1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu BP Diesel (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 590) Nr SDS SGY2101 Zastosowanie produktu Paliwo do silników wysokoprnych. W celu uzyskania informacji o szczególnym zastosowaniu paliwa naley zapozna si z właciw Kart Techniczn lub skonsultowa si z naszym przedstawicielem. Dostawca Deutsche BP Aktiengesellschaft Wittener Str Bochum Telefon +49 (0) TELEFON ALARMOWY +49 (0) (Giftnotruf Berlin) 2. Skład/Informacja o składnikach Złoona mieszanka redniego destylatu wglowodorów, o liczbie wgla pomidzy C10 a C28. Moe zawiera małe iloci dodatków poprawiajcych jako. Nazwa chemiczna Nr CAS % EINECS / ELINCS. Klasyfikacji Paliwa, diesel R40 - Kat. 3 R65 - Xn R66 R51/53 - N Punkt 16 zawiera pełen tekst na temat zwrotów R uytych powyej. Punkt 8 zawiera limity naraenia na działanie w czasie wykonywania pracy, jeli takowe istniej. 3. Identyfikacja zagroe Preparat sklasyfikowany jest jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektyw 1999/45/EC z dalszymi poprawkami. Zagroenie fizyczne/chemiczne Niesklasyfikowany jako niebezpieczny. Zagroenie dla zdrowia ludzkiego Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. Działa szkodliwie: w przypadku połknicia moe powodowa uszkodzenie

2 Zagroenie dla rodowiska naturalnego Działanie i objawy Oczy Skóra Inhalacja Spoycie płuc. Powtarzajca si ekspozycja moe doprowadzi do suchoci lub pkania skóry. Uwaga: Stosowany pod wysokim cinieniem. Wstrzyknicie pod skór, bdce wynikiem kontaktu z produktem pod wysokim cinieniem, stanowi powane zagroenie wymagajce natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz: 'Porady dla Lekarzy w Punkcie 4 niniejszej Karty Bezpieczestwa: Pierwsza pomoc. Toksyczny dla organizmów wodnych, moe mie długotrwałe ujemne skutki w rodowisku wodnym. Nie stwierdzono adnych istotnych zagroe dla zdrowia. Zawiera składnik, który moe spowodowa raka. Długotrwały lub powtarzajcy si kontakt moe uszkodzi skór i prowadzi do podranienia i/lub zapalenia skóry. Nie stwierdzono adnych istotnych zagroe dla zdrowia. W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania szkodliwe lub miertelne, jeli płyn dostanie si do płuc. Spoycie moe spowodowa podranienie ołdkowo-jelitowe lub biegunk. 4. Pierwsza pomoc Kontakt z oczami Kontakt ze skór Inhalacja Spoycie Porady dla lekarzy W przypadku, gdy produkt dostanie si do oczu, naley je natychmiast przemy du iloci wody. W przypadku wystpienia podranienia naley skontaktowa si z lekarzem. Naley jak najszybciej dokładnie przemy skór wod z mydłem. Usun mocno ubrudzone ubranie i umy znajdujc si pod nim skór. W przypadku inhalacji naley wynie na wiee powietrze. Wezwa lekarza, jeli pojawi si objawy. W przypadku połknicia NIE wolno prowokowa wymiotów. Nigdy nie wolno podawa co doustnie nieprzytomnej osobie. W przypadku połknicia istnieje ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa ich uszkodzenie. Niezbdna jest pomoc medyczna. Leczenie powinno by objawowe i skierowane na złagodzenie efektów. Produkt moe dosta si do dróg oddechowych w wyniku połknicia lub w nastpstwie wymiotów i spowodowa powane i potencjalnie miertelne chemiczne zapalenie płuc, które wymaga natychmiastowego leczenia. Z powodu ryzyka, e produkt dostanie si do płuc, naley unika wymuszania wymiotów czy te płukania ołdka. To drugie dopuszczalne jest jedynie po zastosowaniu intubacji dotchawicznej. Istnieje konieczno monitorowania na wypadek zaburze rytmu pracy serca. Uwaga: Stosuje si pod wysokim cinieniem. Wstrzyknicie pod skór, bdce wynikiem kontaktu z produktem pod wysokim cinieniem, stanowi powane zagroenie wymagajce natychmiastowej pomocy medycznej. Z pocztku wydawa si moe, e uszkodzenie nie jest powane, ale po kilku godzinach skóra spuchnie, straci kolor i stanie si niezwykle bolesna o rozległych podskórnych fragmentach objtych martwic. Naley niezwłocznie podda si badaniu chirurgicznemu. Niezbdne jest dokładne i obszerne usunicie martwych tkanek oraz ssiedniej tkanki, by zminimalizowa utrat tkanek i zapobiec lub ograniczy trwałe uszkodzenie.

3 Pamita naley, e wysokie cinienie moe sprawi, i produkt dostanie si w całkiem głbokie warstwy skóry. 5. Postpowanie przeciwpoarowe rodki do ganicze Właciwe Niewłaciwe Niebezpieczne produkty rozkładu Nadzwyczajne zagroenie poaru/wybuchu Specjalne procedury przeciwpoarowe Zabezpieczenie straaków W przypadku poaru uy naley ganic pianowych, proszkowych lub te niegowych. Nie wolno uywa wody. Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. Niezwykle łatwopalny płyn i opary. Opary spowodowa mog błyskawiczny poar. Moe równie doj do nagromadzenia si oparów w obszarach zamknitych lub nisko połoonych, jak równie mog one si znacznie przemieszcza to ródła zapłonu i spowodowa wybuch. W przypadku dostania si do kanalizacji istnieje realne zagroenie poaru lub eksplozji. NIE NALEY GASI POARU, GDY TEN DOSIGNIE PRODUKTU. Naley wówczas wycofa si z tego obszaru i pozwoli, by si wypalił. Jeli doszło do poaru trzeba szybko odseparowa to miejsce poprzez ewakuacj wszystkich osób z ssiedztwa wypadku. Najpierw naley przemieci ludzi z bezporedniej bliskoci oraz z dala od okien. Straacy powinni mie na sobie aparaty tlenowe (SCBA) oraz pełen ekwipunek. 6. Postpowanie w wypadku przypadkowego uwolnienia si substancji Osobiste rodki ostronoci rodki ochrony rodowiska oraz metody oczyszczania Naley natychmiast skontaktowa si z personelem ratowniczym. Usun wszelkie ródła zapłonu, jak równie niepotrzebnych w tym momencie pracowników. Konieczne jest uywanie sprztu ochronnego (patrz punkt: "Kontrola ekspozycji/rodki ochrony indywidualnej") oraz przestrzeganie wszystkich procedur przeciwpoarowych (patrz Punkt: "Postpowanie/rodki przeciwpoarowe "). Nie wolno dotyka lub wchodzi na rozlany produkt. Jeli personel ratowniczy jest nieosigalny, naley zahamowa rozprzestrzenianie si rozlanej substancji. W przypadku małego wycieku wystarczy uy rodka wchłaniajcego (jeli nie ma innych materiałów, wystarczy uy ziemi) oraz uy ognioodpornego narzdzia, by umieci substancj w szczelnie zamknitym, nadajcym si do tego pojemniku na odpady. W przypadku duego wycieku naley wykopa wokół niego rów lub te w jakikolwiek inny sposób zahamowa rozprzestrzenianie si substancji tak, by nie dostała si ona do rzek lub kanałów. Rozlan substancj umieci naley w odpowiednim pojemniku na odpady. Naley

4 równie zminimalizowa kontakt rozlanego preparatu z gleb, tak, by zapobiec jego dostaniu si do wód powierzchniowych. Patrz: Punkt 13 dotyczcy zasad utylizacji Ochrona osobista w przypadku rozlania duej iloci substancji Okulary ochronne. Pełne ubranie. Rkawice. Wejcie do zamknitego lub słabo wentylowanego pomieszczenia wypełnionego oparami lub dymem stanowi realne zagroenie, jeli nie ma si na sobie odpowiedniego sprztu chronicego układ oddechowy oraz bezpiecznego systemu działa. Naley korzysta z właciwego aparatu tlenowego z niezalenym obiegiem powietrza (SCBA). Proponowane ubranie ochronne moe by niewystarczajce; naley zatem skonsultowa si ze specjalist jeszcze PRZED przystpieniem do uytkowania produktu. Uwaga: punkt 8 zawiera informacje o osobistym sprzcie ochronnym, a punkt 13 o usuwaniu szkodliwej substancji. 7. Postpowanie i przechowywanie Postpowanie Przechowywanie Naley unika wdychania oparów lub rozpylonej mgiełki. Stosowa jedynie przy odpowiedniej wentylacji. Trzyma z dala od gorca, iskier oraz płomieni. W celu uniknicia poaru czy te eksplozji podczas przelewania naley rozproszy elektryczno statyczn poprzez uziemienie i połczenie zbiorników i sprztu przed przelaniem materiału. Uywa naley elektrycznego sprztu ognioszczelnego/przeciwwybuchowego (do wentylacji, owietlenia i obchodzenia si z substancj). Unika kontaktu rozlanej substancji z gleb i wodami powierzchniowymi. My si dokładnie po zakoczonej pracy. Nigdy nie odsysa za pomoc ust. Nie je, pi ani nie pali podczas uywania produktu. Przechowywa w oddzielnym i zatwierdzonym miejscu. Zbiorniki trzyma w chłodnym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Powinny by szczelnie zamknite i zaplombowane do czasu ich wykorzystania. Unika naley wszelkich ródeł zapłonu (takich jak iskra czy te płomie). Przechowywa i uywa jedynie w aparaturze/zbiornikach do tego przeznaczonych. Nie usuwa nalepek ostrzegawczych ze zbiorników. Nie wchodzi do zbiorników bez aparatu tlenowego, chyba e zbiornik został dokładnie wywietrzony a powietrze w nim znajdujce si wykazuje zawarto oparów wglowodorowych o wartoci mniejszej ni 1% niszej granicy wybuchowoci oraz zawarto tlenu nie nisz ni 20%. Pamita naley o zapewnieniu sprawnej i szybkiej pomocy w postaci ludzi stojcych na zewntrz zbiornika z odpowiednimi aparatami tlenowymi i sprztem ratunkowym. Lekkie opary wglowodorowe mog zbiera si wolnej przestrzeni zbiornika. Mog one stanowi zagroenie zapłonu/wybuchu, nawet jeli temperatura jest poniej normalnego punktu zapłonu (wane: nie wolno uwaa punktu zapłonu jako wiarygodnego wskanika potencjalnej łatwopalnoci oparów znajdujcych si w wolnej przestrzeni zbiornika). Przestrze ta zawsze powinna by uwaana jako potencjalnie łatwopalna, w zwizku z czym naley dołoy wszelkich stara, by nie dopuci do statycznych wyładowa elektrycznych oraz unika wszelkich ródeł zapłonu podczas napełniania, dolewania oraz pobierania próbek ze

5 Klasa przechowywania VCI (Lagerklasse) zbiornika. Podczas przepompowywania produktu (np. w czasie napełniania, opróniania lub dolewania) oraz podczas pobierania próbek istnieje ryzyko statycznego wyładowania. Naley dopilnowa, by uywany sprzt był odpowiednio uziemiony lub podłczony do struktury zbiornika. Jeli produkt bdzie miał kontakt z gorc powierzchni lub dojdzie do rozszczelnienia znajdujcych si pod cinieniem przewodów paliwowych, zgromadzone opary spowoduj zagroenie zapalenia si lub wybuchu. Nie wolno gromadzi zanieczyszczonych paliwem szmat, papieru czy te innych materiałów uytych do wytarcia rozlanego produktu, jako e stanowi zagroenie poarowe. Naley zutylizowa je w odpowiedni i bezpieczny sposób natychmiast po zastosowaniu. 3B 8. Kontrola ekspozycji /rodki ochrony indywidualnej Nazwa składnika Paliwa, diesel Limity naraenia na działanie w trakcie pracy ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 2/2003). Skóra TWA: 100 mg/m3 8 godzina(y). Forma: Całkowity Wglowodór. (opary, mgiełka) W przypadku, kiedy przepisy nie okrelaj limitów ekspozycji, naley zapozna si z podanymi ACGIH. W celu uzyskania dalszych informacji naley skontaktowa si z dostawc. Kontrola Techniczna Naley zapewni odpowiedni wentylacj lub inny rodzaj kontroli technicznej w celu utrzymania stenia oparów poniej odpowiednich wartoci naraenia na ekspozycj w czasie pracy. Wszystkie substancje chemiczne powinny by ocenione pod ktem ich zagroenia dla zdrowia, a nastpnie naley zapewni odpowiednie rodki techniczne w celu zapobiegania lub właciwej kontroli ekspozycji. Przed zastosowaniem osobistego wyposaenia ochronnego naley rozway istniejc hierarchi kontroli technicznej (np. eliminacja, zastpienie, ogólna wentylacja, powstrzymanie, system pracy, zmiana procesu lub działania). Osobiste wyposaenie ochronne powinno by zgodne z odpowiednimi standardami, nadawa si do uytku oraz by właciwie przechowywane. Naley skorzysta z porady dostawcy wyposaenia w celu uzyskania porady na temat wyboru właciwych standardów. Stosowna informacja znajduje si na stronach Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji pod adresem Ostateczny wybór wyposaenia ochronnego zalee bdzie od oceny ryzyka. Wane jest, by zapewni kompatybilno wszystkich elementów tego wyposaenia. Powysza informacja ma na celu pomoc klientowi w przeprowadzeniu własnej oceny zagroenia substancji lub preparatu dla zdrowia i bezpieczestwa pracowników, jak równie dla rodowiska naturalnego. rodki higieny Umy rce po kontakcie z produktem przed jedzeniem, paleniem, skorzystaniem z WC oraz na koniec dnia. Osobiste wyposaenie ochronne Układ oddechowy Zapewni dobr wentylacj.

6 Skóra i ciało Rce Oczy Jeli wentylacja jest niewystarczajca, skorzysta naley z odpowiedniego sprztu do oddychania. W przypadku mgiełki lub dymu mona uy filtru do czstki stałe, pod warunkiem, e w danej sytuacji respirator oczyszczajcy jest odpowiedni. Naley zastosowa filtr typu P lub inny o podobnym standardzie. W przypadku oparów mona uy filtru do gazów i oparów organicznych (temperatura wrzenia >65 C ), pod warunkiem, e w danej sytuacji respirator oczyszczajcy jest odpowiedni. Naley zastosowa filtr typu A lub inny o podobnym standardzie. Jeli pojawi si mgiełka dym lub opary niezbdny okaza si moe filtr mieszany na czstki stałe, gazy organiczne oraz opary (temperatura wrzenia >65 C). Naley zastosowa filtr typu AP lub inny o podobnym standardzie. Za kadym razem, gdy korzysta si z ochronnego respiratora, naley sprawdzi, czy jest dobrze dopasowany. Respiratory filtrujce, zwane równie respiratorami oczyszczajcymi, nie s odpowiednie w przypadku niedoboru tlenu (tj. niskiego stenia tlenu), jak równie nie s odpowiednie w sytuacjach, gdzie wystpuje znaczne zagroenie steniem substancji chemicznych w powietrzu. W takich przypadkach niezbdne s aparaty tlenowe. Unika kontaktu ze skór. Bawełniane lub poliestrowo-bawełniane kombinezony zapewniaj jedynie zabezpieczenie przed lekkim, powierzchownym zanieczyszczeniem, bez kontaktu ze skór. Powinny by regularnie prane. Jeli ryzyko ekspozycji skóry jest wysokie (np. podczas sprztania rozlanej substancji lub gdy istnieje ryzyko, e substancja si rozprynie), naley uywa fartuchów odpornych na substancje chemiczne i/lub nieprzemakalnych na chemikalia ubra i butów. Mimo specjalnych OEL podanych dla niektórych składników w niniejszej Karcie Charakterystyki, pamita naley, i inne składowe produktu bd równie obecne w oparach czy te pyle. Dlatego te okrelone OEL mog nie mie zastosowania w przypadku produktu i mog mie jedynie charakter informacyjny. Uywa rkawic odpornych na substancje chemiczne. Zaleca si rkawice zrobione z nitrylu. Rkawice ochronne z biegiem czasu trac swoje właciwoci wskutek zniszczenia fizycznego i chemicznego. Naley je regularnie sprawdza i wymienia według potrzeby. Czstotliwo wymiany zaley od okolicznoci ich stosowania. Okulary chronice przed rozpryskiem substancji chemicznych. 9. Właciwoci fizyczne i chemiczne Punkt zapłonu >55 C (wg. testu Open cup Pensky-Martens). Właciwoci wybuchowe w powietrzu Granica dolna: 0,6 % Granica górna: 6,5 % Kolor bursztynowy. (Jasny.) Stan fizyczny Płyn. Zapach Olej gazowy

7 Punkt wrzenia/zakres 170 do 390 C Gsto 820 do 845 kg/m3 (0,82 do 0,845 g/cm3) w temperaturze 15 C Rozpuszczalno Bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie. LogK ow Produkt jest bardziej rozpuszczalny w oktanolu; log(oktanol/woda) >3 Lepko Kinematyczna: 2 do 4.5 mm2/s (2 do 4.5 cst) w temperaturze 40 C 10. Stabilno i reaktywno Warunki niepodane Naley unika wszelkich moliwych ródeł zapłonu (iskra lub płomie) jak równie nadmiernego ciepła. Niekompatybilno z rónorodnymi substancjami Reaktywna z utleniaczami. Niebezpieczna polimeryzacja Nie spotyka si. Niebezpieczne produkty rozkładu Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczno Mało prawdopodobne, by przy przypadkowym kontakcie z oczami spowodowała powaniejsze efekty ni pieczenie czy te zaczerwienienie. Mało prawdopodobne, by przy sporadycznym kontaktu miała szkodliwe działanie na skór, ale przy przedłuajcej lub powtarzajcej si ekspozycji moe doj do zapalenia zapalenia skóry. Tak jak to bywa w przypadku produktów zawierajcych potencjalnie szkodliwe poziomy PCA, przedłuajcy lub powtarzajcy si kontakt ze skór moe w ostatecznoci doprowadzi do zapalania skóry lub bardziej powanych, nieodwracalnych chorób skóry, łcznie z rakiem. W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa uszkodzenia. Spoycie moe spowodowa podranienie ołdkowo-jelitowe lub biegunk. Moe spowodowa podranienie oczu, nosa i gardła ze wzgldu na ekspozycj na opary, mgiełk lub dym. Moe mie szkodliwe działanie w przypadku inhalacji, jeli dojdzie do ekspozycji na opary, mgiełk lub dym powstałe wskutek termicznego rozkładu. Toksyczno chroniczna Działanie rakotwórcze PODEJRZEWA SI, E MA DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE. MOE POWODOWA RAKA. Zagroenie rakiem zaley od długoci oraz poziomu ekspozycji. Sklasyfikowane jako A3 (udowodnione działanie na zwierzta) przez ACGIH, 3 (moliwe szkodliwe działanie na ludzi) przez Uni Europejsk [paliwa, diesel]. 12. Informacja ekologiczna Trwało /rozkład Mobilno Potencjał bioakumulacyjny Z natury podlegajcy biodegradacji. W przypadku rozlania moe przenikn do gleby powodujc skaenie wód gruntowych. Ten produkt moe kumulowa si/gromadzi si w osadach. Nie przypuszcza si, by ten produkt był bioakumulacyjny poprzez łacuch

8 Zagroenie dla rodowiska ywieniowy wystpujcy w rodowisku naturalnym. Toksyczny dla organizmów wodnych, moe mie długotrwałe negatywne skutki dla rodowiska wodnego. Pozostała informacja ekologiczna Rozlanie si produktu moe utworzy warstw na powierzchni wody, doprowadzajc do fizycznego uszkodzenia yjcych w niej organizmów. Moe równie zaburzy przenoszenie tlenu. 13. Postpowanie z odpadami Utylizacja/ Informacja o odpadach Nie wykorzystany produkt Europejski Katalog Odpadów (EWC) Usuwanie odpadów powinno by wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami, przez autoryzowane osoby/licencjonowan firm zajmujc si usuwaniem odpadów. Puste opakowania mog zawiera resztki produktu. Nalepki ostrzegawcze stanowi wskazówk, jak w bezpieczny sposób obchodzi si z pustymi opakowaniami i dlatego nie wolno ich usuwa. Puste opakowania stanowi zagroenie poarowe, jako e mog zawiera resztki łatwopalnego produktu i opary. Nie wolno spawa czy te lutowa * olej napdowy i diesel Odchylenie od załoonego wykorzystania dla produktu i/lub obecno jakichkolwiek potencjalnych rodków zanieczyszczajcych wymaga moe ustalenia przez uytkownika kocowego alternatywnego kodu usuwania odpadów. 14. Informacja dotyczce transportu Midzynarodowe przepisy transportowe Informacja o przepisach Numer UN Prawidłowa nazwa przewozowa Klasa Grupa pakowania Nalepki ostrzegawcze Informacja dodatkowa Klasyfikacja ADR/RID 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Numer identyfikacja zagroenia 30 Uwagi Kod klasyfikacji F1 Brytyjski kod postpowania awaryjnego: 3Y Kod klasyfikacji F1

9 Klasyfikacja ADNR 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Uwagi Kod klasyfikacji F1 Klasyfikacja IMDG 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Nie okrelono. Klasyfikacja IATA 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Nie okrelono. 15. Informacje dotyczce przepisów prawnych Wymogi dot. nalepek ostrzegawczych Symbol(e) oznaczajce zagroenie Skrajnie łatwopalny Niebezpieczny dla rodowiska. Oznaczenie niebezpieczestwa Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia R40- Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. R65- Działa szkodliwie: moe powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połknicia. R66- Powtarzajce si naraenie spowodowa moe wysychanie lub pkanie skóry. R51/53- Toksyczny dla organizmów wodnych, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Zwroty dot. bezpiecznego stosowania S2- Przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. S24- Unika kontaktu ze skór. S43 - W przypadku poaru uywa ganic pianowych, proszkowych, niegowych. Nigdy nie uywa wody. S36/37- Nosi odpowiedni odzie i rkawice ochronne. S62- W przypadku połknicia nie wywoływa wymiotów: niezwłocznie skontaktowa si z lekarzem i pokaza mu opakowanie lub nalepk ostrzegawcz. S29- Nie wprowadza do kanalizacji. S61- Unika zrzutów do rodowiska. Postpowa zgodnie ze specjalnymi instrukcjami/kart Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji.

10 Obejmuje Paliwa, diesel Przepisy UE Klasyfikacja i oznaczenia zostały opracowane zgodnie z dyrektywami UE: 1999/45/EC oraz 67/548/EEC z dalszymi poprawkami. Inne przepisy Spisy Substancji Chemicznych AUSTRALIJSKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (AICS): Nie stwierdzono. KANADYJSKI SPIS SUBSTANCJI KRAJOWYCH (DSL): Nie wymieniono. CHISKI SPIS (IECS): Nie wymieniono. EUROPEJSKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH O ZNACZENIU KOMERCYJNYM (EINECS/ELINCS): Zgodny. JAPOSKI SPIS ISTNIEJCYCH I NOWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ENCS): Nie okrelono. KOREASKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ECL): Nie wymieniono. FILIPISKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (PICCS): Nie wymieniono. (USA) USTAWA O KONTROLOWANIU SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH (TSCA): Nie wymieniono. Ochrona dzieci Stwierdzono. Dotykowe ostrzeenie o niebezpieczestwie Stwierdzono. Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK) 2, sklasyfikowana zgodnie z VwVwS. Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK): Numer Identyfikacyjny 76 Produkt podlega Rozporzdzeniu o Ochronie Przed Awariami (Stoerfallverordnung), naley przestrzega limitów okrelonych w Zarzdzeniu o Nagłych Wypadkach. 16. Inne informacje Pełen wykaz zwrotów R, o których mowa w punktach 2 i 3 R40- Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. R65- Działa szkodliwie: w przypadku połknicia moe uszkodzi płuca. R66- Powtarzajce si naraenie spowodowa moe wysychanie lub pkanie skóry. R51/53- Działa toksycznie na organizmy wodne, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Historia Data wydania 16/10/2006. Data poprzedniego wydania 10/10/2006. Przygotowane przez Product Stewardship Group Uwagi dla czytajcego

11 Podjto wszelkie moliwe kroki, by niniejsza karta danych o bezpieczestwie zawierała cisłe (na dzie przygotowania niniejszego opracowania) informacje o zdrowiu, bezpieczestwie i rodowisku naturalnym. Nie udziela si adnej gwarancji ani owiadcze, wyranych czy te domniemanych, dotyczcych cisłoci lub kompletnoci danych i informacji zawartych w niniejszej karcie. Dane oraz wskazówki postpowania maj zastosowanie jedynie wtedy, gdy produkt sprzedawany jest dla okrelonego zastosowania lub zastosowa. Nie powinno si uywa go w innych celach bez otrzymania wskazówek z naszej strony. Do odpowiedzialnoci uytkownika naley ocena i bezpieczne zastosowanie produktu, jak równie stosowanie si do wszystkich obowizujcych przepisów. Grupa BP nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia działa wynikajce z uytkowania innego ni to okrelone dla tego produktu, z niedostosowania si do zalece oraz z zagroe lecych w istocie danego materiału. Podmioty nabywajce produkt w celu dostarczenia go osobom trzecim maj obowizek podjcia wszelkich niezbdnych kroków w celu zapewnienia informacji zawartej w niniejszej karcie wszystkim osobom zajmujcym si lub uywajcym tego produktu. Pracodawcy zobowizani s do poinformowania swoich pracowników i innych osób majcych do czynienia z produktem o wszelkich niebezpieczestwach opisanych w niniejszej karcie oraz o wszelkich rodkach ostronoci, jakie naley przedsiwzi.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 8 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+-

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 22/12/2010 - Wersja nr 2 z dnia: 06/09/2012 Str. 1 / 12 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod produktu: HAMRON BIKE

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h) Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Cholesterol Cholesterolum Nazwa chemiczna:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo