PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 2 PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 8 stycznia 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Założenia do planu pracy na 2014 rok s Cele s Udostępnianie zbiorów czytelnikom w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach (dni i godziny otwarcia) s Plan pracy Biblioteki na 2014 rok s. 7 Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług s. 7 Doskonalenie zarządzania Biblioteką s. 21 Podwyższanie jakości pracy Biblioteki s. 26

2 3 Założenia do planu pracy na 2014 rok Plan pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na rok 2014 został opracowany z uwzględnieniem: 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369); 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825), 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz ) i rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U., poz. 560), 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1207); 5) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów; Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych; 6) dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, takich jak: Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu; Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym na lata ) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli ; 8) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego; 9) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga; 10) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce; 11) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

3 4 12) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego; 13) Decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny; 14) Programu Unii Europejskiej Europa dla Obywatelek i Obywateli na lata ; 15) Decyzji Komitetu Organizacji Obchodów Jubileuszu 650 lat w służbie książki w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Czytelnika; 16) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 17) Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (Przyjętego Uchwałą nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r.); 18) Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem 2; 19) Programu Dyrektora PBW - Koncepcja rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na lata W planie pracy Biblioteki na rok 2014 uwzględnione zostały również priorytety Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, takie jak: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego poprzez rozszerzone oferty dla nauczycieli szkół podstawowych, Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, Doskonalenie pracy i świadczonych usług na rzecz Czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Cele I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Szkolenie użytkowników informacji, wspomaganie działalności bibliotek szkolnych, wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

4 5 II. Doskonalenie zarządzania Biblioteką inspirowanie i organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy oraz motywowanie do zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego, prace nad dokumentacją placówki, umacnianie pozycji filii PBW w rejonach ich działalności poprzez współpracę z samorządami, placówkami oświatowymi oraz bibliotekami, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. III. Podwyższanie jakości pracy Biblioteki doskonalenie warsztatu i metod pracy m.in. poprzez rozbudowę komputerowych baz danych, działalność wydawnicza i szkoleniowa, integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy, promocja i popularyzacja działań Biblioteki w mieście i regionie.

5 6 Udostępnianie zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach Biblioteka Dni otwarcia Godziny Zielona Góra poniedziałek - piątek Wypożyczalnia, Czytelnia, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Wydział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów sobota j.w. Lubsko poniedziałek piątek Szprotawa poniedziałek piątek Świebodzin poniedziałek piątek Wschowa poniedziałek piątek Żagań poniedziałek piątek Żary poniedziałek piątek Komputery z dostępem do Internetu w Zielonej Górze są do dyspozycji czytelników od poniedziałku do piątku w godz , w soboty

6 7 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych 1. Zakup zbiorów, w tym zbiorów specjalnych (dok. audiowizualne, multimedia i in.), w ramach środków własnych instytucji oraz funduszy pozyskanych w ramach przedsięwzięcia Książka za złotówkę 2. Planowanie zakupów na podstawie ofert wydawniczych i księgarskich, prasy fachowej, Przewodnika Bibliograficznego, analizy dezyderatów czytelniczych, opinii zespołu ds. gromadzenia zbiorów oraz sugestii pracowników wydziałów udostępniania 3. Prenumerata czasopism J. Schwickert, J. Winnicka, J. Schwickert, J. Winnicka, J. Winnicka, Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora PBW z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania zespołu d.s. gromadzenia zbiorów 4. Pozyskiwanie darów z wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i innych źródeł J. Schwickert, J. Winnicka, 5. Prace związane z przyjęciem darów, w tym księgozbioru przekazanego PBW przez RCIE w Zielonej Górze (ok wol.) sprawdzanie z katalogiem, selekcja, wycena, sporządzanie dowodów wpływu) - kontynuacja J. Schwickert + Zespół ds. gromadzenia zbiorów 6. Uzupełnianie i kompletowanie serii, wydawnictw zbiorowych gromadzonych przez PBW kontynuacja prac 7. Przekazywanie placówkom filialnym darów wydawnictw zwartych i ciągłych oraz zbiorów specjalnych J. Schwickert kontynuacja J. Jordan-Wechta, J. Schwickert, W. Stokłosa, J. Winnicka

7 8 8. Przysposobienie techniczne zbiorów do ich udostępniania (wydawnictwa zwarte i zbiorowe, zbiory specjalne, czasopisma) J. Schwickert, J. Winnicka, 9. Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów w formacie Marc21. Retrokonwersja zbiorów J. Winnicka + zespół Forma elektroniczna od 26 maja 2009r. 10. Opracowanie zbiorów - forma tradycyjna Zespół Wydz. Konserwacji 11. Realizacja zamówień czytelniczych. Konserwacja i przechowywanie zbiorów i Zabezpieczenia Zbiorów, 12. Kompleksowa obsługa klienta poprzez zintegrowany system biblioteczny PROLIB Marc21. Komputerowa rejestracja użytkowników oraz wypożyczeń. Udostępnianie zbiorów w sposób tradycyjny niewprowadzonych do katalogu elektronicznego. J. Stadnik +zespół Wypożyczalni Forma elektroniczna od 2011r. 13. Udostępnianie zbiorów w sposób tradycyjny na filiach 14. Realizacja zamówień czytelniczych - wypożyczanie książek i zbiorów specjalnych. zespół Wypożyczalni, 15. Prolongata terminów zwrotów książek bezpośrednia i telefoniczna, owa oraz elektroniczna w systemie PROLIB Marc Pomoc nowo zapisanym czytelnikom (wypełnianie zobowiązań - zapisy poprzez OPAC, korzystanie z e-katalogu). 17. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz zespół Wypożyczalni zespół Wypożyczalni, Wydz. Inf.-Bibliogr. zespół Wypożyczalni, Wydz.Inf.-Bibl.,

8 9 telefonicznych o posiadanym księgozbiorze oraz systemie elektronicznym obowiązującym w PBW. 18. Czuwanie nad terminowością zwrotów materiałów bibliotecznych. Egzekwowanie zadłużeń. Współpraca ze Śląską Agencją Finansową S.A. w Sosnowcu w celu odzyskania materiałów bibliotecznych Dyrekcja PBW, zespół Wypożyczalni, 19. Prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej M. Siadaczka, 20. Prezencyjne udostępnianie zbiorów Czytelni PBW: książek, czasopism, wydawnictw zbiorowych oraz książek z wypożyczeń międzybibliotecznych zespół Czytelni 21. Udostępnianie (na zasadzie wolnego dostępu) księgozbioru: encyklopedie, słowniki, leksykony, dzienniki, czasopisma zespół Czytelni 22. Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: OPAC WWW (e-katalog), Internet, katalogi tradycyjne, kartoteki, zestawienia bibliograficzne zespół Czytelni, 23. Wolny dostęp do stanowisk komputerowych zespół Czytelni, 24. Umieszczenie na stronie internetowej PBW tytułów czasopism zbędnych i wycofanych po selekcji w celu wymiany międzybibliotecznej 25. Dbanie o jakość usług bibliotecznych A. Skulska Zespół PBW 2. Kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów 1. Prace przygotowawcze do skontrum weryfikacja bazy komputerowej objętej zakresem skontrum na podstawie: katalogu topograficznego i ksiąg inwentarzowych D. Świdkiewicz + zespół Wydziału Grom. i Oprac. Zbiorów I półrocze

9 10 2. Wykreślenie braków bezwzględnych z ksiąg inwentarzowych oraz w bazie komputerowej J. Winnicka + zespół 3. Skontrum komputerowe księgozbioru Czytelni i Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego (druki zwarte) oraz księgozbiorów podręcznych innych wydziałów wszystkie formaty ok. 11 tys. wol. Komisja skontrowa, J. Schwickert II półrocze wg Planu skontrum na lata Selekcja zbiorów ubytkowanie książek wieloegzemplarzowych, zniszczonych oraz przestarzałych 5. Skontrum zbiorów bibliotecznych w filiach PBW Kierownicy filii Kierownicy filii wg potrzeb wg potrzeb Zgodnie z planami filii Zgodnie z planami filii 6. Sumaryczna i szczegółowa ewidencja ubytków (tradycyjna i komputerowa) druków zwartych oraz zbiorów specjalnych 7. Udział w pracach Komisji Selekcji Księgozbioru 8. Selekcja zbiorów Czytelni: przegląd i typowanie wydawnictw zwartych w dziale 37, selekcja czasopism sporządzanie protokołów wycofanych materiałów bibliotecznych 9. Przygotowanie książek i innych materiałów do selekcji 10. Aktualizacja katalogów i kartotek kartkowych 11. Aktualizacja katalogu komputerowego J. Winnicka + zespół Dyrektor + zespół wg hormon. zespół Czytelni W. Stokłosa W. Stokłosa I półrocze V. Jóźwik zespół ds. protokołów, Zespół Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów na bieżąco 12. Typowanie z książek wycofanych na makulaturę woluminów proponowanych do realizacji przedsięwzięcia Książka za złotówkę 13. Przydzielanie książek do wycofania z Wydz. Konserwacji i Zab. Zbiorów na makulaturę, płyt, kaset do recyklingu V. Jóźwik kontynuacja Komisja Selekcji Księgozbioru, V. Jóźwik

10 Systematyczna kontrola pasków kodowych, włączanie nowości na półki, wprowadzanie nowości do komputerowej bazy danych/magazyn, przekazywanie do retrokonwersji zbiorów V. Jóźwik + zespół 15. Porządkowanie i ustawianie zbiorów na regałach po selekcji V. Jóźwik + zespół, 3. Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej 1. Doskonalenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego e-katalog, kartoteki, katalogi tradycyjne 2. Wystawy tematyczne w PBW: Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka młodszego Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny Razem tworzymy lepszy Internet - w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu ( II p.) Sztuka epistolarna. Sztuką zapomnianą! (ze zborów PBW II p.) Rok 2014 Rokiem Jana Karskiego Jan Karski. Człowiek wolności Sztuka epistolarna. Sztuką zapomnianą! (ze zborów PBW ) R. Zubowicz + zespół, J. Winnicka + zespół, A. Skulska, W. Stokłosa styczeń 2014r. T. Semczuk, A. Wojtachnio luty Wydział Informacyjno- Bibliograficzny luty W ramach DBI Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów Wydział Informacyjno- Bibliograficzny Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów Koło SBP + Czytelnia marzec marzec kwiecień maj Rok czytelnika pod hasłem 650 lat w służbie książki ( ), pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - (Cymelia PBW) J. Matuszczak, A. Kmiećkowiak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka maj 13 lub 14 maja

11 12 Wystawa tematycznie związana z hasłem I Forum bliotek szkolnych województwa lubuskiego Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje (II p.) Obywatelskie Święto Wolności 25 rocznica zwycięstwa obozu Solidarności w roku 1989 A. Woźnicka, R. Zubowicz J. Matuszczak, M. Warmuz, A. Wojtachnio czerwiec lipiec Animaloterapia J. Stadnik, A. Woźnicka, R. Zubowicz sierpień Zamki i pałace województwa lubuskiego Stanisław Ignacy Witkiewicz artysta niepokorny ( ) Stefan Żeromski 150 rocznica urodzin J. Jordan-Wechta, M. Siadaczka T. Semczuk, A. Wojtachnio A. Kmiećkowiak, W. Stokłosa, M. Warmuz wrzesień październik listopad Ekslibris znak własnościowy książki Wydział Informacyjno- Bibliograficzny grudzień 2014 Rokiem Oskara Kolberga 3. Wystawy tematyczne na filiach: Filia Lubsko. Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, Edukacja zdrowotna, Kształcenie integracyjne, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oskar Kolberg życie i twórczość, Rok 2014 Rokiem Czytelnika, Galeria Jednego Obrazu, stała ekspozycja nowości. Filia Szprotawa Rok 2014 Międzynarodowy Rok Rodziny, 120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza ( ), 21 marca Światowy Dzień Poezji, Jan Paweł II Wielki Polak, 8 maj Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek Czytanie poszerza horyzonty, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Bezpieczna szkoła, Uczeń niepełnosprawny w szkole, 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, 130 rocznica urodzin Kierownicy filii zgodnie ze szczegółowymi planami filii

12 13 Zofii Nałkowskiej ( ), 165 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego. Filia Świebodzin Nowości 2013, Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, Turystyczna baza powiatu świebodzińskiego, Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Filia Wschowa Stała ekspozycja materiałów nadsyłanych przez wydawnictwo ORE, Rozwój dziecka młodego w edukacji wczesnoszkolnej, 220 rocznica insurekcji kościuszkowskiej, Problemy współczesnej młodzieży, Komputer szansą i zagrożeniem dla rozwoju dziecka, Rodzina zastępcza we współczesnym świecie, Bezpieczne wakacje, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Pamiętamy o żołnierzach wyklętych, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Rok 2014 Rokiem Czytelnika 650 lat w służbie książki. Filia Żagań. Rok 2014 ONZ Rokiem Rodziny, Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga, 70 Rocznica Wielkiej Ucieczki, Pedagogika Jana Pawła II z okazji beatyfikacji, Twórczość Stefana Żeromskiego. Filia Żary Wystawy nowości w Wypożyczalni i Czytelni (książki, czasopisma, multimedia), 2014 Rok Oskara Kolberga, 220 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej, 120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza, 450 rocznica urodzin Williama Szekspira, 30 rocznica śmierci Karola Estreichera, 650 rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademii Krakowskiej), 430 rocznica śmierci Jana Kochanowskiego. 4. Plansze okolicznościowo-informacyjne w PBW (tematyka oświatowa, kulturalna, społeczna, polityczna) Styczeń KORNEL MAKUSZYNSKI rocznica urodzin STANISŁAW GROCHOWIAK rocznica urodzin Luty Wydział Informacyjno- Bibliograficzny oraz Wypożyczalnia ważne wydarzenia w Polsce i na świecie

13 14 GALILEUSZ rocznica urodzin OSKAR KOLBERG rocznica urodzin Marzec BOHUMIL HRABAL rocznica urodzin Kwiecień JÓZEF CHEŁMONSKI rocznica śmierci WILLIAM SHAKESPEARE rocznica urodzin Maj Plakat Tygodnia Bibliotek Czerwiec FRANZ KAFKA rocznica śmierci Lipiec GEORGE SAND rocznica urodzin JACEK MALCZEWSKI rocznica urodzin Sierpień WITOLD GOMBROWICZ rocznica urodzin KAZIMIERZ WIERZYNSKI rocznica urodzin Wrzesień MELCHIOR WANKOWICZ rocznica śmierci Ogólnopolski Dzień Przedszkolaków Październik ZBIGNIEW HERBERT rocznica urodzin Listopad ZOFIA NAŁKOWSKA rocznica urodzin 60. rocznica śmierci LUCY MAUD MONTGOMERY rocznica urodzin Grudzień TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI rocznica urodzin 5. Tablica informacyjna w Czytelni. Prezentowanie ważniejszych rocznic znanych postaci i wydarzeń A. Kmiećkowiak 6. Opracowywanie materiałów bibliotecznych w systemie PROLIB format Marc21 z następujących dziedzin: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, materiały pomocnicze, literatura polska i powszechna, językoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Ziemia Lubuska Zespół Wydz. Informacyjno- Bibliograficznego Forma elektroniczna od 2010r.

14 15 7. Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne, Internet Zespół PBW, 8. Przygotowanie na stronę internetową PBW aktualnego wykazu czasopism prenumerowanych w 2014r. 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej PBW o ofercie edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie, prelekcje, imprezy okolicznościowe) J. Winnicka styczeń R. Zubowicz + zespół 10. Opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych (TZB) w PBW: Język polski matura - prezentacje R. Zubowicz I półrocze kontynuacja Bibliografia oświaty lubuskiej za rok 2014 T. Semczuk, R. Zubowicz, kontynuacja Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka młodszego. Zestawienie bibliograficzne w wyborze W. Stokłosa styczeń-luty Polska rodzina współczesna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( ) Fobie, lęki i stres szkolny. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( ) Bezpieczeństwo w szkole Stefan Żeromski życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ekslibris znak własnościowy książki T. Semczuk luty-marzec R. Zubowicz I półrocze A. Woźnicka I półrocze A. Wojtachnio październik A. Kmiećkowiak listopad

15 16 Opracowanie tematów TZB według zapotrzebowań czytelników oraz instytucji i placówek oświatowych R. Zubowicz + zespół Tematyczne zestawienia bibliograficzne na filiach Filia Lubsko Poradnictwo, Stres, wypalenie zawodowe, Asertywność, Rodzina współczesna, Komunikacja społeczna, Czas wolny. Filia Szprotawa Praca korekcyjno-wyrównawcza, Wspomaganie rozwoju małego dziecka od 0 do 7 roku życia, Bezpieczeństwo uczniów w szkole, Obowiązek szkolny, Dzieci z rodzin patologicznych, Proces adaptacji dzieci z ograniczoną sprawnością, Edukacja zdrowotna, Rok 2014 Rokiem rodziny, Zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Filia Świebodzin Wykaz nowości z roku 2013, Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, Śmierć- żałoba i smutek po stracie, Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, Napaść seksualna, molestowanie seksualne uraz psychiczny i jego następstwa, Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, Samobójstwoczynniki ryzyka, strategie interwencji, Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespoły filii zgodnie z planami filii Filia Wschowa Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, Problemy dzieci i młodzieży rodziców pracujących za granicą. Filia Żagań Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym sprawiającym trudności wychowawcze, Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, Instytucjonalna sieć wsparcia rodziny, Modele współczesnej rodziny, Motyw zjawy, ducha w literaturze, Motyw samobójcy w wybranych utworach literackich.

16 17 4. Inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Szkolenie użytkowników informacji Filia Żary sporządzanie zestawień bibliograficznych w zależności od zapotrzebowań czytelników ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, uczniów klas maturalnych oraz aktualizacja istniejących. Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych związanych z priorytetami Dyrektora PBW. 1. Wspomaganie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizacji Podstawy programowej poprzez inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej R. Zubowicz, 2. Lekcje biblioteczne Kierownicy filii 3. Oferta edukacyjna PBW szkolenie użytkowników informacji Dla przedszkolaków 1. Poznajemy figury geometryczne. 2. Ptasie radio, Lokomotywa Przedszkolaka wzywa. 3. Spotkanie z książką w bibliotece rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci. 4. Spotkanie z pluszowym misiem. zgodnie ze zgłoszeniami 5. Z wizytą w PBW Kącik Małego Czytelnika. 6. Zabawy literackie w bibliotece. zespół PBW zgodnie ze zgłoszeniami 7. Zabawy z porami roku Dla uczniów Edukacja wczesnoszkolna 1. Jak zbudowana jest książka? Tworzymy i wydajemy własną. 2. Moi ulubieni bohaterowie bajek : scenariusz zajęć dla klas I-III. Szkoła podstawowa - kl. IV VI 1. Czasopisma dla dzieci: źródło wiedzy i rozrywki. Budowa

17 18 czasopisma. 2. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 3. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 4. Książka od kuchni poznajemy budowę książki. 5. Od zakupu do czytelnika droga książki w bibliotece. 6. Ziemia Lubuska w legendach. Gimnazjum 1. Czasopisma dla młodzieży wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma. 2. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 3. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 4. Książka w literaturze i sztuce. 5. Mistrzowie renesansu: mistrzowie epoki. 6. Prosto do informacji - wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Google Cultural Institute Wolne Lektury). 7. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej. 8. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW warsztat informacyjny biblioteki. 9. Z wizytą w PBW warsztat i system informacyjny biblioteki.

18 19 Źródła informacji. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów. Szkoła ponadgimnazjalna 1. Czasopisma dla młodzieży wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma. 2. Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku. 3. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 4. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 5. Książka w literaturze i sztuce. 6. Słowniki i poradniki językowe wykorzystanie i zastosowanie w nauce własnej. 7. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej. 8. Wyszukiwanie informacji w bibliotecznych katalogach on - line oraz zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wolne Lektury). 9. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW warsztat informacyjny biblioteki. 10. Z wizytą w PBW warsztat i system informacyjny biblioteki. Źródła informacji. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów. Dla studentów 1. Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku.

19 20 2. Od zakupu do czytelnika droga książki w bibliotece. 3. Szkolenia biblioteczne, praktyki zawodowe. 4. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii Dla nauczycieli 1. Gromadzenie zbiorów. 2. Multimedialne biblioteki edukacyjne wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela. 3. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw ciągłych. 4. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw zwartych JHP BN, UKD. 5. Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów multimedialnych. 6. Prezentacja oferty edukacyjnej i usług PBW w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych lubuskich szkół. 7. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych. 8. Skontrum w bibliotece. 9. Wykorzystanie warsztatu informacyjnego oraz zasobów PBW w celach edukacyjnych - spotkania indywidualne i grupowe 10. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii podmiotowych, przedmiotowych. 11. Zasoby bibliotek cyfrowych warsztaty indywidualne i grupowe. 5. Wspomaganie działalności bibliotek szkolnych 1. Merytoryczna pomoc nauczycielom bibliotekarzom szkolnym w zakresie: organizowania i prowadzenia wspomagania zespół PBW, wg potrzeb

20 21 organizacji i zarządzania biblioteką szkolną prowadzenia lekcji bibliotecznych 2. Organizacja I Forum bibliotek szkolnych województwa lubuskiego pod hasłem Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje J. Matuszczak, A. Kmiećkowiak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka maja W ramach Tygodnia Bibliotek w Polsce 8-15 maja 3. Współpraca z bibliotekami szkolnymi: Udzielanie porad i pomocy merytorycznej związanej z organizacją i zarządzaniem biblioteką szkolną Wymiana informacji o zbiorach Wspieranie edukacji czytelniczej i medialnej R. Zubowicz + zespół, J. Stadnik + zespół, W. Stokłosa + zespół, J. Jordan-Wechta, wg potrzeb Pomoc organizacyjno-metodyczna nauczycielskim zespołom samokształceniowy Udostępnianie materiałów wystawienniczych zielonogórskim placówkom oświatowym Udostępnianie materiałów na lekcje, sporządzanie zestawień bibliograficznych 6. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia Prowadzenie kartoteki wycinków prasowych osób, wydarzeń itp. Udostępnianie materiałów na wystawy czytelnikom i bibliotekom szkolnym 1. Pomoc w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli: gromadzenie, opracowanie, prezentacja i udostępnianie literatury oraz innych zbiorów związanych z programem studiów, kursów, szkoleń oraz zachodzącymi zmianami w oświacie, Dyrekcja J. Winnicka, J. Stadnik, W. Stokłosa,, R. Zubowicz

21 22 tematyczna prezentacja nowości książkowych i artykułów z czasopism J. Winnicka prezentacja zbiorów audiowizualnych i multimedialnych 2. Pomoc pracownikom oświaty w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa: Kierownicy wydziałów i filii gromadzenie oraz udostępnianie planów i rozkładów materiałów nauczania, prowadzenie kartotek zagadnieniowych wspomagających wiedzę rzeczową i metodyczną nauczycieli z poszczególnych przedmiotów nauczania, wychowania, dydaktyki ogólnej, metodyk szczegółowych, pedagogiki, psychologii, socjologii, zakup, opracowanie i udostępnianie literatury oraz multimediów z zakresu, m.in. procesu dydaktyczno-wychowawczego, zachodzących zmian w systemie edukacji II. Doskonalenie zarządzania Biblioteką 3. Przygotowanie materiałów dla dyrektorów szkół powiatu żagańskiego biorących udział w Sieci współpracy Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły U. Załęska-Cisek, B. Stawarz 1. Inspirowanie i organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy i motywowanie do 1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników: Inspirowanie pracowników do podejmowania doskonalenia w placówkach oświatowych Dyrekcja Plan doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy PBW na 2014 rok

22 23 zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego 2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne WDN: Dyrekcja wszyscy pracownicy Referat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze trzecim miejscem? M. Szafińska-Chadała 8 stycznia Promocja zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Filia w Szprotawie w środowisku lokalnym prezentacja multimedialna L. Dziadkiewicz, kierownik Filii PBW w Szprotawie) marzec Doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy w PBW w Zielonej Górze. Ankieta, jej opracowanie i przedstawienie wyników w formie prezentacji J. Matuszczak, M. Siadaczka II półrocze Prezentacja multimedialna z okazji 60-lecia istnienia PBW Filia w Szprotawie (od początków jej założenia do dnia dzisiejszego) L. Dziadkiewicz, A. Fajkierz II półrocze Promocja we współczesnej bibliotece M. Siadaczka II półrocze 3. Udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, kursach doskonalących, targach edukacyjnych, seminariach wyjazdowych SBP Dyrekcja + zespół wg planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy 4. Samokształcenie i doskonalenie. Podnoszenie kompetencji zawodowych i dzielenie się wiedzą Dyrekcja, Pracownicy PBW i filii 5. Przeprowadzenie badań ankietowych na temat Doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy J. Matuszczak, M. Siadaczka I półrocze 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Biblioteki. Awanse zawodowe: staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Dyrektor, Pracownicy PBW L. Dziadkiewicz (Filia Szprotawa)

23 24 A. Woźnicka sierpień Prace nad dokumentacją placówki zakończenie stażu r.Egzamin na nauczyciela mianowanego 1. Opracowanie Arkusza analizy ryzyka PBW Dyrektor PBW + zespół do 20 stycznia 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PBW w 2013r. 3. Plan pracy PBW i filii na 2014r. 4. Sprawozdanie roczne ze sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 5. Sprawozdania z działalności PBW i filii za rok Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy PBW w 2013 roku 7. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy PBW na 2015 rok 8. Prowadzenie Kroniki PBW Dyrektor PBW do 5 stycznia Wicedyrektor + kierownicy wydziałów i filii Dyrektor + kierownicy wydziałów i filii M. Janicka J. Jordan-Wechta 8 stycznia styczeń luty/marzec Dyrektor + J. Zielińska styczeń Dyrektor + J. Zielińska listopad A. Skulska 9. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych przez PBW i filie nt. Kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w zakresie edukacji publicznej za rok Sporządzenie sprawozdania Realizacja zadań oświatowych w roku M. Janicka, J. Jordan-Wechta, zespół M. Janicka, J. Jordan-Wechta marzec/kwiecień lipiec

24 25 szkolnym 2013/ Praca w Komisjach i Zespołach ds. innowacyjno-organizacyjnych: Komisja ds. Skontrum Księgozbioru Komisja ds. Selekcji Księgozbioru Komisja do oceny składników majątku ruchomego Komisja likwidacyjna zużytych składników majątku ruchomego Zespół ds. gromadzenia zbiorów Dyrektor + zespół wg potrzeb Zespół ds. retrokonwersji zbiorów Zespół ds. protokołów Zespół bibliotekarzy systemowych Komisja inwentaryzacyjna (raz na 5 lat) 3. Umacnianie pozycji filii w rejonach ich działalności, współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi i bibliotekami Zespół ds. ZFŚS 1. Aktywna współpraca m.in.: z władzami samorządowymi i oświatowymi, ODN w Zielonej Górze, WOM w Gorzowie Wielkopolskim, UZ, SBP, SODiD, CKUiP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, SPOA Dalej Razem, Centrum Integracja, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Nowej Soli, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii LOPiD Zielona Góra, MCKiE Dom Harcerza, WiMBP i innymi bibliotekami oraz redakcjami czasopism bibliotekarskich Dyrekcja, kierownicy filii 2. Nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z wydawnictwami edukacyjnymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w celu pozyskania J. Winnicka, J, Schwickert, J. Jordan-Wechta,

25 26 nieodpłatnie podręczników szkolnych, materiałów metodycznych, programów, egzemplarzy autorskich, udostępnianych czytelnikom w PBW i filii 3. Nadzór i pomoc merytoryczna filiom PBW 4. Kontrola kompleksowa Filii PBW w Szprotawie (zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora PBW na rok 2013/2014): sporządzenie sprawozdania z kontroli opracowanie zaleceń pokontrolnych nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych 5. Kontrola problemowa Filii PBW w Lubsku (zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora PBW na rok 2013/2014): instruktaż i pomoc warsztatowa nadzór i pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjnych sporządzenie protokołów pokontrolnych Dyrektor, J. Jordan-Wechta M. Szafińska-Chadała, J. Jordan-Wechta M. Szafińska-Chadała, J. Jordan-Wechta II kwartał II kwartał 6. Wizytacje problemowe bibliotek filialnych PBW: - pomoc instrukcyjno-metodyczna przy realizacji zadań - rozwiązywanie bieżących problemów merytorycznych filii J. Jordan-Wechta wg potrzeb - opracowanie protokołów po wizytacjach 7. Współpraca z filiami PBW: wymiana informacji dotyczących prenumerowanych czasopism uzupełnianie braków wymiana dubletów J. Jordan-Wechta, W. Stokłosa

26 27 8. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom zgodnie z planami filii 9. Przygotowanie spotkania metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu Gminy i Miasta Szprotawy L. Dziadkiewicz, A. Fajkierz II kwartał Do uzgodnienia z nauczycielami bibliotekarzami 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Przygotowanie artykułu oraz okolicznościowej zakładki do książek z okazji Jubileuszu 60-lecia Filii PBW we Wschowie 1. Poprawa funkcjonalności oraz estetyki pomieszczeń Biblioteki 2. Konserwacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania L. Usielska czerwiec Dyrekcja + Administracja Informatyk, kierownicy filii, grudzień kontynuacja 3. Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych funduszy Dyrekcja + zespół 4. Wdrażanie idei trzeciego miejsca Biblioteka przyjazna czytelnikom Dyrekcja + zespół kontynuacja 5. Działalność i zadania Społecznego Inspektora Pracy: wybory SIP T. Semczuk marzec III. Podwyższanie jakości pracy Biblioteki 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy 1. Nadzór nad pracą zintegrowanego systemu PROLIB M21 Dyrekcja, informatyk od maja 2009r. 2. Praca w modułach PROLIB M21. Rozbudowa baz danych inwentarzowych i osobowych 3. Kompleksowa komputerowa obsługa czytelnika. Przygotowanie Zespół PBW kontynuacja Zespół PBW kontynuacja

27 28 terminali do korzystania z katalogu on-line, pomoc przy wypożyczaniu w sposób elektroniczny i tradycyjny. Wydruk kart bibliotecznych w systemie PROLIB Marc21 4. Wprowadzanie danych czytelniczych do bazy komputerowej aktualizacja. Zapisy przez OPAC. Prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji wypożyczeń 5. Komputeryzacja zbiorów w formacie MARC21. (Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów) 6. Elektroniczna obsługa czytelników w Czytelni 7. Komputerowa statystyka udostępnień gazet i czasopism w Czytelni 8. Opieka i zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowisk komputerowych w Czytelni PBW i 6 filiach PBW 9. Opracowywanie materiałów bibliotecznych w systemie PROLIB M Retrokonwersja zbiorów import rekordów bibliograficznych 11. Aktualizacja i scalanie Lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych 12. Pełnienie obowiązków bibliotekarzy systemowych 13. Kontrola nad działaniem bezprzewodowego dostępu do Internetu 14. Redagowanie strony internetowej PBW 15. Administrowanie stroną podmiotową BIP PBW 16. Fotograficzna dokumentacja wydarzeń, obróbka i archiwizacja zdjęć Zespół Wypożyczalni kontynuacja J. Winnicka + zespół od maja 2009 W. Stokłosa + zespół kontynuacja W. Stokłosa + zespół, A. Skulska, J. Winnicka, od 2013r. kontynuacja R. Zubowicz + zespół od 2011r. J. Winnicka + zespół + zespół zadaniowy ds. retrokonwersji J. Winnicka A. Skulska, J. Winnicka, R. Zubowicz Informatyk Dyrektor, A. Aleksandrowicz, R. Zubowicz+ zespół kontynuacja G. Głowacki kontynuacja R. Zubowicz + zespół

28 29 2. Działalność wydawnicza 17. Prowadzenie Rad Pedagogicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej prezentacje multimedialne 18. Praca w komisji do oceny składników majątku ruchomego placówek filialnych 19. Praca w komisji likwidacyjnej zużytych składników majątku ruchomego filii PBW 1. Publikacje indywidualne pracowników wydziałów na stronie internetowej PBW oraz w ogólnopolskich wydawnictwach oświatowych, portalach edukacyjnych m.in.: Biblioteka w Szkole, Bibliotekarz Lubuski, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (TZB, scenariusze wystaw, inne) Dyrekcja, Zespół PBW J. Jordan-Wechta, J. Jordan-Wechta, wg harmonogramu Rad Pedagogicznych zgodnie z planami pracy filii PBW zgodnie z planami pracy filii PBW Wydz. Inf.-Bibliogr. 2. Informacje o aktualnych wydarzeniach w PBW (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie, prelekcje, imprezy okolicznościowe): w lokalnych mediach na stronie internetowej PBW R. Zubowicz + zespół w Informatorze Kulturalnym Zielona Góra 3. Publikacja aktualnego wykazu czasopism prenumerowanych w 2014 w na stronie internetowej PBW 4. Propagowanie zbiorów i nowości PBW: zakładki: Polecamy!; Lubuskie w książce; Cymelia w PBW J. Winnicka styczeń zespół PBW

29 30 UZetka (wydanie papierowe i elektroniczne) 5. Propagowanie zbiorów Czytelni PBW zakładka Dla Rodziców A. Kmiećkowiak 6. Publikacje w prasie lokalnej i regionalnej o działalności bibliotek filialnych, zbiorach oraz nowościach wydawniczych 3. Działalność szkoleniowa 1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w PBW i filiach 2. Prowadzenie i organizacja praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa oraz osób nowo zatrudnionych Zespół PBW, Dyrekcja, J. Jordan- Wechta, kierownicy PBW wg zgłoszeń placówek oświatowych wg potrzeb 3. Zajęcia w PBW dla nauczycieli uzupełniających kwalifikacje Wydział Inf.- Bibliograficzny 11 stycznia SODiD 4. Integracja środowiska bibliotekarskiego 1. Organizacja I Forum bibliotek szkolnych województwa lubuskiego Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje. Przedstawienie prezentacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze trzecim miejscem Dyrekcja + zespół (A. Kmiećkowiak, J. Matuszczak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka), M. Siadaczka - prezentacja maj w ramach Tygodnia Bibliotek w Polsce 13 lub 14 maja 2. Udział w obchodach Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek w Polsce 3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Działalność Koła SBP przy PBW Dyrekcja + zespół 8-15 maja Dyrekcja + zespół

30 31 4. Współpraca z bibliotekami szkolnymi (udostępnianie materiałów na lekcje, wypożyczanie wystaw, sporządzanie zestawień bibliograficznych) R. Zubowicz + zespół, 5. Promocja i popularyzacja działań Biblioteki w mieście i regionie 5. Konsultacje i pomoc w organizacji oraz prowadzeniu warsztatu informacyjno-bibliograficznego nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych oraz bibliotekarzowi Biblioteki Urzędu Marszałkowskiego - współpraca 1. Popularyzowanie działalności Biblioteki w lokalnych środkach masowego przekazu: J. Jordan-Wechta, Dyrekcja, stosownie do potrzeb Informacja o dniach i godzinach otwarcia PBW i filii, R. Zubowicz + zespół Informacja o spotkaniach edukacyjnych organizowanych w PBW, Informacja o wystawach organizowanych w PBW i w filiach. Organizatorzy spotkań R. Zubowicz, wg terminów 2. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet w ramach obchodów DBI 3. Spotkanie literackie Piękny dwudziestoletni Marek Hłasko ( ) 4. Przygotowanie obchodów XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Polsce pod hasłem Czytanie łączy pokolenia R. Zubowicz + zespół 25 lutego Wydział Inf.- Bibliograficzny Wydział Inf.- Bibliograficzny, Wypożyczalnia, Koło SBP, listopad 8-15 maja Dzień Bezpiecznego Internetu - kontynuacja Zgodnie z planami filii

31 32 5. Ogólnopolski Konkurs Sztuki Epistolarnej Ludzie Listy Piszą IX edycja. Obrady Kapituły. Gala Finałowa Dyrektor PBW, Urząd Miasta, Poczta Polska, Gimnazjum nr 3, ZNP, SODiD, WiMBP 10 stycznia 24 stycznia kontynuacja 6. Udział w VI Festiwalu Pomocna Dłoń. Oferta i promocja działań PBW. Organizator Zespół Szkół Zawodowych PBO A. Aleksandrowicz, J. Stadnik, R. Zubowicz kwiecień kontynuacja 7. Biblioteka na rzecz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Dyrekcja + zespół zgodnie z harmonogramem 8. Kontynuacja akcji Książka za złotówkę J. Stadnik, V. Jóźwik, Zgodnie z planami filii 9. Zamieszczenie na stronie internetowej PBW wykazu czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej W. Stokłosa, A. Skulska marzec 10. Współpraca z placówkami partnerskimi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli Dyrekcja PBW + zespół Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze Centrum Integracja w Zielonej Górze 11. Współpraca z Kołem Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Dyrektor PBW, zespół H. Mużyłowska kontynuacja 12. Udział w akcjach charytatywnych m.in.: Szlachetna Paczka, zbieranie nakrętek Dyrekcja, zespół PBW, koło SBP grudzień 13. W ramach Kącika Małego Czytelnika włączenie się do społecznej Dyrekcja, zespół PBW

32 33 akcji Czytam sobie pod patronatem Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 306/2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r.

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. Szubin 24.01.2014 PLAN PRACY Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. I. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie jako instytucja kultury, zgodnie ze statutem i przyjętą strategią działania,

Bardziej szczegółowo

3. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. S T A T U T P U B L I C Z N E J B I B L I O T E K I P E D A G O G I C Z N E J W P O Z N A N I U Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zwana dalej Biblioteką działa

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Nowe zadania biblioteki pedagogicznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Nr 19/310/11 z dnia 22 marca r. PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 2 NaleŜy podkreślić,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: - Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020 Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2020 Opracowanie: Bożena Bartoszewicz- -Fabiańska, Alicja Czechowicz, Ewa Kołomecka, Teresa Kruszewska, Jan Leończuk

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo