WYTYCZNE PROJEKTOWE. LIGHTING THE WAY TO SAFETY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE PROJEKTOWE. www.hybryd.com.pl LIGHTING THE WAY TO SAFETY"

Transkrypt

1 PRODUCENT OPRAW, MODU ÓW, SYSTEMÓW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO WYTYCZNE PROJEKTOWE LIGHTING THE WAY TO SAFETY Hybryd Sp. z o.o. ul. Sikorskiego Pyskowice tel: fax:

2 SPIS TREŒCI SYSTEMY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD CENTRALNA BATERIA ZASILANIE BUFOROWE SZANOWNI PAÑSTWO Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z naszym opracowaniem, dotycz¹cym projektowania oœwietlenia awaryjnego. Nasz wczeœniejszy poradnik zosta³ uzupe³niony o aktualne przepisy oraz najnowsze rozwi¹zania oferowane przez firmê HYBRYD. Jesteœmy przekonani, e korzystanie z poradnika pozwoli Pañstwu w sposób prosty, estetyczny i oszczêdny zrealizowaæ wymagania norm dotycz¹cych oœwietlenia awaryjnego. Opracowanie zawiera nastêpuj¹ce informacje: 1. Wytyczne do projektowania - podstawowe wymogi dotycz¹ce parametrów oœwietlania pomieszczeñ i dróg ewakuacyjnych oraz zasady rozmieszczania opraw awaryjnych. 2. Zestawienie pe³nego asortymentu opraw, wraz ze wskazaniem mo liwych podwieszeñ. 3. Przyk³adowe wykorzystanie wytycznych projektowych przy rozmieszczaniu opraw firmy HYBRYD na planach wybranych typów obiektów: hali magazynowej, biurowca, centrum handlowego, parkingu podziemnego. 4. Prezentacja systemów centralnego nadzoru (i zasilania) nad oœwietleniem awaryjnym. Wskazanie w³aœciwoœci i funkcji ka dego z rozwi¹zañ. 5. Oprawy LED - dane z krzywymi rozsy³u i tabel¹ odstêpów miedzy oprawami. 6. Planowane produkty firmy HYBRYD na 2015 rok. 7. Dane kontaktowe do naszych projektantów i konsultantów technicznych w terenie. Z powa aniem CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD WYTYCZNE DO PROJEKTNIA OŒWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACJA W 4 KROKACH UMIEJSCOWIENIE OPRAW DOŒWIETLAJ CYCH OPRAWY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW: W BUDYNKU MAGAZYNU OPRAW W BIUROWCU W BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO NA PARKINGU PORÓWNANIE SYSTEMÓW: CENTRALTEST, CENTRALNA BATERIA, ZASILANIE BUFOROWE NAJNOWSZE OPRAWY LED Z DOPUSZCZENIEM: LED5 TABELA MOCÑ OPRAW FIRMY HYBRYD ZAPOWIEDZI PRODUKTOWE

3 WYTYCZNE DO PROJEKTNIA OŒWIETLENIA AWARYJNEGO ziemne, miejsca schronienia dla osób niepe³nosprawnych, miejsca przechowywania sprzætu przeciwpoýarowego, punkty pierwszej pomocy, pomieszczenia kontrolne budynku, a nawet toalety i inne pomieszczenia sanitarne powyýej 8 m2. Krok2. Jak uwzglêdniæ wymagania fotometryczne, by zoptymalizowaæ koszt opraw doœwietlaj¹cych? Badamy fotometryczne wymagania dróg ewakuacyjnych i powierzchni otwartych (ilustracja u do³u strony). Nie zapominajmy, e w ka dym pomieszczeniu powinny byæ minimum 2 oprawy. Maj¹c wyznaczone drogi ewakuacji oraz okreœlone wymiary powierzchni otwartych i dróg ewakuacji mo emy przyst¹piæ do szukania najlepszych rozwi¹zañ. Programy wspieraj¹ce projektowanie oœwietlenia przy pomocy danych fotometrycznych, liczby lumenów dla danej oprawy i wspó³czynnika zu ycia (maintenance factor - MF) pozwalaj¹ ustaliæ, w jakich odstêpach powinno siê rozmieszczaæ oprawy doœwietlaj¹ce. UWAGA! Odstêpy podawane w materia³ach marketingowych wielu producentów nie uwzglêdniaj¹ wspó³czynnika MF, podaj¹c parametry dla 100%. Wspó³czynnik MF uwzglêdniany podczas projektowania powinien wynosiæ ok %. Krok3. Jak sprawdziæ widocznoœæ znaków ewakuacyjnych? Upewniamy siê, e znaki ewakuacyjne na oprawach kierunkowych maj¹ w³aœciwe wymiary. Czynnoœæ ta >60m2

4 UMIEJSCOWIENIE OPRAW DOŒWIETLAJ CYCH OPRAWY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD PRYMAT TELESTO NATYNK PODTYNK SQUARE NATYNK CRYSTAL SQUARE PODTYNK PROFIL SFERA NATYNK ALARM min.5lx min.5lx SFERA PODTYNK PROFILIGHT ATOM O ALARM SPARK ATOM K H-207 ALU H-207 SUPERNOVA

5 PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BUDYNKU MAGAZYNU PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BIUROWCU 70m 54m 60m 36m 23m h m h r h k = 12m (dla hali magazynowej) = 9m (dla rega³ów) = 3m (dla korytarza i pozosta³ych pomieszczeñ) SKALA: 1:500 MAGAZNY I FABRYKI Budynki tego typu zwykle charakteryzuj¹ siê du ymi wysokoœciami stropu i du ymi powierzchniami pomieszczeñ. Czêsto wystêpuj¹ w nich warunki wymagaj¹ce od opraw awaryjnych wiêkszej trwa³oœci i szczelnoœci. W tym przypadku najwa niejsze jest zastosowanie silnie œwiec¹cego Ÿród³a i dobrze rozproszonego œwiat³a, wraz z zachowaniem odpowiednich parametrów oprawy. Z myœl¹ o tych wymaganiach powsta³a oprawa z IP65. Dziêki dwóm diodom POWER LED 3W i pojemnym akumulatorom mo na je rozmieszczaæ nawet co 30 m. Oprawy tego typu mog¹ byæ stosowane tak e przy bardzo du ych wysokoœciach stropu, siêgaj¹cych 15 m. ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 8 SZTUK od zewn¹trz przy ka dym wyjœciu oprawa zawieszana nad drzwiami wysokosæ: 2,5m optyka: CLASSIC LED5 14 SZTUK w hali magazynu wysokiego sk³adowania zwieszana na wyskoœci 10m optyka: PLUS 8 SZTUK na korytarzu oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: PLUS ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH 10 SZTUK w hali magazynu wysokiego sk³adowania PROFILIGHT C5 3 SZTUKI na korytarzu, oprawa wbudowana w sufit PROFIL 5 SZTUK przy ka dym na zewn¹trz wyjœciu ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH PROFILIGHT 10 SZTUK oprawa naœcienna wysokoœæ: 2,3m oprawa wbudowana w sufit podwieszany wyskoœæ: 3m ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 4 SZTUKI klatki schodowe, pó³piêtra (reszta budynku pominiêta w obliczeniach); oprawa montowana na œcianie wysokoœæ: 2,3m PROFILIGHT C5 PLUS 4 SZTUKI 8 SZTUK na korytarzu; oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: PLUS AREA 6 SZTUK na salach konferencyjnych, na sto³ówce, w holu windowym oprawa wbudowana w sufit podwieszany wysokoœæ: 3m optyka: AREA BIUROWCE I HOTELE W przypadku tego typu obiektów estetyka i minimalizm s¹ dominuj¹cymi cechami wp³ywaj¹cymi na wybór oœwietlenia awaryjnego, a wymogi bezpieczeñstwa spe³niane s¹ w sposób niezauwa ony dla pracowników i klientów obiektu. Na korytarzach i w pomieszczeniach komercyjnych, takich jak sale konferencyjne czy restauracje najczêœciej wystêpuje sufit podwieszany, który bywa montowany na ma³ej wysokoœci. W tych okolicznoœciach wa ne jest, nie tylko, by oprawa doœwietlaj¹ca pozostawa³a jak najmniej widoczna, ale tak e, by wystêpowa³a w jak najmniejszej iloœci. Oprawy, które najlepiej spe³niaj¹ oba te warunki to dwa warianty oprawy. 6 7

6 PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW W BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO PRZYK ADOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW NA PARKINGU 70m 30m 30m 70m OBIEKTY PUBLICZNE Ciekawe wymagania stawiaj¹ przed projektantem oœwietlenia obiekty publiczne np. centra handlowe. Wymagaj¹ one szerokiego asortymentu opraw oœwietlenia awaryjnego. Pojawia siê w nich zapotrzebowanie na oœwietlenie parkingów, magazynów jak i pasa y handlowych. Te ostatnie coraz czêœciej charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ szerokoœci¹ co oznacza, e na drodze ewakuacyjnej wystêpuj¹ nawet dwie osie wymagaj¹ce oœwietlenia o natê eniu jednego luksa. Standardowe rozwi¹zanie wymaga³oby zastosowania podwójnej liczby równolegle rozmieszczonych opraw. ROZMIESZCZENIE ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW KIERUNKOWYCH PLUS 5 SZTUK pasa odstêp: co 18m wysokoœæ: 5m optyka: PLUS PROFILIGHT 8 PIECES oprawa zwieszana (C103) na wysokoœæ: 2,5m ROZMIESZCZENIE OPRAW KIERUNKOWYCH PROFILIGHT 3 SZTUKI oprawa zwieszana (C103) na wysokoœæ 2,5m ROZMIESZCZENIE OPRAW OŒWIETLENIA AWARYJNEGO LED5 PLUS 6 SZTUK odstêp: co 20m wysokoœæ: 3m optyka: PLUS LED5 PLUS 7 SZTUK miêdzy rega³ami na terenie supermarketu wysokoœæ: 5m optyka: PLUS LED5 CLASSIC 8 SZTUK szerokie alejki supermarketu odstêp: co 16-25m wysokoœæ: 5m optyka: CLASSIC 8 9

7 PORÓWNANIE SYSTEMÓW: CENTRALTEST, CENTRALNA BATERIA, ZASILANIE BUFOROWE BUN BU1 BUN.3.1 BUN.3.2 BUN.3.20 BUN.4.1 BUN.4.18 BUN.4.19 CT CT CTN CT1 R R1 R R N 31 1 RN.1 RN.12 RN.64 R1.1 R1.63 CT CT CT CT CB szafa g³ówna CB1.32 podstacja CB 1.1 podstacja CB szafa g³ówna N 1.0 LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB BUN CTN CB 1.1 podstacja CB 1.0 szafa g³ówna LINIA... LINIA 64 LINIA... LINIA 64 OZNACZENIA: BUN.3.20 ZASILANIE BUFOROWE: szafa N, linia 3, oprawa 20 CT CENTRALTEST: szafa 1, linia 4, rozdzielacz 31, oprawa 1 R1.63 CENTRALTEST: rozdzielacz 1, oprawa 63 CB CENTRALNA BATERIA: szafa g³ówna 1, podstacja 32, linia 2, oprawa 63 ZASILANIE BUFOROWE CENTRALTEST CENTRALNA BATERIA system po³¹czony aplikacj¹ CENTRALA PC 3 oprawa zasilana centralnie (bez w³asnego akumulatora) oprawa z w³asnym zasilaniem (wbudowanym akumulatorem) oprawa zasilana centralnie (bez w³asnego akumulatora) sposób zasilania opraw 24V DC 230V AC 50-60Hz 230V AC 50-60Hz, 220V DC napiêcie zasilania opraw III I lub II I lub II klasa ochronnoœci opraw ka da oprawa indywidualnie brak koniecznoœci stosowania dodatkowych przewodów ka da oprawa indywidualnie za pomoc¹ dodatkowego przewodu YTKSYekw 1x2x0,8 kontrola linii b¹dÿ ka da oprawa indywidualnie brak koniecznoœci stosowania dodatkowych przewodów sposób monitorowania maksymalna iloœæ opraw na linii WYRÓ NIK maksymalna iloœæ rozdzielaczy/podstacji maksymalna iloœæ linii dowolna - w zale noœci od iloœci szaf BU w zale noœci od mocy opraw dowolna, zale na od pod³¹czonych systemów maksymalna iloœæ opraw w systemie adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny lokalnie na urz¹dzeniach, wyszukiwanie opraw lokalnie (w urz¹dzeniach) adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny poprzez aplikacjê, wyszukiwanie opraw poprzez system operacje dla: - pojedynczej oprawy/fizycznej - grupy/logicznej grupy - rejestracja testów, raportów, operacji oraz wszelkich aktywnoœci w systemie automatycznie tworzony dziennik zdarzeñ adresy opraw, oznaczenie uszkodzenia oprawy, system konfigurowalny lokalnie na urz¹dzeniach, wyszukiwanie opraw lokalnie (w urz¹dzeniach) po³¹czenie systemów BU, CT, CB w jeden system obs³ugiwany poprzez aplikacjê CENTRALA PC 3 zachowanie wszystkich funkcjonalnoœci pod³¹czonych systemów wprowadzenie wizualizacji i przyjaznego u ytkownikowi raportowania danych tak e dla systemów BU i CB aktywna wizualizacja (CENTRALA PC3) test A (indywidualnie dla ka dej oprawy) test B zapal i zgaœ lampê zdalna zmiana adresu lampy test A ( indywidualnie dla ka dej oprawy) test B (indywidualnie dla ka dej oprawy) czasowa blokada lamp zapal i zgaœ lampê zresetuj lampê test standardowy test A (indywidualnie dla ka dej oprawy lub linii) test B zapal i zgaœ lampy na linii programowalne wyjœcia przekaÿnikowe programowalne wejœcia (z czujników zaników faz) podstawowe funkcje pod³¹czenie komputera do lampowej sieci komunikacyjnej za pomoc¹ interfejsu H 303 INT lub wykorzystanie centralki H-302 (brak aktywnej wizualizacji i raportowania danych na komputerze PC) adresowanie wszystkich elementów struktury systemu: fizycznych i logicznych komunikacja z podstacjami po ³¹czu RS-485 wg protoko³u producenta komunikacja z oprawami po linii zasilaj¹cej mo liwoœæ pod³¹czenia po Ethernecie z komputerem zewnêtrznym rejestracja testów, raportów oraz tworzenie dziennika zdarzeñ na karcie SD komunikacja z podstacjami po ³¹czu RS-485 wg protoko³u producenta komunikacja z oprawami po linii zasilaj¹cej mo liwoœæ pod³¹czenia po Ethernecie z komputerem zewnêtrznym rejestracja testów, raportów oraz tworzenie dziennika zdarzeñ na karcie SD charakterystyka systemu wprowadzanie danych i planowanie testów z urz¹dzenia na miejscu - lokalny komputer PC z dowolnego miejsca - zdalne zarz¹dzanie poprzez stronê www po pod³¹czeniu jednostki centralnej do internetu planowanie testów, liczby testowanych opraw, ich kolejnoœci oraz raportowania raportowanie dla ca³ego systemu/pojedynczych opraw raport zapisywany na dysku/wysy³anie powiadomienia na mail definiowanie uprawnieñ dla ró nych u ytkowników wprowadzanie danych i planowanie testów z urz¹dzenia aktywna wizualizacja na planie budynku obsluga systemu 10 11

8 NAJNOWSZE OPRAWY LED Z DOPUSZCZENIEM 1201/ /2014 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB CNBOP-PIB klasa ochronnoœci I klasa ochronnoœci I stopieñ ochrony IP20 - modu³ zasilaj¹cy IP20 lub IP44 - Ÿród³o œwiat³a moc Ÿród³a œwiat³a 3W strumieñ œwiat³a 260 lm czas pracy awaryjnej 1h / 2h / 3h przewód zasilaj¹cy 3 x 0,5-2,5 mm2praca ciemna 3 lub 4 x 0,5-2,5 mm2 praca jasna OPRAWA W ROZMIARZE TYPOWEJ OPRAWY HALOGENOWEJ wymiary stopieñ ochrony moc Ÿród³a œwiat³a strumieñ œwiat³a optyka, PLUS, SIDE optyka AREA czas pracy awaryjnej przewód zasilaj¹cy IP.44 2W 1h / 2h 0,5-2,5 mm2 JEDNA OPRAWA NA 15m DROGI EWAKUACYJNEJ* wymiary 205 lm 177 lm tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) krzywe rozsy³u œwiat³a krzywe rozsy³u œwiat³a tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) wysokoœæ monta u 2,00 3,6 8,4 7,6 5,7 2,2 2,50 4,0 9,5 8,5 6,1200 2,3 3,00 4,5 10,5 9, ,4 2,3 3,50 4,6 11,4 10, ,6 2,5 4,00 5,1 12,3 10, ,8 2, wysokoœæ monta u 2,00 4,5 8,3 7,6 6,2 2,5 2,50 4,0 9,4 8,6 6,7 2,6 3,00 4,5 10,4 9,4 7,2 2,7 3,50 4,6 11,4 10,2 7,5 2,8 4,00 5,1 12,2 10,8 7,7 2,8 2,00 5,0 10,7 10,3 6,7 2,7 2,50 6,2 13,0 12,4 7,3800 2,9 3,00 7,1 15,2 14,5 7, ,9 3,50 7,9 17,4 16,4 0 8,2 2,8 4,00 10,0 19,4 18, ,3 2, PLUS PLUS ,00 5,8 12,8 12,1 6,9 2,8 2,50 6,9 15,4 14,4 7,6 3,0 3,00 7,8 17,9 16,4 8,2 3,0 3,50 8,7 20,2 18,2 8,6 2,9 4,00 9,4 22,2 19,3 8,6 2,9 2,00 3,6 9,1 9,1 9,1 3,6 2,50 3,9 9,9 9,9 9,9 3,9 3,00 4,1 10,7 10,7 10,7 4,1 3,50 4,2 11,3 11,3 11,3 4,2 4,00 4,1 11,6 11, ,6 4,1 AREA AREA 320 2,00 3,6 9,5 9,5 9,5 3,6 2,50 3,9 10,3 10,3 10,3 3,9 3,00 3,8 10,7 10,7 10,7 3,8 3,50 3,9 10,9 10,9 10,9 3,9 4,00 3,7 11,1 11,1 11,1 3,7 2,00 3,5 7,8 8,4 8,8 3,6 2,50 4,0 8,9 9,5 9,7 4,2 3,00 3,8 9,7 10, ,8 4,3 3,50 3,5 9,9 11,4 11,8300 4,3 4,00 3,2 9,6 11,5 12,3400 4,3 SIDE LEGENDA: cd/klm C0 - C180 C90 - C270 SIDE LEGENDA: cd/klm C0 - C180 C90 - C W132 2,00 3,5 8,0 8,7 8,9 3,6 2,50 3,9 8,8 Zestaw 9,6 mocowania 9,8przeznaczony 3,9do monta u 3,00 4,1 9,6 10,4 natynkowej oprawy 10,5 na œcianie 4,1 w taki sposób, aby Ÿród³o œwiat³a skierowane by³o ku 3,50 3,9 10,0 11,1 11,0 4,3 pod³odze. Zaleca siê stosowanie oprawy 4,00 3,7 10,0 11,6 z bry³¹ fotometryczn¹ 11,5 typu SIDE 4,3 wraz z zestawem mocowania W

9 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB 1240/ /2012 OPRAWY Z DOPUSZCZENIEM CNBOP-PIB klasa ochronnoœci I LED5 klasa ochronnoœci I stopieñ ochrony IP65 stopieñ ochrony IP20 moc Ÿród³a œwiat³a 5W moc Ÿród³a œwiat³a 3W strumieñ œwiat³a klosz przeÿroczysty 450 lm klosz mleczny 300 lm czas pracy awaryjnej 1h / 2h / 3h przewód zasilaj¹cy 3x0,5-2,5 mm2 praca ciemna 4x0,5-2,5 mm2 praca jasna OPRAWA PRZYSTOSNA DO CZENIA PRZELOTOWEGO wymiary P. PODTYNK strumieñ œwiat³a czas pracy awaryjnej przewód zasilaj¹cy road: 260 lm area: 225 lm side: 260 lm 1h / 2h / 3h praca ciemna: 3x0,5-2,5 mm2 praca jasna: 4x0,5-2,5 mm2 OPRAWY PRZYSTOSNE DO CZENIA PRZELOTOWEGO wymiary C101 tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszaopraw PRYMAT, i HERKULES-P. nia *Linki b¹dÿ ³añcuszki nale y zamawiaæ osobno. C105 Zestaw mocowania przeznaczony do monta u opraw, PRYMAT i HERKULES-P w sufitach podwieszanych. C106 Zestaw mocowania przeznaczony do monta u opraw, PRYMAT i HERKULES-P do koryt kablowych. W121 wysokoœæ monta u 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 5,00 6,00 7,00 8,00 7,5 7,6 8,1 8,3 8,1 7,7 6, ,3 12,3 11,0 8,2 17,0 18,5 19,8 20,3 20,9 21,6 22,1 22,0 17,5 14,6 12,2 31,7 34,3 36,0 34,5 krzywe rozsy³u œwiat³a LED5 klosz przeÿroczysty 450lm PLUS LED5 klosz przeÿroczysty 450lm 2,00 4,5 8,3 7,6 6,2 2,5 2,50 4,0 9,4 8,6 C102 6,7 2,6 3,00 4,5 10,4 9,4 7,2 2,7 Zestaw mocowania przeznaczony do 3,50 4,6 11,4 10,2 zwieszania oprawy 7,5 N. 2,8 4,00 5,1 12,2 10,8 UWAGA! 7,7 2,8 Linki b¹dÿ ³añcuszki nale y zamawiaæ osobno. 2,00 5,8 12,8 12,1 6,9 2,8 2,50 6,9 15,4 14,4 7,6 3,0 3,00 7,8 17,9 16,4 8,2 3,0 3,50 8,7 20,2 18,2 8,6 2,9 4,00 9,4 22,2 19,3 8,6 W131 2, Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony 9,00 6,5 32, dla opraw, PRYMAT i HERKULES-P. Zestaw mocowania przeznaczony do monta u Pozwala na zamontowanie oprawy na œcianie 10, ,0 natynkowej oprawy na œcianie w taki prostopadle do niej b¹dÿ odchylaj¹c oprawê 11, ,5 AREA 2,00 3,6 9,5 sposób, 9,5 aby Ÿród³o 9,5œwiat³a skierowane 3,6 by³o ku od poziomu o 15, 30,,, lub. 2,50 3,9 10,3 10,3 pod³odze. Zaleca 10,3 siê stosowanie 3,9oprawy Przy zastosowaniu mocowania W121 oprawa 12, ,5 z bry³¹ fotometryczn¹ typu SIDE wraz jest skierowana do œciany krótszym bokiem. 3,00 3,8 10,7 10,7 10,7 3,8 13, z zestawem mocowania W ,3 3,50 3,9 10,9 10,9 10,9 3, ,50 4,00 3,7 11,1 11,1 11,1 3,7 7, , ,0 7,9 W122 CLASSIC 3,00 3,1 8,3 LED5 80 3,50 3,2 8,6 klosz WZMOCNIENIE 120 mleczny SIDE 2,00 3,5 8,0 8,7 8,9 DO 3,6 MIÊKKICH Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony 4,00 3,0 8,8 300lm 2,50 3,9 8,8 9,6 9,8 SUFITÓW 3,9 dla opraw, PRYMAT i HERKULES-P. LEGENDA: 4,50 2,9 9,0 3,00 4,1 9,6 10,4 10,5 4,1 Zestaw pozwala na zamontowanie oprawy cd/klm 240 C0 - C180 Dodatek przeznaczony dla wykonania 240 naœcianie prostopadle do niej b¹dÿ odchylaj¹c C90 - C270 5,00 3,50 3,9 10,0 11,1 11,0 4,3 3,4 9,2 LEGENDA: podtynkowego oprawy. Umo liwia oprawê od poziomu o15, 30,, lub cd/klm 4,00 3,7 10,0 11,6 11,5 4,3 320 monta oprawy w delikatnym suficie C0 - C180. Przy zastosowaniu mocowania W122 oprawa jest skierowana do œciany d³u szym 6,00 2,7 9,0 C90 - C270 np.sufitach wykonanych z w³ókna szklanego. bokiem. PLUS N NATYNK krzywe rozsy³u œwiat³a P tabele odstêpów dla p³askich dróg ewakuacyjnych (m) wysokoœæ monta u N

10 TABELA MOCÑ OPRAW FIRMY HYBRYD ZAPOWIEDZI PRODUKTOWE 15 cm 15 cm C12 C13* C14* C15 C16 1) 1) 2) C17 C18 PROFIL NEW AREA NEW DW HERKULES II KLASA OCHRONNOŒCI W7 W8 W9 W10 W11 W12 C5 C6 C7* W3 W4 CRYSTAL C1* C2 W1 6 cm W2 ALU NEW PLUS 30 cm C25 C30 W1 6 cm W16 SPARK 30cm 30cm 15cm C5 C24 C25 C26 8,5cm C32 PROFILIGHT NEW DW C103 W4 W15 W17 C101* C105 W121 W122 HERKULES-P PRYMAT AKCESORIA zamawiane osobno oznaczone s¹ czerwonym kolorem PRYMAT DW HERKULES HIGH POWER 16 LEGENDA SUFIT STA Y SUFIT PODWIESZANY SUFIT MODU OWY UWAGI * Linki b¹dÿ ³añcuszki dostêpne na specjalne zamówienie. 1) Wymagany dostêp do przestrzeni miêdzysufitowej. 2) Wy³¹cznie dla wersji ST, CB. C102 W131 N P POWER LED ATOM LED H-207 SUPERNOVA TELESTO W pierwszej po³owie 2015 roku do sprzeda y wejdzie oprawa, która bêdzie nastêpc¹ jednego ze sztandarowych produktów firmy - oprawy. Podczas tworzenia tej oprawy wziêliœmy pod uwagê kilka istotnych czynników, które u³atwi¹ prace i u ytkowanie na wielu etapach, pocz¹wszy od momentu tworzenia produktu, poprzez prace instalatorskie, a po obs³ugê przez finalnego u ytkownika. Odpowiedni kszta³t oprawy NEW wskazuje sposób jej sytuowania podczas monta u, zapewnia to w³aœciwe oœwietlenie na obiekcie. Odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie klientów s¹ tak e projekty opraw o wysokim stopniu ochrony IP: dwustronnej powiêkszaj¹cej rodzinê a IP65 oraz HERKULESa HIGH POWER w drugiej klasie ochronnoœci, bardzo silnym strumieniem œwiat³a oraz trzema typami optyki.

11 HYBRYD sp. z o.o. ul. Sikorskiego Pyskowice tel fax DZIA HANDLOWY - KONSULTANCI TECHNICZNO-PROJEKTOWI DZIA PROJEKTÓW POLSKA PO UDNI PATRYK PE KA Odpowiedzialny za województwa: dolnoœl¹skie, ³ódzkie, œwiêtokrzyskie telefon: 32/ tel. kom BEATA ZIÊÆ Odpowiedzialna za województwa: œl¹skie, opolskie tel. kom PIOTR MIKULAŒCIK Odpowiedzialny za województwa: ma³opolskie, podkarpackie tel. kom POLSKA PÓ NOCNA MICHA PYRA Odpowiedzialny za województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie tel. kom MARIUSZ CZU KOWSKI Odpowiedzialny za województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie tel. kom PRZEMYS AW GAJEWSKI Odpowiedzialny za województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie tel. kom DANUTA DÊBSKA-CHMIEL tel. kom KRZYSZTOF PRENTKI tel. kom SEBASTIAN BAER tel. kom made in POLAND Pyskowice G ÓWNA SIEDZIBA FIRMY ORAZ LINIA PRODUKCYJNA

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

System parkingowy NicePark

System parkingowy NicePark System parkingowy NicePark Nice Polska Nice na œwiecie Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada siê dziœ 0 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda

Bardziej szczegółowo