ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

2 A CZĘŚĆ PISEMNA przeprowadzana z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy I PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W KAŻDEJ SALI Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu nadzorującego część pisemną (PZN) Przewodniczący zespołu nadzorującego przygotowuje i przekazuje PZE dokumentację: Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Protokół przebiegu części Wypełnić i zebrać podpisy wszystkich członków pisemnej egzaminu Załącznik 6 potwierdzającego kwalifikacje zespołu nadzorującego pod wypełnionym w zawodzie w sali protokołem Lista/Wykaz zdających zał 10 Karty odpowiedzi zdających * Załącznik 7 Załącznik 8 Niewykorzystane i uszkodzone arkusze i karty odpowiedzi Pobrana z OKE lista Wypełnione przez zdających karty odpowiedzi *oraz arkusze egzaminacyjne zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu lub którzy zrezygnowali z egzaminu Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu ( ) części pisemnej (w czasie jego trwania) Arkusze i karty odpowiedzi dla zdających: - niewykorzystane, - uszkodzone Sprawdzić odnotowanie na liście wszystkich danych, w tym: - podpisu obecności zdających, - podpisu wymiany arkusza Zebrać podpisy zespołu nadzorującego Po sprawdzeniu zgodności kodu kreskowego zdającego z numerem PESEL przyklejonym na pracy z osobą zdającego spakować karty odpowiedzi do zwrotnych bezpiecznych kopert Opisać długopisem koperty wg wzoru (Zał D1) Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Załącznik D1 Przykładowy wzór opisu zwrotnej bezpiecznej koperty z kartami odpowiedzi po części pisemnej przy braku naklejki kod wpisać ręcznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (P) Maj Lipiec 2016 Część pisemna KARTY ODPOWIEDZI Oznaczenie Nazwa Oznaczenie kwalifikacji M 11 kwalifikacji Eksploatacja złóż podziemnych arkusza M11- X XX XX Liczba sztuk 20 Razem 20 Stosowne rubryki wypełnia po egzaminie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego Niniejszą Instrukcję należy wydać Przewodniczącym zespołów nadzorujących wraz z przeznaczoną dla nich dokumentacją zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 2 /14

3 II PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) 1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera dokumentację z poszczególnych sal, sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów i opisania kopert, a następnie przygotowuje komplet dokumentacji dla OKE: Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Protokół zbiorczy części pisemnej Wypełnić w dwóch egzemplarzach Załącznik 6a egzaminu potwierdzającego Zweryfikować dane dotyczące liczby kart odpowiedzi kwalifikacje w zawodzie z informacjami na etykietach kopert z kartami Zaświadczenia Sprawdzić kompletność kopii zaświadczeń Poświadczone kopie zaświadczeń laureatów, laureatów, finalistów laureatów, finalistów olimpiad z danymi z protokołu finalistów zbiorczego Listy / Wykazy zdających Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik C (OKE) Koperty z kartami odpowiedzi z sal, Etykieta Zał E1 Niewykorzystane arkusze i karty odpowiedzi Uszkodzone arkusze i karty odpowiedzi Załącznik B1 Otrzymane od PZN listy Protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu ( ) części pisemnej (w czasie jego trwania) Informacja o dystrybucji i jakości otrzymanych materiałów egzaminacyjnych Otrzymane od PZN koperty z kartami odpowiedzi Niewykorzystane arkusze i karty odpowiedzi z całej szkoły Wymienione podczas egzaminu arkusze i karty odpowiedzi Wykaz zawartości pakietu z materiałami egzaminacyjnymi Zweryfikować oraz potwierdzić pieczęcią prawidłowość danych na listach zdających ze wszystkich sal Sporządzić kserokopie Oryginały dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE Sporządzić kserokopie Oryginały dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE Przygotowaną decyzję dołączyć wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą odpowiedzi zdającego (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce) Sprawdzić kompletność oświadczeń z danymi z protokołu zbiorczego Wypełnić i skserować na odwrocie: Wykaz zawartości przesyłki dostarczony przez dystrybutora Uporządkować koperty z kartami odpowiedzi Wpisać dane do Załącznika E1 (str4) i dołączyć załącznik do kopert (koperty przewiązać sznurkiem) Umieścić na górze wypełnioną etykietę (Załącznik G str 11) i przewiązać sznurkiem Wymienione w trakcie egzaminu arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi przewiązać sznurkiem (jeśli zachodzi taka potrzeba) Opisać (Załącznik G1 str 12) Wypełnić dokument w dwóch egzemplarzach Zweryfikować dane liczbowe z danymi wpisanymi do protokołu zbiorczego i danymi na kopertach zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 3 /14

4 CZĘŚĆ PISEMNA Załącznik E1 - Etykieta na koperty z kartami odpowiedzi w danej kwalifikacji zawodowej - po części pisemnej egzaminu (zastosować w przypadku większej liczby sal egzaminacyjnych niż 1) - IDENTYFIKATOR SZKOŁY/PLACÓWKI KARTY ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE PISEMNYM ZAWARTOŚĆ PAKIETU RAZEM NUMER SALI LICZBA KOPERT LICZBA KART KOPERT KART ODPOWIEDZI Razem zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 4 /14

5 Załącznik B1 CZĘŚC PISEMNA - identyfikator szkoły/placówki, 20 r Pieczęć szkoły/ placówki Miejscowość Data Wykaz zawartości pakietu z materiałami egzaminacyjnymi - część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzana z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy Przekazuję OKE w Jaworznie: I Dokumentację egzaminu w części pisemnej 1 koszulka(i) II Materiały egzaminacyjne z poszczególnych kwalifikacji w zawodach: Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Razem Karty odpowiedzi przekazane do sprawdzenia kopert Niewykorzy- -stane arkusze egzaminacyjne / karty odpowiedzi sztuk Arkusze / Karty Uszkodzone arkusze egzaminacyjne / karty odpowiedzi sztuk Arkusze / Karty Potwierdzam, że liczba przekazanych kart odpowiedzi jest zgodna z liczbą zdających, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu, podaną w protokole zbiorczym Prace zdających, którzy przerwali część pisemną lub którym została ona unieważniona w liczbie dołączono do decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu zawodowego Imię i nazwisko Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego 2 Czytelny podpis 1 Koszulki foliowe, zawierające: protokół zbiorczy, wykaz zdających, którzy nie zgłosili się, informację o dystrybucji; zweryfikowane listy zdających w poszczególnych kwalifikacjach, decyzje o przerwaniu (Patrz załącznik A1) 2 W przypadku nieobecności Przewodniczącego ZE załączyć upoważnienie dla osoby przekazującej materiały zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 5 /14

6 2 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego pakuje materiały do pakietu/pakietów 3 według schematu A1 str 21, zabezpiecza go taśmą i nakleja na górze (w prawym górnym rogu) etykietę Załącznik F1 Załącznik F1 Nadawca Pieczęć szkoły/ placówki Zawartość Nakleić etykietę z kodem kreskowym szkoły (przy braku etykiety kod wpisać ręcznie) MATERIAŁY EGZAMINACYJNE Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Część przeprowadzana z wykorzystaniem wydrukowanych ARKUSZY NOWY EGZAMIN Odbiorca: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul Mickiewicza Jaworzno Pakiet z W celu rozróżnienia przesyłek z nowego i starego egzaminu zawodowego wprowadzono do nowego egzaminu etykiety z kodem kreskowym szkoły wg następującego wzoru: <Lp szkoły w bazie> NOWY Przykład 123 NOWY <Identyfikator szkoły> Z3Q Etykiety te należy naklejać na przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi i na dokumentację egzaminacyjną wyłącznie z nowego egzaminu zawodowego 3 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych kurierowi a Informacja o terminie przekazania materiałów egzaminacyjnych ze szkół zostanie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych b Do przekazania materiałów egzaminacyjnych do OKE uprawniony jest przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego pisemnie nauczyciel c Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje materiały egzaminacyjne kurierowi firmy POCZTEX, który pozostawia w ośrodku potwierdzenie odbioru przesyłki stanowiące dowód nadania przesyłki Potwierdzenie należy zachować w dokumentacji 3 W miarę możliwości należy sporządzić jeden pakiet zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 6 /14

7 A1 CZĘŚĆ PISEMNA przeprowadzana w formie elektronicznej I PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W KAŻDEJ SALI Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) Przewodniczący zespołu nadzorującego przygotowuje i przekazuje PZE: Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Sprawozdania z przebiegu części Wydrukowane z systemu Podpisać i zebrać podpisy wszystkich członków zespołu pisemnej egzaminu elektronicznego nadzorującego pod wydrukiem dwóch egzemplarzy zawodowego sprawozdania w dwóch sprawozdania (protokołu) w danej sali egzemplarzach (protokół) Lista / Wykaz zdających zał 10 Załącznik 8 Płyta DVD Nośnik USB Pobrana z OKE lista Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu ( ) części pisemnej (w czasie jego trwania) Nagrana przez operatora egzaminu płyta DVD z zaszyfrowanym plikiem z wynikami zdających oraz archiwalną wersją Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Nagrany przez operatora egzaminu na USB zaszyfrowany plik z wynikami egzaminu Sprawdzić odnotowanie na liście: - odbioru loginów i haseł przez zdających, - potwierdzenie zakończenia egzaminu Podpisać listę Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Sprawdzić jakość zapisu płyty DVD Opisać płytę DVD nazwą kwalifikacji, datą, zmianą egzaminu i numerem sali egzaminacyjnej Spakować płytę DVD do bezpiecznej koperty Kopertę opisać jak wyżej Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Niniejszą Instrukcję należy wydać Przewodniczącym zespołów nadzorujących wraz z przeznaczoną dla nich dokumentacją zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 7 /14

8 II PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) 1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera dokumentację z poszczególnych sal, sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów, a następnie przygotowuje komplet dokumentacji dla OKE: Załącznik 6a Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Zaświadczenia laureatów, finalistów Załącznik 7 Załącznik 8 Listy / Wykazy zdających Sprawozdania z przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach (protokoły) Załącznik C Protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Poświadczone kopie zaświadczeń laureatów, finalistów Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu ( ) części pisemnej (w czasie jego trwania) Otrzymane od PZN listy Wydrukowane z systemu elektronicznego sprawozdania w poszczególnych salach (2 egzemplarze) Informacja o dystrybucji i jakości otrzymanych materiałów egzaminacyjnych Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego: Wypełnić w dwóch egzemplarzach Sprawdzić kompletność kopii zaświadczeń laureatów, finalistów olimpiad z danymi z protokołu zbiorczego Przygotowaną decyzję dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce) Sprawdzić kompletność oświadczeń z danymi z protokołu zbiorczego Zweryfikować oraz potwierdzić pieczęcią prawidłowość danych na listach zdających ze wszystkich sal Sporządzić kserokopie Oryginały dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE 1 egzemplarz sprawozdania dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE 1 egzemplarz sprawozdania pozostawić w dokumentacji szkoły Wypełnić i skserować na odwrocie: Wykaz zawartości przesyłki dostarczony przez dystrybutora niezwłocznie po zakończeniu na każdej zmianie części pisemnej egzaminu - przekazuje do OKE plik z pełnymi wynikami egzaminu w formie elektronicznej, który po przekazaniu trwale usuwa z nośnika USB, po zakończeniu części pisemnej egzaminu na wszystkich zmianach - nadzoruje skuteczne usunięcie przez operatora Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego z komputera pliku z wynikami zdających - po uzyskaniu zgody OKE w formie pisemnego potwierdzenia drogą elektroniczną odbioru ww pliku 2 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego pakuje dokumentację do bezpiecznej koperty lub kartonu według schematu A2 str 14, i nakleja etykietę Załącznik F2 zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 8 /14

9 Załącznik F2 Nadawca Pieczęć szkoły/ placówki Zawartość Nakleić etykietę z kodem kreskowym szkoły (przy braku etykiety kod wpisać ręcznie) MATERIAŁY EGZAMINACYJNE Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Część przeprowadzana w formie ELEKTRONICZNEJ NOWY EGZAMIN Odbiorca: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul Mickiewicza Jaworzno W celu rozróżnienia przesyłek z nowego i starego egzaminu zawodowego wprowadzono do nowego egzaminu etykiety z kodem kreskowym szkoły wg następującego wzoru: <Lp szkoły w bazie> NOWY Przykład 123 NOWY <Identyfikator szkoły> Z3Q Etykiety te należy naklejać na przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi i na dokumentację egzaminacyjną wyłącznie z nowego egzaminu zawodowego 3 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych kurierowi a Informacja o terminie przekazania materiałów egzaminacyjnych ze szkół zostanie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych b Do przekazania materiałów egzaminacyjnych do OKE uprawniony jest przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego pisemnie nauczyciel c Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje materiały egzaminacyjne kurierowi firmy POCZTEX, który pozostawia w ośrodku potwierdzenie odbioru przesyłki stanowiące dowód nadania przesyłki Potwierdzenie należy zachować w dokumentacji zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 9 /14

10 Załącznik C - identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy, 20 r Pieczęć szkoły/ placówki/ pracodawcy Miejscowość Data Informacja o dystrybucji i jakości otrzymanych materiałów egzaminacyjnych do części * pisemnej, * praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zaznaczyć znakiem X właściwy etap egzaminu) A DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW DO SZKOŁY/PLACÓWKI 1 Materiały odebrano dnia o godzinie 2 Liczba dostarczonych materiałów egzaminacyjnych umożliwia przeprowadzenie egzaminu: tak / nie 1 1 Jeżeli nie, to proszę opisać, w jaki sposób rozwiązano ten problem (o której godzinie powiadomiono firmę dystrybucyjną i kiedy materiały zostały dostarczone do szkoły/placówki): B MATERIAŁY NIEWYKORZYSTANE ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIE Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Arkuszy egzaminacyjnych Liczba uszkodzonych Kart odpowiedzi Płyt DVD z zadaniami egzaminacyjnymi Kart oceny Rodzaj błędów / braków Czytelny podpis Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego NA ODWROCIE SKSEROWAĆ WYKAZ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI DOSTARCZONY PRZEZ DYSTRYBUTORA zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 10 /14

11 Załącznik G Etykieta do oznaczenia materiałów egzaminacyjnych niewykorzystanych podczas egzaminu - Identyfikator szkoły/zespołu szkół EGZAMIN ZAWODOWY 2016 NIEWYKORZYSTANE wpisać znak X CZĘŚĆ PISEMNA NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE NIEWYKORZYSTANE KARTY ODPOWIEDZI sztuk sztuk wpisać znak X zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 11 /14

12 Załącznik G1 Etykieta do oznaczenia uszkodzonych materiałów egzaminacyjnych, podległych wymianie podczas egzaminu - Identyfikator szkoły/zespołu szkół EGZAMIN ZAWODOWY 2016 USZKODZONE wpisać znak X CZĘŚĆ PISEMNA USZKODZONE ARKUSZE EGZAMINACYJNE sztuk USZKODZONE KARTY ODPOWIEDZI sztuk wpisać znak X zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 12 /14

13 Schemat pakowania A1 zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 13 /14

14 Schemat pakowania A2 zk-cz pisemna_aneks_iidoc Strona 14 /14

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 20152016 INSTRUKCJA PAKOWANIA I PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM Na podstawie przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 2 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 materiały dla Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie NOWA FORMUŁA EGZAMINU WYBRANE PROCEDURY ETAP PISEMNY - Informacja dla zdającego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie NOWA FORMUŁA EGZAMINU WYBRANE PROCEDURY ETAP PISEMNY - Informacja dla zdającego Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie NOWA FORMUŁA EGZAMINU WYBRANE PROCEDURY ETAP PISEMNY - Informacja dla zdającego Zdający zgłaszają się na 1 godzinę przed egzaminem zgodnie z wywieszonym harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2011

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2011 Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2011 materiały dla Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik II. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedura sprawdzianu dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA GODZ. 8.20

Procedura sprawdzianu dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA GODZ. 8.20 Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. Procedura sprawdzianu dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach Cz. I język polski i matematyka; 80 minut (godz. 9.00) lub 120 min. Cz.II język

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 109. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej "egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016 luty/marzec 2016 roku Obowiązuj zujące regulacje prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty o (tj.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN 2011 ostatni S_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 10 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu egzaminu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016

Instrukcja organizacji przebiegu egzaminu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016 Instrukcja organizacji przebiegu egzaminu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) egzamin oznacza on egzamin w trzeciej klasie gimnazjum b) część egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 17 do Umowy o połączeniu sieci PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP S.A. 1. Abonent przyłączony do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ROK SZKOLNY 2015/2016 RODZICE. Szkoła Podstawowa Gimnazjum

EGZAMINY ROK SZKOLNY 2015/2016 RODZICE. Szkoła Podstawowa Gimnazjum EGZAMINY ROK SZKOLNY 2015/2016 RODZICE Szkoła Podstawowa Gimnazjum NA POCZĄTKU Każdy uczeń otrzymał kody do serwisu dla ucznia w OKE i ma on obowiązek się zalogować minimum 2 razy: 1 raz w szkole z nauczycielem,

Bardziej szczegółowo

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINU 4.1. Przeprowadzenie cz ci pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 1. Odbiór materia ów a.

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINU 4.1. Przeprowadzenie cz ci pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 1. Odbiór materia ów a. 4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINU 4.1. Przeprowadzenie cz ci pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 1. Odbiór materia ów a. Przewodnicz cy ZE lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u (Za cznik

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH I. Postanowienia ogólne. 1. Ponadprzedmiotowy sprawdzian dla klasy 6. i egzamin

Bardziej szczegółowo

II. POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

II. POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

, dnia roku (miejscowość)

, dnia roku (miejscowość) Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionych kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW Z LAT SZKOLNYCH 2004/2005 2013/2014

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW Z LAT SZKOLNYCH 2004/2005 2013/2014 INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW Z LAT SZKOLNYCH 2004/2005 2013/2014 Absolwenci liceów z lat szkolnych 2004/2005 2013/2014 oraz osoby, które uzyskają/uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOŁACH STOWARZYSZENIA SZANSA W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PERSPEKTYWY NA (SAMO)ZATRUDNIENIE W PROGRAMIE OUTPLACEMENT Projekt "PERSPEKTYWA NA (SAMO)ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 707 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 60 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Rodziców i uczniów dotycząca egzaminu maturalnego.

Informacja dla Rodziców i uczniów dotycząca egzaminu maturalnego. Informacja dla Rodziców i uczniów dotycząca egzaminu maturalnego. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DATA... NAZWA WYKONAWCY... SIEDZIBA... Telefon... Fax...

FORMULARZ OFERTOWY. DATA... NAZWA WYKONAWCY... SIEDZIBA... Telefon... Fax... pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY DATA... NAZWA WYKONAWCY...... SIEDZIBA...... Telefon... Fax... 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym poniżej 4.845.000 Euro na realizację

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I.

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO 1. Nazwa zleceniobiorcy CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 2. Numer umowy i tytuł (nazwa) zadania 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania

Instrukcja w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania Załącznik do Zarządzenia nr ORo.0151-640/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2009 roku Instrukcja w Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gospodarka obejmuje: oznaczanie druków, ich ewidencję,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja czerwcowa Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 6 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/505/06, Pani Maria Niwicka, REGON 750725811. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW. I. Przyjmowanie skarg i wniosków

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW. I. Przyjmowanie skarg i wniosków PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW I. Przyjmowanie skarg i wniosków 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez: a) Dyrektora szkoły w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r.

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. Instrukcja kasowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo