AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Student posiada wiedzę z zakresu:chemii, fizyki, biochemii, metod badania żywności, oceny jakości towarów Cele przedmiotu: 1 Zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych,oceny uzyskanych wyników badań prowadzenia obliczeń matematycznych i wnioskowania. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiałystosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu towaroznawstwa Zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, własciwe dla dziedziny nauki i dsyplin naukowych, własciwych dla kierunku towaroznawstwo Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z róznych źródeł Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiazywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w towaroznawstwie Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia KW15 KW18 KU06 KU07 KU08 KU11 Treści programowe: 1 1. Palnowanie doświadczeń w naukach towaroznawczych oraz statystyczne metody opracowania wyników badań 1. Doświadczenie jako metoda badania naukowego Koncepcja problemu badawczego i jego rozwiązanie Zadania analizy żywności i charakterystyka metod analitycznych Standaryzacja odczynników i sprzętu Kontrola zdrowotnej jakości produktów żywnościowych Problematyka normalizacyjna w Polsce Metodologia badań naukowych w naukach społecznych - etapy pracy badawczej obserwacja naukowa Etyczne aspekty metodologii badań społecznych Metody badań społecznych - metodologia badań Metodologia jakościowa w badaniach społecznych współczesnej nauki Statystyczne metody opracowania wyników doświadczeń i wnioskowania Dokładność pomiarów i zaokrąglanie liczb Zasady analizy statystycznej miary tendencji centralnej i rozproszenia Rozważania arytmetyczne testy istotności różnic wartości średnich, korelacja i regresje. 1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

2 EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP5 Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 4 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa 1. Barnett R. - Statysyka w laboratorium klinicznym PZWL Warszawa Gawęcki., W.Wagner. - Podstawy metodologii badań doswiadczalnych w nauce o żywieniu i zywnosci. PWN Warszawa- Poznań Kołowrocki k., Cz. Krawczyk -Statystyka, Materiały pomocnicze. WSM - Gdynia Krzysztofiak M., D. Urbanek - Metody Statystyczne.PWN Warszawa Luszniewicz A., - Zastosowanie metod statystycznych - zbiór zadań. PWE Warszawa Michalski T., - Statystyka WSiP Warszawa WasileE. - Statystyka opisowa od podstaw. SGGW Warszawa 011/ 8. Sołoma L. Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków Brzeziński J. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa Pilch T. Metodologia pedagogicznych badań srodowiskowych. Warszawa Nowak S. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. inż. Piotr Palich dr hab. inż. Aneta Ocieczek prof. nadzw. AM dr inż. Millena Ruszkowska Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH KOUTH

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6_.8_311 Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z etapami podejmowania decyzji menedżerskich Przedstawienie sposobów podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i podstaw teorii gier 3 Omówienie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otoczenie bliższe i dalsze) Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wyjaśnia koncepcje ekonomiczne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw Zna zależności zachodzące między podmiotami na rynku oraz wybrane metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem Umie pozyskiwać dane oraz interpretować zjawiska związane z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych Potrafi wykorzystać metody i narzędzia w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji menedżerskich Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11 K_W08; K_W16 K_U01; K-U0 K_U13 05 Rozumie potrzebę myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K03; K_K04 Treści programowe: 1 Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne 1 01; 05 Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Próg rentowności: ilościowy i wartościowy 1 01; 03 5 Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń 1 0; 04 6 Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty Prognozowanie zapotrzebowania rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w krótkim i długim okresie czasu Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 1 03; ; 04 9 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew decyzyjnych 04; Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha 04; 05 8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

4 01 X 0 X 03 X 04 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) wykład: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 60%) 8 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 53 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 009. Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 01 Literatura uzupełniająca 1. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 001. Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ KEiZ

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 317 Przedmiot: Eksploracja danych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problematyką inteligentnej analizy danych Przedstawienie istoty eksploracji danych oraz jej zastosowań 3 Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technik i narzędzi zgłębiania danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 Wyjaśnia znaczenie oraz potrzebę inteligentnej analizy danych K_W04 EKP Definiuje terminy dotyczące zgłębiania danych K_W04 EKP3 Scharakteryzować techniki, metody i narzędzia zaawansowanej analizy danych K_W04, K_W18 EKP4 Definiuje poszczególne składowe procesu odkrywania wiedzy z danych K_W04, K_W13 EKP5 Używa wybrane narzędzia eksploracji danych oraz interpretuje uzyskane wyniki K_W13, K_U03, K_U05 EKP6 EKP7 Korzysta z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby wykorzystania narzędzi drążenia danych Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_U05 K_K0 Treści programowe: 1 Istota eksploracji danych studium przypadku, podstawowe definicje. Rola inteligentnej analizy danych oraz jej interdyscyplinarny charakter. 1 EKP1, EKP Eksploracja danych a odkrywania wiedzy z danych. Etapy odkrywania wiedzy. 1 3 Własności danych oraz ich jakość 4 Metody i techniki wizualizacji danych Metody i algorytmy odkrywanie reguł asocjacyjnych 4 6 Metody i algorytmy grupowania danych Wybrane narzędzia inteligentnej analizy danych 1 EKP1, EKP, EKP4 EKP1, EKP, EKP3 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP7 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP6, EKP7 EKP1, EKP, EKP3, EKP5, EKP6, EKP7 EKP5, EKP6, EKP7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X

6 EKP X X X EKP3 X X X EKP4 X X X EKP5 X X X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 15 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 7 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 47 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa 1.Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 007.D.Hand, H.Mannila, P.Smyth, Eksploracja Danych, WNT Warszawa K.Krawiec, J. Stefanowski, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej C. Seidman, Zgłebianie i analiza danych w Microsoft SQL Server P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT Warszawa Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 000 Literatura uzupełniająca 1.Trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa 00.Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 011 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 984 Przedmiot: Marketing usług Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 18 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy wiedzy z zarządzania i marketingu Cele przedmiotu: 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z elementami zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, uświadomienie wartości marketingowych na rynku i zdobycie umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji w filozofii marketingowej. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP W1 EKP W EKP W3 EKP W4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma podstawowa wiedzę na temat różnych rodzajach struktur i instytucji oraz normach i regułach prawnych dotyczących zarządzania marketingowego Ma podstawowa wiedzą dotyczącą zarządzania marketingowego i wpływu marketingu na jakośćl; zna możliwości wykorzystania jej w indywidualnej przedsiebiorczości Zna znaczenie psychologicznych aspektów zarządzania marketingowego, ma podstawowa wiedzę o człowieku i budowaniu więzi niezbędną w marketingu Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące otoczenia marketingowego oraz ma wiedzę z zakresu społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działań marketingowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W03, K_W10 K_W07, K_W08, K W0 K_W11, K_W1 K_W09, K_W16 EKP U1 EKP U EKP U3 EKP U4 EKP K1 EKP K Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz posługiwać się obowiązującymi normami prawnymi w zarządzaniu marketingowym Potrafi pozyskiwać i interpretować wiedzę z dostępnych źródeł, w tym literatury i internetu Potrafi zastosować podstawowe metody badania i analizy marketingowej Wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i samodzielnie ją poszerza Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy poszerzając wiedzę i współpracując z zespołem Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i określać priorytety efektywnego działania K_U01 K_U04, K_U05 K_U03, K_U06, K_U09, K_U1, K_U13, K_U6 K_U18, K_U19, K_U0, K_U K_K01, K_K0, K_K03 K_K04, K_K07 EKP K3 Ma świadomość ważności wiedzy pozatechnicznej towaroznawcy K_K05, K_K06 Treści programowe: 1 Istota marketingu w usługach. Definicje marketingu. Podstawowe pojęcia w marketingu i handlu. Ewolucja marketingu. EKP W1, EKP W4, EKP U4, EKP K3

8 Otoczenie marketingowe. Elementy otoczenia marketingowego. Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Analiza SWOT. Postawy nabywców i segmentacja rynku. Elementy kształtujące postawy nabywców. Istota i znaczenie identyfikacji potrzeb nabywców. Kształtowanie się postaw konsumentów. Pojęcie segmentacji rynku, znaczenie segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku. Usługa jako produkt i jego kształtowanie. Pojęcie produktu. Struktura produktu. Hierarchia produktu. Cykl życia produktu. Promocja usług. Miejsce promocji w koncepcji marketingu mix. Modele komunikacji. Promotion mix. Polityka cenowa. Proces wytwarzania ceny. Strategie cenowe. Czynniki wpływające na kształtowanie cen, rabaty. Polityka dystrybucji usług. Kanały dystrybucji i ich rodzaje. Charakterystyka kanałów dystrybucji. Zadania kanałów dystrybucji w marketingu. Marketing strategiczny w usługach. Istota i znaczenie planu marketingowego. Proces wyboru strategii. Programy operacyjne w marketingu. Program kontroli realizacji strategii. Kierunki i trendy współczesnego marketingu. Marketing a etyka. Marketing wewnętrzny. Marketing relacji i jego znaczenie w usługach. EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP K3 EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP U4, EKP K1, EKP K, EKP K3 EKP W1, EKP W3,EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W1, EKP W3,EKP W4, EKP U4, EKP K1, EKP K EKP W1, EKP W, EKP W4, EKP U1, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 EKP W, EKP W3,EKP W4, EKP U, EKP U3, EKP K3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP W1 X EKP W X X EKP W3 X EKP W4 X X EKP U1 X EKP U X EKP U3 X X EKP U4 X EKP K1 X EKP K X X EKP K3 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 6

9 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 4 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 0 Literatura: Literatura podstawowa 1.Bielski I., Współczesny marketing. Filozofia, strategia, instrumenty, EMKA, Warszawa 006.Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa, Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebether i Ska, Warszawa, Kotler Ph., Marketing. Jakość, obsługa i wartość, Wyd. Rebis, Poznań Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług,wyd. Difin, Warszawa 00 6.Otto J., Marketing relacji - koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa Plauta M., Marketing usług, PWE, Warszawa Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Wyd. Difin, Warszawa 006 Literatura uzupełniająca 1.Altkorn J., Podstawy marketingu, PWE, Kraków 199..Białecki K., Instrumenty marketingu, Wyd. Branta, Bydgoszcz Warszawa Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa, Pluta Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa Sztucki T., Marketing sposób myślenia, sposób działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 199. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzena Wanagos dr Marzena Wanagos Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_31_1_6 415 Przedmiot: Metody i techniki menadżerskie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii. Cele przedmiotu: 1 Student poznaje metody i strategie oddziaływania na pracowników, dbając o etyczną stronę takiego postępowania. Szczególny nacisk położono na poznanie myśli Dalekiego Wschodu. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 1 zna dalekowschodnie metody zarządzania ma świadomość niebezpieczeństwa manipulacji innymi ludźmi K_W03, K_W08, K_W09, K_W11, K_W1, K_U01, K_K0, K_K04, K_K07 K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_U0, K_K0, K_K07 3 potrafi przedstawić prezentację ustną z wykorzystaniem odpowiednich źródeł K_U19, K_U4, K_K0 4 potrafi przygotować opracowanie naukowe z wykorzystaniem odpowiednich źródeł 5 potrafi zwiększyć efektywność dzięki kaizen K_U18, K_U4, K_K0, K_K04 K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_K0, K_K04 Treści programowe: 1 Dalekowschodnia koncepcja 36 strategii. Grupy strategii. Przykładowe zastosowania. 6 3 Manipulacje. Znaczenie świadomości manipulacji. Zagadnienia etyczne. Wybrane przykłady technik manipulacyjnych. Zachowanie człowieka według uwarunkowań sytuacyjnych. Eksperyment stanfordzki P. Zimbardo. Psychologiczne uwarunkowania zachowań. Implikacje dla menedżera Ogólna koncepcja kaizen. Masaaki Imai. Pojęcia i techniki kaizen. 4 5 Kaizen w zarządzaniu. Kaizen jako sposób redukcji kosztów. 4 6 Gemba kaizen. Zwiększanie produktywności bez dodatkowych inwestycji. Organizacja stanowiska pracy. Eliminacja marnotrawstwa. Standaryzacja. 4 7 Kaizen w Toyota. Model filozofii działania Toyoty. Wytyczne w kodeksie Toyoty. 8 Organizacja stanowiska pracy. Rola kierowników. Innowacje a kaizen. 1 9 Total Productive Maintenance. Cena, koszt a zysk. Straty wg TPM. Osiem filarów TPM. Podział obowiązków. Zadania i przykłady. Filozofia działania. 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 1 X X X X 3 X

11 4 X 5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: - Raport grupowy (max 4 osoby) na temat 36 stratagems - Test + nieobligatoryjne prezentacje grupowe Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 15 1 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 6 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 48 Literatura: Literatura podstawowa 1. Grajewski P. - Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 007. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. - Zarządzanie projektami PWE Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Czermiński A., Czerska M., Rutka R., Apanowicz J. - Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 001. Kerzner H. - Zarządzanie projektami - studium przypadków Wyd. Helion Gliwice 005 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 446 Przedmiot: Ochrona i bezpieczeństwo konsumenta Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 Konsument. Pozycja konsumenta na rynku. 1 Przesłanki ochrony interesów konsumenta. 1 3 Istota, zakres i formy ochrony konsumenta. 1 4 Cele i zadania podmiotów ochrony interesów konsumenta. 1 5 Ruch konsumencki. Konsumeryzm. 1 6 Obowiązki i prawa konsumenta na rynku. 7 Polityka ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej. Rozwiązania instytucjonalne. 1 8 Rola państwa w zakresie ochrony praw konsumenta. 1 9 Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumenta w Polsce Aktualny stan ochrony interesów konsumentów w Polsce. 1 Instytucje ochrony interesów konsumenta w Polsce zakres działań i kompetencji Społeczne formy ochrony interesów konsumenta Wybrane aspekty ochrony i bezpieczeństwa konsumenta na rynku produktów i usług w Polsce. 15 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30

13 Literatura: Literatura podstawowa Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I.: Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyd. PWE, Warszawa 005. Kieżel E. (red.): Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 007. Ozimek I.: Ochrona konsumenta na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 008. Rokicka G.: Polityka konsumencka Wspólnot Europejskich. Wyd. SKP, Warszawa 000. Stróżyńska A.: Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce. Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 000. Ustawa z dnia 16 lutego 007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. z 007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. Ustawa z dnia 3 sierpnia 007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. z 007 r. Nr 171, poz Literatura uzupełniająca Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Wyd. PWE, Warszawa 003. Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. Wyd. PWE, Warszawa 000. Publikacje w czasopismach: Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. Materiału żródłowe i publikacje Federacji Konsumentów. Materiały źródłowe i publikacje Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Waldemar Żyngiel dr Waldemar Żyngiel Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_1_1_6 531 Przedmiot: Przyrodnicze podstawy inwestowania w turystyce Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 3 Podstawy polityki przestrzennej. Wyjaśnienie pojęć: Ład przestrzenny, Zrównoważony rozwój, Obszar problemowy, Obszar metropolitalny. Przyrodnicze uwarunkowania inwestowania Poziomy planowania w RP. Zadania w zakresie polityki przestrzennej na szczeblu: Rady Ministrów, Samorządu Województwa, Starostwa, Gminy. Polityka ekologiczna państwa oraz Programy ochrony środowiska. Ustawowe podstawy polityki przestrzennej Dokumenty wymagane w procesie inwestycyjnym. Planowanie przestrzenne w gminie. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja środowiskowa Procedura ocen oddziaływania na środowisko 5 6 Wybór obszaru pod planowane funkcje inwestycji turystycznej analiza położenia, uwarunkowań społeczno-gospodarczych i geograficznych STUDIUM PRZYPADKU wybrane przykłady inwestycji turystycznych, planowanych lub zrealizowanych - analiza problemowa 4 15 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura:

15 Literatura podstawowa USTAWA z dnia 7 kwietnia 001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 6, poz. 67, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 16 kwietnia 004 O ochronie przyrody (Dz. U. nr 9, poz. 880, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 3 października 008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 199, poz. 17) USTAWA z dnia 3 października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 01, poz.137) USTAWA z dnia 1 marca 1991 O obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej (Dz. U. z 003 r., nr 153, poz. 150, z późniejszymi zmianami) USTAWA z dnia 8 marca O ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (Dz. U. Nr 67, poz.61) USTAWA z dnia 3 lipca 003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 16, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) Literatura uzupełniająca Wybrane: Strategie rozwoju, Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Polityka Ekologiczna Państwa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Elżbieta Gerstmann dr Elżbieta Gerstmann Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH

16 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6_.3.4_838 Przedmiot: Seminarium magisterskie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 75 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: 1 Ustalenie tematu pracy magisterskiej 1 Ustalenie planu pracy magisterskiej 3 Dobór literatury 4 Ustalenie zakresu i metodyki badania 7 5 Poznanie metodyki pisania pracy magisterskiej Konsultowanie pisanej pracy magisterskiej oraz przygotowywanego badania Konsultowanie pisanej pracy magisterskiej 8 Przygotowanie do egzaminu magisterskiego Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) 3 4 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 75 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

17 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 75 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 75 Literatura: 3 4 Literatura podstawowa Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Krajczyński E., Metodyka pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, Literatura adekwatna do tematu pracy. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Owczarek Tomasz Prodziekan Ds Kształcenia. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski prof. zw. AM prof. dr hab. inż. Piotr Palich dr Elżbieta Gerstmann dr hab. inż. Aneta Ocieczek prof. nadzw. AM dr inż. Jacek Hałaczkiewicz prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter dr Romuald Zabrocki prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna PWPiT KOUTH KOUTH KOUTH KOUTH KHiU KHiU KHiU

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_37_1_6 551 Przedmiot: Sensoryczna ocena jakości potraw Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Poznanie działania zmysłów i ich wykorzystania w ocenie jakości produktów. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: W01 W0 W03 W04 U01 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat miejsca analizy sensorycznej w towaroznawstwie Ma poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu analizy sensorycznej niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu towaroznawstwa Zna terminologię używaną w analizie sensorycznej(również w języku angielskim i niemieckim); ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach oraz aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo i stosowanych w nich metod badawczych Ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu analizy sensorycznej, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranego rodzaju norm Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W04 K_W05 K_W13 K_U0 U0 U03 Potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie analizy sensorycznej Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U03 K_U06 U04 Potrafi ocenić jakość produktów spożywczych i przemysłowych K_U09 K01 K0 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z zakresu towaroznawstwa, w celu poszerzenia i pogłębiania wiedzy Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu, wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy K_K01 K_K0 K03 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu profesjonalnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć towaroznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz innych aspektów działalności inżyniera-towaroznawcy, podejmuje starania, aby przekazać takie opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem K_K06

19 różnych punktów widzenia Treści programowe: 1 3 Analiza sensoryczna -pojęcia podstawowe, zakres i zastosowanie badań sensorycznych. Funkcjonowanie aparatu zmysłów. Receptory i ich podział. Wartości progowe. Pracownia analizy sensorycznej. Oceniający i zasady ich doboru. Zasady przeprowadzania ocen sensorycznych. Zmysł wzroku. Receptory. Barwa i wrażenia barwne. Wady widzenia barwnego. Warunki przeprowadzania oceny wzrokowej. 1 1 W01, W0, K W01,W0, K01 1 W0,W03, U01, U04,K01, K03 4 Zmysł węchu. Receptory i bodźce węchowe. Fizyczne własności substancji zapachowych. Progi wrażliwości węchowej. 1 W0,W03, U01, U04, K01, K03 5 Zmysł czucia. Receptory czucia powierzchniowego i czucia głębokiego. Próg wrażliwości dotykowej i próg odległości. Zmysł słuchu i jego rola w ocenach sensorycznych. 1 W0,W03, U01, U04, K01, K03 6 Zmysł smaku. Fizjologia percepcji smakowej. Klasyfikacja smaków. Progi smakowe Metody badań stosowane w analizie sensorycznej. Metody wykrywania różnic. jakościowych. Statystyczna obróbka i interpretacja wyników. 8 Metody ilościowe. Metoda wielokrotnych porównań. Metoda kolejności Metody skalowania. Skala hedoniczna. Skale punktowe ze szczególnym uwzględnieniem skali 5- punktowej. Metody określenia zmian w czasie. Metody jakościowe. Metody profilowania sensorycznego Metody afektywne. Konsumencka ocena jakości. 1 Przygotowanie projektu badania sensorycznego. 3 W0,W03, U01, U04, K01, K03 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0 W04, U0, U03, K0, K03 W04, U04, K01, K03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne W01 X W0 W03 X W04 X X X U01 X U0 X X X U03 X X U04 X K01 X X K0 X K03 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 15 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1

20 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 65 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 46 Literatura: Literatura podstawowa 1.Babicz- Zielińska E., Rybowska A., Obniska W.: Sensoryczna ocena jakości żywności. Wyd. AM, Gdynia, 008..Baryłko Pikielna N.: Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań. Wyd. AE, Poznań 001. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Agnieszka Rybowska dr inż. Agnieszka Rybowska Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

21 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 558 Przedmiot: Statystyczne sterowanie procesem Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem jakością: pojęć, celów, metod, i narzędzi Znajomość statystyki opisowej oraz podstaw wnioskowania statystycznego i rozkładów zmiennych losowych Cele przedmiotu: 1 Wskazanie zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu procesami i kontroli jakości Poznanie metod wykorzystywanych w SSP, ich zastosowania, zalet i ograniczeń Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: P_01 P_0 P-03 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma wiedzę dotyczącą przebiegu procesów, czynników wpływających na nie oraz metod ich statystycznego opisu Ma wiedzę na temat metod związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i podstawami wnioskowania statystycznego, a także jej wykorzystaniem do opisu przebiegu procesów Potrafi ocenić przebieg procesu z wykorzystaniem narzędzie Statystycznego Sterowania Procesem. Interpretuje uzyskane wyniki i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszego postępowania z procesem Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06, K_W07, K_W08 K_W04, K_W06, K_W08 K_U03, K_U14, K_K07 Treści programowe: 1 podstawowa terminologia i definicje dotyczące jakości, jej znaczenia oraz znaczenia kontroli jakości 1 zastosowanie i znaczenie statystycznych metod kontrolowania procesów 3 4 statystyka opisowa w kontroli jakości (metody opisu zbiorowości statystycznej, średnia, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, rozstęp, miary asymetrii) rozkłady prawdopodobieństwa wykorzystywane w kontroli jakości (dwumianowy, Poissona, normalny, t-studenta, chi-kwadrat, F-Fishera-Snedecora), twierdzenia graniczne i reguła trzech sigm 1 5 analiza przyczyn i skutków, analiza współzależności, 7 narzędzi jakości 6 pojęcie oraz metody badania zdolności procesu 3 7 karty kontrolne, ogólne zasady konstrukcji oraz wykorzystanie (karta kontrolna średnich, odchyleń standardowych, rozstępów, pojedynczych obserwacji, ilości i udziału sztuk niezgodnych, ilości i udziału niezgodności) 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne P_01 X X P_0 X X P-03 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

22 Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 15 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 50 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 000. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa Kończak G., Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakością w toku produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 000. Literatura uzupełniająca Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 000. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Tomasz Owczarek dr Tomasz Owczarek Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

23 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_31_1_6 566 Kierunek/Poziom Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: Przedmiot: Strategie rozwoju przedsiębiorstw handlowo-usługowych Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 Zajęcia mają uświadomić studentom istotę i znaczenie strategii przedsiębiorstw handlowo- usługowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 1 zna wybrane strategie przedsiębiorstw K_W03, K_W08, K_W09, K_W16 potrafi przygotować prezentację ustną na temat strategii przedsiębiorstw K_U19, K_U4, K_K04 3 potrafi przygotować artykuł naukowy na temat strategii przedsiębiorstw K_U18, K_U0, K_U4, K_K04 Treści programowe: 1 Strategie przedsiębiorstw. Istota strategii przedsiębiorstwa. Rodzaje strategii przedsiębiorstwa. 3 Strategie niskich cen. Przypadek sieci dyskontowych. 3 Strategie rozwoju marki własnej. 4 Strategie konkurencji przez jakość. 5 Strategie oparte na bliskości wobec klienta. 6 Centra handlowe nowej generacji. Strategiczne zarządzanie dużymi projektami inwestycyjnymi. 3 7 Strategie oszustw i manipulacji. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 1 X X X 3 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Na 3,0 Aktywna obecność na zajęciach Na 4,0 + Prezentacja na zajęciach na temat Strategia rozwoju wybranego przedsiębiorstwa handlowego Na 5,0 + Artykuł na min. 6 str. A4 (Times New Roman 1, odstęp 1,5, marginesy standardowe) na temat Strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

24 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 7 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 7 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 30 9 Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa 1. Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa - PWN 003 Warszawa. Red. Krupski R. - Zarządzanie strategiczne Koncepcje. Metody. AE 1999 Wrocław Literatura uzupełniająca 1. Stabryła A. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy - PWN 00 Warszawa. Strategor Zarządzanie firmą - Strategie, struktury, decyzje i tożsamość - PWE 001 Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-499 Nazwa modułu Ekonomia menedżerska Nazwa modułu w języku angielskim Manager economics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0499 Ekonomia menedżerska Manager economics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Ekonomia menedżerska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Marketing Kod ECTS 14.3.E.PL.2087 Pkt.ECTS 5 Jednostka prowadząca przedmiot KRT,IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo