Audio Kurs. Angielski. World Today Science & Technology. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audio Kurs. Angielski. World Today Science & Technology. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD"

Transkrypt

1

2 Audio Kurs Angielski World Today Science & Technology Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006

3 Autorzy: Kevin Hadley (lekcje 2, 3, 4, 6, 10, 11), Anna Treger (lekcje 5, 12), Zofia Ugarow (lekcje 1, 7, 8, 9) Redaktor serii: Marta Kosiƒska Lektorzy: Victoria Atkinson, Sharon Chorbadjian, Dominic Edwards, Andy Edwins, Mi ogost Reczek Muzyka: Dariusz Kaliƒski Mastering p yty: Bart omiej Lewczuk Projekt ok adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk ad i amanie: Studio 27 Copyright Edgard, Warszawa

4 ANGIELSKI SCIENCE & TECHNOLOGY Spis treêci Wst p Jak si uczyç? Kurs w wersji mp Lesson Cosmetic surgery Lesson Genetically modified food Lesson Technology, gadgets and consumerism Lesson The future for cars Lesson New technologies supporting learning Lesson Technology and sports Lesson Space travel Lesson The highest building Petronas Towers Lesson London s Gherkin building Lesson Dam projects Lesson Atomic energy debate Lesson Internet crime Odpowiedzi

5 Audio Kurs Wst p Angielski World Today doskonali rozumienie ze s uchu oraz uczy s ów i zwrotów wyst pujàcych w artyku ach, doniesieniach prasowych, Internecie, w wiadomoêciach radiowych i telewizyjnych. Cz Êç Technology & Science zawiera 12 lekcji prezentujàcych ró ne zagadnienia zwiàzane z naukà, technikà i nowoczesnymi technologiami, w tym istotne i aktualne problemy wspó czesnego Êwiata, takie jak: wykorzystanie energii atomowej, podró e w kosmos, przest pczoêç internetowa i inne. Kurs przeznaczony jest dla osób Êrednio zaawansowanych i zaawansowanych. Ze wzgl du na dobór tematów szczególnie polecamy go wszystkim przygotowujàcym si do egzaminów FCE, CAE, CPE i matury oraz planujàcym studia za granicà. P yt mo na odtwarzaç w dowolnym odtwarzaczu CD lub w komputerze. Do àczony podr cznik zawiera transkrypcje wszystkich nagraƒ, t umaczenia oraz odpowiedzi do çwiczeƒ. Wszystkich U ytkowników Audio Kursów goràco zach camy do zarejestrowania si zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni ki na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo na dokonaç poprzez wys anie wype nionej karty rejestracyjnej lub na stronie internetowej 4 Jak si uczyç? Seria Audio Kurs s u y do samodzielnej nauki j zyka angielskiego. Audio Kursów wystarczy s uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka da lekcja zawiera zestaw nowych s ówek, nagranie zwiàzane z danym tematem oraz pytania sprawdzajàce zrozumienie treêci. Z Audio Kursem mo na uczyç si na wiele sposobów. Przede wszystkim nale y uwa nie i wielokrotnie pos uchaç wszystkich tekstów i dialogów. Nawet, je eli przy pierwszym ods uchaniu wydadzà si one za trudne lub niezrozumia e, to za ka dym kolejnym razem b dziemy rozumieç coraz wi cej. Scenki i dialogi zosta y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s ownictwa, zarówno specjalistycznego, jak i ogólnego. Je eli nie jesteêmy pewni, co us yszeliêmy, mo emy zajrzeç do niniejszej ksià eczki i porównaç nagranie z tekstem. Warto przy tej okazji zwróciç uwag na pisowni oraz na wszystkie nieznane s ówka wyst pujàce w tekêcie i spróbowaç zrozumieç ich znaczenie z kontekstu. Ksià eczka mo e okazaç si bardzo pomocna dla wzrokowców i osób poczàtkujàcych, ale nie tylko.

6 ANGIELSKI SCIENCE & TECHNOLOGY Nowych s ów i zwrotów uczymy si przede wszystkim s uchajàc listy s ówek (wraz z t umaczeniami) na poczàtku ka dej lekcji. Dodatkowo, powtarzajàc na g os za lektorem çwiczymy prawid owà wymow i jeszcze skuteczniej zapami tujemy nowe zwroty. Ostatnià cz Êcià ka dej lekcji jest zestaw pytaƒ sprawdzajàcych zrozumienie treêci nagrania. Po ka dym pytaniu nale y podaç odpowiedê. W przypadku, gdy mamy trudnoêç z udzieleniem odpowiedzi na któreê z pytaƒ, nale y ods uchaç nagrania jeszcze raz i odszukaç odpowiednià informacj. Swoje odpowiedzi mo na porównaç z rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià eczki. Po przerobieniu ca ego materia u warto odtwarzaç p yt jeszcze co kilka dni lub tygodni. Radzimy s uchaç jej na zmian z innymi p ytami wydawnictwa Edgard, na przyk ad World Today News & Society i World Today Nature & The Environment. Zapraszamy i yczymy przyjemnej nauki! Kurs w wersji mp3 Angielski World Today Science & Technology wwersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami, podr cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ oraz program komputerowy Vocabulary Trainer do utrwalenia znajomoêci s ówek. Pliki mp3 znajdujà si w katalogu g ównym na p ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia owi na lekcje i Êcie ki w ksià eczce. Program do nauki s ówek Vocabulary Trainer Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç i przeçwiczyç znajomoêç wszystkich s ówek z kursu. Oprócz nauki ze s uchu z Audio Kursem, zach camy do korzystania z programu Vocabulary Trainer i sprawdzenia swojej znajomoêci nowego s ownictwa. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do programu (dost pna zawsze pod F1). Pomoc techniczna do programu 5

7 Lesson 1. Cosmetic surgery 2 In this lesson you will hear part of a lecture about cosmetic surgery. Listen to the recording but first listen to the words and phrases that appear in this text. Listen carefully. cosmetic surgery chirurgia kosmetyczna to opt for wybieraç coê, optowaç za czymê glamorous efektowny, wytworny facelift lifting twarzy liposuction liposukcja, odsysanie t uszczu alternative alternatywny high-risk wysokiego ryzyka hesitant niepewny to participate uczestniczyç an appearance wyglàd an emphasis nacisk to enhance poprawiç, uwydatniç a feature cecha a recovery period okres rekonwalescencji to be a far cry from ró niç si, odbiegaç znacznie od czegoê to nip szczypaç, przycinaç to tuck podwijaç non-evasive nieinwazyjny an injection zastrzyk acid kwas signs of ageing oznaki starzenia chickenpox ospa wietrzna acne tràdzik collagen kolagen wrinkles zmarszczki 3 And now listen to the lecture about cosmetic surgery and its increasing popularity. In today s modern society, cosmetic surgery has become increasingly popular amongst the young and old, and both males and females. Most commonly, people opt for cosmetic surgery because they want to look slimmer, more glamorous and younger. Statistically, most cosmetic surgery patients are women, but there seems to be an increasing number of men who are eager to have cosmetic surgery in order to look good. 6

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Angielski w 1 miesiàc

Angielski w 1 miesiàc naucz si sam kaseta + audio CD gratis Angielski w 1 miesiàc Kurs j zykowy z nagraniami dla poczàtkujàcych Angielski w 1 miesiàc Claudia Guderian Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI w pracy i biznesie

ANGIELSKI w pracy i biznesie Hubert Karbowy ANGIELSKI w pracy i biznesie Intensywny kurs w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Relaks. w prezencie ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPA SKI WŁOSKI

Relaks. w prezencie ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPA SKI WŁOSKI Relaks w prezencie Fotel Lidera 2011, 2010, 2009 ANGIELSKI ENGLISH Wiktoria 2013, 2012, 2011, 2010 NIEMIECKI DEUTSCH FRANCUSKI FRANÇAIS Wiktoria 2009 Wiktoria 2008 Certyfikat Europejska Gwarancja Najwy

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI Wzory wypracowaƒ

ANGIELSKI Wzory wypracowaƒ Pawe Marczewski, Dobros awa Wiktor Repetytorium ANGIELSKI Wzory wypracowaƒ Konsultacja j zykowa: Alisa Mitchel Masiejczyk Projekt ok adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Wzory wypracowaƒ MATURA KLASÓWKA EGZAMIN. Super- pomoc. Wzory wypracowaƒ z t umaczeniami. Rozprawki, recenzje, opisy, opowiadania

Wzory wypracowaƒ MATURA KLASÓWKA EGZAMIN. Super- pomoc. Wzory wypracowaƒ z t umaczeniami. Rozprawki, recenzje, opisy, opowiadania Wzory wypracowaƒ Super- pomoc MATURA KLASÓWKA EGZAMIN Wzory wypracowaƒ z t umaczeniami Rozprawki, recenzje, opisy, opowiadania Wszystkie wypracowania opatrzone komentarzem i s owniczkiem wydawnictwo LINGO

Bardziej szczegółowo

Wstêp. Struktura lekcji

Wstêp. Struktura lekcji Wstêp Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witamy Ciê na kursie jêzyka angielskiego ESKK dla œrednio zaawansowanych. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukoñczy³y kurs angielskiego ESKK dla pocz¹tkuj¹cych,

Bardziej szczegółowo

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 Koniec transformacji? Udoskonalmy antyplagiat CEMBA z akredytacjà EPAS Studenci pstrykajà, perswadujà i negocjujà Czysta przyjemnoêç, czyli seks w SGH B

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki.

Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki. Lekcja maturalna 1 11 5 Opisywanie miejsc Instytucje Opisywanie usytuowania Wyra enia It s full of people. It s bigger/smaller than our town. It s the most unusual place I ve ever seen/been to. It s always

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej"

PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej" Wroc aw 2009 1 SPIS TRE CI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OPIS PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo