c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem"

Transkrypt

1 c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych ANALIZA Wrzesie 2012

2 Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych ZAMAWIAJ CY: Centrala Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych ul. Szamocka 3, Warszawa WYKONAWCA: Pracownia Bada i Doradztwa Re-Source Korczy ski Sarapata sp.j. ul. Sp awie 53; Pozna Tel

3 Wykaz skrótów CRChZ GUS IMP KRUS PKD WOMP ZOZ ZUS Centralny Rejestr Chorób Zawodowych ówny Urz d Statystyczny Instytut Medycyny Pracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Polska Klasyfikacja Dzia alno ci Wojewódzki O rodek Medycyny Pracy Zak ad Opieki Zdrowotnej Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych 3

4 Spis tre ci Wykaz skrótów... 3 Spis tre ci... 4 Wprowadzenie... 6 Cele i metodologia przeprowadzonych studiów i analiz... 7 Za one cele i zakres merytoryczny przeprowadzonych studiów i analiz... 7 Podstawowe poj cia... 8 Metodologia przeprowadzonych studiów i analiz... 9 Metoda badawcza... 9 Technika badawcza Technika analityczna Wykorzystane ród a danych Stan prawny w zakresie identyfikowania i ewidencjonowania chorób zawodowych w Polsce...12 Identyfikacja chorób zawodowych w Polsce Ewidencja chorób zawodowych w Polsce Wyniki studiów i analiz...15 Analiza danych o chorobach zawodowych w Polsce w celu wskazania obszarów, w których choroby te wyst puj najcz ciej Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce Zapadalno na choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow Zapadalno na choroby zawodowe wg województw Zapadalno na choroby zawodowe wg sekcji i dzia ów PKD Zapadalno na choroby zawodowe wg zawodów Analiza danych o zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe Ogólna charakterystyka zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe (wraz z uwzgl dnieniem dodatkowych zmiennych charakteryzuj cych najcz ciej wyst puj ce choroby zawodowe) Zatrucia ostre albo przewlek e lub ich nast pstwa wywo ane przez substancje chemiczne Gor czka metaliczna Pylice p uc Choroby op ucnej lub osierdzia wywo ane py em azbestu Przewlek e obturacyjne zapalenie oskrzeli Astma oskrzelowa Zewn trzpochodne alergiczne zapalenie p cherzyków p ucnych Ostre uogólnione reakcje alergiczne Choroby p uc wywo ane py em metali twardych Alergiczny nie yt nosa

5 Przedziurawienie przegrody nosa wywo ane substancjami o dzia aniu cym lub dra ni cym Przewlek e choroby narz du g osu spowodowane nadmiernym wysi kiem g osowym Choroby wywo ane dzia aniem promieniowania jonizuj cego Nowotwory z liwe Choroby skóry Przewlek e choroby uk adu ruchu Przewlek e choroby obwodowego uk adu nerwowego Obustronny trwa y ubytek s uchu Zespó wibracyjny Choroby uk adu wzrokowego Choroby zaka ne lub paso ytnicze albo ich nast pstwa Analiza danych o warunkach pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywie na zapadalno na choroby zawodowe Przetwórstwo przemys owe (ze szczególnym uwzgl dnieniem produkcji z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcji metali) Górnictwo i wydobywanie (ze szczególnym uwzgl dnieniem wydobywania w gla kamiennego i brunatnego) Budownictwo Opieka zdrowotna Edukacja Analiza czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w wybranych dzia ach gospodarki Przetwórstwo przemys owe (ze szczególnym uwzgl dnieniem produkcji z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcji metali) Górnictwo i wydobywanie (ze szczególnym uwzgl dnieniem wydobywania w gla kamiennego i brunatnego) Budownictwo Opieka zdrowotna Edukacja Wnioski i rekomendacje...81 Spis tabel...88 Spis wykresów...89 Spis schematów...90 Spis map

6 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie przygotowane zosta o na zlecenie Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Centrali Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych przez Pracowni Bada i Doradztwa Re-Source. Niniejsze zadanie badawcze realizowane jest w trybie zamówienia publicznego i wynika z ustawowych zada, które na Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych nak ada Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U nr 167 poz. 1322)., a które dotycz m.in: 1) analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zw aszcza wypadków miertelnych, ci kich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych; 2) upowszechniania wiedzy o zagro eniach powoduj cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdzia ania tym zagro eniom; 3) prowadzenia prac naukowo-badawczych maj cych na celu eliminacj lub ograniczenie przyczyn powoduj cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Zawarto merytoryczna opracowania w sposób bezpo redni wynika z zakresu analizy okre lonego przez Zamawiaj cego w ramach charakterystyki przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest wykonanie Analizy porównawczej dotycz cej przyczyn chorób zawodowych maj cej na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych. Struktura przygotowanego opracowania jest nast puj ca. W rozdziale pierwszym przedstawiono cele i za enia przeprowadzonych analiz, wraz z omówieniem podstawowych poj wykorzystanych w niniejszej analizie oraz charakterystyk metodologii prowadzonych studiów i analiz (ze szczególnym uwzgl dnieniem: metody badawczej, techniki badawczej, techniki analitycznej oraz róde danych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonych analiz). W cz ci drugiej przedstawiono sytuacj prawn w zakresie identyfikacji i ewidencjowania chorób zawodowych w Polsce. Cz trzecia maj ca charakter zasadniczy z punktu widzenia celów analizy zawiera prezentacj szczegó owych danych dotycz cych przedmiotu badania. Struktura cz ci empirycznej niniejszego opracowania uwzgl dnia problematyk analizy okre lon przez Zamawiaj cego i zosta a podzielona na nast puj ce cz ci: analiza danych o chorobach zawodowych w celu wskazania obszarów, w których choroby te wyst puj najcz ciej, analiza danych o zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe, analiza danych o warunkach pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywie na zapadalno na choroby zawodowe, analiza czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w wybranych dzia ach gospodarki Merytorycznym zwie czeniem przeprowadzonej analizy zestawienie wniosków i rekomendacji wynikaj cych z przeprowadzonych studiów i analiz. Niniejsze opracowanie zamyka spis umieszczonych w ekspertyzie elementów wizualizacji danych (tabel, wykresów, schematów, map). 6

7 Cele i metodologia przeprowadzonych studiów i analiz W niniejszej cz ci opracowania przedstawione zosta y: cele i zakres przeprowadzonych studiów i analiz, podstawowe poj cia, metodologia przeprowadzonych studiów i analiz (z uwzgl dnieniem metody badawczej, techniki badawczych, techniki analitycznej oraz wykorzystanych róde danych). Z ONE CELE I ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEPROWADZONYCH STUDIÓW I ANALIZ Podstawowe cele analizy obejmowa y zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj cego nast puj ce kwestie: Schemat 1. Cele przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Szczegó owego Opisu Przedmiotu Zamówienia Ze wskazanymi powy ej celami przeprowadzonych studiów i analiz w sposób bezpo redni wi e si zakres przeprowadzonych prac badawczych charakter i zakres merytoryczny wykorzystanego materia u empirycznego oraz sposób jego analizy i prezentacji wynika y z okre lonych przez Zamawiaj cego celów przeprowadzonych studiów i analiz. W rezultacie zakres tematyczny niniejszego opracowania przedstawia si zgodnie z przedstawionym dalej schematem nast puj co: 7

8 Schemat 2. Zakres merytoryczny przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Szczegó owego Opisu Przedmiotu Zamówienia Obok celów i zakresu merytorycznego niniejszej analizy Zamawiaj cy okre li tak e oczekiwany rezultat przeprowadzonych prac badawczo-analitycznych, który przedstawiony zosta na poni szym schemacie: Schemat 3. Za ony rezultat przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wobec powy szego okre lenia za onego rezultatu przeprowadzonych studiów i analiz zosta a wprowadzona drobna modyfikacja polegaj ca na wyd eniu o jeden rok zakresu czasowego analizy, by w wi kszym stopniu mo liwe by o uchwycenie dynamiki zmian zachodz cych w obszarze chorób zawodowych ramy czasowe przeprowadzonej analizy to w przypadku wi kszo ci danych lata (w pojedynczych przypadkach dane za ca y powy szy okres nie by y dost pne. PODSTAWOWE POJ CIA Uwzgl dniaj c zakres merytoryczny niniejszego opracowania precyzyjnego zdefiniowania wymagaj podstawowe poj cia stosowane w niniejszym opracowaniu, tj.: choroba zawodowa oraz warunki pracy. 8

9 Schemat 4. Definicje podstawowych poj stosowanych w niniejszym opracowaniu ród o: opracowanie w asne na podstawie: Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód 2007, s. 11; GUS, Warunki pracy w 2008 r., Warszawa 2009, s. 9 Na etapie identyfikacji skali wyst powania chorób zawodowych ogó em oraz poszczególnych jednostek chorobowych pos ono si terminami: zapadalno (rozumianym jako liczba przypadków danej choroby zawodowej w badanej populacji w analizowanym okresie), oraz wspó czynnik zapadalno ci (rozumianym jako zapadalno zrelatywizowana do wielko ci populacji poprzez jej odniesienie do okre lonej jednostki populacji, w tym przypadku mieszka ców). Z kolei dla zidentyfikowania ro nego rodzaju aspektów rodowiska pracy, które powoduj lub wp ywaj na wyst pienie chorób zawodowych pos ono si w ramach niniejszej analizy terminami: czynnik (w odniesieniu do wszelkiego rodzaju uwarunkowa, które kszta tuj rodowisko sprzyjaj ce wyst pieniu chorób zawodowych) oraz przyczyna (w odniesieniu do bod ców bezpo rednio przyczyniaj cych si do wyst pienia choroby zawodowej). METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH STUDIÓW I ANALIZ W ramach opisu metodologii prowadzonych studiów i analiz przedstawione zostan nast puj ce jej komponenty: metoda badawcza, technika badawcza, technika analityczna, wykorzystane ród a danych. Metoda badawcza Na potrzeby niniejszego opracowania zastosowana zosta a metoda ilo ciowa. Metoda ilo ciowa zastosowana w ramach przeprowadzonych studiów i analiz pozwala uchwyci liczbowe i obiektywne aspekty badanego zjawiska. Zasadniczym celem badania o charakterze ilo ciowym jest identyfikacja prawid owo ci o charakterze uniwersalnym oraz okre lenie skali badanych zjawisk (a nie ich dog bny i wieloaspektowy opis, jak w przypadku metody jako ciowej). Badanie realizowane z wykorzystaniem metody ilo ciowej pozwala dodatkowo ograniczy mo liwe subiektywne zniekszta cenia wyników badania (zarówno po stronie badacza, jak i osób badanych), zwi kszaj c tym samym rzetelno uzyskanych danych. Wysoka warto poznawcza i praktyczna bada przeprowadzanych z wykorzystaniem metody ilo ciowej wynika równie z faktu, i metoda ta przy zachowaniu odpowiednich regu doboru jednostek badanych 9

10 zapewnia reprezentatywno statystyczn, tj. pozwala na generalizacj wyników z badanej próby na ca populacj 1. Technika badawcza Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystana zosta a technika desk research (lub Web research, w przypadku pozyskiwania danych za po rednictwem róde internetowych). Technika ta opiera si o wykorzystanie wtórnych róde danych, tj. takich materia ów, opracowa, publikacji, baz danych i innych róde informacji, które nie powsta y na potrzeby realizowanego badania, lecz ich zawarto merytoryczna uzasadnia ich wykorzystanie w toku prac badawczych. Badania prowadzone metod desk/web research w relacji do bada w terenie (field research) oceni nale y jako wzgl dnie ma o kosztowne, a tak e umo liwiaj ce relatywnie atwy i szybki dost p do poszukiwanych danych. Dodatkowo, pozwalaj one zidentyfikowa, zebra, uporz dkowa i podda szczegó owej analizie istniej ce cho rozproszone dane i informacje dotycz ce badanego problemu czy zagadnienia. Jednocze nie, najistotniejszym argumentem na rzecz wykorzystania niniejszej techniki badawczej w ramach prowadzonych studiów i analiz by o to, i dane dotycz ce takich zagadnie jak: choroby zawodowe i warunki pracy s zbierane i pozostaj w dyspozycji okre lonych instytucji (IMP, GUS) i nie mog yby one zosta pozyskane (z takim samym poziomem rzetelno ci i reprezentatywno ci) w ramach badania pierwotnego. Innymi s owy, w przypadku niniejszego opracowania, wyst puje nie tylko pragmatyczne, ale przede wszystkim merytoryczne uzasadnienie dla wykorzystania techniki desk/web research. Technika analityczna Zebrany materia empiryczny zosta poddany analizie statystycznej. Uwzgl dniaj c fakt, i wykonawca badania nie dysponowa w ramach przygotowywania niniejszego opracowania danymi surowymi analiza przeprowadzona zosta a z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz kategoryzacji wizualnych. Oparcie analizy o statystyki opisowe pozwoli o na uchwycenie skali i zakresu ujmowanych zjawisk i procesów. Statystyki opisowe s u ytecznym narz dziem analizy i zrekonstruowania skali i charakteru kwestii, które mog by z racji swej specyfiki poddawane opisowi ilo ciowemu. Dla czytelno ci i przejrzysto ci prezentacyjnej wykorzystano zró nicowane narz dzia wizualnej kategoryzacji danych, tj. tabele, wykresy, schematy czy mapy. Warto dodana takiego sposobu przedstawiania rezultatów prowadzonych analiz zwi zana jest przede wszystkim z mo liwo ci uchwycenia kluczowych ró nic w odniesieniu do ró nych segmentów analizy (poszczególne momenty pomiaru lata, bran e, województwa itp.). Wykorzystane ród a danych Zgodnie z przyj metodologi badania (vide opis wykorzystanej na potrzeby przygotowania niniejszej analizy techniki badawczej) w prowadzonych analizach wykorzystane zosta y dane zastane. Uwzgl dniaj c dwa g ówne obszary prowadzonych analiz (tj. choroby zawodowe oraz warunki pracy) niezb dne by o wykorzystanie zró nicowanych róde danych. W przypadku danych dotycz cych chorób zawodowych wykorzystano informacje pochodz ce z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych (CRChZ) prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi, który stanowi jedyne ród o informacji o chorobach zawodowych w Polsce obejmuj ce wszystkie stwierdzone przypadki. Pierwotnie, wykonawca badania planowa wykorzysta w 1 W przypadku niniejszego badania tego rodzaju generalizacja nie b dzie konieczna, gdy mamy tu do czynienia z doborem zupe nym (ca kowitym) analiza obejmuje wszystkie stwierdzone choroby zawodowe w Polsce (tj. te, które stwierdzono lub zg oszono w okresie obj tym niniejsz analiz ). 10

11 przygotowaniu niniejszego opracowania dane surowe, które umo liwi yby samodzielne wygenerowanie, najbardziej adekwatnych wobec celów badania, zestawie danych. Dane te okaza y si jednak niedost pne. W zaistnia ej sytuacji wykonawca badania zmuszony by do wykorzystania na potrzeby niniejszej ekspertyzy ogólnodost pnych danych dotycz cych chorób zawodowych, które publikowane s w cyklicznych (wydawanych corocznie) biuletynach Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi, które stanowi w chwili obecnej najbardziej wyczerpuj ce i najpe niejsze ród o informacji o chorobach zawodowych w Polsce. Dla zapewnienia rzetelno ci niniejszego opracowania w analizach wykorzystano zarówno cz opisow publikacji, jak i ca zestawie tabelarycznych, które nie s szczegó owo omawiane w rzeczonych biuletynach, a zawieraj bardzo precyzyjne dane charakteryzuj ce choroby zawodowe wyst puj ce w Polsce (w szczególno ci w odniesieniu do wyst powania poszczególnych chorób zawodowych w wyró nionych rodzajach dzia alno ci, tj. bran ach gospodarki narodowej). Dane dotycz ce chorób zawodowych, które zosta y wykorzystane w niniejszej ekspertyzie pozyskano przede wszystkim z nast puj cych publikacji: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r., ód 2006; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2006 r., ód 2007; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2007 r., ód 2008; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2008 r., ód 2009; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009 r., ód 2010; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2010 r., ód 2011; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r., ód 2012; oraz pomocniczo z publikacji: Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód ; a tak e danych zawartych w Banku Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego. W przypadku danych dotycz cych warunków pracy wykorzystano dane z zasobów Polskiej Statystyki Publicznej, które zawarte s w Banku Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego oraz z publikacji G ównego Urz du Statystycznego: ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2005 r., Warszawa 2006; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2006 r., Warszawa 2007; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2007 r., Warszawa 2008; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2008 r., Warszawa 2009; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2009 r., Warszawa 2010; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2010 r., Warszawa 2011; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2011 r., Warszawa U yteczno przywo anej publikacji w odniesieniu do niniejszego opracowania wynika przede wszystkim z faktu podj cia w niej próby identyfikacji czynników wp ywaj cych na wyst powanie chorób zawodowych, co jest równie jednym z celów przed onego opracowania. 11

12 Stan prawny w zakresie identyfikowania i ewidencjonowania chorób zawodowych w Polsce W niniejszej cz ci raportu przedstawione zosta y podstawowe informacje sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji i ewidencjowania chorób zawodowych w Polsce (zarówno w odniesieniu do stanu prawnego odnosz cego si zakresu czasowego analizy, jak i stanu prawnego, który obowi zuje w chwili obecnej). IDENTYFIKACJA CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE W celu pe nego scharakteryzowania procesu identyfikacji chorób zawodowych w Polsce niezb dne jest zrekonstruowanie procedury stwierdzania (orzekania) choroby zawodowej. Dla przypadków stwierdzonych chorób zawodowych, które analizowane s w niniejszym opracowaniu zastosowanie mia y: Rozporz dzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg aszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów w ciwych w tych sprawach (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1115) stan prawny do dn. 2 lipca 2009 r. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie chorób zawodowych (DzURP Nr 105 z , poz. 869) stan prawny od dn. 3 lipca 2009 r. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1121); Na kolejnym schemacie przedstawiono obowi zuj aktualnie procedur stwierdzenia choroby zawodowej. 12

13 Schemat 5. Procedura stwierdzenia choroby zawodowej ród o: opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r., ód 2012, s. 11 Na potrzeby systemu orzecznictwa chorób zawodowych tworzony jest wykaz chorób zawodowych. Od wrze nia 2002 roku obowi zywa wykaz chorób zawodowych okre lony Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg aszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów ciwych w tych sprawach (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1115). Jednak e po uchyleniu ww. Rozporz dzenia wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia r. straci o ono moc z dniem 2 lipca 2009 roku i od 3 lipca 2009 roku obowi zuje nowy wykaz chorób zawodowych okre lony Rozporz dzeniem Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dn. 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca 2009, poz. 869). W porównaniu z poprzednim aktem prawnym za najistotniejsze zmiany wprowadzone przez nowe Rozporz dzenie uzna nale y: 13

14 usuni cie szczegó owej listy substancji chemicznych, które mog wywo ywa zatrucia ostre albo przewlek e, które to zatrucia (lub ich nast pstwa) mog by traktowane jako choroba zawodowa; usuni cie szczegó owej listy chorób zaka nych lub paso ytniczych, które to choroby (lub ich nast pstwa) mog by traktowane jako choroba zawodowa; uszczegó owienie i zamkni cie listy pylic poprzez dodanie pylic: talkowej, grafitowe i wywo anej py ami metali; uszczegó owienie listy nowotworów z liwych poprzez dodanie: raka krtani, nowotworu nosa i zatok przynosowych oraz nowotworów wywo anych dzia aniem promieniowania jonizuj cego z prawdopodobie stwem indukcji powy ej 10%. EWIDENCJA CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE Najpe niejszym ród em danych dotycz cych skali i charakteru wyst powania chorób zawodowych w Polsce jest Centralny Rejestr Chorób Zawodowych (CRChZ) prowadzony przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi. Obowi zek prowadzenia takiego rejestru jest na ony na Ministerstwo Zdrowia przez obowi zuj cy kodeks pracy. W chwili obecnej prowadzony przez IMP rejestr zawiera dane o ponad przypadkach chorób zawodowych (zawarte s w nim informacje o chorobach zawodowych od 1971 roku do chwili obecnej, przy czym sam CRChZ utworzono w 1999 roku). Dane do CRChZ przekazywane s do IMP przez placówki orzekaj ce o wyst pieniu choroby zawodowej za po rednictwem Karty stwierdzenia choroby zawodowej. Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat stwierdzonej choroby zawodowej charakteryzuj ce m.in.: miejsce i stanowisko pracy, osob pokrzywdzon, warunki pracy czynniki, które wywo y chorob zawodow i okres nara enia na nie, osob dokonuj oceny nara enia zawodowego, jednostk orzecznicz. Od 2003 roku ewidencja chorób zawodowych w Polsce prowadzona w ramach Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych zgodna jest z europejsk metodologi klasyfikowania danych okre lon przez EUROSTAT, a tym samym jest ona w czona do zasobów statystyki europejskiej. Celem CRChZ jest nie tylko zbieranie i przetwarzanie danych dotycz cych stwierdzonych chorób zawodowych, ale tak e analiza epidemiologiczna sytuacji w tym zakresie. Drugi ze wskazanych celów realizowany jest m.in. poprzez cykliczne (coroczne) publikowanie biuletynu Choroby zawodowe w Polsce w..., który zawiera aktualne dane o zapadalno ci na choroby zawodowe z uwzgl dnieniem m.in. jednostek chorobowych, rodzaju dzia alno ci (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci), województw oraz p ci kolejne roczniki tej publikacji stanowi y podstaw do przeprowadzenia ca ci analiz. 14

15 Wyniki studiów i analiz W niniejszej cz ci przedstawiono wyniki przeprowadzonych studiów i analiz. Pierwszy podrozdzia zawiera dane na temat skali wyst powania chorób zawodowych w Polsce. W podrozdziale drugim przedstawiono dane dotycz ce zró nicowa terytorialnych zapadalno ci na choroby zawodowe, natomiast podrozdzia trzeci to prezentacja szczegó owych danych odnosz cych si do poszczególnych jednostek chorobowych. W dalszej cz ci przedstawiono dane na temat warunków pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywu na zapadalno na choroby zawodowe. Zwie czeniem analitycznego komponentu raportu jest cz po wi cona identyfikacji czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w tych dzia ach gospodarki, które cechuje najwy szy stopie zapadalno ci na choroby zawodowe. ANALIZA DANYCH O CHOROBACH ZAWODOWYCH W POLSCE W CELU WSKAZANIA OBSZARÓW, W KTÓRYCH CHOROBY TE WYST PUJ NAJCZ CIEJ W niniejszej cz ci raportu przedstawione zosta y dane dotycz ce skali wyst powania chorób zawodowych, z uwzgl dnieniem dodatkowych zmiennych charakteryzuj cych choroby zawodowe. Dzi ki temu opracowano pog bion i wielowymiarow charakterystyk chorób zawodowych w Polsce. Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce Na poni szym wykresie przedstawiono dane dotycz ce dynamiki i kierunków zmienno ci liczby przypadków orzeczonych chorób zawodowych. Bior c pod uwag, i liczba orzeczonych przypadków chorób zawodowych jest podstawowym parametrem opisuj cym skal wyst powania chorób zawodowych w Polsce, przyj to w tym przypadku mo liwie szeroki horyzont czasowy, tj. lata Wykres 1. Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce w latach ród o: opracowanie w asne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS; Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód 2007; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009, , ód 2010, 2011,

16 Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie analizowany okres cechowa si relatywnie du zmienno ci, je li chodzi o liczb przypadków orzeczonych chorób zawodowych. Rokiem, w którym odnotowano najwi ksz liczb stwierdzonych chorób zawodowych (12 017) by rok 1998, z kolei najmniejsza liczba przypadków chorób zawodowych stwierdzona zosta a w roku 2011, kiedy o wyst pieniu choroby zawodowej orzeczono w przypadkach. Innymi s owy, to w nie w ostatnim roku obj tym analiz ujawni a si najmniejsza liczba orzeczonych chorób zawodowych. Jest to konsekwencja post puj cego zmniejszania si skali zjawiska zapadalno ci na choroby zawodowe. Cho bowiem zidentyfikowane zmiany dotycz ce zapadalno ci na choroby zawodowe wskazuj na brak jednoznacznej i trwa ej tendencji wzrostowej lub spadkowej, to zauwa nale y, e od 1999 roku wyst puje wyra ny trend spadkowy, z niewielkim odchyleniem wzrostowym w latach Po tym okresie nast pi dalszy spadek liczby orzeczonych chorób zawodowych a do chwili obecnej. Fakt, i mamy w chwili obecnej liczba chorób zawodowych jest relatywnie ma a (w porównaniu z poprzednimi latami) chorób zawodowych wiadczy o malej cym stopniu rozpowszechnienia tego zjawiska prawno-medycznego. Nie oznacza to jednak braku zasadno ci dla podejmowania dzia prewencyjnych w zakresie niwelowania czynników ryzyka, czy te podejmowania dzia informacyjnych skierowanych do grup ryzyka. Szczególnie istotne jest natomiast odpowiednie kierunkowanie tego rodzaju dzia, bo wyra ny spadek liczby stwierdzonych przypadków chorób zawodowych wymaga bardziej precyzyjnego adresowania dzia prewencyjnych i informacyjnych, by trafia y one do w ciwych odbiorców (tj. adresatów, w przypadku których mamy do czynienia ze szczególnym zagro eniem chorobami zawodowymi). By jednak trafnie zidentyfikowa owych odbiorców niezb dne jest przeprowadzenie pog bionych analiz uwzgl dniaj cych ró ne aspekt wyst powania chorób zawodowych. Temu w nie s b kolejne podrozdzia y niniejszego opracowania. Zapadalno na choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow traktowa nale y jako jeden z kluczowych czynników, które winny by uwzgl dnione w analizie dotycz cej chorób zawodowych. Jest tak, gdy p nawet pomimo zmian spo eczno-kulturowych pozostaje nadal silnie powi zana z rodzajem wykonywanej pracy, a tym samym pozostaje z zwi zku z zagro eniem ró nymi czynnikami zwi kszaj cymi ryzyko chorób zawodowych, a wi c tym samym tak e z zapadalno ci na choroby zawodowe. Na kolejnym wykresie przedstawiono dane dotycz ce wspó czynnika zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych z uwzgl dnieniem podzia u na p. 16

17 Wykres 2. Wspó czynnik zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych w latach ,9 36,8 36,3 30,3 30,6 27,8 28,3 38,4 25,1 34,1 36,4 19,2 15,6 32,7 kobiety czy ni Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Zidentyfikowany stan rzeczy wskazuje na wi ksz skal zapadalno ci w ród m czyzn. We wszystkich analizowanych latach wyst puje ró nica we wspó czynniku zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych wskazuj ca na to, i cz ciej na choroby zawodowe zapadaj m czy ni. Jednocze nie nale y zauwa, e w ród kobiet pomimo, i w okresie ujawni si nieznaczny trend wzrostowy wskazuj cy na zwi kszanie si skali zapadalno ci na choroby zawodowe w tej grupie to w ca ym analizowanym okresie nast pi znacz cy spadek wspó czynnika zapadalno ci ród kobiet (z 27,8 przypadków na zatrudnionych w 2005 roku do 15,6 w 2001 roku). Z kolei ród m czyzn wyst puj wi ksze wahania wielko ci wspó czynnika zapadalno ci na choroby zawodowe, przy czym w ramach ca ego analizowanego okresu, podobnie jak w przypadku kobiet, wyst pi o zmniejszenie skali zjawiska zapadalno ci na choroby zawodowe w przeliczeniu na zatrudnionych (z 40,9 przypadków w 2005 roku do 32,7 w 2011 roku). Wydaje si, e p osób wobec których orzeczono chorob zawodow sama w sobie nie jest czynnikiem, który winien by traktowany jako bezpo redni czynnik ryzyka. Jego wp yw ma raczej charakter zapo redniczony p pozostaje w zwi zku z rodzajem wykonywanej pracy (oraz bran, w której dzia a przedsi biorstwo, w którym dana osoba jest zatrudniona), ten ostatni za ma kluczowe znaczenie dla ryzyka wyst pienia choroby zawodowej (oraz typu jednostki chorobowej, któr osoba zatrudniona jest najbardziej zagro ona). Dodatkowo, analiz zapadalno ci na choroby zawodowe przeprowadzono w odniesieniu do bezwzgl dnej liczby przypadków orzeczonych chorób zawodowych. 17

18 Wykres 3. Choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow w latach kobiety czy ni Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Tendencje wskazuj ce na zró nicowanie skali wyst powania chorób zawodowych w ród m czyzn i kobiet, które zosta y zidentyfikowane w odniesieniu do wspó czynnika zapadalno ci na zatrudnionych znajduj swoje potwierdzenie tak e w przypadku danych o bezwzgl dnej liczbie chorób zawodowych w przypadku m czyzn mówi mo emy o wyra nie wi kszej zapadalno ci na choroby zawodowe ni w ród kobiet, przy czym w tej ostatniej grupie wyst puje w ostatnich latach wyra ny i systematyczny spadek, je li chodzi o liczb orzeczonych chorób zawodowych. Analiz dotycz zapadalno ci na choroby zawodowe w ród m czyzn i kobiet przeprowadzono tak e w odniesieniu do poszczególnych sekcji i dzia ów PKD. Dzi ki temu mo liwe jest wskazanie w przypadku których obszarów dzia alno ci, odpowiednio: m czyzn i kobiety cechuje podwy szone ryzyko zachorowalno ci. W kolejnych tabelach 3 przedstawiono dane dotycz ce utworzonego na potrzeby niniejszego opracowania wspó czynnika feminizacji chorób zawodowych w poszczególnych obszarach dzia alno ci 4. Im ni sza jest warto wspó czynnika, tym mniejszy udzia kobiet w grupie osób w przypadku których stwierdzono dan chorob zawodow (warto 0 oznacza, i w ród osób wobec których orzeczono dan chorob zawodow nie by o kobiet), z kolei warto wspó czynnika powy ej 1 oznacza, i w ród osób wobec których orzeczono dan chorob zawodow przewa aj kobiety. W tabelach zosta y wskazane odr bnie te bran e, gdzie w danym roku w ogóle nie stwierdzono wyst powania danej jednostki chorobowej lub gdy na chorob te zapada y jedynie kobiety. W poszczególnych polach oprócz warto ci wspó czynnika feminizacji chorób zawodowych 3 Ze wzgl du na fakt, i dla cz ci analizowanych lat obowi zywa a w ródle danych klasyfikacja PKD 2004, a dla lat klasyfikacja PKD 2007, które to klasyfikacje ró ni si od siebie, przedstawiono dane w dwóch odr bnych tabelach dla lat oraz Bior c pod uwag, i w przypadku wi kszo ci rodzajów dzia alno ci mamy do czynienia z dominacj m czyzn jako osób w odniesieniu do których orzeczono chorob zawodow, przyj cie jako miary opisu zró nicowa zapadalno ci na choroby zawodowe ze wzgl du na p wspó czynnika feminizacji (czyli stopnia, w jakim to kobiety cz ciej zapadaj na dan chorob zawodow ) pozwala uwypukli przypadki, w których kobiety stanowi grup ryzyka w stopniu wi kszym ni m czy ni. 18

19 podano tak e w nawiasie liczb przypadków chorób zawodowych w ród, odpowiednio: m czyzn i kobiet. Tabela 1. Wspó czynnik feminizacji zapadalno ci na choroby zawodowe w poszczególnych sekcjach i dzia ach PKD (wg PKD 2004) w latach Ogó em Nazwa grupowania ,61 0,69 0,74 0,71 (2021/1228) (1885/1274) (1889/1396) (2075/1471) Rolnictwo, owiectwo i le nictwo 0,37 (321/120) 0,22 (317/71) 0,28 (363/100) 0,25 (597/146) Rolnictwo, owiectwo w czaj c dzia alno us ugow 1,15 (91/105) 0,78 (79/62) 1,08 (77/83) 1,11 (104/115) Le nictwo w czaj c dzia alno us ugow 0,07 (230/15) 0,04 (238/9) 0,06 (286/17) 0,07 (493/33) Rybactwo w czaj c dzia alno us ugow 0,00 0,00 0 przypadków w obu Przemys (Sekcje : C+D+E) 0,13 (1250/161) 0,15 (1162/169) 0,21 (1168/245) 0,22 (1109/246) Górnictwo 0,01 (528/4) 0,00 0,01 (604/4) 0,01 (605/5) Górnictwo w gla kamiennego i brunatnego (lignitu); wydobywanie torfu Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego w czaj c dzia alno us ugow 0,00 0,01 (491/4) 0,00 0,01 (573/3) 0,01 (575/3) 0,00 0,00 0,00 0 przypadków w obu Górnictwo rud uranu i toru x 0,00 0,00 0,00 Kopalnictwo rud metali 0,00 0,00 0,00 0,07 (14/1) Pozosta e górnictwo 0,00 0,00 0,08 (13/1) 0,07 (15/1) Przetwórstwo przemys owe 0,22 (706/155) 0,29 (582/166) 0,44 (551/241) 0,49 (493/241) Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów 0,23 (88/20) 0,25 (81/20) 0,59 (68/40) 0,64 (59/38) Produkcja wyrobów tytoniowych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet ókiennictwo 0,17 (12/2) 1,29 (7/9) 5,00 (3/15) 1,25 (4/5) Produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich 2,80 (5/14) 3,50 (4/14) 4,83 (6/29) 4,25 (4/17) Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1,25 (4/5) 0,50 (4/2) 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet 1,5 (2/3) Produkcja drewna i wyrobów z drewna 0,22 (9/2) 0,22 (9/2) 0,31 (13/4) 0,50 (6/3) Produkcja masy w óknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, dzia alno publikacyjna i poligraficzna Dzia alno wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw j drowych 0,15 (13/2) 3,00 (1/3) 0,11 (9/1) 1,00 (2/2) 1,00 (1/1) 1,50 (2/3) 0 przypadków ród m czyzn, 3 przypadki ród kobiet 0,67 (3/2) 0,00 0,00 0,20 (10/2) 0,30 (10/3) Produkcja wyrobów chemicznych 0,21 (48/10) 0,59 (44/26) 0,79 (39/31) 0,71 (28/20) Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych 0,71 (24/17) 0,63 (30/19) 0,53 (30/16) 0,76 (21/16) Produkcja z pozosta ych surowców niemetalicznych 0,31 (143/44) 0,30 (83/25) 0,49 (82/40) 0,48 (87/42) Produkcja metali 0,06 (109/6) 0,07 (101/7) 0,07 (109/8) 0,13 (103/13) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wy czeniem maszyn i urz dze Produkcja maszyn i urz dze gdzie indziej nieklasyfikowana 0,07 (69/5) 0,07 (43/3) 0,02 (41/1) 0,13 (48/6) 0,05 (79/4) 0,08 (75/6) 0,09 (56/5) 0,07 (41/3) 19

20 Nazwa grupowania przypadków w 0 przypadków w 0 przypadków w 0 przypadków w Produkcja maszyn biurowych i komputerów obu obu obu obu Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej nieklasyfikowana Produkcja sprz tu i urz dze radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 0,64(14/9) 0,46 (13/6) 0,50 (14/7) 2,80 (10/28) 1,00 (1/1) 1,00 (1/1) 2,00 (1/2) 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 4 przypadki ród kobiet 3,00 (1/3) 2,00 (4/8) 1,25 (4/5) 0,08 (28/26) 0,57 (14/8) 1,50 (10/15) 1,18 (11/13) Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego 0,04 (48/2) 0,00 0,04 (49/2) 0,00 Produkcja mebli; dzia alno produkcyjna gdzie indziej nieklasyfikowana Przetwarzanie odpadów Wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, wod Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i wod Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 0,83 (6/5) 0,64 (14/9) 1,43 (7/10) 1,67 (12/20) 0,00 0,00 0 przypadków w obu 0,00 0,13 (16/2) 0,08 (13/1) 0,00 0,00 0,15 (13/2) 0,08 (12/1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przypadków w obu Budownictwo 0,01 (146/1) 0,00 0,02 (90/2) 0,03 (112/3) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku ów ytku osobistego i domowego Sprzeda, obs uga i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzeda detaliczna paliw do pojazdów samochodowych Handel hurtowy i komisowy z wy czeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami Handel detaliczny z wyj tkiem sprzeda y pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artyku ów ytku osobistego i domowego Hotele i restauracje 0,00 0,50 (24/12) 0,30 (23/7) 0,54 (2/15) 0,65 (26/17) 0,00 0,20 (5/1) 0,00 0,20 (5/1) 1,00 (4/4) 0,38 (8/3) 0,50 (6/3) 0,20 (5/1) 0,53 (15/8) 0,30 (10/3) 0,75 (16/12) 0,94 (16/15) 0,80 (5/4) 0 przypadków ród m czyzn, 5 przypadków ród kobiet 4,50 (2/9) 7,00 (1/7) Transport, gospodarka magazynowa i czno 0,13 (31/4) 0,30 (23/7) 0,32 (22/7) 0,35 (20/7) Transport l dowy; transport ruroci gowy 0,07 (15/1) 0,20 (15/3) 0,06 (16/1) 0,07 (15/1) Transport wodny 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport lotniczy Dzia alno wspomagaj ca transport; dzia alno zwi zana z turystyk Poczta i telekomunikacja Po rednictwo finansowe 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,00 (2/2) 0,25 (4/1)) 1,00 (2/2) 1,00 (1/1) 0,25 (4/1) 0 przypadków ród m czyzn, 3 przypadki ród kobiet 2,00 (2/4) 0 przypadków ród m czyzn, 5 przypadków ród kobiet 3,00 (1/3) 2,00 (1/2) 3,00 (1/3) 0 przypadków ród m czyzn, 10 przypadków ród kobiet 20

21 Nazwa grupowania Obs uga nieruchomo ci, wynajem i us ugi 1,04 (24/25) 1,11 (19/21) 1,31 (13/17) 1,00 (13/13) zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; 1,45 (11/16) 3,25 (4/13) 0,90 (10/9) 1,00 (15/15) obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne Edukacja 4,66 (117/545) 6,40 (101/646) 6,35 (107/679) 6,98 (100/698) Ochrona zdrowia i pomoc spo eczna 6,27 (49/307) 5,89 (53/312) 5,96 (47/280) 8,58 (33/283) Dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a Odprowadzanie i oczyszczanie cieków, gospodarowanie odpadami, pozosta e us ugi sanitarne i pokrewne Dzia alno organizacji cz onkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 1,26 (23/29) 0,80 (25/20) 0,94 (32/30) 0,47 (47/22) 0,50 (2/1) 0,00 0,00 0,00 2,00 (2/4) 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet Dzia alno zwi zana z kultur, rekreacj i sportem 0,18 (17/3) 0,26 (19/5) 0,33 (27/9) 0,27 (41/11) Dzia alno us ugowa pozosta a 10,50 (2/21) 3,75 (4/15) 19,00 (1/19) 11,00 (1/11) Zak ad poza granicami kraju 0,00 0,00 0,00 2,00 (1/2) Brak danych o charakterze dzia alno ci 0,09 (11/1) 0,50 (2/1) 0,00 x Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009 Tabela 2. Wspó czynnik feminizacji zapadalno ci na choroby zawodowe w poszczególnych sekcjach i dzia ach PKD (wg PKD 2007) w latach Nazwa grupowania Ogó em 0,65 (1906/1240) 0,47 (1990/943) 0,43 (1791/771) Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i le nictwo 0,28 (525/148) 0,28 (442/125) 0,43 (374/160) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierz t, owiectwo, czaj c dzia alno us ugow 0,00 1,56 (78/122) 1,02 (110/112) 1,08 (130/140) Le nictwo i pozyskiwanie drewna 0,06 (447/26) 0,04 (332/13) 0,08 (243/20) Rybactwo w czaj c dzia alno us ugow 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Przemys (Sekcje : B+C+D+E) 0,23 (1054/240) 0,19 (1258/237) 0,17 (1134/195) Górnictwo i wydobywanie 0,00 0,01 (667/4) 0,00 Wydobywanie w gla kamiennego i brunatnego (lignitu); Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 0 przypadków w obu 0,00 0,00 0,01 (643/4) 0,01 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Górnictwo rud metali 0,00 0,00 0,00 Pozosta e górnictwo i wydobywanie 0,00 0,00 0,00 Dzia alno us ugowa wspomagaj ca górnictwo i wydobywanie 0,00 0,00 0,00 Przetwórstwo przemys owe 0,48 (493/238) 0,41 (567/232) 0,36 (518/189) Produkcja artyku ów spo ywczych 0,63 (48/30) 0,57 (47/27) 0,43 (53/23) Produkcja napojów 0,50 (2/1) 0,00 0,25 (4/1) Produkcja wyrobów tytoniowych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Produkcja wyrobów tekstylnych 1,75 (4/7) 3,00 (4/12) 1,00 (2/2) Produkcja odzie y 10,00 (2/20) 9,00 (3/27) 12,50 (2/25) 0,00 21

22 Nazwa grupowania Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wy czeniem mebli; produkcja wyrobów ze s omy i materia ów u ywanych do wyplatania 0,50 (2/1) 4,00 (1/4) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,11 (9/1) 0,00 0,22 (9/2) Produkcja papieru oraz wyrobów z papieru 0,36 (11/4) 1,25 (4/5) 1,50 (2/3) Poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej 1,00 (2/2) 0 przypadków w obu 1,00 (2/2) 0,00 0,00 0,00 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 0,15 (20/3) 0,44 (18/8)) 0,56 (18/10) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozosta ych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych 0,00 0,00 4,00 (1/4) 0,80 (20/16) 0,97 (33/32) 1,18 (17/20) 0,45 (88/40) 0,25 (85/21) 0,22 (83/18) Produkcja metali 0,15 (105/16) 0,12 (92/11) 0,20 (82/16) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wy czeniem maszyn i urz dze Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0,30 (43/13) 0,04 (56/2) 0,12 (42/5) 3,00 (2/6) 2,00 (3/6) 0,50 (4/2) Produkcja urz dze elektrycznych 7,67 (3/23) 1,64 (11/18) 1,27 (11/14) Produkcja maszyn i urz dze, gdzie indziej nieklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 0,19 (36/7) 0,14 (51/7) 0,11 (36/4) 3,50 (8/28) 2,82 (11/31) 1,31 (16/21) Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego 0,02 (45/1) 0,00 0,00 Produkcja mebli 1,33 (3/4) 1,00 (9/9) 0,88 (8/7) Pozosta a produkcja wyrobów 2,33 (6/14) 1,25 (8/10) 1,50 (6/9) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze Wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dzia alno zwi zana z rekultywacj Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzenie i oczyszczanie cieków Dzia alno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 0,04 (27/1) 0,13 (16/2) 0,00 0,07 (15/1) 0,06 (17/1) 0,00 0,07 (15/1) 0,06 (17/1) 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu w 0,00 0,00 0,75 (4/3) 0,00 0,50 (2/1) 0,00 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,00 0,00 0,50 (2/1) 22

23 Nazwa grupowania Dzia alno zwi zana z rekultywacj i pozosta a dzia alno us ugowa zwi zana z gospodark odpadami 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w obu Budownictwo 0,02 (98/2) 0,02 (133/2) 0,01 (111/1) Roboty budowlane zwi zane z wnoszeniem budynków Roboty zwi zane z budow obiektów in ynierii dowej i wodnej 0,06 (17/1) 0,00 0,00 0,00 0,04 (51/2) 0,02 (41/1) Roboty budowlane specjalistyczne 0,02 (63/1) 0,00 0,00 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku ów ytku osobistego i domowego Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i komisowy z wy czeniem handlu pojazdami samochodowymi Handel detaliczny z wy czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 1,17 (18/21) 1,00 (19/19) 1,37 (19/26) 0,00 0,20 (5/1) 0,00 1,75 (4/7) 0,80 (5/4) 0,33 (9/3) 1,40 (10/14) 1,56 (9/14) 3,83 (6/23) Transport, gospodarka magazynowa 0,08 (26/2) 0,32 (25/8) 0,17 (24/4) Transport l dowy; transport ruroci gowy 0,00 0,27 (15/4) 0,06 (17/1) Transport wodny 0,00 0,00 0,00 Transport lotniczy Magazynowanie i dzia alno us ugowa wspomagaj ca transport 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0,00 0,00 Dzia alno pocztowa i kurierska 2,00 (1/2) 2,00 (2/4) 1,00 (3/3) Dzia alno zwi zana z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi Zakwaterowanie Dzia alno us ugowa zwi zana z wy ywieniem Informacja i komunikacja Dzia alno wydawnicza Dzia alno zwi zana z produkcj filmów, nagra video, programów telewizyjnych, nagra wi kowych i muzycznych Nadawanie programów ogólnodost pnych i abonamentowych Telekomunikacja Dzia alno zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia alno powi zana 0 przypadków w ród czyzn, 6 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 3,50 (2/7) 1,00 (2/2) 2,00 (1/2) 0,50 (2/1) 5,00 (1/5) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 1,00 (1/1) 0,33 (3/1) 0,00 0,00 0 przypadków w obu 1,00 (1/1) 0,00 0 przypadków w obu 23

24 Nazwa grupowania Dzia alno us ugowa w zakresie informacji Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa Finansowa dzia alno us ugowa z wy czeniem ubezpiecze i funduszy emerytalnych Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wy czeniem obowi zkowego ubezpieczenia spo ecznego Dzia alno wspomagaj ca us ugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Dzia alno zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna Dzia alno prawnicza, rachunkowo-ksi gowa i doradztwo podatkowe Dzia alno firm centralnych (Head Offices); Doradztwo zwi zane z zarz dzaniem Dzia alno w zakresie architektury i in ynierii; badania i analizy techniczne 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 10 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 9 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 5 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 2,00 (1/2) 0,00 0,00 0,56 (18/10) 0,60 (10/6) 0,13 (8/1) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 0 przypadków w obu 0,27 (11/3) 0,00 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w ród czyzn, 3 przypadki ród kobiet 1,00 (1/1) Badania naukowe i prace rozwojowe 2,50 (2/5) 0,33 (3/1) 0,00 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Pozosta a dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Dzia alno weterynaryjna 0,33 (3/1) 0,00 0,00 Dzia alno w zakresie us ug administrowania i dzia alno wspieraj ca Wynajem i dzier awa Dzia alno zwi zana z zatrudnieniem Dzia alno organizatorów turystyki, po redników i agentów turystycznych oraz pozosta a dzia alno us ugowa w zakresie rezerwacji i dzia alno ci z ni zwi zane Dzia alno detektywistyczna i ochroniarska Dzia alno us ugowa zwi zana z utrzymaniem porz dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,40 (5/7) 0 przypadków w ród czyzn, 6 przypadków w ród kobiet 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 2,33 (3/7) 0 przypadków w ród czyzn, 3 przypadki ród kobiet 0,14 (7/1) 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 24

25 Nazwa grupowania Dzia alno zwi zana z administracyjn obs ug biura i pozosta a dzia alno wspomagaj ca prowadzenie dzia alno ci gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,55 (20/11) 1,50 (10/15) 0,73 (15/11) Edukacja 6,01 (89/535) 7,20 (40/288) 4,61 (41/189) Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 6,22 (36/224) 9,00 (22/198) 4,90 (31/152) Opieka zdrowotna 6,18 (33/204) 9,00 (20/180) 4,65 (31/144) Pomoc spo eczna z zakwaterowaniem Pomoc spo eczna bez zakwaterowania Dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 6,00 (3/18) 8,50 (2/17) 0 przypadków w ród czyzn, 7 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,43 (14/6) 0,25 (16/4) 0,36 (14/5) Dzia alno twórcza zwi zana z kultur i rozrywk 2,00 (1/2) 0,25 (4/1) 1,00 (4/4) Dzia alno bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta a dzia alno zwi zana z kultur Dzia alno zwi zana z grami losowymi i zak adami wzajemnymi Dzia alno sportowa, rozrywkowa o rekreacyjna 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0,23 (13/3) 0,27 (11/3) 0,13 (8/1) 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0,00 Pozosta a dzia alno us ugowa 7,50 (2/15) 3,67 (6/22) 4,75 (4/19) Dzia alno organizacji cz onkowskich 2,00 (1/2) 0,33 (3/1) 1,00 (1/1) Naprawa i konserwacja komputerów i artyku ów ytku osobistego i domowego 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,00 (1/1) Pozosta a indywidualna dzia alno us ugowa 13,00 (1/13) 7,00 (3/21) 8,50 (2/17) Zak ady poza granicami kraju b.d. 0,00 0,00 Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009, 2010, 2011 r., ód 2010, 2011, 2012 Powy sze dane stanowi jednoznaczne potwierdzenie, i w przypadku zdecydowanej wi kszo ci rodzajów dzia alno ci dominuje sytuacja, w której to g ównie w ród m czyzn wyst puj przypadki chorób zawodowych. Aktualnie (tj. w odniesieniu do 2011 roku) W najwi kszym stopniu dotyczy to takich obszarów dzia alno ci jak: rybactwo; górnictwo i wydobywanie; górnictwo rud metali; pozosta e górnictwo i wydobywanie; dzia alno us ugowa wspomagaj ca górnictwo i wydobywanie; produkcja wyrobów tytoniowych; wytwarzanie i przetwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja pozosta ego sprz tu transportowego; naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze ; wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych; Roboty budowlane zwi zane z wnoszeniem budynków; roboty budowlane specjalistyczne; handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; transport wodny; magazynowanie i dzia alno us ugowa wspomagaj ca transport; dzia alno wydawnicza; dzia alno zwi zana z produkcj filmów, nagra video, programów telewizyjnych, nagra d wi kowych i muzycznych; dzia alno zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci; dzia alno weterynaryjna; wynajem i dzier awa; dzia alno us ugowa zwi zana z utrzymaniem porz dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych; dzia alno sportowa, rozrywkowa o rekreacyjna; pozosta a dzia alno us ugowa zak ady poza granicami kraju. We 25

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 23:20:27 Numer KRS: 0000435455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 23:20:27 Numer KRS: 0000435455 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 23:20:27 Numer KRS: 0000435455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2015 godz. 12:27:14 Numer KRS: 0000523481

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2015 godz. 12:27:14 Numer KRS: 0000523481 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.10.2015 godz. 12:27:14 Numer KRS: 0000523481 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2015 godz. 12:35:37 Numer KRS: 0000091550

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2015 godz. 12:35:37 Numer KRS: 0000091550 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2015 godz. 12:35:37 Numer KRS: 0000091550 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM.

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r.

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. 1 2 Treść prezentacji wypadki w Polsce w 2003 roku społeczne koszty wypadków wypadki w Polsce i nowych krajach

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 10.06.2013 roku, na godz. 14 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin 2016 Przedmowa Rynek pracy w województwie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach

Praca badawcza. Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Praca badawcza Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Główny cel badania: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 18.06.2015 roku, na godz. 13 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI. 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej,

ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI. 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej, Dotychczas obowiązujący par. 5 Statutu brzmiał: Przedmiotem działalności Spółki jest: ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia sierpnia 2011 r. KPZ-4101-02-02/2011 P/11/092 Pani Barbara Jarosz Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) jest

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Łomża 2011 1 Efektywność jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Telekomunikacja Polska S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Telekomunikacja Polska S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Telekomunikacja Polska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego.

Załącznik 8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. Załącznik 8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo