AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN"

Transkrypt

1 XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna LESŁAW HEBDA Freyssinet Polska Sp. z o.o. AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN Streszczenie W referacie przedstawiono aktywne metody wzmacniania konstrukcji żelbetonowych przez dodatkowe sprężenie. W pewnych warunkach, ta metoda wzmacniania najtańsza. Innym aktywnym sposobem zabezpieczania zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych jest ochrona katodowa prętów zbrojeniowych. Te metody wyszły poza sferę laboratoryjną i stały się obecnie normalnym narzędziem technicznym stosowanym w praktyce. Summary The paper presents active methods of strengthening concrete structures by post tension with cables. Under certain conditions this method of reinforcement is the cheapest. The cathode protection of steel bars in concrete structure is another active method. These solution went out from laboratory level and they are regular technical tool now. 1. Wstęp Konstrukcje żelbetowe są wzmacniane ze względu na zmiany sposobu użytkowania, ujawniane błędy projektowe, degradację wskutek korozji lub uszkodzeń w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. Inwestor ma do wybór metody wzmocnienia pasywny lub aktywny. Sięgając po pasywny sposób wzmocnienia polegający na zwiększenie przekroju przez dobetonowanie, dodatkowe podparcie elementami stalowymi lub przyklejanie zbrojenia w postaci taśm lub siatek z włókna węglowego musimy sobie zdawać sprawę iż wzmocnienie zapracuje dopiero po zaistnieniu dodatkowych odkształceń co jednocześnie może wywołać przeciążenie elementów wzmacnianych. W odróżnieniu do pierwszej metody wzmocnienie aktywne pozwala w pełni wykorzystać własności istniejących elementów wprowadzając do nich siły przeciwdziałające siłom wewnętrznym. Z tego powodu wzmocnienie aktywne są bardziej atrakcyjne cenowo od wzmocnień pasywnych. Według prof. S. Kusia We wszystkich przypadkach, gdy strefa rozciągana jest przyczyną postępowania wzmacniającego, sprężenie jest najbardziej efektywnym postępowaniem. Podobna sytuacja występuje przy zabezpieczeniu antykorozyjnym gdzie zabezpieczenie aktywne mimo większych kosztów początkowych pozwala nie tylko zatrzymać procesy korozji ale i w niektórych przypadkach je odwrócić. 2. Doprężenie jako aktywny sposób wzmocnienia konstrukcji żelbetowej W wyniku różnych czynników, jak błędy projektowe, wykonawcze, zmiana sposobu użytkowania, zmiana schematu statycznego w istniejących konstrukcjach żelbetowych mogą

2 1014 Hebda L.: Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych ujawniać się niebezpieczne układy sił od obciążeń zewnętrznych, powodujące przekroczenie dopuszczalnych naprężeń, zarysowania. Można temu przeciwdziałać pasywnie, przez zwiększanie przekroju konstrukcji, dozbrajanie, zmiany schematu statycznego, wzmacnianie elementami stalowymi, kompozytowymi. Aktywnym sposobem wzmocnienia jest dodatkowe sprężenie konstrukcji żelbetowej, które wprowadza w niej wstępny układ sił wewnętrznych, który tak przeciwdziała niebezpiecznemu układowi sił od obciążeń zewnętrznych, że łączne oddziaływanie tych układów konstrukcja przeniesie bezpiecznie [1]. Sprężanie konstrukcji żelbetowych jest dostępnym narzędziem inżynierskim od około 70 lat, które w Polsce, po okresie rozwoju w latach 50, 60 i 70-tych, zaczęło popadać w delikatne zapomnienie i dopiero w ostatnim czasie, głównie za sprawą budownictwa komunikacyjnego obserwuje się ponowny renesans. Dotyczy to głównie obiektów nowo wznoszonych. Bardzo rzadko sięga się po sprężenie jako technologię wzmacniania konstrukcji przy remontach czy modernizacjach. W świadomości wielu projektantów i wykonawców pokutuje przekonanie, że jest to technologia skomplikowana, a przede wszystkim droga. Oczywiście wymaga ona posiadania wiedzy, specjalistycznego sprzętu, doświadczonych pracowników. Jednakże koszty jej realizacji nie zawsze są względnie wysokie. Stronę ekonomiczną dodatkowego sprężenia można przeanalizować na przykładzie cylindrycznego zbiornika żelbetowego na wodę technologiczną. Został zaprojektowany jako zamknięty od góry kopułą, o wysokości ściany 12 metrów i średnicy 5,20 m, zbrojony stalą R B 500 z betonu C35/45. W trakcie eksploatacji zbiornika ujawniły się na jego płaszczu pionowe zarysowania, przez które następowała eksfiltracja wody. Analiza statyczna wykazała, że zbiornik został na etapie projektowania niedozbrojony. Wymagał więc wzmocnienia i uszczelnienia. Rozważono trzy możliwe rozwiązania: Wariant I: nałożenie na powierzchni zewnętrznej zbiornika dodatkowej siatki zbrojeniowej z prętów o średnicy 16 mm co 8 cm i pionowo z prętów o średnicy 12 m w rozstawie co 15 cm i narzucenie torkretu, uszczelnienie iniekcyjne pionowych rys, wykonanie od wewnątrz powłoki izolacyjnej; Wariant II: dozbrojenie zbiornika taśmami z włókna węglowego mocowanymi na powierzchni zewnętrznej, 17 opasek z taśmy z włókna węglowego o szerokości 100 mm i grubości 1,4 mm, osłonięcie taśm tynkiem cementowym, uszczelnienie iniekcyjne pionowych rys, wykonanie od wewnątrz powłoki izolacyjnej; Wariant III: sprężenie zbiornika kablami obwodowymi z zastosowaniem zakotwień typu X, zaprojektowano przy zastosowaniu cięgien o średnicy 15,7 mm w rozstawie co 33 cm, oraz wykonanie od wewnątrz powłoki izolacyjnej. Oszacowanie kosztów wykonania wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji przeprowadzono metodą kosztorysowania szczegółowego przy poziomie kosztów IV kwartału 2011 wg wydawnictwa Sekocebud i cenach katalogowych producentów i dostawców materiałów. W analizie kosztów pominięto elementy niezbędne do wykonania we wszystkich wariantach: rusztowanie zewnętrzne, ułożenie powłoki izolacyjnej od wewnątrz. Wyniki analizy kosztowej przedstawione są w tablicy 1. Tablica 1. Wyniki analizy kosztów Wariant Cena netto [tys. zł] Współczynnik I 96,5 1,4 II 274,4 4 III 68,6 1

3 Referaty sponsorowane 1015 Innym przykładem zastosowania sprężenia jest naprawa i wzmocnienie wiaduktu drogowego. Został on wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych. W roku 2007 jedna ze skrajnych belek została uszkodzona przez ramię przewożonej koparki. Zerwano wówczas przynajmniej 4 sploty w sprężające w belce. Naprawa została zrealizowana przez reprofilację betonu i naklejenie na dolnej powierzchni belki taśm z włókna węglowego. Taśmy te zostały w dość krótkim czasie zerwane (fot. 1) przez kolejny samochód ciężarowy z przekroczoną skrajnią. W 2012 roku została uszkodzona druga skrajna belka wiaduktu, przy czym zerwany został przynajmniej 1 splot sprężający (fot. 2). Fot. 1. Miejsce naprawy pierwszego uszkodzenia i zerwania wzmacniających taśm z włókna węglowego na pierwszej skrajnej belce Fot. 2. Uszkodzenie drugiej skrajnej belki wiaduktu Ogłaszając przetarg na naprawę wiaduktu na zasadzie zaprojektuj i wykonaj, zamawiający początkowo skłaniał się ku powtórzeniu sposobu naprawy wykonanej w 2007 roku. Postanowiono zmienić sposób naprawy i wzmocnienia belek wiaduktu przez zastosowanie lokalnego, w miejscach uszkodzeń, doprężenia belek za pomocą prętów sprężających Freyssibar (fot. 3). Przyjęte rozwiązanie nie tylko okazało się tańsze, od wzmacniania przez podklejanie taśmami z włókna węglowego, ale pozwoliło również na powtórne wprowadzenie siły sprężającej utraconej w wyniku przerwania cięgna sprężającego.

4 1016 Hebda L.: Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych Kolejnym przykładem zastosowania techniki sprężania w trakcie prowadzonych prac remontowych jest wymiana stropu nad piwnicami, w obrębie podwórka, w jednej z warszawskich przedwojennych kamienic w centrum miasta. Fot. 3. Pręty sprężające Freyssibar zamontowane na uszkodzonych belkach skrajnych Pierwotna dokumentacja remontowa zakładała rozebranie istniejącej, skorodowanej płyty Kleina, opartej na ścianach budynku i środkowej ścianie nośnej. W to miejsce zastosowano klasyczną płytę żelbetową o grubości 20 cm na ruszcie żelbetowym, oddylatowaną od budynku i opartą na słupach oraz środkowej, ciągłej ścianie nośnej (rys. 1). Rys. 1. Pierwotny projekt wymiany płyty stropowej piwnicy w obszarze podwórka z klasyczną płytą na ruszcie opartym na słupach i wewnętrznej ścianie nośnej Rys. 2. Rozwiązanie alternatywne z płytą stropową sprężoną, które pozwala na likwidację wewnętrznej ściany nośnej

5 Referaty sponsorowane 1017 Zastąpienie płyty na ruszcie sprężoną płytą pełną o grubości 35 cm pozwoliło na wyeliminowanie ściany wsporczej w środku rozpiętości konstrukcji i uzyskanie otwartej przestrzeni w piwnicy do swobodnego zagospodarowania (rys. 2). Powyższe zestawienie wykazuje, że wbrew obiegowym opiniom, wzmocnienie konstrukcji za pomocą kabli lub prętów sprężających może być, przy zachowaniu wysokiej efektywności, rozwiązaniem najtańszym oraz zwiększającym funkcjonalność obiektów. Potwierdzają to kolejne przykłady wzmocnień zrealizowanych przy zastosowaniu sprężania: Zamknięta Komora Fermentacyjna w oczyszczalni ścieków w Łodzi (fot. 4.), podstawy kopuły Hali 100-lecia we Wrocławiu (fot. 5). Fot. 4. Płaszcz Zamkniętej Komory Fermentacyjnej wzmocniony kablami w systemie niskotarciowym z zakotwieniami typu X Fot. 5. Wzmocnienie podstawy kopuły Hali 100-lecia we Wrocławiu

6 1018 Hebda L.: Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych 3. Ochrona katodowa jako aktywny sposób zabezpieczenia stali zbrojeniowej Procesy korozji stali zbrojeniowej w betonie są znane i często opisywane. W nowych konstrukcjach betonowych pręty zbrojeniowe pokrywają się, przy wysokim ph otaczającego środowiska (betonu), bardzo cienką, dobrze przylegającą do powierzchni, szczelną i odporną chemicznie oraz przewodzącą prąd elektryczny warstewką tlenku żelaza γ-fe 2 O 3 [2]. W warunkach zawilgocenia otuliny betonowej (wilgotność optymalna dla rozwoju procesu to 60% wilgotności względnej), docierające z powietrza tlen i dwutlenek węgla reagują z wodorotlenkiem wapnia, zawartym w betonie, w głównej mierze odpowiedzialnym za zasadowość betonu. W efekcie powstaje obojętny węgla wapnia, który doszczelnia strukturę betonu i woda. Konsekwencją tej reakcji jest stopniowe obniżanie się ph betonu. Gdy jego wartość spadnie poniżej 11 [3] czy też 9 [4], to powierzchniowa warstwa pasywująca z tlenku żelazowego ulega degradacji, następuje aktywacja stali i rozwijają się procesy korozyjne. Z chwilą pojawienia się korozji prętów zbrojeniowych, powszechnie przyjmuje się, że naprawa musi polegać na miejscowym usunięciu skorodowanego betonu, oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia, zabezpieczenia go powłoką antykorozyjną i reprofilacji konstrukcji, najczęściej przy użyciu zapraw typu PCC nakładanych ręcznie lub natryskowo, w oparciu o wytyczne normowe [5]. W analizach tych pomijany jest często przebieg procesu korozji stali zbrojeniowej. Po zniszczeniu warstwy pasywującej, napowierzchni stali powstają obszary o różnych potencjałach pomiędzy metalem a elektrolitem, który tworzy ciecz porowa w betonie. Tworzą się lokalne ogniwa korozyjne, składające się z punktowych anod i katod (rys. 3.). Procesy korozyjne są bardziej widoczne na anodzie, następuje niszczenie stali i pojawia się rdza [3], [4]. Po dokonaniu w takim miejscu punktowej naprawy z zabezpieczeniem stali łącznie, następuje odwrócenie biegunów w ogniwie i tuż obok naprawionego miejsca następuje dalsza destrukcja. Rys. 3. Schemat przebiegu reakcji korozyjnych stali zbrojeniowej w betonie [2], [3]. Problem ten można wyeliminować zastępując bierną, odcinkową ochronę powłokową stali zbrojeniowej, aktywną ochroną ochroną katodową. Stosowanie tego typu ochrony ma uzasadnienie tylko w odniesieniu do konstrukcji narażonych na intensywne oddziaływanie czynników korozyjnych, zwłaszcza korozji chlorkowej. W obecności zwiększonej ilości jonów chlorkowych procesy korozyjne stali zbrojeniowej w betonie przebiegają znacznie szybciej [3].

7 Referaty sponsorowane 1019 Warunkiem technicznym funkcjonowania ochrony katodowej jest zachowanie ciągłości zbrojenia w chronionej konstrukcji poprzez spawanie, zgrzewanie lub bardzo dokładne skręcenie. Ochrona katodowa jest odmiennie realizowana dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, gdzie anody dostarczające prąd ochronny są umieszczone w środowisku elektrolitycznym, w odpowiednim oddaleniu. Inaczej ochrona katodowa jest realizowana w konstrukcjach żelbetowych stykających się z atmosferą. Dostarczające prąd anody muszą bezpośrednio stykać się z betonem, na jego powierzchni lub wgłębi, gdyż środowiskiem elektrolitycznym jest w takim przypadku ciecz porowa betonu. Umożliwia ona przepływ prądu, wprawdzie małego, ale wystarczającego do wywołania polaryzacji elektrochemicznej [2]. Kwestia ochrony katodowej konstrukcji żelbetowych już w świecie i Europie wyszła przeszło 10 lat temu wyszła poza fazę naukowo-techniczną i stała się normalnym narzędziem zabezpieczenia konstrukcji, ujętym w normach europejskich [5], [6]. Ten sposób zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych jest dedykowany obiektom pracującym w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, przede wszystkim narażonym na korozję chlorkową: całość infrastruktury na nabrzeżach morskich, mosty i wiadukty drogowe, specyficzne obiekty produkcyjne. Stosowanie w praktyce ochrony katodowej wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i dlatego personel powinien mieć odpowiednie kompetencje, których weryfikacja jest również ujęta normowo [7]. W przywołanej normie oddzielnie są określone kompetencje personelu specjalizującego się w ochronie katodowej stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. W tej kwestii w Polsce nie zrobiono nic. Nie ma szkoleń, nie ma ośrodka sprawdzającego kompetencje, nie ma osób certyfikowanych. Tym czasem rynek oferuje gotowe rozwiązania systemowe w tym zakresie [8], obejmujące: 1) Ochronę galwaniczną w formie: Powłoki cynkowej natryskiwanej na gorąco na powierzchnię betonu i punktowo łączonej ze zbrojeniem Anod traconych umieszczanych w powierzchniowych bruzdach, w pobliżu zbrojenia Rozwiązania te stosowane są w przypadkach małej intensywności oddziaływania czynników korozyjnych 2) Ochronę katodową w formie: Powierzchniowych siatek metalowych stanowiących katodę, pokrytych 2 3 warstwami tokretu. Siatkami pokrywa się całą powierzchnię chronionego elementu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to ma zastosowanie w przypadku konstrukcji już istniejących, silnie skarbonatyzowanych i z dużą zawartością chlorków, w których strefa skażenia nie dotarła jeszcze do stali zbrojeniowej. Pasów z siatek tytanowych umieszczanych w bruzdach na powierzchni betonu, w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych. System ten może być stosowany również w nowych konstrukcjach poprzez umieszczenie katod ochronnych na zbrojeniu, przed betonowaniem Wewnętrznych, dyskretnych anod tytanowych umieszczanych w otworach lub bruzdach powierzchniowych, w sąsiedztwie zbrojenia. Rozwiązanie jest dedykowane silnie zbrojonym konstrukcjom i umożliwia również ochronę zbrojenia ułożonego głębiej. Anod malowanych, do wykonania których stosuje się organiczne farby przewodzące. Rozwiązanie to ma zastosowanie przy małej intensywności oddziaływania czynników korozyjnych, a ponadto sama powłoka ma ograniczony czas życia, nie przekraczający 10 lat. Ochrona katodowa zbrojenia wykorzystuje procesy elektrochemiczne, które znajdują również zastosowanie w zabiegach prewencyjnych, polegających na realkalizacji betonu i usuwaniu chlorków z betonu, pozwalających na utrzymanie w dłuższym przedziale czasowym stanu pasywacji stali zbrojeniowej poprzez regenerację otuliny betonowej w czasie nim strefa skażenia dotrze do prętów. W ostatnich latach metody te wyszły poza laboratoryjną czy

8 1020 Hebda L.: Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych półtechniczną skalę zastosowań i stały się kolejną dostępną techniką naprawy betonu [8], [9]. Na rynku dostępne są systemowe rozwiązania materiałowo-technologiczne dla zrealizowania takich zabiegów [8]. Realkalizację otuliny betonowej, czyli przywracanie wysokiej wartości ph w betonie ( odkwaszenie betonu) można przeprowadzić dwiema metodami. Metoda elektrochemiczna polega na krótkotrwałym przepływie prądu pomiędzy zbrojeniem (katodą) a anodą umieszczoną w okładzie, nasączonym alkalicznym roztworem elektrolitu, ułożonym na powierzchni betonu. Gęstość prądu realkalizacji nie powinna przekraczać 4A/m 2 powierzchni zbrojenia, zaś czas przebiegu procesu nie powinien być mniejszy niż 100 godzin. Łączny ładunek prądu powinien wynosić około 200 Ah/m 2 zbrojenia [2] (np. Foreva PH + Regebeton i Foreva PH + Floc). Skuteczność elektrochemicznych zabiegów realkalizacji betonu była wielokrotnie potwierdzana w badaniach laboratoryjnych [10]. Realkalizację można też przeprowadzać wykorzystując zjawisko dyfuzji jonów pomiędzy okładem wysyconym roztworem jonów węglanowych i hydroksylowych, umieszczonym na powierzchni betonu, a otuliną betonową zbrojenia (np. Foreva PH + Regebeton). Wykorzystując mechanizm działania elektrochemicznej metody realkalizacji betonu, można też usunąć z betonu jony chlorkowe. Też stosuje się krótkotrwały przepływ prądu pomiędzy zbrojeniem (katodą) a anodą umieszczoną w okładzie ułożonym na powierzchni betonu i nasyconym odpowiednim elektrolicie (np. Foreva Cl - Regebeton i Foreva Cl - Floc). W ten sposób z otuliny betonowej można usunąć wolne jony chlorkowe aż do dopuszczalnego poziomu ich zawartości (< 0,4% masy cementu) i również jony innych szkodliwych soli. Przy ekstrakcji chlorków z betonu stosuje się możliwie wysokie napięcia źródła zasilania, rzędu V. Gęstość prądu nie powinna przekraczać, w dłuższym czasie, na powierzchni zbrojenia 10 A/m 2. Łączny ładunek prądu, w zależności od stanu początkowego zbrojenia, w całym procesie zawiera się w przedziale Ah/m 2. Czas trwania procesu, szczególnie przy silnym zasoleniu, może dochodzić do kilku tygodni. Systemy ochrony katodowej zostały zainstalowane w wielu obiektach na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, między innymi w Custom Hause Docks w Dublinie w 2005 roku, w tym samym roku na terminalu South Hook w Milford Haven w południowej Walii oraz na parkingu wielopoziomowym w centrum Welwyn Garden City. W latach ochrona katodowa została zainstalowana w pochodzącym z 1930 roku budynku Acton w Londynie. Kolejnymi przykładami są wiadukt na drodze A1089 w miejscowości Tilbury (2008) oraz basen pływacki Forum w Billingham (2011). Jednym z przykładów szerokiego zastosowania metod elektrochemicznych w renowacji konstrukcji żelbetowych jest naprawa 17 filarów budynku Monte Carlo Star w Monako [11]. Budynek ten, usytuowany na nabrzeżu Morza Śródziemnego w bezpośrednim sąsiedztwie portu jachtowego, został wybudowany w 1973 roku. Po blisko 30 latach eksploatacji, w 2005 roku stwierdzono na filarach znaczne uszkodzenia korozyjne. Przed planowaną modernizacją obiektu, przeprowadzono naprawę obejmującą oprócz klasycznej reprofilacji betonu, dwa zabiegi wykorzystujące procesy elektrochemiczne. Pierwszy z nich polegał na ekstrakcji chlorków z betonu. Został przeprowadzony w ciągu 21 dni przy zastosowaniu system Foreva Regebeton PA. Po zabiegu stwierdzono zmniejszenie się zawartości chlorków, w zależności od miejsca, w zakresie od 40 97%. Drugim zabiegiem było zainstalowanie stałej ochrony katodowej w systemie Foreva CP Mesh, polegającym na obłożeniu naprawianych filarów siatką ze stabilizowanego tytanu i podłączeniu jej do źródła prądu stałego. Siatka została pokryta torkretem, a drugim elementem podłączonym do tego samego źródła prądu było zbrojenie w filarach. Po podłączeniu prądu o maksymalnej gęstości 20 ma/m 2 udało się uzyskać w stali stały potencjał elektrochemiczny blokujący rozwój korozji.

9 Referaty sponsorowane 1021 Do tej pory w Polsce nie ma ani jednej wykonanej instalacji ochrony katodowej konstrukcji żelbetowej. Do założenia takiej instalacji przygotowany został most w Cieszynie. Samej instalacji jednak nie wykonano. Zainstalowano jedynie doświadczalną anodę na jednej z podpór trasy Łazienkowskiej w Warszawie w ramach realizacji projektu badawczego ARCHES, stanowiącego element 6 Programu Ramowego UE dotyczącego mobilności, transportu i bezpieczeństwa [12]. W tej kwestii w Polsce nie zrobiono nic więcej. Nie ma szkoleń, nie ma ośrodka sprawdzającego kompetencje, nie ma osób certyfikowanych. Literatura 1. Ajdukiewicz A., Mames J. Konstrukcje z betonu sprężonego. Wydawnictwo Polski Cement. Kraków Sokólski W. Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonie aktualny stan technologii, zakres stosowania i wymagania normowe. Ochrona przed korozją, vol. 54, nr 1/ Czarnecki L., Emmons P.H. Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wydawnictwo Polski Cement. Kraków Gruener M. Korozja i ochrona betonu. Arkady. Warszawa PN-EN :2010. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów. 6. PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie 7. PN-EN 15257: 2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej. 8. Controling corrosion of concrete reinforcements. System Foreva. 9. Jaśniok M., Zybura A. Zabezpieczenie I regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Elektrochemiczne odtworzenie ochronnych właściwości otuliny betonowej (cz. IV). Przegląd budowlany nr 7-8/ Jaśniok M., Zybura A. Badania skuteczności zabiegu elektrochemicznej realakalizacji betonu. XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Opole-Krynica Berramdane N., Mellier E., Tourneur C. Rehabilitation of Monte Carlo Star s piers. IABSE. Bankog Wierzbicki T. ARCHES. Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej. Skrót Raportu Końcowego Projektu ARCHES. IBDiM, Warszawa, maj 2010.

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk There are no translations available. Ważniejsze osiągnięcia - Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk - Badania obiektów mostowych na autostradzie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: pl. Grunwaldzki 30, Wrocław INWESTOR: STADIUM:

TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: pl. Grunwaldzki 30, Wrocław INWESTOR: STADIUM: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA STALKON 54 130 WROCŁAW, UL. STEROWCOWA 6/10 TEL.: 71 3522501, 691 509 730 E MAIL: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl TYTUŁ: OBIEKT: Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91 NAZWA OPRACOWANIA: WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW DOTYCZĄCE OCHRONY KATODOWEJ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH METODĄ TRACONEJ ANODY Z WYKORZYSTANIEM PROTEKTORÓW CYNKOWYCH TopZinc R i TopZinc R+ Ul. Karczunkowska 56 02-871

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

TopZinc R KARTA TECHNICZNA OPIS

TopZinc R KARTA TECHNICZNA OPIS TopZinc R OPIS TopZinc R to protektor cynkowy montowany bezpośrednio do odsłoniętych prętów zbrojeniowych ze specjalnie skonstruowanym rdzeniem cynkowym otoczony wysokoalkaliczną zaprawą mineralną. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

7 czerwca 2008

7 czerwca 2008 www.puds.pl 7 czerwca 2008 PRĘTY ZBROJENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ W KONSTRUKCJACH JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ ROLDAN, S.A. ZBROJENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ ROLDAN, S.A. Dlaczego zaleca się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ Jerzy KOWALEWSKI 1 NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ STRESZCZENIE W referacie przedstawiono przykłady wzmocnień konstrukcji żelbetowych, których nie można uznać za poprawne

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

SUD ISO 9001 MADE SMARTER. MADE FASTER. GSC Super Anody ANODY GALWANICZNE DO STALI W BETONIE. Prostota Niezawodność Efektywność.

SUD ISO 9001 MADE SMARTER. MADE FASTER. GSC Super Anody ANODY GALWANICZNE DO STALI W BETONIE. Prostota Niezawodność Efektywność. GSC Super Anody ANODY GALWANICZNE DO STALI W BETONIE Prostota Niezawodność Efektywność www.proindus.pl System GACP wykorzystuje anody, które generują naturalny prąd stały, aby zahamować korozję stali w

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18) PROJEKT REMONTU

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18) PROJEKT REMONTU Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT 33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18) 443 59 12 PROJEKT REMONTU Obiekt: Most łukowy w Piwnicznej Zdrój na rzece Poprad

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Katedra Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Śląska. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Katedra Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Śląska. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Katedra Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Śląska Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wprowadzenie Zarysowania to najczęstsze uszkodzenia ścian murowych. Powstawanie zarysowań może być związane z: podłożem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w roku 2012 przyznanych na

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ZincTape ZincTape została zaprojektowana do pokrywania powierzchni żelaza, stali, aluminium i metali lekkich, w celu ich ochrony przed korozją. Ochronę tę uzyskuje się poprzez nałożenie taśmy na powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O. UL. UŁANÓW 5/27 20-554 LUBLIN TEL./FAX 081-527-28-07 NIP 712-310-94-71 REGON 060330558 KONTO 86116022020000000107845602 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Część opracowania: Obiekt: Województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina, miejscowość Czasław INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 1 OPIS TECHNICZNY 1 DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT I ADRES Wymiana stropu w mieszkaniu nr 1 przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana fragmentu

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych

Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych Doświadczenia USA dr hab. inż. Karol J. Kowalski k.kowalski@il.pw.edu.pl Politechnika Warszawska Treść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 MARZENA NAJDUCHOWSKA * W artykule omówiono stan

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

PŁYTY SPRĘŻONE. System MeKano4 dla płyt sprężonych. Budynki biurowe Centra zdrowia Hotele Budownictwo mieszkaniowe

PŁYTY SPRĘŻONE. System MeKano4 dla płyt sprężonych. Budynki biurowe Centra zdrowia Hotele Budownictwo mieszkaniowe płyty sprężone PŁYTY SPRĘŻONE Wprowadzenie W wielu krajach w przemyśle budowlanym płyty sprężone są sukcesywnie wykorzystywane od lat 70-tych. Nie mniej jednak, pomimo, że technologia ta została przetestowana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, email: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: REMONT

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wolnostojące, technologiczne, wielkogabarytowe

Zbiorniki wolnostojące, technologiczne, wielkogabarytowe Zbiorniki wolnostojące, technologiczne, wielkogabarytowe Budowa zbiorników metodą łączenia żelbetu z PEHD Zbiorniki technologiczne Zbiorniki na media żrące Wyroby wielkogabarytowe z PEHD i PP Elementy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 16 Renowacja betonu 311 309 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I GOSPODARCZEGO PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 3/2 W KATOWICACH

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I GOSPODARCZEGO PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 3/2 W KATOWICACH PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I GOSPODARCZEGO PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 3/2 W KATOWICACH - OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - Projektant : - LUTY 2012 - - 2 - Spis

Bardziej szczegółowo

PL B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL BUP 06/11. LESZEK HAWRO, Zgorzelec, PL KAROL ANTONISZYN, Zgorzelec, PL

PL B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL BUP 06/11. LESZEK HAWRO, Zgorzelec, PL KAROL ANTONISZYN, Zgorzelec, PL PL 217648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389016 (51) Int.Cl. E04G 23/02 (2006.01) E04H 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y EGZEMPLARZ NR 1 P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa Obiektów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku

Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku Temat lekcji: Zjawisko korozji elektrochemicznej. Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie Inwestor: Zarząd Mienia m. ST. W-wy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1 II. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Zakres opracowania. W zakresie konstrukcji budowlanych koncepcja przewiduje budowę lub przebudowę następujących obiektów: adaptację osadników wielolejowych na zbiorniki retencyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Droga wojewódzka nr 971 relacji Krynica-Piwniczna Obiekt : Mosty w/c drogi wojewódzkiej nr 971 Adres : droga wojewódzka nr 971 Krynica-Piwniczna ORGBUD-SERWIS Załącznik Poznań nr 1 SST Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T R E M O N T U S T R O P U P O D W I D O W N I Ą S A L I T E A T R A L N E J T E A T R U P O L S K I E G O W W A R S Z A W I E W R A M A C H Z A D A N I A M O D E R N I Z A C

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo