SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie Al. Niepodległości 723 A Sopot z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest: USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH FLOTY POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA W SOPOCIE. PN-03/ZOM/2013 Postępowanie ogłoszone w BZP UZP pod nr z dnia r. Postępowanie ogłoszone w siedzibie Zamawiającego, dnia r. Postępowanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu r. Terminy: 1. składanie ofert: do dnia r. do godz otwarcie ofert: dnia r. o godz Sporządził: Zatwierdzam:

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, Sopot, Al. Niepodległości 723 A, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów użytkowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 4. Definicje i interpretacje: W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami, z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej: a) Zamawiający (Ubezpieczający): Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, Sopot Al. Niepodległości 723 A b) Postępowanie: postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ, c) Ustawa lub PZP: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) oraz wszelkie akty wykonawcze do niej; d) Zamówienie: oznacza zamówienie publiczne, którego przedmiot został dokładnie podany w punkcie II SIWZ oraz w sposób szczegółowy opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ. e) Wykonawca (Ubezpieczyciel): oznacza podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia publicznego; UWAGA! Dla potrzeb niniejszej SIWZ w części dotyczącej SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca nazywany będzie Ubezpieczycielem; f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu postanowień art. 36 PZP zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, stanowiące jej integralną część; g) Cena: oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97. poz.1050, z późn. zm.). W treści SIWZ odpowiednikiem ceny jest składka za ubezpieczenie. h) Oferta: oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w SIWZ; 5. Dane Zamawiającego: a) adres: Al. Niepodległości 723 A, Sopot b) telefon: c) fax: d) Regon: e) NIP: f) Bank Zamawiającego: Bank Millenium S.A g) witryna internetowa: (BIP/Zamówienia publiczne) h)

3 II. Oznaczenie postępowania: PN-03/ZOM/2013 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów użytkowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych polis lub certyfikatów ubezpieczeniowych, dla każdego pojazdu oddzielnie. Dokumenty potwierdzające udzielanie ochrony ubezpieczeniowej (polisy, certyfikaty ubezpieczeniowe), nie mogą odbiegać w swej treści od postanowień zawartej umowy między Wykonawcą a Zamawiającym. Na przedmiot zamówienia składają się 2 odrębne zadania: Zadanie nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zadanie nr 2 ubezpieczenie ryzyk autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne), których treści Wykonawca w jakikolwiek sposób nie może zmienić, także poprzez wprowadzanie limitów odpowiedzialności, franszyz, wyłączeń, itd., bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych przez Zamawiającego w SIWZ na poszczególne zadania. Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne), mają zastosowanie tylko wtedy gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów niniejszej SIWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do OWU dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie mają tylko te postanowienia SIWZ, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa, zgodnie z punktem XIV SIWZ Wzór umowy na wykonanie zamówienia, odrębna na każde zadanie. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zamówienia. Załącznikiem do umowy będą polisy ubezpieczeniowe, określające szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym zakres i sumy ubezpieczenia, wysokość składki oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, jako załącznik do tych polis. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych certyfikatów, potwierdzających fakt objęcia ochroną ubezpieczenia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ubezpieczenia wg następujących kodów Wspólnego słownika zamówień (CPV): Przedmiot główny: usługi ubezpieczeniowe; Przedmioty dodatkowe: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych; usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 4. Przebieg szkodowy opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

4 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienie zostało podzielone na dwa odrębne zadania. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na realizację danego zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jedynie w zakresie przedstawionych części zamówienia. Jakakolwiek modyfikacja przedstawionych części zamówienia, w sposób nieprzewidziany w treści niniejszej SIWZ, spowoduje odrzucenie przedstawionej oferty. Wykonawcy mogą złożyć oferty na realizację dowolnej liczby (od 1 do 2) zadań, z zastrzeżeniem możliwości złożenia tylko jednej oferty na poszczególne zadanie. 8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. Zamawiający nie wyraża zgody by zawarcie umowy wiązało się w jakikolwiek sposób z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych lub z nabyciem lub utrzymaniem udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. 14. Ewentualne zmiany umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy, sporządzone przez strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) konieczna jest zmiana terminu realizacji zamówienia, w tym skrócenie czasu jego trwania; b) niezbędna jest zmiana przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; c) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka nieobjętego zakresem ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia oraz wysokości należnych składek; d) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; e) zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; f) zmiany postanowień umowy w zakresie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności zmiany jego wartości wynikające z jego użytkowania oraz gospodarowania tym mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany jej wartości; g) zmian w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców; h) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; i) w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 j.t. z późn. zm.), tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15. W niniejszym postępowaniu uczestniczą przedstawiciele STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. w charakterze brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wybranego przez Zamawiającego.

5 III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres ubezpieczenia wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia, odrębnie dla każdego zadania, stanowił okres jednego roku kalendarzowego. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy (dwanaście kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych) i rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji poprzedniego ubezpieczenia, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami, określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2: od dnia r., godz przez okres 12 miesięcy. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w ww. terminie, okres realizacji zamówienia wyniesie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, chyba że jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami celowości i efektywności gospodarowania środkami finansowymi. Zawarta umowa za zgodną wolą stron może ulec przedłużeniu. 2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego, oraz wszelkie pozostałe miejsca, w których zgodnie z wymaganiami Zamawiającego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). b) posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony za podstawie złożonego oświadczenia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony za podstawie złożonego oświadczenia.

6 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony za podstawie złożonego oświadczenia 2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. V SIWZ. Z treści załączonych do oświadczeń dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać przedstawienia dokumentów, zgodnie z treścią 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez pełnomocnika wyłonionego zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 PZP; b) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia wydane przez właściwy organ nadzoru; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego Wykonawcę; 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

7 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 7. Forma składanych dokumentów: a) Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii. b) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wykonawcy występujący wspólnie. a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 PZP. c) Wykonawcy, o których mowa w tym punkcie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie IV niniejszej SIWZ, składa odpowiednio dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). 10. Do oferty należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń, zastosowane do ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być dołączone do oferty bez konieczności ich numerowania). Jeżeli do oferty będą załączane warunki ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone także ich tłumaczenia na język polski. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz PZP. 2. Zaleca się aby oferta została sporządzona na formularzach załączonych do SIWZ. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 4. Oferta i załączniki, zgodnie z art. 9 ust.1 i 2 PZP powinna być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej (na komputerze lub inną trwałą techniką) pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń woli w jego imieniu (jak w zapisie w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym). Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8 5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułożone w kolejności. Wszystkie strony oferty, zarówno zapisane jak i nie zapisane (w tym przekładki), powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi Ewentualne zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie, datowane i sygnowane podpisem Wykonawcy (podpisane przez osoby uprawnione do jego reprezentacji) bądź osoby umocowanej przez Wykonawcę (zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa). 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem odpowiedniego dla danego zadania wzoru Załącznik nr 3a lub 3b do SIWZ; b) wypełniony Formularz cenowy - z wykorzystaniem z wykorzystaniem odpowiedniego dla danego zadania wzoru Załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ; c) uzupełniony przez wpisanie treści w miejsca wykropkowane, parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy z wykorzystaniem odpowiedniego dla danego zadania wzoru - Załącznik nr 5a lub 5b do SIWZ; d) uzupełnione, poprzez wpisanie treści w miejsca wykropkowane oraz podpisane przez osoby uprawnione, oświadczenia Wykonawcy złożone zgodnie z treścią załączników nr 6 oraz nr 7 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionymi w punkcie IV SIWZ; 7. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum): 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa pełnomocnika powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 2) Ofertę składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 3) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Zaleca się aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, b) cel zawarcia umowy, c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia), d) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w zakresie danej części zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na dane zadanie lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 9. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

9 10. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętym i nieprześwitującym opakowaniu, uniemożliwiającym jego przypadkowe otwarcie, opatrzonym w dane Wykonawcy oraz opisanym: Postępowanie o sygnaturze: PN-03/ZOM/2013 oferta na zadanie nr 1 lub/i 2, w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych floty pojazdów użytkowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie. Nie otwierać przed godz dnia r. * * Należy uzupełnić poprzez wskazanie zadania lub zadań, których oferta dotyczy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej należycie w powyższy sposób. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. V ppkt. 10 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym podmiotom. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zastrzeżone informacje oferty winny być wyraźnie odróżnione od jawnych elementów i oznakowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca by Wykonawca umieścił dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnym zamkniętym i nieprześwitującym opakowaniu, uniemożliwiającym jego przypadkowe otwarcie, opatrzonym wyraźną adnotacją tajemnica przedsiębiorstwa, stanowiącym załącznik do oferty (umieszczony razem z ofertą w jednym opakowaniu). Niezależnie od powyższego każdy dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa winien być wyraźnie oznakowany jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie art. 86 ust. 4 PZP. 13. Zainteresowany może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami. Udostępnienie nastąpi zgodnie z art. 96 ust. 3 i 5 PZP. VI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie, w oparciu o następujące kryterium: Zadanie nr 1 odpowiedzialności cywilnej:

10 Cena... waga kryterium: 100 % Zamawiający dokona wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi Zamawiającego, o najniższej cenie. Zadanie nr 2 ubezpieczenie ryzyk autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ` assistance: Cena... waga kryterium: 100 % Zamawiający dokona wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi Zamawiającego, o najniższej cenie. Postanowienia wspólne dla wszystkich części zamówienia: Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych). W miejscu przeznaczonym na składkę nie dopuszcza się zapisów: 0, - lub nie dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z podaniem i wyliczeniem kwot dla każdego ubezpieczenia oddzielnie. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. Cena podana w ofercie nie może zawierać rabatu warunkowego, jeżeli możliwość zastosowania takiego rabatu wynika z treści zawartych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego (załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ) i określenia w nim cen zgodnie z przedstawioną tam tabelą. Należy podać procentowo stawkę ubezpieczeniową (fakultatywnie) oraz wysokość składki (obligatoryjnie). Suma wszystkich składek stanowi wartość przedłożonej oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę będą wiązały strony w okresie obowiązywania zawartej umowy. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, należne podatki oraz musi uwzględniać przewidywany w okresie realizacji zamówienia wzrost inflacji. Wszystkie wartości podane przez Wykonawcę zamówienia powinny pokrywać wszelkie zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z zamówienia, koszt spełnienia warunków określonych w specyfikacji, obowiązujące przepisy, specyfikę i charakter zamówienia, polskie i europejskie normy oraz ogólnie przyjętą wiedzę w tym zakresie, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (ryczałt). Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen brutto do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług do podanej ceny w ofercie.

11 VII. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADEK 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 2. Płatności składki za ubezpieczenia w ramach każdego zadania będą dokonywane odrębnie, w czterech równych ratach kwartalnych w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy/polis oraz wszelkich certyfikatów lub innych wymaganych dokumentów. Terminy płatności składki: I rata w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy/polis oraz wszelkich certyfikatów lub innych wymaganych dokumentów; II rata w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; III rata w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; IV rata w ciągu 270 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Nowo nabywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach nie wyższych, niż stawki wynikające z treści złożonej oferty. VIII. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 2. Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 PZP). 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu związania ofertą na warunkach określonych w art. 85 ust. 2 PZP. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Ofertę w formie pisemnej, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, Sopot w terminie do dnia r., do godziny Za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty.. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 PZP. 3. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 PZP. 4. Oferty złożone po terminie określonym jw. zostaną zwrócone bez otwierania, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 PZP 5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek. 6. Oferty przesyłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. XI. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki art. 89 PZP.

12 2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zaistnieją przyczyny określone art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 3. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 93 PZP. XII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy oraz wystawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających udzielanie ochrony ubezpieczenia, zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż właściwy termin, określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2), chyba że wystąpią okoliczności, o których mowa w Dziale VI PZP. W takiej sytuacji Wykonawca podpisze ww. dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, zgodnie z art. 94 ust. 2 PZP. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń zastosowane do ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem. Warunki ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski. 3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. XIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadcza że wszelkie zamówienia uzupełniające będą realizowane z zastosowaniem stawek nie wyższych niż stawki pierwotne, wynikające z treści oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu. XIV. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego. 2. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia, odrębny dla każdego zadania, (zwany dalej: wzorem umowy ), stanowiący załącznik Nr 5a oraz 5b do SIWZ. Wzór umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (m.in. cena) oraz zaparafowany (na każdej zapisanej stronie) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem Uzupełnionego Wzoru Umowy. XV. ŚRODKI PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP, art g ustawy.

13 XVI. WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SIWZ / MODYFIKACJA SIWZ / WYCOFANIE / MODYFIKACJA OFERTY 1. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ art. 38 ust. 1 PZP. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego oraz zamieści treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust. 3 PZP. 3. W uzasadnionych przypadkach (art. 38 ust. 4 PZP), przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację od Zamawiającego, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 PZP. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje do złożonej oferty tylko w formie przewidzianej w pkt. V ppkt. 11 SIWZ. 5. Zamawiający poprawi omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie, pisemnie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 PZP. XVII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem ppkt. 3 oraz pkt. XVI ppkt Oferta może być złożona wyłącznie z zachowaniem trwałej formy pisemnej (przygotowana na maszynie lub komputerze bądź inną trwałą techniką), pod rygorem nieważności. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na wskazane w SIWZ numery uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została wyraźnie potwierdzona. 6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy przewidzianej w SIWZ, określonej powyżej. Ewentualne odpowiedzi uzyskane w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy. XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Pan Krzysztof Rybowski Broker Ubezpieczeniowy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (58)

14 W sprawach formalnych Magdalena Fuławka- Specjalista Ds. Zamówień Publicznych Zakładu Oczyszczania Miasta Tel.: , Informacje udzielana będą od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 9:00 do 14:00, XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 - Wykaz szkód Załącznik nr 3a oraz 3b Formularz oferty Załącznik nr 4a oraz 4b - Formularz cenowy Załącznik nr 5a oraz 5b - Wzór umowy Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy W postępowaniu, w charakterze biegłych, rzeczoznawców uczestniczyć będą brokerzy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. SIWZ dostępna jest na witrynie internetowej:

15 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zapytania jest ubezpieczenie floty pojazdów użytkowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie. Zestawianie pojazdów oraz dane dotyczące szkodowości w ciągu ostatnich 3 lat stanowią załączniki do niniejszego zapytania. Podpisana przez strony umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych stanowić będzie porozumienie ramowe określające warunki, na jakich zawierane i wykonywane będą umowy ubezpieczenia komunikacyjnego dla poszczególnych pojazdów floty użytkowanej przez Ubezpieczającego. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 2.1 Zakres Ubezpieczenia: Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Ubezpieczonego w zakresie: Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U z późn. zm.) Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). 2.2 Suma ubezpieczenia Sumą gwarancyjną dla ubezpieczenia OC jest kwota: sumy gwarancyjne ustawowe EURO na jedno zdarzenie w przypadku szkód na osobie bez względu na liczbę poszkodowanych oraz w przypadku szkód na mieniu EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia. Od dnia 11 czerwca 2012 r. w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych. 2.3 Okres ubezpieczenia Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy i rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji poprzedniego ubezpieczenia Możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu Wyrównanie okresów ubezpieczenia: WARIANT z rozłożeniem składki na dwie raty bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty, II rata składki stanowi różnicę pomiędzy składką za 12-miesięczny okres ubezpieczenia a

16 kwotą I raty; termin płatności tej raty zostanie określony na dzień następny po okresie wyrównania okresu ubezpieczenia. Umowa zostanie rozwiązana z dniem wyrównania okresu ubezpieczenia a II rata składki zostanie umorzona (przypis składki zostanie wystornowany o wysokość tej raty), bez warunku kontynuacji umowy ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela W zakresie ubezpieczenia OC na pojazdy włączane do ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawić niezwłocznie indywidualne certyfikaty (potwierdzenia OC) i dostarczyć do klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku, gdy posiadacz pojazdu poniesie koszty z tytułu nieposiadania polisy OC wynikające z niedopełnienia przez ubezpieczyciela obowiązku, o którym mowa wyżej -ubezpieczający zwróci te koszty. 2.4 Składka Składki uśrednione dla wszystkich pojazdów Możliwość płatności składki w II lub IV ratach W razie sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane dokumenty stwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje się za wystarczające do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia: - faktura/umowa sprzedaży, - pismo z STBU dot. sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu, - ewentualnie kserokopia wypowiedzenia OC podpisanego przez nowego nabywcę pojazdu Zwrot składki zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U z późn. zm.) 3. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 3.1 Zakres ubezpieczenia Obligatoryjny : Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej szkody spowodowane przez: - zderzenie się pojazdów, - zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, - uszkodzenie zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta, - pożar, wybuch, piorun, zalanie, zatopienie, powódź, działanie innych sił przyrody, - działanie czynnika termicznego i chemicznego, - działanie osób trzecich, - wszelkich wypadków i kolizji drogowych, w tym wypadnięcia z trasy, dachowania, wpadnięcia w poślizg itp. nawet, jeśli przyczyną nie było zetknięcie się pojazdu z innym pojazdem, osobą, zwierzętami lub przedmiotem (np. ominięcie przeszkody), - uszkodzenie lub zanieczyszczenie wnętrza pojazdu przez osobę, której przewóz do najbliższego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy był niezbędny Zakres ubezpieczenia obejmuje kradzież w tym kradzież zuchwałą (art. KK 278, 279), rozbój art. (KK.280) oraz rabunek. W przypadku kradzieży zuchwałej i rabunku ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zwrotu kompletu kluczyków oraz dokumentów samochodów. Z tytułu umowy ubezpieczenia AC przysługuje odszkodowanie powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu.

17 3.1.3 Zakres terytorialny: Polska i inne państwa Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji z tym, że na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii o ryzyko kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia jest możliwe po opłaceniu dodatkowej składki Franszyza integralna nie wyższa niż 500 zł Zniesiony udział własny, franszyza redukcyjna Nie ma zastosowania zasada proporcji Odszkodowanie będzie wypłacone także w przypadku braku badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu nie mógł mieć wpływu na powstanie i/lub rozmiar szkody Akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych jako wystarczających do ubezpieczenia Brak ograniczenia wypłaty odszkodowania w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy pojazd znajdował się w komisie, zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności Pojazdy wymienione w załączniku oraz pojazdy nowe zakupione posiadające aktualną polisę AC (bez dnia przerwy) zgłaszane do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz oględzin Ubezpieczyciel gwarantuje stałość przedstawionych stawek i warunków przez okres trwania zaproponowanej oferty Warunki oferty będą miały zastosowanie dla wszystkich pojazdów nabywanych przez Ubezpieczającego w trakcie jej obowiązywania Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych po szkodzie; w innym wypadku nie ma prawa powoływać się, w przypadku kolejnych szkód, na brak takich badań Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek: - wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego. - powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż - powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika - powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym - powstałe w wyniku dostania się do wnętrza pojazdu wody - powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy - będące wynikiem wjechania w nierówność drogi - w układzie zawieszenia oraz feldze i oponie wskutek kontynuowania jazdy bez powietrza w oponie

18 O ile nie były one skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klauzula kluczy Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty czy kradzieży kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Franszyza integralna nie ma zastosowania. 3.4 Suma ubezpieczenia Obligatoryjne : Sumę ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych stanowić będzie wartość rynkowa pojazdu, która pozostanie niezmienna przez pierwszych 6 miesięcy użytkowania pojazdu; od 6 do 12 m-cy wartość rynkowa nie mniej niż 90% wartości fakturowej Sumę ubezpieczenia dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe stanowić będzie wartość rynkowa pojazdu ustalona według katalogu Info-Ekspert Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłacie odszkodowania 3.5 Okres ubezpieczenia Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy i rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji poprzedniego ubezpieczenia Wyrównywanie okresów ubezpieczenia na zasadzie pro rata temporis co do dnia. 3.6 Składka 3.6.1Możliwość płatności składki w II lub IV ratach bez zwyżki składki Stawka za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego będzie tożsama ze stawką ubezpieczenia AC. Istnieje możliwość uzupełnienia sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego po wypłacie odszkodowania Płatność za polisy krótkoterminowe (krótsze niż rok) pro rata z dokładnością do dnia, przy założeniu 365 dni w roku W razie sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane dokumenty stwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje się za wystarczające do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia: - faktura/umowa sprzedaży, - pismo z STBU nt sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu, Składka za okres niewykorzystany zostanie naliczona w proporcji od liczby dni niewykorzystanego pokrycia i zwrócona na konto Ubezpieczonego w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela zgłoszenia bez znaczenia, czy na przedmiotowym pojeździe nie była zgłoszona ani zlikwidowana żadna szkoda całkowita.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.37.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55a.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo