UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U r. poz. 594 poz. 645, poz oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje: 1 Budżet obywatelski 2016 będzie stanowił część budżetu miasta Białystok na 2016 rok. 2 Budżet obywatelski zostanie przeprowadzony w formie konsultacji społecznych w okresie od 1 marca 2015 do 12 grudnia Na realizację projektów wyłonionych w trakcie konsultacji przeznacza się kwotę zł. Budżet Obywatelski składa się z następujących części: 1. Projekty ogólnomiejskie 49% 2. Projekty osiedlowe 45% 3. Projekty społeczne 5,5 % 4. Kampania reklamowa i informacyjna 0,5% 4 Zgłaszać propozycje projektów i głosować mogą mieszkańcy miasta, którzy skończyli 16 lat i są zameldowani w Białymstoku. 5 Zasady, i harmonogram konsultacji stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 6 Formularz zgłoszeniowy i formularz oceny wniosku zostanie wprowadzony zarządzeniem prezydenta miasta. 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białystok. 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia XX-XX-XXXX Zasady budżetu obywatelskiego Miasta Białystok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Budżet Obywatelski 2016 jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Miasta Białegostoku na 2016 rok. 2.1 Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy lub powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Białegostoku nieobciążone na rzecz osób trzecich. 3. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na realizację danej części Budżetu Obywatelskiego, a w przypadku projektów osiedlowych 500 tys zł. 4. Zgłaszany projekt musi być możliwy do zrealizowania do 31 grudnia 2016 roku. 3. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydziela się : 1) 45% całości środków, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych małych o charakterze osiedlowym. 2) 49% całości środków, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych dużych o charakterze ogólnomiejskim 3) 5,5% całości środków, które przeznacza się na realizację projektów społecznych. 4) 0,5% całości środków, które przeznacza się na realizację kampanii edukacyjnopromocyjnej Rozdział 2 Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat i jest zameldowany w Białymstoku. 2. Projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego powinien posiadać poparcie co najmniej 20 osób które ukończyły 16 lat i są zameldowane w Białymstoku. 3. Każdy osoba wymieniona w 4. 1 może zgłosić lub/i poprzeć dowolną ilość projektów. 4. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do uchwały.

3 5. Formularz zostaje uznany za ważny, jeśli prawidłowo wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe. 6. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Białegostoku oraz Departamencie Obsługi Mieszkańców. 7. Wypełniony formularz składa się w wersji pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Departamencie Obsługi Mieszkańców lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres 8. Formalna weryfikacja zgłoszonego projektu powinna zostać przeprowadzona przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego w przeciągu 14 dniu od daty wpłynięcia. Informacja o wyniku weryfikacji powinna być przesłana do wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres wpisany we wniosku. 9. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu prawidłowego uzupełnienia wszystkich rubryk, a także na sprawdzeniu poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt. 10. Wnioskodawca poinformowany o błędach formalnych powinien w ciągu 14 dni od daty wysłania informacji o weryfikacji poprawić wniosek. 11. Możliwość poprawienia błędów formalnych wniosku nie przysługuje po 14 dniach od zakończenia terminu wpływania wniosków wymienionemu w harmonogramie. Rozdział 3 Wybór projektów W celu przeprowadzenia konsultacji Prezydent Miasta Białystok powoła Zespół ds. budżetu obywatelskiego, zwany dalej Zespołem. 2. Zespół w przypadku stwierdzenia prawidłowego wypełnienia wniosku pod względem formalnym niezwłocznie ( najdalej w ciągu 3 dni roboczych) przekaże formularz do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej. 3. Po dokonaniu analizy merytorycznej właściwa komórka przekazuje formularz Zespołowi w celu wpisania na listę projektów lub poinformowania wnioskodawcy drogą elektroniczną o konieczności poprawy wniosku. Analiza merytoryczna nie może trwać dłużej niż 30 dni. 4. Wnioskodawca powinien pisemnie w ciągu 7 dni uzupełnić nieprawidłowy wniosek. 5. Możliwość merytorycznego poprawienia wniosku nie przysługuje po 30 lipca W dniu 1 Sierpnia 2014 roku Zespół poda do wiadomości publicznej za pomocą strony listę projektów, które będą podane pod głosowanie,a także listę projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia. 7. Kolejność projektów na liście zależy od daty wpłynięcia formularza zgłoszeniowego Wyboru projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2016 dokonują mieszkańcy Białegostoku w głosowaniu powszechnym. 2. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat i jest zameldowany w Białymstoku.

4 3. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę. Lokalizacja i godziny otwarcia w/w punktów muszą być podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie przeprowadza się także na stronie 4. Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt osiedlowy, 1 projekt ogólno miejski i 1 projekt społeczny. 5. Wzór karty do głosowania zostanie opublikowaniu w 1 dniu głosowania na stronie 6. Integralną częścią karty do głosowania jest ankieta ewaluacyjna stanowiąca załącznik nr X do uchwały 7. Jeśli w głosowaniu zostaną wybrane przez mieszkańców do realizacji dwa projekty dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie wykonać, to rekomendację uzyskuje ten, który otrzymał więcej głosów. 8. Wyniki głosowania powinny zostać podane do wiadomości publicznej w formie listy rankingowej najpóźniej do 20 października 2014r 9. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy o której mowa w pkt 7, zostają uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na liście, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianych na realizację budżetu obywatelskiego. Rozdział 4 Działania promocyjno edukacyjne 7.1 W trakcie realizacji budżetu obywatelskiego prowadzona jest kampania promocyjno-edukacyjna podzielona na trzy etapy: a) przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; b)przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań; c) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego; 2. Kampania w zakresie dwóch pierwszych etapów o których mowa w 7.1 powinna zostać przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. 3. O formie, czasie i przebiegu działań promocyjno edukacyjnych wśród młodzieży zdecyduje Młodzieżowa Rada Miasta Białegostoku w odrębnej uchwale; 4. W trakcie realizacji kampanii, o której mowa w 5.1 przeprowadza się: a) w pierwszym etapie, spotkania, które mają służyć przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego, prawidłowego zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego, a także mają umożliwić nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami sprzyjających zgłaszaniu propozycji zadań do budżetu obywatelskiego; b) w drugim etapie, spotkania, które mają służyć przedstawieniu projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a także zasad udziału w głosowaniu.

5 5. W trakcie kampanii do momentu opublikowania listy projektów Prezydent wyznaczy odpowiednią osobę/komurkę do kontaktu z mieszkańcami zgłaszającymi projekty w celu udzielenia niezbędnej pomocy do prawidłowego złożenia wniosku. Rozdział 5 Realizacja zadań i ewaluacja 8.1 Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego na dany rok zostają rekomendowane do realizacji po uchwaleniu budżetu na ten rok przez Radę Miasta Białystok. 2. Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach. 3. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi przez komisję samorządności i bezpieczeństwa rady miejskiej i corocznej ewaluacji. Harmonogram Białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2016 styczeń / luty 2015 uchwalenie Budżetu Obywatelskiego 2016 przez Radę Miasta Białegostoku; od 1 marca 2015 do 30 czerwca 2015 zgłaszanie projektów do BO 2016; kampania promocyjno- informacyjna; 30 czerwca 2015 zakończenie zgłaszania wniosków; 1 sierpnia 2015 publikacja listy projektów do głosowania; 25 września 2015 publikacja karty do głosowania i początek głosowania; 3 października 2015 koniec głosowania; 20 października 2015 ogłoszenie wyników głosowania w BO 2016; listopad / grudzień 2015 spotkania ewaluacyjne i przygotowanie projektu uchwały BO 2017;

6 Propozycja pytań do części ewaluacyjnej karty do głosowania BO Czy brałeś /aś wcześniej udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim w Białymstoku? 2. W jakiej formie oddałeś /aś głos? Papierowa karta do głosowania głos oddany przez internet 3. Skąd otrzymałeś informacje o Budżecie Obywatelskim prasa telewizja radio internet znajomi inne 4. Czy spotkałeś /aś się z kampanią reklamową prowadzoną przez urząd miejski? 4.1 Jeśli tak, to czy: Widziałem/ am plakaty Otrzymałem /am do skrzynki pocztowej ulotkę Widziałem /am reklamę w internecie inne. 5. Czy uważasz, że podział na projekty osiedlowe, ogólnomiejskie i społeczne jest dobry? mam zdania 6. Czy uważasz, że w przyszłym budżecie powinno się przeznaczyć stosunkowo większe środki na: Projekty osiedlowe Projekty ogólnomiejskie Projekty społeczne Obecny podział środków jest dobry i nie należy go zmieniać. 7. Czy chciałbyś by w przyszłym projekcie budżetu obywatelskiego zaistniała możliwość głosowania na imprezy kulturalne organizowane przez miasto, ale finansowane z tej samej puli pieniędzy co projekty osiedlowe, ogólnomiejskie i społeczne?

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r. REGULAMIN KONKURSU o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo