Strona 1 KSX 100. English: Instructions for solar conversion kit Polski: Instrukcje do silnika zasilanego energią słoneczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 KSX 100. English: Instructions for solar conversion kit Polski: Instrukcje do silnika zasilanego energią słoneczną."

Transkrypt

1 Strona 1 KSX 100 English: Instructions for solar conversion kit Polski: Instrukcje do silnika zasilanego energią słoneczną Strona 3 English: Instructions for solar conversion kit Important information...4 Contents of packaging Installation Putting into operation...31 Function...32 Resetting...33 Closing window Polski: Instrukcje do silnika zasilanego energią słoneczną Ważne informacje..4 Zawartość opakowania.8-9 Instalacja Rozpoczęcie użytkowania...31 Funkcja...32 Resetowanie..33 Zamykanie okna Strona 4 English: Important information Read instructions carefully before fitting and using the window operator. Please keep instructions for future reference and hand them over to any new user. Safety The product must not be put into operation until it has been fitted according to the instructions. Before operating ensure that the window can be operated without risk of damage to property or injury to people or animals. Prevent the window from opening or closing suddenly and uncontrollably during installation. Product This product has been designed for use with VELUX roof windows GGL, GGU, VL and VU only and is not to be installed on other windows. The product is compatible with products with the io-homecontrolr logo. The window may be manually operated. The packaging can be disposed of with usual household waste. Protection degree: IP 44. If you have any technical questions, please contact your local VELUX sales company. Polski: Ważne informacje. Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania silnika do okien. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku i przekaż ją każdemu nowemu użytkownikowi. Bezpieczeństwo Produkt nie może zostać uruchomiony dopóki nie zostanie zainstalowany zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, iż operowanie silnikiem nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. Zabezpiecz okno przed niekontrolowanym, nagłym otwarciem lub zamknięciem podczas instalacji. Produkt Ten produkt został zaprojektowany do używania tylko z oknami do poddaszy VELUX GGL, GGU, VL i VU i nie należy go instalować na innych oknach. Ten produkt jest kompatybilny z innymi produktami oznaczonymi logo io-homecontrol. Okno może być zamykane i otwierane ręcznie. Opakowanie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Stopień zabezpieczenia: IP 44. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania techniczne skontaktuj się z firmą VELUX w danym kraju. Strona 9 English:

2 Contents of packaging 1. 1 : Adaptor plate A 2. 2 : Adaptor plate B 3. 3 : Solar cell 4. 4 : Drilling jig 5. 5 : Motor 6. 6 : Remote control and holder 7. 7 : Battery box 8. 8 : 3 cables 9. 9 : Bracket, magnet, screws, TORX key, drill bit and barrel bolt : Double-sided adhesive tape, screws, cleaning tissue, sponge, installation clips and cable tie Polski: Zawartość opakowania 1. : Płytka montażowa A 2. : Płytka montażowa B 3. : Panel solarny 4. : Szablon do wywiercenia otworów 5. : Silnik 6. : Pilot zdalnego sterowania z uchwytem 7. : Bateria 8. : 3 przewody 9. : Uchwyt, magnes, wkręty, klucz TORX, wiertło I zasuwka blokująca 10. : Taśma klejąca dwustronna, wkręty, chusteczka czyszcząca, gąbka, zaczepy montażowe i zacisk do przewodów Strona 10 English: Installation of solar cell A Fitting to a manually operated roof window (without solar roller shutter): See 1a. B Fitting to a solar roller shutter: See 1b. Note: The solar cell can be fitted to roller shutters only if the window size code is M--, P--, S-- or U-- (for VL and VU from Y43 and onward). The size code appears on the data plate of the window. Polski: Instalacja panelu solarnego A Instalacja na oknie do poddaszy otwieranym ręcznie (bez solarnej rolety zewnętrznej): patrz 1a. B Instalacja na solarnej rolecie zewnętrznej: patrz 1b. Uwaga: Panel solarny może być zainstalowany na rolecie zewnętrznej tylko w przypadku okien o wymiarach M--, P--, S--, lub U (do okien VL i VU od Y43 i późniejszych). Kod wielkości okna znajduje się na tabliczce znamionowej okna. Strona 13 English: Fitting solar cell to top cover of the window Fit the solar cell in dry weather and at temperatures between +10 C and +30 C. Clean the top cover with the sponge supplied and wipe with cleaning tissue. The surface must be completely dry and clean before fitting. 1 : Choose adaptor plate A. Attach double-sided adhesive tape to the back and remove the foil. 2 : Position adaptor plate as shown and press it hard against top cover. 3 : Fit solar cell by pushing it into the adaptor plate from right to left. 4 : Lead cable as shown. Do not connect it until ill. 9a / 9b. Polski: Instalacja panelu solarnego do górnego oblachowania okna Instaluj panel solarny w dzień bezdeszczowy przy temperaturze powietrza pomiędzy +10 C i +30 C. Wyczyść górne oblachowanie dostarczoną gąbką i wytrzyj do sucha chusteczką. Powierzchnia do instalacji musi być czysta i sucha. 1: Wybierz płytkę montażową A. Przyklej od tyłu taśmę dwustronną i zdejmij folię ochronną. 2: Umieść płytkę montażową tak jak pokazano na rysunku i mocno dociśnij ją do oblachowania okna. 3: Zainstaluj panel solarny wciskając go w płytkę montażową od strony prawej w lewo. 4: Poprowadź przewód tak jak pokazano na rysunku. Nie podłączaj go do momentu wykonania czynności pokazanych na rys. 9a / 9b. Strona 15 English: Fitting solar cell to roller shutter top casing Fit the solar cell in dry weather and at temperatures between +10 C and +30 C. Clean the top casing with the sponge supplied and wipe with cleaning tissue. The surface must be completely dry and clean before fitting.

3 1 : Choose adaptor plate B. Attach double-sided adhesive tape to the back and remove the foil. 2 : Position installation clips and adaptor plate as shown. Press adaptor plate hard towards top casing. 3 : Remove installation clips. Fit solar cell by pushing it into the adaptor plate from right to left. 4 : Lead cable as shown. Do not connect it until ill. 9a / 9b. Polski: Instalacja panelu solarnego do górnego oblachowania rolety zewnętrznej Instaluj panel solarny w dzień bezdeszczowy przy temperaturze powietrza pomiędzy +10 C i +30 C. Wyczyść górne oblachowanie rolety dostarczoną gąbką i wytrzyj do sucha chusteczką. Powierzchnia do instalacji musi być czysta i sucha. 1: Wybierz płytkę montażową B. Przyklej od tyłu taśmę dwustronną i zdejmij folię ochronną. 2: Załóż zaczepy montażowe i płytkę montażową tak jak pokazano na rysunku. Mocno dociśnij płytkę montażową do oblachowania rolety. 3: Zdejmij zaczepy montażowe. Zainstaluj panel solarny wciskając go w płytkę montażową od strony prawej w lewo. 4: Poprowadź przewód tak jak pokazano na rysunku. Nie podłączaj go do momentu wykonania czynności pokazanych na rys. 9a / 9b. Strona 16 English: For small windows only (without roller shutter) Find the window size on the window data plate. For the above-mentioned window sizes only, replace the barrel bolt with barrel bolt supplied. Polski: Tylko dla małych rozmiarów okien (bez rolety zewnętrznej). Sprawdź rozmiar okna na tabliczce znamionowej. W przypadku wyżej wymienionych rozmiarów okien (tylko takich), zamień zasuwkę blokującą w oknie na tę dostarczoną. Strona 17 English: Remove striking plate a : Window with one striking plate: Remove striking plate and discard along with screws. b : Window with two striking plates: Remove only the right hand striking plate. Use TORX key supplied if necessary. Polski: Usuń zaczep zamka a: Okno z jednym zaczepem zamka. Usuń zaczep zamka i wyrzuć go wraz z wkrętami. b: Okno z dwoma zaczepami zamka. Usuń tylko zaczep zamka znajdujący się po prawej stronie. Jeżeli to konieczne użyj dostarczonego klucza TORX. Strona 18 English: Windows with a black screen profile a : Window has a screen profile: Continue with ill. 5. b : Window does not have a screen profile: Continue with ill. 6a / 6b. Polski: Okna z czarnym profilem osłaniającym a: Okno jest wyposażone w czarny profil osłaniający: kontynuuj zgodnie z rys. 5. b: Okno nie jest wyposażone w czarny profil osłaniający: kontynuuj zgodnie z rys. 6a / 6b. Strona 19. English: Mark screen profile a : Window with one striking plate: Mark screen profile as shown. b : Window with two striking plates: Mark screen profile as shown. Remove screen profile and save for ill. 12. Polski: Zaznacz profil osłaniający a: Okno z jednym zaczepem zamka: zaznacz profil osłaniający jak pokazano na rysunku. b: Okno z dwoma zaczepami zamka: zaznacz profil osłaniający jak pokazano na rysunku. Zdemontuj profil osłaniający i przechowaj go do momentu wykonywania czynności pokazanych na rys. 12. Strona 20 English: Prepare installation of motor Note: For window size B04, see 6b. Position drilling jig where the striking plate was fitted. Drill three pilot holes at the right (A) and one pilot hole at the left (B) using drill bit supplied. Polski: Przygotowanie do instalacji silnika. Uwaga: Dla okna w rozmiarze B04, patrz 6b. Umieść szablon do wiercenia otworów w miejscu instalacji zaczepu zamka. Wywierć trzy otwory prowadzące po prawej stronie (A) i jeden po lewej stronie (B) używając dostarczonego wiertła. Strona 21 English: Prepare installation of motor (window size B04) Break off the right part (A) of the drilling jig. Position drilling jig where the striking plate was fitted. Drill four pilot holes (B) at the left of the drilling jig using drill bit supplied. Polski: Przygotowanie do instalacji silnika (rozmiar okna B04).

4 Odłam prawą część (A) szablonu do wiercenia otworów. Umieść szablon do wiercenia otworów w miejscu instalacji zaczepu zamka. Wywierć cztery otwory prowadzące (B) po lewej stronie szablonu używając dostarczonego wiertła. Strona 23 English: Fitting motor Fit the motor where the striking plate was fitted using the three screws supplied. (!) Before fitting the motor, lubricate window hinges. Ensure the operation of the window is smooth and unhindered by opening/closing the window manually. Polski: Instalacja silnika Zamontuj silnik w miejscu instalacji zaczepu zamka używając trzech dostarczonych wkrętów. (!) Przed zamontowaniem silnika nasmaruj zawiasy okna. Upewnij się, że operowanie oknem jest płynne i nieutrudnione otwierając i zamykając je ręcznie. Strona 24 English: Fitting battery box Note: For window size B04, see 8b. Fit battery box to the right of the motor using the two screws supplied. Polski: Instalacja baterii Uwaga: Dla okna w rozmiarze B04, patrz 8b. Zamontuj baterię po prawej stronie silnika używając dwóch dostarczonych wkrętów. Strona 25 English: Fitting battery box (window size B04) Fit battery box to the left of the motor using the two screws supplied. Polski: Instalacja baterii (rozmiar okna B04). Uwaga: Dla okna w rozmiarze B04, patrz 8b. Zamontuj baterię po lewej stronie silnika używając dwóch dostarczonych wkrętów. Strona 26 English: Cable connections Note: For window size B04, see 9b. Extend the cable from the solar cell using one of the cables supplied (1) and connect it to the socket on the right side of the battery box (2). Connect the motor cable to the socket on the left side of the battery box (3). Polski: Połączenia przewodów Uwaga: Dla okna w rozmiarze B04, patrz 9b. Przedłuż przewód od panelu solarnego używając jednego z dostarczonych przewodów (1) i podłącz go do gniazda po prawej stronie baterii (2). Połącz przewód silnika do gniazda z lewej strony baterii (3). Strona 27 English: Cable connections (window size B04) Extend the motor cable using the shortest of the cables supplied (1) and connect it to the plug on the right side of the battery box (2). Connect the cable from the solar cell to the plug on the left side of the battery box (3). Polski: Połączenia przewodów (rozmiar okna B04). Przedłuż przewód silnika używając najkrótszego z dostarczonych przewodów (1) i podłącz go do wtyczki po prawej stronie baterii (2). Połącz przewód od panelu solarnego do wtyczki po lewej strony baterii (3). Strona 28 English: Position bracket Fit the bracket onto the headlock (windows with two headlocks: onto the right headlock) (1). Disengage the lock: Windows with one headlock (2a), windows with two headlocks (2b). Polski: Umieszczenie uchwytu Umieść uchwyt obok zamka (w przypadku okien z dwoma zamkami: obok prawego zamka (1). Zwolnij zamek: w przypadku okien z jednym zamkiem (2a), w przypadku okien z dwoma zamkami (2b). Strona 29 English: Fix bracket Close the ventilation flap (1). Fix bracket with screws (2). Click magnet onto the lock (3).

5 (!) Fully open the ventilation flap, so that the lock engages(4). Polski: Instalacja uchwytu Zamknij klapę wentylacyjną (1). Przykręć uchwyt wkrętami (2). Włóż magnes do zamka (3). (!) Otwórz maksymalnie klapę wentylacyjną, co spowoduje załączenie się zamka (4). Strona 30 English: Adjust screen profile a : Window with one striking plate: Adjust screen profile as shown and refit. Close the window. b : Window with two striking plates: Adjust screen profile as shown and refit. Close the window. c : Discard screen profile if it measures 450 mm or less. Polski: Dopasuj profil osłaniający a : Okno z jednym b : Okno z dwoma jego Strona 31 English: Putting into operation Before KSX 100 can be put into operation, it must be registered in the remote control. Press the test button on the window operator for at least 10 seconds. The window operator chain runs briefly back and forth. The registration must be completed within 10 minutes, see directions for use for the remote control. When the registration has been completed, KSX 100 is ready for use. Polski: Rozpoczęcie użytkowania, z we Strona 32 English: Function The product is battery-powered and can be operated as long as the battery is charged. In case of discharge, the battery will recharge over the course of a few days (dependent on the amount of sunshine). Note: The use of the solar product can be limited if it is facing north, the solar cell has been placed in the shade, or the daylight is blocked in other ways. If installed and used correctly, the product requires a minimal amount of maintenance only. In case of accumulation of dirt on the solar cell, this should be cleaned with water and ordinary household cleaners. To obtain maximum charging function, the solar cell should be kept free from snow and ice during the winter period. Polski: Funkcja. poziomu Uwaga: est solarnego u Strona 33 English: Resetting Reset the window operator by pressing the test button for at least 10 seconds. Resetting the remote control, see directions for use for the remote control. Polski: Resetowanie Resetowanie silnika następuje przez naciśnięcie przycisku testowego przez co najmniej 10 sekund. Resetowanie pilota zdalnego sterowania, patrz wskazówki dotyczące użytkowania pilota zdalnego sterowania. Strona 34 English: (!) Closing window in case of discharged battery The chain can be disengaged by pressing the release clip on the ventilation flap bracket (1). Fold the chain as shown, and close the window (2). When the battery has been recharged, the chain can be re-engaged by opening the window manually and running the chain back into the window operator. Polski: (!) Zamykanie okna w przypadku wyczerpania baterii Łańcuch silnika można wypiąć przyciskając zaczep uchwytu na klapie wentylacyjnej (1). Zagnij łańcuch jak pokazano na rysunku i zamknij okno (2). Po naładowaniu baterii łańcuch można wpiąć ponownie otwierając okno ręcznie i wprowadzając łańcuch na powrót do silnika.

6 Strona 35 English: (!) Closing window if the remote control has been mislaid The chain is disengaged by pressing the release clip on the ventilation flap bracket (1) and run back by briefly pressing the test button on the window operator (2). Polski: (!) Zamykanie okna w przypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania Łańcuch należy wypiąć wciskając zaczep uchwytu na klapie wentylacyjnej (1), a następnie wprowadzić go z powrotem do silnika wciskając na krótko przycisk testowy w silniku (2).

Strona 1 SMG. Strona 3 English : Contents POLSKI: Zawartość

Strona 1 SMG. Strona 3 English : Contents POLSKI: Zawartość Strona 1 SMG ENGLISH: Installation instructions for electrically operated roller shutters POLSKI: Instrukcje montażu elektrycznie sterowanych rolet zewnętrznych Strona 2 ENGLISH: Read carefully the instructions

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

LSTF 9M115. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

LSTF 9M115. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski LSTF 9M115 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 4 Product Data, 5 Installation, 6-7 Description of the appliance, 8 Refined

Bardziej szczegółowo

1. Important WARNING CAUTION IS L ESD WARNING

1. Important WARNING CAUTION IS L ESD WARNING 1. Important This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering. The

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

www.navroad.pl Prawa autorskie Dziękujemy za zakup urządzenia.

www.navroad.pl Prawa autorskie Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit. Outdoor unit

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit. Outdoor unit OWNER S MANUAL AIR CDITIER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-10~1 SKV(R) Series RAS-M10~1 SK(C)V Series Outdoor unit RAS-10~1 SAV(R) Series ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH PORTUGUÊS

Bardziej szczegółowo

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 Table of Contents I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 VI. SpeciFICATIONS 9-10 VII. Symbol USE 11 VIII. WARRANTY

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P NVIP-2DN5021V/IR-1P NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

TRACER TRL-A4 LAMINATOR

TRACER TRL-A4 LAMINATOR TRACER TRL-A4 LAMINATOR Instrukcja obsługi User s manual INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACER TRL-A4 LAMINATOR Dziękujemy za wybór naszego laminatora. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości maszyn gwarantujących

Bardziej szczegółowo