DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO, MAGAZYNOWEGO STALOWEGO, JEDNOKOMOROWEGO, WALCOWEGO, O OSI POZIOMEJ, DO MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW CIEKŁYCH ZAPALNYCH - WYKONANIE PRZESTRZENI MIĘDZYŚCIENNEJ (DRUGIEJ ŚCIANKI) M-D ekspolatujący: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom ul. Tochtermana 1 - usytuowanie zb.: kotłownia - nr fabr. zbiornika: / nr ewidencyjny: pojemność zbiornika: 50 m 3 - czynnik roboczy: materiały ciekłe zapalne Opracował: Sprawdził: Olgierd Jędruś Andrzej Bloch Wrzesień 2011 Dla naszych dokumentacji, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie prawa z ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być powielane ani udostępniane osobom trzecim. Olgierd Jędruś, Andrzej Bloch S.C.

2 2 Spis treści Wstęp 3 1. Opis techniczny modernizacji 4 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm oraz specyfikacji technicznych 5 3. Rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji 6 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji 7 5. Obliczenia wytrzymałościowe 9 6. Wykonanie przestrzeni międzyściennej 9 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji Instrukcje technologiczne Dokumentacja powykonawcza Skorygowana instrukcja techniczna eksploatacji Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania przestrzeni międzyściennej Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika 13. Załączniki

3 3 Wstęp Przedmiotem niniejszej Dokumentacji Technicznej Modernizacji jest zbiornik przeznaczony do magazynowania w stałych stacjach paliw materiałów ciekłych zapalnych I i II klasy niebezpieczeństwa poŝarowego i z tego względu podlega Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zwanego w dalszej części opracowania Rozporządzeniem MG z dn Zbiornik wykonany został jako dwupłaszczowy, jednokomorowy, stalowy, walcowy o osi poziomej. Drugi płaszcz wykonany jest z płyt polietylenowych, stanowiących płaszcz zewnętrzny. Przestrzeń międzyścienną zapewnia siatka polietylenowa, umieszczona pomiędzy stalowym zbiornikiem właściwym, a polietylenowym zbiornikiem zewnętrznym. W dniu stwierdzono nieszczelność przestrzeni międzyściennej, w związku z czym zbiornik został uznany jako nie spełniający wymagań Rozporządzenia MG z dn Ze względu na fakt, Ŝe zbiornik jest usytuowany pod ziemią, zlokalizowanie uszkodzenia oraz jego naprawa jest utrudniona. Wymagane byłoby odkopanie zbiornika, wydobycie go na powierzchnię, a następnie wykonanie nowego posadowienia. Czynności te mogą równieŝ spowodować konieczność wymiany rurociągów. W związku z powyŝszym postanowiono wykonać modernizację zbiornika poprzez wykonanie w jego wnętrzu drugiej ścianki. Dokumentacja techniczna modernizacji przedkładana do uzgodnienia, zgodnie z Warunkami UDT nr WUDT-ZB-2009 powinna zawierać: 1. Opis techniczny modernizacji zawierający określenie czynników dokumentujących utrzymanie lub podwyŝszenie poziomu bezpieczeństwa zbiornika w stosunku do jego stanu przed modernizacją, 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm lub specyfikacji technicznych,

4 4 3. Schemat lub rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji, 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji z podaniem danych lub charakterystyk oraz odpowiadających im specyfikacji technicznych, 5. Obliczenia wytrzymałościowe, jeŝeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji, 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru modernizacji, 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji, 8. Instrukcje technologiczne spajania, laminowania, 9. Skorygowaną instrukcję techniczną eksploatacji, 10. Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania przestrzeni międzyściennej, 11. Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika. W dalszej części opracowania przedstawione zostały kolejno poszczególne elementy dokumentacji, zgodnie z w/w wykazem. 1. Opis techniczny modernizacji Przedmiotem modernizacji jest wykonanie przestrzeni międzyściennej w istniejącym, poziomym, podziemnym stalowym zbiorniku bezciśnieniowym, przeznaczonym do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. W tym zakresie modernizację wykona firma Olgierd Jędruś, Andrzej Bloch S.C., posiadająca uprawnienia do modernizacji nadane decyzją Urzędu Dozoru Technicznego nr UC P/2-08. Poprzez wykonanie przestrzeni międzyściennej spełnione zostają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŝne słuŝące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 3 poz. 2063), wraz ze zmianą z dn :

5 Stacje paliw płynnych uŝytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia powinny być wyposaŝone do dnia 31 grudnia 2012 r. w urządzenia, o których mowa w 97 ust. 1 pkt. 2 i Stacje paliw płynnych powinny być wyposaŝone w: 1)...; 2) w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych; 3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktu naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych; Przestrzeń międzyścienna zostaje utworzona z arkuszy blach ocynkowanych o grubości 0,5 mm, zgrzanych z płaszczem zbiornika zewnętrznego zgrzeinami punktowymi. Przestrzeń dodatkowo zapewniają nakładki zgrzane z płaszczem. Powierzchnię wewnętrzną płaszcza wewnętrznego pokrywa się następnie powłoką wykonaną z Ŝywicy oraz maluje farbą elektroprzewodzącą. Uzyskana w ten sposób przestrzeń monitorowana jest metodą bezciśnieniową: - przestrzeń międzyścienna połączona jest z króćcem wyprowadzonym na zewnątrz zbiornika. Króciec słuŝy do zamontowania czujnika sygnalizującego pojawienie się cieczy lub oparów węglowodorowych. - czujnik połączony jest z urządzeniem sygnalizującym powstanie wycieku. Wykrywacz przecieków winien posiadać dopuszczenia uprawnionych instytucji. 2. Wykaz zastosowanych przepisów, Polskich Norm oraz specyfikacji technicznych 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z dn. 31 grudnia 2000 r. nr 122 poz. 1321). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

6 6 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z dn. 9 października 2001 nr 113 poz. 1211). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŝne słuŝące do transportu ropy naftowej i produktów i ich usytuowanie (Dz. U. z 2006 nr 3 poz. 2063), wraz ze zmianą z dn Warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-ZB-2009 Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe. 6. Wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego ZB-1/03 Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących i Ŝrących. 7. IT/01/08 Instrukcja Technologiczna. Wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 8. WT/01/08 Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 9. KJ/01/08 Instrukcja kontroli jakości - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 3. Rysunek techniczny zbiornika z zaznaczeniem zakresu/obszaru modernizacji Rysunek techniczny modernizacji zbiornika dołączony jest do niniejszego opracowania jako załącznik numer 1.

7 7 4. Wykaz materiałów i elementów stosowanych do modernizacji 4.1. Blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm NaleŜy stosować blachy cienkie niskowęglowe, ocynkowane - w gatunku stali z grupy 1 wg PN-CR ISO 15608, zgrzewalne, o grubości 0,5 mm. Blachy powinny być wykonane i odebrane zgodnie z właściwą normą przedmiotową. Zastosowane blachy powinny być ocynkowane. Handlowe formaty blach 0,5x1000x2000. Dopuszcza się zakup blach o innych formatach. Dostarczone blachy są składowane w sposób umoŝliwiający ich identyfikowalność wg świadectw odbioru poszczególnych dostaw. Blachy naleŝy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze otoczenia, w paczkach śywica C.E.S. R70 wraz z utwardzaczem C.E.S. H71 śywica wraz z utwardzaczem słuŝy do gruntowania blach zbiornika modernizowanego oraz do wykonania szpachli i laminatu. Dystrybutorem Ŝywicy jest firma Connector Sp. z o.o Poznań ul. Obodrzycka 67. śywica oraz utwardzacz dostarczane są przez dystrybutora w beczkach o pojemności wg zamówienia. Przechowywane są w zamkniętym i suchym pomieszczeniu w temperaturze otoczenia. Identyfikowalne są według oznaczeń na opakowaniach oraz wg świadectw odbioru dostarczonych przez dystrybutora Mata oraz welon z włókna szklanego UŜywane są do otrzymania właściwej wytrzymałości laminatu. Dopuszcza się ich zakup u dowolnego producenta. Stosuje się matę szklaną o gramaturze g/m 2 oraz welon szklany o gramaturze g/m 2. Dostarczone maty oraz welon szklany składowane są w belach oznaczonych numerem partii, by zapobiec pomieszaniu poszczególnych dostaw. Materiały przechowywane są w zamkniętych magazynach o temperaturze otoczenia. Zabezpieczone są opakowaniem z folii i ułoŝone w kartonowych skrzyniach.

8 Farba elektroprzewodząca, antyelektrostatyczna STEOPOX 8HCB Producentem farby jest firma: Bergolin GmbH & Co. Lackfabrik, Ritterhude, Kiepelbergstr. 14, Niemcy.Dystrybutorem farby jest firma Bergolin-Polska Sp. z o.o Poznań ul. Staszica 2. Składniki elektroprzewodzącej farby antyelektrostatycznej dostarczane są przez dystrybutora w beczkach o pojemnościach 20+5 litrów. Przechowywane są w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia. Identyfikowalne są według oznaczeń na opakowaniach oraz wg świadectw odbioru dostarczonych przez dystrybutora Talk UŜywany jest do zagęszczania Ŝywicy C.E.S., jako wypełniacz. Dopuszcza się jego zakup u dowolnego producenta. Dostarczony talk przechowuje się w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia Inhibitor korozji Inhibitor korozji uŝywany jest do ochrony antykorozyjnej wewnątrz przestrzeni do monitorowania. MoŜna stosować inhibitor korozji do ochrony przestrzeni zamkniętych, dowolnego producenta. Przykładowym produktem jest inhibitor korozji VpCl 609, będący w dystrybucji firmy OTIK Sp. z o.o. z Gdyni. Dostarczony inhibitor przechowuje się w zamkniętym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia Rura stalowa NaleŜy zastosować rurę ze stali węglowej lub niskostopowej, o średnicy 1 2, w zaleŝności od rodzaju stosowanych czujników oparów węglowodorowych oraz cieczy. Dostarczone odcinki rur przechowywane są w zamkniętym i suchym magazynie, w temperaturze otoczenia.

9 9 Rury są składowane w sposób umoŝliwiający ich identyfikowalność wg świadectw odbioru poszczególnych dostaw Systemy monitoringu przestrzeni międzyściennej Do monitorowania przestrzeni międzyściennej zastosowane zostaną czujniki cieczy systemu TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub inne, spełniające właściwe wymagania. MoŜliwe jest ich podłączenie do systemu pomiarowego TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub innego Wymagane dokumenty kontroli Zaleca się by wszystkie materiały stosowane do wytworzenia płaszcza wewnętrznego były dostarczane ze stosownym dokumentem kontroli wg PN-EN 10204, z uwzględnieniem warunków technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-ZB Zaleca się by, główne materiały dostarczane były ze świadectwami odbioru 3.1., lub innymi, lecz zawierającymi analogiczne dane lub z deklaracją zgodności. 5. Obliczenia wytrzymałościowe Wykonanie w zbiorniku przestrzeni międzyściennej nie wpływa na zmianę posiadanych przez uŝytkownika obliczeń. 6. Wykonanie przestrzeni międzyściennej 6.1. Przygotowane zbiornika zewnętrznego Wejście do wnętrza zbiornika w celu prowadzenia wewnątrz jakichkolwiek prac wymaga jego właściwego przygotowania, przy zachowaniu właściwych przepisów BHP Po wyczyszczeniu zbiornika i wykonaniu pomiaru grubości ścianek, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadza jego rewizję wewnętrzną, zgodnie z instrukcją kontroli KJ/01/08 i dopuszcza zbiornik do dalszych badań Po pozytywnej rewizji wewnętrznej, ale przed wykonaniem przestrzeni międzyściennej zbiornik naleŝy poddać próbie szczelności w obecności inspektora

10 10 na nadciśnienie 0,75 bara zgodnie z wymaganiami punktu WUDT-ZB W przypadku posiadania aktualnego, pozytywnego wyniku próby szczelności (wykonanej wg warunków technicznych UDT) powyŝszą próbę, po uzyskaniu zgody inspektora UDT, moŝna traktować jako międzyoperacyjną, nie wymagającą obecności inspektora. Dalszą część próby szczelności, tj. wykonanej przestrzeni międzyściennej przeprowadza się po wykonaniu płaszcza wewnętrznego, wg wytycznych zawartych w p W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika przed rozpoczęciem modernizacji, naleŝy dokonać jego naprawy, w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną naprawy, uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego. Naprawę zbiornika moŝe wykonać jedynie firma do tego uprawniona. Po dokonaniu naprawy zbiornika naleŝy przeprowadzić jego badania, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją Do dalszych prac związanych z zakładaniem ścianki przestrzeni międzyściennej moŝna przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności oraz wymaganych pozostałych Powierzchnię wewnętrzną zbiornika naleŝy oczyścić z rdzy, zgorzeliny, smarów, farb i innych obcych materiałów. Zanieczyszczenia chemiczne usuwa się za pomocą odpowiednich środków chemicznych, właściwych dla danego rodzaju zanieczyszczenia. Podstawowymi są tutaj rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Czystość powierzchni naleŝy kontrolować bezpośrednio przed nałoŝeniem blachy płaszcza wewnętrznego Powierzchnię istniejącego zbiornika w miejscu łączeń zgrzewanych naleŝy oczyścić dodatkowo z rdzy i zgorzeliny za pomocą miejscowego szlifowania do co najmniej St W pierwszej kolejności naleŝy zagruntować wszystkie spoiny, znajdujące się wewnątrz zbiornika, łącznie ze spoinami łączącymi pierścień wzmacniający z płaszczem. Masę gruntującą wykonuje się z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza

11 11 C.E.S. H71 (mieszanina zgodnie z zaleceniami producenta). Gruntowanie ma na celu przygotowanie podłoŝa pod szpachlowanie Następnie zagruntowane spoiny pokrywa się szpachlą, przygotowaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem. Nie wolno kłaść szpachli na surową blachę płaszcza zbiornika modernizowanego, ze względu na jej stosunkowo słabą przyczepność Przygotowane blach płaszcza wewnętrznego NaleŜy sporządzić plan rozkroju blach płaszcza wewnętrznego w oparciu o dokumentację uzgodnioną z Oddziałem UDT. W celu otrzymania odpowiedniej przyczepności warstwy laminatu do wstawianych blach ich powierzchnię od strony laminatu naleŝy wcześniej właściwie przygotować powierzchniowo. Powierzchnia do laminowania musi być odtłuszczona, o chropowatości ostrokrawędziowej równej lub większej Rz 50 µm. Następnie odpowiednio rozcinać blachy za pomocą gilotyny, noŝyc itp. zgodnie z dokumentacją techniczną modernizacji. Standardowe wymiary blach dla pokrycia części walcowej zbiornika zasadniczo mieszczą się w zakresie: 200x200 do 500x1000 mm; Dodatkowo naleŝy przygotować elementy dystansowe (paski o wymiarach ok. 0,5x10 50x1000) wykonane z blachy identycznej z blachami wstawianych elementów płaszcza wewnętrznego Przygotowane zgodnie z punktem elementy płaszcza wewnętrznego naleŝy następnie sukcesywnie wprowadzać do wnętrza zbiornika. Do tego celu wykorzystuje się otwór włazowy. Blachy o gabarytach większych od prześwitu włazu naleŝy odpowiednio zwinąć i zabezpieczyć przed przypadkowym rozwinięciem opaską z tworzywa, drutu, lub tym podobnym. Zwinięte elementy rozwija się wewnątrz zbiornika bezpośrednio przed układaniem płaszcza wewnętrznego Zakładanie płaszcza wewnętrznego Wprowadzając do wnętrza zbiornika zgrzewarkę naleŝy mieć na uwadze poniŝsze:

12 12 - NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie prądowe, zwłaszcza gdy prace wykonywane są na istniejących zbiornikach na stacji paliw; - Do zbiornika wprowadza się samo urządzenie zgrzewające. - Wraz z urządzeniem zgrzewającym do wnętrza zbiornika wprowadza się przewody: a. kabel pistoletu zgrzewającego wraz z pistoletem i załoŝoną elektrodą; b. kabel uziemiający, łączący zgrzewarkę z płaszczem zbiornika. - Aparatu zgrzewającego nie naleŝy ustawiać bezpośrednio na płaszczu zbiornika; - Kabel zasilający wyprowadza się na zewnątrz zbiornika do tablicy zasilającej; - Obsługa zgrzewarki wewnątrz zbiornika winna być zgodna z instrukcją jej wytwórcy Elementy płaszcza wewnętrznego naleŝy układać wewnątrz zbiornika zgodnie z planem rozkroju blach płaszcza. Na początku przygrzewa się do płaszcza zbiornika elementy dystansowe, zgodnie z uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacją modernizacji. W miejscach o zmiennej geometrii dopuszcza się zastosowanie elementów dystansowych o odpowiednio dostosowanych długościach. Rozmieszczenie elementów dystansowych powinno zapewniać droŝność całej wykonanej przestrzeni do monitorowania. Układanie i mocowanie blach płaszcza wewnętrznego rozpoczyna się od miejsc o zmiennej geometrii, tj. - miejsca styku płaszcza zbiornika z pierścieniem wzmacniającym; - miejsca styku dennicy płaskiej z Ŝebrami wzmacniającymi; - przejście pomiędzy częścią walcową dennic, a częścią wypukłą lub płaską dennic; Następnie wypełnia się miejsca stanowiące wypełnienie zasadniczej powierzchni zbiornika tj. część walcowa płaszcza bez elementów dodatkowych, wzmocnień itp., stosując blachy o standardowych wymiarach, bez ich docinania z zastosowaniem zwiększonych zakładek jako wymiarów wynikowych. UłoŜony we właściwym miejscu element płaszcza wewnętrznego naleŝy zgodnie z kartą technologiczną zgrzewania przygrzewać do płaszcza zewnętrznego.

13 13 Przestrzenie poszczególnych komór znajdujących się pomiędzy pierścieniami wzmacniającymi naleŝy połączyć ze sobą na zasadzie naczyń połączonych rurką miedzianą o średnicy zewnętrznej 6 8 mm, zgodnie z rysunkiem zał. nr 1. Rurkę mocuje się do płaszcza za pomocą przygrzewanych pasków blach o grubości 0,5 mm. W pobliŝu pierścienia wzmacniającego wykonuje się w przygrzanych blachach otwory o średnicy 7 9 mm. Otwory łączy się rurką miedzianą. Miejsce połączeń uszczelnia się szpachlą, wykonaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem Równocześnie z tymi pracami naleŝy mocować wewnątrz zbiornika elementy składowe spoczynkowego systemu monitoringu, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta, oraz uzgodnioną z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacją modernizacji MontaŜ króćców w płaszczu W pobliŝu włazu zbiornika (w obrębie studzienki) montuje się w płaszczu króciec stalowy o średnicy wg rysunku, łączący przestrzeń międzyścienną z urządzeniem monitorującym. Wyjście króćca wewnątrz zbiornika powinno znaleźć się w obrębie wykonanej przestrzeni międzyściennej Korki odpowietrzające W celu umoŝliwienia odpowietrzania przestrzeni międzyściennej, a takŝe przeprowadzenia sprawdzenia jej droŝności, w zakładanych ściankach umieszcza się korki odpowietrzające. Zakłada się co najmniej dwa korki: na przeciwległych dennicach w najwyŝszym punkcie płaszcza przestrzeni do monitorowania (wg rys. załącznik nr 1). W otworze zakładanej blachy zakłada się tulejkę, z przelotem w jej dolnej części. Uszczelnia się ją szpachlą wykonaną z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem. Po przeprowadzonym sprawdzeniu droŝności przestrzeni, tulejkę zaślepia się korkiem. Profiluje się powierzchnię szpachlą i uszczelnia laminatem na bazie z Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71 z warstwą maty szklanej i welonu z powłoką ochronną z farby elektroprzewodzącej, antyelektrostatycznej.

14 Doboru parametrów zgrzewania dokonuje się zgodnie z uzgodnionym WPS nr 1- WPS Odpowiedzialnym za dokonanie właściwych nastawów na aparacie zgrzewającym jest zgrzewacz, wykonujący zgrzewanie. Wypełnia on równieŝ kartę Dziennika Produkcji, zawierającą dane dotyczące parametrów zgrzewania Wykonywanie zgrzewania Zgrzewanie naleŝy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi WT/01/08 oraz uzgodnioną kartą technologiczną WPS nr 1-WPS. UłoŜony we właściwym miejscu element płaszcza wewnętrznego naleŝy zgodnie z kartą technologiczną zgrzewania, przygrzewać do płaszcza zewnętrznego. Elementy stykające się z sobą łączy się na zakładkę, której minimalna szerokość powinna wynosić ok mm BieŜąca kontrola zgrzein Wykonuje się ją zgodnie z instrukcją Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych WT/01/08 oraz instrukcją kontroli jakości KJ/01/ Postępowanie w przypadku wykrycia niedopuszczalnych wad zgrzein - zgodnie z Instrukcjami j.w Identyfikacja złączy zgrzewanych. Gdy zgrzewanie całego zbiornika przeprowadza jeden zgrzewacz, do dokumentacji powykonawczej dołącza się jego świadectwo kwalifikacyjne. W przypadku, kiedy zgrzewanie wykonuje więcej niŝ jeden zgrzewacz naleŝy przeprowadzić identyfikację złączy zgrzewanych. Do tego celu naleŝy wykorzystać plan rozkroju blach, na którym nanosi się obszary ze znakami przygrzewających je zgrzewaczy, a do dokumentacji powykonawczej dołącza się świadectwa kwalifikacyjne wszystkich biorących udział w pracach zgrzewaczy.

15 Układanie warstwy laminatu i powłoki elektroprzewodzącej Przygotowanie mieszanek Przygotowania Ŝywic i farb naleŝy dokonywać zgodnie z dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora właściwymi kartami wyrobów Przygotowanie mieszanki szpachlowej Przed przystąpieniem do prac naleŝy określić niezbędne ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa - odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok.2 3 min. Odstawić na ok. 5 minut. Do mieszaniny dodajemy porcjami talk ciągle mieszając aŝ do uzyskania odpowiedniej kondystencji. Ilość talku w mieszaninie stanowi 20%-50%. Na zagruntowanej powierzchni dokonujemy szpachlowania powyŝszą mieszaniną wŝerów, nierówności oraz ostrych krawędzi naroŝników, załamań i wypustów. Szpachlowanie naleŝy wykonać tak, aby pierwsza warstwa laminatu dokładnie przylegała do całej powierzchni, nie tworzyły się przestrzenie wypełnione powietrzem, a mata nie miała tendencji do odklejania się. Dopuszcza się jedynie naprawę miejsc, w których rzeczywista grubość ścianki zbiornika nie jest mniejsza od grubości obliczeniowej Przygotowanie mieszanki gruntującej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa-odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok.2 3 min. Odstawić na ok.5 minut. Do mieszaniny moŝna dodać ok.10-15% acetonu i wymieszać. Mieszanina powinna być rzadka i leista. Nakładać na wyczyszczoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię pędzlem. Warunki klimatyczne: - temp. pow.8 o C,

16 16 - wilgotność poniŝej 85%, - temp. pkt. rosy co najmniej 3 o C poniŝej temp. podłoŝa Przygotowanie mieszanki Ŝywicznej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału. Najlepiej przygotowywać materiał małymi porcjami. Przydatność mieszaniny do uŝycia - do jednej godziny. Metoda wagowa-odwaŝyć odpowiednią ilość bazy CES R70 (100g) i utwardzacza R 71 (54g) razem wymieszać mieszadłem elektrycznym przez ok. 2 3 min. Odstawić na ok.5 minut. Do mieszaniny moŝna dodać ok.10-15% acetonu i wymieszać. Mieszanina powinna być rzadka i leista. Nakładać na wyczyszczoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię pędzlem. Warunki klimatyczne: - temp. pow. 8 o C, - wilgotność poniŝej 85%, - temp. pkt. rosy co najmniej 3 o C poniŝej temp. podłoŝa. Nie naleŝy dodawać acetonu lub innych rozpuszczalników w celu poprawy lepkości Przygotowanie farby elektroprzewodzącej, antyelektrostatycznej Przed przystąpieniem do prac określić ilości materiału (zestaw to baza i utwardzacz 10kg, 30 kg) przydatność mieszaniny w temperaturze 20st.C około 60 min. Warunki aplikacji farby: - temperatura nanoszenia większa niŝ 8 o C, - wilgotność względna powyŝej 80%, - temp. pkt. rosy co najmniej o 3 o C poniŝej temp. podłoŝa. Pełne utwardzenie w temperaturze 20 o C po 3 dniach, natomiast w temperaturze 10 o C dopiero po 7 dniach moŝna stosować wymuszone sezonowanie powłoki przez wygrzewanie. Aplikacje przeprowadzić pędzlem lub wałkiem. Nie naleŝy dodawać acetonu lub innych rozpuszczalników w celu poprawy lepkości.

17 Przygotowanie powierzchni ścianek zbiornika wewnętrznego Powierzchnię wewnętrzną ścianek płaszcza wewnętrznego naleŝy odtłuścić stosując środki myjące lub rozpuszczalniki. Przed uszczelnieniem krawędzi blach przestrzeni do monitorowania, łączących się z płaszczem zbiornika naleŝy powierzchnie przy łączonych krawędziach zagruntować mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71. Następnie wszystkie krawędzie nakładanych blach zarówno łączących się z płaszczem zbiornika, a takŝe łączących się ze sobą na zakładkę naleŝy zaszpachlować mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem Pokrywanie powierzchni płaszcza wewnętrznego Na części walcowej zbiornika miejsca połączenia powłoki z płaszczem zbiornika oraz miejsca połączeń na zakładkę montowanych blach uszczelnia się laminatem. Na nałoŝoną warstwę szpachli będącej mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71, wymieszanych z talkiem, nakłada się pas maty szklanej o gramaturze g/m 2, o szerokości min. 100 mm po ok. pięćdziesiąt milimetrów na stronę od miejsca połączenia blach. NałoŜony pas maty naleŝy następnie przesycać mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71 za pomocą wałków oraz pędzli. Na tą powierzchnię nakłada się następnie jeszcze jedną warstwę przesyconej Ŝywicą maty szklanej o gramaturze g/m 2. Dodatkową warstwę maty szklanej moŝna ułoŝyć w miejscach szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne, tj. pod włazem, w dolnej części zbiornika, po której się przechodzi. Jako wierzchnią warstwę nakłada się przesyconą Ŝywicą matę szklaną o gramaturze 30 50g/m 2. Po zaszpachlowaniu zakładek blach całą powierzchnię dennicy pokrywa się arkuszami maty szklanej o gramaturze 450g/m 2 i przesyca je mieszaniną Ŝywicy C.E.S. R70 oraz utwardzacza C.E.S. H71.

18 18 Na tą powierzchnię nakłada się jeszcze jedną warstwę przesyconej maty szklanej o gramaturze 450g/m 2. Jako wierzchnią warstwę nakłada się przesyconą Ŝywicą matę szklaną o gramaturze 30 50g/m 2. Wytworzoną powierzchnię pokrytą laminatem w całości maluje się warstwą farby Steopox 8 HCB, za pomocą pędzli i wałków. Grubość wykonanej powłoki z farby nie moŝe być mniejsza niŝ 0,5 mm. Prawidłową grubość nałoŝonej powłoki antyelektrostatycznej sprawdza się pośrednio poprzez zbadanie prawidłowości odprowadzania ładunków elektrostatycznych zgodnie z p Instrukcji kontroli jakości KJ/01/08. NałoŜenie zbyt cienkiej powłoki powoduje niedostateczne odprowadzanie ładunków Międzyoperacyjna próba szczelności Po wykonaniu powłoki przestrzeni międzyściennej naleŝy wykonać międzyoperacyjną próbę szczelności stosując podciśnienie 0,04 Mpa. Próbę moŝna wykonywać oddzielnie dla poszczególnych sekcji przestrzeni międzyściennej, lub pojedyńczą dla całej przestrzeni międzyściennej. W przypadku negatywnego wyniku próby naleŝy zlokalizować nieszczelność, a następnie dokonać jej naprawy, wg p Po utwardzeniu się naprawionej warstwy naleŝy wykonać ponownie międzyoperacyjną próbę szczelności Naprawa nieszczelności Po zlokalizowaniu miejsca nieszczelności naleŝy w promieniu ok. 100 mm usunąć warstwę Ŝywicy z laminatu, pozostawiając jedynie warstwę maty. Na tą powierzchnię naleŝy nałoŝyć dwie warstwy laminatu z matą o gramaturze g/m 2, oraz jedną warstwę laminatu z maty o gramaturze 30 50g/m 2. Całość naprawionego miejsca pokrywa się farbą elektroprzewodzącą, antyelektrostatyczną.

19 Zagadnienia bezpieczeństwa Prace związane z przygotowaniem i nakładaniem farby i Ŝywicy naleŝy prowadzić w oparciu o Karty charakterystyki substancji chemicznej dostarczane przez producenta dla uŝywanych składników. Fakt przeszkolenia pod względem BHP pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem Kwalifikacje pracowników Pracownicy zakładający drugi płaszcz oraz wykonujący powłokę Ŝywiczną powinni być przeszkoleni przez właściciela firmy w zakresie technologii uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego Badania zbiornika po wykonaniu przestrzeni międzyściennej Przeprowadzenie badań Po zakończonej modernizacji inspektor Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadza ponowną rewizję wewnętrzną zbiornika Badanie szczelności Po wykonaniu przestrzeni międzyściennej wymagane jest przeprowadzenie próby jej szczelności, zgodnie z KJ/01/08. Próbę szczelności przeprowadza się stosując podciśnienie 0,4 bar w ciągu 30 min. Próbę przeprowadza w obecności inspektora UDT. Nie jest wymagane posiadanie uprawnień do przeprowadzenia tej próby. Specyfikacja WUDT-ZB-2009, a takŝe warunki uprawnienia nie wymagają przeprowadzenia ponownej próby przestrzeni magazynowej. Wytworzenie ciśnienia wewnątrz zmodernizowanego zbiornika moŝe doprowadzić do uszkodzenia wykonanej ścianki Sprawdzenie wykonania odprowadzenia ładunków elektrostatycznych W celu sprawdzenia wykonania odprowadzenia ładunków elektrostatycznych naleŝy sprawdzić zgodność sposobu i miejsca podłączenia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z uzgodnioną dokumentacją techniczną modernizacji oraz przeprowadzić odpowiednie pomiary, zgodnie z KJ/01/08.

20 Sprawdzenie droŝności przestrzeni do monitorowania Zgodnie ze specyfikacją WUDT-ZB-2009 badania droŝności przestrzeni międzyściennej, wykonanej z elementów stalowych dokonuje się metodą równowaŝną, wykorzystując zamontowane w wykonywanym płaszczu korki odpowietrzające oraz połączenia rurkami poszczególnych sekcji przestrzeni międzyściennych. Przebieg próby jest opisany w instrukcji kontroli jakości KJ/01/08. Wykonywanie sprawdzenia poprzez wiercenie otworów w zakładanej ściance jest niewskazane ze względu na osłabianie wykonanej konstrukcji, konieczność wykonywania naprawy oraz moŝliwość uszkodzenia płaszcza zbiornika i moŝe być wykonywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu naleŝytej ostroŝności na odpowiedzialność inspektora z potwierdzonym wpisem. 7. Instrukcje techniczne badań doraźnych eksploatacyjnych po modernizacji W trakcie eksploatacji zbiornika, zgodnie z 39 Rozporządzeniem MG z dn , wykonuje się następujące rodzaje badań: 1) badanie okresowe - badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika objętego dozorem pełnym, 2) badanie doraźne - badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań okresowych: 1) rewizję wewnętrzną, 2) próbę szczelności, 3) rewizję zewnętrzną. Badania okresowe zbiorników powinny być przeprowadzane z podaną poniŝej częstotliwością:

21 21 Rodzaj badania CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH ZBIORNIKÓW dla zbiorników stalowych naziemnych do 30 lat eksploatacji Częstotliwość badania zbiorników nie rzadziej niŝ: powyŝej 30 lat eksploatacji dla zbiorników stalowych podziemnych do 20 lat eksploatacji powyŝej 20 lat eksploatacji dla zbiorników z tworzyw sztucznych Rewizje wewnętrzne 10 lat 6 lat 10 lat 5 lat 10 lat Próba szczelności 10 lat 6 lat 10 lat 5 lat 10 lat Rewizje zewnętrzne 2 lata 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata Eksploatujący lub działający w jego imieniu powinien przygotować zbiornik do badań okresowych, w sposób określony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu ścianek zbiornika, ich połączeń, wzmocnień oraz wyposaŝenia. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w uzasadnionych technicznie przypadkach moŝe polecić uzupełnienie rewizji wewnętrznej lub zastąpić oględziny wewnętrzne innym badaniem, które pozwoli ocenić stan techniczny zbiornika. Rewizja zewnętrzna polega na wykonaniu zewnętrznej oceny wizualnej zbiornika w miejscach dostępnych oraz sprawdzeniu działania jego osprzętu i automatyki zabezpieczającej. Rewizję tę moŝna przeprowadzić w ruchu lub podczas postoju zbiornika. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych: 1) eksploatacyjne - w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu zbiornika oraz zakończenia jego modernizacji lub naprawy, 2) po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją zbiornika, 3) kontrolne. Zakres badań doraźnych ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Badania te wykonuje się w przypadku: 1) naprawy lub modernizacji zbiornika oraz wymiany jego elementów, 2) wymiany lub naprawy urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia, 3) wymiany urządzeń zasilających na urządzenia o innych parametrach lub innej charakterystyce,

22 22 4) nieszczelności ścianek zbiornika, 5) zmiany połączeń określonych w schemacie technologicznym 6) przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy zbiornika, 7) wystąpienia innych okoliczności, ustalonych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Badania doraźne kontrolne przeprowadza się u eksploatującego w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym. JeŜeli badanie doraźne obejmuje pełny zakres odpowiedniego badania okresowego, kolejny termin tego badania moŝe być, za zgodą eksploatującego, ustalony od daty zakończenia badania doraźnego. 8. Instrukcje technologiczne Przedmiotem modernizacji jest wykonanie przestrzeni międzyściennej w istniejącym, poziomym, podziemnym stalowym zbiorniku bezciśnieniowym, jednościankowym, przeznaczonym do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub Ŝrących. Modernizację poprzez wykonanie przestrzeni międzyściennej oraz kontrolę przeprowadza się w oparciu o instrukcje uzgodnione z UDT w ramach nadawania uprawnień: 1. IT/01/08 - Instrukcja Technologiczna - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 2. KJ/01/08 Instrukcja kontroli jakości - wykonanie przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. 3. WT/01/08 Warunki techniczne - zgrzewania punktowego, jednostronnego blach do wykonania przestrzeni międzyściennej i międzydennej w zbiornikach jednościankowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych.

23 23 9. Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu modernizacji, rewizji wewnętrznej oraz wymaganych badań zbiornika naleŝy przedłoŝyć inspektorowi UDT oświadczenie o zakończeniu modernizacji oraz dokumentację powykonawczą zawierającą: 1. dokumenty kontroli materiałów i elementów, potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i elementów z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, 2. protokoły badań wykonanych przez kontrolę jakości, 3. kopie świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących i kontrolujących czynności spajania, 4. kopię świadectwa uznania jednostki przeprowadzającej badania, świadectwa kwalifikacyjne i autoryzację osób badających oraz uzgodnione specyfikacje techniczne badań, 5. protokoły przeprowadzonych badań i oceny badań nieniszczących lub niszczących, 6. świadectwa badania powłok przeciwkorozyjnych, 7. instrukcję eksploatacyjną zbiornika zawierającą między innymi opis działania i kontroli systemu monitorującego, 8. protokół pomiarów związanych z ochroną przed elektrycznością statyczną. 10. Skorygowana instrukcja techniczna eksploatacji Przeprowadzenie modernizacji nie wymaga korygowania instrukcji technologicznej. NaleŜy wykonać jedynie aneks zawierający opis oraz instrukcję obsługi systemu monitorującego, dostarczoną przez producenta urządzenia. 11. Dane dotyczące zastosowanego systemu monitorowania Jako system monitorowania przestrzeni międzyściennej zastosowany zostanie system bezciśnieniowy TANK RANGER, PETROVEND, DIGIMAX, lub inny, spełniający właściwe wymagania.

24 12. Protokół z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika Protokoły z wynikami pomiarów grubości ścianek zbiornika są w posiadaniu właściciela zbiornika. 13. Załączniki 1. Rysunek nr M-Z ; 2. Rysunek nr 1 4; 3. Rysunek nr SPEC-DN2500; 4. Decyzja nr UC P/2-08 uprawniająca do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych; 5. WPS nr: 1-WPS/A, 1-WPS/B, 1-WPS/C.

25

26

27

28

29

30 SPEC-D 2500 ark 1/2 Wykaz materiałów / urządzeń użytych do wytworzenia "przestrzeni do monitorowania Lp Element Materiał Ilość/ Wymagania powierzchnia 1 segment płaszcza grupa materiałowa bl. 0,5x500x500 1 wg P-CR ISO n 1 = 323 szt element dystansowy grupa materiałowa bl. 0,5 x50x wg P-CR ISO element dystansowy grupa materiałowa bl. 0,5 x50x50 1 wg P-CR ISO dobrac przy montazu dobrac przy montazu trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x287/215x333 1 wg P-CR ISO trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x295/165x333 1 wg P-CR ISO trapez grupa materiałowa bl. 0,5 x265/110x250 1 wg P-CR ISO koło grupa materiałowa bl. 0,5 x D=~600 1 wg P-CR ISO n t1 = n t2 = n t3 = żywica epoksydowa CES R70 n 3 = 34 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 9 utwardzacz CES R71 n 4 = 17 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 10 talk (fiński) n 5 = 32 kg poswiadczenie producenta

31 SPEC-D 2500 ark 2/2 11 welon F 4 = 171 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 12 mata szklana 450 F 2 = 43 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 13 mata szklana 150 F 3 = 111 m2 2.2 lub deklaracja zgodnosci 14 farba elektroprzewodząca Steopox HRC 8 n 2 = 3 kg 2.2 lub deklaracja zgodnosci 15 urządzenie do monitorowania 1 deklaracja zgodnosci 16 rura stalowa l r = 4.3 m rura mosiężna D=6+8x400 mm ilosc dobrac przy montazu 2.2 lub deklaracja zgodnosci

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09.00 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ 6 Inwestor: Samorządowe Przedszkole nr 3 05-840 Brwinów

Bardziej szczegółowo

oraz podłoŝy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŝonych powłok.

oraz podłoŝy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŝonych powłok. oraz podłoŝy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŝonych powłok. 13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoŝy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA 1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI 1. Ogólny zakres prac przewidzianych do realizacji na stacji gazowej Rokitno...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Kierownik Sekcji Projektowej - inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja klimatyzacyjna w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik 11 b Nazwa zadania: Budowa budynku socjalno-magazynowego na terenie stadionu piłkarskiego w Majdanie Sieniawskim. Adres obiektu: Inwestor: Majdan Sieniawski Gmina Adamówka 37-534 Adamówka SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH W NOWYM TOMYŚLU BranŜa: Inwestor: Budowlana i sanitarna Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r BWP SP. Z O.O. ul. Strzemieszycka 248 42-530 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl e-mail: sekretariat@e-bwp.pl tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997 Obiekt: Temat:

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM.

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM. WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo