1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu BP Diesel (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 590) Nr SDS SGY2101 Zastosowanie produktu Paliwo do silników wysokoprnych. W celu uzyskania informacji o szczególnym zastosowaniu paliwa naley zapozna si z właciw Kart Techniczn lub skonsultowa si z naszym przedstawicielem. Dostawca Deutsche BP Aktiengesellschaft Wittener Str Bochum Telefon +49 (0) TELEFON ALARMOWY +49 (0) (Giftnotruf Berlin) 2. Skład/Informacja o składnikach Złoona mieszanka redniego destylatu wglowodorów, o liczbie wgla pomidzy C10 a C28. Moe zawiera małe iloci dodatków poprawiajcych jako. Nazwa chemiczna Nr CAS % EINECS / ELINCS. Klasyfikacji Paliwa, diesel R40 - Kat. 3 R65 - Xn R66 R51/53 - N Punkt 16 zawiera pełen tekst na temat zwrotów R uytych powyej. Punkt 8 zawiera limity naraenia na działanie w czasie wykonywania pracy, jeli takowe istniej. 3. Identyfikacja zagroe Preparat sklasyfikowany jest jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektyw 1999/45/EC z dalszymi poprawkami. Zagroenie fizyczne/chemiczne Niesklasyfikowany jako niebezpieczny. Zagroenie dla zdrowia ludzkiego Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. Działa szkodliwie: w przypadku połknicia moe powodowa uszkodzenie

2 Zagroenie dla rodowiska naturalnego Działanie i objawy Oczy Skóra Inhalacja Spoycie płuc. Powtarzajca si ekspozycja moe doprowadzi do suchoci lub pkania skóry. Uwaga: Stosowany pod wysokim cinieniem. Wstrzyknicie pod skór, bdce wynikiem kontaktu z produktem pod wysokim cinieniem, stanowi powane zagroenie wymagajce natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz: 'Porady dla Lekarzy w Punkcie 4 niniejszej Karty Bezpieczestwa: Pierwsza pomoc. Toksyczny dla organizmów wodnych, moe mie długotrwałe ujemne skutki w rodowisku wodnym. Nie stwierdzono adnych istotnych zagroe dla zdrowia. Zawiera składnik, który moe spowodowa raka. Długotrwały lub powtarzajcy si kontakt moe uszkodzi skór i prowadzi do podranienia i/lub zapalenia skóry. Nie stwierdzono adnych istotnych zagroe dla zdrowia. W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania szkodliwe lub miertelne, jeli płyn dostanie si do płuc. Spoycie moe spowodowa podranienie ołdkowo-jelitowe lub biegunk. 4. Pierwsza pomoc Kontakt z oczami Kontakt ze skór Inhalacja Spoycie Porady dla lekarzy W przypadku, gdy produkt dostanie si do oczu, naley je natychmiast przemy du iloci wody. W przypadku wystpienia podranienia naley skontaktowa si z lekarzem. Naley jak najszybciej dokładnie przemy skór wod z mydłem. Usun mocno ubrudzone ubranie i umy znajdujc si pod nim skór. W przypadku inhalacji naley wynie na wiee powietrze. Wezwa lekarza, jeli pojawi si objawy. W przypadku połknicia NIE wolno prowokowa wymiotów. Nigdy nie wolno podawa co doustnie nieprzytomnej osobie. W przypadku połknicia istnieje ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa ich uszkodzenie. Niezbdna jest pomoc medyczna. Leczenie powinno by objawowe i skierowane na złagodzenie efektów. Produkt moe dosta si do dróg oddechowych w wyniku połknicia lub w nastpstwie wymiotów i spowodowa powane i potencjalnie miertelne chemiczne zapalenie płuc, które wymaga natychmiastowego leczenia. Z powodu ryzyka, e produkt dostanie si do płuc, naley unika wymuszania wymiotów czy te płukania ołdka. To drugie dopuszczalne jest jedynie po zastosowaniu intubacji dotchawicznej. Istnieje konieczno monitorowania na wypadek zaburze rytmu pracy serca. Uwaga: Stosuje si pod wysokim cinieniem. Wstrzyknicie pod skór, bdce wynikiem kontaktu z produktem pod wysokim cinieniem, stanowi powane zagroenie wymagajce natychmiastowej pomocy medycznej. Z pocztku wydawa si moe, e uszkodzenie nie jest powane, ale po kilku godzinach skóra spuchnie, straci kolor i stanie si niezwykle bolesna o rozległych podskórnych fragmentach objtych martwic. Naley niezwłocznie podda si badaniu chirurgicznemu. Niezbdne jest dokładne i obszerne usunicie martwych tkanek oraz ssiedniej tkanki, by zminimalizowa utrat tkanek i zapobiec lub ograniczy trwałe uszkodzenie.

3 Pamita naley, e wysokie cinienie moe sprawi, i produkt dostanie si w całkiem głbokie warstwy skóry. 5. Postpowanie przeciwpoarowe rodki do ganicze Właciwe Niewłaciwe Niebezpieczne produkty rozkładu Nadzwyczajne zagroenie poaru/wybuchu Specjalne procedury przeciwpoarowe Zabezpieczenie straaków W przypadku poaru uy naley ganic pianowych, proszkowych lub te niegowych. Nie wolno uywa wody. Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. Niezwykle łatwopalny płyn i opary. Opary spowodowa mog błyskawiczny poar. Moe równie doj do nagromadzenia si oparów w obszarach zamknitych lub nisko połoonych, jak równie mog one si znacznie przemieszcza to ródła zapłonu i spowodowa wybuch. W przypadku dostania si do kanalizacji istnieje realne zagroenie poaru lub eksplozji. NIE NALEY GASI POARU, GDY TEN DOSIGNIE PRODUKTU. Naley wówczas wycofa si z tego obszaru i pozwoli, by si wypalił. Jeli doszło do poaru trzeba szybko odseparowa to miejsce poprzez ewakuacj wszystkich osób z ssiedztwa wypadku. Najpierw naley przemieci ludzi z bezporedniej bliskoci oraz z dala od okien. Straacy powinni mie na sobie aparaty tlenowe (SCBA) oraz pełen ekwipunek. 6. Postpowanie w wypadku przypadkowego uwolnienia si substancji Osobiste rodki ostronoci rodki ochrony rodowiska oraz metody oczyszczania Naley natychmiast skontaktowa si z personelem ratowniczym. Usun wszelkie ródła zapłonu, jak równie niepotrzebnych w tym momencie pracowników. Konieczne jest uywanie sprztu ochronnego (patrz punkt: "Kontrola ekspozycji/rodki ochrony indywidualnej") oraz przestrzeganie wszystkich procedur przeciwpoarowych (patrz Punkt: "Postpowanie/rodki przeciwpoarowe "). Nie wolno dotyka lub wchodzi na rozlany produkt. Jeli personel ratowniczy jest nieosigalny, naley zahamowa rozprzestrzenianie si rozlanej substancji. W przypadku małego wycieku wystarczy uy rodka wchłaniajcego (jeli nie ma innych materiałów, wystarczy uy ziemi) oraz uy ognioodpornego narzdzia, by umieci substancj w szczelnie zamknitym, nadajcym si do tego pojemniku na odpady. W przypadku duego wycieku naley wykopa wokół niego rów lub te w jakikolwiek inny sposób zahamowa rozprzestrzenianie si substancji tak, by nie dostała si ona do rzek lub kanałów. Rozlan substancj umieci naley w odpowiednim pojemniku na odpady. Naley

4 równie zminimalizowa kontakt rozlanego preparatu z gleb, tak, by zapobiec jego dostaniu si do wód powierzchniowych. Patrz: Punkt 13 dotyczcy zasad utylizacji Ochrona osobista w przypadku rozlania duej iloci substancji Okulary ochronne. Pełne ubranie. Rkawice. Wejcie do zamknitego lub słabo wentylowanego pomieszczenia wypełnionego oparami lub dymem stanowi realne zagroenie, jeli nie ma si na sobie odpowiedniego sprztu chronicego układ oddechowy oraz bezpiecznego systemu działa. Naley korzysta z właciwego aparatu tlenowego z niezalenym obiegiem powietrza (SCBA). Proponowane ubranie ochronne moe by niewystarczajce; naley zatem skonsultowa si ze specjalist jeszcze PRZED przystpieniem do uytkowania produktu. Uwaga: punkt 8 zawiera informacje o osobistym sprzcie ochronnym, a punkt 13 o usuwaniu szkodliwej substancji. 7. Postpowanie i przechowywanie Postpowanie Przechowywanie Naley unika wdychania oparów lub rozpylonej mgiełki. Stosowa jedynie przy odpowiedniej wentylacji. Trzyma z dala od gorca, iskier oraz płomieni. W celu uniknicia poaru czy te eksplozji podczas przelewania naley rozproszy elektryczno statyczn poprzez uziemienie i połczenie zbiorników i sprztu przed przelaniem materiału. Uywa naley elektrycznego sprztu ognioszczelnego/przeciwwybuchowego (do wentylacji, owietlenia i obchodzenia si z substancj). Unika kontaktu rozlanej substancji z gleb i wodami powierzchniowymi. My si dokładnie po zakoczonej pracy. Nigdy nie odsysa za pomoc ust. Nie je, pi ani nie pali podczas uywania produktu. Przechowywa w oddzielnym i zatwierdzonym miejscu. Zbiorniki trzyma w chłodnym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Powinny by szczelnie zamknite i zaplombowane do czasu ich wykorzystania. Unika naley wszelkich ródeł zapłonu (takich jak iskra czy te płomie). Przechowywa i uywa jedynie w aparaturze/zbiornikach do tego przeznaczonych. Nie usuwa nalepek ostrzegawczych ze zbiorników. Nie wchodzi do zbiorników bez aparatu tlenowego, chyba e zbiornik został dokładnie wywietrzony a powietrze w nim znajdujce si wykazuje zawarto oparów wglowodorowych o wartoci mniejszej ni 1% niszej granicy wybuchowoci oraz zawarto tlenu nie nisz ni 20%. Pamita naley o zapewnieniu sprawnej i szybkiej pomocy w postaci ludzi stojcych na zewntrz zbiornika z odpowiednimi aparatami tlenowymi i sprztem ratunkowym. Lekkie opary wglowodorowe mog zbiera si wolnej przestrzeni zbiornika. Mog one stanowi zagroenie zapłonu/wybuchu, nawet jeli temperatura jest poniej normalnego punktu zapłonu (wane: nie wolno uwaa punktu zapłonu jako wiarygodnego wskanika potencjalnej łatwopalnoci oparów znajdujcych si w wolnej przestrzeni zbiornika). Przestrze ta zawsze powinna by uwaana jako potencjalnie łatwopalna, w zwizku z czym naley dołoy wszelkich stara, by nie dopuci do statycznych wyładowa elektrycznych oraz unika wszelkich ródeł zapłonu podczas napełniania, dolewania oraz pobierania próbek ze

5 Klasa przechowywania VCI (Lagerklasse) zbiornika. Podczas przepompowywania produktu (np. w czasie napełniania, opróniania lub dolewania) oraz podczas pobierania próbek istnieje ryzyko statycznego wyładowania. Naley dopilnowa, by uywany sprzt był odpowiednio uziemiony lub podłczony do struktury zbiornika. Jeli produkt bdzie miał kontakt z gorc powierzchni lub dojdzie do rozszczelnienia znajdujcych si pod cinieniem przewodów paliwowych, zgromadzone opary spowoduj zagroenie zapalenia si lub wybuchu. Nie wolno gromadzi zanieczyszczonych paliwem szmat, papieru czy te innych materiałów uytych do wytarcia rozlanego produktu, jako e stanowi zagroenie poarowe. Naley zutylizowa je w odpowiedni i bezpieczny sposób natychmiast po zastosowaniu. 3B 8. Kontrola ekspozycji /rodki ochrony indywidualnej Nazwa składnika Paliwa, diesel Limity naraenia na działanie w trakcie pracy ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 2/2003). Skóra TWA: 100 mg/m3 8 godzina(y). Forma: Całkowity Wglowodór. (opary, mgiełka) W przypadku, kiedy przepisy nie okrelaj limitów ekspozycji, naley zapozna si z podanymi ACGIH. W celu uzyskania dalszych informacji naley skontaktowa si z dostawc. Kontrola Techniczna Naley zapewni odpowiedni wentylacj lub inny rodzaj kontroli technicznej w celu utrzymania stenia oparów poniej odpowiednich wartoci naraenia na ekspozycj w czasie pracy. Wszystkie substancje chemiczne powinny by ocenione pod ktem ich zagroenia dla zdrowia, a nastpnie naley zapewni odpowiednie rodki techniczne w celu zapobiegania lub właciwej kontroli ekspozycji. Przed zastosowaniem osobistego wyposaenia ochronnego naley rozway istniejc hierarchi kontroli technicznej (np. eliminacja, zastpienie, ogólna wentylacja, powstrzymanie, system pracy, zmiana procesu lub działania). Osobiste wyposaenie ochronne powinno by zgodne z odpowiednimi standardami, nadawa si do uytku oraz by właciwie przechowywane. Naley skorzysta z porady dostawcy wyposaenia w celu uzyskania porady na temat wyboru właciwych standardów. Stosowna informacja znajduje si na stronach Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji pod adresem Ostateczny wybór wyposaenia ochronnego zalee bdzie od oceny ryzyka. Wane jest, by zapewni kompatybilno wszystkich elementów tego wyposaenia. Powysza informacja ma na celu pomoc klientowi w przeprowadzeniu własnej oceny zagroenia substancji lub preparatu dla zdrowia i bezpieczestwa pracowników, jak równie dla rodowiska naturalnego. rodki higieny Umy rce po kontakcie z produktem przed jedzeniem, paleniem, skorzystaniem z WC oraz na koniec dnia. Osobiste wyposaenie ochronne Układ oddechowy Zapewni dobr wentylacj.

6 Skóra i ciało Rce Oczy Jeli wentylacja jest niewystarczajca, skorzysta naley z odpowiedniego sprztu do oddychania. W przypadku mgiełki lub dymu mona uy filtru do czstki stałe, pod warunkiem, e w danej sytuacji respirator oczyszczajcy jest odpowiedni. Naley zastosowa filtr typu P lub inny o podobnym standardzie. W przypadku oparów mona uy filtru do gazów i oparów organicznych (temperatura wrzenia >65 C ), pod warunkiem, e w danej sytuacji respirator oczyszczajcy jest odpowiedni. Naley zastosowa filtr typu A lub inny o podobnym standardzie. Jeli pojawi si mgiełka dym lub opary niezbdny okaza si moe filtr mieszany na czstki stałe, gazy organiczne oraz opary (temperatura wrzenia >65 C). Naley zastosowa filtr typu AP lub inny o podobnym standardzie. Za kadym razem, gdy korzysta si z ochronnego respiratora, naley sprawdzi, czy jest dobrze dopasowany. Respiratory filtrujce, zwane równie respiratorami oczyszczajcymi, nie s odpowiednie w przypadku niedoboru tlenu (tj. niskiego stenia tlenu), jak równie nie s odpowiednie w sytuacjach, gdzie wystpuje znaczne zagroenie steniem substancji chemicznych w powietrzu. W takich przypadkach niezbdne s aparaty tlenowe. Unika kontaktu ze skór. Bawełniane lub poliestrowo-bawełniane kombinezony zapewniaj jedynie zabezpieczenie przed lekkim, powierzchownym zanieczyszczeniem, bez kontaktu ze skór. Powinny by regularnie prane. Jeli ryzyko ekspozycji skóry jest wysokie (np. podczas sprztania rozlanej substancji lub gdy istnieje ryzyko, e substancja si rozprynie), naley uywa fartuchów odpornych na substancje chemiczne i/lub nieprzemakalnych na chemikalia ubra i butów. Mimo specjalnych OEL podanych dla niektórych składników w niniejszej Karcie Charakterystyki, pamita naley, i inne składowe produktu bd równie obecne w oparach czy te pyle. Dlatego te okrelone OEL mog nie mie zastosowania w przypadku produktu i mog mie jedynie charakter informacyjny. Uywa rkawic odpornych na substancje chemiczne. Zaleca si rkawice zrobione z nitrylu. Rkawice ochronne z biegiem czasu trac swoje właciwoci wskutek zniszczenia fizycznego i chemicznego. Naley je regularnie sprawdza i wymienia według potrzeby. Czstotliwo wymiany zaley od okolicznoci ich stosowania. Okulary chronice przed rozpryskiem substancji chemicznych. 9. Właciwoci fizyczne i chemiczne Punkt zapłonu >55 C (wg. testu Open cup Pensky-Martens). Właciwoci wybuchowe w powietrzu Granica dolna: 0,6 % Granica górna: 6,5 % Kolor bursztynowy. (Jasny.) Stan fizyczny Płyn. Zapach Olej gazowy

7 Punkt wrzenia/zakres 170 do 390 C Gsto 820 do 845 kg/m3 (0,82 do 0,845 g/cm3) w temperaturze 15 C Rozpuszczalno Bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie. LogK ow Produkt jest bardziej rozpuszczalny w oktanolu; log(oktanol/woda) >3 Lepko Kinematyczna: 2 do 4.5 mm2/s (2 do 4.5 cst) w temperaturze 40 C 10. Stabilno i reaktywno Warunki niepodane Naley unika wszelkich moliwych ródeł zapłonu (iskra lub płomie) jak równie nadmiernego ciepła. Niekompatybilno z rónorodnymi substancjami Reaktywna z utleniaczami. Niebezpieczna polimeryzacja Nie spotyka si. Niebezpieczne produkty rozkładu Produkty te to tlenki wgla (CO, CO2) (tlenek wgla, dwutlenek wgla). Inne substancje niebezpieczne. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczno Mało prawdopodobne, by przy przypadkowym kontakcie z oczami spowodowała powaniejsze efekty ni pieczenie czy te zaczerwienienie. Mało prawdopodobne, by przy sporadycznym kontaktu miała szkodliwe działanie na skór, ale przy przedłuajcej lub powtarzajcej si ekspozycji moe doj do zapalenia zapalenia skóry. Tak jak to bywa w przypadku produktów zawierajcych potencjalnie szkodliwe poziomy PCA, przedłuajcy lub powtarzajcy si kontakt ze skór moe w ostatecznoci doprowadzi do zapalania skóry lub bardziej powanych, nieodwracalnych chorób skóry, łcznie z rakiem. W przypadku połknicia ryzyko zaburze oddychania moe dosta si do płuc i spowodowa uszkodzenia. Spoycie moe spowodowa podranienie ołdkowo-jelitowe lub biegunk. Moe spowodowa podranienie oczu, nosa i gardła ze wzgldu na ekspozycj na opary, mgiełk lub dym. Moe mie szkodliwe działanie w przypadku inhalacji, jeli dojdzie do ekspozycji na opary, mgiełk lub dym powstałe wskutek termicznego rozkładu. Toksyczno chroniczna Działanie rakotwórcze PODEJRZEWA SI, E MA DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE. MOE POWODOWA RAKA. Zagroenie rakiem zaley od długoci oraz poziomu ekspozycji. Sklasyfikowane jako A3 (udowodnione działanie na zwierzta) przez ACGIH, 3 (moliwe szkodliwe działanie na ludzi) przez Uni Europejsk [paliwa, diesel]. 12. Informacja ekologiczna Trwało /rozkład Mobilno Potencjał bioakumulacyjny Z natury podlegajcy biodegradacji. W przypadku rozlania moe przenikn do gleby powodujc skaenie wód gruntowych. Ten produkt moe kumulowa si/gromadzi si w osadach. Nie przypuszcza si, by ten produkt był bioakumulacyjny poprzez łacuch

8 Zagroenie dla rodowiska ywieniowy wystpujcy w rodowisku naturalnym. Toksyczny dla organizmów wodnych, moe mie długotrwałe negatywne skutki dla rodowiska wodnego. Pozostała informacja ekologiczna Rozlanie si produktu moe utworzy warstw na powierzchni wody, doprowadzajc do fizycznego uszkodzenia yjcych w niej organizmów. Moe równie zaburzy przenoszenie tlenu. 13. Postpowanie z odpadami Utylizacja/ Informacja o odpadach Nie wykorzystany produkt Europejski Katalog Odpadów (EWC) Usuwanie odpadów powinno by wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami, przez autoryzowane osoby/licencjonowan firm zajmujc si usuwaniem odpadów. Puste opakowania mog zawiera resztki produktu. Nalepki ostrzegawcze stanowi wskazówk, jak w bezpieczny sposób obchodzi si z pustymi opakowaniami i dlatego nie wolno ich usuwa. Puste opakowania stanowi zagroenie poarowe, jako e mog zawiera resztki łatwopalnego produktu i opary. Nie wolno spawa czy te lutowa * olej napdowy i diesel Odchylenie od załoonego wykorzystania dla produktu i/lub obecno jakichkolwiek potencjalnych rodków zanieczyszczajcych wymaga moe ustalenia przez uytkownika kocowego alternatywnego kodu usuwania odpadów. 14. Informacja dotyczce transportu Midzynarodowe przepisy transportowe Informacja o przepisach Numer UN Prawidłowa nazwa przewozowa Klasa Grupa pakowania Nalepki ostrzegawcze Informacja dodatkowa Klasyfikacja ADR/RID 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Numer identyfikacja zagroenia 30 Uwagi Kod klasyfikacji F1 Brytyjski kod postpowania awaryjnego: 3Y Kod klasyfikacji F1

9 Klasyfikacja ADNR 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Uwagi Kod klasyfikacji F1 Klasyfikacja IMDG 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Nie okrelono. Klasyfikacja IATA 1202 PALIWO TYPU DIESEL 3 III Nie okrelono. 15. Informacje dotyczce przepisów prawnych Wymogi dot. nalepek ostrzegawczych Symbol(e) oznaczajce zagroenie Skrajnie łatwopalny Niebezpieczny dla rodowiska. Oznaczenie niebezpieczestwa Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia R40- Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. R65- Działa szkodliwie: moe powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połknicia. R66- Powtarzajce si naraenie spowodowa moe wysychanie lub pkanie skóry. R51/53- Toksyczny dla organizmów wodnych, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Zwroty dot. bezpiecznego stosowania S2- Przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. S24- Unika kontaktu ze skór. S43 - W przypadku poaru uywa ganic pianowych, proszkowych, niegowych. Nigdy nie uywa wody. S36/37- Nosi odpowiedni odzie i rkawice ochronne. S62- W przypadku połknicia nie wywoływa wymiotów: niezwłocznie skontaktowa si z lekarzem i pokaza mu opakowanie lub nalepk ostrzegawcz. S29- Nie wprowadza do kanalizacji. S61- Unika zrzutów do rodowiska. Postpowa zgodnie ze specjalnymi instrukcjami/kart Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji.

10 Obejmuje Paliwa, diesel Przepisy UE Klasyfikacja i oznaczenia zostały opracowane zgodnie z dyrektywami UE: 1999/45/EC oraz 67/548/EEC z dalszymi poprawkami. Inne przepisy Spisy Substancji Chemicznych AUSTRALIJSKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (AICS): Nie stwierdzono. KANADYJSKI SPIS SUBSTANCJI KRAJOWYCH (DSL): Nie wymieniono. CHISKI SPIS (IECS): Nie wymieniono. EUROPEJSKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH O ZNACZENIU KOMERCYJNYM (EINECS/ELINCS): Zgodny. JAPOSKI SPIS ISTNIEJCYCH I NOWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ENCS): Nie okrelono. KOREASKI SPIS ISTNIEJCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (ECL): Nie wymieniono. FILIPISKI SPIS SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (PICCS): Nie wymieniono. (USA) USTAWA O KONTROLOWANIU SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH (TSCA): Nie wymieniono. Ochrona dzieci Stwierdzono. Dotykowe ostrzeenie o niebezpieczestwie Stwierdzono. Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK) 2, sklasyfikowana zgodnie z VwVwS. Klasa zagroenia dla rodowiska wodnego (WGK): Numer Identyfikacyjny 76 Produkt podlega Rozporzdzeniu o Ochronie Przed Awariami (Stoerfallverordnung), naley przestrzega limitów okrelonych w Zarzdzeniu o Nagłych Wypadkach. 16. Inne informacje Pełen wykaz zwrotów R, o których mowa w punktach 2 i 3 R40- Ograniczone dowody na działanie rakotwórcze. R65- Działa szkodliwie: w przypadku połknicia moe uszkodzi płuca. R66- Powtarzajce si naraenie spowodowa moe wysychanie lub pkanie skóry. R51/53- Działa toksycznie na organizmy wodne, moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Historia Data wydania 16/10/2006. Data poprzedniego wydania 10/10/2006. Przygotowane przez Product Stewardship Group Uwagi dla czytajcego

11 Podjto wszelkie moliwe kroki, by niniejsza karta danych o bezpieczestwie zawierała cisłe (na dzie przygotowania niniejszego opracowania) informacje o zdrowiu, bezpieczestwie i rodowisku naturalnym. Nie udziela si adnej gwarancji ani owiadcze, wyranych czy te domniemanych, dotyczcych cisłoci lub kompletnoci danych i informacji zawartych w niniejszej karcie. Dane oraz wskazówki postpowania maj zastosowanie jedynie wtedy, gdy produkt sprzedawany jest dla okrelonego zastosowania lub zastosowa. Nie powinno si uywa go w innych celach bez otrzymania wskazówek z naszej strony. Do odpowiedzialnoci uytkownika naley ocena i bezpieczne zastosowanie produktu, jak równie stosowanie si do wszystkich obowizujcych przepisów. Grupa BP nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia działa wynikajce z uytkowania innego ni to okrelone dla tego produktu, z niedostosowania si do zalece oraz z zagroe lecych w istocie danego materiału. Podmioty nabywajce produkt w celu dostarczenia go osobom trzecim maj obowizek podjcia wszelkich niezbdnych kroków w celu zapewnienia informacji zawartej w niniejszej karcie wszystkim osobom zajmujcym si lub uywajcym tego produktu. Pracodawcy zobowizani s do poinformowania swoich pracowników i innych osób majcych do czynienia z produktem o wszelkich niebezpieczestwach opisanych w niniejszej karcie oraz o wszelkich rodkach ostronoci, jakie naley przedsiwzi.

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu Benzyna BP / BP Super / BP Super Plus (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 228) Nr SDS SGY2103

Bardziej szczegółowo

+ 48 603 111 000 (telefon alarmowy)

+ 48 603 111 000 (telefon alarmowy) Strona 1 z 7 Dystrybutor: CASTROL LUBRICANTS Sp. z o. o. i Spółka Sp. Jawna ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Miejsce wytwarzania: Zakład Produkcyjny w Trzebini ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia Informacji

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG Data druku: 23.01.2003 Strona: 1 z 6 1. Oznaczenie materia_u/preparatu oraz firmy Dane produktu Nazwa handlowa Arti-Spray Spray okluzyjny (BK 285, BK 286, BK 287, BK 288) Dane wytwórcy/dostawcy Dr Jean

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: WHITE GREASE KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wydanie III Data aktualizacji: 8.02.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 2.04.2007 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85 KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO PPH ADW Sp. z o.o. IZOPLAST G Kart charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 26-10-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR DO MYCIA PODŁÓG 1.2. Zastosowanie Płyn do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY - LITOWY Wydanie II Data aktualizacji: 4.04.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 28.03.2008 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO MYCIA 1.2. Zastosowanie Płyn do codziennego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Radiator Flush

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Radiator Flush Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa produktu SDS (karta bezpieczeństwa materiału) # Zastosowanie Dostawca Castrol Edge 5W-30 463740 Olej silnikowy W celu sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa produktu SDS (karta bezpieczeństwa materiału) # Zastosowanie Dostawca Energrease LC 2 401939 Smar stały do zastosowańprzemysłowych

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a wg rozp. MZ (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002.) Strona 1 z 5 Producent: Telefon +48 (32) 218 71 85 Fax +48 (32) 218 70 55 e-mail adw@adw.com.pl Regon 003475821 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SynPower Power Steering Fluid

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SynPower Power Steering Fluid Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL SPORT ACTIVE PŁYN DO PRANIA ODZIEY SPORTOWEJ 1.2. Zastosowanie: Zagszczony

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 1. Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa produktu SDS (karta bezpieczeństwa materiału) # Historyczna SDS (karta bezpieczeństwa materiału)#:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100 Data wydania 2010-01-18 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay EV 100 Zastosowanie...rodek do obróbki plastycznej / rodek odparowujcy Producent

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SODU TETRABORAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Sodu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Sojowy szampon do mycia silników. Zastosowanie Produkt do mycia i odtłuszczania silników. Importer/Dystrybutor Kleen Flo Europe

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a Data: 23.03.2006 r. Aktualizacja Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: PREPARAT PENETRUJCO-SMARUJCY PWD Z TEFLONEM Wydanie II Data aktualizacji: 10.05.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 12.01.2006 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa: Marker Numer katalogowy.: edding 750, Data: Stan: 2003-lipiec-02

Nazwa handlowa: Marker Numer katalogowy.: edding 750, Data: Stan: 2003-lipiec-02 Karta bezpieczeństwa strona1 z 5 1 Identyfikacja 1.1 Nazwa: Marker, e-750, 751, 780 Numer koloru. 1-10,049,053,054, 055 1.2 Producent/dostawca: edding Aktiengesellschaft Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa rodek do roztapiania lodu. Ice Melter/Quick Melt Kod produktu 780, 781, 782, 784, 785 Zastosowanie Szybko i skutecznie usuwa lód

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: OLEJ DO WTRYSKIWACZY KF MAX 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Producent: Kleen Flo Tumbler Industries Ltd 75 Advance Blvd Brampton L6T 4N1, Ontario Kanada Tel. (905)

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...foam Break SF Zastosowanie...rodek antypienny Producent/importer...Statoil Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Data wydania:20-05-2016 Wersja0100/POL SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: LGAF 3E 12 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Dr. Starke Scheibenklar Sommer 1:10 Zastosowanie: Identyfikacja producenta: MITAN Mineralöl

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645 Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay 7645 Zastosowanie...płyn do tłoczenia i cignienia Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 07.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 20-03-2010 r. Data aktualizacji: 01-10-2010 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL BABY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwa Handlowa Wyrobu : ZF-Lifeguardfluid 5 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwy handlowej : numer identyfikacyjny : 61174 Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 1. Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa produktu SDS (karta bezpieczeństwa materiału) # Użycie produktu Dostawca NUMER TELEFONU W RAZIE NAGŁEJ

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Oil Treatment

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Oil Treatment Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE Nazwa handlowa: FORLUX NT 10 1) Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo