Strona 1 SMG. Strona 3 English : Contents POLSKI: Zawartość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 SMG. Strona 3 English : Contents POLSKI: Zawartość"

Transkrypt

1 Strona 1 SMG ENGLISH: Installation instructions for electrically operated roller shutters POLSKI: Instrukcje montażu elektrycznie sterowanych rolet zewnętrznych Strona 2 ENGLISH: Read carefully the instructions in full before installation. To ensure correct function and safe operation of the product, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. For further important information, see pages POLSKI: Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania produktu jest uważny montaż zgodny z instrukcją. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku i przekaż ją każdemu nowemu użytkownikowi. Więcej ważnych informacji, patrz na stronach English : This product has been designed for the use with genuine VELUX control units. The connection to other control units may cause damage or malfunction. POLSKI: Ten produkt został zaprojektowany do działania z oryginalnymi sterownikami VELUX. Podłączenie do innych sterowników może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie. Strona 3 English : Contents POLSKI: Zawartość Strona 4 ENGLISH: If the window has been fitted with a black screen profile and/or a connection box, remove this/these temporarily (a), (b). Drill hole (c) and fit rubber grommet (d). Pull grommet through from the inside (e). POLSKI: Jeżeli okno zostało wyposażone w czarny profil osłaniający i/lub kostkę podłączeniową, zdemontuj go/je tymczasowo (a), (b). Wywierć otwór (c) i zainstaluj gumowy element uszczelniający (d). Pociągnij go od środka (e). Strona 5 ENGLISH: Upper window sash: Remove bottom cover indicated and discard. Refit screws. POLSKI: Skrzydło okna górnego: Usuń i wyrzuć pokazane, dolne oblachowanie. Dokręć wkręty. Strona 6 English : Center bottom cover supplied (a). Drill Ø 3 mm hole through the two holes (b). Fit bottom cover (c). POLSKI: Wsuń centralnie dostarczone dolne oblachowanie (a). Wywierć otwór Ø 3 mm przez dwa otwory (b). Zamocuj dolne oblachowanie (c). Strona 7 ENGLISH: Remove covers indicated temporarily (a). Note the position of the covers for later refitting. Remove cover screws except the top cover screw (b). If there is a mark at the top instead of a screw, drill hole through mark (c). Do not remove side frame covers (d). Place sealant on all screw holes (e). POLSKI: Zdemontuj tymczasowo wskazane oblachowania (a). Zapamiętaj pozycję oblachowań dla ich późniejszego, ponownego montażu. Wykręć wkręty oblachowań z wyjątkiem górnych wkrętów oblachowania okna (b). Jeżeli na górze jest znak to zamiast wkrętów, wywierć otwór w miejscu znaku (c). Nie zdejmuj bocznych oblachowań ościeżnicy (d). Umieść uszczelniacz we wszystkich otworach po wkrętach (e).

2 Strona 8 English : Fix both side covers in the round holes with screws (a), (b). Note: The side covers must be installed under the rubber gasket (c). POLSKI: Przykręć wkrętami w okrągłych otworach dwie boczne osłony (a), (b). Uwaga: Boczne osłony muszą być zainstalowane pod gumową uszczelką (c). Strona 9 ENGLISH: Loosen screws in top cover (a), (b) or (c). Fit window covers using existing screws. Retighten top cover screws. POLSKI: Poluzuj wkręty górnego oblachowania (a), (b) lub (c). Zamontuj oblachowania okna używając wcześniej wykręconych wkrętów. Dokręć wkręty górnego oblachowania. Strona 10 English : Lower window: Remove covers indicated temporarily (a). Note the position of the covers for later refitting. Remove cover screws (b). Do not remove side frame covers (c). Place sealant on all screw holes (d). POLSKI: Okno dolne: Zdemontuj tymczasowo pokazane oblachowania (a). Zapamiętaj pozycję oblachowań dla późniejszego ponownego ich montażu. Wykręć wkręty oblachowań (b). Nie zdejmuj bocznych oblachowań ościeżnicy (c). Umieść uszczelniacz we wszystkich otworach po wkrętach (d). Strona 11 English : Fix roller shutter side covers with 30 mm screws (a) and (b). POLSKI: Zamontuj boczne oblachowania rolety używając 30 mm wkrętów (a) i (b). Strona 12 English : Fix cover clips over the joints using hammer (a). Fit edge gasket (b). POLSKI: Zamontuj klipsy osłaniające nad miejscem połączenia używając młotka (a). Załóż uszczelkę krawędziową (b). Strona 13 English : Replace covers shown (without screws). POLSKI: Zamontuj ponownie pokazane oblachowania (bez wkrętów). ENGLISH: Position bottom cover and push up against bottom edge of profile. Distance X must be the same at both sides. Make a mark with bradawl through holes in bottom cover (a). Drill Ø 3 mm holes (b). Fit bottom cover (c). POLSKI: Zamontuj dolne oblachowanie wciskając je pod dolne krawędzie profili bocznych. Odległość X musi być taka sama po obydwu stronach. Zrób znak punktakiem przez otwory w dolnym oblachowaniu (a). Wywierć otwory Ø 3 mm (b). Przykręć dolne oblachowanie (c). Strona 14 English : Fit cable grips to the roller shutter side cover indicated. POLSKI: Zamontuj uchwyty przewodu do pokazanych bocznych oblachowań rolety. English : Place sealant on screw holes (a). Fit cover shield and fix with 30 mm screws (b). Bend cover edge towards the side cover on both sides (c). POLSKI: Umieść uszczelniacz w otworach po wkrętach (a). Zamontuj profil osłonowy przykręcając go 30 mm wkrętami (b). Wygnij krawędzie w kierunku na zewnątrz po obydwu stronach (c). Strona 15 English : Bottom roller shutter: Slide side profile lock into side profile (a). Fit side profiles in top casing (b). POLSKI: Dolna roleta zewnętrzna: Wsuń zamek w profil bocznej prowadnicy (a). Przymocuj profile boczne do górnego oblachowania (b).

3 English : Loosen cords (a) and fit cords (c) using the handle supplied (b) ensure that the cords do not cross each other! Fit end cap on bottom bracket (d). Discard red handle (b) and red brackets (e) and (f). POLSKI: Poluzuj linki (a) i zamocuj je (c) używając dostarczonego uchwytu (b) upewnij się, że linki nie są skręcone! Zamontuj końcówki osłonowe na końcach prowadnic (d). Usuń czerwony uchwyt (b) oraz czerwone zabezpieczenia (e) i (f). Strona 16 English : Position bottom brackets under bottom cover (a). Fit top casing in side cover notches and fix with screws (b). Note: Leave cable outside of side cover (c). POLSKI: Umieść dolne kątowniki pod dolnym oblachowaniem (a). Umieść kasetę rolety w wyżłobieniach bocznych oblachowań i przykręć wkrętami (b). Uwaga: Pozostaw przewód na zewnątrz bocznych oblachowań (c). English: Slide side profile lock upwards until it is opposite the screw hole (a) and fix with screw (b). Lead cable from bottom roller shutter to top cover of the upper window. Press cable into cable grips (c). POLSKI: Wsuń zamek bocznego profilu w górę, aż znajdzie się naprzeciw otworów (a) i następnie przykręć go wkrętami (b). Poprowadź przewód z dolnej rolety do górnego oblachowania okna górnego. Wciśnij przewód w uchwyty (c). Strona 17 ENGLISH: Top roller shutter: Fit roller shutter top casing into grooves on side covers (a). Check that rubber gasket at the back fits smoothly against outside of window (b). POLSKI: Górna roleta zewnętrzna: Umieść kasetę rolety w prowadnicach bocznych oblachowań (a). Sprawdź, czy gumowa uszczelka z tyłu rolety przylega równo na zewnątrz okna (b). English : Lower the roller shutter top casing as much as possible. Do not press the top casing against the roofing material (a), (b). Pull the wires through the holes on window top cover. POLSKI: Opuść kasetę rolety możliwie jak najniżej. Nie dociskaj kasety do materiału pokryciowego dachu (a), (b). Przeciągnij przewody przez otwory w górnym oblachowaniu okna. Strona 18 ENGLISH: Fit securing screws (a), (b). POLSKI: Przykręć wkręty zabezpieczające (a), (b). English : Fit side profiles (a). Insert and fix pins for hinges (b), (c). Attach opening restrictors to side covers with screws (d). POLSKI: Załóż prowadnice boczne (a). Włóż i zablokuj zapinki zawiasów (b), (c). Przymocuj wkrętami ograniczniki otwierania do bocznych oblachowań (d). Strona 19 English : Fit bottom profile (a). Fit screws through the bottom of the side profiles into the bottom profile with the torxbit supplied (b). POLSKI: Przymocuj dolny profil (a). Przykręć wkręty dostarczoną końcówką torx przez dolną część prowadnic bocznych i profil dolny (b). Strona 20 ENGLISH: Connect the cables to terminal block or connection box. For connection to control unit, refer to instructions for control unit/remote control. If the window was fitted with a black screen profile and/or a connection box, refit profile/box. (!)Do not connect the roller shutters directly to a power socket! The roller shutters are now ready for use. For important information, see pages POLSKI: Podłącz przewody do terminala lub kostki podłączeniowej. Podłączenie do sterownika patrz w instrukcji sterownika/pilota zdalnego sterowania. Jeżeli okno zostało wyposażone w czarny profil osłaniający i/lub kostkę podłączeniową, zamontuj go/je na powrót.

4 (!)Nie podłączaj rolet zewnętrznych bezpośrednio do gniazdka zasilającego (sieciowego). Rolety są teraz gotowe do użycia. Ważne informacje, patrz na stronach Strona 21 ENGLISH: Important information Note: The motors must be adjusted to the size of the windows before full operation of the roller shutters begins. This is done by running the roller shutters all the way up and down without interruption using the activation control such as a remote control or a control switch. If the roller shutters are connected to a connection box or a control unit with the io-homecontrol logo, the adjustment will take place automatically the first time they are operated. The roller shutters run all the way up and down. Do not interrupt the adjustment! If the power has been switched off, pressing the STOP key and subsequently the UP/DOWN key on the remote control within 30 seconds after reconnection will result in a new adjustment. Use: Do not operate the product if repair or adjustment is required. Before operating ensure that the product can be and is operated without risk of damage to property or injury to people or animals. Disconnect from the mains supply before carrying out any maintenance or service work and ensure that it cannot be reconnected unintentionally during this time. This product has been designed for the use with genuine VELUX products. The connection to other products may cause damage or malfunction. The product is compatible with products with the io-homecontrolr logo. If installed and used correctly, the product requires a minimal amount of maintenance only. It may be cleaned with a soft, damp cloth. In special cases with heavy leaf fall, it may be necessary to remove leaves and other debris from the side profiles. Children must not be allowed to play with the product, and remote controls should be kept out of reach of children. The noise level of the product under operation is less than 51 db(a). Electrical products must be disposed of in conformity with national regulations for electronic waste and not with usual household waste. The packaging can be disposed of with usual household waste. If you have any technical questions, please contact your VELUX sales company, see telephone list or Removal: To remove the roller shutters use these instructions in reverse order. Replace screws in covers to avoid leaks. POLSKI: Ważne informacje Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania rolet zewnętrznych silniki muszą zaprogramować się do wielkości okien. Odbywa się to przy użyciu sterownika, pilota zdalnego sterowania bądź klawiatury przy niezakłóconym ruchu rolety do góry i na dół. Jeżeli rolety zewnętrzne są podłączone do kostki podłączeniowej lub sterownika z logo iohomecontrol programowanie odbywa się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Rolety poruszają się do góry i na dół na całej długości. Nie przerywaj procesu programowania się rolet do wielkości okna. Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu naciśnięcie na pilocie zdalnego sterowania przycisku STOP i następnie przycisków DO GÓRY/NA DÓŁ w ciągu 30 sekund po podłączeniu zasilania spowoduje nowy proces programowania. Użytkowanie: Nie używaj produktu jeżeli wymagana jest naprawa bądź regulacja Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, iż operowanie produktem nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. W przypadku konieczności wykonania naprawy bądź czynności serwisowych, odłącz główne zasilanie i upewnij się, iż nie może być ono przypadkowo, ponownie włączone.

5 Ten produkt został zaprojektowany do działania z oryginalnymi produktami VELUX. Podłączenie do innych produktów może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie. Ten produkt jest kompatybilny z innymi produktami oznaczonymi logo io-homecontrol Jeżeli produkt zainstalowany jest i użytkowany prawidłowo wymaga jedynie minimum konserwacji. Może być czyszczony przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki. W szczególnych przypadkach, w okresie spadania liści może być konieczne oczyszczenie bocznych prowadnic z liści i innych zanieczyszczeń. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu, a piloty zdalnego sterowania powinny być przechowywane poza ich zasięgiem. Poziom hałasu emitowany przez produkt podczas pracy jest poniżej 51 db (A). Odpady elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami z gospodarstwa domowego, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Opakowanie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania techniczne skontaktuj się z firmą VELUX, patrz lista z telefonami lub na Demontaż: w przypadku demontażu rolety zewnętrznej użyj tej instrukcji w odwrotnej kolejności. Wymień wkręty w oblachowaniach, żeby uniknąć przecieków. Strona 25 ENGLISH: As a precondition of avoiding any damage to the roller shutters in very cold regions and in regions with heavy snowfall, either a snow-wedge or a snow stop must be installed above the roller shutters (a), (b). The roller shutters are protected against overload, and will stop automatically if they are blocked. POLSKI: Podstawowym warunkiem pozwalającym uniknąć uszkodzenia rolet zainstalowanych na obszarach bardzo zimnych oraz w regionach, w których dochodzi do silnych opadów śniegu, jest zainstalowanie nad roletami płotków śnieżnych lub innych elementów zabezpieczających przed osuwaniem się śniegu (a), (b). Rolety posiadają zabezpieczenie na wypadek przeciążenia i zatrzymają się automatycznie w przypadku zablokowania. Strona 26 Declaration of Conformity In accordance with the Council Directive 2006/95/EEC We herewith declare that VELUX roller shutters SML, SMG and SMI comply with the relevant requirements for components laid down in Machinery Directive 2006/42/EEC as amended, are in conformity with the provisions of Low Voltage Directive 2006/95/EEC and EMC Directive 2004/108/EEC as amended, meet the requirements of the Mandate given under the Construction Products Directive 89/106/EEC, have been manufactured in accordance with the harmonised standards EN ( ), EN ( ), EN 55022( ), EN 55024( ), EN and EN and comply with the requirements regarding resistance to wind load, class 4, according to the harmonised standard EN 13659, clause 4, when installed on a VELUX roof window according to instructions and requirements. When one of the above mentioned roller shutters is installed on a VELUX roof window and is connected to a VELUX control unit, the total system is to be considered as a machine, which is not to be put into service until it has been installed according to instructions and requirements. The total system then complies with the essential requirements of the Council Directives 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC and 89/106/EEC as amended. POLSKI: Zgodnie z Dyrektywą Rady Europy 2006/95/EEC Niniejszym oświadczamy, że rolety zewnętrzne VELUX SML, SMG i SMI

6 - spełniają postanowienia dotyczące komponentów, określone w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/EEC z późniejszymi zmianami - są zgodne z regulacjami Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EEC i Dyrektywy EMC 2004/108/EEC z późniejszymi zmianami, - spełniają wymogi mandatu udzielonego zgodnie z Dyrektywą UE Wyroby Budowlane 89/106/EEC, - zostały wyprodukowane zgodnie z normami zharmonizowanymi EN ( ), EN ( ), EN 55022( ), EN 55024( ), EN i EN , oraz - są zgodne z wymogami dotyczącymi wytrzymałości na obciążenie wiatrem, klasa 4, zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13659, klauzula 4, przy instalacji na oknie połaciowym VELUX zgodnie z instrukcją i zaleceniami. Jeżeli jedna z wyżej wymienionych rolet zewnętrznych jest zainstalowana na oknie połaciowym VELUX i podłączona do sterownika VELUX, kompletny system uznaje się za maszynę, która może być wprowadzona do użycia jedynie po montażu zgodnym z instrukcją i zaleceniami. Kompletny system spełnia zatem istotne wymogi Dyrektywy 2006/42/ EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC i 89/106/EEC z późniejszymi zmianami.

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora

Instrukcja obsługi monitora Instrukcja obsługi monitora Actina 17B 1 Actina 17B Before operating the monitor please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference. Contents Packing list 1 Precautions

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

OKI. Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати 9-PIN

OKI. Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати 9-PIN OKI People to People Technolog)' MICROLINE 3320/1 9-PIN Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати Ml 3320/3321! Read Me

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo