Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r."

Transkrypt

1 Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. Aleksandrów Kujawski r.

2 Zawartość 1. Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane finansowe Opis przyjętych zasad rachunkowości Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Oświadczenie Zarządu...8 Strona 2

3 1. Podstawowe dane o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa Siedziba Adres strony internetowej Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego1, Aleksandrów Kujawski Telefon / Fax / Podstawowy przedmiot działalności Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Forma prawna Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy Organ prowadzący rejestr, numer KRS Czas trwania jednostki zł Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS nieokreślony Organy Spółki: W skład Zarządu Spółki na dzień roku wchodzili: Paweł Kalbarczyk Prezes Zarządu Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień roku wchodzili: Marek Chłopek Przewodniczący Bartosz Janikowski Joanna Muczyńska Adam Domżalski Jarosław Witczak Marcin Szuba Struktura akcjonariatu na dzień roku Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Poland Recovery Management Fund, Inc ,37% ,37% Penton Central and Eastern European Opportunity Fund, Inc ,43% ,43% Penton Holdings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,52% ,52% S.K.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A ,59% ,59% Poland Recovery Management Fund, Inc ,37% ,37% Pozostali akcjonariusze ,09% ,09% Łącznie % % Strona 3

4 Na dzień r. kapitał Spółki wyniósł zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) i dzielił się na (cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, to jest: (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda; (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda; (siedemset trzydzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. Charakterystyka działalności Spółka jest producentem i sprzedawcą opakowań kartonowych z tektury litej przeznaczonych do jednostkowego pakowania towarów przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego i technicznego dla konsumentów indywidualnych (głownie leki i środki higieny osobistej). Dopełnieniem oferty dla branży farmaceutycznej głównego odbiorcy Spółki jest produkcja ulotek i etykiet. Działalność Druk-Pak, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ilustruje poniższa tabela: Kod PKD Działalność Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z B Z Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Spółka posiada jeden zakład produkcyjny zlokalizowany tak samo jak siedziba w Aleksandrowie Kujawskim. Jedną z największych przewag konkurencyjnych Druk-Pak S.A. jest skupienie całego Strona 4

5 procesu produkcyjnego w swoim zakładzie (in-house). Proces produkcji kartoników składa się z 6 podstawowych procesów zobrazowanych na schemacie 1. Schemat 1. Proces wytwórczy kartoników Wykonanie projektu konstrukcyjnego i graficznego Przygotowanie narzędzi niezbędnych do wykonania opakowania (formy drukowe, wykrojniki, matryce, formy do lakierowania) Drukowanie szaty graficznej na żądanym materiale (np. karton, papier) przy pomocy wielokolorowych maszyn drukujących Uszlachetnianie zadrukowanych powierzchni (lakierowanie lakierami ozdobnymi, zapachowymi, zabezpieczającymi, złocenie wybranych elementów powierzchni itp) Wykrawanie opakowań i tłoczenie elementów ozdobnych lub użytkowych (pismo Braille a) Formowanie i sklejanie opakowań Zarząd Spółki od wielu lat wdraża w Druk-Pak standardy zarządzania oparte na przygotowywaniu i realizacji wieloletnich planów strategicznych, w których zostają określone najważniejsze cele strategiczne i taktyczne oraz przewidywane działania, zasoby, nakłady niezbędne do ich osiągnięcia. Celem podstawowym Spółki jest budowanie pozycji konkurencyjnej na rynku u docelowej grupy klientów dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu ich potrzeb, specyfiki i maksymalizowaniu ich satysfakcji oraz dzięki konstruowaniu możliwie najlepszej oferty. Ponadto Druk-Pak stara się tak prowadzić swoją działalność, aby być w pełni wiarygodnym partnerem dla wszystkich swoich klientów przy jednoczesnym zaspokajaniu bardzo indywidualnych potrzeb i wymagań. Cała kadra zarządzająca Druk-Pak ma na uwadze antycypowanie zmian, trendów i tendencji w branży przy jednoczesnym śledzeniu nowych rozwiązań i technologii aspirując do bycia pionierem w budowie przewag konkurencyjnych wynikających z tego tytułu. Spółka co roku przygotowuje plany na następny rok, które określają i zapewniają wszelkie niezbędne zasoby wykonanie budżetów jest podstawą do oceny wszystkich menadżerów i kierowników w przedsiębiorstwie. W procesach zarządczych opiera się na kompletnej i wiarygodnej informacji pochodzącej z wdrożonego MIS, co umożliwia m.in. realizację i optymalizacje kilkudziesięciu procesów operacyjnych na kilkudziesięciu gniazdach każdego dnia, a w konsekwencji przekłada się na wykonanie kilkunastu tysięcy zleceń rocznie. Strona 5

6 2. Podstawowe dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres od r. do r. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Amortyzacja EBITDA* Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Aktywa ogółem Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe, w tym Zobowiązania odsetkowe (kredyty, pożyczki) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym Zobowiązania odsetkowe (kredyty, pożyczki) Liczba akcji Zysk na akcję -0,08 0,28 0,66 1,59 Wartość księgowa na akcję 8,92 5,56 8,92 5,56 * EBITDA = Zysk/strata na działalności operacyjnej + Amortyzacja ** Liczba akcji jest podana jako średnia w okresie; wartość księgowa na akcję wg liczby akcji na koniec okresu Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie produktów. Przychody ogółem (wraz ze sprzedaż materiałów wyniosły w 2010 r PLN (przy PLN w roku poprzednim). Spółka po części finansuje swoją działalność leasingiem finansowym zobowiązania z tego tytułu oprócz zobowiązań z tytułu kredytów zostały ujęte w pozycji zobowiązania odsetkowe. 3. Opis przyjętych zasad rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności Strona 6

7 przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości w sposób następujący: składniki majątku trwałego wyceniane są w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie, amortyzowane są liniowo w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Spółka stosuje stawki amortyzacyjne odpowiadające okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych, stawki te w istotnej części pokrywają się ze stawkami podatkowymi. Składniki majątku trwałego niskiej wartości początkowej (poniżej zł) amortyzuje się jednorazowo. zapasy materiałów są wyceniane wg cen ewidencyjnych skorygowane o odchylenia, produkty w toku i wyroby gotowe wyceniane są wg rzeczywistego kosztu wytworzenia, nie wyższego niż cena sprzedaży netto, należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwy wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. przychody ze sprzedaży towarów i usług stanowią należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminu zapłaty lub fakturowania, koszty są ujmowane w okresie, którego dotyczą. W księgach rachunkowych danego okresu ujmuje się wszystkie koszty związane z przychodami danego okresu, składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Ostatni kwartał roku 2010 podobnie jak całe drugie półrocze były trudne dla Spółki i przyniosły niesatysfakcjonujące rezultaty finansowe. Czwarty kwartał b.r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przyniósł spadek przychodów ze sprzedaży produktów o 18% - jest to głównie efekt silnej konkurencji na rynku krajowym, ograniczonej dostępności surowca i związanego z tym wydłużonego cyklu zaopatrzenia, w mniejszym zaś stopniu efekt umacniania się krajowej waluty względem EUR. Spadek sprzedaży dotyczy głównie klientów spoza segmentu branży farmaceutycznej, która jest zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, uznawana za kluczową dla Spółki. Spadek obrotów Spółki przy znacznym poziomie kosztów stałych skutkował pogorszeniem zyskowności sprzedaży. Istotnym elementem jaki miał wpływ na rezultaty finansowe zarówno w całym roku jak i w ostatnich dwóch kwartałach jest podwyżka cen surowców podstawowych (tektury i papieru offsetowego). Spółka pozostając pod silną presją cenową na silnie konkurencyjnym rynku krajowym nie zdecydowała się na równoległe przełożenie podwyżek cen surowców na ceny sprzedaży produktów. Ze względu na duży udział surowca w strukturze kosztów wspomniana podwyżka skutkowała pogorszeniem zyskowności sprzedaży. Dodatkowo Spółka prowadząc reorganizację procesów wytwórczych, której efektów należy oczekiwać po zakończeniu całości działań w ramach projektu Lean Manufacturing ponosiła koszty wdrożeniowe: tj. koszty szkoleń, nowych narzędzi, reorganizacji procesów wytwórczych, doposażenia maszyn i ich przezbrojenia. Wyniki finansowe w ostatnich kwartałach zarówno roku 2010 jak i roku 2009 są obciążone stosowanymi zasadami rachunkowymi. Do momentu debiutu giełdowego dniem bilansowym był ostatni dzień roku kalendarzowego i na ten dzień Spółka dokonywała aktualizacji wyceny aktywów i pasywów skutkujące obciążeniem wyniku rezerwami np. z tytułu podatku odroczonego, ujemnymi Strona 7

8 odpisami aktualizującymi rozrachunki, niezrealizowanymi różnicami kursowymi czy rozliczeniami międzyokresowymi. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka przeszła audyty sprawdzające i odnowiła certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO: 9001, (norma GMP dedykowana opakowaniom dla przemysłu farmaceutycznego), (norma dotycząca ochrony środowiska); Spółka kontynuowała - przy współudziale doświadczonego doradcy zewnętrznego projekt reorganizacji procesów wytwórczych w ramach koncepcji Lean Manufacturing, którego celem jest zwiększenie wydajności systemu produkcyjnego; projekt będzie kontynuowany w roku 2011 w połączeniu z dotowanym programem szkoleniowym; W grudniu 2010 r. Spółka zadebiutowała na alternatywnym krajowym rynku giełdowym (NewConnect) co było połączone z emisją nowych akcji na łączną wartość 15 mln PLN. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie przy współudziale środków własnych i bankowych programu inwestycyjnego (założonego na lata w łącznej kwocie przeszło 67 mln PLN). Celem programu jest zwiększenie potencjału wytwórczego poprzez uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego z liniami do produkcji kartoników i ulotek oraz linią do wytwarzania nowego produktu: etykiety samoprzylepnej wykorzystującej technologię druku fleksograficznego. W perspektywie najbliższych 18 miesięcy Spółka planuje debiut na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 6. Oświadczenie Zarządu Aleksandrów Kujawski, 14 luty 2011 r. Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych Druk-Pak S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne Spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce Strona 8

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ VENO S.A. za okres od 6 września 2007 do 30 czerwca 2008 1/34 RAPORT ZAWIERA: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WYBRANE JEDNOSTKOWE INFORMACJE FINANSOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. 1. Informacja ogólna dotycząca Emitenta Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. Nazwa Emitenta NTT System Spółka Akcyjna Siedziba Emitenta Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Piaseczno, dnia 11 sierpnia 2014 roku 1. Informacje podstawowe. 1.1.

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Piaseczno, dnia 13 sierpnia 2015 roku 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.)

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 4 SIERPNIA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. I&B SYSTEM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 01 lipca 2009 a

Bardziej szczegółowo