AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Student posiada wiedzę z zakresu:chemii, fizyki, biochemii, metod badania żywności, oceny jakości towarów Cele przedmiotu: 1 Zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych,oceny uzyskanych wyników badań prowadzenia obliczeń matematycznych i wnioskowania. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiałystosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa Zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, własciwe dla dziedziny nauki i dsyplin naukowych, własciwych dla kierunku towaroznawstwo Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z róznych źródeł Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiazywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w towaroznawstwie Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia KW15 KW18 KU06 KU07 KU08 KU11 Treści programowe: 1 1. Palnowanie doświadczeń w naukach towaroznawczych oraz statystyczne metody opracowania wyników badań 1. Doświadczenie jako metoda badania naukowego Koncepcja problemu badawczego i jego rozwiązanie Zadania analizy żywności i charakterystyka metod analitycznych Standaryzacja odczynników i sprzętu Kontrola zdrowotnej jakości produktów żywnościowych Problematyka normalizacyjna w Polsce Metodologia badań naukowych w naukach społecznych - etapy pracy badawczej obserwacja naukowa Etyczne aspekty metodologii badań społecznych Metody badań społecznych - metodologia badań Metodologia jakościowa w badaniach społecznych współczesnej nauki Statystyczne metody opracowania wyników doświadczeń i wnioskowania Dokładność pomiarów i zaokrąglanie liczb Zasady analizy statystycznej miary tendencji centralnej i rozproszenia Rozważania arytmetyczne testy istotności różnic wartości średnich, korelacja i regresje. 1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

2 EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP5 Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 4 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa 1. Barnett R. - Statysyka w laboratorium klinicznym PZWL Warszawa Gawęcki., W.Wagner. - Podstawy metodologii badań doswiadczalnych w nauce o żywieniu i zywnosci. PWN Warszawa- Poznań Kołowrocki k., Cz. Krawczyk -Statystyka, Materiały pomocnicze. WSM - Gdynia Krzysztofiak M., D. Urbanek - Metody Statystyczne.PWN Warszawa Luszniewicz A., - Zastosowanie metod statystycznych - zbiór zadań. PWE Warszawa Michalski T., - Statystyka WSiP Warszawa WasileE. - Statystyka opisowa od podstaw. SGGW Warszawa 011/ 8. Sołoma L. Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków Brzeziński J. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa Pilch T. Metodologia pedagogicznych badań srodowiskowych. Warszawa Nowak S. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. inż. Piotr Palich dr hab. inż. Aneta Ocieczek prof. nadzw. AM dr inż. Millena Ruszkowska Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH KOUTH

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6_.8_311 Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z etapami podejmowania decyzji menedżerskich Przedstawienie sposobów podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i podstaw teorii gier 3 Omówienie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otoczenie bliższe i dalsze) Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wyjaśnia koncepcje ekonomiczne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw Zna zależności zachodzące między podmiotami na rynku oraz wybrane metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem Umie pozyskiwać dane oraz interpretować zjawiska związane z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych Potrafi wykorzystać metody i narzędzia w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji menedżerskich Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11 K_W08; K_W16 K_U01; K-U0 K_U13 05 Rozumie potrzebę myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K03; K_K04 Treści programowe: 1 Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne 1 01; 05 Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Próg rentowności: ilościowy i wartościowy 1 01; 03 5 Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń 1 0; 04 6 Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty Prognozowanie zapotrzebowania rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w krótkim i długim okresie czasu Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 1 03; ; 04 9 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew decyzyjnych 04; Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha 04; 05 8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

4 01 X 0 X 03 X 04 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) wykład: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 60%) 8 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 53 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 009. Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 01 Literatura uzupełniająca 1. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 001. Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ KEiZ

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 317 Przedmiot: Eksploracja danych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problematyką inteligentnej analizy danych Przedstawienie istoty eksploracji danych oraz jej zastosowań 3 Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technik i narzędzi zgłębiania danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 Wyjaśnia znaczenie oraz potrzebę inteligentnej analizy danych K_W04 EKP Definiuje terminy dotyczące zgłębiania danych K_W04 EKP3 Scharakteryzować techniki, metody i narzędzia zaawansowanej analizy danych K_W04, K_W18 EKP4 Definiuje poszczególne składowe procesu odkrywania wiedzy z danych K_W04, K_W13 EKP5 Używa wybrane narzędzia eksploracji danych oraz interpretuje uzyskane wyniki K_W13, K_U03, K_U05 EKP6 EKP7 Korzysta z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby wykorzystania narzędzi drążenia danych Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_U05 K_K0 Treści programowe: 1 Istota eksploracji danych studium przypadku, podstawowe definicje. Rola inteligentnej analizy danych oraz jej interdyscyplinarny charakter. 1 EKP1, EKP Eksploracja danych a odkrywania wiedzy z danych. Etapy odkrywania wiedzy. 1 3 Własności danych oraz ich jakość 4 Metody i techniki wizualizacji danych Metody i algorytmy odkrywanie reguł asocjacyjnych 4 6 Metody i algorytmy grupowania danych Wybrane narzędzia inteligentnej analizy danych 1 EKP1, EKP, EKP4 EKP1, EKP, EKP3 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP7 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP6, EKP7 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP6, EKP7 EKP5, EKP6, EKP7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X

6 EKP X X X EKP3 X X X EKP4 X X X EKP5 X X X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 15 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 7 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 47 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa 1.Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 007.D.Hand, H.Mannila, P.Smyth, Eksploracja Danych, WNT Warszawa K.Krawiec, J. Stefanowski, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej C. Seidman, Zgłebianie i analiza danych w Microsoft SQL Server P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT Warszawa Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 000 Literatura uzupełniająca 1.Trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa 00.Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 011 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 984 Przedmiot: Marketing usług Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 18 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy wiedzy z zarządzania i marketingu Cele przedmiotu: 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z elementami zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, uświadomienie wartości marketingowych na rynku i zdobycie umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji w filozofii marketingowej. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP W1 EKP W EKP W3 EKP W4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma podstawowa wiedzę na temat różnych rodzajach struktur i instytucji oraz normach i regułach prawnych dotyczących zarządzania marketingowego Ma podstawowa wiedzą dotyczącą zarządzania marketingowego i wpływu marketingu na jakośćl; zna możliwości wykorzystania jej w indywidualnej przedsiebiorczości Zna znaczenie psychologicznych aspektów zarządzania marketingowego, ma podstawowa wiedzę o człowieku i budowaniu więzi niezbędną w marketingu Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące otoczenia marketingowego oraz ma wiedzę z zakresu społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działań marketingowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W03, K_W10 K_W07, K_W08, K W0 K_W11, K_W1 K_W09, K_W16 EKP U1 EKP U EKP U3 EKP U4 EKP K1 EKP K Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz posługiwać się obowiązującymi normami prawnymi w zarządzaniu marketingowym Potrafi pozyskiwać i interpretować wiedzę z dostępnych źródeł, w tym literatury i internetu Potrafi zastosować podstawowe metody badania i analizy marketingowej Wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i samodzielnie ją poszerza Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy poszerzając wiedzę i współpracując z zespołem Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i określać priorytety efektywnego działania K_U01 K_U04, K_U05 K_U03, K_U06, K_U09, K_U1, K_U13, K_U6 K_U18, K_U19, K_U0, K_U K_K01, K_K0, K_K03 K_K04, K_K07 EKP K3 Ma świadomość ważności wiedzy pozatechnicznej towaroznawcy K_K05, K_K06 Treści programowe: 1 Istota marketingu w usługach. Definicje marketingu. Podstawowe pojęcia w marketingu i handlu. Ewolucja marketingu. EKP W1, EKP W4, EKP U4, EKP K3

8 Otoczenie marketingowe. Elementy otoczenia marketingowego. Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Analiza SWOT. Postawy nabywców i segmentacja rynku. Elementy kształtujące postawy nabywców. Istota i znaczenie identyfikacji potrzeb nabywców. Kształtowanie się postaw konsumentów. Pojęcie segmentacji rynku, znaczenie segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku. Usługa jako produkt i jego kształtowanie. Pojęcie produktu. Struktura produktu. Hierarchia produktu. Cykl życia produktu. Promocja usług. Miejsce promocji w koncepcji marketingu mix. Modele komunikacji. Promotion mix. Polityka cenowa. Proces wytwarzania ceny. Strategie cenowe. Czynniki wpływające na kształtowanie cen, rabaty. Polityka dystrybucji usług. Kanały dystrybucji i ich rodzaje. Charakterystyka kanałów dystrybucji. Zadania kanałów dystrybucji w marketingu. Marketing strategiczny w usługach. Istota i znaczenie planu marketingowego. Proces wyboru strategii. Programy operacyjne w marketingu. Program kontroli realizacji strategii. Kierunki i trendy współczesnego marketingu. Marketing a etyka. Marketing wewnętrzny. Marketing relacji i jego znaczenie w usługach. EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP K3 EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP U4, EKP K1, EKP K, EKP K3 EKP W1, EKP W3,EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W1, EKP W3,EKP W4, EKP U4, EKP K1, EKP K EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP K3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP W1 X EKP W X X EKP W3 X EKP W4 X X EKP U1 X EKP U X EKP U3 X X EKP U4 X EKP K1 X EKP K X X EKP K3 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 6

9 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 4 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 0 Literatura: Literatura podstawowa 1.Bielski I., Współczesny marketing. Filozofia, strategia, instrumenty, EMKA, Warszawa 006.Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa, Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebether i Ska, Warszawa, Kotler Ph., Marketing. Jakość, obsługa i wartość, Wyd. Rebis, Poznań Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług,wyd. Difin, Warszawa 00 6.Otto J., Marketing relacji - koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa Plauta M., Marketing usług, PWE, Warszawa Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Wyd. Difin, Warszawa 006 Literatura uzupełniająca 1.Altkorn J., Podstawy marketingu, PWE, Kraków 199..Białecki K., Instrumenty marketingu, Wyd. Branta, Bydgoszcz Warszawa Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa, Pluta Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa Sztucki T., Marketing sposób myślenia, sposób działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 199. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzena Wanagos dr Marzena Wanagos Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_31_1_6 415 Przedmiot: Metody i techniki menadżerskie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii. Cele przedmiotu: 1 Student poznaje metody i strategie oddziaływania na pracowników, dbając o etyczną stronę takiego postępowania. Szczególny nacisk położono na poznanie myśli Dalekiego Wschodu. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 1 zna dalekowschodnie metody zarządzania ma świadomość niebezpieczeństwa manipulacji innymi ludźmi K_W03, K_W08, K_W09, K_W11, K_W1, K_U01, K_K0, K_K04, K_K07 K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_U0, K_K0, K_K07 3 potrafi przedstawić prezentację ustną z wykorzystaniem odpowiednich źródeł K_U19, K_U4, K_K0 4 potrafi przygotować opracowanie naukowe z wykorzystaniem odpowiednich źródeł 5 potrafi zwiększyć efektywność dzięki kaizen K_U18, K_U4, K_K0, K_K04 K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_K0, K_K04 Treści programowe: 1 Dalekowschodnia koncepcja 36 strategii. Grupy strategii. Przykładowe zastosowania. 6 3 Manipulacje. Znaczenie świadomości manipulacji. Zagadnienia etyczne. Wybrane przykłady technik manipulacyjnych. Zachowanie człowieka według uwarunkowań sytuacyjnych. Eksperyment stanfordzki P. Zimbardo. Psychologiczne uwarunkowania zachowań. Implikacje dla menedżera Ogólna koncepcja kaizen. Masaaki Imai. Pojęcia i techniki kaizen. 4 5 Kaizen w zarządzaniu. Kaizen jako sposób redukcji kosztów. 4 6 Gemba kaizen. Zwiększanie produktywności bez dodatkowych inwestycji. Organizacja stanowiska pracy. Eliminacja marnotrawstwa. Standaryzacja. 4 7 Kaizen w Toyota. Model filozofii działania Toyoty. Wytyczne w kodeksie Toyoty. 8 Organizacja stanowiska pracy. Rola kierowników. Innowacje a kaizen. 1 9 Total Productive Maintenance. Cena, koszt a zysk. Straty wg TPM. Osiem filarów TPM. Podział obowiązków. Zadania i przykłady. Filozofia działania. 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 1 X X X X 3 X

11 4 X 5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: - Raport grupowy (max 4 osoby) na temat 36 stratagems - Test + nieobligatoryjne prezentacje grupowe Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 15 1 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 6 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 48 Literatura: Literatura podstawowa 1. Grajewski P. - Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 007. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. - Zarządzanie projektami PWE Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Czermiński A., Czerska M., Rutka R., Apanowicz J. - Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 001. Kerzner H. - Zarządzanie projektami - studium przypadków Wyd. Helion Gliwice 005 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 446 Przedmiot: Ochrona i bezpieczeństwo konsumenta Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 Konsument. Pozycja konsumenta na rynku. 1 Przesłanki ochrony interesów konsumenta. 1 3 Istota, zakres i formy ochrony konsumenta. 1 4 Cele i zadania podmiotów ochrony interesów konsumenta. 1 5 Ruch konsumencki. Konsumeryzm. 1 6 Obowiązki i prawa konsumenta na rynku. 7 Polityka ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej. Rozwiązania instytucjonalne. 1 8 Rola państwa w zakresie ochrony praw konsumenta. 1 9 Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumenta w Polsce Aktualny stan ochrony interesów konsumentów w Polsce. 1 Instytucje ochrony interesów konsumenta w Polsce zakres działań i kompetencji Społeczne formy ochrony interesów konsumenta Wybrane aspekty ochrony i bezpieczeństwa konsumenta na rynku produktów i usług w Polsce. 15 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30

13 Literatura: Literatura podstawowa Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I.: Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyd. PWE, Warszawa 005. Kieżel E. (red.): Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 007. Ozimek I.: Ochrona konsumenta na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 008. Rokicka G.: Polityka konsumencka Wspólnot Europejskich. Wyd. SKP, Warszawa 000. Stróżyńska A.: Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce. Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 000. Ustawa z dnia 16 lutego 007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. z 007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. Ustawa z dnia 3 sierpnia 007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. z 007 r. Nr 171, poz Literatura uzupełniająca Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Wyd. PWE, Warszawa 003. Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. Wyd. PWE, Warszawa 000. Publikacje w czasopismach: Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. Materiału żródłowe i publikacje Federacji Konsumentów. Materiały źródłowe i publikacje Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Waldemar Żyngiel dr Waldemar Żyngiel Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_1_1_6 531 Przedmiot: Przyrodnicze podstawy inwestowania w turystyce Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 3 Podstawy polityki przestrzennej. Wyjaśnienie pojęć: Ład przestrzenny, Zrównoważony rozwój, Obszar problemowy, Obszar metropolitalny. Przyrodnicze uwarunkowania inwestowania Poziomy planowania w RP. Zadania w zakresie polityki przestrzennej na szczeblu: Rady Ministrów, Samorządu Województwa, Starostwa, Gminy. Polityka ekologiczna państwa oraz Programy ochrony środowiska. Ustawowe podstawy polityki przestrzennej Dokumenty wymagane w procesie inwestycyjnym. Planowanie przestrzenne w gminie. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja środowiskowa Procedura ocen oddziaływania na środowisko 5 6 Wybór obszaru pod planowane funkcje inwestycji turystycznej analiza położenia, uwarunkowań społeczno-gospodarczych i geograficznych STUDIUM PRZYPADKU wybrane przykłady inwestycji turystycznych, planowanych lub zrealizowanych - analiza problemowa 4 15 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura:

15 Literatura podstawowa USTAWA z dnia 7 kwietnia 001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 6, poz. 67, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 16 kwietnia 004 O ochronie przyrody (Dz. U. nr 9, poz. 880, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 3 października 008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 199, poz. 17) USTAWA z dnia 3 października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 01, poz.137) USTAWA z dnia 1 marca 1991 O obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej (Dz. U. z 003 r., nr 153, poz. 150, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 8 marca O ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (Dz. U. Nr 67, poz.61) USTAWA z dnia 3 lipca 003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 16, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) Literatura uzupełniająca Wybrane: Strategie rozwoju, Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Polityka Ekologiczna Państwa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Elżbieta Gerstmann dr Elżbieta Gerstmann Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH

16 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6_.3.4_838 Przedmiot: Seminarium magisterskie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 75 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 Ustalenie tematu pracy magisterskiej 1 Ustalenie planu pracy magisterskiej 3 Dobór literatury 4 Ustalenie zakresu i metodyki badania 7 5 Poznanie metodyki pisania pracy magisterskiej Konsultowanie pisanej pracy magisterskiej oraz przygotowywanego badania Konsultowanie pisanej pracy magisterskiej 8 Przygotowanie do egzaminu magisterskiego Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) 3 4 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 75 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

17 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 75 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 75 Literatura: 3 4 Literatura podstawowa Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Owczarek Tomasz Prodziekan Ds Kształcenia. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski prof. zw. AM prof. dr hab. inż. Piotr Palich dr Elżbieta Gerstmann dr hab. inż. Aneta Ocieczek prof. nadzw. AM dr inż. Jacek Hałaczkiewicz prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter dr Romuald Zabrocki prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna PWPiT KOUTH KOUTH KOUTH KOUTH KHiU KHiU KHiU

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 551 Przedmiot: Sensoryczna ocena jakości potraw Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Poznanie działania zmysłów i ich wykorzystania w ocenie jakości produktów. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: W01 W0 W03 W04 U01 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat miejsca analizy sensorycznej w towaroznawstwie Ma poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu analizy sensorycznej niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu towaroznawstwa Zna terminologię używaną w analizie sensorycznej(również w języku angielskim i niemieckim); ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach oraz aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo i stosowanych w nich metod badawczych Ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu analizy sensorycznej, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranego rodzaju norm Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W04 K_W05 K_W13 K_U0 U0 U03 Potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie analizy sensorycznej Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U03 K_U06 U04 Potrafi ocenić jakość produktów spożywczych i przemysłowych K_U09 K01 K0 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z zakresu towaroznawstwa, w celu poszerzenia i pogłębiania wiedzy Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu, wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy K_K01 K_K0 K03 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu profesjonalnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć towaroznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz innych aspektów działalności inżyniera-towaroznawcy, podejmuje starania, aby przekazać takie opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem K_K06

19 różnych punktów widzenia Treści programowe: 1 3 Analiza sensoryczna -pojęcia podstawowe, zakres i zastosowanie badań sensorycznych. Funkcjonowanie aparatu zmysłów. Receptory i ich podział. Wartości progowe. Pracownia analizy sensorycznej. Oceniający i zasady ich doboru. Zasady przeprowadzania ocen sensorycznych. Zmysł wzroku. Receptory. Barwa i wrażenia barwne. Wady widzenia barwnego. Warunki przeprowadzania oceny wzrokowej. 1 1 W01, W0, K W01,W0, K01 1 W0,W03, U01, U04,K01, K03 4 Zmysł węchu. Receptory i bodźce węchowe. Fizyczne własności substancji zapachowych. Progi wrażliwości węchowej. 1 W0,W03, U01, U04, K01, K03 5 Zmysł czucia. Receptory czucia powierzchniowego i czucia głębokiego. Próg wrażliwości dotykowej i próg odległości. Zmysł słuchu i jego rola w ocenach sensorycznych. 1 W0,W03, U01, U04, K01, K03 6 Zmysł smaku. Fizjologia percepcji smakowej. Klasyfikacja smaków. Progi smakowe Metody badań stosowane w analizie sensorycznej. Metody wykrywania różnic. jakościowych. Statystyczna obróbka i interpretacja wyników. 8 Metody ilościowe. Metoda wielokrotnych porównań. Metoda kolejności Metody skalowania. Skala hedoniczna. Skale punktowe ze szczególnym uwzględnieniem skali 5- punktowej. Metody określenia zmian w czasie. Metody jakościowe. Metody profilowania sensorycznego Metody afektywne. Konsumencka ocena jakości. 1 Przygotowanie projektu badania sensorycznego. 3 W0,W03, U01, U04, K01, K03 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0, K03 W04, U04, K01, K03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne W01 X W0 W03 X W04 X X X U01 X U0 X X X U03 X X U04 X K01 X X K0 X K03 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 15 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1

20 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 65 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 46 Literatura: Literatura podstawowa 1.Babicz- Zielińska E., Rybowska A., Obniska W.: Sensoryczna ocena jakości żywności. Wyd. AM, Gdynia, 008..Baryłko Pikielna N.: Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań. Wyd. AE, Poznań 001. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Agnieszka Rybowska dr inż. Agnieszka Rybowska Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

21 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 558 Przedmiot: Statystyczne sterowanie procesem Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem jakością: pojęć, celów, metod, i narzędzi Znajomość statystyki opisowej oraz podstaw wnioskowania statystycznego i rozkładów zmiennych losowych Cele przedmiotu: 1 Wskazanie zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu procesami i kontroli jakości Poznanie metod wykorzystywanych w SSP, ich zastosowania, zalet i ograniczeń Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: P_01 P_0 P-03 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma wiedzę dotyczącą przebiegu procesów, czynników wpływających na nie oraz metod ich statystycznego opisu Ma wiedzę na temat metod związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i podstawami wnioskowania statystycznego, a także jej wykorzystaniem do opisu przebiegu procesów Potrafi ocenić przebieg procesu z wykorzystaniem narzędzie Statystycznego Sterowania Procesem. Interpretuje uzyskane wyniki i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszego postępowania z procesem Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06, K_W07, K_W08 K_W04, K_W06, K_W08 K_U03, K_U14, K_K07 Treści programowe: 1 podstawowa terminologia i definicje dotyczące jakości, jej znaczenia oraz znaczenia kontroli jakości 1 zastosowanie i znaczenie statystycznych metod kontrolowania procesów 3 4 statystyka opisowa w kontroli jakości (metody opisu zbiorowości statystycznej, średnia, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, rozstęp, miary asymetrii) rozkłady prawdopodobieństwa wykorzystywane w kontroli jakości (dwumianowy, Poissona, normalny, t-studenta, chi-kwadrat, F-Fishera-Snedecora), twierdzenia graniczne i reguła trzech sigm 1 5 analiza przyczyn i skutków, analiza współzależności, 7 narzędzi jakości 6 pojęcie oraz metody badania zdolności procesu 3 7 karty kontrolne, ogólne zasady konstrukcji oraz wykorzystanie (karta kontrolna średnich, odchyleń standardowych, rozstępów, pojedynczych obserwacji, ilości i udziału sztuk niezgodnych, ilości i udziału niezgodności) 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne P_01 X X P_0 X X P-03 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

22 Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 15 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 50 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 000. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa Kończak G., Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakością w toku produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 000. Literatura uzupełniająca Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 000. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Tomasz Owczarek dr Tomasz Owczarek Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

23 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_31_1_6 566 Kierunek/Poziom Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: Przedmiot: Strategie rozwoju przedsiębiorstw handlowo-usługowych Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 Zajęcia mają uświadomić studentom istotę i znaczenie strategii przedsiębiorstw handlowo- usługowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 1 zna wybrane strategie przedsiębiorstw K_W03, K_W08, K_W09, K_W16 potrafi przygotować prezentację ustną na temat strategii przedsiębiorstw K_U19, K_U4, K_K04 3 potrafi przygotować artykuł naukowy na temat strategii przedsiębiorstw K_U18, K_U0, K_U4, K_K04 Treści programowe: 1 Strategie przedsiębiorstw. Istota strategii przedsiębiorstwa. Rodzaje strategii przedsiębiorstwa. 3 Strategie niskich cen. Przypadek sieci dyskontowych. 3 Strategie rozwoju marki własnej. 4 Strategie konkurencji przez jakość. 5 Strategie oparte na bliskości wobec klienta. 6 Centra handlowe nowej generacji. Strategiczne zarządzanie dużymi projektami inwestycyjnymi. 3 7 Strategie oszustw i manipulacji. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 1 X X X 3 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Na 3,0 Aktywna obecność na zajęciach Na 4,0 + Prezentacja na zajęciach na temat Strategia rozwoju wybranego przedsiębiorstwa handlowego Na 5,0 + Artykuł na min. 6 str. A4 (Times New Roman 1, odstęp 1,5, marginesy standardowe) na temat Strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

24 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 7 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 7 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 30 9 Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa 1. Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa - PWN 003 Warszawa. Red. Krupski R. - Zarządzanie strategiczne Koncepcje. Metody. AE 1999 Wrocław Literatura uzupełniająca 1. Stabryła A. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy - PWN 00 Warszawa. Strategor Zarządzanie firmą - Strategie, struktury, decyzje i tożsamość - PWE 001 Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo