE spółka PSE Operator S.A. została wyznaczona na operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce na czas obowiązywania koncesji. Zarządzanie pracą Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest podstawowym zadaniem PSE Operator S.A. w kształtowaniu bieżącego bezpieczeństwa energetycznego. Celem Spółki jest dostarczanie energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski o odpowiedniej jakości, z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasady równego dostępu do infrastruktury sieciowej tzw. TPA (ang. Third Party Access) oraz przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów. Od 31 grudnia 2006 roku PSE Operator S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Pod koniec 2007 roku otrzymał na własność majątek sieci przesyłowej. W roku 2008 PSE Operator S.A. przejął spółki obszarowe: Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A., a także spółki EPC S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne - INFO Sp. z o. o. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z listopada 2007 roku, PSE Operator S.A. został wpisany na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Jest umieszczony na liście spółek o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kapitał zakładowy spółki PSE Operator S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił zł. 02

5 DOKĄD ZMIERZAMY Realizowanym modelem biznesowym PSE Operator S.A. jest model funkcjonowania TRANSCO (ang. Transmission Company), co oznacza, że Spółka jest równocześnie operatorem i właścicielem sieci przesyłowej, w tym połączeń transgranicznych. PSE Operator S.A. sukcesywnie buduje pozycję niezależnego i silnego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej. Prawdziwe wartości PSE Operator S.A. odzwierciedlają wizja, misja i cel strategiczny. Wizja Jesteśmy regionalnym liderem, działającym innowacyjnie i efektywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jako Spółka zaufania publicznego uczestniczymy w budowie jednolitego europejskiego rynku energii, kierując się w naszych działaniach potrzebami odbiorców usług przesyłowych i oferując naszym pracownikom najlepsze warunki rozwoju zawodowego. Misja Zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemów energetycznych w obszarze działania PSE Operator S.A. Współtworzymy przyjazną dla otoczenia infrastrukturę energetyczną, wspierając funkcjonowanie rynków energetycznych. Cel strategiczny Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. KLUCZOWE LICZBY Wybrane dane finansowe (mln zł) Przychody 7 045,5 7031,1 EBITDA ( zysk operacyjny + amortyzacja) 779,8 528, 9 EBIT (zysk operacyjny) 261,7 81, 3 Operacyjne przepływy netto 972,7 781, 2 Aktywa , ,7 Kapitał własny , , 3 Stopa zadłużenia (zobowiązania i rezerwy/aktywa) 0,26 0, 25 ROE (zysk netto/kapitał własny) 1,87% 1, 10% Zatrudnienie (liczba pracowników) PSE Operator S.A Grupa Kapitałowa PSE Operator

6 04 RAPORT ROCZNY 2009

7 KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU PSE OPERATOR S.A lutego - powstanie PSE Operator S.A. jako jednoosobowej spółki zależnej PSE SA 15 kwietnia - otrzymanie koncesji na przesyłanie energii elektrycznej 1 lipca - rozpoczęcie działalności operacyjnej 28 lipca - wyznaczenie na operatora systemu przesyłowego grudnia - zmiana struktury własnościowej w wyniku, której właścicielem Spółki został Skarb Państwa września - rozpoczęcie procesu tworzenia Grupy Kapitałowej PSE Operator 31 grudnia - przejęcie majątku sieci przesyłowej sierpnia - przejęcie od Skarbu Państwa, akcji pięciu spółek obszarowych do 5 września - zbudowanie GK PSE Operator 30 października - przekazanie przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. tzw. trzech linii wschodnich do 31 grudnia - powstanie projektu Strategia PSE Operator S.A. do roku lipca - uruchomienie podstawowego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy w Konstancinie-Jeziornie przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego, rezerwowego punktu dyspozytorskiego KDM przy ul. Mysiej w Warszawie.

8 RAPORT ROCZNY 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. rok 2009 był czasem wyzwań, trudnych decyzji oraz sukcesów osiąganych dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwencji w działaniu kadry zarządzającej. Pomimo wymagającego otoczenia prawnego, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy szereg inwestycji celu publicznego niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego państwa. Zainicjowaliśmy proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej. Przyjęliśmy także nową strategię Spółki i rozpoczęliśmy prace nad jej wdrożeniem. Strategia Spółki 24 lutego 2010 roku Zarząd PSE Operator S.A. przyjął Strategię Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. do 2025 roku. Pozwoli ona na osiągnięcie pozycji nowoczesnego organizacyjnie operatora systemu i zarazem stabilnej spółki zaufania publicznego. Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze działalności PSE Operator S.A. Bezpieczeństwo to jest rozumiane zgodnie z dyrektywą nr 2005/89/WE i ustawą Prawo energetyczne, jako zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej krajowej sieci przesyłowej. Cel ten precyzuje misja Spółki, która stanowi, że zapewnienie niezawodnej i efektywnej pracy systemów elektroenergetycznych ma odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i ma wspierać funkcjonowanie rynków energetycznych. Stabilność finansowa PSE Operator S.A. jest szczególnym podmiotem w gronie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania kraju. Realizując swoje ustawowe zadania, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, osiągamy zyski, które w całości są przeznaczane na realizację inwestycji służących realizacji tych zadań. W 2009 roku odnotowaliśmy zysk netto przekraczający 192 mln złotych, w porównaniu do ok. 113 mln w 2008 roku. Stabilność uzyskiwanych wyników finansowych pozwala nam na bezpieczne planowanie działań o długim horyzoncie czasowym. W 2009 roku PSE Operator S.A. przeznaczył na inwestycje 837 mln złotych, w porównaniu do blisko 1 mld złotych w 2008 roku. Środki na eksploatację i remonty były w 2009 roku nieznacznie wyższe (232 mln złotych) niż w roku poprzednim (207 mln złotych). 06

9 Inwestycje w krajową sieć przesyłową Podstawowym obszarem inwestowania PSE Operator S.A. jest infrastruktura sieciowa. W 2009 roku prowadziliśmy szereg prac planistycznych, przygotowawczych i budowlanych, mających na celu rozbudowę i modernizację krajowej sieci przesyłowej. Nasze działania były skoncentrowane na zadaniach inwestycyjnych, umożliwiających wyprowadzenie mocy z planowanych do uruchomienia nowych bloków konwencjonalnych i elektrowni wiatrowych, a także zapewniających bezpieczeństwo zasilania poszczególnych obszarów kraju. W szczególności realizowane były zadania inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa zasilania dużych aglomeracji miejskich. W 2009 roku PSE Operator S.A. zakończył inwestycję poprawiającą układ zasilania Trójmiasta, kontynuował budowę kluczowej dla bezpieczeństwa Wielkopolski linii Ostrów Wielkopolski Plewiska, a także prowadził prace przygotowawcze do realizacji wschodniej części elektroenergetycznego pierścienia wokół Wrocławia. W przypadku aglomeracji warszawskiej działania koncentrowały się na budowie i modernizacji stacji elektroenergetycznych. Otoczenie prawne W 2009 roku wiele energii poświęciliśmy działaniom informacyjnym w zakresie niezbędnych zmian prawnych, które usprawniłyby prowadzenie nowych inwestycji celu publicznego. Realizowane przez PSE Operator S.A. zamierzenia inwestycyjne były głównie hamowane przez długi procesu uzyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Ponadto wynikały z takich przeszkód jak brak uregulowanego stanu gruntów pod istniejącymi liniami czy trudności z uzyskiwaniem tzw. prawa drogi. Wspólnie z podmiotami skupionymi w Porozumieniu o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych, ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych PSE Operator S.A. przygotował drugie wydanie Raportu dotyczącego stanu infrastruktury energetycznej w Polsce. Jednym z najważniejszych wydarzeń końca roku było z pewnością przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, której celem jest poprawa konkurencyjności cen energii i przejrzystości transakcji. Ustawa rozstrzygnęła kwestię nadzoru właścicielskiego nad PSE Operator S.A., wprowadziła także narzędzia umożliwiające ograniczenie spekulacji przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Rozwój połączeń transgranicznych W 2009 roku prowadziliśmy intensywne działania przygotowawcze związane z planami rozbudowy połączeń transgranicznych. Rozpoczęto prace nad stworzeniem możliwych wariantów trasy połączenia energetycznego Polska Litwa w tym niezbędne uzgodnienia z przedstawicielami lokalnych władz, organizacji pozarządowych i mieszkańców. PSE Operator S.A. podpisał również list intencyjny z niemieckim operatorem 50Hertz Transmission GmbH w sprawie utworzenia spółki Ger-Pol Power Bridge Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę trzeciego połączenia z Niemcami relacji Berlin Plewiska. Zainicjowaliśmy także studium wykonalności i efektywności rozwoju połączeń transgranicznych ze wschodnimi sąsiadami Polski. Podziękowania Pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom spółki PSE Operator S.A. oraz całej Grupie Kapitałowej za wkład w rozwój firmy oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji naszych celów. Dziękuję także Radzie Nadzorczej za dobrą współpracę oraz skrupulatność w wypełnianiu swoich obowiązków. Szczególne słowa wdzięczności za wieloletnie wsparcie w budowie silnego i niezależnego OSP kieruję do Ministerstwa Skarbu Państwa w związku z zaplanowanym na 11 marca 2010 roku zakończeniem sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PSE Operator S.A. przez ten resort. Z poważaniem Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

10

11 ENERGIA W DOBRYCH RĘKACH

12 RAPORT ROCZNY 2009 O NAS PSE Operator S.A. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem jest Skarb Państwa. Sukcesywnie buduje pozycję niezależnego i silnego operatora polskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej. PSE Operator S.A. świadczy usługi na rzecz użytkowników systemu przesyłowego na zasadach równości i w sposób wolny od dyskryminacji. ORGANY SPÓŁKI Walne Zgromadzenie Jedynym akcjonariuszem spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. posiadającym 100 procent akcji jest Skarb Państwa. W imieniu Skarbu Państwa funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2009 wykonywał Minister Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza II kadencji, powołana 14 czerwca 2007 roku, działała do 21 kwietnia 2009 roku w składzie: Jacek Czajka Przewodniczący Edward Słoma Wiceprzewodniczący Grzegorz Barszcz Sekretarz Zdzisław Muras Członek Tomasz Dąbrowski Członek Tadeusz Maćkała Członek Rada Nadzorcza II kadencji działała od 21 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w następującym składzie: Jacek Czajka Przewodniczący Edward Słoma Wiceprzewodniczący Grzegorz Barszcz Sekretarz Zdzisław Muras Członek Tomasz Dąbrowski Członek Tadeusz Maćkała Członek Wojciech Myślecki Członek 10

13 ZARZĄD Zarząd II kadencji, powołany 27 czerwca 2007 roku, działał do 7 maja 2009 roku w następującym składzie: Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu Jerzy Andruszkiewicz Wiceprezes Zarządu Ryszard Pacławski Wiceprezes Zarządu Wiesław Protasewicz Wiceprezes Zarządu Waldemar Skomudek Wiceprezes Zarządu Zarząd II kadencji, działał od 7 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w następującym składzie: JERZY ANDRUSZKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU RYSZARD PACŁAWSKI WICEPREZES ZARZĄDU STEFANIA KASPRZYK PREZES ZARZĄDU ds. Procesów Operacyjnych ds. Komunikacji Korporacyjnej ANDRZEJ GAJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU WALDEMAR SKOMUDEK WICEPREZES ZARZĄDU ds. Majątku i Finansów ds. Infrastruktury Sieciowej

14 RAPORT ROCZNY 2009 PROFIL DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działania PSE Operator S.A. jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć. Spółka realizuje zadania operatora systemu przesyłowego (OSP) w zakresie i w sposób określony w obowiązujących regulacjach prawnych oraz decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawowymi celami działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. są: świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Polskiego Systemu Elektroenergetycznego, jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej zapewnienie niezbędnego rozwoju polskiej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych tworzenie infrastruktury technicznej i organizacyjnej dla funkcjonowania polskiego hurtowego rynku energii elektrycznej zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, kreowanie wartości strategicznej Spółki z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego i regulacji zewnętrznych. PSE Operator S.A. świadczy usługi na rzecz użytkowników systemu przesyłowego na zasadach równości i w sposób wolny od dyskryminacji. Usługi przesyłania świadczone w obrocie krajowym obejmują w szczególności: przesyłanie energii elektrycznej rozumiane jako transport energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej utrzymywanie ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i niezawodności jej dostarczania oraz utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej prowadzenie rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z Polskiego Systemu Elektroenergetycznego. Usługi przesyłania świadczone w obrocie transgranicznym obejmują w szczególności: wyznaczanie wielkości i udostępnianie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej rezerwowanie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej realizację wymiany transgranicznej. 12

15 ORGANIZACJA SPÓŁKI Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. funkcjonuje jako organizacja realizująca procesy gospodarcze i dąży do wdrożenia systemu zarządzania procesowego. STRUKTURA ORGANIZACYJNA W związku ze zmianami prawno-gospodarczymi, w 2009 roku struktura organizacyjna była zmieniana dwukrotnie. Do 1 czerwca 2009 roku PSE Operator S.A. funkcjonował w strukturze organizacyjnej określonej w Regulaminie Organizacyjnym z 13 sierpnia 2008 roku przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, z datą obowiązywania od 15 września 2008 roku. 21 maja 2009 roku Zarząd PSE Operator S.A. przyjął nowy Regulamin Organizacyjny zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. z 28 maja 2009 roku, z datą obowiązywania od 1 czerwca 2009 roku wprowadzając korektę struktury organizacyjnej. W nowych regulacjach zreorganizowany został obszar współpracy międzynarodowej w szczególności współpracy międzyoperatorskiej, podniesiono rangę pozyskiwania środków pomocowych, zmianie uległy zapisy w obszarze BHP i ochronie ppoż. oraz rozszerzono zakres działań jednostki kontrolnej z działań czysto kontrolnych do działań audytu i kontroli. Druga modyfikacja struktury organizacyjnej weszła w życie z dniem 1 października 2009 roku. Zarząd PSE Operator S.A. przyjął uchwałą z dnia 3 września 2009 roku nowy Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin ten został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 1 października 2009 roku.

16 RAPORT ROCZNY 2009 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI DEPARTAMENT USŁUG OPERATORSKICH BIURO ZARZĄDU DEPARTAMENT PLANOWANIA ROZWOJU DEPARTAMENT FINANSÓW I KONTROLINGU DEPARTAMENT INNOWACJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH DEPARTAMENT PRZESYŁU BIURO STRATEGII I PROCESÓW DEPARTAMENT EKSPLOATACJI DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCI DEPARTAMENT ADMINISTRACJI DEPARTAMENT TELEINFORMATYKI BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH DEPARTAMENT INWESTYCJI BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO BIURO KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKI BIURO PRZETARGÓW BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZESPÓŁ BHP I OCHRONY PPOŻ. Struktura organizacyjna PSE Operator S.A. obowiązująca od 1 października 2009 roku 14

17 Członek Zarządu Prezes Zarządu Stefania Kasprzyk Wiceprezes ds. Procesów Operacyjnych Jerzy Andruszkiewicz Wiceprezes ds. Majątku i Finansów Andrzej Gajewski Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej Ryszard Pacławski Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej Waldemar Skomudek Nazwa jednostki organizacyjnej Biuro Zarządu Biuro Strategii i Procesów Biuro Spraw Pracowniczych Departament Bezpieczeństwa Spółki Biuro Audytu Wewnętrznego Zespół BHP i Ochrony Ppoż. Departament Usług Operatorskich Departament Przesyłu Departament Teleinformatyki Departament Finansów i Kontrolingu Departament Rachunkowości Biuro Nadzoru Właścicielskiego Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych Departament Administracji Biuro Komunikacji Korporacyjnej Departament Planowania Rozwoju Departament Eksploatacji Departament Inwestycji Biuro Przetargów Podział odpowiedzialności operacyjnego zarządzania PSE Operator S.A. obowiązujący po zmianach wprowadzonych od 1 października 2009 roku

18 RAPORT ROCZNY 2009 PRACOWNICY Pracownicy są największym kapitałem PSE Operator S.A. Kapitałem, którego wartość jest systematycznie podnoszona poprzez realizację różnych form doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe w PSE Operator S.A. ma głównie na celu zapewnienie Spółce pracowników o kompetencjach, niezbędnych do realizacji strategii rozwojowych i wzrostu wartości PSE Operator S.A. W 2009 roku doskonalenie zawodowe pracowników odbywało się poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach organizowanych przez profesjonalne firmy szkoleniowe oraz organizację szkoleń wewnętrznych dostosowanych do potrzeb PSE Operator S.A., głównie z zakresu: energetyki, uregulowań prawnych, podatków i rachunkowości, prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami. Doskonalono znajomość zagadnień finansowych, prawa pracy oraz zarządzania. Program doskonalenia kadry ukierunkowany jest na poszerzanie wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji pracowników oraz podnoszenie efektywności pracy pracowników i zespołów. W ubiegłym roku 6 pracowników PSE Operator S.A. uczyło się na studiach licencjackich lub magisterskich, głównie na kierunkach związanych z finansami i zarządzaniem, 10 osób skorzystało z możliwości kształcenia na studiach podyplomowych - najbardziej preferowane były kierunki związane z energetyką, finansami i zarządzaniem, 4 osoby kształciły się na studiach doktoranckich. Ogółem studiowało 20 pracowników PSE Operator S.A. Doskonalono też naukę języków obcych. Na kursy uczęszczało 55 osób. Największa grupa pracowników korzystała z kursów języka angielskiego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Operator S.A. zatrudnionych było 510 osób. Średnia wieku pracowników zatrudnionych w Spółce wynosiła 41 lat. W Spółce funkcjonuje system oceny pracowników, który dostarcza informacji o jakości świadczonej pracy, udziale pracowników w dodatkowych zadaniach oraz stanowi podstawę do określenia wysokości premii. Warunki płacy i pracy są określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W stosunku do PSE Operator S.A. ma zastosowanie ustawa z 16 grudnia 2004 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1995, nr 1, poz. 2), zgodnie z którą strony uprawnione do zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ustalają, w formie porozumienia, przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. 16

19

20 PRZESTRZEŃ PEŁNA ENERGII DO ŻYCIA

21

22 RAPORT ROCZNY 2009 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W 2009 ROKU Styczeń 15 stycznia decyzja Prezesa Urzędu Regulacji w sprawie zatwierdzenia taryfy PSE Operator S.A. na rok 2009 obowiązującej od 30 stycznia 2009 roku 30 stycznia zakończenie transferu pracowników z siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2 do nowej w Konstancinie-Jeziornie Marzec 3 marca złożenie deklaracji PSE Operator S.A. w sprawie udziału w projekcie Ochrona systemu elektroenergetycznego: Nowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa zachodnioeuropejskiej połączonej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia Kwiecień 2 kwietnia powołanie projektów realizujących kluczowe inicjatywy zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju (w ramach strategii PSE Operator S.A. do 2025 roku) Czerwiec 24 czerwca decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2009 roku 30 czerwca powołanie nowej organizacji zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych w Europie - ENTSO-E* Lipiec 1 lipca uruchomienie podstawowego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) w Konstancinie-Jeziornie przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego, rezerwowego punktu dyspozytorskiegokdm przy ul. Mysiej w Warszawie 14 lipca zmiana koncesji PSE Operator S.A. na przesyłanie energii elektrycznej w zakresie warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej Sierpień 10 sierpnia zatwierdzenie przez Zarząd PSE Operator S.A. Projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata sierpnia decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, wprowadzającą możliwość obsługi zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego na Rynku Bilansującym, która weszła w życie 1 grudnia 2009 roku *) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity. W kadencji r. przedstawiciel PSE Operator S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej organizacji 20

23 Wrzesień 15 września wyłonienie w europejskim przetargu dostawców sprzętu i oprogramowania dla platformy informatycznej służącej wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa w regionie. Przetarg został przeprowadzony w ramach TSC (Transmission System Operator Security Cooperation) 22 września obchody jubileuszu 5-lecia OSP oraz uroczyste otwarcie punktu dyspozytorskiego KDM Październik 8 październik powołanie Zespołu Roboczego w celu opracowania koncepcji funkcjonowania spółki celowej Project Development Company dla budowy trzeciego połączenia transgranicznego pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec Listopad 3 listopada zatwierdzenie dokumentu Plan prac badawczych i rozwojowych PSE Operator S.A. na lata listopada decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr B/10/2009I RiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku Grudzień 17 grudnia zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu inwestycji rzeczowych PSE Operator S.A. na 2010 rok

24 RAPORT ROCZNY 2009 PODSTAWOWE DANE Z PRACY POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1 suma mocy zainstalowanej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła MW i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 252 MW suma mocy osiągalnej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła MW i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 321 MW na koniec roku 2009 łączna moc osiągalna cieplnych elektrowni zawodowych wyniosła MW i stanowiła 85 procent ogółu mocy osiągalnej w systemie elektroenergetycznym maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w 2009 roku wystąpiło 21 grudnia i wyniosło MW. Natomiast minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w dolinie nocnej wystąpiło 13 kwietnia i wyniosło MW. Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem maksymalnym i minimalnym wyniosła MW (61 procent zapotrzebowania szczytowego) średnie roczne rezerwy mocy dostępnej dla OSP w wieczornym szczycie zapotrzebowania w dni robocze wyniosły MW rezerwy mocy dostępnej dla OSP w rocznym szczycie zapotrzebowania w roku 2009 wyniosły MW w roku 2009 nie było ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych brakiem mocy w systemie elektroenergetycznym produkcja energii elektrycznej w roku 2009 wyniosła GWh i była niższa o 3 procent w stosunku do roku poprzedniego krajowe zużycie energii elektrycznej w roku 2009 wyniosło GWh i było niższe od zużycia w roku 2008 o prawie 4 procent saldo wymiany energii elektrycznej między Polską, a sąsiednimi krajami w roku 2009 wyniosło GWh (przewaga eksportu nad importem). 57,63% 1,79% 6,98% 6,22% 2,16% 25,22% Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie przemysłowe Elektrownie zawodowe wodne Elektrownie gazowe Źródła odnawialne Struktura mocy osiągalnej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym w dniu 31 grudnia 2009 roku 1) Polski System Elektroenergetyczny nazywany dalej systemem elektroenergetycznym. 22

25 MW grudnia 2009 roku kwietnia 2009 roku (kolejne kwadranse doby) Godziny zapotrzebowanie maksymalne zapotrzebowanie minimalne Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc MW Wymiana + korekta częstotliwości Godziny Elektrownie przemysłowe Węgiel kamienny Węgiel brunatny Elektrownie gazowe Elektrownie wodne Generacja krajowa Krajowe zapotrzeb. normalne Przebieg zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia

26 RAPORT ROCZNY 2009 MW Wymiana + korekta częstotliwości Godziny 0 Elektrownie przemysłowe Węgiel kamienny Węgiel brunatny Elektrownie gazowe Elektrownie wodne Generacja krajowa Krajowe zapotrzeb. normalne Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc MW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiące Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w latach

27 MW Lata Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne z dni roboczych Krajowe zapotrzebowanie maksymalne Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach ,84% 5,44% 0,55% 1,82% 2,68% 33,66% Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie przemysłowe Elektrownie gazowe Elektrownie zawodowe wodne Źródła odnawialne Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w roku 2009

28 RAPORT ROCZNY 2009 GWh Ogółem kraj Elektrownie przemysłowe Lata Elektrownie na węgiel kamieny Elektrownie gazowe Elektrownie na węgiel brunatny Elektrownie wodne Elektrownie zawodowe cieplne Elektrownie odnawialne Produkcja energii elektrycznej w latach

29 Hz ,5 50, ,5 49, ,5 48, ,5 47, Lata Częstotliwość minimalna w roku Częstotliwość średnia roczna Częstotliwość maksymalna w roku Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach

30 NAJWYŻSZE NOTACJE

31

32 RAPORT ROCZNY 2009 STRATEGIA PSE OPERATOR S.A. Strategia PSE Operator S.A., po konsultacjach z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Gospodarki i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą 28 kwietnia 2009 roku. Strategia jest zgodna z załącznikiem nr 3 do dokumentu Polityka energetyczna Polski do roku 2030, pt. Program działań wykonawczych na lata Wyznacznikiem kierunku działań strategicznych jest nowo sformułowana misja i wizja PSE Operator S.A. Misja : Misja PSE Operator S.A. informuje menedżerów, pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych o głównych kierunkach działania oraz priorytetach Spółki. Tworzy fundamenty przedsiębiorstwa i zarazem podkreśla jego odrębność. Brzmi ona: Zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemów energetycznych w obszarze działania PSE Operator S.A. Współtworzymy przyjazną dla otoczenia infrastrukturę energetyczną, wspierając funkcjonowanie rynków energetycznych Wizja PSE Operator S.A.: Wizja przedstawia kierunek rozwoju Spółki i jej aspiracje. Wyraża ona ogólne dążenia kierownictwa, które mają bezpośredni wpływ na motywację i mobilizację pracowników. Jesteśmy regionalnym liderem, działającym innowacyjnie i efektywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jako Spółka zaufania publicznego uczestniczymy w budowie jednolitego europejskiego rynku energii, kierując się w naszych działaniach potrzebami odbiorców usług przesyłowych i oferując naszym pracownikom najlepsze warunki rozwoju zawodowego. Cele strategiczne: Zgodnie z przyjętym dokumentem celem Strategii jest ukierunkowanie rozwoju Spółki tak, aby mogła ona przyczyniać się, w stopniu szerszym niż dotychczas, do realizacji celu nadrzędnego, sformułowanego jako: Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. Warunki zidentyfikowane, jako niezbędne do osiągnięcia celu nadrzędnego, zostały sformułowane jako następujące cele strategiczne PSE Operator S.A.: 1. Stworzenie dynamicznej platformy rozwojowej 2. Pozyskanie i rozwijanie talentów 3. Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia Spółki 4. Poprawa efektywności działania Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A. Stworzenie dynamicznej Pozyskanie i rozwijanie Aktywne uczestnictwo Poprawa efektywności platformy rozwojowej talentów w kształtowaniu działania Spółki Spółki otoczenia Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa Zależności między celem nadrzędnym Spółki a celami strategicznymi 30

33 Rozwój Spółki w pożądanym kierunku zapewni realizacja trzech grup pakietów inicjatyw strategicznych: Grupa A - Stworzenie dynamicznej platformy rozwojowej Spółki Grupa B - Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia Spółki Grupa C - Poprawa efektywności działania Spółki przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Głównym zadaniem stworzenia platformy rozwojowej jest określenie i wykorzystanie głównych czynników wzrostu Spółki. Podstawowym z nich jest stabilny model finansowy, który zapewni możliwość zaplanowania i sfinansowania rozwoju. Innym źródłem zwiększania efektywności Operatora będzie opracowanie nowego modelu zarządzania Grupy Kapitałowej PSE Operator. Zmiana skali działalności Spółki wymagać będzie zwiększonej kontroli struktury finansowej. W tym celu nastąpi dostosowanie źródeł finansowania do aktualnie prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. W tym zakresie możliwa będzie redukcja kosztów PSE Operator S.A., dzięki wykorzystaniu efektów dźwigni finansowej oraz pozyskaniu tańszych źródeł długoterminowego finansowania programów inwestycyjnych. Na uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia zewnętrznego istotny wpływ będzie miała budowa wizerunku lidera integracji systemów elektroenergetycznych regionu. Prowadzone prace przez Unię Europejską (tj. III pakiet liberalizacyjny) tworzą warunki do prowadzenia wspólnych inicjatyw strategicznych ze spółkami dystrybucyjnymi w kraju i z operatorami systemów przesyłowych z krajów ościennych. Jedną z form współpracy Spółki i innych operatorów środkowoeuropejskich będzie tworzenie regionalnych rynków zdolności przesyłowych. Poprawa efektywności działania Spółki jest możliwa przy realizacji celów polityki energetycznej państwa. Specyfika działalności Operatora nie powinna stanowić ograniczenia rozwoju PSE Operator S.A. Po zakończeniu z sukcesem trzech poprzednich etapów lub w przypadku korzystnej sytuacji ekonomiczno-biznesowej, Spółka może wkraczać w obszary o zbliżonych łańcuchach wartości oraz takich, w których niezbędne są podobne kompetencje i narzędzia (taryfa, kontrola operacyjna). Działania te będą realizowane po wcześniejszej analizie. Realizacja projektów strategicznych Rok 2009 był okresem wzmożonej pracy związanej z realizacją projektów strategicznych. Udało się uruchomić 14 z 18 projektów strategicznych charakteryzujących się rozmaitym stopniem złożoności. Jest to szczególny sukces zważywszy na fakt, iż wdrożenie strategii jest silnie związane ze ścisłą współpracą z wymienionymi wcześniej interesariuszami, z którymi Strategia była omawiana i konsultowana, zaś realizowane projekty dotyczą głównie zagadnień nowych, często nie ujętych w dotychczasowym planie operacyjnego działania Spółki lub których rozpoczęcie było dotychczas odkładane w czasie. Uruchomienie platformy informatycznej Programu Realizacji Projektów Strategicznych Realizacja tak licznych i zdywersyfikowanych przedmiotowo projektów strategicznych możliwa była dzięki zaangażowaniu całej Spółki począwszy od Zarządu po dyrektorów i szeregowych pracowników, których role określone zostały w przyjętym na początku 2009 roku regulaminie Programu Realizacji Projektów Strategicznych. Aktywny i intensywny nadzór nad realizacją projektów możliwy był dzięki wdrożeniu narzędzia informatycznego pozwalającego na sprawne zarządzanie grupą zróżnicowanych w swej specyfice projektów i zaangażowanymi w ich realizację zasobami. Wdrożony system pozwala na: Obieg i akceptację dokumentów Programu w formie elektronicznej. Gromadzenie, archiwizację oraz udostępnianie dokumentów Programu uprawnionym użytkownikom. Opracowanie i aktualizację harmonogramów poszczególnych Projektów. Monitorowanie i raportowanie stanu realizacji zarówno całego Programu, jak i poszczególnych Projektów Strategicznych. Wsparcie zarządzania ryzykiem i komunikacją w Programie.

34 RAPORT ROCZNY 2009 ROZWÓJ POLSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Rozwój polskiego systemu przesyłowego zapewnia długookresowe świadczenie usług przesyłania - obecnym i przyszłym - uczestnikom rynku energii elektrycznej zgodnie z ich potrzebami. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej określone są w dokumencie Spółki Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy- 2 szłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Planowanie przedsięwzięć rozwojowych polega na budowie nowych obiektów lub przebudowie już istniejących w systemie przesyłowym. Planowanie przedsięwzięć rozwojowych sieci przesyłowej prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska oraz normy i standardy. Ponadto, planowanie przedsięwzięć rozwojowych odbywa się na podstawie prognoz potrzeb odbiorców i wytwórców energii elektrycznej, planów innych operatorów systemu przesyłowego, planów rozwoju operatorów sieci dystrybucyjnych i przedsiębiorstw sektora wytwórczego. Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane są przez Spółkę w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. PSE Operator S.A. opracowuje Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, obejmujący 15-letni horyzont czasowy. Plan Rozwoju budowany jest w układzie pozwalającym na umieszczenie zamierzeń inwestycyjnych w Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju (KZPK) lub innych dokumentach planowania centralnego ładu przestrzennego - wojewódzkich Planach zagospodarowania przestrzennego (PZP). W Planie Rozwoju PSE Operator S.A. określa priorytety zamierzeń inwestycyjnych, kolejność ich realizacji, zakres rzeczowy zadań pozwalający w oparciu o przepisy prawa i standardy techniczne przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia realizacji zadania. Opracowany dokument podlega uzgodnieniu z Prezesem URE oraz okresowej aktualizacji. Plan Rozwoju powstaje w celu: zapewnienia długoterminowego pokrycia prognozowanego zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną zapewnienia zgodności rozwoju sieci przesyłowej z Polityką energetyczną Polski zapewnienia, że przedsiębiorstwo wyznaczone przez Prezesa URE na operatora systemu przesyłowego ma zdolność do sfinansowania ujętych w Planie Rozwoju przedsięwzięć skoordynowania przedsięwzięć ujętych w Planie Rozwoju z planami operatorów systemów przesyłowych innych państw, planami rozwoju OSD i planami przedsiębiorstw sektora wytwórczego wprowadzenia zadań ujętych w Planie Rozwoju do KZPK i wojewódzkich PZP sformułowania wytycznych do Planu zamierzeń inwestycyjnych (PZI). 2) Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną nazywany dalej Plan rozwoju. 32

35 W oparciu o Plan Rozwoju, w tym wyniki analiz systemowych gromadzona jest dokumentacja zawierająca dane techniczno-ekonomiczne o planowanych przedsięwzięciach. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez organy statutowe PSE Operator S.A. i w oparciu o nią budowany jest Plan zamierzeń inwestycyjnych (PZI), obejmujący 7-letni horyzont czasowy. PZI stanowi podstawę do wprowadzenia umieszczonych w nim zamierzeń inwestycyjnych do operacyjnego Planu Inwestycji Rzeczowych, tym samym stanowi podstawę do podejmowania wszelkiego rodzaju działań, prac przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia prac realizacyjnych. Aktualny Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną obejmuje trzy okresy analityczno-planistyczne, są to lata: ; ; W każdym okresie zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne przypisane są istotnym i mającym duży wpływ na rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego kategoriom: Planowane przez PSE Operator S.A. przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, w latach , mają na celu: pokrycie prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł konwencjonalnych przewidywane lokalizacje elektrowni jądrowych na obszarze kraju przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocach wynikających z celów pakietu klimatycznego zmiany strukturalne układów zasilania poszczególnych województw realizację połączeń transgranicznych wynikających z podpisanych umów międzyrządowych. przyłączania wyprowadzenia mocy bezpieczeństwa pracy sieci połączeń transgranicznych.

36 ENERGIA SKOMPONOWANA DLA CIEBIE

37

38 RAPORT ROCZNY 2009 DZIAŁALNOŚĆ PSE OPERATOR S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. realizują zadania i wypełniają obowiązki operatora systemu przesyłowego (OSP). Zakres obowiązków OSP określony został w ustawie Prawo energetyczne. Podstawy prawne działalności PSE Operator S.A., jako spółka prawa handlowego, funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi regulacjami wynikającymi z przepisów ogólnych prawa powszechnego, a w szczególności: przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz ze zm.) przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r., nr 152, poz ze zm.). PSE Operator S.A., jako polski operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działa na podstawie następujących regulacji: koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, na okres od 1 lipca 2004 roku do 1 lipca 2014 roku, udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2004 roku nr PEE/ 272/4988/W/2/2004/MS (ze zm.) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 grudnia 2007 roku nr DPE-47-58(5)/ 4988/2007/BT, wyznaczającej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na czas obowiązywania koncesji (ze zm.) przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku, nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. nr 130 poz. 905 ze zm.). PSE Operator S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, funkcjonuje na europejskim rynku energii elektrycznej zgodnie z następującymi regulacjami: dyrektywą nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę nr 96/ 92/WE rozporządzeniem nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej wraz z wytycznymi, z dnia 9 listopada 2006 roku, w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi decyzją nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku ustanawiającą wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającą decyzję nr 96/ 391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE dyrektywą nr 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. 36

39 OBOWIĄZKI OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo energetyczne, jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Najważniejsze krajowe uwarunkowania prawne działalności OSP wynikają z przepisów ustawy Prawo energetyczne - ustawy implementującej postanowienia prawa wspólnotowego. W art. 9c ust. 2 ww. ustawy określono podstawowe obowiązki OSP, do których należą: dbałość o bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej prowadzenie ruchu sieciowego w systemie przesyłowym w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz koordynowanie pracy części sieci 110 kv (tzw. koordynowanej sieci 110 kv) we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych eksploatacja, konserwacja i remonty sieci przesyłowej, instalacji i urządzeń wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kv, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej

40 RAPORT ROCZNY 2009 bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w tym równoważenie bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z: niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z krajowego systemu elektroenergetycznego zarządzania ograniczeniami systemowymi prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kv, z uwzględnieniem technicznych ograniczeń w tym systemie zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminujących procedur rynkowych przy zakupie tej energii dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom systemów przesyłowych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej, w tym dotyczących realizacji obrotu transgranicznego oraz zarządzania siecią i bilansowania energii elektrycznej, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci przesyłowej i korzystania z tej sieci opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kv. Przy wykonywaniu ustawowych obowiązków OSP powinien: stosować obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 38

41 ZARZĄDZANIE PRACĄ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Zarządzanie pracą Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest podstawowym zadaniem PSE Operator S.A. w kształtowaniu bieżącego bezpieczeństwa energetycznego kraju. System elektroenergetyczny charakteryzuje się zmiennością stanów swojej pracy, wynikającą ze zmiennego w czasie zapotrzebowania odbiorców i możliwości wystąpienia tzw. zdarzeń losowych. Co więcej, na pracę systemu znacząco wpływa konieczność bilansowania zapotrzebowania realizowanego w warunkach funkcjonowania rynku energii elektrycznej i likwidowania występujących ograniczeń przesyłowych. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym, ze względu na charakter funkcji technicznych, wyróżnia się trzy podsystemy: wytwarzanie energii elektrycznej (w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach i źródłach rozproszonych) przesyłanie energii elektrycznej siecią najwyższych napięć (400 i 220 kv) na obszarze całego kraju i liniami transgranicznymi przez granice Polski (zadanie realizowane przez operatora systemu przesyłowego) dystrybucja energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych (zadania realizowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych). Sieć najwyższych napięć Polską sieć elektroenergetyczną najwyższych napięć 3 tworzy infrastruktura sieciowa, w której skład wchodzą następujące obiekty (w ruchu): 239 linii o łącznej długości km, w tym: 1 linia o napięciu 750 kv o długości 114 km 71 linii o napięciu 400 kv o łącznej długości 5261 km 167 linii o napięciu 220 kv o łącznej długości km 106 stacji najwyższych napięć (NN). Połączenia transgraniczne Transgraniczną wymianę energii elektrycznej umożliwiają połączenia najwyższych i wysokich napięć z systemami elektroenergetycznymi sąsiednich krajów. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym istnieją następujące połączenia transgraniczne: na północy: kabel stałoprądowy 450 kv łączący system polski z systemem szwedzkim w relacji Słupsk - Stärnö; na południu: dwie linie 400 kv łączące system polski z systemem czeskim w relacji Dobrzeń - Albrechtice i Wielopole - Nošovice jedna dwutorowa linia 220 kv łącząca system polski z systemem czeskim w relacji Kopanina/Bujaków - Lískovec jedna dwutorowa linia 400 kv łącząca system polski z systemem słowackim w relacji Krosno - Lemešany; na wschodzie: jedna linia 220 kv łącząca system polski z systemem białoruskim w relacji Białystok - Roś (linia trwale wyłączona z ruchu) jedna linia 220 kv łącząca system polski z systemem ukraińskim w relacji Zamość - Dobrotwór jedna linia 750 kv łącząca system polski z systemem ukraińskim w relacji Rzeszów - Chmielnicka (linia trwale wyłączona z ruchu); na zachodzie: dwie dwutorowe linie 400 kv łączące system polski z systemem niemieckim w relacji: Mikułowa - Hagenverder oraz Krajnik - Vierraden (linia przejściowo pracująca na napięciu 220 kv). 3) Podana infrastruktura sieciowa jest własnością PSE Operator S.A. z wyłączeniem siedmiu stacji najwyższych napięć.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Cześć ogólna Wersja 1.1 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 7

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 7 RaportRoczny207 Kim jesteśmy PSE-Operator Spółka Akcyjna jest polskim operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej. Funkcję tę wypełnia w zakresie i w sposób określony w obowiązujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KDT, opłata przejściowa, bezpieczeństwo KSE - spojrzenie PSE Operator SA

KDT, opłata przejściowa, bezpieczeństwo KSE - spojrzenie PSE Operator SA KDT, opłata przejściowa, bezpieczeństwo KSE - spojrzenie PSE Operator SA Wojciech Jarosz Dyrektor Biura Strategii i Procesów PSE Operator S.A. PSE Operator SA Warszawa, 23 września 2009 Energia w dobrych

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz

www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz Raport Roczny 2010 Uznajemy potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23 Objaśnienia do formularza G-10.4(P)k Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne kwartały 2014 r. i za 2014 rok. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Wersja 1.2 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów Przesyłowych w świetle dalszej liberalizacji rynku Wojciech Jarosz Polityka Energetyczna dla Europy (EPE) Cele Wzrost bezpieczeństwa dostaw Zapewnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA CZŁONK ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2014 rok organizowanej przez Biuro

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5287/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualizacji na rok 2014 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo