Raport z konsultacji społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015

2 Raport sporządzili: Marek Jezierski Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Joanna Rutkowska Koordynator ds. konsultacji społecznych z mieszkańcami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

3 Wstęp W warszawskich dzielnicach zgodnie z wytycznymi Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, w sprawie przygotowywania budżetu, wprowadzony ma zostać budżet partycypacyjny, polegający na tym, że mieszkańcy mają zadecydować o sposobie wydatkowania części środków z budżetu dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przeznaczył na realizację budżetu partycypacyjnego zł, czyli ok. 0,5% budżetu Dzielnicy 1. Wytyczne dotyczące przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy zostały przekazane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie niektóre decyzje związane ze szczegółami przebiegu procesu w dzielnicy zostały wypracowane przez specjalnie powołane dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to grupa 20 osób w skład, której wchodzi po 5 przedstawicieli: mieszkańców Woli, organizacji pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy Wola oraz urzędników. Do prac w Zespole przeprowadzony został otwarty nabór - mógł zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na rzecz mieszkańców Woli. Pracownicy Urzędu zostali wskazani przez Burmistrza, natomiast radni wybrali spośród siebie przedstawicieli do pracy Zespole. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został powołany Uchwała Nr 7892/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 października 2013r.Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (załącznik nr 1) do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku. Na zdjęciach: mieszkańcy, którzy zgłosili się do pracy w Zespole (po lewej), przedstawiciele organizacji pozarządowych w Zespole (u góry po prawej) oraz przedstawiciele mieszkańców w Zespole (u dołu po prawej). 1 Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 o zł Uchwała Nr 8483/2014 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 r. W sumie na realizację budżetu partycypacyjnego przeznaczona będzie kwota zł. 1

4 Efekt prac Zespołu Do głównych zadań Zespołu należało dokonanie podziału kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz wspieranie przebiegu procesu konsultacji w Dzielnicy. Projekt regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 dopuszczał możliwość realizacji projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym. Projekty ogólnodzielnicowe to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego z obszarów dzielnicy. Projekty o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z obszarów terytorialnych wyznaczonych przez Zespoły. W związku z tym Zespół postanowił przeznaczyć połowę środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok 2015, czyli zł na realizację projektów o charakterze lokalnym oraz zł na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym. Podział środków przeznaczonych na realizację projektów lokalnych dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze (według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wola stan na dzień 8 listopada 2013 r.). Przy podziale obszarów Dzielnicy Wola na potrzeby realizacji projektów lokalnych, Zespół skorzystał z podziału według Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie. Aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach, w trzech obszarach Zespół proponował połączenie rejonów Nowolipki z Powązkami, Odolan z Ulrychowem oraz Czyste z Mirowem. Szczegółowy podział środków finansowych na poszczególne obszary lokalne przedstawia poniższa tabela. Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000 zł) Koło ,42% zł Ulrychów + Odolany ,02% zł Czyste + Mirów ,50% zł Młynów ,66% zł Muranów*/Nowolipki + Powązki ,40% zł ,00% zł * Według Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, Muranów jest rejonem Dzielnicy Śródmieście, natomiast nazwa obszaru często kojarzona jest z Wolą, i odnosi się do obszaru rejonu Nowolipki. 2

5 Tematyka konsultacji społecznych Konsultacje społeczne dotyczyły projektu przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na 2015 rok proponowanego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola. Konsultacje budżetu partycypacyjnego trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. i odbywały się na podstawie Uchwały Nr 8179/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2013r. (załącznik nr 2). Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców Dzielnicy Wola dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz przydziału kwot na poszczególne obszary zaproponowanych przez Zespół w związku z realizacją procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2015 oraz uzyskanie wniosków i uwag do procesów budżetu partycypacyjnego realizowanego w dzielnicy w kolejnych latach. 3

6 Akcja informacyjna W celu poinformowania mieszkańców o planach wdrożenia budżetu partycypacyjnego i konsultacjach społecznych skorzystano z kilku kanałów i środków komunikacji. Materiały informacyjne i ankiety rozmieszczone zostały w stałych punktach na terenie dzielnicy, opublikowane w prasie lokalnej i internecie. Mieszkańcy mogli też wziąć udział w spotkaniu oraz dyżurach, w trakcie których informacji udzielali członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Członkowie Zespołu wiedzieli, że narzędzie budżetu partycypacyjnego jest czymś nowym (w Warszawie zostało wprowadzone, jako projekt pilotażowy). W związku z tym byli świadomi tego, że zachęcając mieszkańców do udziału w konsultacjach, dużo czasu trzeba będzie poświęcić na wytłumaczenie, na czym polega cały proces. Zespół ustalił szczegółowy plan konsultacji procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola, aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby mieszkańców. Ponadto, ogromną uwagę zwrócono na przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych miały być czytelne, atrakcyjnie wizualnie i zawierać jak najwięcej niezbędnych informacji. Zespół przygotował treść informacji o konsultacjach dotyczących budżetu partycypacyjnego oraz treść pytań kierowanych do mieszkańców dotyczących tematu konsultacji. Na podstawie tych materiałów została przygotowana ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 3. W akcji informacyjnej niezwykle ważna była również obecność budżetu partycypacyjnego w internecie. Zdecydowano się na utworzenie zakładki dotyczącej budżetu partycypacyjnego na stronie Dzielnicy Wola, gdzie miały być publikowane wszystkie najważniejsze informacje. Mając na uwadze przejrzystość całego procesu dla mieszkańców, Zespół publikował na stronie informacje ze spotkań wraz z protokołami dokumentującymi ich przebieg, aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco zapoznawać się z przebiegiem całego procesu. Koszt przeprowadzenia konsultacji: ok zł. Plakaty, ulotki i ankiety Zespół przygotował plakat w formacie A3 informujący o konsultacjach, który został wydrukowany w kolorze, w liczbie 300 sztuk przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz w wersji czarno-białej, w liczbie 200 sztuk przez Urząd Dzielnicy Wola. Plakat zawierał informacje dotyczące dyżurów konsultacyjnych, spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz innych możliwości wzięcia udziału w konsultacjach (załącznik nr 4). Na podstawie plakatu powstała ulotka w formacie A5 (załącznik nr 5), która zawierała te same informacje i była rozdawana mieszkańcom razem z ankietami w czasie trwania dyżurów konsultacyjnych oraz podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego. 4

7 Pakiety ankiet (po 50 sztuk), plakatów informacyjnych i ulotek zostały rozmieszczone w 6 dzielnicowych jednostkach (łącznie 25 punktów wymienionych poniżej). W tych punktach znajdowały się również pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety: 1. Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Redutowa, ul. Redutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Siedziba główna ZGN, ul. Bema 70 Administracja nr 1 Koło, ul. Ciołka 33 Administracja nr 2 Młynów, ul. Wawelberga 15 Administracja nr 3 Nowolipki, ul. Nowolipki 16 Administracja nr 4 Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, ul. Ciołka 20 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35 a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, al. Solidarności 90 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, ul. Żytnia 64 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51, ul. M. Bielskiego 3 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, ul. Chłodna 11 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda 64 Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115, ul. Nowolipie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, ul. Bema Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Solidarności 90 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Syreny 18 Plakaty przekazane do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zostały wywieszone w budynkach administrowanych przez poszczególne Administracje. Plakaty (80 sztuk) zostały też przekazane do wspólnoty mieszkaniowej Hema-Dom, która rozwiesiła je w budynkach należących do wspólnoty. Plakaty, ankiety oraz informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego były wywieszone na tablicach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 oraz ul. Syreny 18. 5

8 Plakaty, ulotki i ankiety były dostępne również podczas dyżurów konsultacyjnych i spotkania konsultacyjno-informacyjnego. Prasa lokalna Artykuły informacyjne na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego opublikowano w trzech wydaniach Kuriera Wolskiego bezpłatnego miesięcznika Urzędu Dzielnicy Wola: 1. Kurier Wolski Nr 115/416 z 28 listopada 2013 W tym numerze, informacja na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego pojawiła się na stronie 3 (załącznik nr 6). Była tam opisana propozycja Zespołu, ankieta do wycięcia oraz informacja na temat możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach. 2. Kurier Wolski Nr 116/417 z 12 grudnia 2013 Informacja na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego pojawiła się na dwóch stronach - stronie 3 (załącznik nr 7) oraz stronie nr 5 (załącznik nr 8). Na stronie 3 pojawił się plakat informujący o trwających konsultacjach, zachęcający do wycięcia i poinformowana sąsiadów. Na stronie 5 powtórzona została informacja dotycząca propozycji Zespołu, ankieta do wycięcia oraz informacja na temat możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach. Dodatkowo, na stronie tytułowej odnośnik do informacji o budżecie partycypacyjnym na stronie 3 został wyróżniony kolorem niebieskim, aby był bardziej widoczny. 3. Świąteczne wydanie Kuriera Wolskiego - Kurier Świąteczny z 20 grudnia W tym numerze informacja na temat budżetu partycypacyjnego pojawiła się na stronie 7 (załącznik nr 9). Członkowie Zespołu zauważyli, że wielu mieszkańców nie wie czym jest budżet partycypacyjny oraz jakie możliwości im daje, w związku z tym zdecydowano się na umieszczenie ogólnej informacji na temat samego procesu budżetu partycypacyjnego, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z propozycjami Zespołu oraz udziałem w trwających konsultacjach. Dodatkowo, pojawiła się krótka relacja z dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 14 grudnia podczas Iluminacji Choinki na Chłodnej. Do udziału w konsultacjach zachęcał prowadzący wydarzenie aktor Piotr Pręgowski, co było bardzo cennym wizerunkowo wsparciem. 6

9 Warto wspomnieć również o tym, że temat budżetu partycypacyjnego pojawia się wielokrotnie w tym numerze m.in. w liście do mieszkańców Urszuli Kierzkowskiej Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz w rozmowie z Ewą Statkiewicz - Przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Nakład każdego wydania Kuriera Wolskiego wynosił egzemplarzy i był kolportowany do różnych miejsc na Woli (pełną listę punktów dystrybucji Kuriera Wolskiego stanowi załącznik nr 10). Wszystkie wydania Kuriera Wolskiego można było przeczytać również w internecie lub pobrać ze strony Dzielnicy Wola pod adresem: Kurier Wolski był rozdawany również podczas wydarzeń organizowanych w grudniu 2013 r. przez Dzielnicę Wola. Plakaty z informacją o sposobie udziału w konsultacjach i terminami spotkań ukazały się również w Gazecie Południe nr 16(58) z 20 grudnia 2013 i Naszej Gazecie Woli i Bemowa nr 22 (193) z 17 grudnia Internet Na stronie Dzielnicy Wola powstała zakładka Budżet Partycypacyjny, w której zostały umieszczone wszystkie najważniejsze informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego m.in. budżet partycypacyjny w Warszawie, aktualności dotyczące budżetu partycypacyjnego na Woli, informacje o wolskim Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz informacje dotyczące konsultacji przebiegu budżetu partycypacyjnego na Woli. Zdecydowano się wprowadzić prosty link do zakładki: oraz mail: aby łatwiej komunikować adres strony i w trakcie trwania całego procesu budżetu partycypacyjnego. Informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego miały się również pojawiać na stronie Facebook.com: Miejska Wola oficjalny profil prowadzony przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy, Budżet Partycypacyjny w Warszawie profil prowadzony przez Centrum Komunikacji Społecznej. Zdecydowano się na wykorzystanie profilu Dzielnicy Wola, ze względu na dużą liczbę użytkowników, którzy polubili profil i docierają do nich informacje pojawiające się na nim. Pojawiały się tam informacje zachęcające do wzięcia udziału w konsultacjach, powiadomienia o najbliższych spotkaniach oraz podsumowanie wydarzeń. Materiały informacyjne zamieszczone były na stronie głównej Urzędu Dzielnicy Wola: oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych pod adresem: 7

10 Informację o wolskich konsultacjach zamieściły również inne strony internetowe, m.in.: Portal dla praktyków i animatorów kultury, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola, blog dotyczący rejonu Woli Odolany, Na blogu pojawiły się trzy informacje o budżecie partycypacyjnym: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska, portal informacyjny Przegląd Wolski, Na stronie pojawił się banner (po prawej stronie) oraz dwie informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, - Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja, - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Nowa, - Stowarzyszenie Wola Zmian, Warszawski Portal Polityczny Na stronie pojawiły się dwie informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego na Woli: Warszawski Portal Polityczny dokonał analizy dostępności informacji o budżecie partycypacyjnym w sieci oraz ocenił jak poszczególne dzielnice informują o tym mieszkańców. Wola podsumowana została w ten sposób: Co do samej informacji na stronie, to Wola wywiązała się wręcz wzorowo. Garść przydatnych informacji zaprezentowana w bardzo przejrzystej i wizualnie atrakcyjnej formie. Do tego wiele linków. Wszystko tak, jak być powinno. Na 18 dzielnic bardzo dobrze informują mieszkańców tylko trzy Praga Południe, Wola i Ochota. Dodatkowo, kilku członków Zespołu udzielało się w przestrzeni Internetu m.in. aktywnie uczestniczyło w otwartej grupie Budżet Partycypacyjny w Warszawie utworzonej na stronie facebook.com wymieniając się doświadczeniami z członkami innych Zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz informując o trwających na Woli konsultacjach. 8

11 Maile, pisma Maile z informacją o konsultacjach, plakatem, ankietą, i mapą podziału Dzielnicy zostały rozesłane do 6 dzielnicowych jednostek, w których zorganizowane były punkty konsultacyjne, Wydziałów Urzędu z prośbą o przekazanie informacji do jednostek i współpracujących z Wydziałem organizacji pozarządowych, Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz 25 spółdzielni mieszkaniowych (listę spółdzielni, do których wysłano maile stanowi załącznik nr 11). Pisma z informacją o trwających konsultacjach dotyczących budżetu partycypacyjnego zostały wysłane do 3 dużych centrów handlowych znajdujących się na Woli oraz do wolskich parafii (załącznik nr 12). Banner Zespół postanowił wykorzystać atrakcyjną lokalizację budynku Urzędu Dzielnicy Wola budynek znajduje się w dobrym komunikacyjnie miejscu. W związku z tym przygotowany został ogromny banner (załącznik 13) informujący o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym oraz o stronie internetowej na której można było uzyskać niezbędne informacje o konsultacjach. Banner został wywieszony na ścianie budynku od strony al. Solidarności. W ten sposób był widoczny dla mieszkańców przechodzących obok Urzędu podróżujących środkami komunikacji miejskiej. Radio i telewizja Członkowie wolskiego Zespołu występowali w mediach, gdzie promowali ideę budżetu partycypacyjnego oraz zachęcali mieszkańców do udziału w konsultacjach Marek Ślusarz występował w Radio Dla Ciebie. Audycja dostępna jest pod tym adresem: (fragment dotyczący budżetu partycypacyjnego od 16:15). Aneta Skubida występowała w TVP Warszawa. Nagranie można obejrzeć pod tym adresem: (fragment dotyczący budżetu partycypacyjnego od 5:05). Działania dodatkowe - promocja strony internetowej Cały proces budżetu partycypacyjnego jest rozciągnięty w czasie, dlatego niezwykle ważne, aby na każdym etapie realizacji budżetu partycypacyjnego, każda zainteresowana osoba mogła znaleźć aktualne informacje w jednym miejscu. Dlatego, równolegle do promocji konsultacji Zespół starał się promować stronę internetową Zakładka na stronie Dzielnicy Wola miała stać się centrum informacji o przebiegu budżetu partycypacyjnego na Woli. Zespołowi zależało na tym, aby 9

12 od początku procesu komunikować jeden adres internetowy, co według Zespołu ma to bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji całego procesu. W związku z tym podjęto decyzję, że punkty, w których odbywały się dyżury konsultacyjne oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne powinni być specjalnie oznaczone oraz przede wszystkim powinny być widoczne. W tym celu wydrukowany został rollup (załącznik 14), w charakterystycznym kolorze niebieskim. Na rollupie pojawił się adres strony oraz adres mailowy co służyło promocji zakładki o budżecie partycypacyjnym na stronie Dzielnicy Wola. Adres strony wraz z adresem mailowym pojawił się na wydrukowanych wizytówkach (załącznik 15), które były rozdawane mieszkańcom w trakcie dyżurów konsultacyjnych. Wizytówki w liczbie 250 zostały wydrukowane przez Urząd Dzielnicy Wola. Dodatkowo, informacja o adresie strony i adresie mailowym pojawiła się we wszystkich publikowanych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących prowadzonych konsultacji. 10

13 Prowadzenie konsultacji i sposoby zbierania opinii Centrum Komunikacji Społecznej dało Zespołom swobodę, jeśli chodzi o sposób zbierania uwag dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary. Zespół zdecydował się na pozyskiwanie uwag za pomocą przygotowanej ankiety, mailowo na adres oraz w trakcie dyżurów konsultacyjnych i spotkania informacyjno-konsultacyjnego. Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji, zdecydowano się na udostępnienie ankiety w różnych formach, aby mieszkańcy mogli wybrać preferowaną formę wzięcia udziału w konsultacjach. Ankieta była dostępna w wersji papierowej, w wersji formularza interaktywnego - do pobrania i wypełnienia elektronicznego oraz w formie ankiety online. Według wytycznych z Centrum Komunikacji Społecznej każda z dzielnic miała zorganizować przynajmniej jedno spotkanie z mieszkańcami w czasie trwania konsultacji. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. Ponadto, w trakcie dyżurów konsultacyjnych oraz spotkania informacyjno-konsultacyjnego zbierano również uwagi ogólne dotyczące przebiegu procesu budżetu partycypacyjnego. Punkty konsultacyjne Ankiety w wersji papierowej dostępne były w 25 stałych punktach konsultacyjnych w dniach 2-31 grudnia 2013 r. Punkty były dostępne dla mieszkańców w godzinach pracy poszczególnych jednostek. W tych punktach rozłożone były również ulotki i plakaty oraz pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety: 1. Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Redutowa, ul. Redutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Siedziba główna ZGN, ul. Bema 70 Administracja nr 1 Koło, ul. Ciołka 33 Administracja nr 2 Młynów, ul. Wawelberga 15 Administracja nr 3 Nowolipki, ul. Nowolipki 16 11

14 Administracja nr 4 Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, ul. Ciołka 20 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35 a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, al. Solidarności 90 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, ul. Żytnia 64 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51, ul. M. Bielskiego 3 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, ul. Chłodna 11 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda 64 Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115, ul. Nowolipie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, ul. Bema Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Solidarności 90 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Syreny 18 Dyżury konsultacyjne Ankiety w wersji papierowej dostępne były w trakcie 10 dyżurów konsultacyjnych zorganizowanych z uwzględnieniem ich dostępności dla mieszkańców każdego z obszarów powstałych na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego. W trakcie dyżurów można było porozmawiać z członkami Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola, którzy opowiadali o idei budżetu partycypacyjnego oraz zachęcali do wzięcia udziału w konsultacjach. W trakcie dyżurów mieszkańcy mogli zapoznać się również z projektami: regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie i formularza zgłaszania propozycji do budżetu partycypacyjnego. W tych punktach rozłożone były również ulotki i plakaty oraz pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety. Poniżej znajduje się lista terminów i miejsc, w których zorganizowano dyżury konsultacyjne: 6 grudnia, godz Ośrodek Kultury im. Żeromskiego, ul Obozowa 85 7 grudnia, godz Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Koło, ul. Obozowa 60 9 grudnia, godz AN-DOM, ul. Nowolipie 23B 12 grudnia, godz oraz AN-DOM, ul. Nowolipie 23B 12 grudnia, godz Dom Kultury "Działdowska", ul. Działdowska 6 14 grudnia, godz ul. Chłodna (Iluminacja Choinki na Chłodnej) 12

15 14 grudnia, godz Biała na Miłej, ul. Miła grudnia, godz Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Żytnia grudnia, godz Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr Poliglotka, ul. Nowolipie grudnia, godz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się 18 grudnia 2013 r. w Sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. W pierwszej części, uczestnikom spotkania przybliżona została tematyka budżetu partycypacyjnego - omówione zostały najważniejsze cechy budżetu partycypacyjnego, opowiedziano skąd wzięła się inicjatywa, omówiony został budżet na poziomie ogólnomiejskim oraz przedstawiono przykładowe projekty zrealizowane w innych miastach. Następnie, przedstawiony został harmonogram działań związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego w Warszawie z uwzględnieniem rozwiązań wypracowanych przez wolski Zespół propozycji dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary. Druga część spotkania przeznaczona była na dyskusję. Wśród poruszanych przez uczestników kwestii znalazły się pytania o: Wzorce i antywzory budżetów partycypacyjnych na podstawie doświadczeń zebranych w innych miastach, Skuteczne sposoby zachęcenia mieszkańców do udziału w życiu społeczności lokalnej, w tym do tworzenia budżetu partycypacyjnego, Przebieg akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego, w tym konsultacji społecznych, Przebieg procesu budżetu partycypacyjnego. 13

16 Spotkanie było moderowane przez Fundację Dobrych Rozwiązań organizację pozarządową, która wygrała otwarty konkurs na przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego w grudniu 2013 r. Internet Na stronie Dzielnicy Wola, w zakładce Budżet Partycypacyjny, dostępnej pod adresem: znajdowały się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trwających konsultacji oraz zachęcające do wzięcia w nich udziału. Informacja wyświetlała się od razu na pierwszej stronie, aby była widoczna od razu po wejściu na stronę. W tym miejscu znajdowała się ankieta on-line, która została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją łatwo wypełnić. Wypełnione w ten sposób ankiety trafiały na adres Na stronie internetowej dostępny był również formularz interaktywny. Była to interaktywna wersja ankiety papierowej, która można było wypełnić elektronicznie i wydrukować, lub wysłać mailem. Dodatkowo, mieszkańcy mogli wysyłać na adres swoje uwagi dotyczące propozycji Zespołu dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary lub ogólnych uwag na temat przebiegu budżetu partycypacyjnego. 14

17 Podsumowanie Zespół zapoznał się z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców, które wpłynęły, w czasie trwania konsultacji, na adres były zgłoszone w formie uzasadnień odpowiedzi w złożonych ankietach oraz tymi, które zostały zgłoszone podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego w dniu 18 grudnia 2013 r. Wyniki konsultacji Jak wynika z opracowania ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych, większość respondentów opowiedziała się za rozwiązaniami wypracowanymi przez wolski Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego. Z propozycją podziału terytorialnego dzielnicy na 5 obszarów zgodziło się 76 proc. Osób biorących udział w konsultacjach, 12 proc. było przeciw i 12 proc. nie miało zdania na ten temat. Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Ogółem Brak danych Ważnych TAK NIE NIE MAM ZDANIA Liczba Procent 100% 76% 12% 12% Uzasadnienia do wyrażonych opinii dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy podało 21 proc. respondentów, z czego chętniej (62 proc.) podawano uzasadnienia opinii pozytywnych. Opinię negatywną umotywowało 25 proc., a brak zdania 13 proc. respondentów. Zgadzając się z podziałem dzielnicy na 5 obszarów w celu rozdysponowania środków z budżetu partycypacyjnego, respondenci określali go jako sprawiedliwy, logiczny, słusznie bazujący na istniejących rejonach administracyjnych oraz ułatwiający zarządzanie środkami. Pojawiły się też uzasadnienia nieodnoszące się bezpośrednio do podziału terytorialnego, a podkreślające pozytywny wpływ udziału mieszkańców w wydawaniu środków publicznych. Uwzględnione są zarówno obszary historyczne, jak i liczba mieszkańców. Uważam, że podział ma sensowne uzasadnienie, ze względu na większe wniknięcie w sprawy mieszkańców i ich bolączek. Dzięki możliwości wywieranego wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 15

18 Pozytywnym efektem tej formy demokracji jest wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i wzrost ich odpowiedzialności za rozwój miasta. Tak, ponieważ łatwiej zarządza się częścią obszaru dzielnicy niż całym terenem wielkiej aglomeracji/dzielnicy. Negatywne opinie na temat podziału terytorialnego uzasadniane były głównie nieracjonalnym według respondentów stworzeniem jednego, zbyt dużego w stosunku do pozostałych, rejonu z Odolan i Ulrychowa. Pojawiły się też opinie o zbyteczności dokonywania podziału dzielnicy oraz dwie propozycje innych rozwiązań: połączenia rejonu Czyste z Młynowem i rejonu Muranowa z Młynowem. Zły podział. tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Łączenie Ulrychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach. Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Brak zdania respondenci uzasadniali brakiem informacji na temat idei budżetu partycypacyjnego i propozycji Zespołu. [Podział] Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). Większość respondentów (61 proc.) zaakceptowała również podział kwotowy, który został zaproponowany przez Zespół. Przeciwnego zdania było 25 proc. uczestników badania, a 14 proc. nie miało na ten temat zdania. Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Ogółem Brak danych Ważnych TAK NIE NIE MAM ZDANIA Liczba Procent 100% 61% 25% 14% Nieco więcej niż w przypadku pierwszego pytania, bo 32 proc. respondentów, uzasadniło swój wybór. Niemal tyle samo osób wypowiedziało się na temat pozytywnej (43,5 proc.), 16

19 jak i negatywnej (44,3 proc.) opinii dotyczącej podziału środków. Tylko 12,2 proc. umotywowało brak zdania. Respondenci zgadzający się z podziałem kwot według liczby zameldowanych mieszkańców określali go jako słuszny, sprawiedliwy, uczciwy. Podawano pomysły na przeznaczenie pieniędzy i (odnosząc się pośrednio do pytania) podkreślano pozytywny wpływ budżetu partycypacyjnego na aktywność obywatelską. Sprawiedliwy podział według ilości mieszkańców. Przeznaczone środki finansowe są zbyt małe na nowe inwestycje, ale można je przeznaczyć na kontynuację już zaczętych, np. ścieżki rowerowe, może parkingi osiedlowe. Udział w tworzeniu budżetu daje wgląd w proces zarządzania gminą. W rezultacie zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrasta wzajemne zaufanie. Dzięki aktywnej obywatelskiej kontroli wydatków spada ryzyko korupcji, klientelyzmu i innych negatywnych zjawisk. Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów a nie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi się do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. Celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! Odpowiedzi Nie najczęściej uzasadniano zdaniem, iż obszar Odolan otrzymał zbyt małą kwotę w stosunku do istniejącej tam słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz szybkiego przyrostu mieszkańców w nadchodzących latach. Wątpliwości wzbudził też obszar Koła, który zdaniem respondentów otrzymał za mało pieniędzy wobec potrzeb remontowych. Pojawiły się też alternatywne propozycje podziału według potrzeb rejonów. Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczającą ofertą kulturalno-rozrywkową. Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie. 17

20 Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. Podobnie jak w pytaniu pierwszym respondenci uzasadniali swój brak zdania niedostateczną informacją na temat idei i przebiegu budżetu partycypacyjnego oraz uzasadnienia podziału kwot. Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony. Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze. W celu zebrania opinii na temat podziału terytorialnego Woli i rozdysponowania środków finansowych w ramach budżetu partycypacyjnego Urząd Dzielnicy Wola przeprowadził ankiety w formie papierowej i on-line. W dniach od 2 do 31 grudnia 2013 r. zebrano 363 ankiety (323 papierowe i 40 za pośrednictwem Internetu). Najwięcej ankiet papierowych (62 proc.) wypełniono w stałych punktach konsultacyjnych, a 38 proc. wpłynęło w trakcie dyżurów. Biorąc pod uwagę niereprezentatywny charakter próby, wyników konsultacji nie należy uogólniać na wszystkich mieszkańców Woli (próba celowa ankietę wypełniały osoby zainteresowane tematem). Ankiety otrzymane w trakcie konsultacji Liczba % papierowe punkty konsultacyjne % dyżury 122 on-line 40 11% SUMA % Pytania i odpowiedzi dotyczące najczęściej powtarzających się uwag Powinny być większe kwoty. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. 18

21 Jakie kryterium Zespół przyjął przy podziale środków finansowych? Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. Na jakie projekty będą przeznaczone środki z budżetu partycypacyjnego? Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Kto będzie decydował o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu partycypacyjnego? To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. Na Odolanach będzie więcej mieszkańców. Dlaczego kwota na ten obszar jest taka mała? Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne Zespół uznał kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. Niedostateczna informacja na temat procedury i uzasadnienia podziałów. We wszystkich materiałach informacyjnych staraliśmy się publikować kryteria, jakie Zespół przyjął dokonując takiego podziału. W trakcie trwania konsultacji dodaliśmy na stronie internetowej informację atrakcyjniejszą wizualnie, aby była bardziej widoczna. W każdym obszarze powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy. Zespół rozważał taki wariant, ale na niektórych obszarach zameldowana jest mała liczba osób, więc uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie podział środków na obszary proporcjonalnie do liczby zameldowanych mieszkańców. W pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest budżet partycypacyjny i co jest przedmiotem konsultacji. Temu służyły konsultacje społeczne budżetu partycypacyjnego, które trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których 19

22 miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. W załączniku znajduje się zestawienie uwag przesłanych na mailowo, zebranych w ankietach i zgłoszonych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, do których odniósł się Zespół. Zespół ustosunkował się do uwag dotyczących przedmiotu konsultacji, w których wpisano uzasadnienia odpowiedzi. Ponadto, w załączniku znajdują się również pełne wyniki zebranych ankiet. Decyzja Zespołu W związku z tym, że większość mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach zgodziła się z zaproponowanym przez Zespół kryterium podziału terytorialnego Dzielnicy na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego (76%) oraz z zaproponowanym podziałem środków finansowych (61%), Zespół zdecydował, że nie będzie zmieniał przyjętych wcześniej kryteriów dotyczących podziału środków finansowych oraz podziału obszaru Woli. Zespół postanowił przeznaczyć połowę środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok 2015 na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym, a pozostałe środki przeznaczyć na realizację projektów o charakterze lokalnym. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały (dane pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wola). Kryterium, według którego Zespół określił granice obszarów terytorium Dzielnicy są obowiązujące granice rejonów według Miejskiego Systemu Informacji. Zespół zdecydował o połączeniu niektórych sąsiednich rejonów Woli w jeden obszar, w taki sposób, aby możliwie jak najbardziej wyrównać liczbę mieszkańców w każdym obszarze. W wyniku dużego zainteresowania wśród mieszkańców udziałem w konsultacjach dotyczących przebiegu procesu budżetu partycypacyjnego, Zarząd Dzielnicy postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 o zł. Zespół kierując się dotychczasowym podziałem połowa dostępnych środków finansowych na realizację budżetu partycypacyjnego przeznaczona na projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, i druga połowa przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym podjął decyzję, aby zwiększyć o zł kwotę na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym oraz zwiększyć o zł kwotę na realizację projektów lokalnych podział według dotychczasowego kryterium (wg. liczby zameldowanych mieszkańców). 20

23 W sumie, na realizację projektów mieszkańców w 2015 roku będzie to kwota zł, czyli ok. 0,6% prognozowanego na rok 2015 budżetu Dzielnicy Wola, a podział środków na poszczególne obszary kształtuje się następująco: zł na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym, zł na realizację projektów o charakterze lokalnym według następującego podziału: Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000 zł) Koło ,42% zł Ulrychów + Odolany ,02% zł Czyste + Mirów ,50% zł Młynów ,66% zł Muranów*/Nowolipki + Powązki ,40% zł ,00% zł Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 przekazał swoje rekomendacje Zarządowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu konsultacji oraz mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych etapach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok

24 22

25 Załącznik nr 1 Uchwała Nr 7892/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 października 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok Na podstawie 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr L/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dn. 14 stycznia 2010 r., w zw. z art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy powołuje Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015, w którego skład wchodzą: 1. 1) Przedstawiciele mieszkańców: a) Burchardt Beata b) Staniszewski Michał c) Szymaniuk Paweł d) Ślusarz Marek e) Telakowiec Marcin 2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych: a) Brześcińska Czesława b) Czechowski Mirosław c) Porzucek Danuta d) Skubida Aneta e) Wieczorek Artur 3) Przedstawiciele Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) Hać Adam b) Milowański Piotr c) Pawlak Paweł d) Statkiewicz Ewa e) Wiśnioch Monika 4) Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) Jezierski Marek b) Kłusek Jacek c) Niewiadomska-Pasieka Natalia d) Starzyński Mirosław e) Weikum Małgorzata 23

26 Wykonanie uchwały powierza się koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

27 Załącznik nr 2 Uchwała Nr 8179/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok Na podstawie 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr L/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dn. 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz 11, 13 i 14 pkt 2 lit.a w związku z 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 uchwały nr LI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 8442), Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uchwala, co następuje: Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015, a w szczególności: 1) podziału terytorialnego dzielnicy, 2) podziału puli środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego. 2. Konsultacje, o których mowa w 1 będą trwały od 2 do 31 grudnia 2013 roku. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

28 Załącznik nr 3 26

29 27

30 Załącznik nr 4 28

31 Załącznik nr 5 29

32 Załącznik nr 6 30

33 Załącznik nr 7 31

34 Załącznik nr 8 32

35 Załącznik nr 9 33

36 Załącznik nr 10 1 Sklep spożywczy Społem al. Jana Pawła II Sklep spożywczy Społem al. Solidarności Sklep spożywczy Społem al. Solidarności 82 A Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Sklep spożywczy Społem al. Solidarności Sklep spożywczy - Sklepy Doroty Sp. z o.o. ul. Anielewicza Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Bema 70, pok Sklep spożywczy Społem ul. Bema Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola ul. Bema Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 ul. Chłodna Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A Samodzielny Zespół Publ. Zakł. Lecznictwa Otwartego ul. Ciołka Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Deotymy Dom Kultury Działdowska ul. Działdowska Amfiteatr, biuro-magazyn-zaplecze ul. Elekcyjna Przychodnia lekarska ul. Elekcyjna Sklep spożywczy Społem ul. Esperanto Pływalnia Foka ul. Esperanto Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego Przychodnia lekarska ul. Grzybowska Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Parafia Św. Klemensa ul. Jaktorowska Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/ Przychodnia lekarska ul. Kasprzaka Teatr na Woli ul. Kasprzaka Sklep spożywczy Społem ul. Miedziana Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Nowolipki 16, pok Parafia Św. Augustyna ul. Nowolipki Hala Sportowa Koło ul. Obozowa Sklep spożywczy Społem ul. Okopowa Sklep spożywczy Społem ul. Pereca 13/ Przychodnia lekarska ul. Płocka Urząd Skarbowy W-wa Wola ul. Powstańców Śląskich 2 D Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa Wypożyczalnia nr 80 ul. Redutowa Muzeum Woli ul. Srebrna Przychodnia lekarska ul. Szlenkierów Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa Mennica Polska ul. Waliców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Wawelberga 15, pok Parafia prawosławna św. Jana ul. Wolska 138/ Parafia Św. Wojciecha ul. Wolska Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10 ul. Wolska Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy Parafia Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny ul. Żytnia Wypożyczalnia dla Dzieci i Dorosłych nr 73 ul. Żytnia Komenda Rejonowa Policji ul. Żytnia

37 Załącznik nr 11 Spółdzielnie mieszkaniowe: Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SAM-81, ul. Orla 6B Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Mieszkalnych OCHOTA, ul. Opaczewska 43 Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Pawia 73 Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa PAN AKADEMIA, ul. Szymczaka 3 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa DEMBUD Sp. z o. o., ul. Żelazna 41 lok. 9 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa NASZA CHATA, ul. Osowska 27 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa OGRODOWA, ul. Żelazna 82/84 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa WOLSKA ŻELAZNA BRAMA, ul. Krochmalna 32 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ZACHÓD, ul. Śliska 10 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników MZK DZIELNA, ul. Dzielna 78 lok 73 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego NOWA, ul. Twarda 60/19 Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM WOLA, ul. Siedmiogrodzka 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa FINANSOWIEC, ul. Zegadłowicza 1 lok. 39A Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLONIA KASPRZAKA, ul. Kasprzaka 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO, ul. Brożka 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa MIŁA, ul. Anielewicza 23A Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska, ul. Jana Olbrachta 64 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA SIENNA, ul. Sienna 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa PA, al. St. Zjednoczonych 72 Spółdzielnia Mieszkaniowa PLATYNOWA 8, ul. Platynowa 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa STROP, ul. Skierniewicka 21 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, ul. Redutowa 50 Spółdzielnia Mieszkaniowa MEGAWAT, ul. Wolska 87 lok. 27 Spółdzielnia Mieszkaniowa STARÓWKA, ul. Pańska 59 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa KLUB DWUSTU, ul. Ekologiczna 22 35

38 Załącznik nr 12 Parafie: Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41 Parafia Św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140 A Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49 Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. J. Bema 73/75 Parafia Św. Wojciecha, ul. Wolska 76 Parafia Św. Andrzeja Apostoła na Mirowie, ul. Chłodna 9 Parafia Św. Augustyna, ul. Nowolipki 18 Kościół Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny, ul. Żytnia 1 Kościół Św. Karola Boromeuszka, ul. Powązkowska 14 Parafia Cerkiew Św. Jana Klimaka, ul. Wolska 138/140 I Zbiór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25 Kościół p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie, ul. Szczecińskiego 5 Centra Handlowe: Dom Mody KLIF, ul. Okopowa 68/72 Centrum Handlowe FORT WOLA, ul. Połczyńska 4 Centrum Handlowe WOLA PARK, ul. Górczewska

39 Załącznik nr 13 37

40 Załącznik nr 14 38

41 Załącznik nr 15 39

42 40

43 Zestawienie uwag przesłanych na mailowo, do których odniósł się Zespół l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 1. Mail Jako mieszkanka Odolan (ul. Jana Kazimierza 30/83) mam następujące uwagi co do kwoty przyznanej tej części Woli: Uważam, że niewłaściwym jest uzależnienie wysokości przyznanych środków od ilości zameldowanych mieszkańców. W znacznej części mieszkańcami odolańskich osiedli są najemcy. Pokazuje to przykład Osiedla Dobrolin, na którym jest ponad 600 mieszkań a tylko 429 osób zameldowanych (łącznie na JK 28, JK 30 i Gizów 3). Moim zdaniem najemcy są niesłusznie pomijani w tych statystykach. Powinno się raczej brać pod uwagę miejsce rozliczania podatku dochodowego, tak jak ma to miejsce dla potrzeb Karty Warszawiaka, a nie meldunek na pobyt stały. Wówczas na pewno aktualna liczba mieszkańców byłaby znacznie większa niż Kwota, która została przyznana Odolanom i Ulrychowie, nie uwzględnia, iż są to (w szczególności Odolany) najdynamiczniej rozwijające tereny Woli. Aktualnie liczba mieszkańców Odolan w dniu 8 listopada 2013 wynosi (wraz z Ulrychowem ). Do roku 2015 liczba mieszkańców Odolan wzrośnie, według moich szacunków, o ok Szacunki te wykonałam w oparciu o liczbę mieszkań, która aktualnie jest sprzedawana na rynku pierwotnym oraz zostanie ukończona w 2014 roku. Zgodnie ze słowami przedstawiciela jednego z deweloperów przyjęłam, iż każde mieszkanie będzie zamieszkane przez średnio dwóch mieszkańców. Informacje inwestycjach znalazłam na stronach internetowych deweloperów, bądź uzyskałam telefonicznie. Oczywiście wyliczenia są szacunkowe, ale dają obraz w jakim tempie przybywa ilość mieszkańców Odolan a tym samym w 2015 roku Odolany otrzymają mniej środków z budżetu partycypacyjnego na mieszkańca w stosunku do innych części Woli. Wzrost liczby mieszkańców na Odolanach o ok spowodowałby, że na obszar Odolany + Ulrychów przeznaczona byłaby kwota o zł większa (wzrost z do zł), która następnie byłaby pomniejszona proporcjonalnie, w związku z inwestycjami prowadzonymi na Młynowie i Mirowie. Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne uznaliśmy kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. Cieszymy się, że taki podział poparła większość osób biorących udział w konsultacjach, dlatego zdecydowaliśmy się go nie zmieniać. Bardzo dziękujemy jednak za trud włożony w wyszukiwanie informacji doceniamy to. Być może zostanie to wykorzystane podczas planowania budżetu partycypacyjnego w latach kolejnych. 2. Mail nr 2 Uważam, że podział obszarowy i kwotowy budżetu jest w porządku. Nieco większą sumę przewidzianą dla Młynowa można wreszcie wykorzystać na modernizację Pola Elekcyjnego przy ul. Obozowej. Aż prosi się o jego uatrakcyjnienie, póki co jest przygnębiające i nieco opuszczone. Plac nieopodal przy cmentarzu można wykorzystać chociażby na Targ Śniadaniowy - cotygodniowy bazar z Żoliborza i Ursynowa. Cieszy nas dużo pomysłów na projekty, tym bardziej, że to właśnie mieszkańcy będą decydowali, które projekty zostaną zrealizowane. Zachęcamy do składania projektów, już od 20 stycznia 2014 r. 41

44 Zestawienie uwag zebranych w ankietach, dotyczących tematu konsultacji, do których odniósł się Zespół l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 1. Ankieta nr 2 Nie Jestem z Koła. Jest tu wiele przedszkoli i szkół, które wymagają remontów i nikt się tym nie interesuje. Proponowana kwota jest na to za mała, a są jeszcze inne potrzeby. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków w obszarze Koło. Remont szkoły, czy przedszkola może być również projektem o charakterze ogólnodzielnicowym, gdyż może służyć mieszkańcom więcej niż jednego obszaru. 2. Ankieta nr 3 Nie mam zdania Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. Postaramy się jednak lepiej informować, na czym polega cały proces. 3. Ankieta nr 4 Nie Według mnie podział środków wg liczby zameldowanych osób jest nieadekwatny do potrzeb poszczególnego podziału gminy. Uważam, że należałoby wziąć pod uwagę infrastrukturę a nie liczbę mieszkańców. Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne uznaliśmy kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. 4. Ankieta nr 4 Nie Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. Udział w budżecie partycypacyjnym to świetna okazja, aby wyrazić swoje potrzeby zgłaszając projekty, dyskutując o tych, które powinny być zrealizowane i biorąc udział w głosowaniu. 5. Ankieta nr 9 Nie mam zdania Brak wyjaśnienia z czego te kwoty wynikają, tj. ich podział, a powinno być. 6. Ankieta nr 31 Nie Dobrze mi ze starym podziałem We wszystkich materiałach informacyjnych staraliśmy się publikować kryteria, jakie Zespół przyjął dokonując takiego podziału. W trakcie trwania konsultacji dodaliśmy na stronie internetowej informację atrakcyjniejszą wizualnie, aby była bardziej widoczna Proszę się nie martwić, to tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego na rok Podział na rejony jest nadal obowiązujący. 7. Ankieta nr 60 Nie Koło otrzymało teoretycznie za mało pieniędzy, ponieważ jest to dzielnica ludzi starszych, a oni mają dużo życiowych potrzeb i mają małe możliwości. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały niezależnie od ich wieku. Zachęcamy, do złożenia projektu skierowanego do seniorów. 8. Ankieta nr 94 Nie Osiedle Koło mimo że, jest najstarszym osiedlem otrzymało najmniejsze środki pieniężne w stosunku do innych rejonów, a jest tam dużo mieszkańców. 9. Ankieta nr 98 Nie Odolany plus Ulrychów zbyt duży obszar. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały Kryterium, które przyjął Zespół nie dotyczyło powierzchni obszaru, ale liczby zameldowanych na pobyt stały osób na danym obszarze. 10. Ankieta nr 98 Nie mam zdania Powinny być większe kwoty. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego na rok

45 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 11. Ankieta nr 101 Nie Zbyt duży obszar. 12. Ankieta nr 111 Nie Za duży obszar. 13. Ankieta nr 114 Nie Zbyt mała suma dla niektórych obszarów. 14. Ankieta nr 115 Nie Zdecydowanie za duży obszar Odolan i Ulrychowa. Teren realizacji budżetu partycypacyjnego na Woli ograniczony jest granicami Dzielnicy Wola. Zespół dokonując podziału obszaru zadbał o to, aby można było realizować projekty również na mniejszych niż Dzielnica obszarach. Teren realizacji budżetu partycypacyjnego na Woli ograniczony jest granicami Dzielnicy Wola. Zespół zadbał również o to, aby można było realizować projekty na mniejszych niż Dzielnica obszarach. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół przyjął kryterium podziału środków liczba zameldowanych osób na pobyt stały. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. Zespół zdecydował się połączyć Odolany i Ulrychów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców względem innych obszarów. 15. Ankieta nr 115 Nie Na taki obszar za mało pieniędzy. 16. Ankieta nr 116 Nie 17. Ankieta nr 116 Nie W porównaniu do innych obszarów Odolany plus Ulrychów jest zdecydowanie za duży!!! 220,00 dla Odolan plus Ulrychowa, gdzie obszar ten jest największy??? Czemu dużo mniejszy Czyste+Mirów ma więcej??? Nie mówiąc o Młynowie! Nie wiadomo, o którym obszarze mowa, ale Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół zdecydował się połączyć Odolany i Ulrychów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców względem innych obszarów. O podziale środków finansowych decydowała liczba zameldowanych osób na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. 18. Ankieta nr 117 Tak Jeżeli zrobiono dokładne potrzeby w poszczególnych obszarach dzielnic (szczególnie stan dróg). Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych kwestii, mogą to być projekty z zakresu infrastruktury, kultury lub inne ważne, aby wpisywały się w zadania statutowe Dzielnicy. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie stan dróg. 19. Ankieta nr 119 Nie Koło jest mniejsze od Odolanów, Mirowa, Czystego. Także nie zgadzam się z Młynowem. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. 20. Ankieta nr 120 Nie Nie Nie mam pieniędzy na życie. Uwaga nieuwzględniona - brak związku z tematem. 21. Ankieta nr 121 Nie Koło ma za mały budżet. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Kole. Zespół przyjął kryterium podziału środków liczba zameldowanych osób na pobyt stały. 43

46 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 22. Ankieta nr 121 Nie W każdej dzielnicy powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy. Każda Dzielnica dysponuje budżetem w innej wysokości. Według wytycznych Prezydent m.st. Warszawy każda Dzielnica miała przeznaczyć od 0,5 do 1% budżetu, a więc kwota przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego będzie inna w każdej Dzielnicy. Jeśli chodzi o poszczególne obszary to Zespół rozważał taki wariant, ale na niektórych obszarach zameldowana jest mała liczba osób, więc uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie wysokość środków zależna od liczby zameldowanych mieszkańców. 23. Ankieta nr 143 Nie mam zdania Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony Temu służyły konsultacje społeczne budżetu partycypacyjnego, które trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. 24. Ankieta nr 169 Nie Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczającą ofertą kulturalno-rozrywkową. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Projekty niekoniecznie muszą być inwestycyjne mogą to być np. projekty kulturalne - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 25. Ankieta nr 172 Nie Projekty powinny być adekwatne do powierzchni obszarów!!! 26. Ankieta nr 173 Nie Koło - za mały obszar i od lat niedoinwestowany - brak ekranów akustycznych, np. Lasek na Kole. 27. Ankieta nr 173 Nie Koło - o 40% środków za mało. 28. Ankieta nr 175 Nie 29. Ankieta nr 178 Nie Ogromne pieniądze na Młynów w stosunku do obszaru i liczby mieszkańców. A co z resztą? Zbyt duża kwota przekazana na Młynów. Odpowiednia kwota na Czyste i Mirów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. 30. Ankieta nr 186 Nie Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie. Udział w budżecie partycypacyjnym to świetna okazja, aby wyrazić swoje potrzeby zgłaszając projekty, ale również dyskutując o tych, które powinny być zrealizowane i biorąc udział w głosowaniu. 31. Ankieta nr 188 Nie Uważam, że zdecydowanie za mało środków przeznaczonych jest na Koło. Jest tam wiele do zrobienia. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Kole 44

47 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 32. Ankieta nr 190 Nie Zbyt małe środki w obszarze Muranów - Nowolipki, mimo że jest to centralna część miasta, w której ogniskuje się życie mieszkańców pozostałych obszarów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. 33. Ankieta nr 191 Nie Rejon Koło - obszar zaniedbany, mało inwestycji; być może mało mieszkańców, ale to dobry punkt przesiadkowy i handlowy (bazary), szczególnie w weekendy. Mało parkingów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Projekty niekoniecznie muszą być inwestycyjne mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 34. Ankieta nr 216 Nie Obszar dzielnicy Odolany - Ulrychów jest największy. Wiem, że kierowano się liczbą mieszkańców, ale tereny parków służą nie tylko mieszkańcom dzielnicy. Uwaga nieuwzględniona - brak związku z tematem 35. Ankieta nr 220 Nie Odolany i Ulrychów to obszary z największą liczbą nowych bloków i najgorszą infrastrukturą - powinny otrzymać większe środki. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, m.in. w obszarze Odolany + Ulrychów. Projekty niekoniecznie muszą dotyczyć infrastruktury mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 36. Ankieta nr 221 Nie mam zdania Nie wiem kto decydował o podziale obszaru i środków finansowych. Nie było informacji na ten temat albo ja o tym nic nie wiem. Staraliśmy się o tym informować podczas trwania konsultacji. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku. Do zadań Zespołu należało m.in. podjęcie decyzji dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz przydziału kwot na poszczególne obszary. Postaramy się jednak lepiej informować o decyzjach Zespołu. 37. Ankieta nr 225 Nie Ponieważ to za mała kwota na projekty ogólnodzielnicowe. 38. Ankieta nr 228 Nie Nie Młynów - większość firm Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 39. Ankieta nr 235 Nie Zły podział. Tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty z zakresu infrastruktury, kultury lub inne ważne, aby wpisywały się w zadania Dzielnicy. 40. Ankieta nr 235 Nie Zły podział terytorialny skutkuje błędnym podziałem środków finansowych. To pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Jeśli podział środków finansowych i obszarów się nie sprawdzi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić kryteria w kolejnych latach. Podział został jednak zaakceptowany przez większość osób biorących udział w konsultacjach, w związku z czym Zespół zdecydował się nie zmieniać kryterium. 45

48 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 41. Ankieta nr 236 Nie Kwoty do zagospodarowania z podziałem na obszary są zbyt niskie, aby za tę kwotę zrobić rozsądne inwestycje. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, niekoniecznie muszą to być inwestycje mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 42. Ankieta nr 239 Nie Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 43. Ankieta nr 249 Nie Nie zostałem poinformowany o planowanych inwestycjach mających pochłonąć opisywane fundusze, przez co nie potrafię ocenić trafności rozdysponowania środków. Środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego będą mogły zostać wydane na zadania Dzielnicy to nie tylko wydatki inwestycyjne, to mogą być również projekty miękkie np. wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 44. Ankieta nr 259 Nie Za małe środki. Dobra wiadomość. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. 45. Ankieta nr 262 Nie Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 46. Ankieta nr 262 Nie Pytanie mało precyzyjne, tzn. po 1 mln na każdy obszar = 5 mln czy na 1 obszar, a reszta? Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego na projekty lokalne (1 mln zł) proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały oraz na projekty ogólnodzielnicowe (1 mln) 47. Ankieta nr 265 Nie Nie Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Członkowie Zespołu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Zespole. Podział został dokonany tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego na rok Ankieta nr 273 Nie Nie Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. Aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach, w trzech obszarach Zespół proponował połączenie rejonów Nowolipki z Powązkami, Odolan z Ulrychowem oraz Czyste z Mirowem. 49. Ankieta nr 275 Nie Muranów+Młynów= jedna dzielnica! Uwaga nieuwzględniona brak związku z tematem. 50. Ankieta nr 275 Nie Więcej kasy dla Odolan - opustoszała i zaniedbana częśc Woli. Perspektywiczna. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 46

49 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 51. Ankieta nr 277 Nie Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. Zdajemy sobie sprawę, że w każdym z obszarów mieszkańcy mogą mieć inne potrzeby, natomiast, ale według przyjętego kryterium jest równa kwota na osobę w każdym obszarze. 52. Ankieta nr 279 Nie Więcej środków dla największej poddzielnicy Odolany. Jest bardzo zaniedbana; ulice, parki, chodniki, brak siłowni miejskich. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 53. Ankieta nr 294 Nie mam zdania Nie mam zdania Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 54. Ankieta nr 313 Nie Za mało dla Koła Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Kole. 55. Ankieta nr 317 Nie Ponieważ podział środków finansowych nie jest adekwatny do podziału terenów (np. Mniejszy teren dostał więcej środków niż większy). Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. 56. Ankieta nr 321 Nie Zasadnym jest wydatkowanie 1 mln zł na projekty ogólnodzielnicowe, drugi milion powinien być wydatkowany na projekty zgłaszane przez najaktywniejsze ośrodki, grupy społeczne, nie zaś przydzielone z góry kwoty, które w rezultacie mogą nie zostać wydane. Liczymy na aktywność mieszkańców zarówno podczas zgłaszania projektów, dyskusji na ich temat, jak i podczas głosowania. Istnieje możliwość przesunięcia kwot na inne obszary, jeżeli zgłoszone projekty nie wyczerpią puli dostępnej na danym obszarze. 57. Ankieta nr 325 Nie Za mało pieniędzy dla rejonu Nowolipek. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. w połączonym obszarze Nowolipki + Powązki. 58. Ankieta nr 328 Nie Łączenie Urlychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Zespół zdecydował się na połączenie obszarów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców, a co za tym idzie kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. 59. Ankieta nr 330 [dane usunięte] Nie Jako mieszkaniec Odolan, w związku z obiecanym przez dzielnice uporządkowaniem kwestii parku Zielone Odolany, uważam, że kwota przypadająca na Odolany powinna zostać odpowiednio zwiększona tak, aby gwarantować możliwość odkupu przynajmniej niektórych działek objętych roszczeniami. właścicielskimi, a które to działki tworzą obszar Parku Zielone Odolany. [dane usunięte] Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 47

50 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 60. Ankieta nr 331 [dane usunięte] Nie Za mało środków na Odolany (pamiętajmy o wykupie działek tworzących Park Zielone Odolany). [dane usunięte] Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 61. Ankieta nr 332 Nie Do 2015 r. obszar Odolan, który rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich, istotnie zwiększy liczbę mieszkańców. W związku z tym Odolany powinny otrzymać większą kwotę. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 62. Ankieta nr 335 Nie Nie znam powodów, które sprawiają, że Koło otrzyma najmniej środków, choć potrzeby ma takie same jak inne osiedla. Staraliśmy się komunikować kryteria jakie Zespół przyjął dokonując podziału środków finansowych na poszczególne obszary - proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Postaramy się robić to lepiej. 63. Ankieta nr 338 Nie Absurdalne odebranie ewentualnych inwestycji na Mirowie. Kto lobbuje za Czyste?? Czyste powinno być razem z Młynowem a nie Mirowem! Reszta części OK. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 64. Ankieta nr 340 Nie Nowolipki powinny dostać więcej. 65. Ankieta nr 344 Nie 66. Ankieta nr 347 Nie Na jakiej podstawie dokonano tego podziału? Stosunek liczebności mieszkańców/kwoty budżetu? Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. w połączonym obszarze Nowolipki + Powązki. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały w każdym obszarze jest równa kwota / osobę. 67. Ankieta nr 351 Nie Mirów jako poddzielnica ościenna do Śródmieścia powinna mieć większy budżet, aby stać się bardziej reprezentacyjną i dostosowywać się do centralnych standardów. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary w oparciu o stałe kryterium - proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały w każdym obszarze jest równa kwota / osobę. 68. Ankieta nr 354 Nie Uważam, ze więcej środków (moja propozycja to równe 250 tys.) powinno być skierowane na Ulrychow/Odolany. W tej części Woli prowadzone są intensywne inwestycje mieszkaniowe i w ciągu 2014 i 2015 przybędzie tam wielu mieszkańców. W porównaniu do innych części woli infrastruktura tam jest słaba, a wszystkiego deweloperzy nie zapewnia. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Propozycja Zespołu to równe 275 tyś dla obszaru Odolany+Ulrychów. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. 69. Ankieta nr 355 Nie mam zdania Czy podział obszaru dzielnicy ma wpływ na moje życie? a może jest to bardziej decyzja administracyjna z uwzględnieniem logiki i faktów historycznych? Taki podział powinien być wypracowany dawno temu i stosowany, jeśli go nie ma do tej pory to pozostajemy daleko poza kręgiem cywilizacji rozwiniętych. Mam nadzieje ze uda się raz na zawsze ustalić ten podział i więcej takie pytanie się nie pojawi. Sam podział nie, ale aktywne włączenie się w realizację budżetu partycypacyjnego i współdecydowanie, na co zostaną przeznaczone środki na jego realizację, zdecydowanie tak. Proszę się jednak nie martwić, Zespół dokonał podziału tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego podział na rejony jest nadał obowiązujący. 48

51 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 70. Ankieta nr 355 [dane usunięte] Tak Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów, a nie będzie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi się do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! Powodzenia [ usunięty] Budżet partycypacyjny służy również pobudzeniu aktywności mieszkańców. W trakcie realizacji budżetu partycypacyjnego przewidywane są spotkania projektodawców i spotkania z mieszkańcami, na których będą prezentowanie projekty. Ostatecznie, to mieszkańcy głosując na wybrane projekty, zdecydują, które z nich będą realizowane. 71. Ankieta nr 356 Nie mam zdania Chyba najlepszym wyjściem będzie podział historycznie uzasadniony, trzeba zapytać historyków. Podział został jednak zaakceptowany przez większość osób biorących udział w konsultacjach. Zespół zdecydował się nie zmieniać przyjętego kryterium. Budżet partycypacyjny jest wprowadzany po raz pierwszy, więc jeśli przyjęte kryterium się nie sprawdzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić je w kolejnych latach. 72. Ankieta nr 359 Nie Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestycji jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 73. Ankieta nr 360 Nie Odolany i Ulrychów zajmują największą powierzchnię Woli, a mimo to otrzymały bardzo ograniczone środki. Zwracam się o przesunięcie na tę część dzielnicy Wola środków lub zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Jeśli w tym roku jest to niemożliwe, zwracam się o przesunięcie środków w przyszłym budżecie. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. 74. Ankieta nr 361 Nie Największy obszar Odolany+Ulrychów dostaje dużo mniej niż mniejsze obszary, np. Mirów. Zaburzona proporcja. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 75. Ankieta nr 362 Nie Teren Ulrychowa i Odolan terytorialnie jest największy, a Odolany są najbardziej rozwijającym się obszarem, gdzie w tym roku będzie dużo większa liczba mieszkańców. Więc środki finansowe powinny być większe. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Odolanach. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 76. Ankieta nr 363 Nie Dwa obszary Czyste + Mirów = Młynów. Jakie jest tego uzasadnienie? Tylko liczba mieszkańców? Tak. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 49

52 Zestawienie uwag, pytań i postulatów zgłoszonych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, do których odniósł się Zespół l.p. Rodzaj informacji przekazanej przez mieszkańców Treść Odpowiedź 1. Pytanie 2. Uwaga Jak uniknąć błędów popełnionych w innych miastach? Czy można ustalić wzorce i antywzory budżetów partycypacyjnych na podstawie doświadczeń zebranych w innych miastach? Trzeba zwrócić uwagę na pobudzenie aktywności mieszkańców, biorąc pod uwagę specyfikę Warszawy. Budżet partycypacyjny jest bardzo elastyczną formą, ale istotą procesu jest to, że decydujący głos mają mieszkańcy, którzy najlepiej znają specyfikę oraz potrzeby swojego miasta i dzielnicy. Nie ma dobrej praktyki, trudno jest mówić o jakichkolwiek wzorcach i antywzorach, ponieważ każde miasto ma swoja specyfikę. Zespół zdaje sobie sprawę ze specyfiki Warszawy, dlatego zorganizowane zostały punkty konsultacyjne m.in. podczas imprez organizowanych przez Urząd. Działania te miały na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców. Im więcej będzie projektów tym większa szansa na znalezienie dobrego projektu. Jako Zespół zwrócimy uwagę na to, aby dotrzeć do mieszkańców skuteczniej, aby każdy miał świadomość, że ma wpływ na rzeczywistość. Konsultacje to dopiero początek realizacji budżetu partycypacyjnego, o każdym kolejnym etapie mieszkańcy będą informowani. 3. Pytanie W jaki sposób docierano z informacją? Organizując punkty konsultacyjne zdawaliśmy sobie sprawę, że najtrudniejszą ich częścią będzie dotarcie z informacją do mieszkańców. Informacje pojawiły się na bannerach, plakatach, w Kurierze Wolskim oraz na stronie internetowej Urzędu i na profilu facebook Miejska Wola. Ilość informacji nie przekłada się na ich skuteczne dotarcie do mieszkańców. Zespół będzie dyskutował o tym, co zrobić aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców aby osób, które będą składały projekty było jak najwięcej 4. Uwaga 5. Pytanie 6. Pytanie 7. Pytanie Aby skutecznie dotrzeć do mieszkańców, należy umieścić informacje w budynkach - nie ma bardziej bezpośredniego dotarcia do mieszkańców. Czy po zmianie władz samorządowych, kwoty, projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego się nie zmienią? Dlaczego nie ma możliwości składania projektów ogólnomiejskich? Powinna być taka możliwość. Kto może zgłaszać projekty czy będzie liczyło się miejsce zamieszkania, czy zameldowania? Nie zawsze jest taka możliwość, ale postaramy się to zrobić. Budżet partycypacyjny to umowa społeczna między sprawującymi władzę, a mieszkańcami. W związku z tym projekty wybrane przez mieszkańców, niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę. Realizując pierwszy budżet partycypacyjny w Warszawie zdecydowano, że będzie on realizowany na poziomie dzielnic. Projekty w danej dzielnicy będzie mógł zgłaszać każdy mieszkaniec Warszawy deklarując miejsca zamieszkania w Warszawie. 8. Pytanie Czy będzie wymagany wstępny kosztorys projektu? Jak to zrobić? Z założenia projekty mieszkańców mają być projektami nieprofesjonalnymi. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy nie są w stanie oszacować wszystkich kosztów realizacji projektu. Koszty realizacji projektu będą urealniane przez pracowników Urzędu podczas weryfikacji formalnofinansowej. Projekty, które zostaną złożone do 16 lutego 2014 r. będzie można uzupełnić lub poprawić. 9. Pytanie Co z projektami, które nie będą rekomendowane do realizacji (nie wystarczy środków na ich realizację, ponieważ pula środków będzie już wyczerpana, lub będą na niskiej pozycji po ogłoszeniu wyników głosowania) Projekt wciąż może wejść do planu budżetowego dzielnicy pod warunkiem, że Urząd będzie dysponował wolnymi środkami. Nawet jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany zwróci uwagę dużej ilości osób, które będą go popierały co może zaowocować w przyszłości jego realizacją - projekty mogą być drogowskazem dla Dzielnicy, co jest naprawdę ważne dla mieszkańców. 10. Postulat Ogłoszenie listy zadań jakie można zgłaszać w danej dzielnicy Katalog zadań jest bardzo szeroki trudno wymienić wszystkie. Ważne, aby projekty mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Postaramy się opublikować dokumenty, w których można znaleźć te zadania. 11. Postulat Wykorzystanie ogólnomiejskiej linii telefonicznej do udzielania informacji o budżecie partycypacyjnym. Postulat przekazano Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, który koordynuje realizację procesu. 50

53 Zestawienie wszystkich ankiet zebranych podczas konsultacji społecznych Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 1 - Lepsza analiza potrzeb, obszary niezamieszkałe (lasy) odjąć 2 - Jestem z Koła. Jest tu wiele przedszkoli i szkół, którw wymagają remontów i nikt się tym nie interesuje. Proponowana kwota jest na to za mała, a są jeszcze inne potrzeby. 3 - Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze 4 Wg mnie podział środków wg liczby zameldowanych osób jest nieadekwatny do potrzeb poszczególnego podziału gminy (rejonów - przyp. JR). Uważam, że należałoby wziąć pod uwagę infrastrukturę a nie liczbę mieszkańców. Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. 5 - Proporcje mieszkańców i ich potrzeby 6 - My też chcemy taką halę na Muranowie (ankieta z dyżuru w Hali Koło - przyp. JR) 7 Mieszkańcy mają wpływ na to, na co będą przeznaczone środki. Sprawiedliwy podział według ilości mieszkańców 8 Bardzo dobry pomysł, wydaje mi się, że jest dobrze opracowany. Tak jest to przemyślane i dobrze opracowany projekt 9 - Brak wyjaśnienia z czego te kwoty wynikają, tj. ich podział, a powinno być. 10 Tak zgadzam się ponieważ ścieżki rowerowe powinny być ze względu na to, żeby można było jeździć rowerami. Tak zgadzam się ze względu na to, że podział finansów lepiej wpłynie na państwowy budżet

54 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Dobrze mi ze starym podziałem Uważam, że to dobry pomysł. Uważam, że to dobry pomysł Zgadzam się z projektem Ze względu na rosnącą ilość mieszkańców Młynowa My też chcemy taką halę na Muranowie (ankieta z dyżuru w Hali Koło - przyp. JR) Trafny Według mnie podział jest słuszny. Według mnie podział jest słuszny. 53 Według mnie zaproponowany podział jest słuszny. Również uważam, że zaproponowany podział jest słuszny

55 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 55 - Podział sensowny bardzo Jestem za - 60 Jest dobrze Koło otrzymało teoretycznie za mało pieniędzy, ponieważ jest to dzielnica ludzi starszych, a oni mają dużo życiowych potrzeb i mają małe możliwości Nareszcie uczciwy podział Zajęli się tym odpowieni ludzie, możemy im ufać. Znają realia i najpilniejsze potrzeby Po prostu nie mam zdania. Po prostu nie mam zdania Pieniądze nie będą bezmyślnie wydane

56 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Myślę, że to dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie Przydałby się plac zabaw na podwórku przy Żytniej i Gibalskiego Jestem za pozytywnym patrzeniem w przyszłość Woli. Mniej ukradną 94 - Osiedle Koło mimo że, jest najstarszym osiedlem otrzymało najmniejsze środki pieniężne w stosunku do innych rejonów, a jest tam dużo mieszkańców Odolany plus Ulrychów zbyt duży obszar Powinny być większe kwoty Nie podnosić podatku gruntowego 101 Zbyt duży obszar Zbyt duży obszar za duży obszar za duży obszar 112 sprawiedliwy podział - 54

57 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Zbyt mała suma dla niektórych obszarów Zdecydowanie za duży obszar Odolan i Ulrychowa Na taki obszar za mało pieniędzy 116 W porównaniu do innych obszarów Odolany plus Ulrychów jest zdecydowanie za duży!!! 220,00 dla Odolan plus Ulrychowa, gdzie obszar ten jest największy??? Czemu dużo mniejszy Czyste+Mirów ma więcej??? Nie mówiąc o Młynowie! 117 Uważam, że podział obszaru Dzielnicy jest wyważony. Jeżeli zrobiono dokładne potrzeby w poszczególnych obszarach dzielnic (szczególnie stan dróg) Koło mniejsze jest od Odolanów, Mirowa, Czystego. Także nie zgadzam się z Młynowem. 120 Nie mam pieniędzy na życie. Nie mam pieniędzy na życie. 121 Koło ma za mały budżet W każdej dzielnicy powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy Dzięki możliwości wywieranego wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Dzięki aktywnej obywatelskiej kontroli wydatków spada ryzyko korupcji, klientelyzmu i innych negatywnych zjawisk. 127 Podział ten wydaje się logiczny. Jak wyżej 128 Bardzo dobry pomysł. Dobry pomysł, sprawiedliwy, bo związany z całością mieszkańców. 129 Podział zgodny z historią i zasadami funkcjonowania rejonów. Podział odzwierciedla potrzeby lokalne. 130 Pozytywnym efektem tej formy demokracji jest wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i wzrost ich odpowiedzialności za rozwój miasta. 131 Wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i odpowiedzialności w swojej dzielnicy. Udział w tworzeniu budżetu daje wgląd w proces zarządzania gminą. W rezultacie zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrasta wzajemne zaufanie. Zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze. 132 Mniejszy obszar - większa kontrola Mniejszy obszar - większa kontrola Mieszkam tu i się zgadzam z podziałem Popieram takie inicjatywy! Ponieważ mieszkańcy mogą mieć wpływ na wydawane środki

58 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 138 Zdecydowanie popieram tego typu rozwiązanie ponieważ myślę, że przyniesie spodziewane efekty. A co za tym idzie zadowolenie wszystkich mieszkańców. 139 Zgadzam sięz podziałem obszaru Dzielnicy. Zgadzam się z podziałem środków finansowych. 140 Dobra inicjatywa Nie jestem mieszkańcem Dzielnicy i mam zbyt mało informacji, aby ustosunkować się do powyższego podziału. "Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony " Przeznaczone środki finansowe są zbyt małe na nowe inwestycje, ale można je przeznaczyć na kontynuację już zaczętych, np. ścieżki rowerowe, może parkingi osiedlowe. 145 Szansa dla małych dzielnic. Będzie uczciwie według procentowego udziału mieszkańców. 146 Nie jestem mieszkańcem Woli, więc nie chciałabym decydować o sprawach związanych z tą dzielnicą. Nie jestem mieszkańcem Woli, więc nie chciałabym decydować o sprawach związanych z tą dzielnicą. 147 Ciekawe pomysły Nareszcie. 148 Wydaje mi się, że podział jest uczciwy. Wydaje mi się, że podział jest uczciwy. 149 Dla poprawy życia mieszkańców Podoba mi się pomysł. Podoba mi się pomysł Mieszkańcy Woli powinni współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy na lokalne potrzeby

59 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Myślę, że środki rozdysponowane są dość sprawiedliwie Nie wiem w jakim stopniu zaproponowany podział różni się od dotychczasowego przebiegu granic obszarów. Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczajacą ofertą kulturalno-rozrywkową Projekty powinny być adekwatne do powierzchni obszarów!!! 173 Koło - za mały obszar i od lat niedoinwestowany - brak ekranów akustycznych, np. Lasek na Kole. Koło - o 40% środków za mało Ogromne pieniądze na Młynów w stosunku do obszaru i liczby mieszkańców. A co z resztą? 176 Nic nie wiem na ten temat. Nic nie wiem na ten temat Nie znam konkretnych projektów i ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat Zbyt duża kwota przekazana na Młynów. Odpowiednia kwota na Czyste i Mirów Proszę o zwiększenie środków dla udogodnienia starszym ludziom życia Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie

60 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Uważam, że zdecydowanie za mało środków przeznaczonych jest na Koło. Jest tam wiele do zrobienia Zbyt małe środki w obszarze Muranów - Nowolipki, mimo że jest to centralna część miasta, w której ogniskuje się życie mieszkańców pozostałych obszarów "Rejon Koło - obszar zaniedbany, mało inwestycji; być może mało mieszkańców, ale to dobry punkt przesiadkowy i handlowy (bazary), szczególnie w weekendy. Mało parkingów. "

61 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Z punktu widzenia Dzielnicy Odolany - Ulrychów - podział jest logiczny. Obszar dzielnicy Odolany - Ulrychów jest największy. Wiem, że kierowano się liczbą mieszkańców, ale tereny parków służą nie tylko mieszkańcom dzielnicy Pomysł dobry. Były Kierownik Rozbudowy Urzędu (podpis - przyp JR) Odolany i Ulrychów to obszary z największą liczbą nowych bloków i najgorszą infrastrukturą - powinny otrzymać większe środki Nie wiem kto decydował o podziale obszaru i środków finansowych. Nie było informacji na ten temat albo ja o tym nic nie wiem Ponieważ to za mała kwota na projekty ogólnodzielnicowe Młynów - większość firm Młynów - większość firm Uważam, że podział ma sensowne uzasadnienie, bo większe wniknięcie w sprawy mieszkańców i ch bolączek. Według mnie podział jest prawie jednakowy. 235 Zły podział. Tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Zły podział terytorialny skutkuje błędnym podziałem środków finansowych Kwoty do zagospodarowania z podziałem na obszary są zbyt niskie, aby za tę kwotę zrobić rozsądne inwestycje Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. 59

62 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Nie zostałem poinformowany o planowanych inwestycjach mających pochłonąć opisywane fundusze, przez co nie potrafię ocenić trafności rozdysponowania środków Za małe środki Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. 263 Uważam, iż sprawiedliwie jest dzielić środki finansowe według liczby zameldowanych osób. - Pytanie mało precyzyjne, tzn. po 1 mln na każdy obszar = 5 mln czy na 1 obszar, a reszta? Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia

63 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Wydaje się rozsądnym podziałem "Raczej tak; podział wydaje się być racjonalny" Zaufanie do zespołu konsultacji miejskich. Zaufanie do zespołu konsultacji miejskich Wszystko jest rozdane po równo. 273 Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Muranów+Młynów= jedna dzielnica! Więcej kasy dla Odolan - opustoszała i zaniedbana częśc Woli. Perspektywiczna "Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. " "Więcej środków dla największej poddzielnicy Odolany. Jest bardzo zaniedbana; ulice, parki, chodniki, brak siłowni miejskich. " logiczne logiczne Ponieważ to będzie sprawiedliwe dla każdego Powiatu. Iż, że jako Wola mamy mniej środków niż Śródmieście powinno podziałać. Nie wiem jak mam się odnieść do tego pytania i nie wiem, czy mam pojęcie o tym. 61

64 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle) Za mało dla Koła Ponieważ podział środków finansowych nie jest adekwatny do podziału terenów (np.. Mniejszy teren dostał więcej środków niż większy) Uwzględnione są zarówno obszary historyczne, jak i liczba mieszkańców. Wydaje się, że to najbardziej proporcjonalny podział. 320 Jest równomierny, trudno dokonać sprawiedliwego podziału Zasadnym jest wydatkowanie 1 mln zł na projekty ogólnodzielnicowe, drugi milion powinien być wydatkowany na projekty zgłaszane przez 62

65 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania najaktywniejsze ośrodki, grupy społeczne, nie zaś przydzielone z góry kwoty, które w rezultacie mogą nie zostać wydane Odzwierciedla podział dzielnicy na rejony, osiedla. Zarówno lokalne jak i dzielnicowe inwestycje są potrzebne Za mało pieniędzy dla rejonu Nowolipek Łączenie Urlychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach, Jako mieszkaniec Odolan, w zwiazku z obiecanym przez dzielnice uporzadkowaniem kwestii parku Zielone Odolany, uwazam, ze kwota przypadajaca na Odolany powinna zostac odpowiednio zwiekszona tak, aby gwarantowac mozliwosc odkupu przynajmniej niektorych dzialek objetych roszczeniami wlascicielskimi, a ktore to dzialki tworza obszar Parku Zielone Odolany Za mało środków na Odolany (pamiętajmy o wykupie działek tworzących Park Zielone Odolany) Do 2015 r. obszar Odolan, który rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich, istotnie zwiększy liczbę mieszkańców. W związku z tym Odolany powinny otrzymać większą kwotę Nie znam powodów, które sprawiają, że Koło otrzyma najmniej środków, choć potrzeby ma takie same jak inne osiedla Podział zgodny z granicami rejonów dzielnicy i poszczególnym charakterem ich okolic. 338 Absurdalne odebranie ewentualnych inwestycji na Mirowie. Kto lobbuje za Czyste?? Czyste powinno być razem z Młynowem a nie Mirowem! Reszta części OK.. Podział według rozsądnego kryterium. Wydaje się być fair. Reszta w rękach Zespołu Nowolipki powinny dostać więcej,

66 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Tak, ponieważ łatwiej zarządza się częścią obszaru dzielnicy niż całym terenem wielkiej aglomeracji/dzielnicy. Na jakiej podstawie dokonano tego podziału? Stosunek liczebności mieszkańców/kwoty budżetu? Brak informacji o liczbie mieszkańców na podstawie której były rozdzielane pieniądze. 347 Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów. Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów Mieszkam w obszarze Młynów. Jestem mieszkańcem Młynowa Mirów jako poddzielnica ościenna do Śródmieścia powinna mieć większy budżet, aby stać się bardziej reprezentacyjną i dostosowywać się do centralnych standardów Uwazam, ze wiecej srodkow (moja propozycja to rowne 250 tys) powinno byc skierowane na ulrychow/odolany. W tej czesci woli prowadzone sa intensywne inwestycje mieszkaniowe i w ciagu 2014 i 2015 przybedzie tam wielu mieszkancow. W porownaniu do innych czesci woli infrastruktura tam jest slaba, a wszystkiego deweloperzy nie zapewnia. 355 Czy podział obszaru dzielnicy ma wpływ na moje życie? a może jest to bardziej decyzja administracyjna z uwzględnieniem logiki i faktów historycznych? Taki podział powinien być wypracowany dawno temu i stosowany, jeśli go nie ma do tej pory to pozostajemy daleko poza kręgiem cywilizacji rozwiniętych. Mam nadzieje ze uda się raz na zawsze ustalić ten podział i więcej takie pytanie się nie pojawi. 356 Chyba najlepszym wyjściem będzie podział historycznie uzasadniony, trzeba zapytać historyków. Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów a nie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi sie do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! powodzenia Wolę jednak głosować na konkretne projekty, a nie na abstrakcyjne pytania o podział środków. Co za te pieniądze będzie robione? Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestychi jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestychi jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. 64

67 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Odolany i Ulrychów zajmują największą powierzchnię Woli, a mimo to otrzymały bardzo ogrniaczone środki. Zwracam się o przesunięcie na tę część dzielnicy Wola środków lub zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Jeśli w tym roku jest to niemożliwe, zwracam się o przesunięcie środków w przyzłym budżecie Największy obszar Odolany+Ulrychów dostaje dużo mniej niż mniejsze obszary, np. Mirów. Zaburzona proporcja Teren Ulrychowa i Odolan terytorialnie jest największy, a Odolany są najbardziej rozwijającym się obszarem, gdzie w tym roku będzie dużo większa liczba mieszkańców. Więc środki finansowe powinny być większe. 363 Łamaniec granicy pomiędzy Muranowem a Młynowem Dwa obszary Czyste + Mirów = Młynów. Jakie jest tego uzasadnienie? Tylko liczba mieszkańców?

68 66

69

70

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Strona1 Strona2 Opracowanie raportu Pracownia badawcza CoCreation Realizacja badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

im. S T E F A N A B AT O R E G O

im. S T E F A N A B AT O R E G O F U N D A C J A im. S T E F A N A B AT O R E G O Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, www.stocznia.org.pl Redakcja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze.

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze. 0 1 Od autorów: Oddajemy w Państwa ręce raport pt.: Warszawa lokalna, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: Obserwatorium Kultury, pt.:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego -raport z monitoringu Opracowanie raportu: Joanna Podgórska Rykała Ewa Cofur - Machura Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Z KAMERĄ WŚRÓD RADNYCH

Z KAMERĄ WŚRÓD RADNYCH SAMORZĄD Z KAMERĄ WŚRÓD RADNYCH Sesje Rady Dzielnicy Wola będą transmitowane w Internecie postanowili radni. Zgodzili się tym samym na inicjatywę, którą w imieniu niemal 2 tys. mieszkańców zgłosiło stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DARMOWE KURSY KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE

DARMOWE KURSY KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Nr 1/2015 2 lutego 2015 r. www.przegladwolski.pl ISSN 2391-7563 Nakład: 40 000 egz. SAMORZĄD KULTURALNA KUMULACJA Lepsza oferta, spójna promocja i oszczędności Zarząd Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015, Łódź. Raport przygotował: Kamil Stranz. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Sierpień 2015, Łódź. Raport przygotował: Kamil Stranz. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Badanie dotyczące sytuacji lokalowej łódzkich organizacji pozarządowych realizowane w ramach projektu: 4 kąty dla 3. sektora - polityka lokalowa dla organizacji pozarządowych w Łodzi Raport z badania jakościowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WYBORY WOLSKA GRA O TRONY O pięć mandatów radnych Warszawy wybieranych na Woli ubiegać się będzie równo 100 kandydatów.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocnicze gminy analiza uregulowań prawnych

Jednostki pomocnicze gminy analiza uregulowań prawnych Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jednostki pomocnicze Beata Matyjaszczyk Forum Rad Dzielnic Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo