Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie"

Transkrypt

1 PN-EN ISO PN-EN ISO 9001:2001 Modernizacja baz paliw i zbiorników Nowoczesne technologie KB POMORZE Sp. z o.o Gdańsk ul. Sienna 50 tel fax kbpomorze.pl Gdańsk, luty 2009

2 Cele nowych technologii B azy magazynowe paliw oraz znajdujące się na ich terenie zbiorniki magazynowe powinny być dostosowane do zmienianych w ostatnich latach przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny one odpowiadać. Ponadto zgodnie z dyrektywą UE oraz ustawą o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. z 1996 r. Nr 90 poz. 404 z poźniejszymi zmianami) istnieje potrzeba, aby producenci i handlowcy stworzyli dodatkowe pojemności magazynowe na zapasy obowiązkowe ropy naftowej oraz paliw, które wystarczyłyby na 90 dni. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych inwestorów zespół inżynierów KB POMORZE opracował propozycje sposobu spełnienia nowych potrzeb, które mogą być dla inwestorów atrakcyjne ze względu na ich efektywność. W tym celu zostały opracowane własne rozwiązania technologii oraz oprzyrządowania do prowadzenia robót montażowych i modernizacyjnych na zbiornikach magazynowych metodą z zastosowaniem podnoszenia konstrukcji zbiornika (rozwiązanie to jest zgłoszone do ochrony patentowej i podlega ochronie na podstawie ustawy z dn r. Prawo własności przemysłowej Dz. U ). Posiadane przez KB POMORZE doświadczenie oraz własny specjalistyczny sprzęt pozwala na wykonanie szeregu prac przy zbiornikach magazynowych w sposób znacznie bardziej efektywny dla inwestora niż metody dotychczas stosowane. Nowe możliwości dotyczą przede wszystkim realizacji takich prac jak: 1. Zwiększ enie pojemności istniejących zbiorników magazynowych, 2. Budowa ścian osłonowych wokół istniejących zbiorników (zamiast doszczelniania tac obwałowań), 3. Modernizacje i remonty dna zbiorników, 4. Remonty fundamentów pod istniejącymi zbiornikami,

3 Cele nowych technologii W prowadzenie nowych technologii przy modernizacji zbiorników umożliwia uzyskanie przez inwestora znaczących korzyści. Porównanie niektórych parametrów efektywności przedstawiają tabel e. Zadanie inwestycyjne Zwiększenie pojemności magazynowej zbiorników o osi pionowej Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem produktem gruntu i wód gruntowych Dotychczas stosowane rozwiązania Budowa nowego zbiornika Budowa drugiego dna stalowego lub z laminatów przestrzennych Technologia opracowana w KB Pomorze. Korzyści dla inwestora* Zwiększenie pojemności istniejącego zbiornika. 3 Obniżenie kosztu 1m dod. pojemności o 25 50% Wykonanie geomembrany pod zbiornikiem. Obniżenie kosztu o 30 50% * bez uwzględnienia wymaganych przy budowie nowego zbiornika instalacji rurociągowych, elektrycznych, automatyki, itp... = = = Cykle realizacji Budowa dod. pojemności łącznie z procesem projektowym i formalno-prawnym Wykonanie modernizacji dna W dotychczas stosowanych rozwiązaniach ok. 12 miesięcy ok. 4 miesięcy = W technologii opracowanej w KB Pomorze. Korzyści dla inwestora = = Skrócenie okresu o ok. 12 miesięcy Skrócenie okresu o ok. 1 miesiąca

4 Zwiększanie pojemności istniejących zbiorników magazynowych R ozbudowa istniejącego zbiornika przez podniesienie wysokości jego ścian pozwala na uzyskanie większej pojemności magazynowej bez konieczności przeznaczania na ten cel dodatkowego terenu oraz budowy dodatkowej infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: systemu rurociągów paliwowych dodatkowej przepustowości instalacji OPB (w przypadku prod. I kl.) instalacji elektroniki i automatyki rozbudowy instalacji technologicznych w pompowni Zwiększanie pojemności zbiornika wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wykonania następujących czynności: 1. Inwentaryzacji istniejącego stanu i analizy projektowej, 2. Opracowania projektu wykonawczego, 3. Odłączenia istniejących instalacji i likwidacji króćców oraz włazów, zaślepiony króciec linia odcięcia 4. Zamontowania siłowników systemu SUM, 5. Odcięcia dna od płaszcza, 6. Podniesienia zbiornika przy użyciu systemu SUM, 7. Ustawienia arkuszy blach nowego pierścienia,

5 Zwiększanie pojemności istniejących zbiorników magazynowych 8. Pospawania połączeń pionowych między arkuszami, 9. Opuszczenia podniesionej konstrukcji do styku z nowo podbudowanym pierścieniem, 10. Pospawania połączenia obwodowego między pierścieniami, 11. Wykonania badań nieniszczących połączeń spawanych, 12. Podniesienia pospawanej konstrukcji, 13. Następne operacje są powtórzeniem powyższego cyklu aż do zamontowania ostatniego nowego pierścienia, 14. Modyfikacji rur i urządzeń pomiarowych, 15. Montażu króćców w nowym pierścieniu i podłączenia instalacji, 16. Wykonania próby hydrostatycznej zbiornika oraz zabezpieczenia antykorozyjnego, 17. Uzyskania zatwierdzenia typu GUM i legalizacja zbiornika.

6 Budowa ścian osłonowych wokół istniejących zbiorników magazynowych B udowa ścian osłonowych ma na celu zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed rozlaniem się produktu ze zbiornika. Budowa ściany osłonowej jest alternatywą dla dostosowania istniejących obwałowań wokół zbiornika do wymaganej pojemności oraz doprowadzenia ich do stanu zapewniającego szczelność przed przenikaniem rozlanego produktu do gruntu. Ponadto wybudowanie ściany osłonowej pozwala na przeznaczenie znacznego terenu zajętego przez obwałowaną tacę na inne cele (np. inwestycyjne). Prace przy budowie ścian osłonowych: 1. Przygotowanie zbiornika w celu możliwości prowadzenia prac z użyciem ognia w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, 2. Wykonanie pierścienia fundamentu pod ścianę osłonową, oraz wykonanie systemu odwadniania przestrzeni międzypłaszczowej, oraz fundamentu pod siłowniki Systemu SUM, 3. Ułożenie blach dna, 4. Wyznaczenie obrysu ścian osłonowych, 5. Montaż najwyższego pierścienia ściany osłonowej oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

7 Budowa ścian osłonowych wokół istniejących zbiorników magazynowych 6. Montaż systemu siłowników, 7. Podniesienie wykonanej konstrukcji, 8. Podbudowanie następnego pierścienia, i montaż elementów instalacji p. poż i komunikacji, 9. Wykonanie badań nieniszczących, 10. Powtórzenie cyklu dla następnych pierścieni.

8 Modernizacja dna zbiornika magazynowego P rzepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063, zm. Dz.U ) wdrażają min. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 94/63/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC). Nakładają one obowiązek, aby bazy paliw płynnych wybudowane albo użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były do dnia 31 grudnia 2012 r. wyposażone min. w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do: 1. Zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. 2. Pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Sposób wykonania powyższego przepisu dla zbiorników magazynowych naziemnych o osi pionowej został uściślony w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych z dnia 18 września 2001 r. Dz. U. Nr 113, poz (zmieniane w Dz.U , , , , i ). 10 w.w. Rozporządzenia stanowi, że: 1. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie lub system sygnalizujący powstanie wycieku i urządzenie lub system zabezpieczający przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. 2. Jako urządzenia i systemy sygnalizujące powstanie wycieku, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane: 1) system monitorowania przestrzeni międzydennej. 2) inne urządzenia i systemy, dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 3. Jako urządzenia i systemy zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane: 1) dla zbiorników naziemnych: a) podwójne dno, b) zbiornik rezerwowy, c) obwałowanie,

9 Modernizacja dna zbiornika magazynowego 2) dla zbiorników podziemnych min.: a) geomembrana, 3) inne urządzenia i systemy, dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 4. Urządzenie i system zabezpieczając y, o których mowa w ust. 1, powinny być tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten został zatrzymany przez to urządzenie lub system i aby nie doszło do skażenia środowiska. Większość eksploatowanych obecnie zbiorników została wybudowana w taki sposób, że dno zbiornika styka się bezpośrednio z gruntem. W takiej sytuacji rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki w 73 stawia warunek: 1. Zbiorniki naziemne stykające się z gruntem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wykonane ze stali węglowych, zabezpiecza się przed działaniem korozji poprzez stosowanie ochrony katodowej spełniającej kryteria określone w Polskich Normach. 2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna powierzchnia ścianek zbiornika, ma powłokę ochronną, której szczelność w czasie użytkowania jest potwierdzana przez jej monitorowanie. 3. Wymagania dotyczące ochrony przed korozją zbiorników w bazach paliw płynnych, w zakresie stosowania ochrony katodowej, określają przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy paliw płynnych, które w 64 wymaganie to odnoszą do nowo budowanych zbiorników stalowych. Najskuteczniejszym sposobem jednoczesnego uzyskania ochrony przed przenikaniem magazynowanych produktów do gruntu oraz zapewnienia ochrony zewnętrznej powierzchni dna przed korozją - jest ułożenie pod zabezpieczonym antykorozyjnie dnem zbiornika warstwy nieprzepuszczalnej (geomembrany) oraz dodatkowe zamontowanie rurek drenażowych systemu detekcji nieszczelności. W przypadku istniejącego zbiornika wykonanie tych prac jest możliwe po podniesieniu jego konstrukcji łącznie z dnem. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie następujących prac: 1. Odłączenie istniejących rurociągów i instalacji elektrycznych, 2. Zamontowanie siłowników systemu SUM, 3. Podniesienie zbiornika, 4. Wykonanie (od spodu zbiornika) ewentualnych napraw dna i fundamentu (2 opcja), 5. Sprawdzenie szczelności oraz (opcjonalnie) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dna od spodu,

10 Modernizacja dna zbiornika magazynowego spód zbiornika płaszcz zbiornika obwałowanie podłoże pod dnem fundament zbiornika 6. Ułożenie na powierzchni posadowienia odpowiedniej folii izolacyjnej (geomembrany), 7. Zainstalowanie systemu detekcji nieszczelności, króćce do monitorowania geomembrana 8. Sprawdzenie szczelności warstwy nieprzepuszczalnej, 9. Opuszczenie podniesionej konstrukcji zbiornika na fundament, 10. Podłączenie instalacji technologicznych.

11 Remont fundamentu pod istniejącym zbiornikiem R emont fundamentu zbiornika jest konieczny w przypadku: 1. Nadmiernego skorodowania fundamentu w części nośnej pod ścianą zbiornika, 2. Nierównomiernego, niedopuszczalnego osiadania fundamentu zbiornika, 3. Konieczności zmiany wysokości posadowienia zbiornika, 4. Doraźnych awarii (uszkodzeń) fundamentu lub zanieczyszczenia podłoża. Wykonanie remontu fundamentu wymaga: 1. Opracowania projektu budowlanego remontowanego fundamentu zbiornika, 2. Analizy stateczności układu konstrukcji zbiornika-siłowniki, 3. Przygotowania fundamentów tymczasowych pod siłowniki, 4. Opróżnienia zbiornika i odłączenia od instalacji technologicznych, 5. Montażu systemu siłowników i podniesienie zbiornika,

12 Remont fundamentu pod istniejącym zbiornikiem 6. Wykonanie prac budowlanych przy fundamencie, 7. Opcjonalnie - wykonanie dodatkowego zabezpieczenia gruntu przed przenikaniem produktu lub wymiana gruntu podłoża, 8. Opcjonalnie - remont dna zbiornika od spodu, 9. Opuszczenie zbiornika i przywrócenie podłączenia do instalacji.

13 Inne możliwości W prowadzenie nowych technologii umożliwia również wykonywanie innych prac przy zbiornikach: 1. Zmiana miejsca posadowienia (przesunięcie) istniejącego zbiornika w celu wygospodarowania terenu pod nowe inwestycje. Wykonanie ściany osłonowej w miejsce istniejącej tacy z obwałowaniami z jednoczesnym przesunięciem zbiornika pozwala na pozyskanie wolnego terenu np. do celów budowy kolejnych zbiorników. 2. Przywrócenie właściwego poziomu zbiornika w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego lub nierównomiernego osiadania. 3. Wymiana gruntu pod zbiornikiem (np. w wyniku nakazu uprawnionych instytucji w związku z zaistniałą awarią i skażeniem gruntu.)

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu

Bardziej szczegółowo

CORROSION ASPECTS OF APPLIED SOIL AND SUBSOIL WATER PROTECTION METHODS AGAINST LIQUID FUEL LEAKS FROM GROUND-BASED AND UNDERGROUND STEEL TANKS

CORROSION ASPECTS OF APPLIED SOIL AND SUBSOIL WATER PROTECTION METHODS AGAINST LIQUID FUEL LEAKS FROM GROUND-BASED AND UNDERGROUND STEEL TANKS Doroczna IX konferencja naukowo-techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE Ostróda, 22-24 kwietnia 2015 r. 396. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej ASPEKTY KOROZYJNE STOSOWANYCH METOD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NIE ROZPATRUJE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZASTOSOWANIA W OKREŚLONYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH, CHYBA ŻE KOMENDANT GŁÓWNY PSP WYSTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1 tel.: +48 14 645 63 73 fax: +48 14 645 64 20 www.zabno.pl ugzabno@zabno.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OPINIA. ze względu na ochronę przeciwpożarową

OPINIA. ze względu na ochronę przeciwpożarową OPINIA ze względu na ochronę przeciwpożarową Zbiorniki polietylenowe do magazynowania oleju opałowego typu CoEx plus bateryjne 1000, 1500, 2000 dm 3 kompaktowe bez opasek wzmacniających 750, 1000 dm 3

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA: REMONTU BUDYNKU ROLNIK I i ROLNIK II W HORYŃCU ZDROJU PRZY UL. SANATORYJNEJ 2 INWESTOR: FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim STUDIA PODYPLOMOWE 9 stycznia 2015r. Plan wykładu III. 9 stycznia 2015r. Pozostałe rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo