1 z :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 2 2011-02-26 21:30"

Transkrypt

1 Organizacja pożytku publicznego https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=b31140d71edd... 1 z :30 przejdź do : >> drukuj informację o tej organizacji organizacja pożytku publicznego Szczegółowe informacje o organizacji numer KRS organizacji pożytku publicznego : nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE "HALT - ZATRZYMAJ SIĘ" Zadania sfery pożytku publicznego adres strony WWW : WARSZAWA adres organizacji : NA UBOCZU 9 miasto : WARSZAWA gmina : M. ST. WARSZAWA powiat : M. ST. WARSZAWA województwo : MAZOWIECKIE data nadania statusu opp : na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób 2) działalność charytatywna 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych 5) ochrona i promocja zdrowia 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 23) promocja i organizacja wolontariatu 24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie

2 Organizacja pożytku publicznego https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=b31140d71edd... 2 z :30 określonym w pkt % podatku na rzecz opp Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp? Środki pozyskane w ramach 1 % podatku na rzecz opp zostaną przekazane na utrzymanie i rozwinięcie działalności statutowej Stowarzyszenia. bank i numer konta opp do wpłat 1% ING Bank Śląski powrót sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji rok obrotowy sprawozdania Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozd_finans_halt_2009.pdf.pdf 101 kb sprawozdanie opublikowane po terminie Sprawozdanie merytoryczne : sprawozd_meryt_halt_2009.pdf.pdf 504 kb Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : zgłoś niepoprawny plik powrót Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul.nowogrodzka 1/3/5, Warszawa tel. centrala: (+48 22) Do przeglądania publikacji potrzebny jest program Adobe Reader kliknij aby pobrać

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Organizacji PoŜytku Publicznego Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy HALT Zatrzymaj się ZA ROK 2009 Załączniki: 1. Bilans aktywa i pasywa 2. Rachunek wyników 3. Informacja dodatkowa 4. Uchwała zatwierdzająca bilans 5. Sprawozdanie merytoryczne

4 BILANS Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy "HALT-zatrzymaj się" REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) NIP: Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne , ,29 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy , ,20 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III NaleŜności długoterminowe III IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,57 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 2 I II Wynik finansowy netto za rok obrotowy NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne II NaleŜności krótkoterminowe , ,99 1 Kredyty i poŝyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 3 625, ,58 III Rezerwy na zobowiązania , , , , , , , ,99 0,00 0,00 1 Środki pienięŝne 3 625, ,58 IV Rozliczenia międzyokresowe 0, ,89 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 264,02 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 010,89 Suma bilansowa , ,59 Suma bilansowa , ,59 Data sporządzenia Podpisy...

5 RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ Nazwa jednostki Numer statystyczny Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok (zł,gr) Ubiegły BieŜący A. Przychody z działalności statutowej , ,11 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje , ,11 B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) , ,11 D. Koszty administracyjne , ,96 1. ZuŜycie materiałów i energii , ,99 2. Usługi obce , ,80 3. Podatki i opłaty 7 384, ,98 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia , ,54 5. Amortyzacja 1 479,75 0,00 6. Pozostałe , ,65 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w wierszach: A i G) 209,89 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w wierszach B,D i H) 1 009, ,41 G. Przychody finansowe 20,15 213,28 H. Koszty finansowe 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C D + E F + G H) , ,91 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I + J) , ,91 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. RóŜnice zwiększające przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , , Sporządzono dnia Imię i Nazwisko, podpis osoby, której Imię i Nazwisko oraz podpis Powierzono prowadzenie (lub zarządu) jednostki ksiąg rachunkowych

6 ZAŁĄCZNIK DO BILANSU Na dzień Informacja Dodatkowa 1. Objaśnienie stosowania metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. Bilans sporządzono zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe do wartości 3 500,00 zł. umorzone są jednorazowo po ich wydaniu do uŝytkowania. 2. Uzupełniające dane W roku obrotowym zmian w zasadach księgowości nie wprowadzono. Księgowość była prowadzona w systemie komputerowym. Obroty i salda wykazują zgodność. Stowarzyszenie posiada środki trwałe o wartości ewidencyjnej ,99 zł., dotychczasowe umorzenie ,99 zł. 3. Wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wynik finansowy za rok 2009 wyliczony finansowo Przychody ,28 Koszty ,37 Dochód 3 975,91 Wynik finansowy za rok 2009 wyliczony podatkowo W tym: Przychody ,28 Koszty ,89 Dochód 9 778,39 Darowizny Dotacje Wpłaty z tyt. 1% podatku Pozostałe (wpłaty uczestników, odsetki bankowe itd.) 1 920,01,- PLN ,38,- PLN 6 418,10,- PLN ,79, - PLN

7 4. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki. Na dzień roku Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników na ½ etatu i 1 pracownika na pełen etat. 5. Inne informacje wykazane w rachunku wyników a) Amortyzacja 0,00 b) ZuŜycie materiałów i energii ,99 c) Usługi obce ,80 Opłaty i prowizje bankowe 939,57 Usługi telekomunikacyjne 8 734,94 Czynsze i dzierŝawy ,98 Pozostałe ,31 d) Podatki i opłaty ,98 e) Wynagrodzenia ,92 f) Delegacje ,22 g) Pozostałe koszty 3 609,05

8 BILANS ZAMKNIĘCIA NA DZIEŃ 31.XII.2009 Nazwa konta Numer konta WN MA 1. Środki trwałe ,99 2. Umorzenie środków trwałych ,99 3. Kasa ,83 4. Rachunek bankowy podstawowy ,75 7. Rozrachunki z odbiorcami ,00 8. Rozrachunki z dostawcami , ,50 9. Rozrachunki publiczno-prawne , Rozrachunki z tytułu VAT , Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 230 1, Rozliczenia międzyokresowe kosztów , Rozliczenie wyniku finansowego , Rozliczenie międzyokresowe przychodów , Wynik finansowy , , ,78

9

10 XI. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. XII. Wspieranie nauki, edukacji i oświaty. XIII. Promocja kultury, sztuki oraz wytworów kultury. XIV. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: I. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych i leczniczych takich jak m.in. domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki terapeutyczne, świetlice, kluby abstynenta dla osób uzależnionych lub zagrożonych w jakikolwiek sposób uzależnieniem. II. Szeroko pojętą współpracę i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy i samorządu wszystkich szczebli, jednostkami organizacyjnymi Służby Zdrowia i placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi, środowiskami i organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. III. Organizowanie zawodów imprez sportowych i rekreacyjnych. IV. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej. V. Wydawanie i publikowanie czasopism, książek, tworzenie stron internetowych i inne formy informacji, promujące zdrowy styl życia. VI. Prowadzenie różnych form terapii, warsztatów, kursów dokształcających oraz inne formy wspierające rozwój osobisty. VII. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. W roku 2009 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione programy i imprezy: Programy długoterminowe: I. Sportowy Talent II. Praska Młoda Liga 7na7 III. Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej IV. Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy V. Malowniczy Zakątek VI. Etyka i Sport VII. Treningi Piłkarskie VIII. Ursynowska Liga 7na7 Imprezy o charakterze okazjonalnym: I. Zimowy obóz wypoczynkowo - rekreacyjny II. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 III. Letni obóz wypoczynkowo - rekreacyjny 2

11 IV. Ursynowski Puchar Jesieni V. Ursynowska Liga Licealistów VI. Rajd przygodowy po wybrzeżu VII. Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka VIII. Świąteczny Turniej Brydża Szczegółowy opis w/w działań znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego sprawozdania. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarczą w następujących przedmiotach: 1. Drukowanie gazet (PKD Z) 2. Pozostałe drukowanie (PKD Z) 3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z) 4. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD Z) 5. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 6. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD Z) 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z) 8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z) 9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z) 10. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD Z) 11. Pozostałe zakwaterowanie (PKD Z) 12. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A) 13. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD B) 14. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD Z) 15. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z) 16. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z) 17. Wydawanie książek (PKD Z) 18. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z) 19. Wydawanie gazet (PKD Z) 20. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z) 21. Pozostała działalność wydawnicza (PKD Z) 22. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z) 23. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 24. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 25. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD (62.09.Z) 26. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z) 27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z) 28. Działalność agencji reklamowych (PKD Z) 29. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD A) 30. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B) 31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD C) 32. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) 33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z) 34. Działalność fotograficzna (PKD Z) 35. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z) 36. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z) 37. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD Z) 38. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z) 39. Działalność agentów turystycznych (PKD A) 40. Działalność pośredników turystycznych (PKD B) 41. Działalność organizatorów turystyki (PKD Z) 3

12 42. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C) 43. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z) 44. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z) 45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z) 46. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 47. Wychowanie przedszkolne (PKD Z) 48. Szkoły podstawowe (PKD Z) 49. Gimnazja (PKD A) 50. Licea ogólnokształcące (PKD B) 51. Licea profilowane (PKD C) 52. Technika (PKD A) 53. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD B) 54. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD C) 55. Szkoły policealne (PKD Z) 56. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD A) 57. Szkoły wyższe (PKD B) 58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) 59. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) 60. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD Z) 61. Nauka języków obcych (PKD A) 62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) 63. Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) 64. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana(pkd E) 65. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD Z) 66. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD Z) 67. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 68. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD Z) 69. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 70. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD Z) 71. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 72. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD Z) 73. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD Z) 74. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD Z) 75. Działalność obiektów kulturalnych (PKD Z) 76. Działalność obiektów sportowych (PKD Z) 77. Działalność klubów sportowych (PKD Z) 78. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD Z) 79. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) 80. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) 81. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD Z) 82. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD Z) 83. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia W roku sprawozdawanym Zarząd Stowarzyszenia podjął 46 uchwał: Numer Data uchwały Przedmioty uchwały o sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2008 w celu ogłoszenia zgodnie z wymogami [Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr. 76/02, poz. 694)] postawionymi przez ustawodawcę Organizacjom Pożytku Publicznego o sporządzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2008 w celu ogłoszenia zgodnie z wymogami [rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz.529)] postawionymi przez ustawodawcę Organizacjom Pożytku Publicznego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na 4

13 dzień 21 marca 2009 roku o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent styczeń sierpień o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sportowy Talent o przyjęciu sprawozdania z realizacji programu szkoleniowo - rekreacyjnego pod nazwą Etyka i Sport wychowanie przez sport o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci trampkarze o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem o przyjęciu kandydatur na członków zwyczajnych Stowarzyszenia: Pani Martyny Kossakowskiej, Pana Krzysztofa Patli oraz Pana Michała Mielniczuka o przyjęciu nowego planu kont o powołaniu sekcji piłkarskiej Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Ursynów Warszawa o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Młoda Liga Siedmiu na Siedmiu o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 6 czerwca 2009 roku o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny dla dzieci o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup o zgłoszeniu sekcji piłkarskiej Stowarzyszenia p.n. Klub Sportowy Ursynów Warszawa do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2009/ o przyjęciu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy o przyjęciu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny dla dzieci o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Malowniczy Zakątek miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Etyka i Sport program autorski Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Treningi Piłkarskie dla Dzieci piłkarzyki młodsze o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent styczeń sierpień o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji 5

14 zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Liga Licealistów o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży VII Ursynowski Puchar Jesieni o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rajd przygodowy po wybrzeżu o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży VII Ursynowski Puchar Jesieni o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Liga Licealistów o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Rajd przygodowy po wybrzeżu o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka o podpisaniu z Województwem Mazowieckiem umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Młoda Liga Siedmiu na Siedmiu o przyjęciu kalendarza imprez na rok 2010 oraz cennika imprez na rok o zatwierdzeniu regulaminów imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem przyjętym na rok o ubieganie się o środki finansowe z Ośrodków Pomocy Społecznej M. St. Warszawy na potrzeby programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku o ubieganie się o środki finansowe z Dzielnic M. St. Warszawy na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w roku o przystąpieniu do konkursów na realizację zadań w roku 2010 ogłaszanych przez biura Urzędu M. St. Warszawy i Urzędu Wojewódzkiego o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Etyka i Sport program autorski Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się o przyjęciu nowego planu kont na rok Przychody w roku 2009 (stan na dzień ) Przychody z działalności statutowej W tym: Darowizny Jeden procent Dotacje Pozostałe przychody ,28 PLN 1.920,01 PLN 6.418,10 PLN ,38 PLN ,79,- PLN 6. Koszty w roku 2009 (stan na dzień ) Koszty ogółem ,96 PLN 6

15 7. Wynagrodzenie pracowników a) liczba osób zatrudnionych Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie zatrudniało 4 pracowników: Patla Krzysztof połowa etatu Renkas Justyna - połowa etatu Iwański Tomasz - połowa etatu Dudziak Dominika cały etat b) kwota wypłaconych wynagrodzeń Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bez osobowe W tym: Umowy zlecenia i o dzieło Świadczenia na rzecz pracowników ,54 PLN ,54 PLN ,00,- PLN ,00,- PLN 5.916,38 PLN c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia Mikołaj Tomasz Bodasiński z tytułu stosunek pracy łącznie 4.404,96- PLN netto 8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe W roku 2009 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy z podmiotami państwowymi i samorządowymi na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: I. Umowa numer SR/B/VIII/2/2/u 50/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Sportowy Talent II. Umowa numer URN-XII-WOW-B/V/2/7-6/6/Z/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem III. Umowa numer PRD/VI/SR/B/VIII/2/1/3045/127/1/09/59/2820 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Praga Południe dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Praska Młoda Liga 7na7 IV. Umowa numer BE/B/V/2/9/1/U-262/159/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości 7.500,- PLN na realizację zadania p.n. Warsztaty Sztuki w bibliotece V. Umowa numer BE/B/V/2/9/1/U-263/160/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości 7.000,- PLN na realizację zadania p.n. Sportowi Idole też uczyli się w szkole VI. Umowa numer MOK/WSR/B/VIII/2/1/nr241/2009/GZ1529 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Mokotów dotacja w wysokości 2.500,- PLN na realizację zadania pn. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 VII. Umowa numer URN-XII-WOW-B/V/2/7-11/5/L/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą, Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości na realizację zadania pn. Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny VIII. Umowa numer URN-XII-KU-B/VII/1/1/0003/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Malowniczy Zakątek IX. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-74/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów pn. VII Ursynowski Puchar Jesieni X. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/2/1-58/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Etyka i Sport 7

16 XI. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/2/1-57/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości 9.000,- PLN na realizację zadania pn. Treningi Piłkarskie dla Dzieci XII. Umowa numer SR/B/VIII/2/2/u293/2009 dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Sportowy Talent XIII. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-67/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnica Ursynów dotacja w wysokości 9.000,- PLN na realizację zadania pn. Ursynowska Liga Licealistów XIV. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-68/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży XV. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/3/1/1-79/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnica Ursynów dotacja w wysokości 7.800,- PLN na realizację zadania pn. Rajd przygodowy po wybrzeżu XVI. Umowa numer SR/B/VIII/2/1/u246/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka XVII. Umowa numer 347/MCPS.S.I./D/09 z dnia z Województwem Mazowieckim dotacja w wysokości 8.690,- PLN na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Świąteczny Turniej Brydża Sportowego Dla Seniorów Ponadto Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskało od podmiotów państwowych i samorządowych zlecenia na następujące usługi: I. Umowa Zlecenie 6/V/EFS/2009 z dnia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawa organizacja obozu wakacyjnego dla dzieci wartość umowy ,- PLN 8

17 Załącznik numer 1 do Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok I. Sportowy Talent Program Sportowy Talent realizowany był w dyscyplinie piłka nożna. W programie udział wzięły dzieci trenujące już w latach ubiegłych a także pozyskane do programu w wyniku naboru. Treningi prowadzone były w trzech kategoriach wiekowych: Piłkarzyki (2 grupy), Orliki (1 grupa), Żaki (2 grupy). Łącznie treningiem objętych było blisko 100 uczestników. Uczestnicy mieli do dyspozycji najwyższej klasy obiekty sportowe z pełnym zapleczem (szatnie, prysznice), profesjonalny sprzęt sportowy oraz serwis internetowy. Treningi prowadzone były przez trenerów i instruktorów piłkarskich ze stosownymi uprawnieniami i odbywały się zgodnie z aktualizowanym na bieżąco harmonogramem na profesjonalnych obiektach sportowych: boiskach z wysoką sztuczną trawą oraz halach w okresie zimowym. Zajęcia były dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych dla każdej z grup oddzielnie. Wszyscy uczestnicy treningów byli ubezpieczeni oraz brali udział we współzawodnictwie sportowym w swoich kategoriach wiekowych oraz w Międzynarodowym Teście Sprawności. Dzieci realizowały program treningowy dostosowany do ich wieku. Wybrane treningi obserwowali trenerzy dużych warszawskich klubów. Program był w całości realizowany przez Stowarzyszenie bez udziału podwykonawców. II. Zimowy obóz wypoczynkowo rekreacyjny Obóz odbył się w okresie od 17 do 27 stycznia 2009 roku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Darłowie (woj. Zachodniopomorskie) nad Morzem Bałtyckim. W obozie wzięło udział 35 uczestników, nad którymi opiekę sprawowała doświadczona kadra opiekunów- instruktorów (3 osoby). Program wychowawczoedukacyjny obozu obejmował m.in. naukę i doskonalenie dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna oraz siatkówka, naukę reguł oraz podstaw sędziowania w/w dyscyplin sportowych, wycieczkę do Parku Wodnego Jan w Darłówku Wschodnim, spacery po Darłowie i okolicach, zwiedzanie zabytków miasta (Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Św. Gertrudy, Kościół NMP, Ratusz. Pomnik Rybaka). Uczestnicy przez uczestnictwo w zajęciach oraz grach i zabawach terenowych mieli możliwość lepszego poznania siebie i innych osób w grupie; rozwijali zaufanie i poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę. Zorganizowane zostały również konkursy i quizy związane z tematyką obozu. Uczestnicy mieli zapewniony transport nowoczesnym autokarem do i z miejsca obozu, zakwaterowanie w b. dobrych warunkach, pełne zaplecze sanitarne, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. III. Praska Młoda Liga 7na7 Południowo Praska Amatorska Liga Piłki Nożnej to system rozgrywek sportowych przeznaczonych dla młodzieży i młodzieży starszej mieszkańców Dzielnicy Praga Południe M. ST. Warszawy. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 20 drużyn. Średnia liczebność drużyn to 15 zawodników. W sumie w rozgrywkach wzięło udział blisko 300 uczestników. Drużyny zostały podzielone na dwie niezależne ligi, gdzie rozgrywały mecze systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. W sumie w każdej lidze rozegrano 9 kolejek. Łącznie rozegrano 90 meczów. Każdy mecz trwał 2x25 9

18 minut plus 5 minut przerwy. Podczas rozgrywek, uczestnicy mieli zapewnione m.in. nowoczesne boisko ze sztuczną trawą, obsługę techniczną i medyczną, a także serwis fotograficzny oraz wodę do picia. Wszystkie mecze sędziowane były przez profesjonalnych arbitrów. Na potrzeby rozgrywek uruchomiony został specjalny portal internetowy na którym uczestnicy mogli śledzić wszystkie wyniki, klasyfikacje indywidualne oraz drużynowe, a także mogli oglądać galerie ze zdjęciami. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody (sprzęt sportowy, piłki, stroje sportowe, puchary, statuetki). IV. Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej W okresie od marca do grudnia 2009 odbyło się 25 spotkań w ramach zadania pn. Warsztaty sztuki w bibliotece - program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej. Udział w zajęciach plastyczno-literackich wzięły dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Zajęcia odbywały się w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach biblioteki, gdzie znajdował się m.in. niezbędny profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć. Informacje zostały skierowane do uczestników poprzez banery informacyjne, ulotki i plakaty kolportowane ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych, bibliotek oraz placówek kulturalnych na terenie Miasta. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyła grupa 10 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Łącznie odbyło się 75 godzin zajęć, w których uczestniczyło 250 dzieci. Zajęcia odbywały się pod opieką i kierunkiem dwóch artystów-plastyków Pana Grzegorza Kierzkowskiego oraz Pani Gabryeli Miłowskiej- Moląg. Warsztaty odbywały się w odpowiednio oświetlonych i urządzonych przestrzeniach w pomieszczeniach placówek Bibliotek Publicznych um. J.U. Niemcewicza wraz z niezbędnymi narzędziami do pracy malarskiej. Zajęcia odbywały się przy 10 stanowiskach zaopatrzonych w 10 studyjnych sztalug malarskich, taborety, płyty wykonane ze sklejki. Głównym elementem warsztatów była praca pod wpływem inspiracji twórczością wybranego pisarze lub poety, poprzedzone krótką informacją na temat twórcy, omówienie epoki w jakiej tworzył oraz dyskusją. W trakcie realizacji programu główny nacisk położony był na prace z martwą naturą i modelem. V. Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy W okresie od marca do grudnia 2009 roku odbyło się siedem spotkań z cyklu Sportowi idole też uczyli się w szkole, z czego cztery w ramach otrzymanej dotacji. Spotkania odbywały się w wybranych placówkach Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza na terenie Warszawy, udział w nich brały zarówno dzieci z przedszkoli, jak i szkół podstawowych. Wśród prowadzących wykłady byli zawodnicy i działacze KP LEGIA Warszawa: P. Jan Urban, P. Jakub Rzeźniczak, P. Sebastian Szałachowski oraz P. Cezary Kucharski, P. Ariel Borysiuk, P. Marcin Komorowski oraz P. Jose Antonio Vicuña. W trakcie spotkania stałym elementem było odczytanie przez gościa fragmentu swojej ulubionej książki, wśród których znalazły się Czerwony Kapturek, Rekreacje Mikołajka, Dzieci z Bulerbyn, Do przerwy 0-1, Czerwona kartka dla Sprężyny, Każdy może zostać czarodziejem oraz Bambo. Prelegenci z chęcią odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania, 10

19 nie zawsze związane z przeczytaną książką. Treść wykładów poświęcona była głównie problematyce kulturalnego dopingu jako czynnika wspomagającego sportowców w ich wysiłku. Wstęp na spotkania był wolny. Relacje ze spotkań wraz ze zdjęciami były zamieszczone w galerii na stronie oraz Na spotkaniach byli dziennikarze oraz fotoreporterzy z warszawskich stacji radiowych i telewizyjnych. Patronat nad przedsięwzięciem objęła fundacja ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Medialnymi partnerem zostali: TVN Warszawa, Sport, serwis legia.com oraz miesięcznik Nasza Legia. Patronat Honorowy nad kampanią objął Pan Bogdan Zuber, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. VI. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o turnieju zostały skierowane do adresatów za pośrednictwem strony internetowej. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład gadugadu, tlen). Dodatkowo organizatorzy skontaktowali się drogą telefoniczną z drużynami, które brały już udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Równocześnie z promocją imprezy i zbieraniem zgłoszeń, trwały działania związane z zabezpieczeniem obsady sędziowskiej na potrzeby turnieju oraz uzgodnienia związane z terminami i wynajmem obiektów. Ostatecznie do udziału w turnieju zgłosiło się 15 drużyn. Eliminacje rozegrano w dniach maja 2009 roku, natomiast faza finałowa odbyła się 6 i 7 czerwca 2009 roku, na boisku Gimnazjum numer 5 przy ul. Al. Niepodległości 27, Warszawa-Mokotów. Drużyny zostały podzielone na grupy, gdzie grały systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. Do dalszej fazy rozgrywek awansowało osiem najlepszych drużyn, gdzie rozegrały fazę finałową (ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3 miejsce oraz finał). Uczestnicy otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Zawodnicy mieli zapewnioną pełną obsługę medyczną i techniczną, a także wodę mineralną do picia. Wszystkie mecze sędziowali zawodowi arbitrzy. Mecze obserwowało każdorazowo około kibiców. Po ostatnim gwizdku sędziego, najlepsze drużyny zostały uhonorowane nagrodami puchary, medale, sprzęt sportowy oraz stroje piłkarskie. VII. Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny Obóz wakacyjny o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym odbył się w dwóch niezależnych turnusach: I turnus od 20 czerwca do 1 lipca 2009, II turnus od 1 lipca do 10 lipca 2009 na terenie ośrodka wypoczynkowego w Ustroniu Morskim. W obozie łącznie wzięło udział 60 osób, uczestników programów prowadzonych przez Stowarzyszenie HALT- Zatrzymaj się. Opiekę nad dziećmi sprawowała doświadczona kadra opiekunów- wolontariuszy, 3 osoby na turnus, łącznie 6 osób. Uczestnicy mieli zapewniony transport nowoczesnym autokarem do i z miejsca obozu. Zakwaterowani byli w ośrodku o wysokim standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. W trakcie obozu uczestnicy uczyli się i doskonaliły się w dyscyplinach sportowych takich jak piłka nożna, siatkówka, zapoznawali się z regułami gry oraz podstawami sędziowania. Organizowane były również plenery artystyczne, gry i zabawy integracyjne i terenowe mające na celu poznanie siebie i innych 11

20 osób w grupie, rozwinięcie zaufania i poczucia odpowiedzialności za siebie i za grupę. W trakcie obozu organizowane były również ogniska i wycieczki po Ustroniu Morskim oraz do Kołobrzegu. VIII. Malowniczy Zakątek Otrzymaliśmy liczne zgłoszenia osób zainteresowanych programem oraz chętnych uczestników, aby kontynuować program. Po zapoznaniu z poziomem umiejętności, skalą zainteresowań i potrzebami zgłoszonych, stworzone zostały grupy dla uczestników. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne dla każdej grupy. Łącznie w tygodniu odbywały się zajęcia pięciu grup, co daje 15 godzin lekcyjnych tygodniowo. Praca wszystkich grup odbywała się w profesjonalnym warsztacie pracowni plastycznej wyposażonej w profesjonalne sztalugi malarskie z miejscami do siedzenia oraz niezbędne materiały plastyczne. W trakcie realizacji programu położony został nacisk na różnorodność wyboru motywów do pracy z martwą naturą i modelem. Elementem warsztatów była również praca pod wpływem inspiracji twórczością wybranego artysty, poprzedzoną krótką informacją na temat twórcy, techniki i tematyki prac, a także poznanie epoki w jakiej dany artysta tworzył. Dzieci i młodzież poznawały różne techniki malarskie, graficzne i rysunkowe, a także mogli nauczyć się tworzyć własne rzeźby. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem czekali na kolejne zadania proponowane przez osobę prowadzącą zajęcia. Podczas zajęć wykazali się dużą pomysłowością. Do dyspozycji uczestników został oddany specjalnie dedykowany serwis internetowy (www.malarstwo.waw.pl). IX. Ursynowski Puchar Jesieni Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o turnieju zostały skierowane do adresatów za pośrednictwem strony internetowej. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz portale społecznościowe i komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład nasza-klasa, grono.net gadu-gadu, tlen). Dodatkowo organizatorzy skontaktowali się drogą telefoniczną z drużynami, które brały już udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i spełniały kryteria wiekowe dopuszczające ich do udziału w VII Ursynowskim Pucharze Jesieni. Równocześnie z promocją imprezy i zbieraniem zgłoszeń, trwały działania związane z zabezpieczeniem obsady sędziowskiej na potrzeby Turnieju oraz uzgodnienia związane z terminami i wynajmem obiektów. Ostatecznie do udziału w Turnieju zgłosiło się 16 drużyn w dwóch kategoriach: gimnazjaliści i licealiści. Eliminacje rozegrano w dniach r. i r., a finały , na boisku szkolnym przy ulicy Małcużyńskiego 4 w Warszawie. W eliminacjach drużyny podzielono na grupy, gdzie rozgrywały mecze każdy z każdym, zdobywając punkty do tabeli. Do fazy finałowej awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej grupy, które zdobyły największą liczbę punktów w eliminacjach i dalej toczyły pojedynki w systemie pucharowym (półfinały, mały finały i finały). Uczestnicy otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Zawodnicy mieli zapewnioną pełną obsługę medyczną i techniczną. Wszystkie mecze sędziowali arbitrzy delegowani przez MZPN. W trakcie i po zakończeniu turnieju funkcjonowała strona internetowa z wynikami i klasyfikacjami indywidualnymi. Na stronie internetowej w należyty sposób promowano Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Ursynów, jako mecenasa turnieju (herb miasta, informacje tekstowe). Mecze obserwowało każdorazowo około kibiców. Dla uczestników turnieju przygotowano atrakcyjne nagrody. 12

21 X. Etyka i Sport Autorski program Etyka i Sport dla młodzieży ze szkół średnich z dzielnicy Ursynów realizowany był od 7 września 2009 do 29 listopada Zgodnie z założeniami, przeprowadzenie programu poprzedzone zostało naborem. W treningach brało łącznie udział około 30 zawodników. Uczestnicy mieli do dyspozycji boisko ze sztuczną trawą, bezpiecznymi aluminiowymi bramkami, sztucznym oświetleniem i pełnym zapleczem oraz halę sportową przy ul. Dembowskiego 1 oraz przy ul. Małcużyńskiego 4. Zapewniony był odpowiedni sprzęt do prowadzenia treningów. Zajęcia prowadzili instruktorzy i okresowo trenerzy piłkarscy z uprawnieniami wspierani przez zespół składający się z nauczycieli wychowania fizycznego (z uprawnieniami trenerskimi, byłych zawodników). Oprócz treningów, uczestnicy, zgodnie z założeniami wzięli udział w spotkaniach edukacyjnych, wspierających treningi, prowadzone przez autorytety z dziedziny sportu, m.in. piłkarzy klubu Legia; Warszawa Macieja Iwańskiego, Jakuba Koseckiego, Artura Radziszewskiego nestora powojennego sędziowania Stanisława Wzorka. Ponadto uczestnicy brali udział w cyklicznych zawodach sportowych oraz zagrali w amatorskich rozgrywkach ligowych dla młodzieży, które były okazją do weryfikacji nabytych na treningach umiejętności, zebrania doświadczeń oraz rozeznania, co do dalszych kierunków szkolenia. Program był w całości realizowany samodzielnie przez Stowarzyszenie, bez udziału podwykonawców. XI. Treningi Piłkarskie Program treningów piłkarskich trwał łącznie 4 miesiące od września do grudnia 2009 roku. Do dyspozycji uczestników treningów oddano boiska ze sztuczną nawierzchnią przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1 oraz sala gimnastyczna w szkole podstawowej przy ul. Małcużyńskiego 4. W treningach brało udział 15 uczestników w kategorii wiekowej roczniki 2003 i Grupa trenowała 3 razy w tygodniu po 1,5 h, łącznie 4,5 godziny treningu tygodniowo. Ponadto uczestnicy mieli zapewniony sprzęt niezbędny do przeprowadzania profesjonalnych zajęć: piłki, pachołki, tyczki, znaczniki treningowe, profesjonalnie wyposażone walizki medyczne (suchy lód, maści rozgrzewające etc). Zajęcia prowadzone były przez instruktora piłkarskiego, z uprawnieniami, według planu szkoleniowego, który obejmował m.in. zajęcia doskonalące technikę gry w piłkę nożną (uderzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy, przyjęcia piłki, panowanie nad piłką), zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia z zakresu taktyki gry (ustawienie na boisku, warianty gry obronnej, atak pozycyjny). XII. Ursynowska Liga Licealistów Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o lidze zostały skierowane do adresatów za pomocą zaproszeń i ulotek informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich Dzielnicy Ursynów, a także domów kultury oraz placówek i obiektów sportowych na terenie Dzielnicy Ursynów. Do promocji ligi wykorzystany został serwis internetowy dedykowany rozgrywkom Na wszystkich nośnikach i materiałach związanych z zadaniem znalazły się informacje o wsparciu ze strony 13

22 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (herb i stosowna informacja na dokumentach, regulaminach, formularzach zgłoszeniowych etc.). Działania związane z promocją, organizacją i zgłoszeniami do ligi koordynował sekretariat. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz portale społecznościowe i komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład naszaklasa, grono.net gadu-gadu, tlen). Powyższe kanały komunikacyjne dostępne były również w tracie trwania oraz bezpośrednio po zakończeniu ligi. Liga została rozegrana w okresie od do roku. W lidze wzięło udział 6 drużyn. Każda drużyna zgłosiła średnio 20 zawodników (dowolna liczba zmian w trakcie spotkania), łącznie około 120 uczestników. Drużyny rozegrały spotkania systemem każdy z każdym jeden mecz, zbierając punkty w tabeli. W ramach ligi rozegranych było 7 kolejek. Uczestnicy mieli zapewnione m.in. nowoczesne boiska sportowe ze sztuczną trawą czwartej generacji, bezpiecznymi aluminiowymi bramkami i oświetleniem, profesjonalnych sędziów, obsługę techniczną i medyczną, serwis fotograficzny, dedykowany serwis internetowy z aktualnościami, zdjęciami i terminarzem, ubezpieczenie etc. Otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Dla uczestników ligi przygotowano atrakcyjne nagrody. XIII. Ursynowska Liga 7na7 Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej to system rozgrywek sportowych przeznaczony dla młodzieży i młodzieży starszej z Dzielnicy Ursynów M. ST. Warszawy. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 40 amatorskich drużyn podzielonych na cztery niezależne ligi. W każdej lidze udział brało po 10 drużyn. W każdej drużynie występowało około 15 zawodników. W sumie łącznie udział w rozgrywkach wzięło blisko 600 uczestników. Drużyny grały systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. Każda drużyna rozegrała po 9 spotkań. Łącznie w całych rozgrywkach rozegrano 180 spotkań. Każdy mecz trwał 55 minut (dwa razy 25 minut plus 5 minut przerwy), łącznie rozgrywki trwały 165 godzin. Uczestnicy rozgrywek mieli zapewnione nowoczesne boisko sportowe ze sztuczną trawą, obsługę techniczną i medyczną. Mecze sędziowali profesjonalni arbitrzy. W trakcie spotkań zawodnicy mieli zapewnioną wodę do picia. W trakcie rozgrywek działał serwis fotograficzny oraz specjalny serwis internetowy z aktualnościami, wynikami, zdjęciami, terminarzem, a także z klasyfikacjami indywidualnymi oraz drużynowymi. Dla drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in.: puchary, statuetki, sprzęt sportowy. XIV. Rajd przygodowy po wybrzeżu W dniach października odbył się 2-dniowy Rajd przygodowy po wybrzeżu.w rajdzie wzięło udział 31 uczestników, nad którymi opiekę sprawowało 4 opiekunów. Program Rajdu obejmował oprócz zwiedzania Gdańska, Gdyni i Sopotu szereg zabaw i wyzwań przygotowanych dla uczestników. Miały one na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży, poprzez zabawę, historii Trójmiasta oraz pozwalały im na odkrywanie miasta poprzez aktywne uczestnictwo w organizacji rajdu. W trakcie Rajdu uczestnicy zbierali punkty, które były wymieniane na atrybuty przywódcze m.in. pomoc przy przygotowaniu trasy zwiedzania, wymyślanie zadań i zagadek. Część uczestników pochodząca z uboższych rodzin ze względu na trudną sytuację finansową została zwolniona z opłat. Uczestnicy mieli zapewniony transport autokarem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. 14

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT zatrzymaj się w roku 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT zatrzymaj się w roku 2009 Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT zatrzymaj się w roku 2009 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2006 1 2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się w roku 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się w roku 2010 Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się w roku 2010 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Stowarzyszenie HALT zatrzymaj się z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Otwocka Grupa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Sprawozdanie finansowe Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Białystok 2013 Spis treści: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans na dzień 31.12.2012 - Rachunek zysków i strat za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ AFART W BIELSKU-BIAŁEJ UL. WIŚNIOWA 9/24, 43-303 BIELSKO-BIAŁA za rok obrotowy 2013 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016.

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, które odbyło się w dniu 16.03.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o Fundacji:

Informacje ogólne o Fundacji: Informacje ogólne o Fundacji: Nazwa: Fundacja AGRO-FUND Siedziba i adres ul. Odolańska 56, 02-562 Warszawa Zarządu tel./fax 646-50-52 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA Nr 58 2340 0009 0010 2460

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2013 31.12.2013 1/10 Spis treści Bilans za rok 2013... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2013... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ za rok 2006 I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2006r.

BILANS na dzień 31 XII 2006r. BILANS na dzień 31 XII 2006r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ PRZY

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY 15-277 BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 24 0000000291 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 600.10 II.

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 14:29:03 Numer KRS: 0000532213

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 14:29:03 Numer KRS: 0000532213 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2016 godz. 14:29:03 Numer KRS: 0000532213 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego WSPÓLNY CEL. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego WSPÓLNY CEL. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego WSPÓLNY CEL Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI I. Rachunek Zysków i Strat. II. Bilans. III. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2007r.

BILANS na dzień 31 XII 2007r. BILANS na dzień 31 XII 2007r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 24 157,22-1 034,02 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010-1/6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie finansowe za rok 2012-1/7 - Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN w Gnieźnie ZA ROK 2016 Skarbnik Beata Kraska Prezes Stanisław Dolaciński WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 Nazwa: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2009r.

BILANS na dzień 31 XII 2009r. BILANS na dzień 31 XII 2009r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 50 232,96 79 251,80 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 BILANS ZA ROK OBROTOWY 215 A K T Y W A w zł i gr. P A S Y

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 FUNDACJA UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 Fundacja Przylądek Nadziei sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - str. 1 1. Powstanie i działalność Fundacji Fundacja Przylądek Nadziei działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2010 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2011 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Malak, ul. Lipińskiego 22/26, Kraków. - adres poczty elektronicznej:

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Malak, ul. Lipińskiego 22/26, Kraków. - adres poczty elektronicznej: S p r awozda n i e me r y t o ry c zne z działalności F u n d a c j i Malak za r o k obrotowy 2012 1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Malak, ul. Lipińskiego 22/26, 30349 Kraków adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP Nowy Dwór Gd REGON

Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP Nowy Dwór Gd REGON Stowarzyszenie Żuławy sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP 5792182998 82-100 Nowy Dwór Gd REGON 492322202 BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2010r. Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ. ul. Warszawska 43 NIP: 873-159-07-24 32-830 Wojnicz REGON: 850424503 Data rejestracji w K.R.S. 24.10. 2001r. Numer KRS:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012 Lublin, maj 2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne 1. FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w skrócie SALOS RP ROK 21 I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok

ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku na swoim zebraniu w dniu 26 stycznia 2013 roku podjął następujące uchwały: 1. Jednogłośnie

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku I. Informacje podstawowe Nazwa Fundacji: Fundacja Felis Siedziba i adres Fundacji: ul.dworska 3, 20-135 Lublin Data wpisu w KRS: 18.02.2005

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. AKTYWA Stan na PASYWA Stan na Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku A. Aktywa trwałe 3.362,32 840,58 A. Fundusze własne 64.090,59 19.889,41 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KIERUNEK PRZYGODA. za rok obrotowy 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KIERUNEK PRZYGODA. za rok obrotowy 2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KIERUNEK PRZYGODA za rok obrotowy 2010 Sporządzono :31-03-2011 SPIS TREŚCI I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans I Rachunek zysków i strat IV Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 12:35:14 Numer KRS: 0000125212

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 12:35:14 Numer KRS: 0000125212 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.10.2015 godz. 12:35:14 Numer KRS: 0000125212 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo