Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych"

Transkrypt

1 Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych Warunki klimatyczne Klimatyzacja budynków użytkowych i przemysłowych wiąże się na ogół z koniecznością dostarczania do nich powietrza zewnętrznego. Parametry powierza zewnętrznego są zmienne w ciągu roku, latem mamy do dyspozycji powietrze ciepłe o stosunkowo dużej zawartości wilgoci (wilgotności bezwzględnej), zimą powietrze zimne o małej zawartości wilgoci. Pomiędzy tymi okresami występują okresy, które można nazwać przejściowymi, o temperaturze i wilgotności bezwzględnej w zakresach pośrednich pomiędzy zimą a latem. Zmienność parametrów wilgotnościowych powietrza zewnętrznego omówiona zostanie na podstawie wyników pomiarów parametrów klimatu prowadzonych na terenie Politechniki Poznańskiej [1]. Jednak, nie popełniając dużego błędu, dane wilgotnościowe odnieść można do przeważającego obszaru Polski. Na rys. 1 i 2 przedstawiono przebieg zmian i częstotliwość występowania określonych przedziałów zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym w roku 1997 uznanym na podstawie analiz za rok reprezentatywny [2]. Na rysunkach tych dodatkowo zaznaczono obszary zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym odpowiadające zakresom uznanym za optymalne (cp,- = %) i dopuszczalne (cp,- = %) wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu z małą aktywnoś-cią fizyczną użytkowników (met < 1), dla okresów letniego (ti = 24 C) i zimowego (ti = 20 C). Zawartość wilgoci 8 g/kg przyjmowana jest często jako wartość graniczna do określania teoretycznej wartości gramo-godzin nawilżania i osuszania. Gramo-godziny nawilżania są iloczynem liczby godzin

2 nawilżania i różnicy pomiędzy zawartością pary wodnej w powietrzu w pomieszczeniu równą 8 g/kg a średnią zawartością pary wodnej w powietrzu zewnętrznym. Odpowiednio do tego zdefiniowane są gramogodziny osuszania. Dla analizowanego roku, ilość gramogo-dzin nawilżania wynosi h/rok-g/ kg, natomiast gramogodzin osuszania 4160 h/rok g/kg - są to oczywiście wartości teoretyczne przy założeniu 24 godzinnego działania układu klimatyzacji, braku wewnętrznych zysków wilgoci i utrzymywaniu wilgotności wewnętrznej powietrza na poziomie odpowiadającym zawartości wilgoci 8 g/kg. W praktyce w układach klimatyzacyjnych budynków użytkowych dopuszczalne są znaczne odstępstwa od powyższych wartości teoretycznych. Górna granica zakresu optymalnego wilgotność względnej powietrza wewnętrznego to ok. 60%, dolna znajduje się na poziomie ok. 40%, wartości graniczne, których nie należy przekraczać to 75% i 30%. Dodatkowo w pomieszczeniach występują na ogół zyski pary wodnej, najczęściej od ludzi, które zimą poprawiają warunki wilgotnościowe w pomieszczeniach, natomiast latem wręcz odwrotnie. Przyjmując całoroczne zyski pary wodnej w pomieszczeniu na poziomie 1g/kg nawiewanego powietrza, 24 godzinną pracę układu klimatyzacji i utrzymywanie wilgotności względnej na poziomie optymalnym ( %), gramogodziny nawilżania dla analizowanego roku wynoszą 5450 h/rok -g/kg, gramogodziny osuszania 2800 h/rok-g/kg, natomiast dla 12 godzinnej dziennej pracy układu klimatyzacji odpowiednio: gramogodziny nawilżania 2785 h/rok-g/kg, gramogodziny osuszania 1210 h/rok-g/kg. Przyjmując powyższe założenia i utrzymywanie wilgotności względnej w zakresie dopuszczalnym ( %) oraz 12 godzin pracy systemu klimatyzacji w ciągu dnia, gramogodziny nawilżania wynoszą 920 h/rok g/kg, natomiast gramogodziny osuszania 240 h/rok-g/kg. Są to więc wartości znacznie mniejsze od teoretycznych. Praktycznie, z punktu widzenia utrzymania wilgotności względnej powietrza w zakresach optymalnych w przeciągu całego roku dużo większe znaczenie energetyczne ma nawilżanie powietrza niż jego osuszanie (rys. 2). Osuszanie powietrza najczęściej i tak występuje w układach klimatyzacyjnych ze względu na stosowanie chłodnic o temperaturze powierzchni poniżej punktu rosy powietrza nawiewanego. Koszty energetyczne nawilżania powietrza Proces nawilżania powietrza w klimatyzacji wiąże się ze zwiększeniem zawartości wilgoci w powietrzu dostarczanym do pomieszczenia, tak by osiągnąć wymagany poziom wilgotności względnej powietrza w warunkach termicznych panujących w pomieszczeniu. W przypadku osuszania proces jest odwrotny. W układach klimatyzacyjnych nawilżanie powietrza osiąga się poprzez wprowadzenie do jego strumienia wody lub pary wodnej, a także poprzez mieszanie z powietrzem wilgotnym.

3 Osuszanie natomiast, realizowane jest poprzez kontakt powietrza z powierzchnią (chłodnicą) o temperaturze niższej niż temperatura punktu rosy powietrza lub rzadziej poprzez kontakt ze złożem sorpcyjnym (higroskopijnym) regenerowanym na zimno lub gorąco. W praktyce jednak najczęściej nawilżanie powietrza w klimatyzacji komfortu odbywa się poprzez wtrysk pary lub rozpylanie wody w komorach zraszania. Ze względu na wady nawilżaczy wodnych (komór zraszania), do których zaliczyć można przede wszystkim: stosunkowo duże gabaryty, konieczność częstego czyszczenia i dezynfekcji wody obiegowej, groźbę rozwoju flory bakteryjnej i mikroorganizmów, problemy z porywanymi cząsteczkami rozpylanej wody, straty ciśnienia (ok Pa), znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach przemysłowych. Zostały one wyparte przez nawilżacze parowe z własnymi wytwornicami pary. W niektórych sytuacjach, gdy w budynku istnieje instalacja parowa (kotłownia parowa), stosowana jest centralna dystrybucja pary do lanc umieszczonych w kanałach lub centralach klimatyzacyjnych. Jeżeli para wodna wprowadzana do powietrza jest parą suchą a nie przegrzaną, a tak jest w większości przypadków, to strumień ciepła wprowadzany do powietrza jest niewielki, a jego temperatura nieznacznie wzrasta (ok. 0,5-J-1,0 C). Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że proces nawilżania parą suchą przebiega wzdłuż izotermy termometru suchego (rys. 3). W przypadku nawilżania w komorze zraszania proces jest dużo bardziej skomplikowany, praktycznie jeżeli nie podgrzewamy wody obiegowej, temperatura wody uzupełniającej jest zbliżona do temperatury adiabatycznego nasycenia i nie ma dużych strat ciepła obiegu wodnego to proces nawilżania w komorze zraszania przebiega adiabatycznie (rys. 3). Wiążę się to z ochłodzeniem przepływającego powietrza i jeżeli chcemy w pełni kontrolować temperaturę nawiewanego powietrza to koniecznością jest jego ponowne ogrzanie na nagrzewnicy przed wprowadzeniem powietrza do pomieszczenia (rys. 3). Koszty energetyczne związane z procesem nawilżania powietrza w klimatyzacji zależą głównie od sposobu nawilżania (wodnego czy parowego), od zakresu utrzymywanej wilgotności względnej (zakres optymalny czy minimalny) oraz oczywiście od parametrów wilgotnościowych powietrza zewnętrznego (stopnio-godzin nawilżania). Ogólnie uważa się, że najtańszym energetycznie sposobem nawilżania powietrza stosowanym w klimatyzacji jest nawilżanie wodne w komorach zraszania lub komorach o powierzchniach zraszanych. Jest tak, ale pod warunkiem, że nie podgrzewamy powietrza po procesie nawilżania. Koszty z tym związane, to koszty przetłaczania i rozpylania wody (napęd pompy obiegowej), koszty związane ze zwiększeniem oporu przepływu powietrza przez centralę, koszty ponownego

4 podgrzewania ochłodzonego adiabatycznie powietrza oraz oczywiście koszty zużytej wody. Zużycie wody związane jest nie tylko z jej odparowaniem, ale również z koniecznością jej częstej wymiany ze względu na zwiększanie zasolenia i zabrudzenie szlamem powstałym z pyłu zawartego w przepływającym powietrzu. Praktycznie zużycie wody jest 3-4 razy większe niż wynika to tylko z odparowania [3]. Przybliżone koszty związane z procesem nawilżania w komorze zraszania możemy wyliczyć ze wzoru: Koszty tłoczenia wody zależą głównie od wymaganego ciśnienia wody przed dyszami (1,5-5-4,5 bara), wymaganego strumienia tłoczonej wody w stosunku do powietrza i oporów filtrów wody zasysanej. Stosunek rozpylanej wody wynosi od około 0,3 do 1,5 kg wody na 1 kg powietrza [3]. Zakładając 2000 godzin pracy pompy obiegowej w roku zużycie energii elektrycznej wyniesie od ok. 0,1 do 0,3 kwh/rok na kg/h przetłaczanego powietrza. Koszty tłoczenia powietrza związane są ze zwiększeniem oporów przepływu powietrza przez centralę. Spadek ciśnienia przy przepływie przez komorę zraszania i odkraplacz wynosi średnio 10O-5-2OO Pa, występuje jednak w ciągu całego roku. Dla 3600 godzin pracy układu w roku dodatkowe zużycie energii elektrycznej wyniesie więc od 0,11 do 0,22 kwh/rok na kg/h przetłaczanego powietrza Odparowanie rozpylonych kropel wody w przepływającym powietrzu wiąże się z pobieraniem ciepła i jego ochładzaniem. Zakładając, że ochłodzone powietrze doprowadzamy do temperatury przed komorą zraszania > koszty podgrzania powietrza można wyznaczyć z ilości ciepła potrzebnego do odparowania wody (ciepło parowania 2500 kj/kg) i gramogodzin nawilżania. Dla 2800 gra-mogodzin nawilżania zapotrzebowanie energii wyniesie 1,94 kwh/rok na kg/h przetłaczanego powietrza. Praktyczne zużycie wody jak już wcześniej wspomniano jest 3-4 razy większe od teoretycznego, zatem dla 2800 gramogodzin nawilżania zużycie wody wyniesie ok kg wody na rok na kg/h przetłaczanego powietrza. Przybliżone łączne koszty nawilżania 1 kg/h powietrza dla centrali klimatyzacyjnej z komorą zraszania przy założeniu 2800 gramogodzin nawilżania to ok. 2,1-2,5 kwh/rok plus koszt ok. 10 kg wody uzdatnionej. Przy obecnych cenach energii i wody uzdatnionej jest to ok. 0,7-0,8 zł/rok na kg/h przetłaczanego powietrza (rys. 4).

5 Przykładowo dla centrali klimatyzacyjnej o wydajności powietrza kg/h jest to kwota rzędu zł/rok, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych związanych np. z konserwacją, amortyzacją itp. Jeżeli po procesie nawilżania nie ma potrzeby podgrzewania powietrza to roczny koszt nawilżania wodnego wyniósłby tylko 0,15-0,25 zł na kg/h przetłaczanego powietrza -byłby więc stosunkowo niewielki. Dla nawilżania poprzez wtrysk pary wodnej oszacowanie kosztów nawilżania jest znacznie prostsze, bowiem najważniejszymi kosztami są koszty wytworzenia pary wodnej oraz koszty wody odparowującej i wody służącej do płukania i usuwania osadów. Koszt wytworzenia pary wodnej zależny jest głównie od sprawności urządzenia w którym się to odbywa. Obecnie najczęściej wykorzystuje się do tego celu elektryczne wytwornice pary wodnej połączone przewodem parowym z lancą lub kilkoma lancami wtryskującymi parę, umieszczonymi w centrali klimatyzacyjnej lub kanale za centralą. W takim przypadku, ilość energii potrzebnej do

6 wytworzenia 1 kg pary suchej jest to ilość ciepła potrzebna do podgrzania wody do stanu wrzenia, odparowania wody, do pokrycia ew. strat ciepła do otoczenia oraz strat związanych ze skraplaniem pary przed wprowadzeniem do powietrza. Zakładając początkową temperaturę wody 20 C, ciepło parowania 2500 kj/kg, 2800 gramogodzin nawilżania i sprawność wytwornicy wraz z systemem dystrybucji pary na poziomie 80% na każdy kg/h powietrza zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie ok. 2,75 kwh/kg rok. Jest zatem ok % większe od nawilżaczy wodnych. Zużycie wody w nawilżaczach parowych jest mniejsze niż w nawilżaczach wodnych, jednak ze względu na konieczność usuwania pozostałości mineralnych po odparowaniu również większe od teoretycznego od 1,5 do 2 razy. Dodatkowo, zwłaszcza przy stosowaniu wody nie-uzdatnionej, uszkodzeniu lub szybkiemu zużyciu ulegają elementy wytwornicy (zbiorniki, grzałki itp.). Sumaryczne koszt nawilżania parowego wg powyższych założeń wynosi ok. 0,9-5-1,0 zł/rok na kg/h przetłaczanego powietrza (rys. 5). Powyższe analizy opierały się na założeniu utrzymywania w pomieszczeniu dolnej granicy wartości optymalnych wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (40%) i prawidłowej pracy całego układu klimatyzacyjnego, a zwłaszcza układu automatycznego sterowania i regulacji. W praktyce powyższe koszty mogą znacznie wzrosnąć np. z powodu zarośnięcia" i zwiększenia oporów przepływu przez elementy za komorą zraszania, zmniejszenia sprawności komory z powodu zapchania dysz rozpylających, rozregulowania układu automatyki itp. Dlatego zwłaszcza w przypadku nawilżaczy wodnych wymagana jest wysoka kultura obsługi i eksploatacji urządzenia. Koszty energetyczne osuszania powietrza W naszej strefie klimatycznej proces osuszania powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczeń stosowany jest rzadko, głównie w dwóch przypadkach. Pierwszy występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z wysokimi wymogami co do stabilizacji poziomu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach, np. ze względów technologicznych czy zdrowotnych, drugi natomiast, kiedy w celu klimatyzacji pomieszczeń stosowane są systemy w których nie możemy dopuszczać do wykraplania się wilgoci na powierzchniach wymiany ciepła czy rur zasilających (sufity i posadzki chłodzące, belki chłodzące itp.) W pozostałych przypadkach klimatyzacji pomieszczeń proces osuszania jest najczęściej procesem samoistnym, niekontrolowanym, spowodowanym niską temperaturą powierzchni chłodnic przeponowych w urządzeniach klimatyzacyjnych (centralach klimatyzacyjnych, klimakonwektorach, klimatyzatorach). W tych przypadkach warunkiem wystąpienia osuszania jest to aby temperatura powierzchni chłodnicy była niższa od temperatury punktu rosy powietrza. Istnieją dwa podstawowe sposoby osuszania powietrza. Pierwszy to ochładzanie powietrza za pomocą wymiennika ciepła o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy powietrza (chłodzenie z wykraplaniem), drugi to absorpcja lub adsorpcja wody przez materiały absorbujące parę wodną. Osuszacze sorpcyjne wypełnione są materiałem silnie higrosko-pijnym, najczęściej żelem krzemionkowym (silikażelem), który po osiągnięciu stanu nasycenia musi zostać regenerowany -najczęściej przez podgrzanie do temperatury C gorącym powietrzem, lub na zimno przez powietrze już osuszone. Stąd konstrukcja tego typu urządzeń to dwa złoża działające naprzemiennie lub złoża obrotowe, gdzie część złoża osusza powietrze, podczas gdy druga część jest regenerowana. Przykład osuszacza sorpcyjnego obrotowego pokazano na rys. 6.

7 Najczęstszym sposobem osuszania powietrza w klimatyzacji jest osuszanie przez ochłodzenie i ko densację (rys. 7). Przepływające przez chłodnicę powietrze styka się z jej zimną powierzchnią, para wodna zawarta w powietrzu skrapla się, a powietrze zostaje osuszone - ale również ochłodzone. Chłodnice powietrza w praktyce zasilane są w dwojaki sposób: bezpośrednio z układu chłodniczego sprężarkowego (chłodnice freonowe), chłodnica spełnia wówczas rolę parownika i pośrednio, poprzez czynnik pośredniczący w wymianie ciepła pomiędzy źródłem chłodu a przepływającym powietrzem (chłodnice wodne). Czynnikiem pośredniczącym w klimatyzacji jest najczęściej woda lub w układach całorocznych mieszanka wody z czynnikiem przeciwzamrożeniowym (np. glikolem etylenowym). Źródłem chłodu są natomiast sprężarkowe wytwornice wody lodowej, tzw. water chillery lub wytwornice absorpcyjne. Lepsze efekty osuszania można osiągnąć przy stosowaniu chłodnic freonowych ze względu na możliwą do osiągnięcia niższą średniątemperaturę powierzchni chłodnicy (ATP) - w praktyce niewiele powyżej temperatury parowania freonu. W praktyce urządzeń klimatyzacyjnych, jak już wspomniano, najczęściej używany jest sposób kondensacyjny. Biorąc pod uwagę, że osuszanie najczęściej występuje w urządzeniach klimatyzacyjnych w sposób niekontrolowany (wynikowy) nie zawsze jest efektem pożądanym, a do tego jeszcze kosztownym. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy chłodnicach freonowych i małych zyskach wilgoci, następuje nadmierne przesuszanie powietrza w pomieszczeniach, następstwem czego jest opinia, że klimatyzacja wysusza powietrze. Przy wysokim poziomie osuszania

8 powietrza, co wiąże się z jego znacznym ochłodzeniem, najczęściej wymagane jest jego podgrzanie na nagrzewnicy wtórnej przed wprowadzeniem do pomieszczenia. Zbyt zimne powietrze może powodować dyskomfort termiczny dla użytkowników lub, jeżeli temperatura punktu rosy dla powietrza w pomieszczeniu jest wysoka, wykraplanie się wilgoci na elementach nawiewu powietrza. Koszty energetyczne związane z procesem osuszania powietrza w klimatyza cji, podobnie jak przy nawilżaniu, zależą głównie od sposobu osuszania (kondensacyjny czy sorpcyjny), od zakresu utrzymywanej wilgotności względnej (optymalnej czy dopuszczalnej), od parametrów wilgotnościowych powietrza zewnętrznego (stopniogodzin nawilżania) oraz od tego, czy po procesie osuszania powietrze musi zostać ponownie podgrzane przed wprowadzeniem do pomieszczenia. Dla kondensacyjnego sposobu osuszania powietrza przybliżone koszty osuszania K o możemy wyliczyć sumując następujące składniki: Koszty energetyczne wytworzenia energii chłodniczej na potrzeby osuszania można obliczyć określając ilość ciepła odbieranego od osuszanego powietrza i sprawność energetyczną wytwarzania chłodu. Teoretycznie jest to ilość stopniodni osuszania pomnożona przez ciepło skraplania pary wodnej (ciepło parowania wody 2500 kj/kg, co daje 0,7 kwh/kg wody). Dla warunków klimatycznych analizowanych wcześniej gramogodziny osuszania wynosiły 1210 h/rok-g/kg - dla utrzymania optymalnego górnego poziomu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (60%), przy 12 godzinach dziennej pracy układu klimatyzacji i wewnętrznych zyskach wilgoci na poziomie 1 g/kg nawiewanego powietrza. Dla sprężarkowych urządzeń chłodniczych praktyczny współczynnik sprawności wytwarzania chłodu wynosi od 2,5 do 4,0, zatem koszt wytworzenia 1 kwh chłodu to koszt 0,25 do 0,4 kwh energii elektrycznej. Wg powyższych założeń, przy obecnych cenach energii elektrycznej roczny koszt wytworzenia chłodu na potrzeby osuszania to ok. 0,08-0,10 zł na kg/h nawiewanego powietrza. Proces kondensacyjnego osuszania powietrza wiąże się ze spadkiem jego temperatury, a wielkość zmian temperatury przy jednostkowej zmianie zawartości wilgoci praktycznie zależy od parametrów początkowych powietrza i temperatury powierzchni chłodnicy. Praktycznym problemem jest również przyjęcie konkretnej wartości stopniodni osuszania, bowiem najczęściej przy chłodzeniu w klimatyzacji osuszanie i tak występuje ze względu na parametry pracy chłodnicy. Należy mieć na uwadze, że niepotrzebne osuszanie powietrza jest stratą energii, która płynie do kanalizacji. Praktycznie, osuszanie kondensacyjne wiąże się z koniecznością przechłodzenia powietrza, a w naszych warunkach klimatycznych ilość energii chłodniczej potrzebnej do osuszania wzrasta w związku z tym do ok. 1,5-2,8 kwh/ kg odprowadzanej wody. Roczne koszty wytworzenia chłodu na potrzeby osuszania wzrastają więc do ok. 0,17-0,32 zł na kg/h przepływającego powietrza.

9 Koszty tłoczenia powietrza związane są ze zwiększeniem oporów przepływu powietrza przez centralę. Ze względu na niewielką wymaganą wydajność nagrzewnic II stopnia, najczęściej stosuje się nagrzewnice elektryczne lub wodne o minimalnej liczbie rzędów, ich opory przepływu powietrza są stosunkowo niewielkie (30-70 Pa). Chłodnice powietrza, zwłaszcza wodne, służące do osuszania powietrza mają stosunkowo dużą ilość rzędów, mokre powierzchnie i konieczność stosowania odkra-placza, a co za tym idzie również duże opory przepływu powietrza ( Pa). W sumie dla 3600 godzin pracy układu w roku dodatkowe zużycie energii elektrycznej do napędu wentylatora wyniesie od 0,25 do 0,5 kwh/rok na kg/h przetłaczanego powietrza, a roczne koszty 0,08-0,16 zł na kg/h przetłaczanego powietrza. Roczne koszty podgrzewu powietrza w nagrzewnicy II stopnia są stosunkowo trudne do precyzyjnego obliczenia, czy oszacowania, ze względu na różne wymagane minimalne temperatury nawiewu w systemach klimatyzacyjnych i zmienne parametry powietrza przed nagrzewnicą II stopnia. Praktycznie, obliczeniową minimalną temperaturą powietrza nawiewanego w klimatyzacji jest 16 C, która dla większości przypadków jest temperaturą powyżej temperatury punktu rosy dla powietrza w pomieszczeniach. Zakładając, że powietrze po osuszeniu na chłodnicy należy podgrzać o 3-5 C, przy 800 godzinach osuszania w roku i elektrycznej nagrzewnicy II stopnia roczny koszt ogrzewania powietrza to ok. 0,2-0,3 zł na kg/h przetłaczanego powietrza. Łączne roczne koszty osuszania powietrza dla warunków przyjętych powyżej to poziom 0,45-0,78 zł na kg/h przetłaczanego powietrza. Przykładowo, dla centrali klimatyzacyjnej o wydajności powietrza kg/h jest to kwota rzędu zł/rok, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych związanych np. z konserwacją urządzeń chłodniczych, amortyzacją itp. LITERATURA [1] BASIŃSKA M.: Niepublikowane dane pomiaru klimatu zewnętrznego na terenie domku doświadczalnego IIŚ PP, [2] BASIŃSKA M.: Rozprawa doktorska Stopniodni w ujęciu dynamicznym" - IIŚ PP, [3] RECKNAGEL, SPRENGER, HÖNMAN, SCHRAMEK: Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik. [4] Strona internetowa firmy Swegon. Dr inż. Andrzej ODYJAS Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

10 KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych Andrzej Domian SUCHiKL GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ TEMAT: UKŁADY AUTOMATYKI NOWOCZESNYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH BEZ ODZYSKU CIEPŁA. Paweł Szymański Semestr IX Specjalność SM i UE 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu.

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Lekcja 5. Parowniki Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Głównym zadaniem parownika jest schłodzenie medium do wymaganej temperatury.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie

Spis treści. 1. Wprowadzenie Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczenia, technika klimatyzacyjna 1.2 Wymogi stawiane technice klimatyzacyjnej 1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu 1.2.2

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12) 2012 Vyacheslav PISAREV Agnieszka HABA Politechnika Rzeszowska ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej

Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej W wielu zakładach przemysłowych wytwarzana jest w nadmiarze energia będąca ubocznym efektem procesów technologicznych. Energia ta występuje najczęściej

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. Basenowe osuszacze powietrza

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. Basenowe osuszacze powietrza Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych Basenowe osuszacze powietrza Basenowe osuszacze powietrza Wybór rozwiązania Basenowe kondensacyjne osuszacze powietrza znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POSZANOWANIA ENERGII INNOWACJE ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE

SPOSOBY POSZANOWANIA ENERGII INNOWACJE ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE TRANSFORMATORY CIEPŁA WYKORZYSTANIE ODNAWIALNEGO I NIEOGRANICZONEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA Autorzy: dr inż. Stefan Reszewski mgr inż. Joanna Katra Mariusz Kowalik mgr inż. Paweł Ryfa inż. Agata Stobienia Bielawa,

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych

Wentylacja w budynkach pasywnych Wentylacja w budynkach pasywnych Budynek pasywny jest budynkiem, wewnątrz którego komfort cieplny może być osiągnięty bez udziału systemów grzewczych lub klimatyzacyjnych dom ogrzewa i chłodzi się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej Na wstępie koszty Inwestycja, jaką jest basen, bez względu na jego wielkość, wiąże się z wysokimi kosztami. Mowa zarówno o kosztach odpowiedniego projektu, kosztach inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA materiały dla studentów mgr inż. Bartosz Gil I. Powietrze wilgotne podstawowe wiadomości Powietrze wilgotne jest jednorodną mieszaniną powietrza suchego oraz zawartej w nim wody,

Bardziej szczegółowo

Produkty wymiany ciepła

Produkty wymiany ciepła System Ochrony Antykorozyjnej Baltibond zinc Sprzęt firmy BAC odróżnia się od wielu innych... TSU-C/D TSU-M 325-5060 kwh 834-2082 kwh System ochrony antykorozyjnej Baltibond CZAS EKSPLOATACJI OOWANIE +

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych PL 221978 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221978 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404122 (22) Data zgłoszenia: 28.05.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW Krzysztof Kaiser WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW seria Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04 faks

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

NOWY STANDARD KOMFORTU Im więcej wentylujesz tym taniej i skuteczniej grzejesz

NOWY STANDARD KOMFORTU Im więcej wentylujesz tym taniej i skuteczniej grzejesz NOWY STANDARD KOMFORTU Im więcej wentylujesz tym taniej i skuteczniej grzejesz Hala sportowa w Marcinowicach z układem GEO-KLIMAT Pasaż Handlowy w Koninie GWC 3500 GEO współpracujący z centralą grzewczo-wentylacyjną

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG W artykule opisano i porównano trzy nowoczesne systemy klimatyzacji, w aspekcie komfortu cieplnego, zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

Wymiary i opis techniczny modułu pompy VIII Wymiennik glikolowy WG-01 Wymiennik WG-01 służy do dogrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania podczas występowania letnich upałów. W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna budowa

Centrala wentylacyjna budowa Centrala wentylacyjna budowa Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tak zwana centrala wentylacyjna, która należy do urządzeń zapewniających wymianę i obróbkę powietrza (tłoczenie, filtrowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA ODZYSKU CIEPŁA W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY DK

ZAGADNIENIA ODZYSKU CIEPŁA W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY DK ZAGADNIENIA ODZYSKU CIEPŁA W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY DK Część II Bogdan BEDNARCZYK DK-Kälteanlagen GmbH (Niemcy) Wewnętrzne wymienniki ciepła (rys. 5 i 6) Do podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat CENTRALKI WENTYLACYJNE ERV Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła. Odzysk ciepła do 85% Odzysk wilgoci Cicha

Bardziej szczegółowo

Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01

Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01 Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01 PROVENT GEO UNIKALNE ROZWIĄZANIE ZASTRZEZONE W URZĘDZIE PATENTOWYM Bezprzeponowy Płytowy

Bardziej szczegółowo

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi cywilizacji na przestrzeni lat, to możemy zauważyć, że do końca XIX wieku działania mające na celu poprawę warunków w pomieszczeniach, skierowane były wyłącznie na ich ogrzewanie.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego 13CHŁODNICTWO 13.1. PODSTAWY TEORETYCZNE 13.1.1. Teoretyczny obieg chłodniczy (obieg Carnota wstecz) Teoretyczny obieg chłodniczy, pokazany na rys.13.1, tworzy, ciąg przemian: dwóch izotermicznych 2-3

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo