WYTYCZNE PROJEKTOWE. LIGHTING THE WAY TO SAFETY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE PROJEKTOWE. www.hybryd.com.pl LIGHTING THE WAY TO SAFETY"

Transkrypt

1 PRODUCENT OPRAW, MODU ÓW, SYSTEMÓW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO WYTYCZNE PROJEKTOWE LIGHTING THE WAY TO SAFETY Hybryd Sp. z o.o. ul. Sikorskiego Pyskowice tel: fax:

2 SPIS TREŒCI SYSTEMY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD CENTRALNA BATERIA ZASILANIE BUFOROWE SZANOWNI PAÑSTWO Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z naszym opracowaniem, dotycz¹cym projektowania oœwietlenia awaryjnego. Nasz wczeœniejszy poradnik zosta³ uzupe³niony o aktualne przepisy oraz najnowsze rozwi¹zania oferowane przez firmê HYBRYD. Jesteœmy przekonani, e korzystanie z poradnika pozwoli Pañstwu w sposób prosty, estetyczny i oszczêdny zrealizowaæ wymagania norm dotycz¹cych oœwietlenia awaryjnego. Opracowanie zawiera nastêpuj¹ce informacje: 1. Wytyczne do projektowania - podstawowe wymogi dotycz¹ce parametrów oœwietlania pomieszczeñ i dróg ewakuacyjnych oraz zasady rozmieszczania opraw awaryjnych. 2. Zestawienie pe³nego asortymentu opraw, wraz ze wskazaniem mo liwych podwieszeñ. 3. Przyk³adowe wykorzystanie wytycznych projektowych przy rozmieszczaniu opraw firmy HYBRYD na planach wybranych typów obiektów: hali magazynowej, biurowca, centrum handlowego, parkingu podziemnego. 4. Prezentacja systemów centralnego nadzoru (i zasilania) nad oœwietleniem awaryjnym. Wskazanie w³aœciwoœci i funkcji ka dego z rozwi¹zañ. 5. Oprawy LED - dane z krzywymi rozsy³u i tabel¹ odstêpów miedzy oprawami. 6. Planowane produkty firmy HYBRYD na 2015 rok. 7. Dane kontaktowe do naszych projektantów i konsultantów technicznych w terenie. Z powa aniem CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD WYTYCZNE DO PROJEKTNIA OŒWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACJA W 4 KROKACH UMIEJSCOWIENIE OPRAW DOŒWIETLAJ CYCH OPRAWY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW: W BUDYNKU MAGAZYNU OPRAW W BIUROWCU W BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO NA PARKINGU PORÓWNANIE SYSTEMÓW: CENTRALTEST, CENTRALNA BATERIA, ZASILANIE BUFOROWE NAJNOWSZE OPRAWY LED Z DOPUSZCZENIEM: LED5 TABELA MOCÑ OPRAW FIRMY HYBRYD ZAPOWIEDZI PRODUKTOWE

3 WYTYCZNE DO PROJEKTNIA OŒWIETLENIA AWARYJNEGO ziemne, miejsca schronienia dla osób niepe³nosprawnych, miejsca przechowywania sprzætu przeciwpoýarowego, punkty pierwszej pomocy, pomieszczenia kontrolne budynku, a nawet toalety i inne pomieszczenia sanitarne powyýej 8 m2. Krok2. Jak uwzglêdniæ wymagania fotometryczne, by zoptymalizowaæ koszt opraw doœwietlaj¹cych? Badamy fotometryczne wymagania dróg ewakuacyjnych i powierzchni otwartych (ilustracja u do³u strony). Nie zapominajmy, e w ka dym pomieszczeniu powinny byæ minimum 2 oprawy. Maj¹c wyznaczone drogi ewakuacji oraz okreœlone wymiary powierzchni otwartych i dróg ewakuacji mo emy przyst¹piæ do szukania najlepszych rozwi¹zañ. Programy wspieraj¹ce projektowanie oœwietlenia przy pomocy danych fotometrycznych, liczby lumenów dla danej oprawy i wspó³czynnika zu ycia (maintenance factor - MF) pozwalaj¹ ustaliæ, w jakich odstêpach powinno siê rozmieszczaæ oprawy doœwietlaj¹ce. UWAGA! Odstêpy podawane w materia³ach marketingowych wielu producentów nie uwzglêdniaj¹ wspó³czynnika MF, podaj¹c parametry dla 100%. Wspó³czynnik MF uwzglêdniany podczas projektowania powinien wynosiæ ok %. Krok3. Jak sprawdziæ widocznoœæ znaków ewakuacyjnych? Upewniamy siê, e znaki ewakuacyjne na oprawach kierunkowych maj¹ w³aœciwe wymiary. Czynnoœæ ta >60m2

4 UMIEJSCOWIENIE OPRAW DOŒWIETLAJ CYCH OPRAWY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD PRYMAT TELESTO NATYNK PODTYNK SQUARE NATYNK CRYSTAL SQUARE PODTYNK PROFIL SFERA NATYNK ALARM min.5lx min.5lx SFERA PODTYNK PROFILIGHT ATOM O ALARM SPARK ATOM K H-207 ALU H-207 SUPERNOVA

5 PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BUDYNKU MAGAZYNU PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BIUROWCU 70m 54m 60m 36m 23m h m h r h k = 12m (dla hali magazynowej) = 9m (dla rega³ów) = 3m (dla korytarza i pozosta³ych pomieszczeñ) SKALA: 1:500 MAGAZNY I FABRYKI Budynki tego typu zwykle charakteryzuj¹ siê du ymi wysokoœciami stropu i du ymi powierzchniami pomieszczeñ. Czêsto wystêpuj¹ w nich warunki wymagaj¹ce od opraw awaryjnych wiêkszej trwa³oœci i szczelnoœci. W tym przypadku najwa niejsze jest zastosowanie silnie œwiec¹cego Ÿród³a i dobrze rozproszonego œwiat³a, wraz z zachowaniem odpowiednich parametrów oprawy. Z myœl¹ o tych wymaganiach powsta³a oprawa z IP65. Dziêki dwóm diodom POWER LED 3W i pojemnym akumulatorom mo na je rozmieszczaæ nawet co 30 m. Oprawy tego typu mog¹ byæ stosowane tak e przy bardzo du ych wysokoœciach stropu, siêgaj¹cych 15 m. ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 8 SZTUK od zewn¹trz przy ka dym wyjœciu oprawa zawieszana nad drzwiami wysokosæ: 2,5m optyka: CLASSIC LED5 14 SZTUK w hali magazynu wysokiego sk³adowania zwieszana na wyskoœci 10m optyka: PLUS 8 SZTUK na korytarzu oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: PLUS ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH 10 SZTUK w hali magazynu wysokiego sk³adowania PROFILIGHT C5 3 SZTUKI na korytarzu, oprawa wbudowana w sufit PROFIL 5 SZTUK przy ka dym na zewn¹trz wyjœciu ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH PROFILIGHT 10 SZTUK oprawa naœcienna wysokoœæ: 2,3m oprawa wbudowana w sufit podwieszany wyskoœæ: 3m ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 4 SZTUKI klatki schodowe, pó³piêtra (reszta budynku pominiêta w obliczeniach); oprawa montowana na œcianie wysokoœæ: 2,3m PROFILIGHT C5 PLUS 4 SZTUKI 8 SZTUK na korytarzu; oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: PLUS AREA 6 SZTUK na salach konferencyjnych, na sto³ówce, w holu windowym oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: AREA BIUROWCE I HOTELE W przypadku tego typu obiektów estetyka i minimalizm s¹ dominuj¹cymi cechami wp³ywaj¹cymi na wybór oœwietlenia awaryjnego, a wymogi bezpieczeñstwa spe³niane s¹ w sposób niezauwa ony dla pracowników i klientów obiektu. Na korytarzach i w pomieszczeniach komercyjnych, takich jak sale konferencyjne czy restauracje najczêœciej wystêpuje sufit podwieszany, który bywa montowany na ma³ej wysokoœci. W tych okolicznoœciach wa ne jest, nie tylko, by oprawa doœwietlaj¹ca pozostawa³a jak najmniej widoczna, ale tak e, by wystêpowa³a w jak najmniejszej iloœci. Oprawy, które najlepiej spe³niaj¹ oba te warunki to dwa warianty oprawy. 6 7

6 PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW NA PARKINGU 70m 30m 30m 70m OBIEKTY PUBLICZNE Ciekawe wymagania stawiaj¹ przed projektantem oœwietlenia obiekty publiczne np. centra handlowe. Wymagaj¹ one szerokiego asortymentu opraw oœwietlenia awaryjnego. Pojawia siê w nich zapotrzebowanie na oœwietlenie parkingów, magazynów jak i pasa y handlowych. Te ostatnie coraz czêœciej charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ szerokoœci¹ co oznacza, e na drodze ewakuacyjnej wystêpuj¹ nawet dwie osie wymagaj¹ce oœwietlenia o natê eniu jednego luksa. Standardowe rozwi¹zanie wymaga³oby zastosowania podwójnej liczby równolegle rozmieszczonych opraw. ROZMIESZCZENIE ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW KIERUNKOWYCH PLUS 5 SZTUK pasa odstêp: co 18m wysokoœæ: 5m optyka: PLUS PROFILIGHT 8 PIECES oprawa zwieszana (C103) na wysokoœæ: 2,5m ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH PROFILIGHT 3 SZTUKI oprawa zwieszana (C103) na wysokoœæ 2,5m ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 PLUS 6 SZTUK odstêp: co 20m wysokoœæ: 3m optyka: PLUS LED5 PLUS 7 SZTUK miêdzy rega³ami na terenie supermarketu wysokoœæ: 5m optyka: PLUS LED5 CLASSIC 8 SZTUK szerokie alejki supermarketu odstêp: co 16-25m wysokoœæ: 5m optyka: CLASSIC 8 9

7 PORÓWNANIE SYSTEMÓW: CENTRALTEST, CENTRALNA BATERIA, ZASILANIE BUFOROWE BUN BU1 BUN.3.1 BUN.3.2 BUN.3.20 BUN.4.1 BUN.4.18 BUN.4.19 CT CT CTN CT1 R R1 R R N 31 1 RN.1 RN.12 RN.64 R1.1 R1.63 CT CT CT CT CB szafa g³ówna CB1.32 podstacja CB 1.1 podstacja CB szafa g³ówna N 1.0 LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB BUN CTN CB 1.1 podstacja CB 1.0 szafa g³ówna LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 OZNACZENIA: BUN.3.20 ZASILANIE BUFOROWE: szafa N, linia 3, oprawa 20 CT CENTRALTEST: szafa 1, linia 4, rozdzielacz 31, oprawa 1 R1.63 CENTRALTEST: rozdzielacz 1, oprawa 63 CB CENTRALNA BATERIA: szafa g³ówna 1, podstacja 32, linia 2, oprawa 63 ZASILANIE BUFOROWE CENTRALTEST CENTRALNA BATERIA system po³¹czony aplikacj¹ CENTRALA PC 3 oprawa zasilana centralnie (bez w³asnego akumulatora) oprawa z w³asnym zasilaniem (wbudowanym akumulatorem) oprawa zasilana centralnie (bez w³asnego akumulatora) sposób zasilania opraw 24V DC 230V AC 50-60Hz 230V AC 50-60Hz, 220V DC napiêcie zasilania opraw III I lub II I lub II klasa ochronnoœci opraw ka da oprawa indywidualnie brak koniecznoœci stosowania dodatkowych przewodów ka da oprawa indywidualnie za pomoc¹ dodatkowego przewodu YTKSYekw 1x2x0,8 kontrola linii b¹dÿ ka da oprawa indywidualnie brak koniecznoœci stosowania dodatkowych przewodów sposób monitorowania maksymalna iloœæ opraw na linii WYRÓ NIK maksymalna iloœæ rozdzielaczy/podstacji maksymalna iloœæ linii dowolna - w zale noœci od iloœci szaf BU w zale noœci od mocy opraw dowolna, zale na od pod³¹czonych systemów maksymalna iloœæ opraw w systemie adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny lokalnie na urz¹dzeniach, wyszukiwanie opraw lokalnie (w urz¹dzeniach) adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny poprzez aplikacjê, wyszukiwanie opraw poprzez system operacje dla: - pojedynczej oprawy/fizycznej - grupy/logicznej grupy - rejestracja testów, raportów, operacji oraz wszelkich aktywnoœci w systemie automatycznie tworzony dziennik zdarzeñ adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny lokalnie na urz¹dzeniach, wyszukiwanie opraw lokalnie (w urz¹dzeniach) po³¹czenie systemów BU, CT, CB w jeden system obs³ugiwany poprzez aplikacjê CENTRALA PC 3 zachowanie wszystkich funkcjonalnoœci pod³¹czonych systemów wprowadzenie wizualizacji i przyjaznego u ytkownikowi raportowania danych tak e dla systemów BU i CB aktywna wizualizacja (CENTRALA PC3) test A (indywidualnie dla ka dej oprawy) test B zapal i zgaœ lampê zdalna zmiana adresu lampy test A ( indywidualnie dla ka dej oprawy) test B (indywidualnie dla ka dej oprawy) czasowa blokada lamp zapal i zgaœ lampê zresetuj lampê test standardowy test A (indywidualnie dla ka dej oprawy lub linii) test B zapal i zgaœ lampy na linii programowalne wyjœcia przekaÿnikowe programowalne wejœcia (z czujników zaników faz) podstawowe funkcje pod³¹czenie komputera do lampowej sieci komunikacyjnej za pomoc¹ interfejsu H 303 INT lub wykorzystanie centralki H-302 (brak aktywnej wizualizacji i raportowania danych na komputerze PC) adresowanie wszystkich elementów struktury systemu: fizycznych i logicznych komunikacja z podstacjami po ³¹czu RS-485 wg protoko³u producenta komunikacja z oprawami po linii zasilaj¹cej mo liwoœæ pod³¹czenia po Ethernecie z komputerem zewnêtrznym rejestracja testów, raportów oraz tworzenie dziennika zdarzeñ na karcie SD komunikacja z podstacjami po ³¹czu RS-485 wg protoko³u producenta komunikacja z oprawami po linii zasilaj¹cej mo liwoœæ pod³¹czenia po Ethernecie z komputerem zewnêtrznym rejestracja testów, raportów oraz tworzenie dziennika zdarzeñ na karcie SD charakterystyka systemu wprowadzanie danych i planowanie testów z urz¹dzenia na miejscu - lokalny komputer PC z dowolnego miejsca - zdalne zarz¹dzanie poprzez stronê www po pod³¹czeniu jednostki centralnej do internetu planowanie testów, liczby testowanych opraw, ich kolejnoœci oraz raportowania raportowanie dla ca³ego systemu/pojedynczych opraw raport zapisywany na dysku/wysy³anie powiadomienia na mail definiowanie uprawnieñ dla ró nych u ytkowników wprowadzanie danych i planowanie testów z urz¹dzenia aktywna wizualizacja na planie budynku obsluga systemu 10 11

8 NAJNOWSZE OPRAWY LED Z DOPUSZCZENIEM 1201/ /2014 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB CNBOP-PIB klasa ochronnoœci I klasa ochronnoœci I stopieñ ochrony IP20 - modu³ zasilaj¹cy IP20 lub IP44 - Ÿród³o œwiat³a moc Ÿród³a œwiat³a 3W strumieñ œwiat³a 260 lm czas pracy awaryjnej 1h / 2h / 3h przewód zasilaj¹cy 3 x 0,5-2,5 mm2praca ciemna 3 lub 4 x 0,5-2,5 mm2 praca jasna OPRAWA W ROZMIARZE TYPOWEJ OPRAWY HALOGENOWEJ wymiary stopieñ ochrony moc Ÿród³a œwiat³a strumieñ œwiat³a optyka, PLUS, SIDE optyka AREA czas pracy awaryjnej przewód zasilaj¹cy IP.44 2W 1h / 2h 0,5-2,5 mm2 JEDNA OPRAWA NA 15m DROGI EWAKUACYJNEJ* wymiary 205 lm 177 lm tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) krzywe rozsy³u œwiat³a krzywe rozsy³u œwiat³a tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) wysokoœæ monta u 2,00 3,6 8,4 7,6 5,7 2,2 2,50 4,0 9,5 8,5 6,1200 2,3 3,00 4,5 10,5 9, ,4 2,3 3,50 4,6 11,4 10, ,6 2,5 4,00 5,1 12,3 10, ,8 2, wysokoœæ monta u 2,00 4,5 8,3 7,6 6,2 2,5 2,50 4,0 9,4 8,6 6,7 2,6 3,00 4,5 10,4 9,4 7,2 2,7 3,50 4,6 11,4 10,2 7,5 2,8 4,00 5,1 12,2 10,8 7,7 2,8 2,00 5,0 10,7 10,3 6,7 2,7 2,50 6,2 13,0 12,4 7,3800 2,9 3,00 7,1 15,2 14,5 7, ,9 3,50 7,9 17,4 16,4 0 8,2 2,8 4,00 10,0 19,4 18, ,3 2, PLUS PLUS ,00 5,8 12,8 12,1 6,9 2,8 2,50 6,9 15,4 14,4 7,6 3,0 3,00 7,8 17,9 16,4 8,2 3,0 3,50 8,7 20,2 18,2 8,6 2,9 4,00 9,4 22,2 19,3 8,6 2,9 2,00 3,6 9,1 9,1 9,1 3,6 2,50 3,9 9,9 9,9 9,9 3,9 3,00 4,1 10,7 10,7 10,7 4,1 3,50 4,2 11,3 11,3 11,3 4,2 4,00 4,1 11,6 11, ,6 4,1 AREA AREA 320 2,00 3,6 9,5 9,5 9,5 3,6 2,50 3,9 10,3 10,3 10,3 3,9 3,00 3,8 10,7 10,7 10,7 3,8 3,50 3,9 10,9 10,9 10,9 3,9 4,00 3,7 11,1 11,1 11,1 3,7 2,00 3,5 7,8 8,4 8,8 3,6 2,50 4,0 8,9 9,5 9,7 4,2 3,00 3,8 9,7 10, ,8 4,3 3,50 3,5 9,9 11,4 11,8300 4,3 4,00 3,2 9,6 11,5 12,3400 4,3 SIDE LEGENDA: cd/klm C0 - C180 C90 - C270 SIDE LEGENDA: cd/klm C0 - C180 C90 - C W132 2,00 3,5 8,0 8,7 8,9 3,6 2,50 3,9 8,8 Zestaw 9,6 mocowania 9,8przeznaczony 3,9do monta u 3,00 4,1 9,6 10,4 natynkowej oprawy 10,5 na œcianie 4,1 w taki sposób, aby Ÿród³o œwiat³a skierowane by³o ku 3,50 3,9 10,0 11,1 11,0 4,3 pod³odze. Zaleca siê stosowanie oprawy 4,00 3,7 10,0 11,6 z bry³¹ fotometryczn¹ 11,5 typu SIDE 4,3 wraz z zestawem mocowania W

9 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB 1240/ /2012 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB klasa ochronnoœci I LED5 klasa ochronnoœci I stopieñ ochrony IP65 stopieñ ochrony IP20 moc Ÿród³a œwiat³a 5W moc Ÿród³a œwiat³a 3W strumieñ œwiat³a klosz przeÿroczysty 450 lm klosz mleczny 300 lm czas pracy awaryjnej 1h / 2h / 3h przewód zasilaj¹cy 3x0,5-2,5 mm2 praca ciemna 4x0,5-2,5 mm2 praca jasna OPRAWA PRZYSTOSNA DO CZENIA PRZELOTOWEGO wymiary P. PODTYNK strumieñ œwiat³a czas pracy awaryjnej przewód zasilaj¹cy road: 260 lm area: 225 lm side: 260 lm 1h / 2h / 3h praca ciemna: 3x0,5-2,5 mm2 praca jasna: 4x0,5-2,5 mm2 OPRAWY PRZYSTOSNE DO CZENIA PRZELOTOWEGO wymiary C101 tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszaopraw PRYMAT, i HERKULES-P. nia *Linki b¹dÿ ³añcuszki nale y zamawiaæ osobno. C105 Zestaw mocowania przeznaczony do monta u opraw, PRYMAT i HERKULES-P w sufitach podwieszanych. C106 Zestaw mocowania przeznaczony do monta u opraw, PRYMAT i HERKULES-P do koryt kablowych. W121 wysokoœæ monta u 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 5,00 6,00 7,00 8,00 7,5 7,6 8,1 8,3 8,1 7,7 6, ,3 12,3 11,0 8,2 17,0 18,5 19,8 20,3 20,9 21,6 22,1 22,0 17,5 14,6 12,2 31,7 34,3 36,0 34,5 krzywe rozsy³u œwiat³a LED5 klosz przeÿroczysty 450lm PLUS LED5 klosz przeÿroczysty 450lm 2,00 4,5 8,3 7,6 6,2 2,5 2,50 4,0 9,4 8,6 C102 6,7 2,6 3,00 4,5 10,4 9,4 7,2 2,7 Zestaw mocowania przeznaczony do 3,50 4,6 11,4 10,2 zwieszania oprawy 7,5 N. 2,8 4,00 5,1 12,2 10,8 UWAGA! 7,7 2,8 Linki b¹dÿ ³añcuszki nale y zamawiaæ osobno. 2,00 5,8 12,8 12,1 6,9 2,8 2,50 6,9 15,4 14,4 7,6 3,0 3,00 7,8 17,9 16,4 8,2 3,0 3,50 8,7 20,2 18,2 8,6 2,9 4,00 9,4 22,2 19,3 8,6 W131 2, Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony 9,00 6,5 32, dla opraw, PRYMAT i HERKULES-P. Zestaw mocowania przeznaczony do monta u Pozwala na zamontowanie oprawy na œcianie 10, ,0 natynkowej oprawy na œcianie w taki prostopadle do niej b¹dÿ odchylaj¹c oprawê 11, ,5 AREA 2,00 3,6 9,5 sposób, 9,5 aby Ÿród³o 9,5œwiat³a skierowane 3,6 by³o ku od poziomu o 15, 30,,, lub. 2,50 3,9 10,3 10,3 pod³odze. Zaleca 10,3 siê stosowanie 3,9oprawy Przy zastosowaniu mocowania W121 oprawa 12, ,5 z bry³¹ fotometryczn¹ typu SIDE wraz jest skierowana do œciany krótszym bokiem. 3,00 3,8 10,7 10,7 10,7 3,8 13, z zestawem mocowania W ,3 3,50 3,9 10,9 10,9 10,9 3, ,50 4,00 3,7 11,1 11,1 11,1 3,7 7, , ,0 7,9 W122 CLASSIC 3,00 3,1 8,3 LED5 80 3,50 3,2 8,6 klosz WZMOCNIENIE 120 mleczny SIDE 2,00 3,5 8,0 8,7 8,9 DO 3,6 MIÊKKICH Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony 4,00 3,0 8,8 300lm 2,50 3,9 8,8 9,6 9,8 SUFITÓW 3,9 dla opraw, PRYMAT i HERKULES-P. LEGENDA: 4,50 2,9 9,0 3,00 4,1 9,6 10,4 10,5 4,1 Zestaw pozwala na zamontowanie oprawy cd/klm 240 C0 - C180 Dodatek przeznaczony dla wykonania 240 naœcianie prostopadle do niej b¹dÿ odchylaj¹c C90 - C270 5,00 3,50 3,9 10,0 11,1 11,0 4,3 3,4 9,2 LEGENDA: podtynkowego oprawy. Umo liwia oprawê od poziomu o15, 30,, lub cd/klm 4,00 3,7 10,0 11,6 11,5 4,3 320 monta oprawy w delikatnym suficie C0 - C180. Przy zastosowaniu mocowania W122 oprawa jest skierowana do œciany d³u szym 6,00 2,7 9,0 C90 - C270 np.sufitach wykonanych z w³ókna szklanego. bokiem. PLUS N NATYNK krzywe rozsy³u œwiat³a P tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) wysokoœæ monta u N

10 TABELA MOCÑ OPRAW FIRMY HYBRYD ZAPOWIEDZI PRODUKTOWE 15 cm 15 cm C12 C13* C14* C15 C16 1) 1) 2) C17 C18 PROFIL NEW AREA NEW DW HERKULES II KLASA OCHRONNOŒCI W7 W8 W9 W10 W11 W12 C5 C6 C7* W3 W4 CRYSTAL C1* C2 W1 6 cm W2 ALU NEW PLUS 30 cm C25 C30 W1 6 cm W16 SPARK 30cm 30cm 15cm C5 C24 C25 C26 8,5cm C32 PROFILIGHT NEW DW C103 W4 W15 W17 C101* C105 W121 W122 HERKULES-P PRYMAT AKCESORIA zamawiane osobno oznaczone s¹ czerwonym kolorem PRYMAT DW HERKULES HIGH POWER 16 LEGENDA SUFIT STA Y SUFIT PODWIESZANY SUFIT MODU OWY UWAGI * Linki b¹dÿ ³añcuszki dostêpne na specjalne zamówienie. 1) Wymagany dostêp do przestrzeni miêdzysufitowej. 2) Wy³¹cznie dla wersji ST, CB. C102 W131 N P POWER LED ATOM LED H-207 SUPERNOVA TELESTO W pierwszej po³owie 2015 roku do sprzeda y wejdzie oprawa, która bêdzie nastêpc¹ jednego ze sztandarowych produktów firmy - oprawy. Podczas tworzenia tej oprawy wziêliœmy pod uwagê kilka istotnych czynników, które u³atwi¹ prace i u ytkowanie na wielu etapach, pocz¹wszy od momentu tworzenia produktu, poprzez prace instalatorskie, a po obs³ugê przez finalnego u ytkownika. Odpowiedni kszta³t oprawy NEW wskazuje sposób jej sytuowania podczas monta u, zapewnia to w³aœciwe oœwietlenie na obiekcie. Odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie klientów s¹ tak e projekty opraw o wysokim stopniu ochrony IP: dwustronnej powiêkszaj¹cej rodzinê a IP65 oraz HERKULESa HIGH POWER w drugiej klasie ochronnoœci, bardzo silnym strumieniem œwiat³a oraz trzema typami optyki.

11 HYBRYD sp. z o.o. ul. Sikorskiego Pyskowice tel fax DZIA HANDLOWY - KONSULTANCI TECHNICZNO-PROJEKTOWI DZIA PROJEKTÓW POLSKA PO UDNI PATRYK PE KA Odpowiedzialny za województwa: dolnoœl¹skie, ³ódzkie, œwiêtokrzyskie telefon: 32/ tel. kom BEATA ZIÊÆ Odpowiedzialna za województwa: œl¹skie, opolskie tel. kom PIOTR MIKULAŒCIK Odpowiedzialny za województwa: ma³opolskie, podkarpackie tel. kom POLSKA PÓ NOCNA MICHA PYRA Odpowiedzialny za województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie tel. kom MARIUSZ CZU KOWSKI Odpowiedzialny za województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie tel. kom PRZEMYS AW GAJEWSKI Odpowiedzialny za województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie tel. kom DANUTA DÊBSKA-CHMIEL tel. kom KRZYSZTOF PRENTKI tel. kom SEBASTIAN BAER tel. kom made in POLAND Pyskowice G ÓWNA SIEDZIBA FIRMY ORAZ LINIA PRODUKCYJNA

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o.

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o. KWADA LED 1195/01 IP0 Wymiary oprawy 130 KWADA LED P - podtynkowa 104 75,5 96 oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy KWADA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dostêpne s¹ wykonania oprawy

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Napiêcie zasilania. Pobór mocy. Pobór mocy grza³ki przy temperaturze -20 O C. cos ö Klasa ochronnoœci

Dane techniczne. Napiêcie zasilania. Pobór mocy. Pobór mocy grza³ki przy temperaturze -20 O C. cos ö Klasa ochronnoœci PIMOS LED5 1240/2012 IP65 Oprawa oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED5 jest doswietlanie dróg ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych. Dostêpne mocowania: na suficie lub na œcianie

Bardziej szczegółowo

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o.

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o. H-07 TELEO IP65 oœwietlenia awaryjnego 1845/013 Zastosowanie Zadaniem oprawy H-07 TELEO, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ œwietlówki kompaktowe jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dziêki wysokiej szczelnoœci,

Bardziej szczegółowo

PRYMAT IP53 IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego

PRYMAT IP53 IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego oœwietlenia awaryjnego PYM IP53 IP65 1116/2011 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Prymat jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa POWE LED IP0, IP44* 0/0 Wymiary oprawy oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie podtynkowa oœwietlenia ewakuacyjnego, w której Ÿród³em s¹ diody LED o du ej wydajnoœci œwietlnej, przeznaczona jest do oœwietlenia

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10 Agralene Strona z Zastosowanie doœwietlanie uzupe³niaj¹ce dla upraw szklarniowych oœwietlenie fotoperiodyczne wyd³u aj¹ce naturaln¹ d³ugoœæ dnia oœwietlenie upraw bez dostêpu œwiat³a dziennego Zalety zwiêkszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU UL. PLANTY 39/45, DZ. NR EWID. 87/30. DO WYMOGÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41 .7 62 SPIS TEŚCI.9..41 CENTALTEST AUTOTEST STANDAD IP INFOMACJE PODSTAWOWE.8 CHAAKTEYSTYKA Źródłem światła w oprawie ewakuacyjnej Profilight są diody. Dostępne rozmiary oprawy zależą od rodzaju mocowania,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

CENTRALTEST H mail:

CENTRALTEST H mail: www.hybryd.com.pl mail: hybryd@hybryd.com CENTRALTEST H-300 L.p. Typ oprawy Kod wyrobu OPRAWY PRYMAT 1 PRYMAT CT 3J 0847 1x8W jasna 3 249,00 2 PRYMAT CT 2J 0854 1x8W jasna 2 239,00 3 PRYMAT CT 1J 0861

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania remontu oświetlenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz przedsionków

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku

Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku Sypialnia, to nie tylko miejsce do spania. To tu przechowujemy ubrania, szykujemy siê do wyjœcia, uciekamy od rzeczywistoœci w œwiat ksi¹ ek, a tak e pracujemy

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Oprawy Oœwietlenia Awaryjnego

Oprawy Oœwietlenia Awaryjnego Oprawy Oœwietlenia Awaryjnego Niski profil, tylko 4,8 cm Niepowtarzalny i elegancki wygl¹d Prosty monta na zatrzaski (bez narzêdzi) Spe³nia wymagania normy EN 60 5982 22 Stopieñ szczelnoœci IP42 ród³o

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

H-302 IN. 3.47 Interfejs do systemu centralnego monitorowania ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA ZASILANIE ZŁĄCZA DANE TECHNICZNE WERSJE I OBUDOWA

H-302 IN. 3.47 Interfejs do systemu centralnego monitorowania ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA ZASILANIE ZŁĄCZA DANE TECHNICZNE WERSJE I OBUDOWA 3.47 nterfejs do systemu H-30 N P65 H-30 N NTEFEJS DO SYSTEMU H-300 PC Układ interfejsu H-30 N jest przeznaczony do pracy w systemie oświetlenia awaryjnego H-300 PC. Jest elementem łączącym komputer PC

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Kultury. ABCDESIGN Lublin Grupa projektuj¹ca oœwietlenie. Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik

Warsztaty Kultury. ABCDESIGN Lublin Grupa projektuj¹ca oœwietlenie. Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik Warsztaty Kultury ABCDESIGN Lublin 14-19.09.2009 Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik Uczestnicy: Bartosz M³ynarczyk Grzegorz Polak Wolontariuszki: El bieta Bigos Ma³gorzata Bednarczuk Naszym zadaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

WALL PLUG FIBARO SYSTEM

WALL PLUG FIBARO SYSTEM WALL PLUG FIBARO SYSTEM Uruchomienie Twój jest gotowy do dodania Urz¹dzenie powinno byæ dodawane w bezpośrednim zasiêgu Home Center. 2 Tryb dodawania Urz¹dzenie mo na dodaæ na dwa sposoby: a) za pomoc¹

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM

CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM Uruchomienie KROK 1 Odkrêæ pokrywê obudowy. KROK 3 Wyci¹gnij zabezpieczenie. KROK 4 Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona. KROK 2 Zdejmij pokrywê obudowy.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

OPRAWY CB Dostępne oprawy systemu centralnej baterii IP20-65

OPRAWY CB Dostępne oprawy systemu centralnej baterii IP20-65 Dostępne oprawy systemu centralnej baterii OPAY CB IP0-65 DOSTĘPE OPAY SYSTEMU CB OPAY CB.5 78 Sikorskiego 8-0 Pyskowice +8 (0) 98 8, fax: +8 (0) 98 8 .5 PYMAT POFI DOSTĘPE ESJE OPA.p..... 5. 6. 7. 8.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2.

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2. PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03 do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima ver. 2.2 1 Bramofon DB03 Spis treœci 1. Dane u ytkowe... 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

Nice. Szlabany WIDE 24V

Nice. Szlabany WIDE 24V Szlabany Nice Szlabany WIDE Nowa rodzina szlabanów elektromechanicznych serii WIDE do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych, urzêdach, obiektach przemys³owych, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ALFA III (wersja LED) Uniwersalna oprawa awaryjna do oświetlania powierzchni

ALFA III (wersja LED) Uniwersalna oprawa awaryjna do oświetlania powierzchni ALFA III (LED) ALFA III (LED) wykonanie asymetryczne ALFA III (wersja LED) Uniwersalna oprawa awaryjna do oświetlania powierzchni Dane techniczne oprawy: Napięcie zasilania AC 230 V ± 10% Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72 CERTYFIKAT ISO 91 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH KATALOG 27 oprawy@meskoagd.pl tel./fax 41 253 33 72 OPF 24-1 Oprawy oœwietleniowe przemys³owe do œwietlówek Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM Uruchomienie KROK 2 Wyjmij zabezpieczenie. KROK 4 Zamknij pokrywê. KROK 1 Zdejmij pokrywê. KROK 3 Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów NOWOCZESNA ALUMINIOWA POKRYWA Z MO LIWOŒCI ZAINSTALOWANIA OPCJONALNIE LAMPY LUB SEMAFORÓW Nowa rodzina szlabanów do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo