c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem"

Transkrypt

1 c Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych ANALIZA Wrzesie 2012

2 Analiza porównawcza dotycz ca przyczyn chorób zawodowych maj ca na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych ZAMAWIAJ CY: Centrala Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych ul. Szamocka 3, Warszawa WYKONAWCA: Pracownia Bada i Doradztwa Re-Source Korczy ski Sarapata sp.j. ul. Sp awie 53; Pozna Tel

3 Wykaz skrótów CRChZ GUS IMP KRUS PKD WOMP ZOZ ZUS Centralny Rejestr Chorób Zawodowych ówny Urz d Statystyczny Instytut Medycyny Pracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Polska Klasyfikacja Dzia alno ci Wojewódzki O rodek Medycyny Pracy Zak ad Opieki Zdrowotnej Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych 3

4 Spis tre ci Wykaz skrótów... 3 Spis tre ci... 4 Wprowadzenie... 6 Cele i metodologia przeprowadzonych studiów i analiz... 7 Za one cele i zakres merytoryczny przeprowadzonych studiów i analiz... 7 Podstawowe poj cia... 8 Metodologia przeprowadzonych studiów i analiz... 9 Metoda badawcza... 9 Technika badawcza Technika analityczna Wykorzystane ród a danych Stan prawny w zakresie identyfikowania i ewidencjonowania chorób zawodowych w Polsce...12 Identyfikacja chorób zawodowych w Polsce Ewidencja chorób zawodowych w Polsce Wyniki studiów i analiz...15 Analiza danych o chorobach zawodowych w Polsce w celu wskazania obszarów, w których choroby te wyst puj najcz ciej Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce Zapadalno na choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow Zapadalno na choroby zawodowe wg województw Zapadalno na choroby zawodowe wg sekcji i dzia ów PKD Zapadalno na choroby zawodowe wg zawodów Analiza danych o zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe Ogólna charakterystyka zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe (wraz z uwzgl dnieniem dodatkowych zmiennych charakteryzuj cych najcz ciej wyst puj ce choroby zawodowe) Zatrucia ostre albo przewlek e lub ich nast pstwa wywo ane przez substancje chemiczne Gor czka metaliczna Pylice p uc Choroby op ucnej lub osierdzia wywo ane py em azbestu Przewlek e obturacyjne zapalenie oskrzeli Astma oskrzelowa Zewn trzpochodne alergiczne zapalenie p cherzyków p ucnych Ostre uogólnione reakcje alergiczne Choroby p uc wywo ane py em metali twardych Alergiczny nie yt nosa

5 Przedziurawienie przegrody nosa wywo ane substancjami o dzia aniu cym lub dra ni cym Przewlek e choroby narz du g osu spowodowane nadmiernym wysi kiem g osowym Choroby wywo ane dzia aniem promieniowania jonizuj cego Nowotwory z liwe Choroby skóry Przewlek e choroby uk adu ruchu Przewlek e choroby obwodowego uk adu nerwowego Obustronny trwa y ubytek s uchu Zespó wibracyjny Choroby uk adu wzrokowego Choroby zaka ne lub paso ytnicze albo ich nast pstwa Analiza danych o warunkach pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywie na zapadalno na choroby zawodowe Przetwórstwo przemys owe (ze szczególnym uwzgl dnieniem produkcji z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcji metali) Górnictwo i wydobywanie (ze szczególnym uwzgl dnieniem wydobywania w gla kamiennego i brunatnego) Budownictwo Opieka zdrowotna Edukacja Analiza czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w wybranych dzia ach gospodarki Przetwórstwo przemys owe (ze szczególnym uwzgl dnieniem produkcji z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcji metali) Górnictwo i wydobywanie (ze szczególnym uwzgl dnieniem wydobywania w gla kamiennego i brunatnego) Budownictwo Opieka zdrowotna Edukacja Wnioski i rekomendacje...81 Spis tabel...88 Spis wykresów...89 Spis schematów...90 Spis map

6 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie przygotowane zosta o na zlecenie Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Centrali Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych przez Pracowni Bada i Doradztwa Re-Source. Niniejsze zadanie badawcze realizowane jest w trybie zamówienia publicznego i wynika z ustawowych zada, które na Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych nak ada Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U nr 167 poz. 1322)., a które dotycz m.in: 1) analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zw aszcza wypadków miertelnych, ci kich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych; 2) upowszechniania wiedzy o zagro eniach powoduj cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdzia ania tym zagro eniom; 3) prowadzenia prac naukowo-badawczych maj cych na celu eliminacj lub ograniczenie przyczyn powoduj cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Zawarto merytoryczna opracowania w sposób bezpo redni wynika z zakresu analizy okre lonego przez Zamawiaj cego w ramach charakterystyki przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest wykonanie Analizy porównawczej dotycz cej przyczyn chorób zawodowych maj cej na celu okre lenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z okre leniem rekomendacji dotycz cych dzia prewencyjnych. Struktura przygotowanego opracowania jest nast puj ca. W rozdziale pierwszym przedstawiono cele i za enia przeprowadzonych analiz, wraz z omówieniem podstawowych poj wykorzystanych w niniejszej analizie oraz charakterystyk metodologii prowadzonych studiów i analiz (ze szczególnym uwzgl dnieniem: metody badawczej, techniki badawczej, techniki analitycznej oraz róde danych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonych analiz). W cz ci drugiej przedstawiono sytuacj prawn w zakresie identyfikacji i ewidencjowania chorób zawodowych w Polsce. Cz trzecia maj ca charakter zasadniczy z punktu widzenia celów analizy zawiera prezentacj szczegó owych danych dotycz cych przedmiotu badania. Struktura cz ci empirycznej niniejszego opracowania uwzgl dnia problematyk analizy okre lon przez Zamawiaj cego i zosta a podzielona na nast puj ce cz ci: analiza danych o chorobach zawodowych w celu wskazania obszarów, w których choroby te wyst puj najcz ciej, analiza danych o zapadalno ci na poszczególne jednostki chorobowe, analiza danych o warunkach pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywie na zapadalno na choroby zawodowe, analiza czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w wybranych dzia ach gospodarki Merytorycznym zwie czeniem przeprowadzonej analizy zestawienie wniosków i rekomendacji wynikaj cych z przeprowadzonych studiów i analiz. Niniejsze opracowanie zamyka spis umieszczonych w ekspertyzie elementów wizualizacji danych (tabel, wykresów, schematów, map). 6

7 Cele i metodologia przeprowadzonych studiów i analiz W niniejszej cz ci opracowania przedstawione zosta y: cele i zakres przeprowadzonych studiów i analiz, podstawowe poj cia, metodologia przeprowadzonych studiów i analiz (z uwzgl dnieniem metody badawczej, techniki badawczych, techniki analitycznej oraz wykorzystanych róde danych). Z ONE CELE I ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEPROWADZONYCH STUDIÓW I ANALIZ Podstawowe cele analizy obejmowa y zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj cego nast puj ce kwestie: Schemat 1. Cele przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Szczegó owego Opisu Przedmiotu Zamówienia Ze wskazanymi powy ej celami przeprowadzonych studiów i analiz w sposób bezpo redni wi e si zakres przeprowadzonych prac badawczych charakter i zakres merytoryczny wykorzystanego materia u empirycznego oraz sposób jego analizy i prezentacji wynika y z okre lonych przez Zamawiaj cego celów przeprowadzonych studiów i analiz. W rezultacie zakres tematyczny niniejszego opracowania przedstawia si zgodnie z przedstawionym dalej schematem nast puj co: 7

8 Schemat 2. Zakres merytoryczny przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Szczegó owego Opisu Przedmiotu Zamówienia Obok celów i zakresu merytorycznego niniejszej analizy Zamawiaj cy okre li tak e oczekiwany rezultat przeprowadzonych prac badawczo-analitycznych, który przedstawiony zosta na poni szym schemacie: Schemat 3. Za ony rezultat przeprowadzonych studiów i analiz ród o: opracowanie w asne na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wobec powy szego okre lenia za onego rezultatu przeprowadzonych studiów i analiz zosta a wprowadzona drobna modyfikacja polegaj ca na wyd eniu o jeden rok zakresu czasowego analizy, by w wi kszym stopniu mo liwe by o uchwycenie dynamiki zmian zachodz cych w obszarze chorób zawodowych ramy czasowe przeprowadzonej analizy to w przypadku wi kszo ci danych lata (w pojedynczych przypadkach dane za ca y powy szy okres nie by y dost pne. PODSTAWOWE POJ CIA Uwzgl dniaj c zakres merytoryczny niniejszego opracowania precyzyjnego zdefiniowania wymagaj podstawowe poj cia stosowane w niniejszym opracowaniu, tj.: choroba zawodowa oraz warunki pracy. 8

9 Schemat 4. Definicje podstawowych poj stosowanych w niniejszym opracowaniu ród o: opracowanie w asne na podstawie: Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód 2007, s. 11; GUS, Warunki pracy w 2008 r., Warszawa 2009, s. 9 Na etapie identyfikacji skali wyst powania chorób zawodowych ogó em oraz poszczególnych jednostek chorobowych pos ono si terminami: zapadalno (rozumianym jako liczba przypadków danej choroby zawodowej w badanej populacji w analizowanym okresie), oraz wspó czynnik zapadalno ci (rozumianym jako zapadalno zrelatywizowana do wielko ci populacji poprzez jej odniesienie do okre lonej jednostki populacji, w tym przypadku mieszka ców). Z kolei dla zidentyfikowania ro nego rodzaju aspektów rodowiska pracy, które powoduj lub wp ywaj na wyst pienie chorób zawodowych pos ono si w ramach niniejszej analizy terminami: czynnik (w odniesieniu do wszelkiego rodzaju uwarunkowa, które kszta tuj rodowisko sprzyjaj ce wyst pieniu chorób zawodowych) oraz przyczyna (w odniesieniu do bod ców bezpo rednio przyczyniaj cych si do wyst pienia choroby zawodowej). METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH STUDIÓW I ANALIZ W ramach opisu metodologii prowadzonych studiów i analiz przedstawione zostan nast puj ce jej komponenty: metoda badawcza, technika badawcza, technika analityczna, wykorzystane ród a danych. Metoda badawcza Na potrzeby niniejszego opracowania zastosowana zosta a metoda ilo ciowa. Metoda ilo ciowa zastosowana w ramach przeprowadzonych studiów i analiz pozwala uchwyci liczbowe i obiektywne aspekty badanego zjawiska. Zasadniczym celem badania o charakterze ilo ciowym jest identyfikacja prawid owo ci o charakterze uniwersalnym oraz okre lenie skali badanych zjawisk (a nie ich dog bny i wieloaspektowy opis, jak w przypadku metody jako ciowej). Badanie realizowane z wykorzystaniem metody ilo ciowej pozwala dodatkowo ograniczy mo liwe subiektywne zniekszta cenia wyników badania (zarówno po stronie badacza, jak i osób badanych), zwi kszaj c tym samym rzetelno uzyskanych danych. Wysoka warto poznawcza i praktyczna bada przeprowadzanych z wykorzystaniem metody ilo ciowej wynika równie z faktu, i metoda ta przy zachowaniu odpowiednich regu doboru jednostek badanych 9

10 zapewnia reprezentatywno statystyczn, tj. pozwala na generalizacj wyników z badanej próby na ca populacj 1. Technika badawcza Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystana zosta a technika desk research (lub Web research, w przypadku pozyskiwania danych za po rednictwem róde internetowych). Technika ta opiera si o wykorzystanie wtórnych róde danych, tj. takich materia ów, opracowa, publikacji, baz danych i innych róde informacji, które nie powsta y na potrzeby realizowanego badania, lecz ich zawarto merytoryczna uzasadnia ich wykorzystanie w toku prac badawczych. Badania prowadzone metod desk/web research w relacji do bada w terenie (field research) oceni nale y jako wzgl dnie ma o kosztowne, a tak e umo liwiaj ce relatywnie atwy i szybki dost p do poszukiwanych danych. Dodatkowo, pozwalaj one zidentyfikowa, zebra, uporz dkowa i podda szczegó owej analizie istniej ce cho rozproszone dane i informacje dotycz ce badanego problemu czy zagadnienia. Jednocze nie, najistotniejszym argumentem na rzecz wykorzystania niniejszej techniki badawczej w ramach prowadzonych studiów i analiz by o to, i dane dotycz ce takich zagadnie jak: choroby zawodowe i warunki pracy s zbierane i pozostaj w dyspozycji okre lonych instytucji (IMP, GUS) i nie mog yby one zosta pozyskane (z takim samym poziomem rzetelno ci i reprezentatywno ci) w ramach badania pierwotnego. Innymi s owy, w przypadku niniejszego opracowania, wyst puje nie tylko pragmatyczne, ale przede wszystkim merytoryczne uzasadnienie dla wykorzystania techniki desk/web research. Technika analityczna Zebrany materia empiryczny zosta poddany analizie statystycznej. Uwzgl dniaj c fakt, i wykonawca badania nie dysponowa w ramach przygotowywania niniejszego opracowania danymi surowymi analiza przeprowadzona zosta a z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz kategoryzacji wizualnych. Oparcie analizy o statystyki opisowe pozwoli o na uchwycenie skali i zakresu ujmowanych zjawisk i procesów. Statystyki opisowe s u ytecznym narz dziem analizy i zrekonstruowania skali i charakteru kwestii, które mog by z racji swej specyfiki poddawane opisowi ilo ciowemu. Dla czytelno ci i przejrzysto ci prezentacyjnej wykorzystano zró nicowane narz dzia wizualnej kategoryzacji danych, tj. tabele, wykresy, schematy czy mapy. Warto dodana takiego sposobu przedstawiania rezultatów prowadzonych analiz zwi zana jest przede wszystkim z mo liwo ci uchwycenia kluczowych ró nic w odniesieniu do ró nych segmentów analizy (poszczególne momenty pomiaru lata, bran e, województwa itp.). Wykorzystane ród a danych Zgodnie z przyj metodologi badania (vide opis wykorzystanej na potrzeby przygotowania niniejszej analizy techniki badawczej) w prowadzonych analizach wykorzystane zosta y dane zastane. Uwzgl dniaj c dwa g ówne obszary prowadzonych analiz (tj. choroby zawodowe oraz warunki pracy) niezb dne by o wykorzystanie zró nicowanych róde danych. W przypadku danych dotycz cych chorób zawodowych wykorzystano informacje pochodz ce z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych (CRChZ) prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi, który stanowi jedyne ród o informacji o chorobach zawodowych w Polsce obejmuj ce wszystkie stwierdzone przypadki. Pierwotnie, wykonawca badania planowa wykorzysta w 1 W przypadku niniejszego badania tego rodzaju generalizacja nie b dzie konieczna, gdy mamy tu do czynienia z doborem zupe nym (ca kowitym) analiza obejmuje wszystkie stwierdzone choroby zawodowe w Polsce (tj. te, które stwierdzono lub zg oszono w okresie obj tym niniejsz analiz ). 10

11 przygotowaniu niniejszego opracowania dane surowe, które umo liwi yby samodzielne wygenerowanie, najbardziej adekwatnych wobec celów badania, zestawie danych. Dane te okaza y si jednak niedost pne. W zaistnia ej sytuacji wykonawca badania zmuszony by do wykorzystania na potrzeby niniejszej ekspertyzy ogólnodost pnych danych dotycz cych chorób zawodowych, które publikowane s w cyklicznych (wydawanych corocznie) biuletynach Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi, które stanowi w chwili obecnej najbardziej wyczerpuj ce i najpe niejsze ród o informacji o chorobach zawodowych w Polsce. Dla zapewnienia rzetelno ci niniejszego opracowania w analizach wykorzystano zarówno cz opisow publikacji, jak i ca zestawie tabelarycznych, które nie s szczegó owo omawiane w rzeczonych biuletynach, a zawieraj bardzo precyzyjne dane charakteryzuj ce choroby zawodowe wyst puj ce w Polsce (w szczególno ci w odniesieniu do wyst powania poszczególnych chorób zawodowych w wyró nionych rodzajach dzia alno ci, tj. bran ach gospodarki narodowej). Dane dotycz ce chorób zawodowych, które zosta y wykorzystane w niniejszej ekspertyzie pozyskano przede wszystkim z nast puj cych publikacji: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r., ód 2006; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2006 r., ód 2007; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2007 r., ód 2008; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2008 r., ód 2009; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009 r., ód 2010; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2010 r., ód 2011; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r., ód 2012; oraz pomocniczo z publikacji: Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód ; a tak e danych zawartych w Banku Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego. W przypadku danych dotycz cych warunków pracy wykorzystano dane z zasobów Polskiej Statystyki Publicznej, które zawarte s w Banku Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego oraz z publikacji G ównego Urz du Statystycznego: ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2005 r., Warszawa 2006; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2006 r., Warszawa 2007; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2007 r., Warszawa 2008; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2008 r., Warszawa 2009; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2009 r., Warszawa 2010; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2010 r., Warszawa 2011; ówny Urz d Statystyczny, Warunki pracy w 2011 r., Warszawa U yteczno przywo anej publikacji w odniesieniu do niniejszego opracowania wynika przede wszystkim z faktu podj cia w niej próby identyfikacji czynników wp ywaj cych na wyst powanie chorób zawodowych, co jest równie jednym z celów przed onego opracowania. 11

12 Stan prawny w zakresie identyfikowania i ewidencjonowania chorób zawodowych w Polsce W niniejszej cz ci raportu przedstawione zosta y podstawowe informacje sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji i ewidencjowania chorób zawodowych w Polsce (zarówno w odniesieniu do stanu prawnego odnosz cego si zakresu czasowego analizy, jak i stanu prawnego, który obowi zuje w chwili obecnej). IDENTYFIKACJA CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE W celu pe nego scharakteryzowania procesu identyfikacji chorób zawodowych w Polsce niezb dne jest zrekonstruowanie procedury stwierdzania (orzekania) choroby zawodowej. Dla przypadków stwierdzonych chorób zawodowych, które analizowane s w niniejszym opracowaniu zastosowanie mia y: Rozporz dzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg aszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów w ciwych w tych sprawach (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1115) stan prawny do dn. 2 lipca 2009 r. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie chorób zawodowych (DzURP Nr 105 z , poz. 869) stan prawny od dn. 3 lipca 2009 r. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1121); Na kolejnym schemacie przedstawiono obowi zuj aktualnie procedur stwierdzenia choroby zawodowej. 12

13 Schemat 5. Procedura stwierdzenia choroby zawodowej ród o: opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r., ód 2012, s. 11 Na potrzeby systemu orzecznictwa chorób zawodowych tworzony jest wykaz chorób zawodowych. Od wrze nia 2002 roku obowi zywa wykaz chorób zawodowych okre lony Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg aszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów ciwych w tych sprawach (DzURP z 2002r., nr 132, poz. 1115). Jednak e po uchyleniu ww. Rozporz dzenia wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia r. straci o ono moc z dniem 2 lipca 2009 roku i od 3 lipca 2009 roku obowi zuje nowy wykaz chorób zawodowych okre lony Rozporz dzeniem Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dn. 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca 2009, poz. 869). W porównaniu z poprzednim aktem prawnym za najistotniejsze zmiany wprowadzone przez nowe Rozporz dzenie uzna nale y: 13

14 usuni cie szczegó owej listy substancji chemicznych, które mog wywo ywa zatrucia ostre albo przewlek e, które to zatrucia (lub ich nast pstwa) mog by traktowane jako choroba zawodowa; usuni cie szczegó owej listy chorób zaka nych lub paso ytniczych, które to choroby (lub ich nast pstwa) mog by traktowane jako choroba zawodowa; uszczegó owienie i zamkni cie listy pylic poprzez dodanie pylic: talkowej, grafitowe i wywo anej py ami metali; uszczegó owienie listy nowotworów z liwych poprzez dodanie: raka krtani, nowotworu nosa i zatok przynosowych oraz nowotworów wywo anych dzia aniem promieniowania jonizuj cego z prawdopodobie stwem indukcji powy ej 10%. EWIDENCJA CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE Najpe niejszym ród em danych dotycz cych skali i charakteru wyst powania chorób zawodowych w Polsce jest Centralny Rejestr Chorób Zawodowych (CRChZ) prowadzony przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w odzi. Obowi zek prowadzenia takiego rejestru jest na ony na Ministerstwo Zdrowia przez obowi zuj cy kodeks pracy. W chwili obecnej prowadzony przez IMP rejestr zawiera dane o ponad przypadkach chorób zawodowych (zawarte s w nim informacje o chorobach zawodowych od 1971 roku do chwili obecnej, przy czym sam CRChZ utworzono w 1999 roku). Dane do CRChZ przekazywane s do IMP przez placówki orzekaj ce o wyst pieniu choroby zawodowej za po rednictwem Karty stwierdzenia choroby zawodowej. Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat stwierdzonej choroby zawodowej charakteryzuj ce m.in.: miejsce i stanowisko pracy, osob pokrzywdzon, warunki pracy czynniki, które wywo y chorob zawodow i okres nara enia na nie, osob dokonuj oceny nara enia zawodowego, jednostk orzecznicz. Od 2003 roku ewidencja chorób zawodowych w Polsce prowadzona w ramach Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych zgodna jest z europejsk metodologi klasyfikowania danych okre lon przez EUROSTAT, a tym samym jest ona w czona do zasobów statystyki europejskiej. Celem CRChZ jest nie tylko zbieranie i przetwarzanie danych dotycz cych stwierdzonych chorób zawodowych, ale tak e analiza epidemiologiczna sytuacji w tym zakresie. Drugi ze wskazanych celów realizowany jest m.in. poprzez cykliczne (coroczne) publikowanie biuletynu Choroby zawodowe w Polsce w..., który zawiera aktualne dane o zapadalno ci na choroby zawodowe z uwzgl dnieniem m.in. jednostek chorobowych, rodzaju dzia alno ci (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci), województw oraz p ci kolejne roczniki tej publikacji stanowi y podstaw do przeprowadzenia ca ci analiz. 14

15 Wyniki studiów i analiz W niniejszej cz ci przedstawiono wyniki przeprowadzonych studiów i analiz. Pierwszy podrozdzia zawiera dane na temat skali wyst powania chorób zawodowych w Polsce. W podrozdziale drugim przedstawiono dane dotycz ce zró nicowa terytorialnych zapadalno ci na choroby zawodowe, natomiast podrozdzia trzeci to prezentacja szczegó owych danych odnosz cych si do poszczególnych jednostek chorobowych. W dalszej cz ci przedstawiono dane na temat warunków pracy w wybranych obszarach oraz ich wp ywu na zapadalno na choroby zawodowe. Zwie czeniem analitycznego komponentu raportu jest cz po wi cona identyfikacji czynników powoduj cych wyst powanie chorób zawodowych w tych dzia ach gospodarki, które cechuje najwy szy stopie zapadalno ci na choroby zawodowe. ANALIZA DANYCH O CHOROBACH ZAWODOWYCH W POLSCE W CELU WSKAZANIA OBSZARÓW, W KTÓRYCH CHOROBY TE WYST PUJ NAJCZ CIEJ W niniejszej cz ci raportu przedstawione zosta y dane dotycz ce skali wyst powania chorób zawodowych, z uwzgl dnieniem dodatkowych zmiennych charakteryzuj cych choroby zawodowe. Dzi ki temu opracowano pog bion i wielowymiarow charakterystyk chorób zawodowych w Polsce. Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce Na poni szym wykresie przedstawiono dane dotycz ce dynamiki i kierunków zmienno ci liczby przypadków orzeczonych chorób zawodowych. Bior c pod uwag, i liczba orzeczonych przypadków chorób zawodowych jest podstawowym parametrem opisuj cym skal wyst powania chorób zawodowych w Polsce, przyj to w tym przypadku mo liwie szeroki horyzont czasowy, tj. lata Wykres 1. Zapadalno na choroby zawodowe w Polsce w latach ród o: opracowanie w asne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS; Szeszenia-D browska N., Wilczy ska U., Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ód 2007; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009, , ód 2010, 2011,

16 Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie analizowany okres cechowa si relatywnie du zmienno ci, je li chodzi o liczb przypadków orzeczonych chorób zawodowych. Rokiem, w którym odnotowano najwi ksz liczb stwierdzonych chorób zawodowych (12 017) by rok 1998, z kolei najmniejsza liczba przypadków chorób zawodowych stwierdzona zosta a w roku 2011, kiedy o wyst pieniu choroby zawodowej orzeczono w przypadkach. Innymi s owy, to w nie w ostatnim roku obj tym analiz ujawni a si najmniejsza liczba orzeczonych chorób zawodowych. Jest to konsekwencja post puj cego zmniejszania si skali zjawiska zapadalno ci na choroby zawodowe. Cho bowiem zidentyfikowane zmiany dotycz ce zapadalno ci na choroby zawodowe wskazuj na brak jednoznacznej i trwa ej tendencji wzrostowej lub spadkowej, to zauwa nale y, e od 1999 roku wyst puje wyra ny trend spadkowy, z niewielkim odchyleniem wzrostowym w latach Po tym okresie nast pi dalszy spadek liczby orzeczonych chorób zawodowych a do chwili obecnej. Fakt, i mamy w chwili obecnej liczba chorób zawodowych jest relatywnie ma a (w porównaniu z poprzednimi latami) chorób zawodowych wiadczy o malej cym stopniu rozpowszechnienia tego zjawiska prawno-medycznego. Nie oznacza to jednak braku zasadno ci dla podejmowania dzia prewencyjnych w zakresie niwelowania czynników ryzyka, czy te podejmowania dzia informacyjnych skierowanych do grup ryzyka. Szczególnie istotne jest natomiast odpowiednie kierunkowanie tego rodzaju dzia, bo wyra ny spadek liczby stwierdzonych przypadków chorób zawodowych wymaga bardziej precyzyjnego adresowania dzia prewencyjnych i informacyjnych, by trafia y one do w ciwych odbiorców (tj. adresatów, w przypadku których mamy do czynienia ze szczególnym zagro eniem chorobami zawodowymi). By jednak trafnie zidentyfikowa owych odbiorców niezb dne jest przeprowadzenie pog bionych analiz uwzgl dniaj cych ró ne aspekt wyst powania chorób zawodowych. Temu w nie s b kolejne podrozdzia y niniejszego opracowania. Zapadalno na choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow traktowa nale y jako jeden z kluczowych czynników, które winny by uwzgl dnione w analizie dotycz cej chorób zawodowych. Jest tak, gdy p nawet pomimo zmian spo eczno-kulturowych pozostaje nadal silnie powi zana z rodzajem wykonywanej pracy, a tym samym pozostaje z zwi zku z zagro eniem ró nymi czynnikami zwi kszaj cymi ryzyko chorób zawodowych, a wi c tym samym tak e z zapadalno ci na choroby zawodowe. Na kolejnym wykresie przedstawiono dane dotycz ce wspó czynnika zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych z uwzgl dnieniem podzia u na p. 16

17 Wykres 2. Wspó czynnik zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych w latach ,9 36,8 36,3 30,3 30,6 27,8 28,3 38,4 25,1 34,1 36,4 19,2 15,6 32,7 kobiety czy ni Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Zidentyfikowany stan rzeczy wskazuje na wi ksz skal zapadalno ci w ród m czyzn. We wszystkich analizowanych latach wyst puje ró nica we wspó czynniku zapadalno ci na choroby zawodowe na zatrudnionych wskazuj ca na to, i cz ciej na choroby zawodowe zapadaj m czy ni. Jednocze nie nale y zauwa, e w ród kobiet pomimo, i w okresie ujawni si nieznaczny trend wzrostowy wskazuj cy na zwi kszanie si skali zapadalno ci na choroby zawodowe w tej grupie to w ca ym analizowanym okresie nast pi znacz cy spadek wspó czynnika zapadalno ci ród kobiet (z 27,8 przypadków na zatrudnionych w 2005 roku do 15,6 w 2001 roku). Z kolei ród m czyzn wyst puj wi ksze wahania wielko ci wspó czynnika zapadalno ci na choroby zawodowe, przy czym w ramach ca ego analizowanego okresu, podobnie jak w przypadku kobiet, wyst pi o zmniejszenie skali zjawiska zapadalno ci na choroby zawodowe w przeliczeniu na zatrudnionych (z 40,9 przypadków w 2005 roku do 32,7 w 2011 roku). Wydaje si, e p osób wobec których orzeczono chorob zawodow sama w sobie nie jest czynnikiem, który winien by traktowany jako bezpo redni czynnik ryzyka. Jego wp yw ma raczej charakter zapo redniczony p pozostaje w zwi zku z rodzajem wykonywanej pracy (oraz bran, w której dzia a przedsi biorstwo, w którym dana osoba jest zatrudniona), ten ostatni za ma kluczowe znaczenie dla ryzyka wyst pienia choroby zawodowej (oraz typu jednostki chorobowej, któr osoba zatrudniona jest najbardziej zagro ona). Dodatkowo, analiz zapadalno ci na choroby zawodowe przeprowadzono w odniesieniu do bezwzgl dnej liczby przypadków orzeczonych chorób zawodowych. 17

18 Wykres 3. Choroby zawodowe wg p ci osób, wobec których orzeczono chorob zawodow w latach kobiety czy ni Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Tendencje wskazuj ce na zró nicowanie skali wyst powania chorób zawodowych w ród m czyzn i kobiet, które zosta y zidentyfikowane w odniesieniu do wspó czynnika zapadalno ci na zatrudnionych znajduj swoje potwierdzenie tak e w przypadku danych o bezwzgl dnej liczbie chorób zawodowych w przypadku m czyzn mówi mo emy o wyra nie wi kszej zapadalno ci na choroby zawodowe ni w ród kobiet, przy czym w tej ostatniej grupie wyst puje w ostatnich latach wyra ny i systematyczny spadek, je li chodzi o liczb orzeczonych chorób zawodowych. Analiz dotycz zapadalno ci na choroby zawodowe w ród m czyzn i kobiet przeprowadzono tak e w odniesieniu do poszczególnych sekcji i dzia ów PKD. Dzi ki temu mo liwe jest wskazanie w przypadku których obszarów dzia alno ci, odpowiednio: m czyzn i kobiety cechuje podwy szone ryzyko zachorowalno ci. W kolejnych tabelach 3 przedstawiono dane dotycz ce utworzonego na potrzeby niniejszego opracowania wspó czynnika feminizacji chorób zawodowych w poszczególnych obszarach dzia alno ci 4. Im ni sza jest warto wspó czynnika, tym mniejszy udzia kobiet w grupie osób w przypadku których stwierdzono dan chorob zawodow (warto 0 oznacza, i w ród osób wobec których orzeczono dan chorob zawodow nie by o kobiet), z kolei warto wspó czynnika powy ej 1 oznacza, i w ród osób wobec których orzeczono dan chorob zawodow przewa aj kobiety. W tabelach zosta y wskazane odr bnie te bran e, gdzie w danym roku w ogóle nie stwierdzono wyst powania danej jednostki chorobowej lub gdy na chorob te zapada y jedynie kobiety. W poszczególnych polach oprócz warto ci wspó czynnika feminizacji chorób zawodowych 3 Ze wzgl du na fakt, i dla cz ci analizowanych lat obowi zywa a w ródle danych klasyfikacja PKD 2004, a dla lat klasyfikacja PKD 2007, które to klasyfikacje ró ni si od siebie, przedstawiono dane w dwóch odr bnych tabelach dla lat oraz Bior c pod uwag, i w przypadku wi kszo ci rodzajów dzia alno ci mamy do czynienia z dominacj m czyzn jako osób w odniesieniu do których orzeczono chorob zawodow, przyj cie jako miary opisu zró nicowa zapadalno ci na choroby zawodowe ze wzgl du na p wspó czynnika feminizacji (czyli stopnia, w jakim to kobiety cz ciej zapadaj na dan chorob zawodow ) pozwala uwypukli przypadki, w których kobiety stanowi grup ryzyka w stopniu wi kszym ni m czy ni. 18

19 podano tak e w nawiasie liczb przypadków chorób zawodowych w ród, odpowiednio: m czyzn i kobiet. Tabela 1. Wspó czynnik feminizacji zapadalno ci na choroby zawodowe w poszczególnych sekcjach i dzia ach PKD (wg PKD 2004) w latach Ogó em Nazwa grupowania ,61 0,69 0,74 0,71 (2021/1228) (1885/1274) (1889/1396) (2075/1471) Rolnictwo, owiectwo i le nictwo 0,37 (321/120) 0,22 (317/71) 0,28 (363/100) 0,25 (597/146) Rolnictwo, owiectwo w czaj c dzia alno us ugow 1,15 (91/105) 0,78 (79/62) 1,08 (77/83) 1,11 (104/115) Le nictwo w czaj c dzia alno us ugow 0,07 (230/15) 0,04 (238/9) 0,06 (286/17) 0,07 (493/33) Rybactwo w czaj c dzia alno us ugow 0,00 0,00 0 przypadków w obu Przemys (Sekcje : C+D+E) 0,13 (1250/161) 0,15 (1162/169) 0,21 (1168/245) 0,22 (1109/246) Górnictwo 0,01 (528/4) 0,00 0,01 (604/4) 0,01 (605/5) Górnictwo w gla kamiennego i brunatnego (lignitu); wydobywanie torfu Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego w czaj c dzia alno us ugow 0,00 0,01 (491/4) 0,00 0,01 (573/3) 0,01 (575/3) 0,00 0,00 0,00 0 przypadków w obu Górnictwo rud uranu i toru x 0,00 0,00 0,00 Kopalnictwo rud metali 0,00 0,00 0,00 0,07 (14/1) Pozosta e górnictwo 0,00 0,00 0,08 (13/1) 0,07 (15/1) Przetwórstwo przemys owe 0,22 (706/155) 0,29 (582/166) 0,44 (551/241) 0,49 (493/241) Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów 0,23 (88/20) 0,25 (81/20) 0,59 (68/40) 0,64 (59/38) Produkcja wyrobów tytoniowych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet ókiennictwo 0,17 (12/2) 1,29 (7/9) 5,00 (3/15) 1,25 (4/5) Produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich 2,80 (5/14) 3,50 (4/14) 4,83 (6/29) 4,25 (4/17) Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1,25 (4/5) 0,50 (4/2) 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet 1,5 (2/3) Produkcja drewna i wyrobów z drewna 0,22 (9/2) 0,22 (9/2) 0,31 (13/4) 0,50 (6/3) Produkcja masy w óknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, dzia alno publikacyjna i poligraficzna Dzia alno wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw j drowych 0,15 (13/2) 3,00 (1/3) 0,11 (9/1) 1,00 (2/2) 1,00 (1/1) 1,50 (2/3) 0 przypadków ród m czyzn, 3 przypadki ród kobiet 0,67 (3/2) 0,00 0,00 0,20 (10/2) 0,30 (10/3) Produkcja wyrobów chemicznych 0,21 (48/10) 0,59 (44/26) 0,79 (39/31) 0,71 (28/20) Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych 0,71 (24/17) 0,63 (30/19) 0,53 (30/16) 0,76 (21/16) Produkcja z pozosta ych surowców niemetalicznych 0,31 (143/44) 0,30 (83/25) 0,49 (82/40) 0,48 (87/42) Produkcja metali 0,06 (109/6) 0,07 (101/7) 0,07 (109/8) 0,13 (103/13) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wy czeniem maszyn i urz dze Produkcja maszyn i urz dze gdzie indziej nieklasyfikowana 0,07 (69/5) 0,07 (43/3) 0,02 (41/1) 0,13 (48/6) 0,05 (79/4) 0,08 (75/6) 0,09 (56/5) 0,07 (41/3) 19

20 Nazwa grupowania przypadków w 0 przypadków w 0 przypadków w 0 przypadków w Produkcja maszyn biurowych i komputerów obu obu obu obu Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej nieklasyfikowana Produkcja sprz tu i urz dze radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 0,64(14/9) 0,46 (13/6) 0,50 (14/7) 2,80 (10/28) 1,00 (1/1) 1,00 (1/1) 2,00 (1/2) 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 4 przypadki ród kobiet 3,00 (1/3) 2,00 (4/8) 1,25 (4/5) 0,08 (28/26) 0,57 (14/8) 1,50 (10/15) 1,18 (11/13) Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego 0,04 (48/2) 0,00 0,04 (49/2) 0,00 Produkcja mebli; dzia alno produkcyjna gdzie indziej nieklasyfikowana Przetwarzanie odpadów Wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, wod Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i wod Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 0,83 (6/5) 0,64 (14/9) 1,43 (7/10) 1,67 (12/20) 0,00 0,00 0 przypadków w obu 0,00 0,13 (16/2) 0,08 (13/1) 0,00 0,00 0,15 (13/2) 0,08 (12/1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przypadków w obu Budownictwo 0,01 (146/1) 0,00 0,02 (90/2) 0,03 (112/3) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku ów ytku osobistego i domowego Sprzeda, obs uga i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzeda detaliczna paliw do pojazdów samochodowych Handel hurtowy i komisowy z wy czeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami Handel detaliczny z wyj tkiem sprzeda y pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artyku ów ytku osobistego i domowego Hotele i restauracje 0,00 0,50 (24/12) 0,30 (23/7) 0,54 (2/15) 0,65 (26/17) 0,00 0,20 (5/1) 0,00 0,20 (5/1) 1,00 (4/4) 0,38 (8/3) 0,50 (6/3) 0,20 (5/1) 0,53 (15/8) 0,30 (10/3) 0,75 (16/12) 0,94 (16/15) 0,80 (5/4) 0 przypadków ród m czyzn, 5 przypadków ród kobiet 4,50 (2/9) 7,00 (1/7) Transport, gospodarka magazynowa i czno 0,13 (31/4) 0,30 (23/7) 0,32 (22/7) 0,35 (20/7) Transport l dowy; transport ruroci gowy 0,07 (15/1) 0,20 (15/3) 0,06 (16/1) 0,07 (15/1) Transport wodny 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport lotniczy Dzia alno wspomagaj ca transport; dzia alno zwi zana z turystyk Poczta i telekomunikacja Po rednictwo finansowe 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,00 (2/2) 0,25 (4/1)) 1,00 (2/2) 1,00 (1/1) 0,25 (4/1) 0 przypadków ród m czyzn, 3 przypadki ród kobiet 2,00 (2/4) 0 przypadków ród m czyzn, 5 przypadków ród kobiet 3,00 (1/3) 2,00 (1/2) 3,00 (1/3) 0 przypadków ród m czyzn, 10 przypadków ród kobiet 20

21 Nazwa grupowania Obs uga nieruchomo ci, wynajem i us ugi 1,04 (24/25) 1,11 (19/21) 1,31 (13/17) 1,00 (13/13) zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; 1,45 (11/16) 3,25 (4/13) 0,90 (10/9) 1,00 (15/15) obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne Edukacja 4,66 (117/545) 6,40 (101/646) 6,35 (107/679) 6,98 (100/698) Ochrona zdrowia i pomoc spo eczna 6,27 (49/307) 5,89 (53/312) 5,96 (47/280) 8,58 (33/283) Dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a Odprowadzanie i oczyszczanie cieków, gospodarowanie odpadami, pozosta e us ugi sanitarne i pokrewne Dzia alno organizacji cz onkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 1,26 (23/29) 0,80 (25/20) 0,94 (32/30) 0,47 (47/22) 0,50 (2/1) 0,00 0,00 0,00 2,00 (2/4) 0 przypadków w obu 0 przypadków ród m czyzn, 2 przypadki ród kobiet Dzia alno zwi zana z kultur, rekreacj i sportem 0,18 (17/3) 0,26 (19/5) 0,33 (27/9) 0,27 (41/11) Dzia alno us ugowa pozosta a 10,50 (2/21) 3,75 (4/15) 19,00 (1/19) 11,00 (1/11) Zak ad poza granicami kraju 0,00 0,00 0,00 2,00 (1/2) Brak danych o charakterze dzia alno ci 0,09 (11/1) 0,50 (2/1) 0,00 x Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2005, 2006, 2007, 2008 r., ód 2006, 2007, 2008, 2009 Tabela 2. Wspó czynnik feminizacji zapadalno ci na choroby zawodowe w poszczególnych sekcjach i dzia ach PKD (wg PKD 2007) w latach Nazwa grupowania Ogó em 0,65 (1906/1240) 0,47 (1990/943) 0,43 (1791/771) Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i le nictwo 0,28 (525/148) 0,28 (442/125) 0,43 (374/160) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierz t, owiectwo, czaj c dzia alno us ugow 0,00 1,56 (78/122) 1,02 (110/112) 1,08 (130/140) Le nictwo i pozyskiwanie drewna 0,06 (447/26) 0,04 (332/13) 0,08 (243/20) Rybactwo w czaj c dzia alno us ugow 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Przemys (Sekcje : B+C+D+E) 0,23 (1054/240) 0,19 (1258/237) 0,17 (1134/195) Górnictwo i wydobywanie 0,00 0,01 (667/4) 0,00 Wydobywanie w gla kamiennego i brunatnego (lignitu); Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 0 przypadków w obu 0,00 0,00 0,01 (643/4) 0,01 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Górnictwo rud metali 0,00 0,00 0,00 Pozosta e górnictwo i wydobywanie 0,00 0,00 0,00 Dzia alno us ugowa wspomagaj ca górnictwo i wydobywanie 0,00 0,00 0,00 Przetwórstwo przemys owe 0,48 (493/238) 0,41 (567/232) 0,36 (518/189) Produkcja artyku ów spo ywczych 0,63 (48/30) 0,57 (47/27) 0,43 (53/23) Produkcja napojów 0,50 (2/1) 0,00 0,25 (4/1) Produkcja wyrobów tytoniowych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Produkcja wyrobów tekstylnych 1,75 (4/7) 3,00 (4/12) 1,00 (2/2) Produkcja odzie y 10,00 (2/20) 9,00 (3/27) 12,50 (2/25) 0,00 21

22 Nazwa grupowania Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wy czeniem mebli; produkcja wyrobów ze s omy i materia ów u ywanych do wyplatania 0,50 (2/1) 4,00 (1/4) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,11 (9/1) 0,00 0,22 (9/2) Produkcja papieru oraz wyrobów z papieru 0,36 (11/4) 1,25 (4/5) 1,50 (2/3) Poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej 1,00 (2/2) 0 przypadków w obu 1,00 (2/2) 0,00 0,00 0,00 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 0,15 (20/3) 0,44 (18/8)) 0,56 (18/10) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozosta ych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych 0,00 0,00 4,00 (1/4) 0,80 (20/16) 0,97 (33/32) 1,18 (17/20) 0,45 (88/40) 0,25 (85/21) 0,22 (83/18) Produkcja metali 0,15 (105/16) 0,12 (92/11) 0,20 (82/16) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wy czeniem maszyn i urz dze Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0,30 (43/13) 0,04 (56/2) 0,12 (42/5) 3,00 (2/6) 2,00 (3/6) 0,50 (4/2) Produkcja urz dze elektrycznych 7,67 (3/23) 1,64 (11/18) 1,27 (11/14) Produkcja maszyn i urz dze, gdzie indziej nieklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 0,19 (36/7) 0,14 (51/7) 0,11 (36/4) 3,50 (8/28) 2,82 (11/31) 1,31 (16/21) Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego 0,02 (45/1) 0,00 0,00 Produkcja mebli 1,33 (3/4) 1,00 (9/9) 0,88 (8/7) Pozosta a produkcja wyrobów 2,33 (6/14) 1,25 (8/10) 1,50 (6/9) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze Wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dzia alno zwi zana z rekultywacj Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzenie i oczyszczanie cieków Dzia alno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 0,04 (27/1) 0,13 (16/2) 0,00 0,07 (15/1) 0,06 (17/1) 0,00 0,07 (15/1) 0,06 (17/1) 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu w 0,00 0,00 0,75 (4/3) 0,00 0,50 (2/1) 0,00 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,00 0,00 0,50 (2/1) 22

23 Nazwa grupowania Dzia alno zwi zana z rekultywacj i pozosta a dzia alno us ugowa zwi zana z gospodark odpadami 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w obu Budownictwo 0,02 (98/2) 0,02 (133/2) 0,01 (111/1) Roboty budowlane zwi zane z wnoszeniem budynków Roboty zwi zane z budow obiektów in ynierii dowej i wodnej 0,06 (17/1) 0,00 0,00 0,00 0,04 (51/2) 0,02 (41/1) Roboty budowlane specjalistyczne 0,02 (63/1) 0,00 0,00 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku ów ytku osobistego i domowego Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i komisowy z wy czeniem handlu pojazdami samochodowymi Handel detaliczny z wy czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 1,17 (18/21) 1,00 (19/19) 1,37 (19/26) 0,00 0,20 (5/1) 0,00 1,75 (4/7) 0,80 (5/4) 0,33 (9/3) 1,40 (10/14) 1,56 (9/14) 3,83 (6/23) Transport, gospodarka magazynowa 0,08 (26/2) 0,32 (25/8) 0,17 (24/4) Transport l dowy; transport ruroci gowy 0,00 0,27 (15/4) 0,06 (17/1) Transport wodny 0,00 0,00 0,00 Transport lotniczy Magazynowanie i dzia alno us ugowa wspomagaj ca transport 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0,00 0,00 Dzia alno pocztowa i kurierska 2,00 (1/2) 2,00 (2/4) 1,00 (3/3) Dzia alno zwi zana z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi Zakwaterowanie Dzia alno us ugowa zwi zana z wy ywieniem Informacja i komunikacja Dzia alno wydawnicza Dzia alno zwi zana z produkcj filmów, nagra video, programów telewizyjnych, nagra wi kowych i muzycznych Nadawanie programów ogólnodost pnych i abonamentowych Telekomunikacja Dzia alno zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia alno powi zana 0 przypadków w ród czyzn, 6 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 3,50 (2/7) 1,00 (2/2) 2,00 (1/2) 0,50 (2/1) 5,00 (1/5) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 1,00 (1/1) 0,33 (3/1) 0,00 0,00 0 przypadków w obu 1,00 (1/1) 0,00 0 przypadków w obu 23

24 Nazwa grupowania Dzia alno us ugowa w zakresie informacji Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa Finansowa dzia alno us ugowa z wy czeniem ubezpiecze i funduszy emerytalnych Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wy czeniem obowi zkowego ubezpieczenia spo ecznego Dzia alno wspomagaj ca us ugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Dzia alno zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna Dzia alno prawnicza, rachunkowo-ksi gowa i doradztwo podatkowe Dzia alno firm centralnych (Head Offices); Doradztwo zwi zane z zarz dzaniem Dzia alno w zakresie architektury i in ynierii; badania i analizy techniczne 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 10 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 9 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 5 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 4 przypadki ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 2,00 (1/2) 0,00 0,00 0,56 (18/10) 0,60 (10/6) 0,13 (8/1) 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 0 przypadków w obu 0,27 (11/3) 0,00 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w ród czyzn, 3 przypadki ród kobiet 1,00 (1/1) Badania naukowe i prace rozwojowe 2,50 (2/5) 0,33 (3/1) 0,00 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Pozosta a dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu Dzia alno weterynaryjna 0,33 (3/1) 0,00 0,00 Dzia alno w zakresie us ug administrowania i dzia alno wspieraj ca Wynajem i dzier awa Dzia alno zwi zana z zatrudnieniem Dzia alno organizatorów turystyki, po redników i agentów turystycznych oraz pozosta a dzia alno us ugowa w zakresie rezerwacji i dzia alno ci z ni zwi zane Dzia alno detektywistyczna i ochroniarska Dzia alno us ugowa zwi zana z utrzymaniem porz dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,40 (5/7) 0 przypadków w ród czyzn, 6 przypadków w ród kobiet 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 2,33 (3/7) 0 przypadków w ród czyzn, 3 przypadki ród kobiet 0,14 (7/1) 0,00 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 24

25 Nazwa grupowania Dzia alno zwi zana z administracyjn obs ug biura i pozosta a dzia alno wspomagaj ca prowadzenie dzia alno ci gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,55 (20/11) 1,50 (10/15) 0,73 (15/11) Edukacja 6,01 (89/535) 7,20 (40/288) 4,61 (41/189) Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 6,22 (36/224) 9,00 (22/198) 4,90 (31/152) Opieka zdrowotna 6,18 (33/204) 9,00 (20/180) 4,65 (31/144) Pomoc spo eczna z zakwaterowaniem Pomoc spo eczna bez zakwaterowania Dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj 0 przypadków w ród czyzn, 2 przypadki ród kobiet 6,00 (3/18) 8,50 (2/17) 0 przypadków w ród czyzn, 7 przypadków w ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0,43 (14/6) 0,25 (16/4) 0,36 (14/5) Dzia alno twórcza zwi zana z kultur i rozrywk 2,00 (1/2) 0,25 (4/1) 1,00 (4/4) Dzia alno bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta a dzia alno zwi zana z kultur Dzia alno zwi zana z grami losowymi i zak adami wzajemnymi Dzia alno sportowa, rozrywkowa o rekreacyjna 0 przypadków w ród czyzn, 1 przypadek ród kobiet 0 przypadków w obu 0,23 (13/3) 0,27 (11/3) 0,13 (8/1) 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 0,00 0,00 Pozosta a dzia alno us ugowa 7,50 (2/15) 3,67 (6/22) 4,75 (4/19) Dzia alno organizacji cz onkowskich 2,00 (1/2) 0,33 (3/1) 1,00 (1/1) Naprawa i konserwacja komputerów i artyku ów ytku osobistego i domowego 0 przypadków w obu 0 przypadków w obu 1,00 (1/1) Pozosta a indywidualna dzia alno us ugowa 13,00 (1/13) 7,00 (3/21) 8,50 (2/17) Zak ady poza granicami kraju b.d. 0,00 0,00 Opracowanie w asne na podstawie: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Choroby zawodowe w Polsce w 2009, 2010, 2011 r., ód 2010, 2011, 2012 Powy sze dane stanowi jednoznaczne potwierdzenie, i w przypadku zdecydowanej wi kszo ci rodzajów dzia alno ci dominuje sytuacja, w której to g ównie w ród m czyzn wyst puj przypadki chorób zawodowych. Aktualnie (tj. w odniesieniu do 2011 roku) W najwi kszym stopniu dotyczy to takich obszarów dzia alno ci jak: rybactwo; górnictwo i wydobywanie; górnictwo rud metali; pozosta e górnictwo i wydobywanie; dzia alno us ugowa wspomagaj ca górnictwo i wydobywanie; produkcja wyrobów tytoniowych; wytwarzanie i przetwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja pozosta ego sprz tu transportowego; naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze ; wytwarzanie i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz, par wodn, gor wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych; Roboty budowlane zwi zane z wnoszeniem budynków; roboty budowlane specjalistyczne; handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; transport wodny; magazynowanie i dzia alno us ugowa wspomagaj ca transport; dzia alno wydawnicza; dzia alno zwi zana z produkcj filmów, nagra video, programów telewizyjnych, nagra d wi kowych i muzycznych; dzia alno zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci; dzia alno weterynaryjna; wynajem i dzier awa; dzia alno us ugowa zwi zana z utrzymaniem porz dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych; dzia alno sportowa, rozrywkowa o rekreacyjna; pozosta a dzia alno us ugowa zak ady poza granicami kraju. We 25

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Popyt na prac w powiecie ostrowskim

Popyt na prac w powiecie ostrowskim Popyt na prac w powiecie ostrowskim www.bios tat.com.pl Ostrów Wielkopolski 2010 Spis tre ci Spis tre ci... 2 Wst p... 3 Nota metodologiczna... 4 I. Charakterystyka demograficzna powiatu... 6 1.1. Po o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego post powania z odpadami w rolnictwie i przemy le rolno-spo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo