1 z :30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 2 2011-02-26 21:30"

Transkrypt

1 Organizacja pożytku publicznego https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=b31140d71edd... 1 z :30 przejdź do : >> drukuj informację o tej organizacji organizacja pożytku publicznego Szczegółowe informacje o organizacji numer KRS organizacji pożytku publicznego : nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE "HALT - ZATRZYMAJ SIĘ" Zadania sfery pożytku publicznego adres strony WWW : WARSZAWA adres organizacji : NA UBOCZU 9 miasto : WARSZAWA gmina : M. ST. WARSZAWA powiat : M. ST. WARSZAWA województwo : MAZOWIECKIE data nadania statusu opp : na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób 2) działalność charytatywna 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych 5) ochrona i promocja zdrowia 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 23) promocja i organizacja wolontariatu 24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie

2 Organizacja pożytku publicznego https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=b31140d71edd... 2 z :30 określonym w pkt % podatku na rzecz opp Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp? Środki pozyskane w ramach 1 % podatku na rzecz opp zostaną przekazane na utrzymanie i rozwinięcie działalności statutowej Stowarzyszenia. bank i numer konta opp do wpłat 1% ING Bank Śląski powrót sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji rok obrotowy sprawozdania Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozd_finans_halt_2009.pdf.pdf 101 kb sprawozdanie opublikowane po terminie Sprawozdanie merytoryczne : sprawozd_meryt_halt_2009.pdf.pdf 504 kb Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : sprawozdanie nieopublikowane Sprawozdanie finansowe : zgłoś niepoprawny plik powrót Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul.nowogrodzka 1/3/5, Warszawa tel. centrala: (+48 22) Do przeglądania publikacji potrzebny jest program Adobe Reader kliknij aby pobrać

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Organizacji PoŜytku Publicznego Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy HALT Zatrzymaj się ZA ROK 2009 Załączniki: 1. Bilans aktywa i pasywa 2. Rachunek wyników 3. Informacja dodatkowa 4. Uchwała zatwierdzająca bilans 5. Sprawozdanie merytoryczne

4 BILANS Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy "HALT-zatrzymaj się" REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) NIP: Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne , ,29 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy , ,20 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III NaleŜności długoterminowe III IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,57 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 2 I II Wynik finansowy netto za rok obrotowy NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne II NaleŜności krótkoterminowe , ,99 1 Kredyty i poŝyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 3 625, ,58 III Rezerwy na zobowiązania , , , , , , , ,99 0,00 0,00 1 Środki pienięŝne 3 625, ,58 IV Rozliczenia międzyokresowe 0, ,89 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 264,02 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 010,89 Suma bilansowa , ,59 Suma bilansowa , ,59 Data sporządzenia Podpisy...

5 RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ Nazwa jednostki Numer statystyczny Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok (zł,gr) Ubiegły BieŜący A. Przychody z działalności statutowej , ,11 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje , ,11 B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) , ,11 D. Koszty administracyjne , ,96 1. ZuŜycie materiałów i energii , ,99 2. Usługi obce , ,80 3. Podatki i opłaty 7 384, ,98 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia , ,54 5. Amortyzacja 1 479,75 0,00 6. Pozostałe , ,65 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w wierszach: A i G) 209,89 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w wierszach B,D i H) 1 009, ,41 G. Przychody finansowe 20,15 213,28 H. Koszty finansowe 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C D + E F + G H) , ,91 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I + J) , ,91 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. RóŜnice zwiększające przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , , Sporządzono dnia Imię i Nazwisko, podpis osoby, której Imię i Nazwisko oraz podpis Powierzono prowadzenie (lub zarządu) jednostki ksiąg rachunkowych

6 ZAŁĄCZNIK DO BILANSU Na dzień Informacja Dodatkowa 1. Objaśnienie stosowania metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. Bilans sporządzono zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe do wartości 3 500,00 zł. umorzone są jednorazowo po ich wydaniu do uŝytkowania. 2. Uzupełniające dane W roku obrotowym zmian w zasadach księgowości nie wprowadzono. Księgowość była prowadzona w systemie komputerowym. Obroty i salda wykazują zgodność. Stowarzyszenie posiada środki trwałe o wartości ewidencyjnej ,99 zł., dotychczasowe umorzenie ,99 zł. 3. Wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wynik finansowy za rok 2009 wyliczony finansowo Przychody ,28 Koszty ,37 Dochód 3 975,91 Wynik finansowy za rok 2009 wyliczony podatkowo W tym: Przychody ,28 Koszty ,89 Dochód 9 778,39 Darowizny Dotacje Wpłaty z tyt. 1% podatku Pozostałe (wpłaty uczestników, odsetki bankowe itd.) 1 920,01,- PLN ,38,- PLN 6 418,10,- PLN ,79, - PLN

7 4. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki. Na dzień roku Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników na ½ etatu i 1 pracownika na pełen etat. 5. Inne informacje wykazane w rachunku wyników a) Amortyzacja 0,00 b) ZuŜycie materiałów i energii ,99 c) Usługi obce ,80 Opłaty i prowizje bankowe 939,57 Usługi telekomunikacyjne 8 734,94 Czynsze i dzierŝawy ,98 Pozostałe ,31 d) Podatki i opłaty ,98 e) Wynagrodzenia ,92 f) Delegacje ,22 g) Pozostałe koszty 3 609,05

8 BILANS ZAMKNIĘCIA NA DZIEŃ 31.XII.2009 Nazwa konta Numer konta WN MA 1. Środki trwałe ,99 2. Umorzenie środków trwałych ,99 3. Kasa ,83 4. Rachunek bankowy podstawowy ,75 7. Rozrachunki z odbiorcami ,00 8. Rozrachunki z dostawcami , ,50 9. Rozrachunki publiczno-prawne , Rozrachunki z tytułu VAT , Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 230 1, Rozliczenia międzyokresowe kosztów , Rozliczenie wyniku finansowego , Rozliczenie międzyokresowe przychodów , Wynik finansowy , , ,78

9

10 XI. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. XII. Wspieranie nauki, edukacji i oświaty. XIII. Promocja kultury, sztuki oraz wytworów kultury. XIV. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: I. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych i leczniczych takich jak m.in. domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki terapeutyczne, świetlice, kluby abstynenta dla osób uzależnionych lub zagrożonych w jakikolwiek sposób uzależnieniem. II. Szeroko pojętą współpracę i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy i samorządu wszystkich szczebli, jednostkami organizacyjnymi Służby Zdrowia i placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi, środowiskami i organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. III. Organizowanie zawodów imprez sportowych i rekreacyjnych. IV. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej. V. Wydawanie i publikowanie czasopism, książek, tworzenie stron internetowych i inne formy informacji, promujące zdrowy styl życia. VI. Prowadzenie różnych form terapii, warsztatów, kursów dokształcających oraz inne formy wspierające rozwój osobisty. VII. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. W roku 2009 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione programy i imprezy: Programy długoterminowe: I. Sportowy Talent II. Praska Młoda Liga 7na7 III. Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej IV. Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy V. Malowniczy Zakątek VI. Etyka i Sport VII. Treningi Piłkarskie VIII. Ursynowska Liga 7na7 Imprezy o charakterze okazjonalnym: I. Zimowy obóz wypoczynkowo - rekreacyjny II. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 III. Letni obóz wypoczynkowo - rekreacyjny 2

11 IV. Ursynowski Puchar Jesieni V. Ursynowska Liga Licealistów VI. Rajd przygodowy po wybrzeżu VII. Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka VIII. Świąteczny Turniej Brydża Szczegółowy opis w/w działań znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego sprawozdania. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarczą w następujących przedmiotach: 1. Drukowanie gazet (PKD Z) 2. Pozostałe drukowanie (PKD Z) 3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z) 4. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD Z) 5. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 6. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD Z) 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z) 8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z) 9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z) 10. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD Z) 11. Pozostałe zakwaterowanie (PKD Z) 12. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A) 13. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD B) 14. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD Z) 15. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z) 16. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z) 17. Wydawanie książek (PKD Z) 18. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z) 19. Wydawanie gazet (PKD Z) 20. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z) 21. Pozostała działalność wydawnicza (PKD Z) 22. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z) 23. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 24. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 25. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD (62.09.Z) 26. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z) 27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z) 28. Działalność agencji reklamowych (PKD Z) 29. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD A) 30. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B) 31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD C) 32. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) 33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z) 34. Działalność fotograficzna (PKD Z) 35. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z) 36. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z) 37. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD Z) 38. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z) 39. Działalność agentów turystycznych (PKD A) 40. Działalność pośredników turystycznych (PKD B) 41. Działalność organizatorów turystyki (PKD Z) 3

12 42. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C) 43. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z) 44. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z) 45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z) 46. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 47. Wychowanie przedszkolne (PKD Z) 48. Szkoły podstawowe (PKD Z) 49. Gimnazja (PKD A) 50. Licea ogólnokształcące (PKD B) 51. Licea profilowane (PKD C) 52. Technika (PKD A) 53. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD B) 54. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD C) 55. Szkoły policealne (PKD Z) 56. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD A) 57. Szkoły wyższe (PKD B) 58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) 59. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) 60. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD Z) 61. Nauka języków obcych (PKD A) 62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) 63. Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) 64. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana(pkd E) 65. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD Z) 66. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD Z) 67. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 68. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD Z) 69. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 70. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD Z) 71. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 72. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD Z) 73. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD Z) 74. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD Z) 75. Działalność obiektów kulturalnych (PKD Z) 76. Działalność obiektów sportowych (PKD Z) 77. Działalność klubów sportowych (PKD Z) 78. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD Z) 79. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) 80. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) 81. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD Z) 82. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD Z) 83. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia W roku sprawozdawanym Zarząd Stowarzyszenia podjął 46 uchwał: Numer Data uchwały Przedmioty uchwały o sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2008 w celu ogłoszenia zgodnie z wymogami [Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr. 76/02, poz. 694)] postawionymi przez ustawodawcę Organizacjom Pożytku Publicznego o sporządzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2008 w celu ogłoszenia zgodnie z wymogami [rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz.529)] postawionymi przez ustawodawcę Organizacjom Pożytku Publicznego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na 4

13 dzień 21 marca 2009 roku o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent styczeń sierpień o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sportowy Talent o przyjęciu sprawozdania z realizacji programu szkoleniowo - rekreacyjnego pod nazwą Etyka i Sport wychowanie przez sport o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci trampkarze o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem o przyjęciu kandydatur na członków zwyczajnych Stowarzyszenia: Pani Martyny Kossakowskiej, Pana Krzysztofa Patli oraz Pana Michała Mielniczuka o przyjęciu nowego planu kont o powołaniu sekcji piłkarskiej Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Ursynów Warszawa o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Młoda Liga Siedmiu na Siedmiu o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 6 czerwca 2009 roku o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny dla dzieci o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup o zgłoszeniu sekcji piłkarskiej Stowarzyszenia p.n. Klub Sportowy Ursynów Warszawa do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2009/ o przyjęciu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy o przyjęciu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny dla dzieci o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Malowniczy Zakątek miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Etyka i Sport program autorski Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Treningi Piłkarskie dla Dzieci piłkarzyki młodsze o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent styczeń sierpień o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji 5

14 zadania publicznego pod nazwą Sportowy Talent o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Liga Licealistów o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży VII Ursynowski Puchar Jesieni o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rajd przygodowy po wybrzeżu o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży VII Ursynowski Puchar Jesieni o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Liga Licealistów o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Rajd przygodowy po wybrzeżu o podpisaniu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka o podpisaniu z Województwem Mazowieckiem umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Młoda Liga Siedmiu na Siedmiu o przyjęciu kalendarza imprez na rok 2010 oraz cennika imprez na rok o zatwierdzeniu regulaminów imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem przyjętym na rok o ubieganie się o środki finansowe z Ośrodków Pomocy Społecznej M. St. Warszawy na potrzeby programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku o ubieganie się o środki finansowe z Dzielnic M. St. Warszawy na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w roku o przystąpieniu do konkursów na realizację zadań w roku 2010 ogłaszanych przez biura Urzędu M. St. Warszawy i Urzędu Wojewódzkiego o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka o przyjęciu sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą Etyka i Sport program autorski Stowarzyszenia HALT zatrzymaj się o przyjęciu nowego planu kont na rok Przychody w roku 2009 (stan na dzień ) Przychody z działalności statutowej W tym: Darowizny Jeden procent Dotacje Pozostałe przychody ,28 PLN 1.920,01 PLN 6.418,10 PLN ,38 PLN ,79,- PLN 6. Koszty w roku 2009 (stan na dzień ) Koszty ogółem ,96 PLN 6

15 7. Wynagrodzenie pracowników a) liczba osób zatrudnionych Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie zatrudniało 4 pracowników: Patla Krzysztof połowa etatu Renkas Justyna - połowa etatu Iwański Tomasz - połowa etatu Dudziak Dominika cały etat b) kwota wypłaconych wynagrodzeń Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bez osobowe W tym: Umowy zlecenia i o dzieło Świadczenia na rzecz pracowników ,54 PLN ,54 PLN ,00,- PLN ,00,- PLN 5.916,38 PLN c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia Mikołaj Tomasz Bodasiński z tytułu stosunek pracy łącznie 4.404,96- PLN netto 8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe W roku 2009 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy z podmiotami państwowymi i samorządowymi na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: I. Umowa numer SR/B/VIII/2/2/u 50/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Sportowy Talent II. Umowa numer URN-XII-WOW-B/V/2/7-6/6/Z/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu Zima poza miastem III. Umowa numer PRD/VI/SR/B/VIII/2/1/3045/127/1/09/59/2820 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Praga Południe dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Praska Młoda Liga 7na7 IV. Umowa numer BE/B/V/2/9/1/U-262/159/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości 7.500,- PLN na realizację zadania p.n. Warsztaty Sztuki w bibliotece V. Umowa numer BE/B/V/2/9/1/U-263/160/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości 7.000,- PLN na realizację zadania p.n. Sportowi Idole też uczyli się w szkole VI. Umowa numer MOK/WSR/B/VIII/2/1/nr241/2009/GZ1529 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Mokotów dotacja w wysokości 2.500,- PLN na realizację zadania pn. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 VII. Umowa numer URN-XII-WOW-B/V/2/7-11/5/L/2009/NGO z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą, Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości na realizację zadania pn. Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny VIII. Umowa numer URN-XII-KU-B/VII/1/1/0003/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Malowniczy Zakątek IX. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-74/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursynów pn. VII Ursynowski Puchar Jesieni X. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/2/1-58/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Etyka i Sport 7

16 XI. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/2/1-57/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości 9.000,- PLN na realizację zadania pn. Treningi Piłkarskie dla Dzieci XII. Umowa numer SR/B/VIII/2/2/u293/2009 dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Sportowy Talent XIII. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-67/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnica Ursynów dotacja w wysokości 9.000,- PLN na realizację zadania pn. Ursynowska Liga Licealistów XIV. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/2/1/1-68/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Ursynów dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmioosobowej dla młodzieży XV. Umowa numer URN-XII-SR-B/VIII/3/1/1-79/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnica Ursynów dotacja w wysokości 7.800,- PLN na realizację zadania pn. Rajd przygodowy po wybrzeżu XVI. Umowa numer SR/B/VIII/2/1/u246/09 z dnia z Miastem Stołecznym Warszawą dotacja w wysokości ,- PLN na realizację zadania pn. Turniej Mikołajkowy dla Dzieci z Domów Dziecka XVII. Umowa numer 347/MCPS.S.I./D/09 z dnia z Województwem Mazowieckim dotacja w wysokości 8.690,- PLN na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Świąteczny Turniej Brydża Sportowego Dla Seniorów Ponadto Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskało od podmiotów państwowych i samorządowych zlecenia na następujące usługi: I. Umowa Zlecenie 6/V/EFS/2009 z dnia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawa organizacja obozu wakacyjnego dla dzieci wartość umowy ,- PLN 8

17 Załącznik numer 1 do Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok I. Sportowy Talent Program Sportowy Talent realizowany był w dyscyplinie piłka nożna. W programie udział wzięły dzieci trenujące już w latach ubiegłych a także pozyskane do programu w wyniku naboru. Treningi prowadzone były w trzech kategoriach wiekowych: Piłkarzyki (2 grupy), Orliki (1 grupa), Żaki (2 grupy). Łącznie treningiem objętych było blisko 100 uczestników. Uczestnicy mieli do dyspozycji najwyższej klasy obiekty sportowe z pełnym zapleczem (szatnie, prysznice), profesjonalny sprzęt sportowy oraz serwis internetowy. Treningi prowadzone były przez trenerów i instruktorów piłkarskich ze stosownymi uprawnieniami i odbywały się zgodnie z aktualizowanym na bieżąco harmonogramem na profesjonalnych obiektach sportowych: boiskach z wysoką sztuczną trawą oraz halach w okresie zimowym. Zajęcia były dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych dla każdej z grup oddzielnie. Wszyscy uczestnicy treningów byli ubezpieczeni oraz brali udział we współzawodnictwie sportowym w swoich kategoriach wiekowych oraz w Międzynarodowym Teście Sprawności. Dzieci realizowały program treningowy dostosowany do ich wieku. Wybrane treningi obserwowali trenerzy dużych warszawskich klubów. Program był w całości realizowany przez Stowarzyszenie bez udziału podwykonawców. II. Zimowy obóz wypoczynkowo rekreacyjny Obóz odbył się w okresie od 17 do 27 stycznia 2009 roku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Darłowie (woj. Zachodniopomorskie) nad Morzem Bałtyckim. W obozie wzięło udział 35 uczestników, nad którymi opiekę sprawowała doświadczona kadra opiekunów- instruktorów (3 osoby). Program wychowawczoedukacyjny obozu obejmował m.in. naukę i doskonalenie dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna oraz siatkówka, naukę reguł oraz podstaw sędziowania w/w dyscyplin sportowych, wycieczkę do Parku Wodnego Jan w Darłówku Wschodnim, spacery po Darłowie i okolicach, zwiedzanie zabytków miasta (Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Św. Gertrudy, Kościół NMP, Ratusz. Pomnik Rybaka). Uczestnicy przez uczestnictwo w zajęciach oraz grach i zabawach terenowych mieli możliwość lepszego poznania siebie i innych osób w grupie; rozwijali zaufanie i poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę. Zorganizowane zostały również konkursy i quizy związane z tematyką obozu. Uczestnicy mieli zapewniony transport nowoczesnym autokarem do i z miejsca obozu, zakwaterowanie w b. dobrych warunkach, pełne zaplecze sanitarne, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. III. Praska Młoda Liga 7na7 Południowo Praska Amatorska Liga Piłki Nożnej to system rozgrywek sportowych przeznaczonych dla młodzieży i młodzieży starszej mieszkańców Dzielnicy Praga Południe M. ST. Warszawy. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 20 drużyn. Średnia liczebność drużyn to 15 zawodników. W sumie w rozgrywkach wzięło udział blisko 300 uczestników. Drużyny zostały podzielone na dwie niezależne ligi, gdzie rozgrywały mecze systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. W sumie w każdej lidze rozegrano 9 kolejek. Łącznie rozegrano 90 meczów. Każdy mecz trwał 2x25 9

18 minut plus 5 minut przerwy. Podczas rozgrywek, uczestnicy mieli zapewnione m.in. nowoczesne boisko ze sztuczną trawą, obsługę techniczną i medyczną, a także serwis fotograficzny oraz wodę do picia. Wszystkie mecze sędziowane były przez profesjonalnych arbitrów. Na potrzeby rozgrywek uruchomiony został specjalny portal internetowy na którym uczestnicy mogli śledzić wszystkie wyniki, klasyfikacje indywidualne oraz drużynowe, a także mogli oglądać galerie ze zdjęciami. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody (sprzęt sportowy, piłki, stroje sportowe, puchary, statuetki). IV. Warsztaty Sztuki w bibliotece program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej W okresie od marca do grudnia 2009 odbyło się 25 spotkań w ramach zadania pn. Warsztaty sztuki w bibliotece - program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej. Udział w zajęciach plastyczno-literackich wzięły dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Zajęcia odbywały się w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach biblioteki, gdzie znajdował się m.in. niezbędny profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć. Informacje zostały skierowane do uczestników poprzez banery informacyjne, ulotki i plakaty kolportowane ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych, bibliotek oraz placówek kulturalnych na terenie Miasta. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyła grupa 10 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Łącznie odbyło się 75 godzin zajęć, w których uczestniczyło 250 dzieci. Zajęcia odbywały się pod opieką i kierunkiem dwóch artystów-plastyków Pana Grzegorza Kierzkowskiego oraz Pani Gabryeli Miłowskiej- Moląg. Warsztaty odbywały się w odpowiednio oświetlonych i urządzonych przestrzeniach w pomieszczeniach placówek Bibliotek Publicznych um. J.U. Niemcewicza wraz z niezbędnymi narzędziami do pracy malarskiej. Zajęcia odbywały się przy 10 stanowiskach zaopatrzonych w 10 studyjnych sztalug malarskich, taborety, płyty wykonane ze sklejki. Głównym elementem warsztatów była praca pod wpływem inspiracji twórczością wybranego pisarze lub poety, poprzedzone krótką informacją na temat twórcy, omówienie epoki w jakiej tworzył oraz dyskusją. W trakcie realizacji programu główny nacisk położony był na prace z martwą naturą i modelem. V. Sportowi Idole też uczyli się w szkole program edukacyjno - wychowawczy W okresie od marca do grudnia 2009 roku odbyło się siedem spotkań z cyklu Sportowi idole też uczyli się w szkole, z czego cztery w ramach otrzymanej dotacji. Spotkania odbywały się w wybranych placówkach Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza na terenie Warszawy, udział w nich brały zarówno dzieci z przedszkoli, jak i szkół podstawowych. Wśród prowadzących wykłady byli zawodnicy i działacze KP LEGIA Warszawa: P. Jan Urban, P. Jakub Rzeźniczak, P. Sebastian Szałachowski oraz P. Cezary Kucharski, P. Ariel Borysiuk, P. Marcin Komorowski oraz P. Jose Antonio Vicuña. W trakcie spotkania stałym elementem było odczytanie przez gościa fragmentu swojej ulubionej książki, wśród których znalazły się Czerwony Kapturek, Rekreacje Mikołajka, Dzieci z Bulerbyn, Do przerwy 0-1, Czerwona kartka dla Sprężyny, Każdy może zostać czarodziejem oraz Bambo. Prelegenci z chęcią odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania, 10

19 nie zawsze związane z przeczytaną książką. Treść wykładów poświęcona była głównie problematyce kulturalnego dopingu jako czynnika wspomagającego sportowców w ich wysiłku. Wstęp na spotkania był wolny. Relacje ze spotkań wraz ze zdjęciami były zamieszczone w galerii na stronie oraz Na spotkaniach byli dziennikarze oraz fotoreporterzy z warszawskich stacji radiowych i telewizyjnych. Patronat nad przedsięwzięciem objęła fundacja ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Medialnymi partnerem zostali: TVN Warszawa, Sport, serwis legia.com oraz miesięcznik Nasza Legia. Patronat Honorowy nad kampanią objął Pan Bogdan Zuber, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. VI. Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009 Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o turnieju zostały skierowane do adresatów za pośrednictwem strony internetowej. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład gadugadu, tlen). Dodatkowo organizatorzy skontaktowali się drogą telefoniczną z drużynami, które brały już udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Równocześnie z promocją imprezy i zbieraniem zgłoszeń, trwały działania związane z zabezpieczeniem obsady sędziowskiej na potrzeby turnieju oraz uzgodnienia związane z terminami i wynajmem obiektów. Ostatecznie do udziału w turnieju zgłosiło się 15 drużyn. Eliminacje rozegrano w dniach maja 2009 roku, natomiast faza finałowa odbyła się 6 i 7 czerwca 2009 roku, na boisku Gimnazjum numer 5 przy ul. Al. Niepodległości 27, Warszawa-Mokotów. Drużyny zostały podzielone na grupy, gdzie grały systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. Do dalszej fazy rozgrywek awansowało osiem najlepszych drużyn, gdzie rozegrały fazę finałową (ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3 miejsce oraz finał). Uczestnicy otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Zawodnicy mieli zapewnioną pełną obsługę medyczną i techniczną, a także wodę mineralną do picia. Wszystkie mecze sędziowali zawodowi arbitrzy. Mecze obserwowało każdorazowo około kibiców. Po ostatnim gwizdku sędziego, najlepsze drużyny zostały uhonorowane nagrodami puchary, medale, sprzęt sportowy oraz stroje piłkarskie. VII. Letni obóz wypoczynkowo rekreacyjny Obóz wakacyjny o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym odbył się w dwóch niezależnych turnusach: I turnus od 20 czerwca do 1 lipca 2009, II turnus od 1 lipca do 10 lipca 2009 na terenie ośrodka wypoczynkowego w Ustroniu Morskim. W obozie łącznie wzięło udział 60 osób, uczestników programów prowadzonych przez Stowarzyszenie HALT- Zatrzymaj się. Opiekę nad dziećmi sprawowała doświadczona kadra opiekunów- wolontariuszy, 3 osoby na turnus, łącznie 6 osób. Uczestnicy mieli zapewniony transport nowoczesnym autokarem do i z miejsca obozu. Zakwaterowani byli w ośrodku o wysokim standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. W trakcie obozu uczestnicy uczyli się i doskonaliły się w dyscyplinach sportowych takich jak piłka nożna, siatkówka, zapoznawali się z regułami gry oraz podstawami sędziowania. Organizowane były również plenery artystyczne, gry i zabawy integracyjne i terenowe mające na celu poznanie siebie i innych 11

20 osób w grupie, rozwinięcie zaufania i poczucia odpowiedzialności za siebie i za grupę. W trakcie obozu organizowane były również ogniska i wycieczki po Ustroniu Morskim oraz do Kołobrzegu. VIII. Malowniczy Zakątek Otrzymaliśmy liczne zgłoszenia osób zainteresowanych programem oraz chętnych uczestników, aby kontynuować program. Po zapoznaniu z poziomem umiejętności, skalą zainteresowań i potrzebami zgłoszonych, stworzone zostały grupy dla uczestników. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne dla każdej grupy. Łącznie w tygodniu odbywały się zajęcia pięciu grup, co daje 15 godzin lekcyjnych tygodniowo. Praca wszystkich grup odbywała się w profesjonalnym warsztacie pracowni plastycznej wyposażonej w profesjonalne sztalugi malarskie z miejscami do siedzenia oraz niezbędne materiały plastyczne. W trakcie realizacji programu położony został nacisk na różnorodność wyboru motywów do pracy z martwą naturą i modelem. Elementem warsztatów była również praca pod wpływem inspiracji twórczością wybranego artysty, poprzedzoną krótką informacją na temat twórcy, techniki i tematyki prac, a także poznanie epoki w jakiej dany artysta tworzył. Dzieci i młodzież poznawały różne techniki malarskie, graficzne i rysunkowe, a także mogli nauczyć się tworzyć własne rzeźby. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem czekali na kolejne zadania proponowane przez osobę prowadzącą zajęcia. Podczas zajęć wykazali się dużą pomysłowością. Do dyspozycji uczestników został oddany specjalnie dedykowany serwis internetowy (www.malarstwo.waw.pl). IX. Ursynowski Puchar Jesieni Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o turnieju zostały skierowane do adresatów za pośrednictwem strony internetowej. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz portale społecznościowe i komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład nasza-klasa, grono.net gadu-gadu, tlen). Dodatkowo organizatorzy skontaktowali się drogą telefoniczną z drużynami, które brały już udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i spełniały kryteria wiekowe dopuszczające ich do udziału w VII Ursynowskim Pucharze Jesieni. Równocześnie z promocją imprezy i zbieraniem zgłoszeń, trwały działania związane z zabezpieczeniem obsady sędziowskiej na potrzeby Turnieju oraz uzgodnienia związane z terminami i wynajmem obiektów. Ostatecznie do udziału w Turnieju zgłosiło się 16 drużyn w dwóch kategoriach: gimnazjaliści i licealiści. Eliminacje rozegrano w dniach r. i r., a finały , na boisku szkolnym przy ulicy Małcużyńskiego 4 w Warszawie. W eliminacjach drużyny podzielono na grupy, gdzie rozgrywały mecze każdy z każdym, zdobywając punkty do tabeli. Do fazy finałowej awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej grupy, które zdobyły największą liczbę punktów w eliminacjach i dalej toczyły pojedynki w systemie pucharowym (półfinały, mały finały i finały). Uczestnicy otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Zawodnicy mieli zapewnioną pełną obsługę medyczną i techniczną. Wszystkie mecze sędziowali arbitrzy delegowani przez MZPN. W trakcie i po zakończeniu turnieju funkcjonowała strona internetowa z wynikami i klasyfikacjami indywidualnymi. Na stronie internetowej w należyty sposób promowano Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Ursynów, jako mecenasa turnieju (herb miasta, informacje tekstowe). Mecze obserwowało każdorazowo około kibiców. Dla uczestników turnieju przygotowano atrakcyjne nagrody. 12

21 X. Etyka i Sport Autorski program Etyka i Sport dla młodzieży ze szkół średnich z dzielnicy Ursynów realizowany był od 7 września 2009 do 29 listopada Zgodnie z założeniami, przeprowadzenie programu poprzedzone zostało naborem. W treningach brało łącznie udział około 30 zawodników. Uczestnicy mieli do dyspozycji boisko ze sztuczną trawą, bezpiecznymi aluminiowymi bramkami, sztucznym oświetleniem i pełnym zapleczem oraz halę sportową przy ul. Dembowskiego 1 oraz przy ul. Małcużyńskiego 4. Zapewniony był odpowiedni sprzęt do prowadzenia treningów. Zajęcia prowadzili instruktorzy i okresowo trenerzy piłkarscy z uprawnieniami wspierani przez zespół składający się z nauczycieli wychowania fizycznego (z uprawnieniami trenerskimi, byłych zawodników). Oprócz treningów, uczestnicy, zgodnie z założeniami wzięli udział w spotkaniach edukacyjnych, wspierających treningi, prowadzone przez autorytety z dziedziny sportu, m.in. piłkarzy klubu Legia; Warszawa Macieja Iwańskiego, Jakuba Koseckiego, Artura Radziszewskiego nestora powojennego sędziowania Stanisława Wzorka. Ponadto uczestnicy brali udział w cyklicznych zawodach sportowych oraz zagrali w amatorskich rozgrywkach ligowych dla młodzieży, które były okazją do weryfikacji nabytych na treningach umiejętności, zebrania doświadczeń oraz rozeznania, co do dalszych kierunków szkolenia. Program był w całości realizowany samodzielnie przez Stowarzyszenie, bez udziału podwykonawców. XI. Treningi Piłkarskie Program treningów piłkarskich trwał łącznie 4 miesiące od września do grudnia 2009 roku. Do dyspozycji uczestników treningów oddano boiska ze sztuczną nawierzchnią przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1 oraz sala gimnastyczna w szkole podstawowej przy ul. Małcużyńskiego 4. W treningach brało udział 15 uczestników w kategorii wiekowej roczniki 2003 i Grupa trenowała 3 razy w tygodniu po 1,5 h, łącznie 4,5 godziny treningu tygodniowo. Ponadto uczestnicy mieli zapewniony sprzęt niezbędny do przeprowadzania profesjonalnych zajęć: piłki, pachołki, tyczki, znaczniki treningowe, profesjonalnie wyposażone walizki medyczne (suchy lód, maści rozgrzewające etc). Zajęcia prowadzone były przez instruktora piłkarskiego, z uprawnieniami, według planu szkoleniowego, który obejmował m.in. zajęcia doskonalące technikę gry w piłkę nożną (uderzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy, przyjęcia piłki, panowanie nad piłką), zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia z zakresu taktyki gry (ustawienie na boisku, warianty gry obronnej, atak pozycyjny). XII. Ursynowska Liga Licealistów Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie informacje o lidze zostały skierowane do adresatów za pomocą zaproszeń i ulotek informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich Dzielnicy Ursynów, a także domów kultury oraz placówek i obiektów sportowych na terenie Dzielnicy Ursynów. Do promocji ligi wykorzystany został serwis internetowy dedykowany rozgrywkom Na wszystkich nośnikach i materiałach związanych z zadaniem znalazły się informacje o wsparciu ze strony 13

22 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (herb i stosowna informacja na dokumentach, regulaminach, formularzach zgłoszeniowych etc.). Działania związane z promocją, organizacją i zgłoszeniami do ligi koordynował sekretariat. Do dyspozycji zgłaszających się drużyn oddano kilka kanałów komunikacji: telefon, pocztę elektroniczną, formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej oraz portale społecznościowe i komunikatory internetowe powszechnie używane szczególnie przez dzieci i młodzież (na przykład naszaklasa, grono.net gadu-gadu, tlen). Powyższe kanały komunikacyjne dostępne były również w tracie trwania oraz bezpośrednio po zakończeniu ligi. Liga została rozegrana w okresie od do roku. W lidze wzięło udział 6 drużyn. Każda drużyna zgłosiła średnio 20 zawodników (dowolna liczba zmian w trakcie spotkania), łącznie około 120 uczestników. Drużyny rozegrały spotkania systemem każdy z każdym jeden mecz, zbierając punkty w tabeli. W ramach ligi rozegranych było 7 kolejek. Uczestnicy mieli zapewnione m.in. nowoczesne boiska sportowe ze sztuczną trawą czwartej generacji, bezpiecznymi aluminiowymi bramkami i oświetleniem, profesjonalnych sędziów, obsługę techniczną i medyczną, serwis fotograficzny, dedykowany serwis internetowy z aktualnościami, zdjęciami i terminarzem, ubezpieczenie etc. Otrzymali do dyspozycji sprzęt niezbędny do rozegrania zawodów (piłki, markery). Dla uczestników ligi przygotowano atrakcyjne nagrody. XIII. Ursynowska Liga 7na7 Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej to system rozgrywek sportowych przeznaczony dla młodzieży i młodzieży starszej z Dzielnicy Ursynów M. ST. Warszawy. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 40 amatorskich drużyn podzielonych na cztery niezależne ligi. W każdej lidze udział brało po 10 drużyn. W każdej drużynie występowało około 15 zawodników. W sumie łącznie udział w rozgrywkach wzięło blisko 600 uczestników. Drużyny grały systemem każdy z każdym zdobywając punkty do tabeli. Każda drużyna rozegrała po 9 spotkań. Łącznie w całych rozgrywkach rozegrano 180 spotkań. Każdy mecz trwał 55 minut (dwa razy 25 minut plus 5 minut przerwy), łącznie rozgrywki trwały 165 godzin. Uczestnicy rozgrywek mieli zapewnione nowoczesne boisko sportowe ze sztuczną trawą, obsługę techniczną i medyczną. Mecze sędziowali profesjonalni arbitrzy. W trakcie spotkań zawodnicy mieli zapewnioną wodę do picia. W trakcie rozgrywek działał serwis fotograficzny oraz specjalny serwis internetowy z aktualnościami, wynikami, zdjęciami, terminarzem, a także z klasyfikacjami indywidualnymi oraz drużynowymi. Dla drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in.: puchary, statuetki, sprzęt sportowy. XIV. Rajd przygodowy po wybrzeżu W dniach października odbył się 2-dniowy Rajd przygodowy po wybrzeżu.w rajdzie wzięło udział 31 uczestników, nad którymi opiekę sprawowało 4 opiekunów. Program Rajdu obejmował oprócz zwiedzania Gdańska, Gdyni i Sopotu szereg zabaw i wyzwań przygotowanych dla uczestników. Miały one na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży, poprzez zabawę, historii Trójmiasta oraz pozwalały im na odkrywanie miasta poprzez aktywne uczestnictwo w organizacji rajdu. W trakcie Rajdu uczestnicy zbierali punkty, które były wymieniane na atrybuty przywódcze m.in. pomoc przy przygotowaniu trasy zwiedzania, wymyślanie zadań i zagadek. Część uczestników pochodząca z uboższych rodzin ze względu na trudną sytuację finansową została zwolniona z opłat. Uczestnicy mieli zapewniony transport autokarem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie dzienne, ubezpieczenie NNW. 14

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Warszawa, grudzień 2010 r. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo