Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego."

Transkrypt

1 o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych cech konstrukcyjnych systemu parowego. Dotyczy to między innymi systemów odsalania ciągłego i odmulania okresowego kotłów parowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod obliczeniowych opłacalności zastosowania systemów odzysku ciepła odsolin i odmulin oraz propozycja metod (rozwiązań konstrukcyjnych) systemów odzysku ciepła. Odsalanie ciągłe kotła parowego. Podczas procesu produkcji pary w kotle parowym odparowuje i jest odprowadzana z kotła praktycznie czysta woda. Oznacza to znaczny i stały wzrost koncentracji soli w wodzie kotłowej w funkcji czasu i ilości pary pobieranej z kotła. Zawartość soli w wodzie kotłowej zależy również od jakości i metody uzdatniania wody zasilającej i uzupełniającej. Jest niezwykle ważne, aby zawartość soli w wodzie kotłowej nie przekroczyła wartości dopuszczalnej określanej zazwyczaj przez producenta kotła dla danego typu kotła parowego. Nadmierna ilość soli w wodzie kotłowej może doprowadzić do silnego pienienia się wody i plucia kotła pianą do rurociągów pary. Piana i woda kotłowa przedostająca się do rurociągów parowych powoduje ich zanieczyszczanie odkładającym się kamieniem kotłowym, co może doprowadzić do szybkiego zniszczenia zainstalowanego za kotłem wyposażenia rurociągów parowych. BAE Zawór odmulający MPA Rysunek 1 - Kocioł parowy z systemem automatycznego odsalania i odmulania.

2 Zawory odsalania ciągłego oferowane przez firmę GESTRA Polonia typu:! BA z ręczną nastawą ilości odprowadzanych odsolin,! BAE wyposażone w siłownik elektryczny zapewniający uzyskanie optymalnej nastawy ilości odprowadzanych odsolin, zostały skonstruowane specjalnie do dla odprowadzania gorącej wody kotłowej o dużej zawartości soli. Rysunek 2 - BAE Odsoliny odprowadzane z kotła poprzez zawór odsalania ciągłego charakteryzują się znaczną zawartością ciepła. Ciepło to może być wykorzystane w procesie termicznego odgazowania wody zasilającej lub dla podgrzewu wstępnego dowolnego czynnika. Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia zrzucanie do kanalizacji odsolin o dużej zawartości niewykorzystanego ciepła nie może być tolerowane. Odmulanie okresowe kotła parowego. To samo dotyczy pewnego zakresu odmulania okresowego kotłów parowych, realizowanego dla odprowadzania cząstek stałych i szlamów, aby zapobiec ich gromadzeniu na dnie kotła. Szlam powstaje na skutek dodawania fosforanów do wody zasilającej kocioł w procesie uzdatniania i należy go usuwać z ustaloną regularnością okresów przez otwieranie zaworu odmulania okresowego. Rysunek 3 - Zawór odmulający MPA

3 Zawory odmulania okresowego oferowane przez firmę GESTRA Polonia typu:! PA uruchamiane dźwignią ręczną,! MPA wyposażone w siłownik pneumatyczny zapewniający uzyskanie cykliczności procesu odmulania, zostały skonstruowane specjalnie do dla krótkotrwałego i gwałtownego zrzucania wody kotłowej o bardzo dużej zawartości części stałych i szlamów. W przypadku odmulania okresowego również możliwe jest odzyskanie ciepła traconego z odmulinami odprowadzanymi z kotła parowego. Nie jest to zalecane ze względu na bardzo krótki 3-4 sekundowy czas otwarcia zaworu realizowany kilka razy w ciągu doby. Może to doprowadzić do powstania chwilowych gwałtownych wzrostów (pików) ciśnienia w systemie. Określenie ilości odprowadzanych odsolin i odmulin z kotła parowego. Dla zaprojektowania systemu odzysku ciepła zawartego w odsolinach lub odmulinach w pierwszym kroku należy określić w przybliżeniu ilości odprowadzanego czynnika. W tym celu można wykorzystać następujący wzór określający procentowy udział odsolin w wydajności kotła parowego: 1 A = % S wk -S wu (1-ϕ) S wu gdzie: ϕ współczynnik określający ilość kondensatu powracającego w stosunku do ilości produkowanej pary, S wu zawartość soli w uzdatnionej wodzie uzupełniającej w mg/l, wymagany poziom zawartości soli w wodzie kotłowej w mg/l. S wk Ilość odmulin z odmulania okresowego można wyznaczyć w oparciu o wykresy wydajności zamieszczone w kartach katalogowych zaworów odmulających typu PA i MPA. Przykład obliczeń opłacalności zastosowania systemu odzysku ciepła zawartego w odsolinach. Objaśnienia stosowanych symboli. Symbol Jednostka Objaśnienie Q kj/h Ciepło odzyskiwane m A kg/h Natężenie przepływu odsolin m Apar kg/h Natężenie przepływu pary wtórnej z rozprężania odsolin r kj/kg Ciepło parowania (kondensacji) h wk kj/kg Entalpia wody kotłowej (ciepło właściwe wody kotłowej) h A kj/kg Entalpia odsolin (ciepło właściwe odsolin) W kj/kg Wartość opałowa oleju opałowego ciężkiego η - Sprawność kotła h p kj/kg Efektywna zawartość ciepła w parze m oleju kg Ilość zużywanego oleju opałowego

4 Założenia. Kotłownia parowa z dwoma trójciągowymi kotłami parowymi o wydajnościach 10t/h pary nasyconej każdy i ciśnieniu roboczym 10barg. Kotły opalane są olejem opałowym ciężkim i pracują 16 godzin dziennie w ciągu 250 dni rocznie. Oba kotły wyposażone są w napędzane elektrycznie zawory odsalające typu BAE z odpowiednią automatyką sterującą zapewniającą właściwą kontrolę poziomu soli w wodzie kotłowej. Odsoliny rozprężają się z 10barg do 0,5 barg i są odprowadzane do zbiornika rozprężacza odsolin. Para wtórna powstająca z rozprężania odsolin w zbiorniku rozprężacza doprowadzana jest do odgazowywacza zbiornika wody zasilającej, gdzie oddaje ciepło parowania (kondensacji) i jako kondensat powraca do systemu. Para świeża 10 bar 0,5 bar Powrót kondensatu pary Zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem termicznym Para z rozprężania odsolin Rozprężacz odsolin Pompy zasilające Wymiennik ciepła Ze stacji uzdatniania wody Rysunek 4 - System odzysku ciepła odsolin - według wymienionych założeń. Ciśnienie robocze w systemie odzysku ciepła odsolin jest zawsze niższe niż ciśnienie w kotle parowym. Dzięki temu podczas prowadzenia procesu odsalania kotła parowego powstaje para wtórna z rozprężania odsolin, której ciepło parowania (kondensacji) możemy wykorzystać niezależnie od wykorzystania ciepła zawartego w cieczy. Odsoliny gromadzą się w dolnej części rozprężacza odsolin i są z niego odprowadzane poprzez odwadniacz pływakowy do podgrzewacza wstępnego wody uzupełniającej. Odsoliny oddając w wymienniku ciepło schładzają się, a woda uzupełniająca ulega podgrzaniu zmniejsza to zużycie pary świeżej doprowadzanej dla podgrzania wody w zbiorniku wody zasilającej oraz w procesie odgazowania. Zawartość soli w wodzie uzupełniającej wynosi S wu = 1678 mg/l, a limit określony przez producenta kotła parowego dla zawartości soli w wodzie kotłowej wynosi S wk = 6000 mg/l. Współczynnik określający ilość kondensatu powracającego w stosunku do ilości produkowanej pary wynosi 0,8 tj. 20% wody uzupełniającej doprowadza się przeciętnie do systemu.

5 Obliczenia. Procentowy udział odsolin w wydajności kotła parowego wynosi: 1 A = = 7% (1-0,8) 1678 W przypadku łącznej wydajności dwóch kotłów równej 20t/h oraz procentowego udziału odsolin w wydajności kotła parowego równego 7%, otrzymujemy łączny dla dwóch kotłów masowy przepływ odsolin w wysokości m A = 1400 kg/h. Ponieważ odprowadzane z kotła odsoliny rozprężają się od ciśnienia 10bar do ciśnienia 0,5 bar, powstaje para z rozprężania odsolin. Ilość powstającej pary z rozprężania można wyznaczyć w oparciu o obliczenia ilości ciepła uwalnianego w procesie rozprężania odsolin. Q = m A (h wk - h A ) h wk = 708,90 kj/kg h A = 466,45 kj/kg Q = 1400 (708,9-466,45) = kj/h Ilość odparowującej wody w procesie rozprężania odsolin do ciśnienia 0,5 bar można wyznaczyć w oparciu o wzór: m Apar = Q / r r = 2227 kj/kg (0,5 barg) m Apar = / 2227 = 152,42 kg/h Jeżeli wykorzystamy powstającą parę z rozprężania odsolin w systemie parowym np. do podgrzewu i odgazowania wody zasilającej, to zmniejszymy zużycie pary świeżej o wartość: m p = Q / h p = / 2780 = 122,1 kg/h h p = 2780 kj/kg Ponieważ kocioł pracuje 16 godzin dziennie przez 250 dni w roku oznacza to, iż oszczędzamy 488 t/rocznie pary świeżej dzięki wykorzystaniu pary z rozprężania odsolin. Zakładając wartość opałową oleju opałowego ciężkiego na poziomie kj/kg oraz sprawność kotła w wysokości η = 85 %, to przy efektywnej zawartości ciepła w parze 10 bar o wartości 2780 kj/kg ilość paliwa można wyznaczyć w oparciu o wzór: 1000 h p m oleju = = = 81,8 kg oleju / t pary W η ,85 Przy cenie 550 PLN za 1t oleju opałowego ciężkiego możemy określić ile kosztuje wyprodukowanie tony pary w opisanej powyżej kotłowni parowej: 81,8 550 / 1000 = 45 PLN / t pary

6 Biorąc pod uwagę oszczędność roczną 488 t/rocznie pary świeżej na skutek wykorzystania pary z rozprężania odsolin, możemy określić wysokość oszczędności finansowych: = PLN/rocznie Kondensat odzyskiwany dzięki wykorzystaniu pary z rozprężania odsolin w ilości 152,42 kg/h w procesie odgazowania termicznego umożliwia ograniczenie ilości wody uzupełniającej wprowadzanej do systemu parowego, to oznacza uzyskiwanie dalszych oszczędności. Kocioł pracuje 16 godzin dziennie przez 250 dni w roku, co oznacza oszczędność kondensatu w ilości : 152, = 610 t/rok. Cena 1 tony wody uzupełniającej może być w przybliżeniu określona w wysokości 6 PLN (zależnie od metody uzdatniania wody) = 3660 PLN / rocznie Odsoliny odprowadzane ze zbiornika rozprężacza w ilości 1247,58 kg/h (1400 kg/h całkowitej ilości odsolin - 152,42 kg/h pary powstającej z rozprężania odsolin) i temperaturze 111,37 C wprowadzane są do podgrzewacza wstępnego wody uzupełniającej dodawanej do zbiornika wody zasilającej. Maksymalna temperatura odsolin odprowadzanych do kanalizacji nie powinna przekraczać 40 C. Wykorzystując poniższy wzór można obliczyć, ile pary świeżej można zaoszczędzić przez wykorzystanie ciepła zawartego w rozprężonych odsolinach w podgrzewaczu wstępnym wody uzupełniającej. Ilość wykorzystywanego ciepła można określić: Q = (m A - m Apary ) c ( t 1 - t 2 ) c ciepło właściwe wody 4,19 kj/kg K przy 111 C (bez uwzględnienia zawartości soli) Q = ( ,42) 4,19 (111,37-40) = kj/h Oznacza to oszczędności pary świeżej w wysokości / = 134,2 kg/h. Co przy pracy kotła 16 godzin dziennie przez 250 dni w roku da nam oszczędności pary w wysokości 537 t pary rocznie. Oszacowany koszt pary w wysokości 45 PLN/t pary umożliwia określenie finansowych oszczędności na kwotę PLN/rocznie. Podsumowując oszczędności uzyskiwane przez zastosowanie proponowanego systemu dla kotłowni z dwoma kotłami uzyskujemy wynik : Oszczędności z wykorzystania pary z rozprężania odsolin Oszczędności wynikające z odzysku kondensatu Oszczędności wynikające z odzysku ciepła rozprężonych odsolin Łączna kwota oszczędności uzyskana w wyniku zastosowania proponowanego systemu odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotłów parowych PLN / rok 3660 PLN / rok PLN / rok PLN / rok

7 Inne metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Nieregulowany podgrzewacz wstępny Zawór odmulający Do podgrzewacza końcowego Zrzut Rysunek 5 - mieszanina pary z rozprężania i odsolin doprowadzana jest do nieregulowanego podgrzewacza wstępnego, gdzie część ciepła zawartego w parze z rozprężania i odsolinach jest przekazywana oraz wykorzystywana do podgrzewu czynnika np. olej lub woda. Rurociąg pary 2bar Rozprężacz odsolin Podgrzewacz ostateczny Zrzut Nieregulowany podgrzewacz wstępny Rysunek 6 - odsoliny rozprężają się w rozprężaczu odsolin, a para powstająca podczas rozprężania wprowadzana jest do niskociśnieniowego systemu parowego. Odsoliny z rozprężacza przepływają do podgrzewacza wstępnego, gdzie odbierane jest ciepło w nich zawarte. Zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem Para świeża Rozprężacz odsolin Częściowy schładzacz odsolin Schładzacz mieszający Ze zbiornika wody zasilającej Zawór odmulający Woda chłodząca Rysunek 7 - para z rozprężania odsolin i część ciepła odsolin po rozprężeniu wykorzystywana jest w procesie podgrzewania termicznego odgazowania wody zasilającej.

8 Podsumowanie. W opracowaniu przedstawione zostały korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania systemów odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach, jednakże pamiętać należy, że zalety ekonomiczne rozwiązania to nie wszystko. Ograniczenie zużycia paliwa prowadzi nie tylko do osiągnięcia wymiernych efektów finansowych, prowadzi również do zmniejszenia degradacji środowiska. Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do korzystnego ekonomicznie i ekologicznie wykorzystania ciepła odpadowego (traconego) w systemach. W przeszłości ekologiczne aspekty wprowadzane do systemów cieplnych uważano za przeciwne celom ekonomicznym, dzisiaj dzięki szerszemu pojmowaniu wpływu człowieka na środowisko potrafimy łączyć oba te aspekty oraz stosować optymalne z obu względów rozwiązania. Inżynierowie zajmujący się systemami parowymi w firmie GESTRA Polonia z przyjemnością służą pomocą w projektowaniu i realizacji Państwa specyficznych systemów odzysku ciepła odpadowego.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA TRACONEGO ZAWARTEGO W KONDENSACIE

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA TRACONEGO ZAWARTEGO W KONDENSACIE Przygotował: mgr inż. Krzysztof Szałucki GESTRA Polonia Spółka z o.o. Gdańsk EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA TRACONEGO ZAWARTEGO W KONDENSACIE Wprowadzenie. Ze względu na zróżnicowanie konstrukcyjne instalacji

Bardziej szczegółowo

GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA.

GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA. Krzysztof Szałucki GESTRA Polonia Spółka z o.o. Gdańsk GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA. Wstęp. Ze względów technicznych i technologicznych chemiczne czynniki uzdatniające muszą być

Bardziej szczegółowo

GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA.

GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA. Krzysztof Szałucki GORĄCA I CZYSTA. Para z wytwornic pary czystej GESTRA. Wstęp. Ze względów technicznych i technologicznych chemiczne czynniki uzdatniające muszą być dodawane do wody zasilającej kotły

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

GESTRA. Informacja Techniczna. C Moduły dla systemów pary i kondensatu

GESTRA. Informacja Techniczna. C Moduły dla systemów pary i kondensatu GESTRA Informacja Techniczna C Moduły dla systemów pary i kondensatu 2011 Urządzenia ciśnieniowe GESTRA są projektowane, konstruowane i testowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE i Biuletynem

Bardziej szczegółowo

Metodyka oblicze op acalno ci zastosowania systemu odzysku ciep a zawartego w odsolinach odprowadzanych z kot a parowego.

Metodyka oblicze op acalno ci zastosowania systemu odzysku ciep a zawartego w odsolinach odprowadzanych z kot a parowego. Metodyka oblicze op acalno ci zastosowania systemu odzysku ciep a zawartego w odsolinach odprowadzanych z kot a parowego. Krzysztof Sza ucki Wst p. ytkownicy kot owni parowych mog oszcz dza energi poprzez

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI CIEPLNEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI CIEPLNEJ URZĄDZENIA TECHNIKI CIEPLNEJ Strona Rozprężacze odsolin lub kondensatu 3 Zbiorniki wody zasilającej z odgazowywaczem termicznym 9 Schładzacze mieszające 11 Systemy obiegowe wody gorącej 13 Wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

Dobór odgazowywacza i zbiornika wody zasilającej.

Dobór odgazowywacza i zbiornika wody zasilającej. Dobór azowywacza i zbiornika wody zasilającej. Krzysztof Szałucki 1. Wstęp W większości przypadków azowywacz termiczny jest zabudowany na lub wbudowany do zbiornika wody zasilającej i oba te elementy funkcjonalnie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku WYTWORNICE PARY CZYSTEJ FLOWSERVE Gestra XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 08-10 maja 2013 roku Hasło przewodnie: Edukacja zawodowa kluczem do sukcesu FLOWSERVE

Bardziej szczegółowo

Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary.

Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary. Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary. Krzysztof Szałucki Wstęp. Podczas pracy instalacji technologicznych zasilanych parą bardzo często, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line)

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line) 5.1. Wprowadzenie 5.2. Auto-audyt - procedura postępowania 5.3. Racjonalizacja użytkowania energii 5.4. Ogrzewanie pomieszczeń 5.5. Wentylacja 5.6. Izolacje cieplne 5.7. Instalacje pary, sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 8 Układy cieplne elektrowni kondensacyjnych 2 Elementy układów cieplnych Wymienniki ciepła Wymiennik ciepła - element w którym występują najczęściej dwa

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych.

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Instalacja kotłowa zasilana woda zmiękczoną w zmiękczaczu jonowymiennym nie

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Krzysztof Szałucki 1. Wstęp Jeżeli szklankę napełnimy zimną wodą surową i pozostawimy ją w ciepłym miejscu, to po chwili - nie dłuższej niż ta, którą

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować

Bardziej szczegółowo

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się szybciej niż fala dźwiękowa, a wywołane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową z wielostopniową dyszą promieniową Opis służący do pracy przy wysokich ciśnieniach różnicowych. Stosowany jest między innymi, w instalacjach przemysłowych i elektrowniach, jako: zawór regulacji wtrysku

Bardziej szczegółowo

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie Sposób na wodę Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki J - - - Prawo o wodzie - Fot. Zasoby własne autora Korozja tlenowa w rurociągach wody ciepłowniczej 28 Energetyka Cieplna

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE Jerzy Wisialski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH

WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH Inż. Vít Vysoudil, vysoudil@ekolbrno.cz Ekol, spol. s r.o. Brno STRESZCZENIE. Turbiny parowe firmy EKOL są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski

Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej Michał Pilch Mariusz Stachurski Firma 28 lat stabilnego rozwoju 85 pracowników 100% polski kapitał 5,8 mln zł 42,8 mln zł 87,3 mln zł 1995 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany położenia punktów przełączania w układzie elektrodowej regulacji poziomu wody w kotłach parowych przy zmianach stanu ruchowego kotłów.

Zmiany położenia punktów przełączania w układzie elektrodowej regulacji poziomu wody w kotłach parowych przy zmianach stanu ruchowego kotłów. Zmiany położenia punktów przełączania w układzie elektrodowej regulacji poziomu wody w kotłach parowych przy zmianach stanu ruchowego kotłów. Krzysztof Szałucki 1. Wprowadzenie. Podczas eksploatacji kotła

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1)

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Autor: dr inż. Robert Cholewa ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka nr 9/2012) Regeneracyjny

Bardziej szczegółowo

MIKROTURBINA czyli obrotowa redukcja ciśnienia

MIKROTURBINA czyli obrotowa redukcja ciśnienia MIKROTURBINA czyli obrotowa redukcja ciśnienia Krzysztof Szałucki Sp. z o.o. Turbina parowa w ujęciu historycznym Hero z Aleksandrii i jego Aeolipile ok. 100 lat p.n.e Stacja redukcji ciśnienia pary przegrzanej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

ATLAS D / ATLAS D CONDENS ATLAS D / ATLAS D CONDENS KONWENCJONALNE / KONDENSACYJNE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE BEZ / LUB Z WBUDOWANYM PALNIKIEM MODELE BEZ / LUB ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. WYMIENNIK Z WYSOKIEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012 Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu Krynica-Zdrój 2012 SPIS TREŚCI 1. FREE COOLING 2. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI KOMPRESORÓW 3. CENTRALNY SYSTEM CIEPŁA 4. SYETEM BRICKS

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji Teoria KONDENSACJI Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA... dowody? CZYM JEST KONDENSACJA? Ciepło uzyskane w wyniku reakcji spalania gazu ziemnego nazywamy ciepłem jawnym. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wytwornicy Jumag. Jumag Dampferzeuger GmbH, D-69493 Hirschberg

Prezentacja wytwornicy Jumag. Jumag Dampferzeuger GmbH, D-69493 Hirschberg Prezentacja wytwornicy Jumag 35 lat wytwornicy Jumag Co osiągneliśmy? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Zasada działania Pompa odśrodkowa podaje wodę zasilającą poprzez ekonomizer do zbiornika ciśnieniowego w zależności

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY AUTOMATYKI DLA KOTŁÓW PAROWYCH. GESTRA SPECTORmodule

ZESTAWY AUTOMATYKI DLA KOTŁÓW PAROWYCH. GESTRA SPECTORmodule ZESTAWY AUTOMATYKI DLA KOTŁÓW PAROWYCH GESTRA SPECTORmodule ZESTAWY AUTOMATYKI NR REGULACJA DOPŁYWU WODY ZASILAJĄCEJ DO KOTŁA PAROWEGO (REGULACJA POZIOMU WODY) I OGRANICZENIE NISKIEGO POZIOMU WODY W KOTLE

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113164 (22) Data zgłoszenia: 12.04.2002 (19) PL (11)62235

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne.

Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne. Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK DPCV ACCRDITD ISO 900 FM 264 024/6 PL Funkcja Najnowsza

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego Regulacja ogrzewania podłogowego Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka engineering

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 28/10/2013 Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 1 Typoszereg pomp ciepła PANASONIC: Seria pomp ciepła HT (High Temperature) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze Wnioski z audytów - możliwo liwości ograniczania energochłonno onności typowych instalacji i urządze dzeń przemysłowych 3. 03. 2009 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Kotłownia lokalna olejowo-gazowa, wodna i parowa na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Kotłownia lokalna olejowo-gazowa, wodna i parowa na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła Modernizacja (przebudowa) kotłowni parowo-wodnej. 1. Dane identyfikacyjne lokalnego źródła ciepła 1.1 Nazwa lokalnego źródła ciepła Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc kw

KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc kw KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc 80 1100 kw Kocioł typu EURONOX jest stalowym niskotemperaturowym kotłem wodnym, trzyciągowym, płomienicowo płomieniówkowym przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

ATMOS D15P 15 kw kocioł na pelet i drewno

ATMOS D15P 15 kw kocioł na pelet i drewno Informacje o produkcie Utworzono 07-11-2017 ATMOS D15P 15 kw kocioł na pelet i drewno Cena : 6.199,00 zł Nr katalogowy : ATM_D15P_15KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz 1 Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Część A. Aparat wyparny jednodziałowy

Część A. Aparat wyparny jednodziałowy ZATĘŻANIE ROTWORÓW W APARATACH WYPARNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i pracą aparatów wyparnych o działaniu ciągłym wraz z praktycznym zatężaniem rozcieńczonego roztworu wodnego. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/055/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do "Zakupu i montażu czujników pomiarowych oraz stacji operatorskiej z oprogramowaniem SCADA do Laboratorium do

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego. Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego. Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania IMI HEIMEIER / Regulacja ogrzewania podłogowego / Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

SaveEnergy in the box

SaveEnergy in the box Key turn solu,ons for heat recovering and fluegas cleaning SaveEnergy in the box rozwiązanie do kotłów parowych (paliwo - gaz), Roger Stahel, CEO SaveEnergy in the box Gorące gazy spalinowe Do Zimne gazy

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu:

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182010 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 315888 (5 1) IntCl7 F01K 17/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.08.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo