Mechanika Gruntów Soil Mechanics. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanika Gruntów Soil Mechanics. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki"

Transkrypt

1 Mechanika Gruntó Soil Mechanics

2 Mechanika gruntó Mechanika Gruntó obejmuje teoretyczne podstay zjaisk, które ystępują gruncie stanoiącym podłoże budoli, ośrodek którym ykonyane są roboty inżynierskie oraz materiał, z którego znoszone są budole ziemne. Mechanika gruntó stanoi ięc teoretyczną część geotechniki, dziedziny działalności inżynierskiej obejmującej roboty ziemne, fundamentoanie, budole i konstrukcje ziemne oraz zmacnianie i uszczelnianie podłoża.

3 Mechanika gruntó Karl Terzaghi ( ) Ojciec nooczesnej mechaniki gruntó Urodziny Pradze, 1925 roku pisze Erdbaumechanick Wykłada MIT ( ) Wykłada Harvardzie (1938 i później) According to Terzaghi (1948): "Soil Mechanics is the application of las of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing ith sediments and other unconsolidated accumulations of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rocks regardless of hether or not they contain an admixture of organic constituent."

4 Geotechnika, Inżynieria geotechniczna Inżynieria geotechniczna zajmuje się naukoa i praktyczną stroną tej części inżynierii cyilnej, która dotyczy materiałó naturalnych sąsiedztie poierzchni ziemi. B.M. Das, 1985 Inżynieria geotechniczna jest gałęzią inżynierii cyilnej, która zajmuje się gruntami, skałami i odą oraz ich poiązaniami z projektoaniem i ykonastem projektó inżynierskich D.P. Coduto, 1999 Inżynieria geotechniczna zajmuje się zastosoaniem nauk takich jak: mechanika gruntó, mechanika skał oraz geologia inżynierska i im pokrenych inżynierii cyilnej, przemyśle ydobyczym oraz ochronie i inżynierii środoiska A pproved N. Morgenstern, 2000

5 Geotechnika, Inżynieria geotechniczna Transport Kons trukcje budolane i inzynierskie Geodezja i kartografia INŻYNIERIA CYWILNA GEOTECHNIKA Paleontologia Geofizyka i sejsmologia Geomorfologia GEOLOGIA Mineraologia i petrografia Geologia inżynierska Hydrogeologia Inżynieria geotechniczna Inżynieria środoiska Inżynieria geotechniczna jest działem inżynierii cyilnej zaś geologia inżynierska geologii Geotechnika łączy sobie iedzę zaartą obu tych działach

6 Historia magistra vitae! And e can save 700 lira by not taking soil tests... Pisa, XII century

7 Miejsce i zadania mechaniki gruntó geotechnice PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLI ZIEMNYCH POSADOWIENIE BUDOWLI NA GRUNTACH SKŁADOWISKA ODPADÓW SPECJALNE PROBLEMY

8 Wykorzystanie mechaniki gruntó roziązyaniu problemó geotechnicznych PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLI ZIEMNYCH POSADOWIENIE BUDOWLI NA GRUNTACH SKŁADOWISKA ODPADÓW SPECJALNE PROBLEMY - dobór materiału do budoy zapór ziemnych, ałó, grobli, dróg, itp. - ybór metod obliczania stateczności i odkształceń - badanie i dobór parametró do obliczeń - kontrola stanu technicznego budoli - rozpoznanie łaściości podłoża - ybór metody posadoienia - zmacnianie podłoża - dobór metod obliczenioych projektoaniu -składoanie odpadó poprzemysłoych i komunalnych - ykorzystanie odpadó poprzemysłoych budonictie -zagospodaroanie terenó poprzemysłoych - posadoienie budoli na gruntach ekspansynych - dynamiczne odciążenia gruntó

9 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLI ZIEMNYCH Problemy geotechniczne DOBÓR MATERIAŁU DO BUDOWY ZAPÓR ZIEMNYCH, WAŁÓW, GROBLI, DRÓG, etc. WYBÓR METOD OBLICZANIA STATECZNOŚCI, ODKSZTAŁCEŃ BADANIA I DOBÓR PARAMETRÓW DO OBLICZEŃ KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI

10 Problemy geotechniczne POSADOWIENIE BUDOWLI NA GRUNTACH ROZPOZNANIE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA WYBÓR METODY POSADOWIENIA WZMACNIANIE POD ŁOŻA DOBÓR METOD OBLICZENIOWYCH W PROJEKTOWANIU

11 Problemy geotechniczne POSADOWIENIE BUDOWLI NA GRUNTACH Posadoienie bezpośrednie Ściany oporoe Ścianki szczelne Obudoa ykopó Konstrukcje podziemne Posadoienie bezpośrednie Ściany oporoe

12 Problemy geotechniczne Ścianki szczelne Obudoa ykopó Konstrukcje podziemne

13 Problemy geotechniczne SKŁADOWISKA ODPADÓW -Składoanie odpadó poprzemysłoych i komunalnych - Zagospodaroanie terenó poprzemysłoych - Wykorzystanie odpadó poprzemysłoych budonictie

14 Problemy geotechniczne SKŁADOWISKA ODPADÓW

15 Geneza gruntu Dla gleboznacy... grunt (lub raczej gleba) jest substancją istniejącą na poierzchni ziemi, która umożliia rozój flory. Dla geologa... grunt jest cienką połoką na poierzchni ziemi (tam gdzie ystepują korzenie roślin i drze), pozostałą część skorupy ziemskiej określa się mianem skała, niezależnie od jej zięzłości. Dla inżyniera... grunt jest nieziązanym złożem mineralnych lub organicznych cząstek lub ziaren pokryającym znaczną częśc skorupy ziemskiej. Dla geotechnika grunt jest akumulacją nieziązanych lub słabo ziązanych cząstek mineralnych postała na skutek ietrzenia skał, pory pomiędzy cząstkami stałymi mogą być ypełnione odą lub/i poietrzem. Craig, 1996

16 Geneza gruntu Ciągły cykl ietrzenia, erozji, transportu, sedymentacji, cementacji, kruszenia i cementacji, rekrystalizacji, konsolidacji, metamorfizmu lub topnienia dla przetorzenia gruntu skałę. Ostatecznym produktem ietrzenia jest grunt

17 Zjaiska fizyczne gruncie-geneza gruntu Grunty torzą ierzchnią arstę litosfery, są to materiały postałe z ietrzenia fizycznego, chemicznego i organicznego oraz rozdrobnienia mechanicznego skał pierotnych. Wietrzenie fizyczne yołane jest głonie ahaniami temperatury, zamarzaniem ody porach a także działaniem rozsadzającym korzeni roślin. W yniku działania tych czynnikó skały ulegają osłabieniu i rozpadoi na bloki a następnie na coraz drobniejsze okruchy. Wietrzenie chemiczne pooduje rozpad skał oraz zmiany ich składzie chemicznym skutek procesó chemicznych zachodzących enątrz skał. Głónymi czynnikami yołującymi ietrzenie chemiczne jest oda oraz poietrze. Wietrzenie organiczne jest yołane przez procesy życioe zierząt i roślin. Procesy erozyjne i transport materiału poodują rozdrobnienie okruchó ystępujących skorupie ziemskiej oraz zmiany podłożu macierzystym

18 Zjaiska fizyczne gruncie-geneza gruntu Produkty ietrzenia lub rozdrobnienia skały pierotnej Naza frakcji Wietrzenie fizyczne Bloki kamienne i głazy ostrokraędziste Okruchy ostrokraędziste Ziarna ostrokraędziste Wietrzenie chemiczne Rozdrobnienie mechaniczne przy transporcie - głazy otoczone i otoczaki nie zietrzałe okruchy ostrokraędziste kryształy odporne na ietrzenie drobne kryształy skały pierotnej minerały iłoe okruchy obtoczone i ich ymiary Kamienista (ƒ k ) poyżej 40 mm Żiroa (ƒ ż ) 40 2 mm ziarna obtoczone Piaskoa (ƒ p ) mm mączka skalna postała przy obtaczaniu. okruchó bardzo drobne cząstki mączki skalnej o ymiarach poniżej mm Pyłoa (ƒ π ) 0,05 0,0002 mm Iłoa (ƒ i ) poniżej mm

19 Grunt jako ośrodek trójfazoy W gruncie yróżnia się: fazę stałą (ziarna i cząstki), fazę ciekłą (oda) i fazę gazoą (poietrze, para odna i gazy). Fazy ośrodku gruntoym: pęcherzyki poietrza, oda olna, cząstki stałe, oda błonkoa.

20 Grunt jako ośrodek trójfazoy Struktura gruntu jest to zajemny układ ziaren i cząstek gruntoych, torzących szkielet gruntoy. Zależy ona od jakości i ymiaró cząstek oraz od arunkó postaania gruntu. Rozróżnia się trzy typoe struktury gruntó: Ziarnistą Komórkoą Kłaczkoą Struktura ziarnista jest charakterystyczna dla piaskó i żiró o ziarnach ykazujących znikome zajemne przyciąganie. Struktura komórkoa jest charakterystyczna dla gruntó ilastych, odłożonych odzie bez uprzedniego skoaguloania się opadających cząstek. Struktura kłaczkoa postaje z cząstek praie yłącznie iłoych, opadających odzie z rozpuszczonymi solami.

21 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Miejscem ystępoania zjaisk natury fizykochemicznej jest poierzchnia graniczna będąca poierzchnią kontaktu pomiędzy fazą stałą (cząstkami) i fazą ciekłą (odą lub roztorem różnych ziązkó chemicznych) Wielkość poierzchni granicznej przeliczeniu na jednostkę objętości danego gruntu nazya się poierzchnią łaścią. Im drobniejsze są cząstki danego ośrodka, tym iększa jest jego poierzchnia łaścia i tym iększa jest jego aktyność fizykochemiczna. Zjaiska fizykochemiczne mają pły na: jakość i pracę gruntu, strukturę gruntu, ściśliości i ytrzymałości. Intensyność zjaisk zależy od: składu mineralnego ich ziaren i cząstek, składu chemicznego roztoru odnego znajdującego się porach gruntu, ielkości poierzchni granicznej.

22 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Warsta ody ziązanej składa się z dóch podarst: oda adsorboana (higroskopijna) torzy połokę -arstę kationó trale ziązanych z poierzchnią cząstki gruntu na skutek przyciągania molekuł odnych oda błonkoa ziązana słabiej z poierzchnią cząstki, przesua się z jednej cząstki na drugą niezależnie od siły ciężkości do chili yrónania grubości odnej na obu cząstkach. σ p Rozkład sił przyciągających odę ziązaną: 1 1 cząstka stała, oda adsorpcyjna (higroskopijna), 3 oda błonkoa, 4 oda olna, 2 4 x 5 ykres sił przyciągania molekularnego

23 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Warsta podójna jonoa jest to arsta jonó utierdzonych na poierzchni cząstki i arsta dyfuzyjna z adsorboanych jonó. Grubość arsty podójnej i arsty ody ziązanej zależy od: składu chemicznego cząstki stałej artościoości adsorboanych jonó. Na siłę przyciągania i odpychania cząstek gruntu ma pły: obecność lub brak arsty kationó między cząsteczkami (jedna arsta kationó osłabia zajemne przyciąganie cząstek, a każda kolejna pooduje, że przyciąganie cząstek jeszcze bardziej maleje). artościoości kationó adsorboanych (im iększa artościoość kationó, tym mniej jest ich arstie dyfuzyjnej, tym lepsze łaściości mechaniczne ma grunt).

24 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Iły zaierające kationy sodu mają dużą nasiąkliość ody i ykazują znaczne pęcznienie. Po ymianie na kationy o yższej artościoości (np. apnia), grubość arsty podójnej cząstkach zmniejsza się i iły mniej pęcznieją. Wymiany kationó użya się do zmocnienia iłó (yniki są tym lepsze im yższa artościoość proadzanych kationó).wymiany kationó można dokonać elektrochemicznie za pomocą prądu stałego (anody z aluminium, katody z miedzi). Bernatzik uzyskał ten sposób zrost kąta tarcia enętrznego z 23 o do 35 o raz ze znacznym spadkiem ściśliości. Jakość kationó i grubość błonek odnych ma bardzo duży pły na odoprzepuszczalność gruntó- im grubsze są błonki odne na cząstkach gruntu, tym mniejsza jest jego odoprzepuszczalność, gdyż coraz iększą objętość zajmuje oda błonkoa, mocno ziązana na poierzchni cząstek.

25 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Grunty o dużej poierzchni łaściej mają zdolność iązania jonó ciał rozpuszczonych odzie przy jednoczesnym oddaaniu do roztoru rónoażnej liczby jonó. Wymiana jonó zachodzi arstach ody ziązanej, a także sieci krystalicznej cząstek. Mechanizm ymiany jonó (kationó) zależy od charakteru sieci krystalicznej minerałó. Pojemność ymienna jonó jest to liczba ymiennych jonó, yrażonych milialentach na 100 gramó suchej masy gruntu Pojemność ymienna gruntó mieści się granicach mal/100g. Przykładoo, dla minerałó iłoych ynosi ona: Kaolinit Illit Montmorillonit 3-15 mal/100g mal/100g mal/100g

26 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Potencjał elektrokinetyczny ζ jest to różnica potencjału arstie dyfuzyjnej. Różnica potencjału pomiędzy poierzchnią cząstki a zenętrzną granicą arsty dyfuzyjnej nazya się potencjałem termodynamicznym ε. Wartość i znak potencjału elektrokinetycznego ζ zależy od: składu mineralnego cząstek gruntoych, ilgotności gruntu, jakości i ilości jonó znajdujących się roztorze odnym, ph roztoru odnego, zaiesiny, temperatury gruntu.

27 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Zjaiska elektrokinetyczne Przepły elektroosmotyczny jest to przemieszczenie penej części arsty dyfuzyjnej kationó, stycznie do arsty utierdzonej, pod płyem stałego prądu elektrycznego. Nastąpi ięc przepły ody kierunku elektrody o przecinym znaku. Zjaisko to zostało odkryte przez Reussa 1809 r. Elektroforezą lub elektrokataforezą nazyamy ędrókę cząstek stałych, mających potencjał elektrokinetyczny, do elektrody odmiennego znaku. Zjaiskiem odrotnym do elektroosmozy jest potencjał przepłyu. Został on odkryty dośiadczalnie przez Quincke, który przepuszczał odę destyloaną przez różne grunty i uzyskał obodzie zamkniętym prąd elektryczny o napięciu 6.9 dla piasku karcoego i 0.4 dla gliny.

28 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Zjaiska elektrokinetyczne Elektroosmozę można ykorzystać np. do osuszania gruntu, jego zmocnienia lub uszczelnienia. W Polsce stosoano elektroosmozę do zmacniania i uszczelniania piaskó przez kilkukrotne proadzenie roztoró szkła odnego oraz chlorku apnia. Elaktroosmoza zapenia przenikanie roztoru do poró bez potrzeby stosoania dużych ciśnień (jak przy iniekcjach); dłuższe stosoanie prądu przyśpiesza proces tardnienia żelu krzemionki. Zastosoanie elektroosmozy daje dobre yniki przy osuszaniu gruntó pyłoych i iłoych o małej odoprzepuszczalności. Przy zastosoaniu prądu elektrycznego o spadku napięcia 1 /cm uzyskuje się prędkość przepłyu ody około 5x10-5 cm/s, a ięc razy iększą od przepłyu hydraulicznego. Osuszanie piaskó tą metodą jest bezskuteczne, gdyż mają one iększe odoprzepuszczalności.

29 Fizykochemiczne oddziałyanie cząstek gruntoych Zjaisko tiksotropii polega na przechodzenia żelu zol i odrotnie, skutek mechanicznych oddziałyań (ibracji, strząsó, mieszania, działania ultradźiękó itp.) W torzeniu się żelu udział biorą szystkie cząstki zaiesiny, z których po penym czasie postaje ciągła struktura komórkoa. Właściości tiksotropoe mają grunty zaierające cząstki iłoe o rozmiarach koloidó < 0,0002 mm. Cząstki iłoe i koloidalne torzą pomiędzy iększymi ziarnami tiksotropoe spoio postaci ciągłej siatki przestrzennej, nadają gruntoi spoistość i ytrzymałość. Naruszenie struktury triksotropoej spoia gruntu skutek drgań i ibracji pooduje uplastycznienie gruntu, a naet jego upłynnienie. Niigata, 1964

30 Grunt jako ośrodek trójfazoy Pęcherzyki poietrza Woda błonkoa Poietrze a Woda Cząstki stałe m m d d Liczymy: Masę szkieletu, Objętość szkieletu, Objętość poró, Objętość poietrza, Gęstość. Wolna oda Mierzymy: Całkoitą objętość, Masę ody Całkoitą masę

31 Grunt jako ośrodek trójfazoy Pęcherzyki poietrza Woda błonkoa Poietrze a Woda m Cząstki stałe m d d Wolna oda d gdzie: - objętość gruntu p + a - objętość poró a d p d - objętość szkieletu gruntoego m m - masa gruntu ilgotnego - objętość ody a -objętość poietrza

32 Grunt jako ośrodek trójfazoy Cechy fizyczne gruntu można podzielić na podstaoe i od nich pochodne. Do podstaoych cech fizycznych gruntó zalicza się: ilgotność gęstość łaścią ρ s gęstość objętościoą ρ cechy te oznaczane są na podstaie badań laboratoryjnych Do pochodnych cech fizycznych gruntu zalicza się: gęstość objętościoą szkieletu gruntoego ρ d poroatość n i skaźnik poroatości e ilgotność całkoitą r i stopień ilgotności S r stopień zagęszczania I D i skaźnik zagęszczania I s skaźnik plastyczności I P stopień plastyczności I L

33 1.Wilgotnością gruntu nazyamy procentoy stosunek masy ody m zaartej jego porach do masy szkieletu gruntoego m d : gdzie: gdzie: m m d Grunt jako ośrodek trójfazoy 100% m - masa ody m d - masa szkieletu gruntoego m m m m c 100% m 1 - masa ilgotnej próbki gruntu raz z pojemnikiem, m 2 - masa ysuszonej próbki raz z pojemnikiem, m c - masa pojemnika m m d a Wilgotnością naturalna n nazyamy ilgotność, jaką ma grunt stanie naturalnym. d

34 Grunt jako ośrodek trójfazoy 2. Stopień ilgotności gruntu S r określa stopień ypełnienia poró gruntu odą. S r p ρ m p m d ρ d Zależnie od artości stopnia ilgotności gruntu S r rozróżniono następujące stany zailgocenia gruntó niespoistych: suchy S r 0 mało ilgotny 0 < S r 0.4 ilgotny 0.4 < S r 0.8 n sat Jeżeli S r 1 to grunt jest pełni nasycony. naodniony 0.8 < S r 1.0 γ 3. Ciężar objętościoy γ [kn/m 3 ]: [kn/m 3 ]: słodka W W γ γ kn γ m słona W ciężar gruntu, kn, W ciężar ody, kn. kn γ m m 3a. Ciężar objętościoy ody m s a s

35 ρ Grunt jako ośrodek trójfazoy 4. Gęstość objętościoa gruntu ρ, kg/m 3. m 5. Gęstość łaścia, szkieletu gruntoego ρ s [kg/m 3 ]: ρ s m d d 6. Ciężar łaściy, γ s [kn/m 3 ]: ρ γ γ ρ g piasek s s g grunt żir glina pył ił m m d ρ s [kg/m 3 ] a d γ s [kn/m 3 ]

36 Grunt jako ośrodek trójfazoy 7. Gęstość objętościoa, ρ d [kg/m 3 ] szkieletu gruntoego: ρ d ρ skąd: m d ρ m m md + m ρ ρd d m d d 100ρ md ρd + n ρd 100 Znajomość gęstości objętościoej szkieletu jest konieczna do obliczenia poroatości, skaźnika poroatości i skaźnika zagęszczenia nasypó. 8. Ciężar objętościoy, γ d [kn/m 3 ] szkieletu gruntoego: γ d γ m m d a d

37 9. Poroatość, n: n Grunt jako ośrodek trójfazoy p Wobec trudności bezpośredniego pomiaru objętości poró p i objętości szkieletu s ykorzystuje się metodę pośrednią, opartą na zależnościach ynikających z rysunku ykorzystując następujące zory: d + p n ρ m d s d md p d ρs 1 1 P + d ρd ρ s P -objętość poró d -objętość szkieletu 1,0 ρ m d d ρs ρd ρ s 1,0 1,0

38 Grunt jako ośrodek trójfazoy 10. Wskaźnikiem poroatości gruntu e nazyamy stosunek objętości poró p e do objętości cząstek gruntu (szkieletu gruntoego) d p d p p 1 p p n 1 n Pomiędzy skaźnikiem poroatości e a poroatością n istnieją zależności: e n n 100% e 100% 1+ e 1 n 1+e ρ s ρ ρ e d d gaz oda a nsr n Wskaźnik poroatości e gruntó niespoistych aha się granicach , a gruntach spoistych może być znacznie iększy. 1 szkielet gruntoy 11. Wilgotność stanie pełnego nasycenia odą sat : sat nρ 1 n ρ ( ) s 100 eρ ρ s 100%

39 Grunt jako ośrodek trójfazoy Układ kula nad kulą e 0.91; n Układ kula na trzech kulach e 0.35; n

40 Grunt jako ośrodek trójfazoy struktura gruntu Rozluzoany,ziarna o ostrych kraędziach Zagęszczony, ziarna o ostrych kraędziach Bardzo rozluzoany, e>0.90 Rozluzoany, e0.91 Zagęszczony, e0.35

41 Grunt jako ośrodek trójfazoy 12. Względny ciężar łaściy szkieletu gruntoego G s G s γ γ s ρ s ρ gaz a 1+e e oda nsr n 1 szkielet gruntoy Wzory yproadzone na podstaie poznanych definicji: S γ r d Gs 100% e Gsγ Gs 1+ S r γ S r d γ 1 + γ 1 100% γ G d s

42 Grunt jako ośrodek trójfazoy m m W d 1 + W d 1 + γ 1 S 100% G r γ d G s γ e 1 s γ Kilka prostych reguł i skazóek do roziązyania zadań: 1. Pamiętaj o podstaoych definicjach, e, ρ s, S r, etc. 2. Narysuj diagram trójfazoy (lub dufazoy). 3. Załóż d 1 lub t 1, jeżeli nie są dane. 4. Stosuj często: S r eρ ρ s d S re G s

43 Grunt jako ośrodek trójfazoy Przykład liczboy: Dana jest gęstość objętościoa gruntu ρ1.92 g/cm 3, ilgotność 13 %, gęstość łaścia szkieletu gruntoego ρ s 2.65 g/cm 3. Obliczyć: gęstość objętościoą szkieletu gruntoego ρ d, poroatość n, skaźnik poroatości e, gęstość objętościoą przy całkoitym nasyceniu poró odą ρ sr, ilgotność stanie całkoitego nasycenia poró odą r oraz stopień ilgotności gruntu S r. 100ρ g ρs ρd ρd 1.70 n cm ρs 2.65 ρs ρd e ρd 1.70 g ρ sr ρd + n ρ cm 100 ρ e n 12 r 21.09% Sr ρ s r czyli grunt ilgotny

44 Literatura Szymański A. Wykłady z mechaniki gruntó i budonicta ziemnego Wiłun Z. Zarys geotechniki Lambe T. W. Whitman R. (1976, 1977) Mechanika gruntó,tom I i II, Arkady, Warszaa erruijt A Soil Mechanics Coduto D.P Geotechnical Engineering. Coduto D.P Foundation design. Jarominiak A Lekkie konstrukcje oporoe. Myślińska E Laboratoryjne badania gruntó. Obrycki M., Pisarczyk S Zbiór zadań z mechaniki gruntó.

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13

Spis treści. Przedmowa... 13 Przedmowa........................................... 13 1. Wiadomości wstępne.................................. 15 1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego................... 15 1.2. Pojęcie gruntu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sylwia Tchórzewska

mgr inż. Sylwia Tchórzewska Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów mgr inż. Sylwia Tchórzewska Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów Zadaniem klasyfikacji gruntów jest ich podzielenie na grupy w taki sposób, aby do jednej grupy należały

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Alojzy Szymański MECHANIKA GRUNTÓW Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

Alojzy Szymański MECHANIKA GRUNTÓW Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Alojzy Szymański MECHANIKA GRUNTÓW Wydawnictwo SGGW, Warszawa 007 Spis treści CZĘŚĆ ISPIS TREŚCI...3 1 MIEJSCE I ZADANIA MECHANIKI GRUNTÓW W INŻYNIERII...7 PODSTAWOWE ZJAWISKA FIZYCZNE W GRUNCIE...9.1

Bardziej szczegółowo

Mechanika Gruntów. Właściwości Fizyczne Gruntu. Właściwości Mechaniczne Gruntu. Część. Pierwsza. Druga

Mechanika Gruntów. Właściwości Fizyczne Gruntu. Właściwości Mechaniczne Gruntu. Część. Pierwsza. Druga Mechanika Gruntów Część Pierwsza Właściwości Fizyczne Gruntu Część Druga Właściwości Mechaniczne Gruntu Program Przedmiotu Część Pierwsza 1. Miejsce i Zadania Mechaniki Gruntów w Inżynierii 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01.

Bardziej szczegółowo

Metody badań geologiczno -inżynierskich. mgr inż. Sylwia Tchórzewska

Metody badań geologiczno -inżynierskich. mgr inż. Sylwia Tchórzewska WYKŁAD Metody badań geologiczno -inżynierskich mgr inż. Sylwia Tchórzewska BIBLIOGRAFIA 1. Bażyński J., Drągowski A, Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. 1999. Zasady sporządzania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.020 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 listopad 2012 Dotyczy PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis Copyright

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie Usługi geologiczne Tadeusz Śloński 35-505 Rzeszó, ul. Kościelna 29.geologia.e.pl NIP: 813-102-68-14 Inestor: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 po. strzyżoski oj. podkarpackie Temat: Budoa zadaszenia dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorsto Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanoski ul. Mickieicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-55 email: epg.elblag@p.pl.epgelblag.republika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rozbudoa

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA

HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA HYDROTATYKA I AEROTATYKA Zajęcia yrónacze, Częstochoa, 2009/2010 Ea Mandoska 1. Pojecie ciśnienia, jednostki 2. Prao Pascala, zastosoanie życiu codziennym 3. Ciśnienie hydrostatyczne 4. Naczynia połączone,

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Naza przedmiotu: Specjalne urządzenia cieplne i chłodnicze Special systems of thermal and refrigerating Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu:5.2.12 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów

Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentó K. Kyzioł, J. Szczerba Bilans cieplny suszarni teoretycznej Na rysunku 1 przedstaiono przykładoy schemat suszarni jednostopnioej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna Opinia Geotechniczna Dla obiektu: Centrum Szkoleniowo-Ratownicze we wsi Kociałkowa Górka Adres obiektu: Działka o nr ew. 39/5, obręb Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, woj. Wielkopolskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MAKROSKOPOWA

ANALIZA MAKROSKOPOWA ANALIZA MAKROSKOPOWA Wprowadzenie Metoda makroskopowa polega na przybliżonym określeniu rodzaju, nazwy, niektórych cech fizycznych oraz stanu badanego gruntu bez użycia przyrządów. Stosuje się ją w terenie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora

Bardziej szczegółowo

1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006

1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006 Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie numer: 1 1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Nr ćwiczenia TEMAT: Wyznaczanie porowatości objętościowej przez zanurzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Metody poprawy jakości nasion buraka cukrowego

Metody poprawy jakości nasion buraka cukrowego Metody poprawy jakości nasion buraka cukrowego Podlaski Sławomir Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr hab. B. Geja i 90-lecia powstania Katedry Fizjologii Roślin Budowa handlowego nasienia buraka cukrowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

8. Hydrostatyka i hydrodynamika

8. Hydrostatyka i hydrodynamika 8 Hydrostatyka i hydrodynamika Hydrostatyka Ciśnienie hydrostatyczne Jest to ciśnienie yołane ciężarem cieczy Ciśnienie hydrostatyczne zależy tylko od ysokości słupa cieczy, tj od głębokości, na której

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne gęstość porowatość nasiąkliwość ZAKŁAD GEOMECHANIKI POLSKA NORMA PN-EN 1936, październik 2001 METODY BADAŃ KAMIENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Gospodarka odno-ściekoa przemyśle Water and asteater management in industry Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu: 5.6.1 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH

5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH Ćiczenie 5, 6 5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH ZAGADNIENIA DO ĆWICZEŃ Wstęp Proces formoania

Bardziej szczegółowo

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TEORII STEROWANIA. Ćwiczenie 6 RD Badanie układu dwupołożeniowej regulacji temperatury

LABORATORIUM TEORII STEROWANIA. Ćwiczenie 6 RD Badanie układu dwupołożeniowej regulacji temperatury Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC). Cel ćiczenia LABORATORIUM TEORII STEROWANIA Ćiczenie 6 RD Badanie układu dupołożenioej regulacji temperatury Celem ćiczenia jest poznanie łaściości regulacji

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej. Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012

Instytut Techniki Budowlanej. Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 Instytut Techniki Budowlanej Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 Ocena geotechnicznych warunków podłoża i określenie wymagań dla mineralnych warstw konstrukcyjnych Stanisław

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Hydrogeologia Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara Zakres przedmiotu: Elementy geologii dynamicznej i historycznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Metody oceny zagęszczenia podłoża budowlanego

Metody oceny zagęszczenia podłoża budowlanego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Metody oceny zagęszczenia podłoża budowlanego Zastosowanie coraz nowszych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych wymaga dostosowania metod badawczych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Opracowano na podstawie: - wyników doświadczeń polowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE Konsystencje oraz stany gruntów spoistych KONSYSTENCJE zwarta plastyczna płynna STANY zwarty zw półzwarty pzw twardo tpl pl miękko mpl płynny pł w S w P w L wilgotność 0 0.25 0.50 1.00 I L Stopień plastyczności:

Bardziej szczegółowo

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków 1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość

Bardziej szczegółowo

Skad granulometryczny gruntu Granice konsystencji Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Skad granulometryczny gruntu Granice konsystencji Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Skad granulometryczny gruntu Granice konsystencji Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów Skład granulometryczny gruntów Skład mineralny gruntów zależy od minerałów budujących ziarna i cząstki, z których składają

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2

Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2 Kraj Geoinżynieria Jak eliminoać osuiska drogoe? cz. 2 dr inż. Krzysztof Trojnar, Politechnika Rzeszoska, Zakład Dróg i Mostó Osuiska stanoią praktyce budonicta drogoego jeden z najtrudniejszych problemó,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE

MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE Sem. I Sem. Mechanika Gruntó Funamentoanie 1 Cztery zaanicze części przemiotu: Właściości fizyczne gruntó Właściości mechaniczne - ściśliość -ytrzymałość (na ścinanie)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168663 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168663 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168663 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 296227 Urząd Patentowy( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 13.10.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) IntCl6 C04B

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasypania wykopów fundamentowych

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Źródła ciepła darmowego

Źródła ciepła darmowego Źródła ciepła darmowego Woda gruntowa Pionowy wymiennik gruntowy Poziomy wymiennik gruntowy Powietrze Efektywność Dostępność VDI 4640 1 Temperatury y dolnych źródeł ciepła 30 o 15 o Powietrze zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Oczyszczanie ściekó 1 Naza modułu języku angielskim Seage treatment 1 Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo