Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego"

Transkrypt

1 Urząd Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia Nr procedury:... Tytuł procedury:

2 Urząd Miasta w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Procedura Nr... Strona 2 z 6 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze Nr zmiany Rozdział/ strona Data zatwierdzenia Opis zmiany Podpis kierownika komórki organizacyjnej Podpis zatwierdzającego

3 Urząd Miasta w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Procedura Nr... Strona 3 z 6 SPIS TREŚCI NR STRONY 1. Cel PROCEDURY 4 2. Przedmiot i zakres stosowania 4 3. Definicje i terminologia oraz używane skróty 4 4. Właściciel procedury 4 5. Spis dokumentów związanych i baz danych 4,5 6. Wykaz odpowiedzialności 5 7. Tryb postępowania 5,6 8. Spis formularzy, szablonów, wzorców i instrukcji 6 9. Zapisy Karty usług 6

4 Urząd Miasta w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Procedura Nr... Strona 4 z 6 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie trybu postępowania w przypadku złożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego 2. Przedmiot i zakres stosowania. Przedmiotem procedury jest postępowanie związane z rozpatrywaniem wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zakres stosowania : od złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej i jej archiwizacji. 3. Definicje i terminologia oraz używane skróty Urząd Miasta - UM 3.2. Wydział Dróg - UK 3.3. Referat ds. Zajęć Pasa Drogowego - UKP 3.4. Komisja ds. Zajęć Pasa Drogowego i Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego Komisja UKP 3.5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO 3.6. Kodeks Postępowania Administracyjnego k.p.a. 4. Właściciel procedury. Właścicielem procedury jest Naczelnik Wydziału Dróg. 5. Spis dokumentów związanych i baz danych ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zmianami), 5.2. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.515 z późn. zmianami) 5.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz z późn. zmianami) 5.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz z późn. zmianami) 5.5. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 622 z późn. zmianami) 5.6. Uchwała Nr XXIII/517/04 Rady Miasta Gdyni z dnia r. ( Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 140, poz. 2464)

5 Urząd Miasta w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Procedura Nr... Strona 5 z ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz.2532 z późn. zmianami) 6. Wykaz odpowiedzialności Kierownik Referatu UKP Jest odpowiedzialny za prawidłowe wydanie decyzji Inspektor UK Jest odpowiedzialny za przygotowanie kompletu dokumentów w sprawie oraz naliczenie opłat. 7. Tryb postępowania Wykonawca lub Inwestor składa osobiście u pracownika UKP wniosek o wydanie zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego a nie wynikają z warunków ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem Wykonawca lub Inwestor dostarcza załączniki takie jak: 1) harmonogram robót, 2) projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego lub szkic sytuacyjny miejsca zajęcia pasa drogowego, 3) dokumentacja techniczna (do wglądu) wraz z uzgodnieniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji oraz UK, 4) uprawomocniona decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopie). Powyższe dokumenty Wykonawca lub Inwestor składa najpóźniej do poniedziałku każdego tygodnia do godz w UK ; wniosek należy opatrzyć znakami opłaty skarbowej: 5 zł na wniosek oraz po 0,50 zł na każdy załącznik Pracownik merytoryczny bada wstępnie sprawę pod względem merytorycznym i prawnym oraz sprawdza czy wniesiono właściwą opłatę skarbową Jeśli ze wstępnego badania wniosku wynika, że jest on niekompletny, pracownik wskazuje wnioskodawcy braki celem uzupełnienia wniosku Skompletowany wniosek pracownik merytoryczny przygotowuje do rozpatrzenia przez Komisję UKP, której posiedzenia odbywają się w każdy czwartek ( z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 w UK Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele: UK, Wydziału Inżynierii Ruchu UM, Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Straży Miejskiej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozpatruje złożony wniosek i podejmuje decyzję w sprawie zajęcia pasa drogowego w obecności Wykonawcy lub Inwestora. Powyższą decyzję zapisuje się w protokole z posiedzenia Pracownik merytoryczny przygotowuje projekt zezwolenia w formie decyzji oraz nalicza wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego, które Wykonawca lub Inwestor wnosi na rachunek UM Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa, oświaty i zdrowia. Zwolnione z opłat skarbowych są również jednostki budżetowe i samorządowe.

6 Urząd Miasta w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Procedura Nr... Strona 6 z Pracownik merytoryczny przedkłada projekt zezwolenia przygotowany zgodnie z ustaleniami Komisji UKP do zatwierdzenia przez Kierownika UKP Kierownik UKP zatwierdza prawidłowo przygotowane zezwolenie w formie decyzji Wykonawca lub Inwestor odbiera decyzję osobiście lub przesyła się ją drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Pracownik merytoryczny archiwizuje kopię decyzji Wskazany w decyzji pracownik merytoryczny UK monitoruje spełnienie warunków decyzji Po upłynięciu terminu ważności zezwolenia wnioskodawca zgłasza przekazanie do odbioru terenu, przywróconego do stanu pierwotnego Inspektor UK wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do udziału w odbiorze terenu Jeśli wnioskodawca, pomimo wezwania nie uzupełnił wniosku, lub po wstępnym badaniu wniosku pracownik ustalił, że wydanie zezwolenia będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami, przygotowuje się projekt decyzji odmownej i dalej postępuje zgodnie z punktami 7.7 i Od decyzji przysługuje odwołanie do SKO, które rozpatruje się zgodnie z przepisami k.p.a. 8. Spis formularzy, szablonów, wzorców i instrukcji. Lp. Nr ewidencyjny Nazwa 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na 001 zajęcie pasa drogowego Wzór harmonogramu robót Lokalizacja, nazwa pliku 9. Zapisy. Lp. 1. Nazwa teczki Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Oznaczenie z JRWA Kategoria archiwalna Stopień niejawności Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 5548 B-3 jawne Kierownik referatu 10. Karty usług

7 10.1. KARTA USŁUGI Nazwa działania: Miejsce załatwienia sprawy: Wymagane dokumenty: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dróg, Referat ds. Zajęć Pasa Drogowego, Aleja Marszałka Piłsudskiego 18 : - godziny przyjęć : od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt) od 8:00 do 16:00 - tel , , , fax Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego. Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację, powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. - Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać: plan orientacyjny w skali 1 : lub 1 : z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 : 1000 zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót, uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu, przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze, nazwisko i podpis projektanta. - Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie ( wzór harmonogramu w załączeniu) - Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami: Zespołu Uzgodnień Dokumentacji - Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Strona 1 z 3

8 Sposób załatwienia sprawy: Opłaty: - Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia). - wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Referacie ds. Zajęć Pasa Drogowego, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 18 do poniedziałku do godz. 14:00 - w każdy czwartek ( z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 odbywają się w Wydziale Dróg posiedzenia Komisji ds. zajęć pasa drogowego i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy - wydanie decyzji -decyzję przesyła się drogą pocztową lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ja osobiście w Wydziale Dróg - Opłata skarbowa w wysokości: 5,00 zł za wniosek 0,50 zł za każdy załącznik - Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa, oświaty i zdrowia. Zwolnione z opłat skarbowych są również jednostki budżetowe i samorządowe. - Znaczki skarbowe są do nabycia w kasie Urzędu Miasta, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 pok. 27( wejście od strony ul. Świętojańskiej) lub w kiosku na terenie Urzędu Miasta ( przy wejściu głównym, parter) - Opłaty za zajęcia pasa drogowego: Prowadzenie robót w pasie drogowym: jezdnia zajęta do 20% powierzchni dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:2,00zł/m2/dzień dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 1,50zł/m2/dzień jezdnia zajęta powyżej 20% powierzchni dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:4,00zł/m2/dzień dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:2,50zł/m2/dzień jezdnia przy całkowitym zamknięciu dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:8,00zł/m2/dzień dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:5,00zł/m2/dzień chodnik, ścieżka rowerowa dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:0,50zł/m2/dzień inne nie wymienione w ww. punktach : dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:0,50zł/m2/dzień dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:0,25zł/m2/dzień roboty finansowane ze środków budżetu gminy ww. stawki ulegają obniżeniu o 99% Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka); w pasie drogowym:30,00zł/m2 rzutu poziomego na obiekcie inżynierskim:200,00zł/m2 rzutu poziomego finansowane ze środków budżetu gminy ww. stawki ulegają obniżeniu o 99% Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy) handlowe, usługowe i inne: dla dróg krajowych wynosi:1,20zł/m2/dzień dla dróg wojewódzkich wynosi:0,60zł/m2/dzień dla dróg powiatowych wynosi:0,40zł/m2/dzień dla dróg gminnych wynosi:0,20zł/m2/dzień Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności : inne: dla dróg krajowych wynosi:1,00zł/m2/dzień dla dróg wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Strona 2 z 3

9 dla dróg powiatowych wynosi:0,50zł/m2/dzień dla dróg gminnych wynosi:0,50zł/m2/dzień finansowane ze środków budżetu gminy: ww. stawki ulegają obniżeniu o 99% Czas załatwienia sprawy: Inne informacje: do 1 miesiąca Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia - bez zezwolenia pobiera karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: - samowolne zajęcie pasa, - przekroczenie terminu zajęcia, - zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu Przy wydawaniu decyzji lub opinii Wydział Dróg współpracuje z : - Komendą Miejską Policji w Gdyni - Sekcja Ruchu Drogowego - Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Strażą Miejską w Gdyni - Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta Tryb odwoławczy: Podstawa prawna: - Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. - Opłaty skarbowe przy odwołaniu: za wniosek 5,00 zł, za każdy załącznik 0,50 zł. - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zmianami), - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.515 z późn. zmianami) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz z późn. zmianami) -Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 622 z późn. zmianami) - Uchwała Nr XXIII/517/04 Rady Miasta Gdyni z dnia r. ( Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 140, poz. 2464) - art. 1 ust.1 pkt 1, art. 2 ust.1 pkt 2, art. 2 ust.1 pkt1 ppkt f) oraz art. 8 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz.2532 z późn. zmianami) Opracowała: Ewa Jodłowska, inspektor, r. imię i nazwisko, stanowisko, data Sprawdził:... imię i nazwisko, stanowisko, data Zatwierdził:... imię i nazwisko, stanowisko, data Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Strona 3 z 3

10 Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, Gdynia Załącznik nr 1 do procedury nr... Strona 1 z 2 Wnioskodawca (nazwa jednostki, adres, tel/fax) Gdynia, dnia... Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni WNIOSEK Nr... o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy... (nazwa ulicy, nr budynku lub inne określenie lokalizacji miejsca zajęcia) A. jezdnia dł.... szer.... rodzaj nawierzchni... chodnik dł....szer.... rodzaj nawierzchni... pobocze dł....szer.... rodzaj nawierzchni... B. wg harmonogramu Uwaga: do powierzchni zajęcia należy doliczyć: odkład ziemi, sprzęt, itp. Zajęcie związane będzie z :... powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym dł.... szer. (średnica)...= powierzchnia:... m2 Wykonawcą robót będzie:... (nazwa jednostki, adres, tel/fax- imię i nazwisko kierownika robót, nr tel) Inwestorem jest:... (imię i nazwisko, nr tel) Zajęcie występować będzie w terminie: A. B. wg harmonogramu od dnia... godz.... do dnia... godz.... Uwaga : Za termin zakończenia zajęcia należy przyjąć przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - pod skutkami prawnymi wynikającymi z Ustawy o drogach publicznych z dnia r. (tekst jednolity Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz.2088 z późniejszymi zmianami) Do wniosku załącza się: 1. Projekt organizacji ruchu plan organizacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 :1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu oraz parametrów geometrii drogi

11 Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, Gdynia Załącznik nr 1 do procedury nr... Strona 2 z 2 program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu termin wprowadzenia nowej organizacji i termin przywrócenia poprzedniego stanu 2. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie 3. Dokumentację techniczną ( do wglądu) z uzgodnieniami : - Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Urząd Miasta Gdyni, Al.Piłsudskiego 52/54, - Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gdyni 4. Uprawomocnioną Decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Zgodność danych wg wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem... (podpis, pieczątka upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy) Warunki Wydziału Gospodarki Komunalnej do zajęcia pasa drogowego (podpis, pieczątka przedstawiciela Wydziału) Potwierdza się przyjęcie zlecenia na naprawę nawierzchni i urządzenia drogowego w terminie określonym w harmonogramie (na odwrocie)... (określenie robót)... (podpis, pieczątka upoważnionego przedstawiciela jednostki wykonującej roboty naprawcze) Potwierdza się przyjęcie badań stanu zagęszczenia gruntu... (podpis, pieczątka upoważnionego przedstawiciela jednostki wykonującej badanie) Potwierdza się przyjęcie zlecenia wykonania oznakowania jak w projekcie organizacji ruchu... (podpis, pieczątka upoważnionego przedstawiciela jednostki wykonującej oznakowanie) Niniejszym oświadczam, że posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Nr pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót. z dnia.... (podpis, pieczątka upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy)

12 Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, Gdynia Załącznik nr 2 do procedury nr... Strona 1 z 1 Wzór harmonogramu robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie HARMONOGRAM Do wniosku z dnia w sprawie... Etap Lokalizacja Powierzchnia zajęcia np.: Termin zajęcia np.: I ul.... Jezdnia 50,0m. x 3,0m. Chodnik 100,0m. x 2,0m II ul.... Pobocze 150,0 x 2,0m III ul.... Chodnik 100,0m. x 2,0m Urządzenie: np. : wodociąg ø 200 długości... (powierzchnia rzutu... m 2 )

I.WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZ

I.WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZ KIGKiL/01, ed.1, w.1 KARTA INFORMACYJNA zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 02 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 02 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM) U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y 87-140 Chełmża, ul Gen J Hallera 2 tel 56-6752291, fax 56-675 2122 wwwchelmzapl, um@chelmzapl, burmistrz@chelmzapl KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.29.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

ul. Mińska 15, Jakubów Karta usług Nr IN tel , fax Urząd Gminy Jakubów

ul. Mińska 15, Jakubów Karta usług Nr IN tel , fax Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-97-19 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.28.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 6 1. Nazwa usługi: Zajęcie pasa drogowego 2. Podstawa prawna: - Art 20 pkt 8 oraz Art 40 ust 1 6, ust 8, ust 10 13a,

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.26.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dokumenty od wnioskodawcy (strony) I. Wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury (na końcu procedury). II. Do wniosku

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej

Wydanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej Procedura Nr. Strona 1 z 9 Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Urz Nr procedury:.. Tytuł procedury: Procedura Nr. Strona 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze Nr zmiany

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Karta nr IT/7 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr IT/7 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr IT/7 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, tel. (0-61) 477 81 94, fax. (0-61) 477 88 55 KARTA INFORMACYJNA dot. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/ umieszczenie

Bardziej szczegółowo

Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności gospodarczej Urząd Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Nr procedury... Tytuł procedury: Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności Procedura Nr... Strona 2 z 8 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ KARTY/PROCEDURY:

1. TYTUŁ KARTY/PROCEDURY: Wniosek i procedura o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym bądź zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Nazwa komórki

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka firmowa) ( miejscowość, data ) W N I O S E K ( * ) (imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba podmiotu, NIP)

... (pieczątka firmowa) ( miejscowość, data ) W N I O S E K ( * ) (imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba podmiotu, NIP) ... (pieczątka firmowa) ( miejscowość, data ) W N I O S E K ( * ) Wójt Gminy Suchy Dąb w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 1. Inwestor 2. Wykonawca (imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WEJŚCIE Z ROBOTAMI W PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ NA TERENIE GMINY BRZOZÓW

WARUNKI UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WEJŚCIE Z ROBOTAMI W PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ NA TERENIE GMINY BRZOZÓW WARUNKI UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WEJŚCIE Z ROBOTAMI W PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ NA TERENIE GMINY BRZOZÓW Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.30.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel ,

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel , ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO PODSTAWA PRAWNA: Art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami), Uchwała Nr XXI/162/04 Rady Miejskiej w Oławie z 25

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów

Wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów Urząd Miasta Gdyni Nr procedury: Tytuł procedury: Wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów Procedura Nr... Strona 2 z 4 SPIS TREŚCI 1. CEL..2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa zjazdu

Budowa lub przebudowa zjazdu KARTA INFORMACYJNA Budowa lub przebudowa zjazdu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI

PROCEDURA. Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI PROCEDURA Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI 1. Cel. 2. Przedmiot i zakres stosowania.. 3. Definicje i terminologia oraz używane skróty. 4. Właściciel procedury..

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru

Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Procedura opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 696 ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY DALIKÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia stawek za zajęcie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Referat Gospodarki Komunalnej

KARTA USŁUGI. Referat Gospodarki Komunalnej KARTA USŁUGI Urząd Miejski w Koluszkach Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac polegających na umieszczeniu urządzenia infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi. GID.7230.3.

Bardziej szczegółowo

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego:

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego: 5. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: Umieszczenia reklamy i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury:... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Procedura Nr... 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Sokółka, dnia. ... przyłącza do działki o numerze geodezyjnym określić rodzaj przyłącza, umieszczenie obiektu lub reklamy, itp.

Wnioskodawca: Sokółka, dnia. ... przyłącza do działki o numerze geodezyjnym określić rodzaj przyłącza, umieszczenie obiektu lub reklamy, itp. Wnioskodawca: Sokółka, dnia. (imię, nazwisko / nazwa firmy lub czytelna pieczęć) (adres z nr kodu pocztowego i nazwą miejscowość) (numer telefonu) (PESEL).nr KRS (dla spółek)....... POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

1 Niepotrzebne skreślić 1

1 Niepotrzebne skreślić 1 Odbiór osobisty/wysłać pocztą 1 Dopiewo, dnia r. WÓJT GMINY DOPIEWO ul. Leśna 1C 62-070 Dopiewo WNIOSKODAWCA (inwestor) PEŁNOMOCNIK (wykonawca) nazwa/pieczęć...... tel:. tel:. NIP:. PESEL. PESEL (osoby

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gietrzwałd Nasz znak: Z

Wójt Gminy Gietrzwałd Nasz znak: Z Wójt Gminy Gietrzwałd Nasz znak: Z.0050.48.20 15 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy GietrLWałd z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.

Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r. Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załatwianie spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Nr procedury: Tytuł procedury: Załatwianie spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedura Nr... Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku Wójta Gminy Miedzichowo

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku Wójta Gminy Miedzichowo Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie : określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Nr procedury:... Tytuł procedury:

Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Nr procedury:... Tytuł procedury: Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Nr procedury:... Tytuł procedury: Udzielanie ulg w zapłacie należności podatkowych oraz ulg i umorzeń zaległości podatkowych w trybie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3519/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 3519/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 marca 2013 roku Zarządzenie nr 3519/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 23 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 23 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2012 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia stawek za zajmowanie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice miejsce załatwienia sprawy wymagane dokumenty Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa lub zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) lub

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r.

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPS 18. Dodatek energetyczny.

OPS 18. Dodatek energetyczny. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnicza 26 43-251 Pawłowice tel./fax. 32 47 21 741 e-mail: ops@pawlowice.pl strona internetowa: www.ops.pawlowice.pl NIP: 633-10-93-837 godziny pracy: - wtorek: 7.30-17.00

Bardziej szczegółowo

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Nr procedury: Tytuł procedury: Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni. Procedura

Bardziej szczegółowo

C. Opłaty D. Termin załatwienia sprawy E. Tryb odwoławczy F. Miejsce składania wniosku

C. Opłaty D. Termin załatwienia sprawy E. Tryb odwoławczy F. Miejsce składania wniosku Procedury dotyczące ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej I. Wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy

Gmina i Miasto w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy Zwracam się z prośbą o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci......... (podać rodzaj oraz podstawowe parametry projektowanej sieci) celem wykonania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH Opis sprawy STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH KARTA USŁUGI NR WSR/13 Wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydanie Data wydania Wydawanie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Armii Krajowej 9,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ Symbol komórki odpowiedzialnej TSO WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i GOSPODARKI ODPADAMI ul. Tysiąclecia 5 tel.

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 06 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 06 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM) U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y 87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2. tel. 56-6752291, fax. 56-675 2122 www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) Dz.U.2003.177.1729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Koluszki ul. 11 Listopada Koluszki REGON / PESEL

Burmistrz Miasta Koluszki ul. 11 Listopada Koluszki REGON / PESEL ...... imię i nazwisko, pełna nazwa firmy miejscowość, data...... adres zamieszkania lub prowadzenia działalności... Burmistrz Miasta Koluszki ul. 11 Listopada 65... 95-040 Koluszki REGON / PESEL... NIP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2015 BURMISTRZA SKWIERZYNY z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie Gminy Skwierzyna nieruchomości stanowiących własność Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR. Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r. w sprawie: określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/27 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY, ZNISZCZENIA DOKUMENTU LUB ZMIANY DANYCH W POSIADANYM DOKUMENCIE Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 września 2016 r. UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WG/01 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KARTA USŁUG NR WG/01 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI KARTA USŁUG NR WG/01 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Strona nr 1 Stron 1 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: Aktualizacja danych ewidencyjnych na wniosek strony 2. Podstawa prawna: a) art. 7d

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego ZDiT-24 ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI Strona nr 1 Stron 3 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 2. Podstawa prawna: a) Art. 2 ust. 35a, 64, 64a,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Podział nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Strona 1 Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w

Bardziej szczegółowo

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie. Siennica Karta informacyjna Urząd Gminy w Siennicy Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa I piętro pok. nr 1, tel. (25) 757-20-20 (wew.

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka (Pieczęć wnioskodawcy)... (Miejscowość i data) Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ ZAKRESU WPISU* DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WOP-09 - Zbiórka publiczna.

WOP-09 - Zbiórka publiczna. WOP-09 - Zbiórka publiczna. Sposoby dostarczenia dokumentów osobiście pocztą faxem elektronicznie Sposoby odbioru dokumentów osobiście pocztą elektronicznie Generator druku przelewu Wypełnij i wygeneruj

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków.

KARTA USŁUGI. TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków. KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Wykaz jednostek przeprowadzających badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki "SAM" : 1. Instytut Transportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty:

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty: LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM/POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWY EJ 7 I NIE WI CEJ NI 9 OSÓB Ł CZNIE Z KIEROWC

Bardziej szczegółowo

W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty.

W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje decyzje dotyczące: 1 Zajęcia pasa drogowego związanego z: 1.1 Umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym 1.2 Budową lub utwardzeniem zjazdów 1.3 Lokalizacją w

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny USC Podstawa prawna Komórka odpowiedzialna KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny Wpisanie (transkrypcja) treści zagranicznego aktu stanu cywilnego Art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz określenia wzorów wniosków i umów zawartych na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO/ Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO/ Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO/ Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Opłaty Termin załatwienia

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY)

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Bardziej szczegółowo

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/13 UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ LUB JEJ WTÓRNIKA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA Czynność: Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża F-WOŚ/PG1.2/1 WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2 HA I PRZEWIDYWANYM ROCZNYM WYDOBYCIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM 20 000 m 3, GDY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA

Bardziej szczegółowo