Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku Ad. 1 Radny Senior Bogdan Koszuta otworzył pierwszą sesję V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Serdecznie powitał radnych oraz przybyłych gości. (Otwarcie nastąpiło o godz ) Ad. 2 Na podstawie listy obecności Radny Senior stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada i podejmować prawomocne uchwały. (Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu) (Listy obecności gości stanowią zał. nr 2 do protokołu) Radny Senior B. Koszuta poprosił wszystkich o powstanie do hymnu państwowego. Odśpiewano hymn państwowy. Radny Senior B. Koszuta poinformował, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadają słowo ślubuję. Następnie zwrócił się do wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Radny Senior poprosił, aby kolejno wywoływani według listy obecności radni, wypowiedzieli słowo ślubuję. Może być również dodane zdanie: Tak mi dopomóż Bóg. Wszyscy Radni złożyli ślubowanie. Ad. 3 Radny Senior B. Koszuta przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady. 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

2 Następnie Radny Senior zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad? Wobec braku propozycji wprowadzenia zmian w porządku obrad Radny Senior poddał go pod głosowanie. Rada 15 głosami za w obecności 15 radnych przyjęła porządek obrad. Ad. 4 Radny Senior B. Koszuta poinformował, że Rada Powiatu w tym punkcie porządku obrad dokona wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie i zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na ww. funkcję. K. Maćkiewicz radny w imieniu radnych Przymierza Obywatelskiego 2014, a także ugrupowania Nowe Perspektywy zgłosił kandydaturę radnego Adama Puchały na Przewodniczącego Rady Powiatu. Powiedział, że radny Adam Puchała jest z wykształcenia magistrem pedagogiki i przez wiele lat pracy zawodowej związany był z oświatą na terenie powiatu wąbrzeskiego, do 2005 roku był Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Radny Adam Puchała jest radnym Rady Powiatu już po raz piąty. W I kadencji pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatu, w II, III i IV kadencji kierował pracami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Potrafił godzić obowiązki, które spoczywają na Przewodniczącym Rady, aby we właściwy sposób zapewnić możliwość funkcjonowania wszystkim radnym. Podkreślił, że radny Adam Puchała jest właściwą osobą do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy radny Adam Puchała wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Adam Puchała wyraził zgodę. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na Przewodniczącego Rady Powiatu? M. Toś radny na Przewodniczącego Rady Powiatu zaproponował kandydaturę radnego Bogdana Koszuty. Powiedział, że radny Bogdan Koszuta od 1990 roku przez okres 20 lat pracował w samorządzie, zna tematykę samorządu, przez cztery kadencje był Burmistrzem Miasta Wąbrzeźna, przez jedną kadencję był Wójtem Gminy Obrowo. Stwierdził, że doświadczenie radnego Bogdana Koszuty w samorządzie daje rękojmię dobrej pracy i funkcjonowania Rady Powiatu. Radny Senior B. Koszuta powiedział, że wypada zadać samemu sobie pytanie, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Bogdan Koszuta wyraził zgodę. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na Przewodniczącego Rady Powiatu? Wobec braku innych kandydatur Radny Senior zaproponował, aby przystąpić do powołania Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. B. Szpryniecka - radna zaproponowała na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Mieczysława Husarza. 2

3 Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy radny Mieczysław Husarz wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej? Radny Mieczysław Husarz wyraził zgodę. W. Siciński radny zaproponował na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Krzysztofa Mazurka. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy radny Krzysztof Mazurek wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej? Radny Krzysztof Mazurek wyraził zgodę. M. Toś - radny zaproponował na członka Komisji Skrutacyjnej radną Hannę Kwiatkowską. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy radna Hanna Kwiatkowska wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej? Radny Hanna Kwiatkowska wyraziła zgodę. Radny Senior B. Koszuta zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Następnie wobec braku uwag poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. Rada 15 głosami za w obecności 15 radnych powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: - Mieczysław Husarz, - Krzysztof Mazurek, - Hanna Kwiatkowska. Radny Senior B. Koszuta zwrócił się z prośbą do członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządził 5-minutową przerwę (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej Radny Senior B. Koszuta przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Następnie poddał powyższy projekt pod głosowanie. M. Markowski radny zauważył, że w przegłosowanym porządku sesji nie ma punktu dotyczącego wyboru Członków Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, natomiast w 1 ww. projektu uchwały taki zapis jest. Radny Senior B. Koszuta po krótkiej dyskusji pomiędzy radnymi stwierdził, że brak w porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu jest drobnym uchybieniem. Zaproponował, aby przyjąć ww. uchwałę, jako realizację punktu przyjętego porządku obrad Wybór Przewodniczącego Rady. Zapytał czy radny M. Markowski ma jeszcze jakieś uwagi? M. Markowski radny odpowiedział, że nie. 3

4 Radny Senior B. Koszuta wobec braku dalszych uwag i zapytań poddał powyższy projekt pod głosowanie. Rada 15 głosami za w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr I/1/2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. (Uchwała stanowi zał. nr 3 do protokołu) Radny Senior B. Koszuta zwrócił się z prośbą do członków Komisji Skrutacyjnej, aby podjęli swoje czynności. M. Husarz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o zasadach głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r. Wyjaśnił, że głosować należy stawiając znak x w kwadracie obok nazwiska jednego z dwóch zgłoszonych kandydatów. Niepostawienie znaku w żadnej z kratek lub postawienie więcej niż jednego znaku x jest głosem nieważnym. Następnie rozdano karty do głosowania. K. Mazurek członek Komisji Skrutacyjnej pokazując wnętrze urny do głosowania poinformował, że urna jest pusta. Następnie poprosił radnych o wrzucanie wypełnionych kart do urny. Radny Senior B. Koszuta zarządził 5-minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej Radny Senior B. Koszuta poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. M. Husarz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Poinformował, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, głosów ważnych oddano 15. Kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 1) Kandydat: Adam Puchała: za wyborem 8 głosów; 2) Kandydat: Bogdan Koszuta: za wyborem 7 głosów. W związku z powyższym, bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Powiatu wybrany został Adam Puchała. (Protokół stanowi zał. nr 4 do protokołu) (Karty do głosowania stanowią zał. nr 5 do protokołu) Radny Senior B. Koszuta wobec przedstawionego wyniku głosowania, stwierdził, że Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła Uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. (Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu) 4

5 Następnie Radny Senior przekazał prowadzenie obrad I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nowo wybranemu Przewodniczącemu. Ad. 5 Adam Puchała Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za zaufanie i powierzenie pełnienia zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu. Zobowiązał się, że będzie rzetelnie pełnił swoje obowiązki. Przewodniczący na podstawie 23 ust. 2 pkt 2 Statut Powiatu Wąbrzeskiego dotyczącego zmiany porządku obrad zgłosił formalny wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: - Wybór Starosty Wąbrzeskiego, - Wybór Wicestarosty, - Wybór Członka Zarządu Powiatu. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne propozycje rozszerzenia porządku obrad? Wobec braku propozycji poddał pod głosowanie zmianę dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o punkt Wybór Starosty Wąbrzeskiego. Rada 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt Wybór Starosty Wąbrzeskiego. Kontynuując zwrócił się z zapytaniem, kto z radnych jest za przyjęciem rozszerzenia porządku obrad o punkt Wybór Wicestarosty? Rada 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt Wybór Wicestarosty. Ponadto poddał pod głosowanie propozycję dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o punkt Wybór Członka Zarządu Powiatu. Rada 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt Wybór Członka Zarządu Powiatu. W dalszej kolejności A. Puchała Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił rozszerzony porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady. 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6. Wybór Starosty Wąbrzeskiego. 7. Wybór Wicestarosty. 8. Wybór Członka Zarządu Powiatu. 9. Zakończenie obrad I sesji Rady. Następnie Przewodniczący poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie. Rada 15 głosami za w obecności 15 radnych jednomyślnie przyjęła rozszerzony porządek obrad. 5

6 Ad. 6 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczący w imieniu ugrupowania Przymierze Obywatelskie 2014 zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Maćkiewicza na funkcję Starosty Wąbrzeskiego. Powiedział, że radny Krzysztof Maćkiewicz ma 57 lat, ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej, jest członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich, pełnił funkcję Starosty Wąbrzeskiego w poprzednich kadencjach Rady Powiatu, w maju br. z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność samorządową. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na Starostę Wąbrzeskiego? B. Koszuta radny powiedział, że na Starostę Wąbrzeskiego zgłasza kandydaturę radnego Mieczysława Tosia. Radny Mieczysław Toś zdobył bardzo dużą ilość głosów w ostatnich wyborach samorządowych, pełnił funkcję radnego Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, jest emerytowanym Policjantem, wcześniej pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie. Podkreślił, iż doświadczenie, które nabył radny w pracy zawodowej oraz w samorządzie daje pełną gwarancję, że potrafi wypełniać funkcję Starosty Wąbrzeskiego odpowiedzialnie, z korzyścią i pożytkiem dla wszystkich obywateli powiatu wąbrzeskiego. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu ponownie zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na Starostę Wąbrzeskiego? Wobec braku innych kandydatur zwrócił się do radnego Krzysztofa Maćkiewicza z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Krzysztof Maćkiewicz wyraził zgodę. Następnie Przewodniczący zapytał, czy radny Mieczysław Toś wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Mieczysław Toś wyraził zgodę. W związku z powyższym A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Powiatu Wąbrzeskiego, a głosowanie tajne przeprowadzi powołana przez Radę Komisja Skrutacyjna. Poprosił, aby członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do pracy i przygotowali karty do głosowania. W tym celu ogłosił 10-minutową przerwę (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zanim radni przystąpią do wyborów, chciałby powrócić do podjętej przez Radę Powiatu na początku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 6

7 przeprowadzenia głosowań tajnych na I sesji V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Zaznaczył, że treść 1 tej uchwały, którą przeczytał Radny Senior, brzmi: Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowań tajnych w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Członków Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie na I sesji V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r. Przypomniał, iż radny M. Markowski wniósł zastrzeżenie do tego zapisu. Z wypowiedzi Radnego Seniora można wnioskować, że wybór Komisji Skrutacyjnej dotyczył wyłącznie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. W związku z powyższym, aby przeprowadzić wybory Członków Zarządu Powiatu należy dokonać sprostowania do podjętej uchwały albo podjąć nową uchwałę i dokonać wyboru nowej Komisji Skrutacyjnej, żeby wszystko było lege artis. Zapytał, czy w sprawie przedstawionego problemu, ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Wobec braku uwag poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienia w tej sprawie. B. Lech-Gajewska radca prawny poinformowała, że Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie została podjęta. Przed jej podjęciem jednak Radny Senior wyjaśniając problem zasugerował, że dotyczy ona tylko wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu. Powiedziała, że ponieważ uchwała nie była zmieniona i została podjęta w treści jakiej jest, wystarczyłoby przegłosowanie, nie w formie uchwały, ale zgody radnych na to, aby głosowanie wyboru na Członków Zarządu Powiatu mogła przeprowadzać Komisja Skrutacyjna wybrana na podstawie tej uchwały. Dodała, że jeśli nie będzie takiej zgody zaistnieje konieczność zmiany porządku obrad i wyboru nowej Komisji Skrutacyjnej. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za wyjaśnienia. Wobec braku uwag zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na to, aby 1 podjętej przez Radę Powiatu uchwały przyjąć w brzmieniu: Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowań tajnych w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Członków Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie na I sesji V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r.? Rada 15 głosami za w obecności 15 radnych jednomyślnie wyraziła zgodę na powyższe. Kontynuując A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie radnym kart do głosowania. M. Husarz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o zasadach głosowania w spawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r. Wyjaśnił, że głosować należy stawiając znak x w kwadracie obok nazwiska jednego z dwóch zgłoszonych kandydatów. Niepostawienie znaku w żadnej z kratek lub postawienie więcej niż jednego znaku x jest głosem nieważnym. Następnie rozdano karty do głosowania. K. Mazurek członek Komisji Skrutacyjnej pokazał puste wnętrze urny, a następnie poprosił radnych o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania. 7

8 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 5-minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej M. Husarz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Wąbrzeskiego. Poinformował, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, głosów ważnych oddano 15. Kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 1) Kandydat: Krzysztof Maćkiewicz - za wyborem 8 głosów; 2) Kandydat: Mieczysław Toś - za wyborem 7 głosów. W związku z powyższym, bezwzględną większością głosów na Starostę Wąbrzeskiego wybrany został Krzysztof Maćkiewicz. (Protokół stanowi zał. nr 7 do protokołu) (Karty do głosowania stanowią zał. nr 8 do protokołu) A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdził, że Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła Uchwałę Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego. Następnie odczytał treść uchwały. (Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu) Ad. 7 Kontynuując porządek sesji A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił K. Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego o zgłoszenie kandydata na funkcję Wicestarosty. K. Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski podziękował za dowód zaufania. Zapewnił wszystkich radnych, że dołoży wszelkich starań, aby radni Rady Powiatu wspólnie pracowali na rzecz powiatu wąbrzeskiego. Następnie na Wicestarostę Wąbrzeskiego zaproponował kandydaturę radnej Bożeny Szprynieckiej. Powiedział, iż radna Bożena Szpryniecka do obecnego momentu była Członkiem Zarządu Powiatu i pełniła funkcję Wicestarosty Wąbrzeskiego. Przez całe życie zawodowe była związana z rolnictwem. Pracowała zawodowo przez wiele lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku i w Minikowie, jako doradca przedsiębiorczości, a następnie jako Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie. Ostatnie 3 lata pracowała w wąbrzeskim Samorządzie Powiatowym. Zaznaczył, że jest osobą niezwykle aktywną. Uzyskała bardzo wysoki wynik wyborczy, co świadczy o ogromnym zaufaniu społecznym. Podkreślił, że jest to właściwa osoba do pełnienia funkcji Wicestarosty Wąbrzeskiego. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radna Bożena Szpryniecka wyraża zgodę na kandydowanie? Radna Bożena Szpryniecka wyraziła zgodę. 8

9 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że radni otrzymają karty do głosowania opatrzone pieczęcią Powiatu Wąbrzeskiego. Poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart i ogłosił 5-minutową przerwę (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej M. Husarz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na kartach do głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r. głosować należy stawiając znak x w jednym z kwadratów. Niepostawienie znaku w żadnej z kratek lub postawienie więcej niż jednego znaku x jest głosem nieważnym. Następnie rozdano karty do głosowania. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych z prośbą o wypełnienie kart. K. Mazurek członek Komisji Skrutacyjnej pokazał puste wnętrze urny, a następnie poprosił radnych o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 5-minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej M. Husarz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru Wicestarosty. Poinformował, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, w wyniku głosowania: 1) głosów ważnych oddano - 12, 2) głosów nieważnych oddano - 3. Kandydat otrzymał następującą liczbę ważnie oddanych głosów: za wyborem przeciw wyborowi wstrzymujących się 8 głosów, 0 głosów, 4 głosy. W związku z powyższym zwykłą większością głosów na Wicestarostę wybrana została Bożena Szpryniecka. (Protokół stanowi zał. nr 10 do protokołu) (Karty do głosowania stanowią zał. nr 11 do protokołu) A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdził, że Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła Uchwałę Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty. Następnie odczytał treść uchwały. (Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu) 9

10 B. Szpryniecka Wicestarosta podziękowała radnym za oddane głosy i za zaufanie, którym została obdarzona. Powiedziała, że jest gotowa do pracy i współpracy. Ad. 8 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest wybór Członka Zarządu Powiatu. Zgodnie z treścią 52 ust. 2 Statutu Powiatu Wąbrzeskiego w skład zarządu powiatu wchodzą starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i jeden członek zarządu. Wobec powyższego dokonać należy w tej chwili wyboru jednego członka zarządu. Zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera członka zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił K. Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego o zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Powiatu. K. Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski zaproponował na Członka Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego radnego Karola Sarneckiego. Powiedział, że radny Karol Sarnecki pochodzi z Ryńska, z wykształcenia jest mgr inż. zootechnikiem, absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wydziale Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w Biurze Powiatowym w Wąbrzeźnie. Radny Karol Sarnecki ma 32 lata, bardzo ciekawą pasję i osiągnięcia. Tą pasją jest hodowla gołębi i radny mimo swojego młodego wieku został obdarzony zaufaniem wśród hodowców Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych, gdzie pełni funkcję Prezesa. Podkreślił, że radny jest właściwą osobą do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Powiatu. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny Karol Sarnecki wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Karol Sarnecki wyraził zgodę. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5-minutową przerwę (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej M. Husarz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na kartach do głosowania w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu na I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 listopada 2014 r. głosować należy stawiając znak x w jednym z kwadratów. Niepostawienie znaku w żadnej z kratek lub postawienie więcej niż jednego znaku x jest głosem nieważnym. Następnie rozdano karty do głosowania. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych z prośbą o wypełnienie kart. K. Mazurek członek Komisji Skrutacyjnej pokazał puste wnętrze urny, a następnie poprosił radnych o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania. 10

11 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 5-minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną (godz ). Obrady zostały wznowione o godz Członkowie Komisji Skrutacyjnej M. Husarz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru Członka Zarządu Powiatu. Poinformował, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, w wyniku głosowania: 1) głosów ważnych oddano - 14, 2) głosów nieważnych oddano - 1. Kandydat otrzymał następującą liczbę ważnie oddanych głosów: za wyborem 9 głosów, przeciw wyborowi 4 głosy, wstrzymujących się 1 głos. W związku z powyższym zwykłą większością głosów na Członka Zarządu Powiatu wybrany został Karol Sarnecki. (Protokół stanowi zał. nr 13 do protokołu) (Karty do głosowania stanowią zał. nr 14 do protokołu) A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdził, że Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła Uchwałę Nr I/5/2014 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu. Następnie odczytał treść uchwały. (Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu) K. Sarnecki Członek Zarządu Powiatu podziękował za zaufanie i obiecał, że swoją pracą jak najbardziej efektywnie postara się działać dla dobra powiatu wąbrzeskiego. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do członków Komisji Skrutacyjnej przekazał podziękowania za sprawne przeprowadzenie wyborów tajnych. K. Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty: - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. B. Koszuta radny poprosił o uzasadnienie, dlaczego Rada Powiatu ma procedować w podanych powyżej kwestiach? K. Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski wyjaśnił, iż w Statucie Powiatu Wąbrzeskiego w 52 ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym jest zapis: W skład zarządu powiatu wchodzą starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i jeden członek zarządu. Powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje, aby 52 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie: W skład zarządu powiatu wchodzą starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i dwóch członków zarządu. 11

12 Poinformował również, że funkcjonowały dotychczas 3 stałe komisje Rady Powiatu. Ponieważ zbliża się grudzień, miesiąc w którym rozpoczną się prace nad budżetem roku 2015, Zarząd Powiatu proponuje, aby radni wypowiedzieli się, w ilu i w jakich komisjach chcieliby pracować. Następnie podał nazwy stałych komisji: 1) Komisja Ekonomiczno-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, 2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 3) Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. B. Koszuta radny powiedział, że nieprzyzwoity jest sposób, w jaki potraktowano radnych. Podkreślił, że na I sesji Rady Powiatu wszyscy radni powinni otrzymać Statut Powiatu Wąbrzeskiego oraz ustawę o samorządzie powiatowym, aby prawnie procedować. Zaznaczył, iż nieprzekazanie tych dokumentów radnym jest uchybieniem urzędu Starosty Wąbrzeskiego. Ponadto stwierdził, że zgłoszona została propozycja o mnożeniu w Statucie Powiatu Wąbrzeskiego funkcji członków zarządu. Następnie zapytał: Czy budżet to zawiera? Czy będziemy później robić poprawkę dla zadośćuczynienia wydatkom, jakie trzeba poczynić na opłacenie kolejnego Członka Zarządu? K. Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski podziękował B. Koszucie radnemu za pouczenie. Przyznał, że jest zdziwiony, że ktoś, kto się decyduje na pracę w Radzie Powiatu nie zna przepisów. Powiedział, że radni mogą otrzymać Statut Powiatu Wąbrzeskiego i tekst ustawy o samorządzie powiatowym, ale dokumenty te są powszechnie dostępne. Następnie stwierdził, że radny jest w posiadaniu tego Statutu, ponieważ wcześniej był też radnym Rady Powiatu. Zaznaczył, że pozostałe uszczypliwe uwagi pozostawia bez komentarza. A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dalszych uwag poddał pod głosowanie zmianę dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu. Rada 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu. Kontynuując poddał pod głosowanie zmianę dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. Rada 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. W związku z powyższym A. Puchała Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił następujący porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady. 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6. Wybór Starosty Wąbrzeskiego. 7. Wybór Wicestarosty. 8. Wybór Członka Zarządu Powiatu. 12

13 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu. Przewodniczący wobec braku uwag i zapytań poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie. Rada 8 głosami za", przy 7 głosach przeciw" w obecności 15 radnych przyjęła rozszerzony porządek sesji. Ad. 9 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu. B. Koszuta - radny ponownie zwrócił uwagę, że Rada Powiatu proceduje nad zmianą Statutu Powiatu Wąbrzeskiego, którego radni nie posiadają. Otrzymali tylko cząstkową uchwałę, która ma zmieniać zapisy Statutu. Podkreślił, że tak nie powinno się procedować. M. Portalski - radny stwierdził, że rozszerzenie stanowisk nie powinno mieć miejsca ze względu na znajomość budżetu na 2015 rok, ilości środków finansowych, którymi dysponuje Powiat Wąbrzeski oraz jego zobowiązania. Wobec braku dalszych uwag i zapytań Przewodniczący poddał powyższy projekt pod głosowanie. Rada 8 głosami za", przy 7 głosach przeciw" w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr 1/6/2014 w sprawie zmiany Statutu Powiatu. (Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu) Ad. 10 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. Następnie wobec braku uwag i zapytań poddał powyższy projekt pod głosowanie. Rada 8 głosami za", przy 7 głosach przeciw" w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr 1/7/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. (Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu) Ad. 11 A. Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z prośbą do radnych, aby w ciągu 10 dni zgłosili w Biurze Rady swój akces, w jakiej komisji stałej Rady Powiatu chcieliby pracować. Poinformował, że radny powinien być członkiem co najmniej jednej komisji, może być członkiem najwyżej dwóch komisji. Następnie podziękował za przybycie oraz udział w dyskusji, a następnie zakończył obrady I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. (Zakończenie nastąpiło o godz ). Protokołowała: Anna Maliszewska 13

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r.

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Ad.1 Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady B.Karczewska powitała radnych, przedstawiciela Zarządu w osobie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r. Przed rozpoczęciem obrad A. Milewski, sekretarz Powiatu, pełnomocnik Starosty ds. wyborów, w imieniu Komisarza Wyborczego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r.

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. II sesję Rady Powiatu w Radziejowie IV kadencji otworzył p. Wiesław Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

* * * Ad. pkt. 1. Następnie poprosiła wszystkich zebranych o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.

* * * Ad. pkt. 1. Następnie poprosiła wszystkich zebranych o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego. Protokół nr I/14 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji odbytej w dniu 27 listopada 2014 r. w godz. od 16:00 do 19:50 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30 Ad. pkt. 1 * * * Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13 P R O T O K Ó Ł Nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65. Obecność radnych Rady Miasta na sesji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Regulamin Załącznik do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r.

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. pod przewodnictwem radnego seniora ZDZISŁAWA SOBCZAKA. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz. 10.00-11.45 Odtworzono hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Radna senior

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Ad.1 Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec przez Radnego Seniora. Radny Senior Wacław Stefański

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. II SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 10.12.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 2 grudnia 2014 r. RZP-R.0002.17.1.2014 Pani/Pan Zwołuję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu Zgierskiego odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu Zgierskiego odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu Zgierskiego odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu Ustawowa liczba radnych 29 Stan faktyczny radnych 27 Radni obecni 25 Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW

S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW Załącznik do uchwały nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Skawińska Rada Seniorów, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Załącznik do Uchwały Nr II/7/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku Regulamin głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki, przy Placu Józefa Bema 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. I sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 listopada 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego miała miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006

PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006 PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006 W dniu 30 listopada 2006r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się II

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo