DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO, MAGAZYNOWEGO STALOWEGO, JEDNOKOMOROWEGO, WALCOWEGO, O OSI POZIOMEJ, DO MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW CIEKŁYCH ZAPALNYCH - WYKONANIE PRZESTRZENI MIĘDZYŚCIENNEJ (DRUGIEJ ŚCIANKI) M-D ekspolatujący: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom ul. Tochtermana 1 - usytuowanie zb.: kotłownia - nr fabr. zbiornika: / nr ewidencyjny: pojemność zbiornika: 50 m 3 - czynnik roboczy: materiały ciekłe zapalne Opracował: Sprawdził: Olgierd Jędruś Andrzej Bloch Wrzesień 2011 Dla naszych dokumentacji, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie prawa z ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być powielane ani udostępniane osobom trzecim. Olgierd Jędruś, Andrzej Bloch S.C.

2 2 Spis treści Wstęp 3 1. Opis techniczny modernizacji 4 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm oraz specyfikacji technicznych 5 3. Rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji 6 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji 7 5. Obliczenia wytrzymałościowe 9 6. Wykonanie przestrzeni międzyściennej 9 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji Instrukcje technologiczne Dokumentacja powykonawcza Skorygowana instrukcja techniczna eksploatacji Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania przestrzeni międzyściennej Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika 13. Załączniki

3 3 Wstęp Przedmiotem niniejszej Dokumentacji Technicznej Modernizacji jest zbiornik przeznaczony do magazynowania w stałych stacjach paliw materiałów ciekłych zapalnych I i II klasy niebezpieczeństwa poŝarowego i z tego względu podlega Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zwanego w dalszej części opracowania Rozporządzeniem MG z dn Zbiornik wykonany został jako dwupłaszczowy, jednokomorowy, stalowy, walcowy o osi poziomej. Drugi płaszcz wykonany jest z płyt polietylenowych, stanowiących płaszcz zewnętrzny. Przestrzeń międzyścienną zapewnia siatka polietylenowa, umieszczona pomiędzy stalowym zbiornikiem właściwym, a polietylenowym zbiornikiem zewnętrznym. W dniu stwierdzono nieszczelność przestrzeni międzyściennej, w związku z czym zbiornik został uznany jako nie spełniający wymagań Rozporządzenia MG z dn Ze względu na fakt, Ŝe zbiornik jest usytuowany pod ziemią, zlokalizowanie uszkodzenia oraz jego naprawa jest utrudniona. Wymagane byłoby odkopanie zbiornika, wydobycie go na powierzchnię, a następnie wykonanie nowego posadowienia. Czynności te mogą równieŝ spowodować konieczność wymiany rurociągów. W związku z powyŝszym postanowiono wykonać modernizację zbiornika poprzez wykonanie w jego wnętrzu drugiej ścianki. Dokumentacja techniczna modernizacji przedkładana do uzgodnienia, zgodnie z Warunkami UDT nr WUDT-ZB-2009 powinna zawierać: 1. Opis techniczny modernizacji zawierający określenie czynników dokumentujących utrzymanie lub podwyŝszenie poziomu bezpieczeństwa zbiornika w stosunku do jego stanu przed modernizacją, 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm lub specyfikacji technicznych,

4 4 3. Schemat lub rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji, 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji z podaniem danych lub charakterystyk oraz odpowiadających im specyfikacji technicznych, 5. Obliczenia wytrzymałościowe, jeŝeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji, 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru modernizacji, 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji, 8. Instrukcje technologiczne spajania, laminowania, 9. Skorygowaną instrukcję techniczną eksploatacji, 10. Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania przestrzeni międzyściennej, 11. Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika. W dalszej części opracowania przedstawione zostały kolejno poszczególne elementy dokumentacji, zgodnie z w/w wykazem. 1. Opis techniczny modernizacji Przedmiotem modernizacji jest wykonanie przestrzeni międzyściennej w istniejącym, poziomym, podziemnym stalowym zbiorniku bezciśnieniowym, przeznaczonym do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. W tym zakresie modernizację wykona firma Olgierd Jędruś, Andrzej Bloch S.C., posiadająca uprawnienia do modernizacji nadane decyzją Urzędu Dozoru Technicznego nr UC P/2-08. Poprzez wykonanie przestrzeni międzyściennej spełnione zostają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŝne słuŝące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 3 poz. 2063), wraz ze zmianą z dn :

5 Stacje paliw płynnych uŝytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia powinny być wyposaŝone do dnia 31 grudnia 2012 r. w urządzenia, o których mowa w 97 ust. 1 pkt. 2 i Stacje paliw płynnych powinny być wyposaŝone w: 1)...; 2) w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych; 3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktu naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych; Przestrzeń międzyścienna zostaje utworzona z arkuszy blach ocynkowanych o grubości 0,5 mm, zgrzanych z płaszczem zbiornika zewnętrznego zgrzeinami punktowymi. Przestrzeń dodatkowo zapewniają nakładki zgrzane z płaszczem. Powierzchnię wewnętrzną płaszcza wewnętrznego pokrywa się następnie powłoką wykonaną z Ŝywicy oraz maluje farbą elektroprzewodzącą. Uzyskana w ten sposób przestrzeń monitorowana jest metodą bezciśnieniową: - przestrzeń międzyścienna połączona jest z króćcem wyprowadzonym na zewnątrz zbiornika. Króciec słuŝy do zamontowania czujnika sygnalizującego pojawienie się cieczy lub oparów węglowodorowych. - czujnik połączony jest z urządzeniem sygnalizującym powstanie wycieku. Wykrywacz przecieków winien posiadać dopuszczenia uprawnionych instytucji. 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm oraz specyfikacji technicznych 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z dn. 31 grudnia 2000 r. nr 122 poz. 1321). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

6 6 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z dn. 9 października 2001 nr 113 poz. 1211). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŝne słuŝące do transportu ropy naftowej i produktów i ich usytuowanie (Dz. U. z 2006 nr 3 poz. 2063), wraz ze zmianą z dn Warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-ZB-2009 Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe. 6. Wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego ZB-1/03 Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących i Ŝrących. 7. IT/01/08 Instrukcja Technologiczna. Wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 8. WT/01/08 Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 9. KJ/01/08 Instrukcja kontroli jakości - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 3. Rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji Rysunek techniczny modernizacji zbiornika dołączony jest do niniejszego opracowania jako załącznik numer 1.

7 7 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji 4.1. Blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm NaleŜy stosować blachy cienkie niskowęglowe, ocynkowane - w gatunku stali z grupy 1 wg PN-CR ISO 15608, zgrzewalne, o grubości 0,5 mm. Blachy powinny być wykonane i odebrane zgodnie z właściwą normą przedmiotową. Zastosowane blachy powinny być ocynkowane. Handlowe formaty blach 0,5x1000x2000. Dopuszcza się zakup blach o innych formatach. Dostarczone blachy są składowane w sposób umoŝliwiający ich identyfikowalność wg świadectw odbioru poszczególnych dostaw. Blachy naleŝy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze otoczenia, w paczkach śywica C.E.S. R70 wraz z utwardzaczem C.E.S. H71 śywica wraz z utwardzaczem słuŝy do gruntowania blach zbiornika modernizowanego oraz do wykonania szpachli i laminatu. Dystrybutorem Ŝywicy jest firma Connector Sp. z o.o Poznań ul. Obodrzycka 67. śywica oraz utwardzacz dostarczane są przez dystrybutora w beczkach o pojemności wg zamówienia. Przechowywane są w zamkniętym i suchym pomieszczeniu w temperaturze otoczenia. Identyfikowalne są według oznaczeń na opakowaniach oraz wg świadectw odbioru dostarczonych przez dystrybutora Mata oraz welon z włókna szklanego UŜywane są do otrzymania właściwej wytrzymałości laminatu. Dopuszcza się ich zakup u dowolnego producenta. Stosuje się matę szklaną o gramaturze g/m 2 oraz welon szklany o gramaturze g/m 2. Dostarczone maty oraz welon szklany składowane są w belach oznaczonych numerem partii, by zapobiec pomieszaniu poszczególnych dostaw. Materiały przechowywane są w zamkniętych magazynach o temperaturze otoczenia. Zabezpieczone są opakowaniem z folii i ułoŝone w kartonowych skrzyniach.

8 Farba elektroprzewodząca, antyelektrostatyczna STEOPOX 8HCB Producentem farby jest firma: Bergolin GmbH & Co. Lackfabrik, Ritterhude, Kiepelbergstr. 14, Niemcy.Dystrybutorem farby jest firma Bergolin-Polska Sp. z o.o Poznań ul. Staszica 2. Składniki elektroprzewodzącej farby antyelektrostatycznej dostarczane są przez dystrybutora w beczkach o pojemnościach 20+5 litrów. Przechowywane są w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia. Identyfikowalne są według oznaczeń na opakowaniach oraz wg świadectw odbioru dostarczonych przez dystrybutora Talk UŜywany jest do zagęszczania Ŝywicy C.E.S., jako wypełniacz. Dopuszcza się jego zakup u dowolnego producenta. Dostarczony talk przechowuje się w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia Inhibitor korozji Inhibitor korozji uŝywany jest do ochrony antykorozyjnej wewnątrz przestrzeni do monitorowania. MoŜna stosować inhibitor korozji do ochrony przestrzeni zamkniętych, dowolnego producenta. Przykładowym produktem jest inhibitor korozji VpCl 609, będący w dystrybucji firmy OTIK Sp. z o.o. z Gdyni. Dostarczony inhibitor przechowuje się w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia Rura stalowa NaleŜy zastosować rurę ze stali węglowej lub niskostopowej, o średnicy 1 2, w zaleŝności od rodzaju stosowanych czujników oparów węglowodorowych oraz cieczy. Dostarczone odcinki rur przechowywane są w zamkniętym i suchym magazynie, w temperaturze otoczenia.

9 9 Rury są składowane w sposób umoŝliwiający ich identyfikowalność wg świadectw odbioru poszczególnych dostaw Systemy monitoringu przestrzeni międzyściennej Do monitorowania przestrzeni międzyściennej zastosowane zostaną czujniki cieczy systemu TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub inne, spełniające właściwe wymagania. MoŜliwe jest ich podłączenie do systemu pomiarowego TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub innego Wymagane dokumenty kontroli Zaleca się by wszystkie materiały stosowane do wytworzenia płaszcza wewnętrznego były dostarczane ze stosownym dokumentem kontroli wg PN-EN 10204, z uwzględnieniem warunków technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-ZB Zaleca się by, główne materiały dostarczane były ze świadectwami odbioru 3.1., lub innymi, lecz zawierającymi analogiczne dane lub z deklaracją zgodności. 5. Obliczenia wytrzymałościowe Wykonanie w zbiorniku przestrzeni międzyściennej nie wpływa na zmianę posiadanych przez uŝytkownika obliczeń. 6. Wykonanie przestrzeni międzyściennej 6.1. Przygotowane zbiornika zewnętrznego Wejście do wnętrza zbiornika w celu prowadzenia wewnątrz jakichkolwiek prac wymaga jego właściwego przygotowania, przy zachowaniu właściwych przepisów BHP Po wyczyszczeniu zbiornika i wykonaniu pomiaru grubości ścianek, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadza jego rewizję wewnętrzną, zgodnie z instrukcją kontroli KJ/01/08 i dopuszcza zbiornik do dalszych badań Po pozytywnej rewizji wewnętrznej, ale przed wykonaniem przestrzeni międzyściennej zbiornik naleŝy poddać próbie szczelności w obecności inspektora

10 10 na nadciśnienie 0,75 bara zgodnie z wymaganiami punktu WUDT-ZB W przypadku posiadania aktualnego, pozytywnego wyniku próby szczelności (wykonanej wg warunków technicznych UDT) powyŝszą próbę, po uzyskaniu zgody inspektora UDT, moŝna traktować jako międzyoperacyjną, nie wymagającą obecności inspektora. Dalszą część próby szczelności, tj. wykonanej przestrzeni międzyściennej przeprowadza się po wykonaniu płaszcza wewnętrznego, wg wytycznych zawartych w p W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika przed rozpoczęciem modernizacji, naleŝy dokonać jego naprawy, w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną naprawy, uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego. Naprawę zbiornika moŝe wykonać jedynie firma do tego uprawniona. Po dokonaniu naprawy zbiornika naleŝy przeprowadzić jego badania, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją Do dalszych prac związanych z zakładaniem ścianki przestrzeni międzyściennej moŝna przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności oraz wymaganych pozostałych Powierzchnię wewnętrzną zbiornika naleŝy oczyścić z rdzy, zgorzeliny, smarów, farb i innych obcych materiałów. Zanieczyszczenia chemiczne usuwa się za pomocą odpowiednich środków chemicznych, właściwych dla danego rodzaju zanieczyszczenia. Podstawowymi są tutaj rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Czystość powierzchni naleŝy kontrolować bezpośrednio przed nałoŝeniem blachy płaszcza wewnętrznego Powierzchnię istniejącego zbiornika w miejscu łączeń zgrzewanych naleŝy oczyścić dodatkowo z rdzy i zgorzeliny za pomocą miejscowego szlifowania do co najmniej St W pierwszej kolejności naleŝy zagruntować wszystkie spoiny, znajdujące się wewnątrz zbiornika, łącznie ze spoinami łączącymi pierścień wzmacniający z płaszczem. Masę gruntującą wykonuje się z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza

11 11 C.E.S. H71 (mieszanina zgodnie z zaleceniami producenta). Gruntowanie ma na celu przygotowanie podłoŝa pod szpachlowanie Następnie zagruntowane spoiny pokrywa się szpachlą, przygotowaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem. Nie wolno kłaść szpachli na surową blachę płaszcza zbiornika modernizowanego, ze względu na jej stosunkowo słabą przyczepność Przygotowane blach płaszcza wewnętrznego NaleŜy sporządzić plan rozkroju blach płaszcza wewnętrznego w oparciu o dokumentację uzgodnioną z Oddziałem UDT. W celu otrzymania odpowiedniej przyczepności warstwy laminatu do wstawianych blach ich powierzchnię od strony laminatu naleŝy wcześniej właściwie przygotować powierzchniowo. Powierzchnia do laminowania musi być odtłuszczona, o chropowatości ostrokrawędziowej równej lub większej Rz 50 µm. Następnie odpowiednio rozcinać blachy za pomocą gilotyny, noŝyc itp. zgodnie z dokumentacją techniczną modernizacji. Standardowe wymiary blach dla pokrycia części walcowej zbiornika zasadniczo mieszczą się w zakresie: 200x200 do 500x1000 mm; Dodatkowo naleŝy przygotować elementy dystansowe (paski o wymiarach ok. 0,5x10 50x1000) wykonane z blachy identycznej z blachami wstawianych elementów płaszcza wewnętrznego Przygotowane zgodnie z punktem elementy płaszcza wewnętrznego naleŝy następnie sukcesywnie wprowadzać do wnętrza zbiornika. Do tego celu wykorzystuje się otwór włazowy. Blachy o gabarytach większych od prześwitu włazu naleŝy odpowiednio zwinąć i zabezpieczyć przed przypadkowym rozwinięciem opaską z tworzywa, drutu, lub tym podobnym. Zwinięte elementy rozwija się wewnątrz zbiornika bezpośrednio przed układaniem płaszcza wewnętrznego Zakładanie płaszcza wewnętrznego Wprowadzając do wnętrza zbiornika zgrzewarkę naleŝy mieć na uwadze poniŝsze:

12 12 - NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie prądowe, zwłaszcza gdy prace wykonywane są na istniejących zbiornikach na stacji paliw; - Do zbiornika wprowadza się samo urządzenie zgrzewające. - Wraz z urządzeniem zgrzewającym do wnętrza zbiornika wprowadza się przewody: a. kabel pistoletu zgrzewającego wraz z pistoletem i załoŝoną elektrodą; b. kabel uziemiający, łączący zgrzewarkę z płaszczem zbiornika. - Aparatu zgrzewającego nie naleŝy ustawiać bezpośrednio na płaszczu zbiornika; - Kabel zasilający wyprowadza się na zewnątrz zbiornika do tablicy zasilającej; - Obsługa zgrzewarki wewnątrz zbiornika winna być zgodna z instrukcją jej wytwórcy Elementy płaszcza wewnętrznego naleŝy układać wewnątrz zbiornika zgodnie z planem rozkroju blach płaszcza. Na początku przygrzewa się do płaszcza zbiornika elementy dystansowe, zgodnie z uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacją modernizacji. W miejscach o zmiennej geometrii dopuszcza się zastosowanie elementów dystansowych o odpowiednio dostosowanych długościach. Rozmieszczenie elementów dystansowych powinno zapewniać droŝność całej wykonanej przestrzeni do monitorowania. Układanie i mocowanie blach płaszcza wewnętrznego rozpoczyna się od miejsc o zmiennej geometrii, tj. - miejsca styku płaszcza zbiornika z pierścieniem wzmacniającym; - miejsca styku dennicy płaskiej z Ŝebrami wzmacniającymi; - przejście pomiędzy częścią walcową dennic, a częścią wypukłą lub płaską dennic; Następnie wypełnia się miejsca stanowiące wypełnienie zasadniczej powierzchni zbiornika tj. część walcowa płaszcza bez elementów dodatkowych, wzmocnień itp., stosując blachy o standardowych wymiarach, bez ich docinania z zastosowaniem zwiększonych zakładek jako wymiarów wynikowych. UłoŜony we właściwym miejscu element płaszcza wewnętrznego naleŝy zgodnie z kartą technologiczną zgrzewania przygrzewać do płaszcza zewnętrznego.

13 13 Przestrzenie poszczególnych komór znajdujących się pomiędzy pierścieniami wzmacniającymi naleŝy połączyć ze sobą na zasadzie naczyń połączonych rurką miedzianą o średnicy zewnętrznej 6 8 mm, zgodnie z rysunkiem zał. nr 1. Rurkę mocuje się do płaszcza za pomocą przygrzewanych pasków blach o grubości 0,5 mm. W pobliŝu pierścienia wzmacniającego wykonuje się w przygrzanych blachach otwory o średnicy 7 9 mm. Otwory łączy się rurką miedzianą. Miejsce połączeń uszczelnia się szpachlą, wykonaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem Równocześnie z tymi pracami naleŝy mocować wewnątrz zbiornika elementy składowe spoczynkowego systemu monitoringu, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta, oraz uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacją modernizacji MontaŜ króćców w płaszczu W pobliŝu włazu zbiornika (w obrębie studzienki) montuje się w płaszczu króciec stalowy o średnicy wg rysunku, łączący przestrzeń międzyścienną z urządzeniem monitorującym. Wyjście króćca wewnątrz zbiornika powinno znaleźć się w obrębie wykonanej przestrzeni międzyściennej Korki odpowietrzające W celu umoŝliwienia odpowietrzania przestrzeni międzyściennej, a takŝe przeprowadzenia sprawdzenia jej droŝności, w zakładanych ściankach umieszcza się korki odpowietrzające. Zakłada się co najmniej dwa korki: na przeciwległych dennicach w najwyŝszym punkcie płaszcza przestrzeni do monitorowania (wg rys. załącznik nr 1). W otworze zakładanej blachy zakłada się tulejkę, z przelotem w jej dolnej części. Uszczelnia się ją szpachlą wykonaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem. Po przeprowadzonym sprawdzeniu droŝności przestrzeni, tulejkę zaślepia się korkiem. Profiluje się powierzchnię szpachlą i uszczelnia laminatem na bazie z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71 z warstwą maty szklanej i welonu z powłoką ochronną z farby elektroprzewodzącej, antyelektrostatycznej.

14 Doboru parametrów zgrzewania dokonuje się zgodnie z uzgodnionym WPS nr 1- WPS Odpowiedzialnym za dokonanie właściwych nastawów na aparacie zgrzewającym jest zgrzewacz, wykonujący zgrzewanie. Wypełnia on równieŝ kartę Dziennika Produkcji, zawierającą dane dotyczące parametrów zgrzewania Wykonywanie zgrzewania Zgrzewanie naleŝy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi WT/01/08 oraz uzgodnioną kartą technologiczną WPS nr 1-WPS. UłoŜony we właściwym miejscu element płaszcza wewnętrznego naleŝy zgodnie z kartą technologiczną zgrzewania, przygrzewać do płaszcza zewnętrznego. Elementy stykające się z sobą łączy się na zakładkę, której minimalna szerokość powinna wynosić ok mm BieŜąca kontrola zgrzein Wykonuje się ją zgodnie z instrukcją Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych WT/01/08 oraz instrukcją kontroli jakości KJ/01/ Postępowanie w przypadku wykrycia niedopuszczalnych wad zgrzein - zgodnie z Instrukcjami j.w Identyfikacja złączy zgrzewanych. Gdy zgrzewanie całego zbiornika przeprowadza jeden zgrzewacz, do dokumentacji powykonawczej dołącza się jego świadectwo kwalifikacyjne. W przypadku, kiedy zgrzewanie wykonuje więcej niŝ jeden zgrzewacz naleŝy przeprowadzić identyfikację złączy zgrzewanych. Do tego celu naleŝy wykorzystać plan rozkroju blach, na którym nanosi się obszary ze znakami przygrzewających je zgrzewaczy, a do dokumentacji powykonawczej dołącza się świadectwa kwalifikacyjne wszystkich biorących udział w pracach zgrzewaczy.

15 Układanie warstwy laminatu i powłoki elektroprzewodzącej Przygotowanie mieszanek Przygotowania Ŝywic i farb naleŝy dokonywać zgodnie z dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora właściwymi kartami wyrobów Przygotowanie mieszanki szpachlowej Przed przystąpieniem do prac naleŝy określić niezbędne ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa - odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok.2 3 min. Odstawić na ok. 5 minut. Do mieszaniny dodajemy porcjami talk ciągle mieszając aŝ do uzyskania odpowiedniej kondystencji. Ilość talku w mieszaninie stanowi 20%-50%. Na zagruntowanej powierzchni dokonujemy szpachlowania powyŝszą mieszaniną wŝerów, nierówności oraz ostrych krawędzi naroŝników, załamań i wypustów. Szpachlowanie naleŝy wykonać tak, aby pierwsza warstwa laminatu dokładnie przylegała do całej powierzchni, nie tworzyły się przestrzenie wypełnione powietrzem, a mata nie miała tendencji do odklejania się. Dopuszcza się jedynie naprawę miejsc, w których rzeczywista grubość ścianki zbiornika nie jest mniejsza od grubości obliczeniowej Przygotowanie mieszanki gruntującej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa-odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok.2 3 min. Odstawić na ok.5 minut. Do mieszaniny moŝna dodać ok.10-15% acetonu i wymieszać. Mieszanina powinna być rzadka i leista. Nakładać na wyczyszczoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię pędzlem. Warunki klimatyczne: - temp. pow.8 o C,

16 16 - wilgotność poniŝej 85%, - temp. pkt. rosy co najmniej 3 o C poniŝej temp. podłoŝa Przygotowanie mieszanki Ŝywicznej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa-odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok. 2 3 min. Odstawić na ok.5 minut. Do mieszaniny moŝna dodać ok.10-15% acetonu i wymieszać. Mieszanina powinna być rzadka i leista. Nakładać na wyczyszczoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię pędzlem. Warunki klimatyczne: - temp. pow. 8 o C, - wilgotność poniŝej 85%, - temp. pkt. rosy co najmniej 3 o C poniŝej temp. podłoŝa. Nie naleŝy dodawać acetonu lub innych rozpuszczalników w celu poprawy lepkości Przygotowanie farby elektroprzewodzącej, antyelektrostatycznej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału (zestaw to baza i utwardzacz 10kg, 30 kg) przydatność mieszaniny w temperaturze 20st.C około 60 min. Warunki aplikacji farby: - temperatura nanoszenia większa niŝ 8 o C, - wilgotność względna powyŝej 80%, - temp. pkt. rosy co najmniej o 3 o C poniŝej temp. podłoŝa. Pełne utwardzenie w temperaturze 20 o C po 3 dniach, natomiast w temperaturze 10 o C dopiero po 7 dniach moŝna stosować wymuszone sezonowanie powłoki przez wygrzewanie. Aplikacje przeprowadzić pędzlem lub wałkiem. Nie naleŝy dodawać acetonu lub innych rozpuszczalników w celu poprawy lepkości.

17 Przygotowanie powierzchni ścianek zbiornika wewnętrznego Powierzchnię wewnętrzną ścianek płaszcza wewnętrznego naleŝy odtłuścić stosując środki myjące lub rozpuszczalniki. Przed uszczelnieniem krawędzi blach przestrzeni do monitorowania, łączących się z płaszczem zbiornika naleŝy powierzchnie przy łączonych krawędziach zagruntować mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71. Następnie wszystkie krawędzie nakładanych blach zarówno łączących się z płaszczem zbiornika, a takŝe łączących się ze sobą na zakładkę naleŝy zaszpachlować mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem Pokrywanie powierzchni płaszcza wewnętrznego Na części walcowej zbiornika miejsca połączenia powłoki z płaszczem zbiornika oraz miejsca połączeń na zakładkę montowanych blach uszczelnia się laminatem. Na nałoŝoną warstwę szpachli będącej mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem, nakłada się pas maty szklanej o gramaturze g/m 2, o szerokości min. 100 mm po ok. pięćdziesiąt milimetrów na stronę od miejsca połączenia blach. NałoŜony pas maty naleŝy następnie przesycać mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71 za pomocą wałków oraz pędzli. Na tą powierzchnię nakłada się następnie jeszcze jedną warstwę przesyconej Ŝywicą maty szklanej o gramaturze g/m 2. Dodatkową warstwę maty szklanej moŝna ułoŝyć w miejscach szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne, tj. pod włazem, w dolnej części zbiornika, po której się przechodzi. Jako wierzchnią warstwę nakłada się przesyconą Ŝywicą matę szklaną o gramaturze 30 50g/m 2. Po zaszpachlowaniu zakładek blach całą powierzchnię dennicy pokrywa się arkuszami maty szklanej o gramaturze 450g/m 2 i przesyca je mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71.

18 18 Na tą powierzchnię nakłada się jeszcze jedną warstwę przesyconej maty szklanej o gramaturze 450g/m 2. Jako wierzchnią warstwę nakłada się przesyconą Ŝywicą matę szklaną o gramaturze 30 50g/m 2. Wytworzoną powierzchnię pokrytą laminatem w całości maluje się warstwą farby Steopox 8 HCB, za pomocą pędzli i wałków. Grubość wykonanej powłoki z farby nie moŝe być mniejsza niŝ 0,5 mm. Prawidłową grubość nałoŝonej powłoki antyelektrostatycznej sprawdza się pośrednio poprzez zbadanie prawidłowości odprowadzania ładunków elektrostatycznych zgodnie z p Instrukcji kontroli jakości KJ/01/08. NałoŜenie zbyt cienkiej powłoki powoduje niedostateczne odprowadzanie ładunków Międzyoperacyjna próba szczelności Po wykonaniu powłoki przestrzeni międzyściennej naleŝy wykonać międzyoperacyjną próbę szczelności stosując podciśnienie 0,04 Mpa. Próbę moŝna wykonywać oddzielnie dla poszczególnych sekcji przestrzeni międzyściennej, lub pojedyńczą dla całej przestrzeni międzyściennej. W przypadku negatywnego wyniku próby naleŝy zlokalizować nieszczelność, a następnie dokonać jej naprawy, wg p Po utwardzeniu się naprawionej warstwy naleŝy wykonać ponownie międzyoperacyjną próbę szczelności Naprawa nieszczelności Po zlokalizowaniu miejsca nieszczelności naleŝy w promieniu ok. 100 mm usunąć warstwę Ŝywicy z laminatu, pozostawiając jedynie warstwę maty. Na tą powierzchnię naleŝy nałoŝyć dwie warstwy laminatu z matą o gramaturze g/m 2, oraz jedną warstwę laminatu z maty o gramaturze 30 50g/m 2. Całość naprawionego miejsca pokrywa się farbą elektroprzewodzącą, antyelektrostatyczną.

19 Zagadnienia bezpieczeństwa Prace związane z przygotowaniem i nakładaniem farby i Ŝywicy naleŝy prowadzić w oparciu o Karty charakterystyki substancji chemicznej dostarczane przez producenta dla uŝywanych składników. Fakt przeszkolenia pod względem BHP pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem Kwalifikacje pracowników Pracownicy zakładający drugi płaszcz oraz wykonujący powłokę Ŝywiczną powinni być przeszkoleni przez właściciela firmy w zakresie technologii uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego Badania zbiornika po wykonaniu przestrzeni międzyściennej Przeprowadzenie badań Po zakończonej modernizacji inspektor Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadza ponowną rewizję wewnętrzną zbiornika Badanie szczelności Po wykonaniu przestrzeni międzyściennej wymagane jest przeprowadzenie próby jej szczelności, zgodnie z KJ/01/08. Próbę szczelności przeprowadza się stosując podciśnienie 0,4 bar w ciągu 30 min. Próbę przeprowadza w obecności inspektora UDT. Nie jest wymagane posiadanie uprawnień do przeprowadzenia tej próby. Specyfikacja WUDT-ZB-2009, a takŝe warunki uprawnienia nie wymagają przeprowadzenia ponownej próby przestrzeni magazynowej. Wytworzenie ciśnienia wewnątrz zmodernizowanego zbiornika moŝe doprowadzić do uszkodzenia wykonanej ścianki Sprawdzenie wykonania odprowadzenia ładunków elektrostatycznych W celu sprawdzenia wykonania odprowadzenia ładunków elektrostatycznych naleŝy sprawdzić zgodność sposobu i miejsca podłączenia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z uzgodnioną dokumentacją techniczną modernizacji oraz przeprowadzić odpowiednie pomiary, zgodnie z KJ/01/08.

20 Sprawdzenie droŝności przestrzeni do monitorowania Zgodnie ze specyfikacją WUDT-ZB-2009 badania droŝności przestrzeni międzyściennej, wykonanej z elementów stalowych dokonuje się metodą równowaŝną, wykorzystując zamontowane w wykonywanym płaszczu korki odpowietrzające oraz połączenia rurkami poszczególnych sekcji przestrzeni międzyściennych. Przebieg próby jest opisany w instrukcji kontroli jakości KJ/01/08. Wykonywanie sprawdzenia poprzez wiercenie otworów w zakładanej ściance jest niewskazane ze względu na osłabianie wykonanej konstrukcji, konieczność wykonywania naprawy oraz moŝliwość uszkodzenia płaszcza zbiornika i moŝe być wykonywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu naleŝytej ostroŝności na odpowiedzialność inspektora z potwierdzonym wpisem. 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji W trakcie eksploatacji zbiornika, zgodnie z 39 Rozporządzeniem MG z dn , wykonuje się następujące rodzaje badań: 1) badanie okresowe - badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika objętego dozorem pełnym, 2) badanie doraźne - badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań okresowych: 1) rewizję wewnętrzną, 2) próbę szczelności, 3) rewizję zewnętrzną. Badania okresowe zbiorników powinny być przeprowadzane z podaną poniŝej częstotliwością:

21 21 Rodzaj badania CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH ZBIORNIKÓW dla zbiorników stalowych naziemnych do 30 lat eksploatacji Częstotliwość badania zbiorników nie rzadziej niŝ: powyŝej 30 lat eksploatacji dla zbiorników stalowych podziemnych do 20 lat eksploatacji powyŝej 20 lat eksploatacji dla zbiorników z tworzyw sztucznych Rewizje wewnętrzne 10 lat 6 lat 10 lat 5 lat 10 lat Próba szczelności 10 lat 6 lat 10 lat 5 lat 10 lat Rewizje zewnętrzne 2 lata 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata Eksploatujący lub działający w jego imieniu powinien przygotować zbiornik do badań okresowych, w sposób określony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu ścianek zbiornika, ich połączeń, wzmocnień oraz wyposaŝenia. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w uzasadnionych technicznie przypadkach moŝe polecić uzupełnienie rewizji wewnętrznej lub zastąpić oględziny wewnętrzne innym badaniem, które pozwoli ocenić stan techniczny zbiornika. Rewizja zewnętrzna polega na wykonaniu zewnętrznej oceny wizualnej zbiornika w miejscach dostępnych oraz sprawdzeniu działania jego osprzętu i automatyki zabezpieczającej. Rewizję tę moŝna przeprowadzić w ruchu lub podczas postoju zbiornika. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych: 1) eksploatacyjne - w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu zbiornika oraz zakończenia jego modernizacji lub naprawy, 2) po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją zbiornika, 3) kontrolne. Zakres badań doraźnych ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Badania te wykonuje się w przypadku: 1) naprawy lub modernizacji zbiornika oraz wymiany jego elementów, 2) wymiany lub naprawy urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia, 3) wymiany urządzeń zasilających na urządzenia o innych parametrach lub innej charakterystyce,

22 22 4) nieszczelności ścianek zbiornika, 5) zmiany połączeń określonych w schemacie technologicznym 6) przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy zbiornika, 7) wystąpienia innych okoliczności, ustalonych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Badania doraźne kontrolne przeprowadza się u eksploatującego w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym. JeŜeli badanie doraźne obejmuje pełny zakres odpowiedniego badania okresowego, kolejny termin tego badania moŝe być, za zgodą eksploatującego, ustalony od daty zakończenia badania doraźnego. 8. Instrukcje technologiczne Przedmiotem modernizacji jest wykonanie przestrzeni międzyściennej w istniejącym, poziomym, podziemnym stalowym zbiorniku bezciśnieniowym, jednościankowym, przeznaczonym do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub Ŝrących. Modernizację poprzez wykonanie przestrzeni międzyściennej oraz kontrolę przeprowadza się w oparciu o instrukcje uzgodnione z UDT w ramach nadawania uprawnień: 1. IT/01/08 - Instrukcja Technologiczna - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 2. KJ/01/08 Instrukcja kontroli jakości - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 3. WT/01/08 Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych.

23 23 9. Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu modernizacji, rewizji wewnętrznej oraz wymaganych badań zbiornika naleŝy przedłoŝyć inspektorowi UDT oświadczenie o zakończeniu modernizacji oraz dokumentację powykonawczą zawierającą: 1. dokumenty kontroli materiałów i elementów, potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i elementów z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, 2. protokoły badań wykonanych przez kontrolę jakości, 3. kopie świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących i kontrolujących czynności spajania, 4. kopię świadectwa uznania jednostki przeprowadzającej badania, świadectwa kwalifikacyjne i autoryzację osób badających oraz uzgodnione specyfikacje techniczne badań, 5. protokoły przeprowadzonych badań i oceny badań nieniszczących lub niszczących, 6. świadectwa badania powłok przeciwkorozyjnych, 7. instrukcję eksploatacyjną zbiornika zawierającą między innymi opis działania i kontroli systemu monitorującego, 8. protokół pomiarów związanych z ochroną przed elektrycznością statyczną. 10. Skorygowana instrukcja techniczna eksploatacji Przeprowadzenie modernizacji nie wymaga korygowania instrukcji technologicznej. NaleŜy wykonać jedynie aneks zawierający opis oraz instrukcję obsługi systemu monitorującego, dostarczoną przez producenta urządzenia. 11. Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania Jako system monitorowania przestrzeni międzyściennej zastosowany zostanie system bezciśnieniowy TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub inny, spełniający właściwe wymagania.

24 12. Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika Protokoły z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika są w posiadaniu właściciela zbiornika. 13. Załączniki 1. Rysunek nr M-Z ; 2. Rysunek nr 1 4; 3. Rysunek nr SPEC-DN2500; 4. Decyzja nr UC P/2-08 uprawniająca do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych; 5. WPS nr: 1-WPS/A, 1-WPS/B, 1-WPS/C.

25

26

27

28

29

30 SPEC-D 2500 ark 1/2 Wykaz materiałów / urządzeń użytych do wytworzenia "przestrzeni do monitorowania Lp Element Materiał Ilość/ Wymagania powierzchnia 1 segment płaszcza grupa materiałowa bl. 0,5x500x500 1 wg P-CR ISO n 1 = 323 szt element dystansowy grupa materiałowa bl. 0,5 x50x wg P-CR ISO element dystansowy grupa materiałowa bl. 0,5 x50x50 1 wg P-CR ISO dobrac przy montazu dobrac przy montazu trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x287/215x333 1 wg P-CR ISO trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x295/165x333 1 wg P-CR ISO trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x265/110x250 1 wg P-CR ISO koło grupa materiałowa bl. 0,5 x D=~600 1 wg P-CR ISO n t1 = n t2 = n t3 = żywica epoksydowa CES R70 n 3 = 34 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 9 utwardzacz CES R71 n 4 = 17 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 10 talk (fiński) n 5 = 32 kg poswiadczenie producenta

31 SPEC-D 2500 ark 2/2 11 welon F 4 = 171 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 12 mata szklana 450 F 2 = 43 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 13 mata szklana 150 F 3 = 111 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 14 farba elektroprzewodząca Steopox HRC 8 n 2 = 3 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 15 urządzenie do monitorowania 1 deklaracja zgodnosci 16 rura stalowa l r = 4.3 m rura mosiężna D=6+8x400 mm ilosc dobrac przy montazu 2.2 lub deklaracja zgodnosci

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI M-D-0288-01

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI M-D-0288-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO, MAGAZYNOWEGO, STALOWEGO, WALCOWEGO, O OSI POZIOMEJ, DO MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW CIEKŁYCH ZAPALNYCH - WSPAWANIE KRÓĆCA CIĄGŁEGO POMIARU ILOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA MONITOROWANIA ZBIORNIKÓW PALIWA M-P- 0287

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA MONITOROWANIA ZBIORNIKÓW PALIWA M-P- 0287 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA MONITOROWANIA ZBIORNIKÓW PALIWA ZBIORNIK NR 1 (NR REJ. UDT 2721000210) ZBIORNIK NR 2 (NR REJ. UDT 2721000209) M-P- 0287 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. KOD CPV. 45442000 Nazwa zadania:,,badania archeologiczno- architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie

Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie PN-EN ISO 3834-2 PN-EN ISO 9001:2001 Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie KB POMORZE Sp. z o.o 80-605Gdańsk ul. Sienna 50 tel. 058 343 23 20 fax. 058 343 23 21 e-mail: biuro@ kbpomorze.pl

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, kwiecień 2007 r. 1. WSTĘP Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1. S.T. - 03.00.01. - OSADZENIE KOTEW CEM TIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 03.00.01. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia uszkodzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. TEMA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego - zmieniona 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1. Wstęp SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300)

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300) Str 1 / 5 DANE TECHNICZNE Rewizja wydania z 09 2004 OPIS: Farba smołowo-epoksydowa, dwuskłakowa, utwardzana adduktem poliaminowym CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: doskonała odporność na zalegającą wodę i ropę

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-62 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 4 7 373 4 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. tel/fax. + 4 7 364 36 52 tel. kom. + 4 60 70 290 www.ultrasonic.home.pl ultrasonic@home.pl

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PL 210175 B1. Układ do monitorowania i sygnalizowania wycieków cieczy ze zbiornika, zwłaszcza jednopłaszczowego zbiornika paliw płynnych

PL 210175 B1. Układ do monitorowania i sygnalizowania wycieków cieczy ze zbiornika, zwłaszcza jednopłaszczowego zbiornika paliw płynnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210175 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381460 (51) Int.Cl. B65D 90/50 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM

USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO AKADEMIA UDT USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM 1 Obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie dozoru technicznego są: - Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r (Dz. U. Nr 122,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA 1/5 AQUAZINGA Aquazinga jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką stanowiącą system antykorozyjny stworzony na bazie nieorganicznych krzemianów cynku. Dzięki wysokiej zawartości cynku w suchej warstwie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący - zbiornik wody zmiękczonej SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAWARTOŚCI. Data rewizji: Nr rewizji. Nr rysunku:

Stan istniejący - zbiornik wody zmiękczonej SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAWARTOŚCI. Data rewizji: Nr rewizji. Nr rysunku: Stan istniejący - zbiornik wody zmiękczonej 435-22 23.04.2014 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis stanu istniejącego. 2. Dokumentacja fotograficzna Data rewizji: Nr rewizji SPIS RYSUNKÓW Lp. OPIS Nr

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą:

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą: inwestycji pod nazwą: GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500, Pr 8,4 MPa WŁOCŁAWEK GDYNIA Województwo Pomorskie Gmina śukowo, Gmina Szemud, Miasto Gdynia Część : PRÓBA HYDRAULICZNA Inwestor: Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D- 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. Fabryka Farb i Lakierów SNIEśKA SA 39-102 Lubzina 34 a 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot instrukcji...3 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE STRADUNIA, UL. OPOLSKA działka nr 694 k.m. 8 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008 www.svt.com.pl PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT -15-3344/2008 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 jest nietoksyczną niehigroskopijną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Obiekt: Adres: Inwestor: dostrzegalnia przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów Oczyszczalnię Biologiczną stanowi stalowy zbiornik sześciokomorowy. Komory posiadają ściany z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.11-70.00-70-XXXX-XX KTM 1316-229-77XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2 BRANśA: SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa str. S-2 1. Opis techniczny str. S- 2 Część graficzna str. S-4 1. Rys. nr S-1. Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500 str. S-4 2. Rys. nr S-2.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

2K MS Matting Clear Dokumentacja Techniczna L Lakiery bezbarwne

2K MS Matting Clear Dokumentacja Techniczna L Lakiery bezbarwne Opis Dwuskładnikowy, matowy lakier bezbarwny przeznaczony do aplikacji na właściwie utwardzone lakiery nawierzchniowe lub bazowe. Stosując go w połączeniu z 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Fast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: Naprawa ogrodzenia panelowego na odcinku 200 m. ADRES: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1 ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem.

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem. KARTA TECHNICZNA, 30.10.2013r STYROMAL 10 STYROMAL 10 Opis Produktu Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: Emalia styrenowana STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej

Bardziej szczegółowo