1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu Benzyna BP / BP Super / BP Super Plus (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 228) Nr SDS SGY2103 Zastosowanie produktu Powinien by uywany jedynie jako paliwo samochodowe dla silników o zapłonie iskrowym. NIE nadaje si do samolotów. NIE powinien by uywany jako rozpuszczalnik czy te rodek czyszczcy. W celu uzyskania informacji o szczególnym zastosowaniu paliwa naley zapozna si z właciw Kart Techniczn lub skonsultowa si z naszym przedstawicielem. Dostawca Deutsche BP Aktiengesellschaft Wittener Str Bochum Telefon +49 (0) TELEFON ALARMOWY +49 (0) (Giftnotruf Berlin) 2. Skład/Informacja o składnikach Złoona mieszanka lotnych wglowodorów, zawierajca parafiny, nafteny oraz zwizki aromatyczne o liczbie atomów wgla pomidzy C4 a C12. Moe zawiera utleniacze. Moliwa s równie niewielkie iloci dodatków poprawiajcych jako. Nazwa chemiczna Nr CAS % Nr EINECS / ELINCS. Klasyfikacja UE Benzyna F+; R12 R45 - Kat. 2 R46 - Kat. 2 R63 - Kat. 3 R65 - Xn R38 - Xi R67 R51/53 - N Benzen R11 - F R45 - Kat. 1 R46 - Kat. 2 R48/23/24/25 - T R65 - Xn

2 R36/38 - Xi Toluen R11 - F R63 - Kat. 3 R48/20, R65 - Xn R38 - Xi R67 eter metylo-tert-butylowy R11 - F R38 - Xi Punkt 16 zawiera pełen tekst na temat zwrotów R uytych powyej. Punkt 8 zawiera limity naraenia na działanie w czasie wykonywania pracy, jeli takowe istniej. 3. Identyfikacja zagroe Niniejsza substancja sklasyfikowana jest jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektyw 1999/45/EC z dalszymi poprawkami. Zagroenie fizyczne/chemiczne Skrajnie łatwopalny. Zagroenie dla zdrowia ludzkiego Działanie dranice dla skóry Moe powodowa raka. Zawiera benzen. Długotrwała lub powtarzajca si ekspozycja na benzen moe doprowadzi do anemii lub innych chorób krwi, łcznie z białaczk. Moe spowodowa dziedziczne wady genetyczne. Prawdopodobne zagroenie uszkodzenia płodu ludzkiego. Działanie szkodliwie: w przypadku połknicia moe uszkodzi płuca. Opary mog spowodowa senno i zawroty głowy. Zagroenie dla rodowiska naturalnego Toksyczna dla organizmów yjcych w wodzie, moe mie długotrwałe ujemne skutki w rodowisku wodnym. Działanie i objawy Oczy Skóra Inhalacja Spoycie Brak znaczcych zagroe. Powoduje podranienie skóry. Zawiera składniki, który mog spowodowa raka, dziedziczne wady genetyczne oraz, co stwierdzono na podstawie bada na zwierztach, wady wrodzone. Zawiera składniki, które mog spowodowa raka, dziedziczne wady genetyczne oraz wady wrodzone. W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania szkodliwe lub miertelne, jeli płyn dostanie si do płuc. 4. Pierwsza pomoc Kontakt z oczami W przypadku, gdy produkt dostanie si do oczu, naley je natychmiast przemy du iloci wody. W przypadku wystpienia podranienia naley skontaktowa

3 Kontakt ze skór Inhalacja Spoycie Porady dla lekarzy si z lekarzem. Naley jak najszybciej dokładnie przemy skór wod z mydłem. Usun mocno ubrudzone ubranie i umy znajdujc si pod nim skór. W przypadkach ekstremalnych, takich jak obfite oblanie produktem naley najpierw pola wod, a nastpnie jak najszybciej zdj ubranie i umy skór wod z mydłem. Jeli skóra zaczerwieni si, zrobi si spuchnita lub bolesna, naley skontaktowa si z lekarzem. Pamita trzeba, i pobudzone ubranie moe stanowi zagroenie poarowe. Jeli ekspozycja na opary lub spaliny spowoduje zawroty lub ból głowy, zaburzenia widzenia czy te podranienie oczu, nosa lub gardła, naley natychmiast wynie na wiee powietrze, jak równie zapewni ciepło i odpoczynek. Jeli objawy utrzymuj si, naley uda si do lekarza. Osoby, które straciły przytomno powinny by połoone w standardowej pozycji ratunkowej. Naley monitorowa ich oddech i puls i, w przypadku zaniku oddechu lub gdy wydaje si on nieprawidłowy, zastosowa sztuczne oddychanie, najlepiej metod usta-usta. Jeli jest to konieczne, naley wykona masa serca i natychmiast wezwa lekarza. W przypadku połknicia NIE wolno prowokowa wymiotów. Nigdy nie wolno podawa co doustnie nieprzytomnej osobie. W przypadku połknicia istnieje ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa ich uszkodzenie. Niezbdna jest pomoc medyczna. Leczenie powinno by objawowe i skierowane na złagodzenie efektów. Produkt moe dosta si do dróg oddechowych w wyniku połknicia lub w nastpstwie wymiotów i spowodowa powane i potencjalnie miertelne chemiczne zapalenie płuc, które wymaga natychmiastowego leczenia. Z powodu ryzyka, e produkt dostanie si do płuc, naley unika wymuszania wymiotów czy te płukania ołdka. To drugie dopuszczalne jest jedynie po zastosowaniu intubacji dotchawicznej. Istnieje konieczno monitorowania na wypadek zaburze rytmu pracy serca. 5. Postpowanie przeciwpoarowe rodki do ganicze Odpowiednie W przypadku poaru uy naley ganic pianowych, proszkowych lub te niegowych. Nieodpowiednie Nie wolno uywa wody. Niebezpieczne produkty rozkładu Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. Nadzwyczajne zagroenie poaru/wybuchu Niezwykle łatwopalny płyn i opary. Opary spowodowa mog błyskawiczny poar. Moe równie doj do nagromadzenia si oparów w obszarach zamknitych lub nisko połoonych, jak równie mog one si znacznie przemieszcza to ródła zapłonu i spowodowa wybuch. W przypadku dostania si do kanalizacji istnieje realne zagroenie poaru lub eksplozji. Specjalne procedury przeciwpoarowe NIE WOLNO GASI OGNIA GDY TEN DOSI GNIE PRODUKTU. Naley wówczas wycofa si z tego obszaru i pozwoli, by si wypalił. Jeli doszło do poaru trzeba szybko odseparowa to miejsce poprzez ewakuacj wszystkich osób z ssiedztwa wypadku. Najpierw naley przemieci ludzi z bezporedniej bliskoci oraz z dala od

4 okien. Zabezpieczenie straaków Straacy powinni mie na sobie aparaty tlenowe oraz pełen ekwipunek. 6. Postpowanie w wypadku przypadkowego uwolnienia si substancji Osobiste rodki ostronoci Naley natychmiast skontaktowa si z personelem ratowniczym. Usun wszelkie ródła zapłonu, jak równie niepotrzebnych w tym momencie pracowników. Konieczne jest uywanie sprztu ochronnego (patrz punkt: "Kontrola ekspozycji/rodki ochrony indywidualnej") oraz przestrzeganie wszystkich procedur przeciwpoarowych (patrz Punkt: "Postpowanie/rodki przeciwpoarowe "). Nie wolno dotyka lub wchodzi na rozlany produkt. rodki ochrony rodowiska oraz metody oczyszczania Jeli personel ratowniczy jest nieosigalny, naley zahamowa rozprzestrzenianie si rozlanej substancji. W przypadku małego wycieku wystarczy uy rodka wchłaniajcego (jeli nie ma innych materiałów, wystarczy uy ziemi) oraz uy ognioodpornego narzdzia, by umieci substancj w szczelnie zamknitym, nadajcym si do tego pojemniku na odpady. W przypadku duego wycieku naley wykopa wokół niego rów lub te w jakikolwiek inny sposób zahamowa rozprzestrzenianie si substancji tak, by nie dostała si ona do rzek lub kanałów. Rozlan substancj umieci naley w odpowiednim pojemniku na odpady. Naley równie zminimalizowa kontakt rozlanego preparatu z gleb, tak, by zapobiec jego dostaniu si do wód powierzchniowych. Ochrona osobista w przypadku rozlania duej iloci substancji Okulary ochronne. Pełne ubranie. Rkawice. Wejcie do zamknitego lub słabo wentylowanego pomieszczenia wypełnionego oparami lub dymem stanowi realne zagroenie, jeli nie ma si na sobie odpowiedniego sprztu chronicego układ oddechowy oraz bezpiecznego systemu działa. Naley korzysta z właciwego aparatu tlenowego z niezalenym obiegiem powietrza. Proponowane ubranie ochronne moe by niewystarczajce; naley zatem skonsultowa si ze specjalist jeszcze PRZED przystpieniem do uytkowania produktu. Uwaga: punkt 8 zawiera informacje o osobistym sprzcie ochronnym, a punkt 13 o usuwaniu szkodliwej substancji. 7. Postpowanie i przechowywanie Postpowanie Stosowa jedynie przy odpowiedniej wentylacji. Trzyma z dala od gorca, iskier oraz płomieni. W celu uniknicia poaru czy te eksplozji podczas przelewania naley rozproszy elektryczno statyczn poprzez uziemienie i połczenie zbiorników i sprztu przed przelaniem materiału. Uywa naley elektrycznego sprztu ognioszczelnego/przeciwwybuchowego (do wentylacji, owietlenia i

5 Przechowywanie obchodzenia si z substancj). Unika kontaktu rozlanej substancji z gleb i wodami powierzchniowymi. My si dokładnie po zakoczonej pracy. Nigdy nie odsysa za pomoc ust. Przechowywa w oddzielnym i zatwierdzonym miejscu. Zbiorniki trzyma w chłodnym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Powinny by szczelnie zamknite i zaplombowane do czasu ich wykorzystania. Unika naley wszelkich ródeł zapłonu (takich jak iskra czy te płomie). Przechowywa i uywa jedynie w aparaturze/zbiornikach do tego przeznaczonych. Nie usuwa nalepek ostrzegawczych ze zbiorników. Nie wchodzi do zbiorników bez aparatu tlenowego, chyba e zbiornik został dokładnie wywietrzony a powietrze w nim znajdujce si wykazuje zawarto oparów wglowodorowych o wartoci mniejszej ni 1% niszej granicy wybuchowoci oraz zawarto tlenu nie nisz ni 20%. Pamita naley o zapewnieniu sprawnej i szybkiej pomocy w postaci ludzi stojcych na zewntrz zbiornika z odpowiednimi aparatami tlenowymi i sprztem ratunkowym. Lekkie opary wglowodorowe mog zbiera si wolnej przestrzeni zbiornika. Mog one stanowi zagroenie zapłonu/wybuchu, nawet jeli temperatura jest poniej normalnego punktu zapłonu (wane: nie wolno uwaa punkt zapłonu jako wiarygodnego wskanika potencjalnej łatwopalnoci oparów znajdujcych si w wolnej przestrzeni zbiornika). Przestrze ta zawsze powinna by uwaana jako potencjalnie łatwopalna, w zwizku z czym naley dołoy wszelkich stara, by nie dopuci do statycznych wyładowa elektrycznych oraz unika wszelkich ródeł zapłonu podczas napełniania, dolewania oraz pobierania próbek ze zbiornika. Podczas przepompowywania produktu (np. w czasie napełniania, opróniania lub dolewania) oraz podczas pobierania próbek istnieje ryzyko statycznego wyładowania. Naley dopilnowa, by uywany sprzt był odpowiednio uziemiony lub podłczony do struktury zbiornika. Nie naley stosowa sprztu elektrycznego, chyba e jest on samoistnie bezpieczny (tj. nie spowoduje iskrzenia). Wybuchowa mieszanka powietrza/oparów moe powsta w temperaturze pokojowej. Jeli produkt bdzie miał kontakt z gorc powierzchni lub dojdzie do rozszczelnienia znajdujcych si pod cinieniem przewodów paliwowych, zgromadzone opary spowoduj zagroenie zapalenia si lub wybuchu. Nie wolno gromadzi zanieczyszczonych paliwem szmat, papieru czy te innych materiałów uytych do wytarcia rozlanego produktu, jako e stanowi zagroenie poarowe. Naley zutylizowa je w odpowiedni i bezpieczny sposób natychmiast po zastosowaniu. Puste zbiorniki równie stanowi zagroenie poarowe, jako e mog zawiera łatwopalne pozostałoci po produkcie jak równie opary. Pustych zbiorników nie wolno spawa ani lutowa. Klasa przechowywania VCI (Lagerklasse) 3A 8. Kontrola ekspozycji /rodki ochrony indywidualnej Nazwa składnika Limity naraenia na działanie w trakcie pracy Benzyna ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 5/2004). STEL: 1480 mg/m3 15 minut.

6 Benzen Toluen STEL: 500 ppm 15 minut. TWA: 890 mg/m3 8 godzin. TWA: 300 ppm 8 godzin. EU OEL (Europa, 4/2004). Skóra TWA: 3.25 mg/m3 8 godzin. TWA: 1 ppm 8 godzin. TRGS900 MAK (Niemcy, 8/2004). Skóra Spitzenbegrenzung: 760 mg/m3 15 minut. Spitzenbegrenzung: 200 ppm 15 minut. MAK: 190 mg/m3 8 godzin. MAK: 50 ppm 8 godzin. eter metylo-tert-butylowy TRGS900 MAK (Niemcy, 8/2004). Spitzenbegrenzung: 180 mg/m3 Spitzenbegrenzung: 50 ppm MAK: 180 mg/m3 8 godzin. MAK: 50 ppm 8 godzin. eter etylo-tert-butylowy (ETBE) ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 3/2004). TWA: 5 ppm 8 godzin. Etanol TRGS900 MAK (Niemcy, 8/2004). Spitzenbegrenzung: 3840 mg/m3 15 minut. Spitzenbegrenzung: 2000 ppm 15 minut. MAK: 960 mg/m3 8 godzin. MAK: 500 ppm 8 godzin. W przypadku, kiedy przepisy nie okrelaj limitów ekspozycji, naley zapozna si z podanymi ACGIH. W celu uzyskania dalszych informacji naley skontaktowa si z dostawc. Mimo specjalnych OEL podanych dla niektórych składników w niniejszej Karcie Charakterystyki, pamita naley, i inne składowe produktu bd równie obecne w oparach czy te pyle. Dlatego te okrelone OEL mog nie mie zastosowania w przypadku produktu i mog mie jedynie charakter informacyjny. Kontrola Techniczna Naley zapewni odpowiedni wentylacj lub inny rodzaj kontroli technicznej w celu utrzymania stenia oparów poniej odpowiednich wartoci naraenia na ekspozycj w czasie pracy. Dopilnowa naley, by stanowiska do przemywania oczu oraz prysznice były blisko stacji roboczych. Wszystkie substancje chemiczne powinny by ocenione pod ktem ich zagroenia dla zdrowia, a nastpnie naley zapewni odpowiednie rodki techniczne w celu zapobiegania lub właciwej kontroli ekspozycji. Przed zastosowaniem osobistego wyposaenia ochronnego naley rozway istniejc hierarchi kontroli technicznej (np. eliminacja, zastpienie, ogólna wentylacja, powstrzymanie, system pracy, zmiana procesu lub działania). Osobiste wyposaenie ochronne powinno by zgodne z odpowiednimi standardami, nadawa si do uytku oraz by właciwie przechowywane. Naley skorzysta z porady dostawcy wyposaenia w celu uzyskania porady na temat wyboru właciwych standardów. Stosowna informacja znajduje si na stronach Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji pod adresem Ostateczny wybór wyposaenia ochronnego zalee bdzie od oceny ryzyka. Wane jest, by zapewni kompatybilno wszystkich elementów tego wyposaenia. Powysza informacja ma na celu pomoc klientowi w przeprowadzeniu własnej oceny zagroenia substancji lub preparatu dla zdrowia i bezpieczestwa pracowników, jak równie dla rodowiska naturalnego. rodki higieny Umy rce po kontakcie z produktem przed jedzeniem, paleniem,

7 skorzystaniem z WC oraz na koniec dnia. Osobiste wyposaenie ochronne Układ oddechowy Zapewni dobr wentylacj. Jeli wentylacja jest niewystarczajca, skorzysta naley z odpowiedniego sprztu do oddychania. W przypadku zagroenia przekroczenia limitów ekspozycji na działanie benzenu naley uywa zatwierdzonego aparatu tlenowego. Zatwierdzony aparat tlenowy powinien by równie uywany w przypadku zagroenia niedoborem tlenu (tj. niskiej koncentracji tlenu). W przypadku oparów mona uy filtru do gazów i oparów organicznych (temperatura wrzenia >65 C ), pod warunkiem, e w danej sytuacji respirator oczyszczajcy jest odpowiedni. Naley zastosowa filtr typu A lub inny o podobnym standardzie. Za kadym razem, gdy korzysta si z ochronnego respiratora, naley sprawdzi, czy jest dobrze dopasowany. Respiratory filtrujce, zwane równie respiratorami oczyszczajcymi, nie s odpowiednie w przypadku niedoboru tlenu (tj. niskiego stenia tlenu), jak równie nie s odpowiednie w sytuacjach, gdzie wystpuje znaczne zagroenie steniem substancji chemicznych w powietrzu. W takich przypadkach niezbdne s aparaty tlenowe. Skóra i ciało Unika kontaktu ze skór. Bawełniane lub poliestrowo-bawełniane kombinezony zapewniaj jedynie zabezpieczenie przed lekkim, powierzchownym zanieczyszczeniem, bez kontaktu ze skór. Powinny by regularnie prane. Jeli ryzyko ekspozycji skóry jest wysokie (np. podczas sprztania rozlanej substancji lub gdy istnieje ryzyko, e substancja si rozprynie), naley uywa fartuchów odpornych na substancje chemiczne i/lub nieprzemakalnych na chemikalia ubra i butów. Rce Uywa rkawic odpornych na substancje chemiczne. Zaleca si rkawice zrobione z materiału o nazwie Viton lub z materiału o porównywalnych właciwociach, odpornego na wglowodory. Rkawice ochronne z biegiem czasu trac swoje właciwoci wskutek zniszczenia fizycznego i chemicznego. Naley je regularnie sprawdza i wymienia według potrzeby. Czstotliwo wymiany zaley od okolicznoci ich stosowania. Oczy Okulary chronice przed rozpryskiem substancji chemicznych.. 9. Właciwoci fizyczne i chemiczne Punkt zapłonu <-20 C (wg. testu Open cup Cleveland). Właciwoci wybuchowe w powietrzu Granica górna: 0.6 % Granica dolna: 8 % Kolor ółty Zapach Benzyny Stan fizyczny Płyn Punkt wrzenia/zakres 30 do 215 C Gsto 720 do 775 kg/m3 (0.72 do g/cm3) przy 15 C Gsto pary ( Powietrze = 1 ) 3 do 4 Cinienie pary 35 to 90 kpa (262 to 675 mm Hg) przy 20 C Rozpuszczalno Czciowo rozpuszczalna w wodzie. LogK ow Produkt jest bardziej rozpuszczalny w oktanolu; log(oktanol/woda) >3

8 Lepko Kinematyczna: <7 mm2/s (<7 cst) przy 40 C 10. Stabilno i reaktywno Warunki niepodane Naley unika wszelkich moliwych ródeł zapłonu (iskra lub płomie) jak równie nadmiernego ciepła. Niekompatybilno z rónorodnymi substancjami Reaktywna z utleniaczami. Niebezpieczna polimeryzacja Nie spotyka si. Niebezpieczne produkty rozkładu Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczno Mało prawdopodobne, by przy przypadkowym kontakcie z oczami spowodowała powaniejsze efekty ni pieczenie czy te zaczerwienienie. Prawdopodobne, e spowoduje podranienie skóry. Prawdopodobne, e dojdzie do poparzenia chemicznego wskutek długotrwałego kontaktu ze skór. (np. po wypadku samochodowym). W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa ich uszkodzenie. Prawdopodobne, e podrani drogi oddechowe w przypadku inhalacji oparów o wysokiej koncentracji. Doprowadzi to równie moe do nudnoci, zawrotów i bólów głowy. Wdychanie rozpuszczalnika (naduycie), jak równie nadmierna ekspozycja na opary spowodowa moe powane uszkodzenia centralnego układu nerwowego, łcznie z omdleniem i zgonem. Powana/Przewlekła toksyczno Działanie rakotwórcze Naraenie na działanie benzenu moe mie negatywne działanie na system krwiotwórczy polegajce na zaburzeniach produkcji krwi, łcznie z anemi i białaczk. Unia Europejska zaliczyła benzen do 1 kategorii czynników rakotwórczych substancji znanych jako powodujce raka u człowieka. Ocena IARC rakotwórczy dla ludzi ( Grupa 1) Działanie mutagenne Zawiera substancj, która moe spowodowa dziedziczne wady genetyczne. Benzen Działanie teratogeniczne oraz wpływ na rozwój Zawiera materiał, który moe spowodowa wady wrodzone w oparciu na badaniach na zwierztach. Toluen 12. Informacja ekologiczna Trwało /rozkład Mobilno Potencjał bioakumulacyjny Z natury podlegajcy biodegradacji. W przypadku rozlania moe przenikn do gleby powodujc skaenie wód gruntowych. Nie przypuszcza si, by ten produkt był bioakumulacyjny poprzez łacuch

9 ywieniowy wystpujcy w rodowisku naturalnym. Zagroenie dla rodowiska Toksyczny dla organizmów wodnych, moe mie długotrwałe negatywne skutki dla rodowiska wodnego. Pozostała informacja ekologiczna Rozlanie si produktu moe utworzy warstw na powierzchni wody, doprowadzajc do fizycznego uszkodzenia yjcych w niej organizmów. Moe równie zaburzy przenoszenie tlenu. 13. Zasady utylizacji Utylizacja/ Informacja o odpadach Usuwanie odpadów powinno by wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami, przez autoryzowane osoby/licencjonowan firm zajmujc si usuwaniem odpadów. Puste opakowania mog zawiera resztki produktu. Nalepki ostrzegawcze stanowi wskazówk, jak w bezpieczny sposób obchodzi si z pustymi opakowaniami i dlatego nie wolno ich usuwa. Puste opakowania stanowi zagroenie poarowe, jako e mog zawiera resztki łatwopalnego produktu i opary. Nie wolno spawa czy te lutowa. Zuyty/zanieczyszczony produkt Europejski Katalog Odpadów * benzyna (EWC) Odchylenie od załoonego wykorzystania dla produktu i/lub obecno jakichkolwiek potencjalnych rodków zanieczyszczajcych wymaga moe ustalenia przez uytkownika kocowego alternatywnego kodu usuwania odpadów. 14. Informacja dotyczce transportu Midzynarodowe przepisy transportowe Informacja o przepisach Numer UN Prawidłowa nazwa przewozowa Klasa Grupa pakowania Nalepki ostrzegawcze Informacja dodatkowa Klasyfikacja ADR/RID Klasyfikacja ADNR 1203 PALIWO SILNIKOWE lub BENZYNA 1203 PALIWO SILNIKOWE lub BENZYNA 3 II Numer identyfikacja zagroenia 33 Brytyjski kod postpowania awaryjnego: 3YE Kod klasyfikacji F1 3 II Uwagi Kod klasyfikacji F1

10 Klasyfikacja IMDG Klasyfikacja IATA 1203 PALIWO SILNIKOWE lub BENZYNA 1203 PALIWO SILNIKOWE lub BENZYNA 3 II 3 II 15. Informacje dotyczce przepisów prawnych Wymogi dot. nalepek ostrzegawczych Symbol(e) oznaczajce zagroenie Skrajnie łatwopalny Niebezpieczny dla rodowiska. Oznaczenie niebezpieczestwa Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia R12- Skrajnie łatwopalny. R45- Moe powodowa raka. R46- Moe powodowa dziedziczne wady genetyczne. R63- Moliwe ryzyko szkodliwego działania na płód ludzki. R65- Działa szkodliwie: moe powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połknicia. R38- Działa dranico na skór. R67- Opary mog wywoła senno i zawroty głowy. R51/53- Toksyczny dla organizmów wodnych, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Zwroty dot. bezpiecznego stosowania S2- Przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. S23- Nie wdycha gazu/dymu/oparów/rozpylonej cieczy. S24- Unika kontaktu ze skór. S29- Nie wprowadza do kanalizacji. S43 - W przypadku poaru uywa ganic pianowych, proszkowych, niegowych. Nigdy nie uywa wody. S53- Unika ekspozycji przed uyciem zapozna si z instrukcj. S45- Jeli wydarzy si wypadek lub w przypadku pogorszenia si samopoczucia, natychmiast zasign porady lekarza (gdy jest to moliwe, pokaza nalepk ostrzegawcz).

11 Obejmuje Benzyna Przepisy UE S62- W przypadku połknicia nie wywoływa wymiotów: niezwłocznie skontaktowa si z lekarzem i pokaza mu opakowanie lub nalepk ostrzegawcz. S61- Unika zrzutów do rodowiska. Postpowa zgodnie ze specjalnymi instrukcjami/kart Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji. Klasyfikacja i oznaczenia zostały opracowane zgodnie z dyrektywami UE: 1999/45/EC i 67/548/EEC z dalszymi poprawkami. Inne przepisy Spisy Substancji Chemicznych Ochrona dzieci Dotykowe ostrzeenie o niebezpieczestwie Dyrektywa dot. ogranicze w marketingu i stosowaniu Instrukcja techniczna dot. kontroli jakoci powietrza Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK) AUSTRALIJSKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (AICS): Nie stwierdzono. KANADYJSKI SPIS SUBSTANCJI KRAJOWYCH (DSL): Nie okrelono. CHISKI SPIS (IECS): Nie stwierdzono. EUROPEJSKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH O ZNACZENIU KOMERCYJNYM (EINECS/ELINCS): Stwierdzono. JAPOSKI SPIS ISTNIEJCYCH I NOWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ENCS): Nie stwierdzono. KOREASKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ECL): Nie stwierdzono. FILIPISKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (PICCS): Nie okrelono. (USA) USTAWA O KONTROLOWANIU SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH (TSCA): Nie stwierdzono. Stwierdzono. Stwierdzono. Dla uytku niezwizanego z paliwem - "Ograniczone do Uytkowników Profesjonalnych. Uwaga unika naraenia na działanie przed uyciem zapozna si z instrukcj". Opakowanie musi by właciwie oznakowane. Klasa III 3, sklasyfikowany zgodnie z VwVwS Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK): 204 Numer Identyfikacyjny Dyrektywa dot. Awarii Chemicznych Produkt podlega Rozporzdzeniu O Ochronie Przed Awariami (Stoerfallverordnung), naley przestrzega limitów okrelonych w tym rozporzdzeniu.

12 16. Inne informacje Pełen wykaz zwrotów R, o których mowa w punktach 2 i 3 R12- Produkt skrajnie łatwopalny. R11- Produkt wysoce łatwopalny. R45- Moe powodowa raka. R46- Moe powodowa dziedziczne wady genetyczne. R63- Moliwe ryzyko szkodliwego działania na rozwój płodu ludzkiego. R48/23/24/25- Toksyczny: powane zagroenie zdrowia wskutek długotrwałej inhalacji, kontaktu ze skór i po połkniciu. R48/20- Działa szkodliwie: powane zagroenie zdrowia wskutek długotrwałej inhalacji. R65- Działa szkodliwie: w przypadku połknicia moe uszkodzi płuca. R36/38- Działa dranico na oczy i skór. R38- Działa dranico na skór. R67- Opary mog spowodowa senno i zawroty głowy. R51/53- Działa toksycznie na organizmy wodne, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Historia Data wydania 19/09/2006. Data poprzedniego wydania 13/01/2006. Przygotowane przez Product Stewardship Group Uwagi dla czytajcego Podjto wszelkie moliwe kroki, by niniejsza karta danych o bezpieczestwie zawierała cisłe (na dzie przygotowania niniejszego opracowania) informacje o zdrowiu, bezpieczestwie i rodowisku naturalnym. Nie udziela si adnej gwarancji ani owiadcze, wyranych czy te domniemanych, dotyczcych cisłoci lub kompletnoci danych i informacji zawartych w niniejszej karcie. Dane oraz wskazówki postpowania maj zastosowanie jedynie wtedy, gdy produkt sprzedawany jest dla okrelonego zastosowania lub zastosowa. Nie powinno si uywa go w innych celach bez otrzymania wskazówek z naszej strony. Do odpowiedzialnoci uytkownika naley ocena i bezpieczne zastosowanie produktu, jak równie stosowanie si do wszystkich obowizujcych przepisów. Grupa BP nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia działa wynikajce z uytkowania innego ni to okrelone dla tego produktu, z niedostosowania si do zalece oraz z zagroe lecych w istocie danego materiału. Podmioty nabywajce produkt w celu dostarczenia go osobom trzecim maj obowizek podjcia wszelkich niezbdnych kroków w celu zapewnienia informacji zawartej w niniejszej karcie wszystkim osobom zajmujcym si lub uywajcym tego produktu. Pracodawcy zobowizani s do poinformowania swoich pracowników i innych osób majcych do czynienia z produktem o wszelkich niebezpieczestwach opisanych w niniejszej karcie oraz o wszelkich rodkach ostronoci, jakie naley przedsiwzi.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+-

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 22/12/2010 - Wersja nr 2 z dnia: 06/09/2012 Str. 1 / 12 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod produktu: HAMRON BIKE

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 8 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND 818 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo