Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Artura Dębskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Artura Dębskiego."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3477 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: - o książce. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Artura Dębskiego. (-) Bartłomiej Bodio; (-) Krzysztof Borkowski; (-) Artur Bramora; (-) Jan Bury; (-) Artur Dębski; (-) Dariusz Cezar Dziadzio; (-) Romuald Garczewski; (-) John Abraham Godson; (-) Marek Gos; (-) Artur Górczyński; (-) Eugeniusz Tomasz Grzeszczak; (-) Stanisław Kalemba; (-) Mieczysław Kasprzak; (-) Eugeniusz Kłopotek; (-) Henryk Kmiecik; (-) Jan Łopata; (-) Tomasz Makowski; (-) Elżbieta Nawrocka; (-) Krystyna Ozga; (-) Michał Tomasz Pacholski; (-) Urszula Pasławska; (-) Mirosław Pawlak; (-) Waldemar Pawlak; (-) Janusz Piechociński; (-) Józef Racki; (-) Paweł Sajak; (-) Marek Sawicki; (-) Henryk Smolarz; (-) Zbigniew Sosnowski; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Andrzej Sztorc; (-) Halina Szymiec- Raczyńska; (-) Genowefa Tokarska; (-) Piotr Walkowski; (-) Piotr Zgorzelski; (-) Józef Zych; (-) Stanisław Żelichowski.

2 Projekt USTAWA z dnia r. o książce Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady uregulowania rynku wydawniczego i dystrybucji książek; 2) zasady ustalania jednolitej ceny książki; 3) prawa i obowiązki wydawców, importerów oraz sprzedawców końcowych, związane z dystrybucją książek. Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży książek w ramach ponadgranicznego handlu elektronicznego, chyba że książka jest odbierana przez nabywcę końcowego na terytorium kraju w punkcie wskazanym przez sprzedawcę końcowego lub wysyłka do nabywcy końcowego następuje z terytorium kraju. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) książce - należy przez to rozumieć publikację objętą symbolem lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, z wyłączeniem ulotek; 2) nabywcy końcowym - należy przez to rozumieć osobę, która nabywa książki w celach innych niż ich dalsza odsprzedaż, w szczególności w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej; 3) sprzedawcy końcowym - należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu gospodarczego książkami, który sprzedaje książki nabywcy końcowemu; 4) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Rozdział 2 Obowiązki określenia ceny książki Art Wydawca i importer są obowiązani do ustalenia, przed wprowadzeniem książki do obrotu, jednolitej ceny książki obowiązującej przy sprzedaży nabywcy końcowemu, obejmującej wartość podatku od towarów i usług, zwanej dalej ceną. 2. Cena książki obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką, w szczególności zdjęcia, taśmy magnetyczne oraz inne nośniki utworów muzycznych i audiowizualnych. 3. Obowiązek ustalenia ceny nie ma zastosowania do książek: 1) w wydaniach bibliofilskich, charakteryzujących się wysoką jakością wydania, mających przeznaczenie kolekcjonerskie i wydanych w numerowanym nakładzie, nieprzekraczającym 500 egzemplarzy; 2) artystycznych, których wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych; 3) wydanych na zamówienie, w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 150 egzemplarzy; 4) wydanych przez zagranicznego wydawcę w języku innym niż polski i importowanych na terytorium kraju. Art Cena oraz informacja o roku i miesiącu wprowadzenia książki do obrotu powinny zostać trwale umieszczone na książce lub zamieszczone w internetowym katalogu wydawcy. 2. Wydawca i importer są obowiązani do przekazania do Biblioteki Narodowej w Warszawie, przed wprowadzeniem książki do obrotu, informacji o jej cenie. Art Cena sprzedaży książki w ramach subskrypcji lub w ramach jednorazowej sprzedaży całej serii lub kolekcji książek oraz wielotomowych encyklopedii i słowników może być różna od sumy cen ich poszczególnych części lub tomów. 2. Jeżeli sprzedaż książki nabywcy końcowemu odbywa się na raty, suma rat nie może być niższa niż określona uprzednio cena. 3. Wydawca lub importer mogą ustalić różne ceny książki w poszczególnych jej standardach edytorskich, w szczególności wydania w twardej lub miękkiej oprawie.

4 4. Wydawca lub importer mogą ustalić cenę inną niż jednolita cena dla prenumeratorów czasopism w przypadku sprzedaży książki wydanej przez wydawcę danej gazety lub czasopisma. Art Stosowanie ceny jest obowiązkowe w okresie 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu. 2. Po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu, wydawca i importer są uprawnieni do wycofania z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej ceny na okres pozostały do upływu okresu, o którym mowa w ust W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług na książki w okresie, o którym mowa w ust. 1, wydawca i importer są uprawnieni do zmiany ceny uwzględniającej tę podwyżkę. 4. W przypadku importu na terytorium kraju książki wydanej w Polsce, a następnie objętej eksportem, cena sprzedaży nie może, w okresie obowiązywania jednolitej ceny, być niższa niż cena ustalona przez wydawcę. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku importowania książek z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obiektywne czynniki, a w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży w tym państwie, pozwalają stwierdzić, że działanie to miało na celu obejście przepisów ustawy. Art Do stosowania ceny jest obowiązany sprzedawca końcowy. 2. Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie nie ma zastosowania do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za granicę. Art. 9. Obowiązek sprzedaży książki po określonej cenie nie ma zastosowania do jej sprzedaży: 1) wydawcy książki, 2) importerowi książki, 3) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji książek, 4) pracownikom podmiotów, o których mowa w pkt 1-3, 5) autorowi książki - pod warunkiem zakupu książki na własny użytek.

5 Art. 10. Sprzedawca końcowy jest obowiązany do oferowania książki do sprzedaży nabywcy końcowemu po cenie wynoszącej nie mniej niż 95% i nie więcej niż 100% ceny. Art Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie stanowiącej między 80% a 100% ceny, jeżeli książka jest nabywana przez: 1) bibliotekę w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 2) instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 3) jednostki organizacyjne określone w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku nabywania książek na potrzeby funkcjonowania podmiotów, o których mowa w ust Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie stanowiącej między 85% a 100% ceny podczas trwających nie dłużej niż 4 dni targów książki, podczas których książki do sprzedaży oferuje co najmniej 10 sprzedawców końcowych. 4. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie stanowiącej między 85% a 100% ceny, jeżeli książką tą jest podręcznik kupowany przez stowarzyszenie rodziców uczniów danej szkoły korzystających z danego podręcznika, którego cele statutowe przewidują podejmowanie działań w tym zakresie. 5. Książki używane, wybrakowane, wadliwe lub uszkodzone mogą być sprzedawane po cenach innych niż określona cena, pod warunkiem poinformowania nabywcy końcowego o wadach danego egzemplarza. Art Jeżeli w punkcie sprzedaży nabywca końcowy nie ma możliwości zakupu książki objętej ofertą handlową wydawcy lub importera, sprzedawca końcowy ma obowiązek, na żądanie nabywcy końcowego i pod warunkiem dostępności książki u wydawcy lub importera, po zapłaceniu przez nabywcę końcowego ceny książki, zamówić bezpłatnie jeden egzemplarz takiej książki dla nabywcy końcowego. Kosztami związanymi wyłącznie z dostarczeniem książki sprzedawca końcowy może obciążyć nabywcę końcowego. 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do punktów sprzedaży, w których główna działalność nie polega na sprzedaży książek, w szczególności punktów sprzedaży prasy i sklepów wielobranżowych.

6 Art. 13. W okresie obowiązywania ceny zakazane jest: 1) informowanie o stosowaniu cen niższych niż określona cena w miejscach innych niż miejsce sprzedaży książki nabywcy końcowemu; 2) oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług, a także oferowania takich produktów lub usług jako dodatków do książek, zarówno jako dodatków bezpłatnych, jak i dodatków w cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej tych produktów lub usług, chyba że sprzedaż tych towarów lub usług łącznie została przewidziana przez wydawcę lub importera i uwzględniona przy ustaleniu przez te podmioty ceny danej książki. Art. 14. Kto: 1) wbrew przepisowi art. 4 ust. 1 nie ustala ceny, 2) wbrew przepisom art. 5 ust. 1 nie umieszcza trwale ceny na książce albo nie zamieszcza jej w internetowym katalogu wydawcy, 3) nie stosuje ceny w okresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 4) wbrew przepisowi art. 13 pkt 1 informuje o stosowaniu cen niższych niż określona cena w miejscach innych niż miejsce sprzedaży książki nabywcy końcowemu, 5) wbrew przepisowi art. 13 pkt 2 oferuje książki jako bezpłatne dodatki do produktów lub usług lub oferuje produkty lub usługi jako dodatki do książek - podlega karze grzywny. Art. 15. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 14 następuje w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 3 Przepisy zmieniające i końcowe

7 Art. 16. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.2 1 )) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz sprzedaż książek po cenach innych niż określona cena, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia o książce (Dz. U. poz. ). ; 2) w art. 16 w ust. 1 dodaje się pkt 7 brzmieniu: 7) reklama w miejscu innym niż miejsce sprzedaży książki nabywcy końcowemu mająca na celu informowanie nabywcy końcowego o stosowaniu przez sprzedawcę cen niższych niż wymagane przez ustawę z dnia. o książce.. Art. 17. W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm. 2 )) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Wraz z egzemplarzami obowiązkowymi do Biblioteki Narodowej w Warszawie przekazuje się informację o cenie danej książki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia.. o książce (Dz. U. ) oraz o zmianie tej ceny.. Art. 18. Przepisy ustawy stosuje się do książek wydanych lub importowanych po dniu wejścia w życie ustawy. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, oraz z 2009 r. Nr 201, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2008 r. Nr 171, poz oraz z 2012 r. poz

8 Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

9 Uzasadnienie Ustawa o książce ma za przedmiot regulację rynku wydawniczego i dystrybucji książek w Polsce celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji siostrzanej do funkcjonujących w innych Państwach Europy, a umożliwiających wydawcy i importerowi książek ustalenie, na określony ustawą czas, stałą cenę książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp. Doświadczenia innych krajów pokazują, że uregulowanie rynku książek w perspektywie doprowadziła do poszerzenia oferty wydawniczej o książki ambitne, które jako wolnorotujące były mniej opłacalne z chwilą, kiedy księgarnie nie musiały już angażować znacznych środków w prowadzenie wojen cenowych z dyskontami i sklepami wielkopowierzchniowymi i rezygnować z istotnej części swoich marż, możliwe stało się przeznaczenie części tych środków na utrzymanie szerokiej oferty wydawniczej. Przedmiotem ustawy jest uregulowanie rynku książek poprzez określenie praw i obowiązków wydawców, importerów i sprzedawców końcowych, związane z określeniem stałej ceny książek oraz określenie zasad jej ustalania. Ustawa nakłada na wydawców i importerów obowiązek tworzenia rynku książki poprzez ustalenia ceny danej książki przed wprowadzeniem jej do obrotu, przy czym cena ta musi następnie być stosowana przez wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż książki nabywcy końcowemu (ustawodawca posługuje się tym pojęciem, świadomie nie odwołując się do pojęcia konsumenta), tj. podmiotowi kupującemu książkę w celu innym niż jej dalsza odsprzedaż, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jednolita cena obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką, takie jak zdjęcia, taśmy magnetyczne czy inne nośniki utworów muzycznych i audiowizualnych. Przepisów ustawy o książce nie stosuje się co do zasady do sprzedaży książek w ramach ponadgranicznego handlu elektronicznego. Ustawa znajdzie jednak zastosowanie w tym zakresie, jeżeli zamówiona przez Internet książka będzie odbierana przez nabywcę końcowego we wskazanym przez sprzedawcę końcowego stacjonarnym punkcie odbioru na terenie Polski lub też gdy wysyłka do nabywcy końcowego będzie następowała z terytorium Polski. Ostatnia z wymienionych okoliczności odnosi się do sytuacji, gdy książka, choć zamawiana od podmiotu zagranicznego, jest w rzeczywistości magazynowana przez ten podmiot na terytorium Polski i z tego miejsca wysyłana jest do nabywcy końcowego.

10 Definiując książkę powołano się w ustawie na zakres wskazany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (pod numerem oraz ). Celem odniesienia do wskazanej regulacji było odejście od próby zdefiniowania książki poprzez odniesienie do systemu ISBN, który choć powszechny, nie stanowi bezwzględnej regulacji prawnej. Inną propozycją było odniesienie się do definicji zawartej w ustawie o VAT, która jednak jest dość szczątkowa. Ustalona cena książki powinna być podana do publicznej wiadomości, przy czym jako obowiązkowe wskazano przekazanie informacji o niej do Biblioteki Narodowej, a do wyboru wydawcy/importera pozostawiono podanie jej dodatkowo do informacji publicznej poprzez nadrukowanie na samej książce lub zamieszczenie w internetowym katalogu wydawcy. Określona cena powinna zostać podana do wiadomości publicznej. Obowiązek ten obciąża wydawcę i importera. Ustawodawca wymaga od tych podmiotów bezwzględnie przekazania informacji o ustalonej cenie do Biblioteki Narodowej a także dodatkowo, informacj o roku i miesiącu wprowadzenia książki do obrotu powinny zostać trwale umieszczone na książce lub zamieszczone w internetowym katalogu wydawcy. Ustawa przewiduje wyjątki od obowiązków nałożonych na podmioty operujące w ramach rynku książki, które mają na celu dostosowanie jej do potrzeb rynku, rozumianego nie tylko jako rynek dla wydawców / importerów / dystrybutorów, ale także jako rynek dla czytelników. Wydawca i importer są zwolnieni z obowiązku ustalenia jednolitej ceny pewnych rodzajów książek, co uzasadnione jest ich specyfiką, wyróżniającą je spośród pozostałych publikacji książkowych. Do grupy tych książek należą książki w wydaniach bibliofilskich, charakteryzujących się wysoką jakością wydania, mających przeznaczenie kolekcjonerskie i wydanych w numerowanym nakładzie, nieprzekraczającym 500 egzemplarzy, książek artystycznych, których wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych, książek wydanych na zamówienie, w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 150 egzemplarzy, książek wydanych przez zagranicznego wydawcę w języku innym niż polski i importowanych na terytorium kraju. Dodatkowym uzasadnieniem dla zastosowania ww. wyłączenia są książki wydane przez zagranicznego wydawcę w języku innym niż polski i importowane na terytorium kraju jest fakt, iż na zmianę kosztów ponoszonych przez importera wpływają czynniki całkowicie lub częściowo od niego niezależne takie jak zmiany kursów walut, zmiany cen wydawcy zagranicznego, zmiany kosztów transportu. Obowiązek sprzedaży książki po ustalonej cenie nie dotyczy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za granicę, a także nie ma zastosowania do jej sprzedaży wymienionym w ustawie podmiotom wydawcy tej książki, jej importerowi, przedsiębiorcom wykonującym

11 działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji książek, pracownikom wymienionych podmiotów oraz autorowi książki pod warunkiem zakupu książki na własny użytek. Ponadto, wzorem regulacji europejskich, zaproponowano możliwość odstępstwa od danej ceny na poziomie 5% - tylko jako obniżki ceny. Odrębnie uregulowano dopuszczalne rabaty dla bibliotek, instytucji kultury i placówek oświatowych, które mogą osiągnąć poziom 20%. Dodatkowo, dopuszczono stosowanie 15% upustów od ustalonej ceny dla nabywców końcowych dokonujących zakupu książek na targach książki. To uregulowanie koresponduje z dotychczasową praktyką sprzedaży i swoistą tradycją targów książki. Regulacją ustawy objęto także podręczniki, co jest uzasadnione ich szczególną pozycją w ramach funkcjonowania księgarni w Polsce generuje znaczne zyski. Ustawa dopuszcza udzielenie przez sprzedawcę końcowego 15% rabatu na podręczniki w sytuacji, gdy są one kupowane przez stowarzyszenie rodziców uczniów danej szkoły korzystających z danego podręcznika, którego cele statutowe przewidują podejmowanie działań w tym zakresie. W razie sprzedaży książek używanych, wybrakowanych, wadliwych lub uszkodzonych, sprzedawca końcowy, pod warunkiem poinformowania nabywcy końcowego o wadach danego egzemplarza, może zastosować cenę inną niż wcześniej określona cena. Aby zapewnić szeroką dostępność książek, ustawodawca nakłada na sprzedawców końcowych, których główna działalność polega na sprzedaży książek, obowiązek zamówienia na żądanie nabywcy końcowego jednego egzemplarza danej książki. Nabywca końcowy ma obowiązek wcześniejszego uregulowania ceny książki, a sprzedawca końcowy może go także obciążyć kosztami związanymi z dostarczeniem książki. Sama usługa zamówienia książki powinna być realizowana nieodpłatnie. Sprzedawca końcowy będzie zwolniony z opisywanego obowiązku w sytuacji, jeżeli książka jest niedostępna u jej wydawcy lub importera. Okres obowiązywania ceny został zaproponowany na poziomie 12 miesięcy. Jednocześnie, po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu, dopuszczono wycofanie przez wydawcę i importera wycofanie z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej ceny na okres pozostały do upływu 12 miesięcy obowiązywania ustalonej ceny. Ponadto, w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług na książki w okresie obowiązywania ustalonej ceny, wydawca i importer będą uprawnieni do jej zmiany poprzez uwzględnienie tej podwyżki. W celu uniemożliwienia obejścia ustawy, ustawodawca wprowadził regulację stanowiącą, że w przypadku importu na terytorium kraju książki wydanej w Polsce, a następnie objętej eksportem, cena sprzedaży nie może, w okresie obowiązywania ceny, być niższa niż cena ustalona przez wydawcę. Powyższe nie stosuje się do sytuacji importowania książek

12 z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obiektywne czynniki, a w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży w tym państwie, pozwalają stwierdzić, że działanie to miało na celu obejście przepisów ustawy. Ustawa wprowadza karalność naruszenia przepisów w zakresie ustalenia i stosowania ceny jednolitej książek wprowadzonych do obrotu ustalając, iż stanowi to wykroczenie, którego sprawca podlega karze grzywny. Jednocześnie, w art. 16 projektu ustawy wskazano, iż sprzedaż książek po cenach innych niż dozwolone przepisami ustawy oraz reklama z naruszeniem art. 13 ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ustawie przewidziano 6-miesięczny termin vacatio legis, co wydaje się uzasadnione ze względu na dość znaczące zmiany wprowadzane ustawą, których wprowadzenie będzie wymagało od wydawców, importerów oraz sprzedawców końcowych dokonania określonych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Wskazano także, że regulacją nie zostaną objęte książki wprowadzone na rynek przed wejściem w życie ustawy, co podyktowane jest chęcią uniknięcia zamętu, który regulacja przeciwna mogłaby wywołać na rynku, nakładając na wydawców/importerów/sprzedawców końcowych bardzo duże obciążenia. Analizując stan rynku książki w państwach europejskich, w tym także w państwach, gdzie z regulacji analogicznej do objętej ustawą o książce zrezygnowano (np. w Wielkiej Brytanii), należy zauważyć, że ustawa, obok wspierania kultury i czytelnictwa, prawdopodobnie wpłynie także pozytywnie na utrzymanie i rozwój sieci księgarskiej. Tym samym zasadnie twierdzić można, że proponowana ustawa uwzględnia i popiera interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców trudniących się sprzedażą książek. Projekt ustawy nie wymaga wydania aktów wykonawczych. Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy w zakresie dotyczącym zasad sprzedaży książek wydawanych w Polsce jest nieobjęty prawem UE, natomiast w zakresie, w jakim wykracza poza sytuacje wewnątrzkrajowe, jest zgodny z prawem UE.

13 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKłEJ BAS-WAPEiM-7 40/15 O ~ t!. 1 ~ r 'J 0 V ~... _: BIURO ANAliZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 23 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o książce (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Dębski) Na podstawie m: 34 ~t. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 ro~- ~egulamm SeJ~U Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zmianamt) sporządza s1ę następującą opinię: l. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do nałożenia na wydawcę (importera) obowiązku ustalenia przed wprowadzeniem książki do obrotu jej jednolitej ceny. Do stosowania tej ceny zobowiązany ma być sprzedawca końcowy, tj. podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu gospodarczego książkami, który sprzedaje książki nabywcy końcowemu, tj. osobie, która nabywa książki w celach innych niż ich dalsza odsprzedaż. Stosowanie ceny ma być obowiązkowe w okresie 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu. Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie nie ma jednak mieć zastosowania do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za granicę. W przypadku importu na terytorium kraju książki wydanej w Polsce, a następnie objętej eksportem, cena sprzedaży nie będzie mogła, w okresie obowiązywania jednolitej ceny, być niższa niż cena ustalona przez wydawcę. Reguła ta nie znajdzie zastosowania w przypadku importowania książek z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obiektywne czynniki, a w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży w tym państwie, pozwolą stwierdzić, że działanie to miało na celu obejście przepisów projektowanej ustawy. Przepisy projektowanej ustawy nie mają mieć zastosowania do sprzedaży książek w ramach ponadgranicznego handlu elektronicznego, chyba że książka będzie odbierana przez nabywcę końcowego na terytorium Polski w punkcie wskazanym przez sprzedawcę końcowego lub wysyłka do nabywcy końcowego nastąpi z terytorium Polski. Ponadto, wskazany wyżej wymóg określenia ceny

14 nie ma mieć zastosowania do książek wydanych przez zagranicznego wydawcę w języku innym niż polski i importowanych na terytori~ P?lski... Projekt ustawy zmierza również do wprowadzerua ~an w ustawte z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, ze zmianami). Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obję~ej projektem us~~ W rozumieniu projektu, książką jest (z wylączernem ulotek) publikacja objęta następującymi symbolami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: (książki drukowane) lub (książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach). Projekt dotyczy więc książek utrwalonych w postaci materialnej. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE 1 (Trybunał, TS) należy przyjąć, że tak rozumiane książki, jako produkty, których wartość może być wyrażona w pieniądzu i mogące stanowić przedmiot transakcji handlowych, stanowią towary w rozumieniu Tfl.JE. Jednocześnie, z uwagi na ich materialną postać, nie mogą one zostać zakwalifikowane jako usługi. Wobec powyższego należy rozważyć konieczność przeprowadzenia oceny projektu w świetle art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tfl.JE). Przepis ten zakazuje stosowania między państwami członkowskimi ograniczeń ilościowych w przywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym. W orzecznictwie Trybunału pojęcie "środków o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym" jest interpretowane szeroko, jako wszelkie uregulowania państw członkowskich dotyczące handlu, mogące, bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie, utrudnić handel wewnątrz UE 2 Jednak zastosowanie do towarów pochodzących z innych państw członkowskich krajowych przepisów, które nie dotyczą cech produktu, a jedynie ograniczają niektóre sposoby sprzedaży lub ich zakazują, o ile tylko stosowane są one do wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terytorium kraju i dotyczą w ten sam sposób, z prawnego i faktycznego punktu widzenia, obrotu towarami krajowymi i towarami pochodzącymi z innych państw członkowskich, nie stanowi takiego utrudnienia. 1 Wyrok Trybunału z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie 7-68 Komisja przeciwko Republice Włoskiej, Zb. Orz s. 626; wyrok Trybunału z dnia 30 kwietnia 1974 r. w sprawie Giuseppe Sacchi, Zb. Orz s. 409, pkt 6-8; wyrok Trybunału z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie 18/84 Komisja przeciwko Republice Francuskiej, Zb. Orz s.l339, pkt 12; wyrok Trybunału z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie C-2/90 Komisja przeciwko Królestwu Belgii, Zb. Orz s , pkt 26. Zob. też wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-502/13 Komisja przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, dotychczas nieopublikowany, pkt (w odniesieniu do dyrektywy 2006/112/WE). 2 Wyrok TS z dnia 11 września 2014 r. w sprawach C-204/12 do C-208/12 Essent Belgiurn NV, dotychczas nieopublikowany, pkt 77. 2

15 Jeżeli bowiem powyższe warunki są spełnione, zastosowanie uregulowań tego typu do sprzedaży towarów pochodzących z innego państwa członkowskh~go nie może uniemożliwić dostępu tych towarów do rynku lub ograniczyć tego dostępu w stopniu większym, niż ma to miejsce w odniesieniu do produktów krajowych. Takie regulacje nie mieszczą się zatem w zakresie stosowania art. 34 TfUE 3 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt zmierza do uregulowania kwestii związanych ze sprzedażą książek. W zakresie objętym regulacją, proponowane rozwiązania nakładają analogiczne obowiązki w zakresie określania cen książek zarówno przez wydawców krajowych, jak i importerów. Należy więc uznać, że tak z prawnego, jak i z; faktycznego punktu widzenia, proponowane środki nie stanowiłyby dalej idącego utrudnienia w sprzedaży książek importowanych, niż wydanych w Polsce. Zgodnie więc z przywołanym wyżej orzecznictwem TS, przedmiotowa regulacja nie jest objęta zakresem art. 34 TfUE. UE. 4. Konkluzja Przedmiot poselskiego projektu ustawy o książce nie jest objęty prawem 3 Wyrok Trybunału z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawach połączonych.c-267/9~ or~ C-268/91 Keck i Mithouard, Zb. Orz I-06097, pkt 17; wyrok Trybunału z dma 30 kwtetma 2009 r. w sprawie C Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, Zb. Orz I-03717, pkt 17. 3

16 .. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BAS-WAPEiM-741/15 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 23 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o książce (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Dębski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu Projekt ustawy zmierza do nałożenia na wydawcę (importera) obowiązku ustalenia przed wprowadzeniem książki do obrotu jej jednolitej ceny. Do stosowania tej ceny zobowiązany ma być sprzedawca końcowy, tj. podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu gospodarczego książkami, który sprzedaje książki nabywcy końcowemu, tj. osobie, która nabywa książki w celach innych niż ich dalsza odsprzedaż. Stosowanie ceny ma być obowiązkowe w okresie 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu. Projekt ustawy zmierza również do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, ze zmianami). Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

17 lilliiffil S EJ M RZfCZYPOSPOLITU POL.SKIU KLUB PARLAMENTARNY PoLSKIEGO STRONNICTWA LuoowEGO UL. WIEJSKA 4/6/8, WARSZAWA TEL ; FAX ; SEKRETARIAT MARSZAŁKA SEJMU WPl YNEŁO l r==. ' 113. os. zo~ j ij Nr ~::~~~5{lJ4.f.:.. J Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP W imieniu grupy Posłów jako przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy o książce złożonego 8 kwietnia 2015 r. w odpowiedzi na pismo Marszałka Sejmu (GMS-WP z dnia 24 kwietnia 2015r. przekazuję niniejszą odpowiedź na wątpliwości przedstawione we wstępnej opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, a dotyczące zgodności projektu ustawy z Konstytucją oraz Regulaminem Sejmu. Z poważaniem

18 l. Zgodność regulacji z art 20 w zw. z art. 22 Konstytucji Wolność działalności gospodarczej W kontekście oceny projektu ustawy z Konstytucją kluczowe są regulacje art. 4 ust. l oraz art. 8 ust. l oraz art. l O projektu ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, wydawca i importer są obowiązani do ustalenia, przed wprowadzeniem książki do obrotu, jej ceny obowiązującej przy sprzedaży nabywcy końcowemu, obejmującej wartość podatku od towarów i usług (,jednolitej ceny") ( art. 4 ust. l), do stosowania jednolitej ceny jest obowiązany sprzedawca końcowy (art. 8 ust. 1), sprzedawca końcowy jest obowiązany do oferowania książki do sprzedaży nabywcy końcowemu po cenie wynoszącej nie mniej niż 95% i nie więcej niż 100%jednolitej ceny (art. 10). Obowiązki nałożone w ten sposób na wydawców, importerów oraz sprzedawców końcowych książek są uszczegółowione w innych przepisach projektu, w których przewidziano zasady ich stosowania oraz odstępstwa od nich (m.in. art. 5-7, art. 9 i art. 11 ). Z punktu widzenia oceny konstytucyjności projektu ustawy mają one jednak drugorzędne znaczenie. Centralną kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje bowiem to, czy obowiązki określone w art. 4 ust. l, art. 8 ust. l i art. 10 projektu ustawy w dopuszczalny sposób ograniczają wolność działalności gospodarczej. Pozostałe przepisy projektu ustawy stanowią jedynie uzupełni~nie przywołanych regulacji, a zawarte w nich rozwiązania nie nasuwają wątpliwości konstytucyjnych. Centralnym przepisami z punktu widzenia analizy zgodności projektu ustawy z Konstytucją, na które wskazano także we wstępnej opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, są art. 20 i art. 22 Konstytucji. Regulacje te stanowią odpowiednio, że "społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 1 współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej" oraz "ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". W świetle przywołanych przepisów Konstytucji wolność gospodarcza oznacza zagwarantowaną przez prawo swobodę podejmowania działalności gospodarczej, JeJ organizowania (w tym wyboru formy organizacyjno-prawnej) i samodzielność w jej prowadzeniu. Zasada ta jest związana ze swobodą konkurencji na rynku. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest natomiast dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko

19 ze względu na ważny interes publiczny. Wynika z tego, że wolność działalności gospodarczej jest prawem podmiotowym, którego treść należy wyprowadzać z łącznie stosowanych przepisów art. 20 i 22 Konstytucji. Podmiotem wolności działalności gospodarczej jest "każdy" (tzn. osoba fizyczna i jednostka organizacyjna), w szczególności ten kto podejmuje działalność gospodarczą. Wypowiadając się na temat wolności gospodarczej Trybunał Konstytucyjny (dalej "TK") stwierdzał, że wyrażona w art. 20 Konstytucji zasada obejmuje możliwość podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku oraz że polega ona na możliwości samodzielnego podejmowania decyzji gospodarczych, w tym przede wszystkim wyboru rodzaju (przedmiotu) działalności i wyboru prawnych form ich realizacji (zob. orzeczenia TK: z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie K 33/98, z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie K 19/00, z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie SK 24/02 oraz z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie SK 21103). Wynikające z art. 4 ust. l oraz art. 8 ust. l i art. l O projektu ustawy obowiązki ustalania oraz stosowania jednolitej ceny książek przez określone podmioty stanowią bez wątpienia ingerencję w sferę wolności działalności gospodarczej. Swoboda ustalania oraz zmieniania cen towarów będących w obrocie handlowym, zarówno między podmiotami zajmującymi się zawodowo działalnością gospodarczą, jak i w relacji z konsumentami, w oczywisty sposób wiąże się ze sposobem prowadzenia tej działalności. Należy ją zatem uznać za element samodzielnego podejmowania decyzji w ramach wykonywanej działalności gospodarczej (Zob. A. Powałowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 30). Jak zostanie wykazane poniżej, zaproponowany w projekcie ustawy model ingerencji ustawodawcy w swobodę wykonywania działalności gospodarczej w sferze obrotu książkami jest dopuszczalny w świetle Konstytucji. Dopuszczalność ograniczenia wolności działalności gospodarczej Wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru wolności absolutnej, co znaczy, że może ona podlegać pewnym ograniczeniom (zob. np. wyroki TK z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie K 10/97 oraz z dnia 10 października 2001 r. w sprawie K 28/01). W art. 22 Konstytucji reguluje się przesłanki dopuszczalności ograniczania tej wolności w ten sposób,

20 że jest dopuszczalne wprowadzanie ograniczeń tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (obie przesłanki muszą być spełnione łącznie). Z uwagi na to, że oceniany projekt ustawy wypełnia pierwszą z wymienionych przesłanek (ograniczenie zostaje wprowadzone na mocy przepisów ustawowych) poniżej przedstawiam jedynie opinię co do tego, że proponowane rozwiązania są dopuszczalne "ze względu na ważny interes publiczny". W tym kontekście trzeba odnotować związek między art. 22 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, w którym to przepisie znalazła się swego rodzaju definicja pojęcia "interesu publicznego". Stanowi on bowiem, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób; ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Na temat relacji między przywołanymi przepisami Konstytucji wypowiadał się TK, uznając, że art. 31 ust. 3 oraz art. 22 Konstytucji należy interpretować łącznie, w zakresie materialnoprawnych przesłanek ograniczenia tej wolności, a także w zakresie wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności ustawowego ograniczenia praw i wolności, która dotyczy również ograniczenia wolności działalności gospodarczej. W ocenie TK, uzasadnione jest przyjęcie, iż każdy przypadek konieczności ochrony dóbr wykazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji mieści się w klauzuli "ważnego interesu publ~cznego" w rozumieniu art. 22 Konstytucji, jednak w zakresie owego ważnego interesu publicznego mieszczą się również wartości niewymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W konsekwencji zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności działalności gospodarczej jest szerszy od zakresu ograniczeń tych wolności i praw, do których odnosi się art. 31 ust. 3 Konstytucji (zob. wyroki z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie K 46/07 oraz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie Kp 1/09). Co się tyczy kwestii dotyczących naruszenia wolności działalności gospodarczej, należy również zaznaczyć, że TK konsekwentnie wskazywał, iż działalność gospodarcza - ze względu na jej charakter, a zwłaszcza bliski związek zarówno z interesami innych osób, jak i interesem publicznym - może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym albo politycznym. Według TK, istnieje w szczególności legitymowany interes państwa w stworzeniu takich ram

21 prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą zminimalizować niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, o ile skutki te ujawniają się w sferze, która nie może pozostać obojętna dla państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych wartości (zob. wyroki z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie K 10/97, z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie SK 21/03 oraz z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie SK 54/08). W świetle powyższego można uznać, że ustawodawca dysponuje szeroką swobodą, jeśli chodzi o ingerencję w wolność działalności gospodarczej jednostek. Przede wszystkim pomimo tego, że w art. 31 ust. 3 Konstytucji wskazano, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, to już na podstawie art. 22 Konstytucji wolność działalności gospodarczej może być ograniczana z uwagi na szerszej pojmowany interes publiczny. Dodatkowo wymaga odnotowania, że chociaż stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji, wszelkie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności nie mogą naruszać ich istoty, to w odniesieniu do wolności działalności gospodarczej zasada ta podlega modyfikacji ze względu na art. 216 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym dopuszcza się możliwość ustanowienia monopolu w drodze ustawy. Skoro więc dozwolone są ograniczenia wolności gospodarczej idące tak daleko jak monopol, to tym bardziej dopuszczalne są inne ograniczenia, jeżeli znajdują uzasadnienie w ważnym interesie publicznym. Jak wskazano wyżej, TK stoi przy tym na stanowisku, że w kategorii "ważnego interesu publicznego" mieszczą się nie tylko przesłanki materialnoprawne określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji, ale również inne na tyle merytorycznie uzasadnione, aby w konflikcie z zasadą swobody działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny przeważał na ich korzyść (zob. wyrok TK z dnia 8lipca 2008 r. w sprawie K 46/07.) Warto zauważyć, że w orzecznictwie TK za ograniczenia wolności działalności gospodarczej nieuznaje się takich regulacji ustawowych, które mają charakter uniwersalny i odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, stawiając im wymagania i obowiązki w zakresie: l) legalizacji działalności gospodarczej poprzez uzyskiwanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 2) obowiązków wobec statystyki publicznej, rejestracji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych, 3) przestrzegania wymagań związanych z oznaczeniem przedsiębiorcy i jego towarów, 4) podstawowej organizacji finansów

22 przedsiębiorstwa, właściwej dla jego formy organizacyjno-prawnej, 5) przestrzegania zasad ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa, moralności publicznej i ochrony środowiska, a także wymagań natury technicznej i technologicznej (policja gospodarcza), 6) zapewnienia wykonywania czynności objętych działalnością gospodarczą przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe, 7) przestrzegania zasad pozyskiwania kontrahentów, 8) ochrony konkurencji i konsumentów, 9) obciążeń publicznoprawnych, 10) korzystania z pomocy publicznej, 11) przestrzegania norm prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 12) kontroli i nadzoru państwowego. Ponieważ tak rozumiane regulacje prawne - mimo że uciążliwe dla przedsiębiorców - nie mają na celu ograniczania przedsiębiorczości, TrybWiał nie traktuje ich jako ograniczeń wolności prowadzenia działalności gospodarczej rozumianej jako prawo podmiotowe rekonstruowane z art. 20 i art. 22 Konstytucji (wyrok z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie SK 35/08). Ważny interes publiczny Jeśli chodzi o pojęcie "interesu publicznego", to można wskazać, że w doktrynie prawajest ono określane jako wartości oraz stany, które będą się przyczyniały do dobra możliwie dużej liczby ludzi i które zaspokoją interesy i potrzeby jak najszerszego kręgu obywateli, przy równoczesnym wywołaniu zła lub negacji interesu indywidualnego u jak najmniejszego, relatywnie niewielkiego grona osób (Zob. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz 2011, s. 176). Co więcej powinno się wspomnieć, że pojęciem, które coraz częściej występuje w kontekście uzasadniania wprowadzania ustawowych ograniczeń w odniesieniu do wolności konstytucyjnych jest "dobro wspólne" w rozumieniu art. l Konstytucji. Może ono uzasadniać wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej oraz jest elementem składowym pojęcia "porządek publiczny" określonego w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W orzecznictwie TK wskazuje się, że pojęcie "dobra wspólnego" ma charakter wielowymiarowy i może być rozumiane m.in. w znaczeniu materialnym (zob. wyrok z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie K 24/08). Akcentuje się związek pomiędzy dobrem wspólnym a dopuszczalną możliwością ograniczania wolności działalności gospodarczej. TK bezpośrednio wskazał, że przy interpretacji art. 20 Konstytucji należy uwzględnić jego związek z art. l i art. 2 Konstytucji. Z art. l Konstytucji wynika dyrektywa przedłożenia w razie potrzeby dobra ogólnego ponad dobro indywidualne czy partykularny interes grupowy (wyrok z dnia 30

23 stycznia 200 l r. w sprawie K 17 /00). Trybunał podkreślił, że pierwszą przyczyną, dla której prawa jednostki mogą być ograniczane jest ochrona dobra wspólnego (wyrok z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie K 3/01). Przechodząc do rozważenia tego, jaki interes publiczny uzasadnia wkroczenie poprzez projektowane regulacje w wolność działalności gospodarczej należy w pierwszej kolejności sięgnąć do treści art. 31 ust. 3 Konstytucji. Stanowi on, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Wydaje się, że ograniczenia wynikające z projektu ustawy nie mogą w bezpośredni i wystarczający sposób być uzasadnione w świetle przesłanek określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Jednakże, jak opisano powyżej, z art. 22 Konstytucji wynika, że wolność działalności gospodarczej może być ograniczana z uwagi na ważny interes publiczny pojmowany szerszej niż ustalono to w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W przypadku analizowanego projektu ustawy zasadne jest przywołanie przepisów konstytucyjnych, w których jest mowa o dobrach kultury. Przede wszystkim art. 6 ust. l Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Ponadto, w myśl art. 73 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Celem projektu ustawy jest takie kształtowanie rynku książek w Polsce, aby dostęp do niej był jak najbardziej powszechny, a oferta książek była zróżnicowana. Nie ulega wątpliwości, że książka (chociaż jest przedmiotem obrotu handlowego) nie może być traktowana identycznie jak inne przedmioty na rynku, ponieważ stanowi onajednocześnie dobro kultury. Z tego powodu regulacje zawarte w przedstawionym projekcie ustawy mogą być uznane za instrument służący realizacji art. 6 ust. l Konstytucji, tzn. stwarzaniu warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, a w pewnym stopniu także wspierający zapewnianie każdemu wolności korzystania z dóbr kultury, zgodnie z art. 73 Konstytucji. Warto zauważyć, że w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie SK 40/04 TK, przy dokonywaniu oceny przepisów ustawowych dotyczących tabel wynagrodzeń za korzystanie z

24 utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, nawiązując do pojęcia interesu publicznego skonfrontowal je z innym dobrem publicznym, jakim jest dostęp do działalności twórczej w zakresie wytwarzania dóbr kultury, sztuki i nauki (art. 6 ust. l i art. 73 Konstytucji). Dodatkowo należałoby przywołać wyrok z dnia 8 października 2007 r. w sprawie K 20/07, w którym TK uznał, iż deklaracja umiejscowiona wart. 6 ust. l Konstytucji jest uzupełniona wyrażoną w art. 73 Konstytucji wolnością korzystania z dóbr kultury. Podstawowym zagadnieniem rozważanym w tej sprawie była relacja pomiędzy przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony zabytków a konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności. Trybunał uznał za oczywiste, że konieczność ochrony zabytków leży w interesie publicznym, choć jednocześnie wskazał, że w art. 31 ust. 3 Konstytucji nie wymieniono jako przesłanki ograniczenia prawa własności - ochrony dóbr kultury czy zabytków ani innych wartości związanych z dostępem do szeroko rozumianej kultury. Przyjął jednakże, iż ograniczenia własności zabytków są dopuszczalne w celu ochrony szczególnej wolności innych osób, wymienionej w art. 73 Konstytucji, tj. wolności do korzystania z dóbr kultury. W ocenie TK, aby ta wolność mogła być zrealizowana niezbędne są działania władz publicznych mające na celu ochronę zabytków, zaś podstawę tych działań stanowią przepisy ustawy o zabytkach. Przykład ten pokazuje, że potrzeba ochrony konstytucyjnych gwarancji wiążących się z dostępem do dóbr kultury może stanowić przesłankę ograniczenia innych praw określonych w ustawie zasadniczej. Jak wskazano w jednej z opinii ekonomicznych stworzonych na potrzeby analizy skutków projektu ustawy (Opinia Biblioteki Analiz, stanowiąca Załącznik nr l do niniejszego pisma): " Wprowadzenie regulacji postulowanych w projekcie Ustawy o jednolitej cenie książki jest niezbędne dla zachowania niepodważalnie istotnej pozycji książki w przestrzeni społecznej. Środowisko książki alarmuje, że bez podjęcia zdecydowanych kroków zapobiegawczych w krótkim czasie z polskich miast i miasteczek zniknie większość księgarń, a książki będą dostępne w internecie u jednego dominującego i globalnego dostawcy, który będzie dyktował ceny i reguły współpracy ekonomicznej. Dostęp do książki zostanie w ten sposób bardzo utrudniony i gwałtownie wzrośnie liczba

25 obywateli wykluczonych z bezpośredniego dostępu do książki. Szacuje się, że odległość potencjalnego czytelnika do najbliższej księgarni może wzrosnąt w przypadku osób mieszkających poza większymi ośrodkami kulturalnymi nawet do kilkudziesięciu kilometrów. Polskie biblioteki, dla których wskaźnik zakupu nowości na jednego czytelnika należy do najniższych w Europie (7,2 woluminy na l 00 mieszkańców w 2011 roku, gdy średnia europejska wynosi 25 woluminów na l 00 mieszkańców), nie będą w stanie wypełnić tej luki, a poprawa zaopatrzenia bibliotek do poziomu średniej europejskiej wymagałaby dodatkowych wydatków z budżetu państwa na książki na poziomie ok. 0,5 mld zł rocznie. Kryzysowa sytuacja obserwowana jest już w tych krajach europejskich (Wielka Brytania), które nie podjęły w odpowiednim czasie działań prewencyjnych, natomiast w krajach, gdzie we właściwym momencie skonsolidowane środowisko książki przeforsowało regulacje rynkowe (Francja, Niemcy), udało się skutecznie obronić tę niezwykle delikatną substancję kulturalną, jaką jest ogólnokrajowa sieć księgarń, obejmującą nie tylko duże ośrodki miejskie, ale też sięgającą do mniejszych miejscowości. Udało się też zachować małe wydawnictwa, będące alternatywą dla zwykle komercyjnej i sprofilowanej pod przeciętne gusta oferty wydawniczych koncernów. Pluralizm wymiany myśli w obszarze książki wydaje się być dzisiaj zagrożony, a jest on równie ważny jak pluralizm na rynku mediów informacyjnych. Książka wciąż jest jedynym medium, które oddziałuje długofalowo, kształtując poglądy i postawy obywateli. Trwające od kilku lat niekorzystne zmiany, to nie tylko efokt szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych, ale również rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych licznych sklepów wielkopowierzchniowych i niektórych sieci księgarskich wobec księgarń niezależnych. Wielkie podmioty wykorzystują swoją pozycję dla wymuszania maksymalnych rabatów, co pozwala im sprzedawać książki w cenach na granicy dumpingu, co z kolei powoduje odpływ klientów od mniejszych, ale profesjonalnych placówek księgarskich, które pełnią jednocześnie wspomniane funkcje kulturotwórcze, a których znaczenia dla rozwoju społecznego nie można przecenić. W wielu ważnych obszarach tematycznych (książka dziecięca, poradniki, literatura popularna) duże sieci mają dziś pozycję niemal monopolistyczną, dyktując ceny i warunki handlowe.

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia [*] 2017 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia [*] 2017 r. o jednolitej cenie książki USTAWA z dnia [*] 2017 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie urozmaicenia

Bardziej szczegółowo

- o książce. Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 1. Dębski Artur 2. Bodio Bartłomiej 3. Borawski Edmund. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r.

- o książce. Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 1. Dębski Artur 2. Bodio Bartłomiej 3. Borawski Edmund. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2014 roku Szanowny Pan Włodzimierz Albin Prezes Polskiej Izby Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r.

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI z dnia r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI z dnia r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI z dnia 20.02.2017 r. Ustawa o jednolitej cenie książki ma za przedmiot regulację rynku wydawniczego i dystrybucji książek w Polsce celem ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r.

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pan. Marek Kuchciński

Pan. Marek Kuchciński ,. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU BAS-W APEiM-185/15 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pan Do druku nr 71 Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r.

Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r. Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-99-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r.

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR -020-4/20 14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Druk nr 3105 Warszawa, 20 maja 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ENM- 020-2 - 2010 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4209 Warszawa, 12 kwietnia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r.

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370).

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji Druk nr 1370-A Warszawa, 26 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r.

Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r. Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-14-2008 Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji.

- o zmianie ustawy o Policji. Druk nr 4262 Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych ASW-020-4-2011 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4357 Warszawa, 10 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora

W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH V.7200.48.2014.ST Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Szanowny Panie Ministrze W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych U S T AWA Projekt 19.09.2016 r. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 oraz z 2015

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 766 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r.

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-60-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1288 Warszawa, 5 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na ratunek książkom! Projekt ustawy o jednolitej cenie książki. Polska Izba Książki Warszawa, 20 luty 2014r.

Na ratunek książkom! Projekt ustawy o jednolitej cenie książki. Polska Izba Książki Warszawa, 20 luty 2014r. Na ratunek książkom! Projekt ustawy o jednolitej cenie książki Polska Izba Książki Warszawa, 20 luty 2014r. Książka towar czy dobro kultury? Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 1981 r.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 285 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1199 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4389 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632) Warszawa, 20 maja 2014 r. Uwagi do ustawy o prawach konsumenta (druk nr 632) 1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

- o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1745 Warszawa, 5 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm)

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm) Warszawa, dnia 10.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r.

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-107-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-50-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 612 Warszawa, 14 marca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2924 Warszawa, 2 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

- o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Druk nr 3248 Warszawa, 8 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-139-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1134 Warszawa, 30 września 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 784 Warszawa, 1 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Druk nr 512 KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 754 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 637 Warszawa, 11 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-76-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

- o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2508 Warszawa, 3 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-11-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1469 Warszawa, 28 października 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1670 Warszawa, 23 stycznia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 308 Warszawa, 24 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1353 Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polski rynek książki a ustawa o jednolitej cenie

Polski rynek książki a ustawa o jednolitej cenie Polski rynek książki a ustawa o jednolitej cenie Polska Izba Książki Warszawa, 17 marca 2014 Polski rynek książki w liczbach Przychody na rynku książki w cenach zbytu wydawców w ostatnich latach wykazują

Bardziej szczegółowo