WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA I KLIMATYZACJA"

Transkrypt

1 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA materiały dla studentów mgr inż. Bartosz Gil

2 I. Powietrze wilgotne podstawowe wiadomości Powietrze wilgotne jest jednorodną mieszaniną powietrza suchego oraz zawartej w nim wody, która może znajdować się w stanie gazowym, ciekłym lub stałym. W technice klimatyzacyjnej zarówno powietrze suche jak i para wodna w nim zawarta mogą być traktowane jako gazy doskonałe ze względu na wartość ciśnienia roboczego, niewiele różniącą się od ciśnienia barometrycznego, gdyż uzyskiwana dokładność jest wystarczająca w większości przypadków. Należy jednak pamiętać, iż gazy rzeczywiste nie spełniają całkiem dokładnie praw gazu doskonałego, szczególnie przy wyższych ciśnieniach. 1. Wartości standardowe Wartości standardowe według Chartered Insitution of Building Services Engineers (CIBSE): a) Gęstość powietrza suchego: (gdy i ); b) Gęstość wody: (gdy ) i (gdy ); c) Ciśnienie barometryczne:. 2. Prawo Boyle a Prawo to głosi, że dla gazów doskonałych iloczyn ciśnienia bezwzględnego p i objętości V ma wartość stałą (przy zadanej temperaturze). (I.1) Interpretacją graficzną brawa Boyle a na wykresie p V jest rodzina hiperbol równobocznych. 3. Prawo ciśnień cząstkowych Daltona Rys. 1. Interpretacja graficzna prawa Daltona dla mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej. 1

3 Prawo to głosi, że jeżeli mieszanina gazów zajmuje daną objętość w danej temperaturze, to całkowite ciśnienie wywierane przez mieszaninę równa się sumie ciśnień cząstkowych składników mieszaniny (przy odniesieniu ich do tej samej objętości i temperatury). (I.2) gdzie: p ciśnienie w mieszaninie k-składnikowej w objętości V i temperaturze T; p i ciśnienie cząstkowe składnika i w objętości V i temperaturze T. 4. Równanie stanu gazu doskonałego Termiczne równanie stanu substancji jest podstawowym równaniem w termodynamice i zgodnie z zerowa zasadą termodynamiki opisuje zależność pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością właściwą. Równaniem uniwersalnym zarówno w stosunku do rodzaju gazu jak i zakresu zmienności parametrów, ale mniej dokładne i przydatne do rozważań teoretycznych jakościowych i obliczeń ilościowych jest równanie Clapeyrona. Dotyczy ono wprawdzie gazów doskonałych i półdoskonałych, ale przy niskim ciśnieniu i temperaturze znacznie wyższej niż temperatura nasycenia może być stosowane do gazów rzeczywistych. (I.3) gdzie: p ciśnienie bezwzględne, Pa; v objętość właściwa, m 3 /kg; R indywidualna stała gazowa, J/(kg K); T temperatura bezwzględna, K. Indywidualna stała gazowa dla gazu doskonałego może być wyliczona z równania (I.4) gdzie: R 0 uniwersalna stała gazowa, równa 8314,44 J/(kmol K); M masa molowa gazu, kg/kmol. W przypadku roztworów gazów indywidualną stałą gazową można wyznaczyć z zależności (I.5) gdzie: z i udział molowy i-tego składnika w roztworze. 2

4 5. Ciśnienie nasycenia pary wodnej Ciśnienie (prężność) pary nasyconej ciśnienie przy danej temperaturze, dla którego uzyskuje się równowagę stanu gazowego i cieczy. Występuje więc równowaga pomiędzy procesami parowania i skraplania. Parowanie wody uzależnione jest od dwóch warunków: a) do wody doprowadzana jest energia cieplna energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki cieczy jest mniejsza niż cząsteczki gazu, stąd też energia cieplna dostarczana z zewnątrz jest niezbędna do przejścia cząsteczek materii ze stanu ciekłego do gazowego (zrównanie poziomów energetycznych); b) ciśnienie pary wodnej w warstwie granicznej jest wyższe od ciśnienia pary wodnej w otoczeniu. Interpretacja graficzna: Ciśnienie nasycenia p n osiąga się, gdy liczba cząsteczek wychodzących z powierzchni wody jest równa liczbie cząsteczek przechwyconych przez tę powierzchnię (podobne zjawisko można zaobserwować nad powierzchnią lodu). Ciśnienie nasycenia zależy od temperatury. Dla równowagi fazowej woda para zależność tę przedstawia krzywa ciśnienia pary, natomiast dla równowagi fazowej lód para krzywa ciśnienia sublimacji. Modele obliczeniowe: a) krzywa ciśnienia pary: wg [1] (I.6) wg [2] (I.7) b) krzywa ciśnienia sublimacji: wg [1] wg [2] (I.8) (I.9) 3

5 6. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu wilgotnym Ciśnienie cząstkowe (parcjalne) ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny, gdyby w danej temperaturze sam zajmował całą objętość naczynia. [ ] [ ] [ ] (I.10) suchego. 7. Zawartość wilgoci i opis stanu nasycenia powietrza wilgotnego Zawartość wilgoci masa pary wodnej, w kilogramach, znajdująca się w 1 kg powietrza (I.11) Korzystając z równania stanu gazu doskonałego (osobno dla każdego ze składników) oraz prawa Daltona uzyskuje się (I.12) Stosunek R p do R w nazywa się względną gęstością pary wodnej w odniesieniu do powietrza suchego i wynosi 0,622. Finalnie (zgodnie z prawem Daltona) uzyskuje się (I.13) i po przekształceniu względem ciśnienia cząstkowego (I.14) Należy podkreślić, iż pomimo niezależności ciśnienia nasycenia pary wodnej p n od ciśnienia barometrycznego, zawartość wilgoci x w powietrzu nasyconym jest od niego zależna. 8. Wilgotność względna powietrza Wilgotnością względną powietrza nazywamy stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu wilgotnym o danej temperaturze t do ciśnienia nasycenia pary wodnej w tej samej temperaturze. (I.15) 4

6 Korzystając z równania stanu gazu doskonałego powyższe równanie można przedstawić również wykorzystując gęstości. (I.16) Ciśnienie pary nie może przekraczać ciśnienia nasycenia, stąd zakres wilgotności względnej wynosi 0 1 (0-100%). 9. Entalpia powietrza wilgotnego Entalpia wielkość fizyczna będąca funkcją stanu o wymiarze energii, definiowana z zależności (I.17) Nie jest możliwe podanie wartości bezwzględnej entalpii, ponieważ nie jest możliwe określenie wartości energii wewnętrznej gazu. W przypadku układów klimatyzacyjnych stosuje się różnice entalpii, które mogą być wyznaczone, jeśli ustali się poziom odniesienia entalpii. Można więc powiedzieć, że w psychrometrii mamy do czynienia z entalpią względną, zdefiniowaną równaniem (I.18) gdzie: i p entalpia powietrza suchego; i w entalpia pary wodnej; x zawartość wilgoci. Jako temperaturę odniesienia do określenia entalpii zerowej zarówno powietrza suchego jak i pary wodnej przyjęto temperaturę 0 C. Przybliżone równania entalpii powietrza suchego i pary wodnej, w zakresie temperatury 0 60 C (I.19) (I.20) 5

7 II. Procesy uzdatniania powietrza wilgotnego 1. Mieszanie Na rys. 2 przedstawiono mieszanie dwóch strumieni powietrza wilgotnego, których parametry określają punkty (1) i (2). Równanie bilansowe procesu zgodnie z zasadą zachowania masy: a) Powietrze suche b) Para wodna (II.1) Po podstawieniu (II.1) do (II.2) uzyskuje się (II.2) (II.3) Podobnie stosując zasadę zachowania energii można wyprowadzić wzór (II.4) Rys. 2. Proces adiabatycznego mieszania dwóch strumieni powietrza wilgotnego; punkt mieszania w obszarze powietrza nienasyconego (po lewej) i w obszarze mgły (po prawej). Graficznie punkt charakteryzujący powietrze zmieszane (M) leży na prostej łączącej punkty (1) i (2), a położenie punktu jest takie, że odcinek jest podzielony 6

8 odwrotnie proporcjonalnie do stosunku masy powietrza suchego składowych strumieni powietrza. Uwaga: Możliwym jest takie zmieszanie dwóch strumieni powietrza wilgotnego, w wyniku którego nastąpi osuszenie powietrza (wykroplenie się wilgoci). Ma to miejsce, gdy punkt mieszania wypada w obszarze mgły. 2. Ogrzewanie Podczas procesu nagrzewania powietrza w nagrzewnicy zawartość wilgoci w powietrzu nie ulega zmianie (x=const). Następuje jedynie wymiana ciepła jawnego. Jedynym wymaganiem koniecznym do realizacji procesu wymiany ciepła jest to, aby temperatura powierzchni nagrzewnicy była wyższa od końcowej temperatury powietrza. Rys. 3. Proces ogrzewania powietrza w nagrzewnicy. Tab.1. Zestawienie zmian parametrów powietrza wilgotnego podczas jego ogrzewania. Parametr Oznaczenie Zmiana Temperatura (wg termometru suchego) t s wzrasta Temperatura (wg termometru mokrego) t m wzrasta Temperatura punktu rosy t R const Entalpia i, h wzrasta Objętość właściwa v wzrasta Wilgotność względna φ maleje Zawartość wilgoci x const Ciśnienie cząstkowe pary wodnej p w const 7

9 Ze względu na wymianę jedynie ciepła jawnego podczas procesu nagrzewania powietrza możliwym jest zapisanie mocy urządzenia w dwóch formach: lub (II.5) (II.6) gdzie: m strumień masowy powietrza wilgotnego; c p średnie ciepło właściwe powietrza. 3. Chłodzenie a) z wykraplaniem wilgoci Proces ten może zostać zrealizowany w chłodnicach przeponowych lub chłodnicach o tzw. mokrej powierzchni chłodzącej. W urządzeniach tych temperatura ścianki chłodnicy jest niższa niż temperatura punktu rosy, na skutek czego podczas kontaktu strumienia powietrza wilgotnego z powierzchnią roboczą chłodnicy następuje wykraplanie wilgoci (osuszanie strumienia powietrza wilgotnego). Rys. 4. Ochładzanie powietrza z wykraplaniem wilgoci; przybliżony przebieg procesu (po lewej) oraz graficzne odwzorowanie parametrów BF i CF (po prawej). Niskie temperatury powierzchni chłodnicy mogą być uzyskiwane za pomocą wody chłodzącej o niskiej temperaturze (6 C/12 C) lub poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego. Przy bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego można założyć, że temperatura ścianki jest o ok. 2K wyższa od temperatury parowania. Analizując powyższy proces można powiedzieć, że jedynie część strumienia powietrza przepływającego przez 8

10 chłodnicę ma bezpośredni kontakt ze ściankami, a co za tym idzie osiąga stan nasycenia. Pozostała część przepływa przez chłodnicę bez zmiany stanu. Możliwym jest więc opisanie procesu chłodzenia powietrza z wykraplaniem wilgoci jako mieszania się dwóch strumieni: powietrza pierwotnego (o stanie 1) i powietrza nasyconego (2). Linia łącząca oba punkty zwana jest krzywą chłodzenia. Linia prosta stanowi jednak daleko idące uproszczenie i nie oddaje rzeczywistego procesu zmian stanu powietrza wilgotnego. Współczynnik kontaktu (CF) - stosunek masy powietrza mającej kontakt z powierzchnią roboczą chłodnicy do całkowitej masy przepływającego powietrza. (II.7) Współczynnik obejścia (BF) stosunek masy powietrza przepływającej bez kontaktu ze ściankami chłodnicy do całkowitej masy przepływającego powietrza. (II.8) Ze względu na wymianę ciepła utajonego moc chłodnicy z wykraplaniem wilgoci można wyrazić jedynie jako strumień ciepła całkowitego. (II.9) b) bez wykraplania wilgoci Przy temperaturze ścianki wymiennika powyżej temperatury punktu rosy przemiana chłodzenia następuje po linii stałej zawartości wilgoci x=idem. Spadkowi temperatury powietrza towarzyszy zwiększanie wilgotności względnej i zmniejszanie się entalpii powietrza. Ponieważ podczas procesu zachodzi wymiana jedynie ciepła jawnego możliwym jest obliczenie wydajności chłodniczej wymiennika zarówno ze wzoru (II.9) jak i wzoru poniższego. (II.10) 9

11 Rys. 5. Ochładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci. 4. Procesy zachodzące w komorze zraszania zmiany stanu powietrza przy jego kontakcie z wodą Podczas bezpośredniego kontaktu powietrza i wody zachodzą procesy wymiany ciepła i masy (wilgoci). Ich motorem napędowym jest istnienie różnicy temperatury i ciśnienia cząstkowego pary w warstwie granicznej. Przebieg procesu wymiany ciepła i masy zależny jest od różnicy temperatury pomiędzy wodą i powietrzem, i można go podzielić na 4 obszary: Rys. 6. Zakres możliwych przemian stanu powietrza przy bezpośrednim kontakcie z wodą o różnej temperaturze (Pełech A., Podstawy, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 2008). Obszar I nawilżanie i ogrzewanie powietrza proces charakteryzuje się jednoczesnym wzrostem temperatury, zawartości wilgoci i entalpii powietrza. Warunkiem jego 10

12 przeprowadzenia jest utrzymywanie temperatury wody wyższej niż temperatura powietrza (t w>t sa). Obszar II nawilżanie i schładzanie powietrza z jednoczesnym wzrostem entalpii proces realizowany jest, gdy temperatura wody jest niższa od temperatury powietrza, ale wyższa niż temperatura termometru mokrego (t sa>t w>t ma). Energia potrzebna do zmiany stanu skupienia wody pobierana jest częściowo z powietrza, co skutkuje obniżeniem jego temperatury (na drodze wymiany ciepła jawnego). Jednocześnie do powietrza doprowadzana jest pewna masa pary wodnej z jej ciepłem parowania, co powoduje wzrost entalpii powietrza wilgotnego. Obszar III nawilżanie i schładzanie powietrza ze spadkiem entalpii w zakresie temperatury wody poniżej temperatury termometru mokrego, lecz powyżej temperatury punktu rosy (t ma>t w>t ra), powietrze wilgotne podczas kontaktu z wodą nawilżeniu z jednoczesnym spadkiem temperatury i entalpii. Wymiana ciepła jawnego powoduje spadek temperatury powietrza, a wymiana ciepła utajonego (wilgoci) jest niewystarczająca do skompensowania tej straty, przez co zmniejsza się entalpia. Obszar IV osuszanie i schładzanie powietrza temperatura wody niższa niż temperatura punktu rosy (t w<t ra) powoduje wykraplanie pary wodnej z powietrza na powierzchni wody. Zarówno wymiana ciepła jawnego jak i utajonego przebiega w kierunku od powietrza do wody, na skutek czego zmniejsza się temperatura, zawartość wilgoci i entalpia powietrza. 5. Nawilżanie parowe Jeżeli do powietrza o masie m p i początkowej zawartości wilgoci x p oraz entalpii i p doprowadzana jest masa pary wodnej m 0 o temperaturze t 0, to równania bilansu masy i energii można zapisać następująco Zawartość wilgoci i entalpii w stanie końcowym wyniosą odpowiednio (II.11) (II.12) (II.13) (II.14) W przypadku, gdy para jest sucha i nasycona, proces nawilżania parowego przebiega wzdłuż kierunku przemiany 11

13 (II.15) Entalpia pary wodnej o temperaturze t 0 możliwa jest do wyznaczenia ze wzoru (I.20). Podczas procesu następuje niewielki wzrost temperatury pomijany dla obliczeń inżynierskich. Rys. 7. Proces nawilżania powietrza parą suchą nasyconą. W przypadku nawilżania powietrza parą przegrzaną uzyskuje się jednoczesne ogrzewanie powietrza. Temperaturę końcową procesu można wyznaczyć ze wzoru (II.16) 12

14 III. Bilansowanie układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych I. Dobór obliczeniowych parametrów wewnętrznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia: a) Powinna się zawierać w przedziale 17 C < t w < 26 C wartości graniczne b) Wartości niższe niż 20 C mogą powodować brak komfortu cieplnego, gdy ψ = 5 20 h -1 c) PN 78/B 03421: t w = C (okres letni, pobyt stały) i C (okres zimowy) d) PN 78/B 03421: duża prędkość powietrza» t w wyższe o 1 2K ze względu na odczuwanie chłodu spowodowane przepływem powietrza e) Gradient temperatury pomierzy podłogą i poziomem głowy nie może przekraczać 3K. f) Dla warunków tropikalnych: t w = t z (5 20)K i zazwyczaj powyżej 25 C (wyjątek: pobyt stały) g) Pobyt krótkotrwały: Recknagel zaleca: t w = (t z + 20)/2 Wilgotność powietrza w pomieszczeniu: Inne: a) φ = 30 60% b) φ < 35% - wysuszenie sprzętów, mebli, wykładzin, unoszenie pyłów, co prowadzi do podrażnień dróg oddechowych, ładowanie elektrostatyczne tworzyw sztucznych, wysuszenie błon śluzowych górnych dróg oddechowych c) φ > 70% - wykraplanie się pary wodnej na zimnych przegrodach, wydzielanie zapachów przez materiały organiczne (pleśń, gnicie), bardziej odczuwalne zapachy [Jones]. d) φ powinno maleć wraz ze wzrostem t w ze względu na możliwość realizacji procesu odparowania wilgoci ze skóry a) Prędkość powietrza powinna wzrastać wraz z t w v = 0,03 0,12 m/s (t w = 21 C), v = 0,18 0,41 m/s (t w > 21 C) [Steimle, Kurs klimatyzacji] b) PN 78/B 03421: v = 0,3 m/s (okres letni) c) Ilość powietrza świeżego przypadającego na jedną osobę: zalecana v z1 = 36 m 3 /h os, minimalna, gdy zakaz palenia v z1 = 20 m 3 /h os, minimalna, gdy wolno palić v z1 = 30 m 3 /h os d) W przypadku systemów wentylacja + klimatyzacja zaleca się zmniejszenie strumieni v z1, gdy t z < 0 C i t z >26 C II. Przenikanie ciepła przez przegrody przezroczyste (okna). 1. Ustalić wysokość wzniesienia Słońca h i azymut słońca a o [tab Pełech]. 2. Wyznaczyć natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego I b na płaszczyznę prostopadłą do promieni słonecznych dla danego azymutu a o. 13

15 mgr inż. Bartosz Gil (III.1) (A = 1085 W/m 2 ; B = 0,207) [tab. 7.3 Jones] 3. Określić azymut słoneczny ściany a w [tab Pełech]. 4. Obliczyć składową bezpośredniego promieniowania słonecznego I δ, które pada na płaszczyznę okna. gdy płaszczyzna pionowa gdy płaszczyzna pozioma (III.2) 5. Wyznaczyć współczynniki przepuszczalności oszklenia w zależności od azymutu słonecznego ściany [tab. 7.5 Jones] (P b = 0,87, P r = 0,79). 6. Ustalić wymiary zacienienia okna wskutek jego cofnięcia względem elewacji. Zgodnie z rysunkiem powyższym. Kąt padania w płaszczyźnie poziomej - Przegroda nasłoneczniona, gdy Pionowa długość cienia - Pozioma długość cienia - (III.3) (III.4) 7. Wyznaczyć nasłonecznioną powierzchnię okna A n. 8. Ustalić wartość natężenia rozproszonego dla wzniesienia Słońca h i miesiąca obliczeniowego [tab. 7.7 Jones] 9. Wyznaczyć chwilowe zyski ciepła przez okno na drodze promieniowania. (III.5) 10. Wyznaczyć zyski ciepła przez okno na drodze konwekcji i całkowite zyski ciepła. (III.6) (III.7) III. Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste. Zyski ciepła przez przegrody budowlane są sumą względnie ustalonego przepływu ciepła na drodze przenikania, wymuszonego różnicą temperatur po obu stronach przegrody oraz zysków nieustalonych wynikających z promieniowania słonecznego. Zagadnienie komplikuje dodatkowo określona pojemność cieplna przegrody, w wyniku czego ciepło jest akumulowane i oddawane w czasie. Wersja uproszczona (inżynierska) - zakłada wykorzystanie wzoru jak dla przegrody płaskiej (jednowymiarowy, ustalony przepływ ciepła): 14

16 (III.8) Metoda obliczeniowa wg wzorów Mackeya-Wrighta zakłada wykorzystanie temperatury słonecznej. Stosowana dla stałej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Słoneczna temperatura powietrza hipotetyczna temperatura powietrza zewnętrznego, przy której ciepło przejmowane przez zacienioną powierzchnię przegrody zewnętrznej jest równe ciepłu przejmowanego przez przegrodę przy danej temperaturze powietrza zewnętrznego z jednoczesnym wydzielaniem się na tej powierzchni ciepła promieniowania słonecznego. Inaczej jest to temperatura powietrza zewnętrznego, która da taki sam strumień ciepła napływający na przegrodę, jaki daje w rzeczywistości połączenie danej różnicy temperatur i wymiany ciepła przez promieniowanie. (III.9) E współczynnik absorpcji promieniowania przez powierzchnię przegrody [tab. 3.7 Pełech] (E = 0,7) α z współczynnik przejmowania ciepła po zewnętrznej stronie przegrody; α z = 22,7 W/m 2 K [ ] (III.10) t m średnia dobowa temperatura słoneczna [tab. 7.8 Jones] (uśredniono dla ścian S i W - t m = 29,1 C) v współczynnik zmniejszenia amplitudy zależny od grubości i materiału przegrody [rys Jones] (v = 0,2, Δτ = 10 h t z = 18 C (godz. 5.00) [tab. 3.3 Pełech]) Akumulacja ciepła w przegrodzie. Wg VDI 2078 przegrody budowlane dzieli się na 4 kategorie w zależności od akumulacji ciepła: 1. Typ I (bardzo lekki) względna masa budowli m < 150 kg/m 2 2. Typ II (lekki ) - m = kg/m 2 3. Typ III (średni ) - m = kg/m 2 4. Typ II (ciężki ) - m >500 kg/m 2 Wartość m oblicza się następująco (III.11) A i powierzchnia i-tej przegrody [m 2 ] m 1i jednostkowa masa i-tej przegrody [kg/m 2 ] A p powierzchnia podłogi [m 2 ] 15

17 IV. Zyski ciepła od ludzi. Organizm człowieka wydziela ciepło jawne i wilgoć w zależności od temperatury powietrza i intensywności wykonywanej pracy. Zyski ciepła całkowitego zależą od liczby osób n przebywających w pomieszczeniu i intensywności ich pracy, natomiast są niezależne od temperatury panującej w pomieszczeniu (w zakresie temperatur t w dla klimatyzacji w okresie letnim). (III.12) q c ciepło całkowite wydzielane przez jedną osobę [W] [tab Pełech, tab Jones] (q c = 193 W) φ współczynnik jednoczesności przebywania ludzi [tab Pełech] (φ = 0,9 1) Problem inżynierski stanowi przyjęcie gęstości zaludnienia pomieszczeń. Normatywne zagęszczenie budynku biurowego wynosi ~9 m 2 /os. Najmniejsze zagęszczenie dotyczy pomieszczeń kierowniczych (20 m 2 /os.), a największe pomieszczeń biurowych ogólnodostępnych (6 m 2 /os.). Dla sal koncertowych, kin, teatrów zagęszczenie może być bardzo duże - orientacyjnie można przyjmować wartość 0,5 m 2 /os. V. Zyski ciepła od powietrza wentylującego. 1. Strumień powietrza wentylującego niezbędny do ograniczenia stężenia substancji gazowej zanieczyszczającej powietrze. (III.13) k s emisja substancji zanieczyszczającej [kg/s] s 2 -s 1 masa zanieczyszczenia, jaką asymiluje metr sześcienny powietrza wentylującego [kg/m 3 ] 2. Strumień powietrza wentylującego zapewniający ograniczenie zawartości wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu. Obliczany, gdy podstawowym źródłem zmieniającym stan powietrza jest para wodna. (III.14) k s emisja pary wodnej w pomieszczeniu [kg/s] x w, x n zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym i nawiewanym [kg/kg p.s. ] ρ gęstość powietrza [kg/m 3 ] 16

18 3. Strumień powietrza wentylującego na podstawie bilansu ciepła jawnego. Obliczany, gdy wentylacja ma za zadanie utrzymać zarówno czystość powietrza w pomieszczeniu jak i jego temperaturę w strefie przebywania ludzi poniżej wartości granicznej t max. (III.15) 4. Strumień powietrza wentylującego na podstawie bilansu ciepła całkowitego. Przy projektowaniu systemów wentylacji zapewniających pełną klimatyzację (utrzymywanie założonej temperatury i wilgotności względnej powietrza) niezależnie od warunków zewnętrznych i panujących w pomieszczeniu, strumień powietrza wentylującego określa się wykorzystując zyski ciepła całkowitego. (III.16) Entalpię powietrza wywiewanego i nawiewanego należy odczytać z wykresu i-x. Rys. 8. Wyznaczenie entalpii powietrza nawiewanego i wywiewanego na wykresie i-x. Na wykres nanosimy punkt odpowiadający stanowi powietrza w pomieszczeniu P. Przez punkt przeprowadzamy linię przemiany kątowej powietrza ε oc [kj/kg] (III.17) Przecięcie linii przemiany z izotermą powietrza nawiewanego wyznaczy stan powietrza nawiewanego N (w tym entalpię i n ). Entalpię powietrza wywiewanego i w wyznaczamy przyjmując założenie P=W d (gdy otwory wywiewne w strefie przebywania ludzi). Jeżeli 17

19 otwory wywiewne zlokalizowane są w stropie dodatkowo uwzględnia się przyrost temperatury powietrza nad strefą pracy ϴ = 2 6K (punkt W g ). 5. Strumień powietrza wentylującego na podstawie krotności wymian powietrza w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, na podstawie znanych i sprawdzonych rozwiązań określono strumień powietrza wentylującego, który daje dobry skutek wentylacyjny. Korzystanie z tej metody wymaga ostrożności, ponieważ nie zawsze te same pomieszczenia mają jednakowe zyski ciepła. (III.18) ψ krotność wymian powietrza w pomieszczeniu [h -1 ] [tab. 3.2 Pełech] W niektórych przypadkach zalecane wartości krotności powietrza wynikające z nawiewu są większe lub mniejsze od tego samego wskaźnika dla wywiewu powietrza (utrzymywanie nad-, lub podciśnienia w pomieszczeniu). 6. Strumień powietrza wentylującego na podstawie ilości powietrza świeżego przypadającego na jedną osobę w pomieszczeniu. W pomieszczeniach, w których głównym źródłem zanieczyszczeń są ludzie wentylacja ma za zadanie nie tylko ograniczenie wzrostu temperatury powietrza, lecz także niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu wilgoci. W tym przypadku oblicza się strumień powietrza wentylującego przyjmując strumień ciepła powietrza niezbędny do usunięcia ciepła jawnego, pary wodnej i innych produktów przemiany materii emitowanych przez osobę. Jeżeli w pomieszczeniu wentylowanym za pomocą urządzenia wentylującego, bez chłodzenia powietrza nawiewanego, przewiduje się stały pobyt ludzi, a pozostałe zyski ciepła jawnego wynoszą Q zj, to strumień powietrza wentylującego oblicza się następująco (III.19) VI. Wyznaczenie punktu nawiewu powietrza N. Wyboru parametrów powietrza nawiewanego należy dokonać na podstawie czterech zasad: 1. Ograniczenie ilości powietrza nawiewanego. Temperatura powietrza nawiewanego powinna być możliwe najniższa, ale nieutrudniająca rozdziału powietrza w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to, iż temperatura powietrza nawiewanego może być o ~11K niższa od temperatury t w. 18

20 2. Wybór urządzenia chłodniczego. Efektywność urządzenia chłodniczego jest wyrażana współczynnikiem kontaktu, zależnym od ilości rzędów rur w chłodnicy. W praktyce współczynnik ten wynosi 0,8 0,95 i wzrasta wraz z ilością rzędów rur chłodnicy. 3. Moc wentylatora i zyski ciepła w przewodach. Temperatura powietrza wzrasta na skutek przepływu przez wentylator i przewody. Z tego względu temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od temperatury powietrza za chłodnicą. Trudno jest podać typowe wartości przyrostu temperatury w przewodach, niemniej jednak można mówić o kilkustopniowym jej wzroście. Przyrost temperatury związany w pracą wentylatora można przyjmować równy 1 K/1000 Pa sprężu. 4. Temperatura wody lodowej. Praca urządzenia chłodniczego uzależniona jest głównie od temperatury wody lodowej (oczywiście, gdy woda lodowa stanowi medium chłodzące). Temperatura powierzchni wody będzie równa temperaturze punktu rosy. Temperatura wody lodowej wzrasta w miarę przepływu, zatem jej temperatura musi być niższa od temperatury powierzchni rur. Temperatura wody lodowej wynosi 5 10 C, zatem najniższa temperatura powietrza na wyjściu z chłodnicy (wg termometru suchego) wynosi C. Algorytm doboru punktu N. 1. Znając stan zaludnienia pomieszczenia klimatyzowanego obliczyć minimalny strumień powietrza zewnętrznego. 2. Z wykresu psychrometrycznego odczytuje się położenie letnich punktów obliczeniowych dla warunków zewnętrznych Z i pomieszczenia P. 3. Znając zyski ciepła jawnego i utajonego w tym pomieszczeniu, oblicza się współczynnik kierunkowy przemiany dla okresu letniego. 4. Znając nachylenie kątowe przemiany przenosi się ją równolegle tak, aby przechodziła przez punkt P. 5. Oblicza się przewidywany przyrost temperatury powietrza wywołany pracą wentylatora wywiewnego, opraw wentylowanych, itp., a następnie określa się położenie punktu P i łączy się do z punktem Z. 6. Szacuje się przyrost temperatury na wentylatorze nawiewnym i w przewodach oraz zaznacza realne położenie punktu N na krzywej charakterystyki przemiany kątowej. Dowolność wyboru punktu jest uzależniona od doświadczenia, ale można przyjąć, że będzie ona niższa o minimum 8K od temperatury powietrza w pomieszczeniu. 7. Oblicza się ilość powietrza nawiewanego. 8. Określa się proporcję między strumieniami powietrza świeżego i obiegowego oraz zaznacza punkt mieszania M na odcinku Z P. 9. Biorą pod uwagę moc wentylatora nawiewanego oraz zyski ciepła w przewodach określić położenie punktu C, dla którego x C = x N. 19

21 10. Łączy się linią prostą punkty M i C przedłużając ją do linii nasycenia celem wyznaczenia temperatury punktu rosy i powierzchni wody w chłodnicy (punkt S). 11. Oblicza się współczynnik kontaktu chłodnicy. 12. Jeżeli współczynnik kontaktu dla danego typu chłodnicy jest zgodny z informacją producenta to położenie punktu N jest poprawne (CF = 0,6 0,95). Jeżeli nie, to koryguje się jego temperaturę o 0,5K (punkt 6 algorytmu). Po ustaleniu punktu N wyznacza się zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym. 20

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12) 2012 Vyacheslav PISAREV Agnieszka HABA Politechnika Rzeszowska ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 1. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 1. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 2. Kod przedmiotu: Sd 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym). Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1

OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1 OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1 PODSTAWOWE POJĘCIA I OKREŚLENIA Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazową zawierającą zawsze pewną ilość pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych Wykład 6 Klasyfikacja przemian fazowych JS Klasyfikacja Ehrenfesta Ehrenfest klasyfikuje przemiany fazowe w oparciu o potencjał chemiczny. nieciągłość Przemiany fazowe pierwszego rodzaju pochodne potencjału

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zad. nr 4 za 3% [2015.10.29 16:00] Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu gazu zależy liniowo od temperatury.

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wstęp do Geofizyki Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wykład 3 Wstęp do Geofizyki - Fizyka atmosfery 2 /43 Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Instrukcja dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA 2. Kod przedmiotu: Sdt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Audytora wersja 1.1

Kalkulator Audytora wersja 1.1 Kalkulator Audytora wersja 1.1 Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje

Bardziej szczegółowo

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach? 1. Która z podanych niżej par wielkości fizycznych ma takie same jednostki? a) energia i entropia b) ciśnienie i entalpia c) praca i entalpia d) ciepło i temperatura 2. 1 kj nie jest jednostką a) entropii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej. 1 Ciepło jest sposobem przekazywania energii z jednego ciała do drugiego. Ciepło przepływa pod wpływem różnicy temperatur. Jeżeli ciepło nie przepływa mówimy o stanie równowagi termicznej. Zerowa zasada

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Spis treści PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 19 1.1. Wstęp... 19 1.2. Metody badawcze termodynamiki... 21 1.3.

Bardziej szczegółowo

1.1. KSZTAŁTOWANIE KLIMATU POMIESZCZEŃ

1.1. KSZTAŁTOWANIE KLIMATU POMIESZCZEŃ 13 1. WSTĘP 1.1. KSZTAŁTOWANIE KLIMATU POMIESZCZEŃ Prawidłowe określenie wymaganych parametrów klimatu i innych potrzeb cieplnych w budownictwie daje podstawę do wkomponowania odpowiednich instalacji w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 atomu węgla 12 C. Mol - jest taką ilością danej substancji,

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE Jerzy Wisialski

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu Ćwiczenie Nr 3 Temat: BADANIE MIKROKLIMATU W POMIESZCZENIACH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi badania mikroklimatu w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV, PPD.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami Zasada zerowa Kiedy obiekt gorący znajduje się w kontakcie cieplnym z obiektem zimnym następuje

Bardziej szczegółowo

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Pomiary wilgotności /. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Augusta 1. 2. 3. Rys. 1. Psychrometr

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 2. 1 kmol każdej substancji charakteryzuje się taką samą a) masą b) objętością

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html GAZY DOSKONAŁE Przez

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA I. Cel ćwiczenia: zbadanie zależności ciśnienia pary nasyconej wody od temperatury oraz wyznaczenie molowego

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia Ćwiczenie C2 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia C2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia (poniżej ciśnienia atmosferycznego),

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku TERMODYNAMIKA przykłady zastosowań I.Mańkowski I LO w Lęborku 2016 UKŁAD TERMODYNAMICZNY Dla przykładu układ termodynamiczny stanowią zamknięty cylinder z ruchomym tłokiem, w którym znajduje się gaz tak

Bardziej szczegółowo

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju Wykład II Przejścia fazowe 1 Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju Woda występuje w trzech stanach skupienia jako ciecz, jako gaz, czyli para wodna, oraz jako ciało stałe, a więc lód.

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Bilans energii komory chłodniczej

Bilans energii komory chłodniczej Bilans energii komory chłodniczej dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Równanie bilansu energii bilans parownikowy 1 Zyski ciepła w komorze chłodniczej Zyski ciepła przez przegrody izolowane 2 Zyski ciepła przez

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej 1. Wstęp Współczynnik wnikania ciepła podczas konwekcji silnie zależy od prędkości czynnika. Im prędkość czynnika jest większa, tym współczynnik wnikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5

Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5 Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5 Program Wykres i-x Molliera wersja 1.5 jest aplikacją, której celem jest uproszczenie obliczeń związanych z przemianami wilgotnego powietrza przy projektowaniu procesów

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA Termodynamika - opisuje zmiany energii towarzyszące przemianom chemicznym; dział fizyki zajmujący się zjawiskami cieplnymi. Termochemia - dział chemii zajmujący się efektami

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Prawa gazowe- Tomasz Żabierek

Prawa gazowe- Tomasz Żabierek Prawa gazowe- Tomasz Żabierek Zachowanie gazów czystych i mieszanin tlenowo azotowych w zakresie użytecznych ciśnień i temperatur można dla większości przypadków z wystarczającą dokładnością opisywać równaniem

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest istotnym zagadnieniem w instalacjach klimatyzacyjnych powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania suszarki konwekcyjnej z mikrofalowym wspomaganiem oraz wyznaczenie krzywej suszenia dla suszenia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 Mgr inż. Zenon Spik Oznaczenia Nowością, która pojawia się w normie PN-EN ISO 12831 są nowe oznaczenia podstawowych wielkości fizycznych:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG W artykule opisano i porównano trzy nowoczesne systemy klimatyzacji, w aspekcie komfortu cieplnego, zużycia energii

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA A OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA A OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU WENTYLACJA I KLIMATYZACJA A OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU dr inŝ. Aleksander Pełech Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydział InŜynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej Wentylacja co to jest? Najprościej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Wymienniki ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła.

Ćwiczenie 4: Wymienniki ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła. . Część teoretyczna Podstawy bilansowania ciepła Energia może być przekazywana na sposób pracy (L) lub ciepła (Q). W pierwszym przypadku, na skutek wykonania pracy, układ zmienia objętość (rys. ). Rys..

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska 1. Bilans cieplny 2. Przejścia fazowe 3. Równanie stanu gazu doskonałego 4. I zasada termodynamiki 5. Przemiany gazu doskonałego 6. Silnik cieplny 7. II zasada termodynamiki TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze,

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych Warunki klimatyczne Klimatyzacja budynków użytkowych i przemysłowych wiąże się na ogół z koniecznością dostarczania do nich powietrza

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe. Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Wentylacja i klimatyzacja. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Wentylacja i klimatyzacja Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Definicje Zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza, w taki sposób i w takich ilościach, aby nie dopuścić do pogorszenia się warunków mikroklimatu,

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez

Bardziej szczegółowo